Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần khu du lịch bắc mỹ an furama resort đà nẵng (tt)

26 156 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ TÝ NA HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN – FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế tốn Mã số : 34 03 01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng tr?nh hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH Phản biện : PGS.TS Hoàng Tùng Phản biện : TS Hồ Văn Nhàn Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Kế toán họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể t?m hiểu luận văn - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tổ chức nào, ln ln có tồn thống mâu thuẫn quyền lợi riêng quyền lợi chung người lao động với người sử dụng lao động Như vậy, để người lao động khơng quyền lợi riêng cá nhân mà làm việc gây tổn hại nguồn lực tài sản người sử dụng lao động, gây thiệt hại đến lợi ích chung tổ chức Làm để việc ủy nhiệm, phân quyền cho cấp thực cách khoa học xác không đơn dựa trực giác cá nhân Làm để kiểm soát rủi ro cách hiệu tổ chức khơng có hệ thống kiểm sốt nội Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn Đà Nẵng chiếm tỉ trọng lớn Các khách sạn bốn sao, năm mở nhiều nơi địa bàn, tạo cạnh tranh khách sạn khốc liệt Furama Resort Đà Nẵng khách sạn năm đầu tiên, tiên phong lĩnh vực đầu tư loại hình nghỉ mát kiểu "resort" Để giữ vững vị cạnh tranh, Furama Resort Đà Nẵng không ngừng nghỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, sử dụng sở vật chất kỹ thuật đại, huấn luyện đội ngũ nhân viên theo cách quản lý chuyên nghiệp, mà bên cạnh ban giám đốc Furama trọng đến vấn đề kiểm tra kiểm sốt đầu vào đầu q trình bán hàng cung cấp dịch vụ tính hợp lý khâu mua hàng, nhận hàng ghi nhận chi phí, tính hợp lý quy trình quản lý hàng tồn kho, Điều cho thấy công tác xây dựng hệ thống kiểm soát nội đơn vị coi trọng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn Vì việc nghiên cứu thực tế để đánh giá hệ thống kiểm soát nội Furama nhằm đưa điểm mạnh, điểm yếu cần thiết Qua trình làm việc thực tế đơn vị tác giả thấy hệ thống kiểm sốt nội Furama resort có số điểm chưa chặt chẽ, có khả dẫn đến việc gian lận, làm thất thoát nguồn lực, tài sản chủ sở hữu Với tất lý nêu đặt tính cấp thiết cần phải tiến hành nghiên cứu đề tài:"Hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội Cơng Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Bắc Mỹ An- Furama Resort Đà Nẵng" Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội khách sạn Furama qua điểm mạnh hạn chế, thiếu sót - Đề xuất giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội nhằm bảo chế độ, sách, định quản lý tuân thủ, hoạt động đưa doanh nghiệp đến với mục tiêu đề có hiệu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu Furama resort Đà Nẵng, thời gian 2018 – 2019 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu: + Dữ liệu thứ cấp : liệu thu thập qua báo cáo liên quan đến hệ thống KSNB Furama + Dữ liệu sơ cấp: liệu thu thập qua điều tra, trao đổi với ban lãnh đạo, phận kiểm soát kế toán - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Sử dụng phương pháp phân tích để đánh giá hệ thống kiểm sốt nội từ tổng hợp kết có để làm cho việc đưa giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB Furama Resort Đà Nẵng Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Chương 2: Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội Furama Resort Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Furama Resort Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kiểm sốt nội đóng vai trò quan trọng đơn vị hoạt động kinh doanh Chính vậy, đề tài liên quan đến hệ thống kiểm soát nội ngày nhiều tác giả nghiên cứu nhằm đưa nội dung phù hợp cho loại hình doanh nghiệp Thực tế cho thấy việc xây HTKSNB đơn vị đặc thù khác khác khơng có nhiều nghiên cứu HTKSNB doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh khách sạn Trên sở nghiên cứu có qua trình làm việc thực tế Furama resort, tác giả kế thừa sở lý luận hệ thống kiểm soát nội nhiều loại hình doanh nghiệp khác tác giả nghiên cứu hệ thống kiểm soát Furama resort Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội hệ thống kiểm soát nội  Khái niệm COSO (2013), cập nhật bổ sung khái niệm KSNB sau: “KSNB trình người quản lý, HĐQT nhân viên đơn vị chi phối, thiết lập để cung cấp đảm bảo hợp lý nhằm thực mục tiêu liên quan đến hoạt động, báo cáo tuân thủ” 1.1.2 Vai trò hệ thống kiểm sốt nội Bảo vệ tài sản đơn vị, bảo đảm độ tin cậy thông tin, bảo đảm việc tuân thủ chế độ pháp lý bảo đảm lực quản lý hiệu hoạt động 1.1.3 Những lƣu ý thiết lập hệ thống kiểm soát nội - Mục tiêu hệ thống kiểm soát nội cần phải có phù hợp với mục tiêu hoạt động tổ chức - Hệ thống kiểm sốt nội cần thiết lập hòa quyện vào bước, giai đoạn trình thực hoạt động tổ chức; thiết lập cho phù hợp với mức độ rủi ro mà tổ chức chấp nhận được; nên thiết lập hệ thống kiểm soát nội với mức chi phí bỏ thấp cần cân lợi ích chi phí xem xét thiết lập vận hành kiểm soát nội 1.2 CÁC THÀNH PHẦN CẤU THÀNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Mơi trƣờng kiểm sốt Các yếu tố mơi trường kiểm sốt bao gồm:  Đặc thù quản lý  Cơ cấu tổ chức  Chính sách nhân  Sự chịu trách nhiệm kiểm soát nội 1.2.2 Đánh giá rủi ro Tổ chức phải đối mặt với rủi ro khác nhau, rủi ro đến từ mơi trường bên bên gây ảnh hưởng xấu đến việc đạt mục tiêu tổ chức, làm cho mục tiêu tổ chức đạt thấp chí khơng thể đạt 1.2.3 Hoạt động kiểm sốt Các nguyên tắc kiểm soát là:  Nguyên tắc phân công, phân nhiệm  Nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn  Nguyên tắc bất kiêm nhiệm 1.2.4 Thông tin trao đổi thơng tin Tại tổ chức nào, thông tin đầu vào quan trọng cần thiết tạo sở việc thực trách nhiệm kiểm soát nội nhằm đạt mục tiêu đề tổ chức Sự trao đổi thơng tin bên lẫn bên ngồi tổ chức đóng vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ cho việc thực thi trách nhiệm kiểm soát nội 1.2.5 Hoạt động giám sát Hoạt động giám sát thiết lập nhằm thực chức giám sát tính hữu hiệu hệ thống kiểm sốt nội bộ, bao gồm đánh giá chuyên biệt, đánh giá thường xuyên hay kết hợp hai hình thức để xem xét diện thành phần hệ thống kiểm sốt nội thành phần có thực thi không 1.3 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.3.1 Đặc điểm hoạt động ngành kinh doanh khách sạn  Phụ thuộc vào thời gian mùa vụ  Quãng đường thời gian tiêu thụ sản phẩm  Số lượng lao động cường độ lao động tập trung cao  Tỉ trọng giá trị tài sản cố định tổng tài sản cao  Đặc điểm định hướng chiến lược phát triển kinh doanh  Dịch vụ phụ thuộc vào khách hàng truyền thông 1.3.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn tác động đến việc xây dựng hệ thống kiểm sốt nội  Mơi trường kiểm soát Việc xây dựng triết lý bán hàng dựa tiêu chí đảm bảo cung cấp chất lượng tốt cho khách hàng; xây dựng văn hóa tổ chức với tiêu chí nhân viên thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, thái độ phong cách phục vụ chuyên nghiệp cần thiết tạo nên thành công tổ chức  Đánh giá rủi ro Do ảnh hưởng đặc điểm hoạt động ngành kinh doanh khách sạn, rủi ro xảy như: rủi ro giá, rủi ro chi phí, rủi ro thất thoát tài sản…  Hoạt động kiểm soát Trên sở rủi ro mà ban quản lý doanh nghiệp nhận diện được, ban quản lý xây dựng sách kiểm sốt xây dựng quy trình làm việc cụ thể phận riêng biệt  Thông tin truyền thông Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh ngành khách sạn phụ thuộc nhiều vào thông tin từ bên lẫn bên tổ chức Mặc khác, tính đặc thù ngành phụ thuộc vào hài lòng hay khơng hài lòng khách hàng, cần vận dụng phản hồi tốt khách hàng để gia tăng uy tín hình ảnh đơn vị Dựa vào phản hồi không tốt từ khách hàng mà đưa biện pháp nhằm khắc phục kịp thời CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN - FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Furama resort Đà Nẵng Công ty liên doanh khu du lịch Bắc Mỹ An thành lập năm 1992 số nhà đầu tư Hồng Kông Tháng năm 1995 khu nghỉ mát xây dựng, cơng trình với kiến trúc kết hợp văn hóa Pháp văn hóa Châu Á Sau đó, đối tác nước chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn Lai Sun Tập đoàn Furama Resort Hotels International (FURAMA RESORTHRI) - Hồng Kông thuê quản lý điều hành khu nghỉ mát, có tên kinh doanh The Furama Resort Đà Nẵng, mở cửa vào đầu năm 1997 Năm 2005, Công ty cổ phần đầu tư Bắc Hà, trụ sở Hà Nội (công ty thành viên tập đoàn Sovico Holdings), mua lại toàn cổ phần Tập đồn Lai Sun (Hồng Kơng) Công ty du lịch Đà Nẵng (Danatour) Công ty liên doanh Khu du lịch Bắc Mỹ An để trở thành chủ đầu tư Furama Resort Đà Nẵng Furama Resort cơng ty Tập đồn cổ phần tồn cầu Sovico Holdings, trụ sở đặt quận Hoàn Kiếm – Hà Nội 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh Furama resort Đà Nẵng a Lĩnh vực kinh doanh Furama resort Đà Nẵng Lĩnh vực kinh doanh cơng ty theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh:  Dịch vụ lưu trú  Dịch vụ ăn uống  Dịch vụ khác b Mục tiêu hoạt động Furama resort Đà Nẵng 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Furama resort Đà Nẵng a Mơ hình tổ chức máy quản lý Furama resort Đà Nẵng Cơ cấu tổ chức Công ty thể sơ đồ 2.2 - Sơ đồ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty b Mô tả chức nhiệm vụ phận Furama resort Đà Nẵng  Khối phận trực tiếp: Bao gồm phận kinh doanh phòng, phận ẩm thực phận kinh doanh khác  Khối phận gián tiếp: Bao gồm phận kinh doanh, phận kế toán, phận an ninh, phận nhân sự, phận kỹ thuật phận công nghệ thông tin 2.1.4 Tổ chức công tác kế tốn Furama resort Đà Nẵng a Mơ hình tổ chức máy kế toán Furama resort Đà Nẵng Bộ máy kế tốn Cơng ty thể sơ đồ 2.3 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty b Chức kế tốn c Các phần mềm kế tốn Cơng ty sử dụng phần mềm VISION SUN, phần mềm OPERA, phần mềm CHECK SCM, phần mềm MICROS 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG 10  Đối với việc xác định mục tiêu:  Mục tiêu doanh thu  Mục tiêu chi phí  Mục tiêu lợi nhuận  Mục tiêu báo cáo  Nhận diện rủi ro: Quá trình nhận diện rủi ro Furama tiến hành tất cấp, phận cấu tổ chức, đồng thời thực nhận diện rủi ro cho tất hoạt động nguồn lực phận  Biện pháp đối phó với rủi ro Ban hành quy trình làm việc cụ thể bắt buộc người phải tuân thủ sách đó, khơng tn thủ quy trình làm việc bị xử lí biện pháp cụ thể 2.2.3 Hoạt động kiểm soát Furama resort a Kiểm sốt q trình ghi nhận doanh thu a Kiểm sốt doanh thu phòng:  Xác nhận số liệu từ phận đặt phòng, kiểm tra kiểm sốt ca đêm b Kiểm soát doanh thu nhà hàng:  Xác nhận số liệu từ phận ẩm thực, kiểm tra kiểm soát ca đêm  Xác nhận tất phiếu giảm giá hoàn toàn hợp lý tin cậy, ghi nhận vào hệ thống bán hàng lập báo cáo theo trình tự quản lý khách sạn  Xác nhận tính đầy đủ thích hợp với báo cáo kiểm toán đêm báo cáo doanh thu ăn uống c Kiểm soát doanh thu khác  Xác nhận số liệu từ phận khác, kiểm tra kiểm soát ca đêm 11  Đảm bảo tất chứng từ dùng cho bán hàng dùng cách liên tục b Kiểm sốt q trình ghi nhận chi phí  Thủ tục kiểm sốt chi phí ngun vật liệu trực tiếp  Đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng + Kiểm sốt q trình mua hàng nhập kho + Kiểm sốt q trình xuất kho NVL + Kiểm tra hàng tồn kho  Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn + Kiểm sốt q trình mua hàng nhập kho + Kiểm sốt q trình xuất kho NVL + Kiểm tra tồn kho NVL  Đối với kinh doanh dịch vụ khác  Lập báo cáo kiểm sốt CPNVLTT  Kiểm sốt chi phí sản xuất chung  Đối với kinh doanh nhà hàng  Đối với kinh doanh khách sạn  Đối với kinh doanh dịch vụ khác  Lập báo cáo kiểm soát CPSXC  Kiểm sốt chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp CPBH CPQLDN bao gồm: Lương phận quản lý doanh nghiệp lương nhân viên phận bán hàng Các phận hoạt động lập dự tốn doanh thu dự tốn chi phí hàng năm gởi cho trợ lý giám đốc tài  Kiểm sốt chi phí tiền lương khoản trích theo lương Nhân viên phòng nhân kiểm tra bảng chấm công gửi thư kí phận chuyển cho nhân viên toán lương 12 Nhân viên toán lương kiểm tra bảng chấm công tiến hành trả lương khơng có sai sót 2.2.4 Thơng tin trao đổi thông tin  Thông tin trao đổi thông tin bên tổ chức - Thông tin trao đổi thông tin Furama thực xuyên suốt từ lên từ xuống - Thông tin trao đổi thông tin Furama tổ chức thành hệ thống thống nhất, công khai, minh bạch  Thơng tin trao đổi thơng tin bên ngồi tổ chức  Từ bên hữu quan bên tổ chức đến khách sạn  Từ khách sạn đến bên hữu quan 2.2.5 Hoạt động giám sát  Đánh giá thường xuyên: Ban Giám đốc Furama theo dõi hiệu hoạt động kiểm soát để đưa đánh giá phù hợp hoạt động kiểm sốt với tình hình thực tế công ty  Đánh giá chuyên biệt: Furama thuê công ty kiểm toán KPMG thực đánh giá kiểm tra quy trình ghi nhận doanh thu, chi phí, quy trình tốn, trả lương báo cáo tài khách sạn 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những ƣu điểm hệ thống kiểm soát nội Furama resort  Mơi trường kiểm sốt - Phong cách lãnh đạo ban quản lý hội đồng quản trị góp phần thiết lập vận hành hệ thống kiểm soát nội cách kịp thời đắn 13 - Chức giám sát hội đồng quản trị phát triển vận hành kiểm sốt nội ln thể độc lập với ban điều hành, định đưa cách công khai, minh bạch - Các nguyên tắc kiểm soát đề cao phẩm chất đạo đức lực nhân viên góp phần tạo nên mơi trường kiểm sốt tích cực - Cơ cấu tổ chức tuyến báo cáo: Kênh thông tin tốt, trưởng phận trực điều hành, tổ chức họp ngày để báo cáo trực tiếp với Tổng giám đốc - Việc phân chia quyền hạn trách nhiệm cho cá nhân, phận tạo động lực cho nhân viên đóng góp chia sẻ trách nhiệm kiểm soát nội tổ chức  Đánh giá rủi ro - Xác định rõ mục tiêu tổ chức tạo sở cho việc nhận diện đánh giá rủi ro - Trên cở sở so sánh dự toán lập với báo cáo thực năm thực tế để có sở đánh nhân tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu - Nhận diện rõ ràng đầy đủ nhân tố bên bên tổ chức ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu tổ chức  Thông tin trao đổi thông tin - Thông tin nội Furama thực từ lên xuống giúp cho nhân viên nắm rõ thơng điệp từ ban quản lý ban quản lý nắm bắt xác kịp thời vấn đề tồn gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu tổ chức - Thông tin trao đổi thông tin bên nội doanh 14 nghiệp doanh nghiệp với bên hữu quan bên giúp ban quản lý nhân viên tổ chức hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng kiếm soát nắm bắt kịp nhân tố bên ngồi có tác động đến việc thực mục tiêu  Hoạt động kiểm soát - Hoạt động kiểm sốt q trình ghi nhận doanh thu khách sạn bao gồm doanh thu phận nhà hàng, doanh thu phận kinh doanh phòng, doanh thu hoạt động khác thiết lập tương đối chặt chẽ, việc kiểm soát diễn ngày nhằm giúp ngăn ngừa xử lý kịp thời sai phạm - Hoạt động kiểm sốt chi phí bao gồm CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC, chi phí tiền lương thiết lập chặt chẽ  Hoạt động giám sát - Các hoạt động giám sát chặt chẽ giúp ngăn ngừa phát sai phạm (nếu có) - Việc đánh giá thường xuyên giúp Furama phát vấn đề kiểm sốt nội nhanh chóng, kịp thời - Việc đánh giá chuyên biệt nhằm đánh giá lại đánh giá thường xuyên, nhằm ngăn ngừa kịp thời chấn chỉnh đánh giá thường xuyên 2.3.2 Những tồn hệ thống kiểm soát nội Furama resort Bên cạnh ưu điểm nêu trên, hệ thống kiểm soát nội Furama Resort Đà Nẵng tồn mặt hạn chế  Mơi trường kiểm sốt - Sắc thái chung tổ chức: Chưa có ban quản trị chất lượng, nhân viên với không đồng phong cách thái độ làm việc luôn hữu khó kiểm sốt 15 - Cam kết vấn đề lực: Bên cạnh nhân viên có trình độ chun mơn cao nghiệp vụ dịch vụ du lịch khách sạn, số nhân viên chưa đủ kinh nghiệm, công ty tổ chức huấn luyện đào tạo nghiệp vụ - Nhân viên Furama phần lớn nhân viên trẻ, số sẵn sàng nghỉ việc có hội tốt sau đào tạo nghiệp vụ khách sạn - Sự tuân thủ giá trị đạo đức: Bên cạnh nhân viên với thái độ làm tích cực, tuân thủ quy định chuẩn mực đạo đức cơng ty nhân viên có thái độ làm việc khơng tốt, gian lận trình làm việc - Sự chịu trách nhiệm KSNB: Tổ chức phân công, phân nhiệm rạch ròi, đơi lúc chưa có quán phận, chưa xác định rõ quyền hạn trách nhiệm gây số mâu thuẩn nội  Đánh giá rủi ro Mặc dù nhận diện rủi ro cách rõ ràng, đầy đủ, nhiên biện pháp đối phó với rủi ro Furama số hạn chế như: - Chỉ trọng đến biện pháp đối phó với rủi ro bên công ty, rủi ro đến từ bên ngồi chưa có kế hoạch đối phó cụ thể - Các báo cáo đánh giá đối thủ cạnh tranh ngành kinh doanh khách sạn chưa đầy đủ  Thông tin trao đổi thông tin Các kênh thông tin Furama resort chủ yếu kênh thông tin thông thường, kênh thông tin tồn số rủi ro thiếu khách quan, thiếu quan tâm, bao che, hay khơng xử lí cách nghiêm túc báo cáo cấp quản lý định họ nhận 16 thông tin làm cho hệ thống thông tin trao đổi thông tin không hiệu  Hoạt động kiểm soát  Đối với hoạt động ghi nhận doanh thu - Đối với hoạt động ghi nhận doanh thu phòng: Lổ hỗng việc kiểm sốt giá phòng giá bán phòng khách sạn chia theo cấp bậc khác ban quản lý Có thể xảy gian lận trường hợp khách phát sinh không thông qua phận đặt phòng, đặc biệt phát sinh vào ban đêm Có thể xảy gian lận trường hợp khách đặt phòng khách sạn khơng đến - Đối với hoạt động ghi nhận doanh thu nhà hàng: Các rủi ro sai sót thiếu món, thiếu tiền nhân viên thu ngân nhập sót món, sai sai giá Các rủi ro gian lận gói phòng bao gồm ăn sáng không bao gồm ăn sáng Các rủi ro gian lận quyền lợi giảm giá khách hàng - Đối với hoạt động ghi nhận doanh thu phận khác: Đối với hoạt động khác khách sạn, phận trực tiếp làm việc với khách thu tiền dịch vụ khách, khơng có phận giám sát, kiểm tra chéo + Doanh thu hoạt động giải trí nước: Dễ phát sinh gian lận số lượt sử dụng dịch vụ thời gian sử dụng dịch vụ… + Doanh thu dịch vụ đưa đón khách: Dễ phát sinh gian lận số lượt vận chuyển khách  Đối với hoạt động kiểm sốt chi phí - Rủi ro q trình kiểm tra số lượng chất lượng hàng hóa - Khả nhân viên phòng mua hàng thơng đồng với nhân 17 viên nhận hàng nhà cung cấp mua nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng - Rủi ro trình xuất kho nhầm NVL với hay xuất thiếu hàng kế tốn khơng kiểm sốt - Các rủi ro gian lận công  Hoạt động giám sát - Furama chưa có phòng giám sát chun phụ trách cơng tác giám sát - Công tác đánh giá thường xuyên tác động đến vấn đề xảy thường xuyên - Khả người chịu trách nhiệm thực kiểm soát nội lạm dụng đặc quyền 18 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG Xuất phát từ hạn chế hệ thống kiểm soát nội Công ty, tác giả đề xuất giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty sau: 3.1 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG KIỂM SOÁT 3.1.1 Sắc thái chung cấu tổ chức - Ban giám đốc công ty nên cho phép phận giám sát lẫn nhau, có phát sai phạm cần báo cho trưởng phận cấp cao để kịp thời giải - Furama resort cần thiết lập ban quản trị chất lượng, mở lớp đào tạo tập huấn quản trị chất lượng đến toàn nhân viên khách sạn 3.1.2 Sự tuân thủ giá trị đạo đức 3.1.3 Chính sách nhân - Về vấn đề tuyển dụng: cần tuân thủ nguyên tắc công tuyển dụng, tuyển dụng nhân viên đầy đủ kĩ lực ngành dịch vụ khách sạn - Tăng cường liên kết với trường đại học, cao đẳng nghề có đào tạo ngành dịch vụ khách sạn - Cần có sách ràng buộc bồi thường sau nhân viên tham gia khóa đào tạo 3.1.4 Sự chịu trách nhiệm KSNB - Tăng cường việc trao đổi thông tin cấp, thông tin cần phải đảm bảo chất lượng độ tin cậy nhằm giúp cho tất cá nhân tổ chức hiểu trách nhiệm 19 với kiểm sốt nội đơn vị 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO 3.2.1 Thiết lập phòng quan hệ cơng chúng 3.3.2 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh ngành Việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh giúp ban quản lý khách sạn thấy tổng quan thị trường lĩnh vực hoạt động kinh doanh khách sạn Từ đó, ban quản lý xác định vị vị đối thủ cạnh tranh ngành 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT 3.3.1 Hồn thiện thủ tục kiểm sốt doanh thu  Đối với hoạt động kiểm soát doanh thu phòng: Cơng ty nên áp dụng sách phân loại giá bán phòng theo thời điểm (mùa cao điểm, mùa thấp điểm), theo loại phòng theo đối tượng khách hàng khác nhau,… Lắp camera giám sát, tích hợp cơng nghệ thơng tin vào quản lý phòng khách khách vào ở, hệ thống tự đếm số phòng sử dụng ngày Nhân viên kiểm soát doanh thu cần kiểm tra đầy đủ tất mã đặt phòng khách vào khách sạn ngày, kiểm tra mã đặt phòng chưa làm thủ tục vào khách sạn liệt kê lại trường hợp để theo dõi - Đối với hoạt động ghi nhận doanh thu nhà hàng: Nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ cần kiểm tra đối chiếu phiếu gọi từ phần mềm POS với hóa đơn nhập vào hệ thống Micros trước đưa hóa đơn cho khách toán Nhân viên kiểm soát đêm kiểm tra kĩ gọi POS Micros có khớp hay không… Lắp camera giám sát nhằm phát trường hợp nhân 20 viên phục vụ trực tiếp thu tiền khách mà không thông qua nhân viên thu ngân, tăng cường chức giám sát giám sát nhà hàng Cung cấp thông tin quyền lợi mà khách hưởng, chương trình giảm giá khách sạn có để khách biết - Đối với hoạt động ghi nhận doanh thu phận khác: Đối với hoạt động khác khách sạn, cần có giám sát phận khác khách sạn tăng cường camera giám sát 3.3.2 Hoàn thiện thủ tục kiểm sốt chi phí  Hồn thiện thủ tục kiểm sốt chi phí NVLTT: Phòng mua hàng cần thiết lập trình tự đánh giá lựa chọn nhà cung cấp việc mua NVL Các hoạt động kiểm soát chi phí NVLTT: - Kiểm sốt q trình mua NVL - Kiểm sốt q trình nhận hàng - Kiểm sốt q trình xuất kho NVL - Kiểm sốt NVL tồn kho - Kiểm sốt việc thực tốn Hồn thiện thủ tục kiểm sốt chi phí sản xuất chung - Công ty cần phải lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự phòng theo dõi thiết bị hoạt động khách sạn - Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc theo định kì nhằm tăng tuổi thọ hoạt động máy móc - Đưa biện pháp tiết kiệm lượng điện cụ thể Hoàn thiện thủ tục kiểm sốt chi phí bán hàng chi phí quản lý - Nhân viên kiểm sốt chi phí kiểm tra tính hợp lý hóa đơn tiếp khách phận, chi phí tiếp khách phận cao, nhân viên kiểm soát chi phí xem xét lý có hợp lý hay không 21 - Ban hành định mức tiền điện thoại cố định cho phận, tiền điện thoại di động cho ban cấp quản lý để phục vụ chức thực việc cơng việc - Đối với phận vận chuyển khách, nên kiểm tra số Km thực tế chạy tháng để dự tốn chi phí tiền xăng xe nhằm tránh trường hợp gian lận tiền xăng nhân viên phận vận chuyển Hồn thiện thủ tục kiểm sốt chi phí tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng - Tăng cường chức giám sát người phụ trách mảng phận cách tích chéo vào ngày nghỉ nhân viên phụ trách - Thư kí phận cần xem xét đối chiếu lại với đơn xin phép cá nhân duyệt trưởng phận, hỏi trưởng phận trường hợp xin nghỉ đột xuất để tránh trường hợp gian lận ngày làm việc - Nhân viên toán lương tiếp nhận bảng lương cần xem xét lại tính xác thơng tin bảng lương 3.4 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN THƠNG TIN VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN 3.4.1 Xây dựng kênh trao đổi thông tin - Xem xét mở thêm kênh thông tin tách biệt với kênh thông tin thông thường Kênh thông tin đặc biệt giúp nhân viên trao đổi vấn đề nhạy cảm, chứa đựng vấn đề hoạt động tổ chức - Xem xét mở trang website để phản hồi ý kiến trái chiều từ khách hàng nhằm đảm bảo ý kiến phản hồi khách hàng thật, tránh trường hợp khách hàng phản hồi sai thật làm tổn hại đến uy tín hình ảnh cơng ty 22 3.4.2 Tăng cƣờng hệ thống thông tin quản lý Ban quản lý Furama nên tăng cường hệ thống thông tin quản lý nhằm cung cấp báo cáo nội bộ, cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn nhân viên tổ chức phận liên quan khác để đảm bảo mục tiêu tuân thủ 3.4.3 Mở rộng kênh bán hàng Ban quản lý Furama nên trọng vào hoạt động bán phòng mạng xã hội fanpage facebook, instagram số lượng người sử dụng trang mạng xã hội lớn Vận động tồn thể nhân viên tham gia vào cơng tác bán hàng cách chia sẻ thông tin trang mạng cá nhân 3.5 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT - Ban quản lý công ty cần lập nên phòng giám sát chun phụ trách cơng tác giám sát - Đánh giá sách đào tạo có phù hợp hay khơng để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh doanh - Thường xuyên tổ chức buổi trao đổi để giúp toàn nhân viên hiểu rõ tầm quan trọng KSNB - Tăng cường giám sát trưởng phận với nhân viên nhân viên giám sát lẫn - Bố trí thiết bị hỗ trợ cho công tác giám sát lắp camera giám sát 23 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu lý luận thực tế khảo sát Công ty Cổ phần Khu Du Lịch Bắc Mỹ An, tác giả hoàn thành luận văn với đề tài: "Hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội Cơng Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Bắc Mỹ An-Furama Resort Đà Nẵng" Với cố gắng thân nghiên cứu lí luận sâu tìm hiểu thực tế, với hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Giảng viên hướng dẫn, luận văn thực nội dung sau: Một là, hệ thống hóa sở lý luận hệ thống kiểm soát nội bộ, làm sở đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội tìm giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội cơng ty Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm sốt nội bộ, từ nêu ưu điểm, hạn chế hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty cổ phần Khu Du Lịch Bắc Mỹ An Ba là, sở nghiên cứu lý luận kết hợp với tìm hiểu thực tế hệ thống kiểm sốt nội Công ty cổ phần Khu Du Lịch Bắc Mỹ An, luận văn đưa giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Công ty nhằm giúp cho hoạt động quản trị Công ty bảo đảm hiệu Với giải pháp này, tác giả hy vọng giúp cho nhà quản trị Cơng ty đánh giá xác kết hoạt động kinh doanh phận, biết ngun nhân tăng, giảm chi phí để từ kiểm sốt tốt chi phí tìm giải pháp tiết kiệm chi phí, định đắn phải lựa chọn phương án,…Qua giúp cho hệ thống kiểm sốt nội cơng ty trở nên chuyên nghiệp, toàn diện hơn, đáp ứng 24 nhu cầu cung cấp thơng tin hữu ích phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát định phù hợp với đặc điểm hoạt động Công ty Trong q trình nghiên cứu, có nhiều cố gắng, giới hạn thời gian khả nghiên cứu, nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận góp ý thầy cô giáo để luận văn hoàn thiện ... THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN - FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG 2.1.1... cứu đề tài: "Hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội Cơng Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Bắc Mỹ An- Furama Resort Đà Nẵng" Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội khách sạn Furama qua... THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội hệ thống kiểm soát nội  Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần khu du lịch bắc mỹ an furama resort đà nẵng (tt) , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần khu du lịch bắc mỹ an furama resort đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan