Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương chi nhánh đà nẵng (tt)

27 48 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ VÂN THƯ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: TS Đặng Hữu Mẫn Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Phi Hoài Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng tổ chức tài trung gian thực tập trung phân phối lại vốn tiền tệ kinh tế, tổ chức nguồn vốn Ngân hàng coi nhiệm vụ hàng đầu có ý nghĩa định cho toàn hoạt động Ngân hàng, giúp cho NHTM thực chức lưu thông tiền tệ, chức tạo tiền cho kinh tế chức trung gian tài thúc đẩy hoạt động đầu tư, kích thích kinh tế phát triển Vốn điều kiện tiền đề cho tất hoạt động sản xuất kinh doanh Ở việt nam nay, vốn trở thành vấn đề cấp thiết cho trình tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước Việc huy động nguồn tiền nhàn rỗi kinh tế hoạt động NHTM góp phần khơng nhỏ việc thu hút lượng vốn lớn doanh nghiệp vay, thực tái đầu tư thúc đẩy kinh tế phát triển hoạt động truyền thống, chủ yếu ngân hàng Chính vậy, huy động vốn sử dụng vốn NHTM thấp hay cao có ảnh hưởng tồn phát triển ngân hàng mà tác động trực tiếp đến kinh tế, kinh tế phát triển có nhiều khởi sắc tiến triển bước đầu đổi nước ta Tuy nhiên để huy động khối lượng vốn lớn từ kinh tế nước thách thức lớn kinh tế Việt nam nói chung hệ thống Ngân hàng thương mại nói riêng Trong điều kiện thị trường chứng khoán phát triển chưa tương xứng với nhu cầu lớn kinh tế trình nhận điều chuyển vốn thị trường chủ yếu thực thông qua hệ thống Ngân hàng thương mại_Nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy động viên nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước thực tế nước ta có 80% lượng vốn kinh tế hệ thống Ngân hàng cung cấp Điều cho thấy, việc tăng cường công tác huy động vốn, đảm bảo chất lượng số lượng vốn vấn đề quan tâm hàng đầu trình hoạt động NHTM Là thành viên hệ thống Ngân hàng Việt nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng phải sức thực nhiệm vụ chung toàn hệ thống ngân hàng, để huy động vốn đáp ứng cho nghiệp Cơng nghiệp hố-Hiện đại hố đất nước, phát triển kinh tế địa phương vấn đề quan tâm Ngân hàng Công tác huy động vốn quan trọng hệ thống NHTM việc đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển kinh tế Hơn thời gian gần việc huy động vốn Ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn tình trạng khan vốn NHTM nói chung, vấn đề Ngân hàng quan tâm Vì lý tác giả chọn đề tài: “ Phân tích hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động huy động vốn, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn NHTM - Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng - Đưa khuyến nghị nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài : Những vấn đề lý luận hoạt động huy động vốn thực tiễn huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp thống kê,phân tích, so sánh, tổng hợp tiêu tương đối tuyệt dôid theo diễn biến thời gian, không gian ,đồng thời kế thừa nghiên cứu trước đề tài liên quan đến hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại để phân tích,đánh giá từ đưa kết luận đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương -Chi nhánh Đà Nẵng Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận phân tích tình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng Chương II: Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng Chương III: Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình thực nghiên cứu đề tài “Phân tích huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng” tác giả tích cực tìm hiểu, thu thập thơng tin, tham khảo cơng trình luận văn khoa học có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu công nhận để tiến hành nghiên cứu nhằm tìm tảng cho trình thực luận văn cụ thể sau: ● Luận văn thạc sỹ tác giả Ngô Thị Minh Anh bảo vệ năm 2017 với đề tài “Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Quảng Nam” Đối với đề tài này, Chương tác giả trình bày có hệ thống sở lý luận phân tích tình hình huy động vốn NHTM, đưa lý luận nguồn vốn, khía niệm hoạt động huy động vốn, phân loại nguồn vốn huy động vai trò nguồn vốn huy động Dựa sở lý luận, tác giả đánh giá tình hình huy động vốn ngân hàng Trong đó, tác giả nêu rõ giải pháp mà chi nhánh áp dụng nhằm huy động vốn năm qua, đông thời đánh giá thành tựu, hạn chế công tác huy động vốn, nguyên nhân Tuy nhiên luận văn số hạn chế sau: Mặc dù chương tác giả trình bày nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động vốn chương chưa trình bày cụ thể ,nó ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn chi nhánh Khi đưa biện pháp cần khắc phục, tác giả giải chung vấn đề : nâng cao chất lượng dịch vụ,chính sách truyền thơng,tái cấu vốn lại không cụ thể hoạt động CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm nguồn vốn huy động NHTM Huy động vốn NHTM sử dụng phương thức khác nhằm thu hút nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi xã hội để hình thành nguồn vốn phục vụ cho mục đích kinh doanh ngân hàng 1.1.2 Các hình thức huy động vốn a Nhận tiền gửi * Phân loại theo mục đích  Tiền gửi tốn Tiền gửi tốn loại tiền gửi có tính ổn định khơng cao, khách hàng chủ yếu tổ chức, cá nhân gửi vào nhằm mục đích đảm bảo an tồn tài sản thực giao dịch tốn  Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn loại tiền có thỏa thuận lãi suất thời gian rút tiền cụ thể mà khách hàng gửi vào ngân hàng  Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi tiết kiệm nguồn tiền cá nhân gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, xác nhận thẻ tiết kiệm hưởng lãi theo quy định tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm, bảo hiểm theo quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi * Phân loại theo đối tượng  Huy động vốn từ dân cư  Huy động vốn từ tổ chức kinh tế *Phân loại theo loại tiền  Huy động vốn nội tệ  Huy động vốn ngoại tệ *Phân loại theo kỳ hạn  Khơng kỳ hạn  Có kỳ hạn b Vốn vay  Vay thị trường vốn  Vay tổ chức tín dụng khác Ngân hàng nhà nước c Các nguồn vốn khác  Nguồn ủy thác  Nguồn toán 1.2 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐỐI VỚI HĐKD CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm vốn NHTM 1.2.2 Vai trò vốn huy động HĐKD NHTM a Đối với toàn kinh tế b Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.3.1 Các nhân tố bên a Tâm lý, thói quen tiêu dùng khách hàng b Mơi trường pháp lý c Mơi trương kinh tế- trị- xã hội d Môi trường cạnh tranh 1.3.2 Các nhân tố bên a Chính sách lãi suất b Uy tín ngân hàng c Năng lực trình độ cán ngân hàng d Chính sách sản phẩm e Chiến lược kinh doanh ngân hàng f Cơ sở vật chất, trình độ cơng nghệ ngân hàng” 1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4.1 Phân tích cơng tác tổ chức hoạt động huy động vốn 1.4.2 Phân tích biện pháp ngân hàng áp dụng nhằm đạt mục tiêu huy động vốn a Mục tiêu huy động vốn  Tăng trưởng quy mô huy động vốn  Ổn định, gia tăng thị phần huy động vốn  Hợp lý hóa cấu huy động vốn  Kiểm soát rủi ro  Kiểm soát chất lượng dịch vụ  Kiểm sốt chi phí b Các biện pháp ngân hàng áp dụng nhằm đạt mục tiêu huy động vốn  Giao tiêu huy động vốn  Mở rộng hình thức huy động  Chính sách lãi suất  Chính sách truyền thơng  Chính sách chăm sóc khách hàng  Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 1.4.3 Phân tích kết hoạt động huy động vốn a Quy mô huy động vốn Quy mô huy động vốn yếu tố quan trọng dụng để đánh giá hoạt động huy động vốn ngân hàng đánh giá qua tiêu sau :  Tốc độ tăng trưởng huy động vốn  Tăng trưởng số lượng khách hàng gửi tiền b Cơ cấu huy động vốn c Thị phần huy động vốnd Rủi ro huy động vốn e Chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ ngân hàng đánh giá dựa hài lòng khách hàng nhiều phương diện khác trình cung cấp dịch vụ :  Thái độ phục vụ nhân viên  Thời gian xử lý nghiệp vụ  Chương trình khuyến sách chăm sóc khách hàng  Sự đa dạng sản phẩm tiền gửi  Trình độ cơng nghệ  Cơ sở vật chất f Chi phí huy động vốn Chi phí huy động vốn đánh giá qua số tiêu sau :  Tỷ lệ chi phí huy động vốn tổng vốn huy động  Tỷ lệ chi phí lãi tổng vốn huy động  Tỷ lệ chi phí huy động vốn tổng vốn huy động KẾT LUẬN CHƯƠNG 11  Đa dạng hóa hình thức huy động vốn  Chính sách lãi suất  Chính sách truyền thơng  Chính sách chăm sóc khách hàng  Kiểm sốt rủi ro tác nghiệp 2.2.2 Kết hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chị Nhánh Đà Nẵng  Quy mô huy động vốn - Số dư nguồn vốn huy động Từ năm 2016- 2018 số dư huy động vốn chi nhánh liên tục tăng năm 2017 số dư huy động vốn đạt 1077 tỷ đồng, tăng 152 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 16.4% so với năm 2016 Năm 2018 đạt 1372 tỷ đồng, tăng 295 tỷ đồng tương đương với mức tăng 27% so với năm 2017 Điều cho thấy chi nhánh hồn thành vượt mục tiêu đề ra, góp phần gia tăng tổng nguồn vốn từ hoạt động huy động vốn cho chi nhánh Điều góp phần làm cho số dư huy động vốn chi nhánh liên tục tăng qua năm  Sự cân đối huy động vốn sử dụng vốn Qua bảng số liệu cho ta thấy dư nợ tín dụng chi nhánh tăng dần qua năm cụ thể năm 2016 dự nợ tính dụng 289 tỷ đồng, năm 2017 351 tỷ đồng, năm 2018 482 tỷ đồng dẫn đến hệ số sử dụng vốn qua năm tăng dần cụ thể : 31.24%, 32.59%, 35.13% Điều cho thấy cân đối hoạt động huy động vốn sử dụng vốn chi nhánh  Tỷ lệ nợ hạn dư nợ tín dụng Qua bảng số liệu cho thấy, tỷ lệ nợ hạn chi nhánh cóa xu hướng tăng lên qua năm Cụ thể năm 2016 nợ hạn chi 12 nhánh 60 tỷ đồng , năm 2017 82 tỷ đồng tăng 22 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng tỷ lệ nợ hạn tăng từ 20.8% lên 23.4% Sang năm 2018 lại tiếp tục tăng lên 23.7% Nợ hạn tăng lên năm 2018 chi nhánh đẩy mạnh hoạt động cho vay, đặc biệt doanh nghiệp Ngoài ra, tình hình kinh tế có nhiều biến động, giá leo thang, hoạt động sản xuất kinh doanh cá nhân tổ chức kinh tế bị đình trệ, khơng hiệu quả, gây khó khăn cho hoạt động thu hồi nợ chi nhánh Nợ hạn gia tăng đòi hỏi chi nhánh cần phải quan tâm sát tới công tác xử lý nợ hạn cho có hiệu nhằm hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh Ngồi việc đẩy mạnh cơng tác xử lý nợ hạn, chi nhánh cần tăng cường kiểm tra, kiểm sốt nội bộ,nhằm ngăn ngừa tượng khơng tn thủ quy trình nghiệp vụ, hạn chế sai lầm cán tín dụng Đây việc làm dễ phát sinh nợ hạn  Cơ cấu huy động vốn Trong phạm vi đề tài nghiên cứu cấu huy động vốn phân tích theo mục đích,loại truyền kỳ hạn đối tượng huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân triển khai chi nhánh - Cơ cấu huy động vốn theo mục đích Từ năm 2016 đến 2018 nguồn vốn liên tục tăng trưởng từ 925 tỷ đồng năm 2016 lên 1372 tỷ đồng năm 2018, cụ thể cấu tiền gửi toán tăng trưởng đáng kể năm 2016 đạt 244 tỷ đồng năm 2017 đạt 279.5 tỷ đồng năm 2018 đạt 358.7 tỷ đồng chiếm tỷ trọng tương tổng huy động vốn 26.38%, 25.95%, 26.14% Điều cho thấy chi nhánh có nổ lực việc huy động nguồn vốn này, nhiên nổ lực chưa phát huy hết tiềm 13 chi nhánh.Trong thời gian tới cần đẩy mạnh khai thác nguồn vốn chủ lực phát hành thẻ ghi nợ, tín dụng …cũng cải thiện nâng cấp dịch vụ tài khoản toán để thu hút ngày nhiều nguồn vốn Với việc đặt mục tiêu huy động nguồn tiền gửi tiết kiệm lên hàng đầu, cấu nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn Mặc dù thời gian qua lãi suất huy động liên tục giảm chi nháng trì mức tăng trưởng loại tiền gửi khách hàng không ngại ngần rủi ro việc đầu tư vào kênh bất động sản, chứng khoán, vàng… giai đoạn tăng trưởng chậm điều khách hàng e ngại, mà gửi tiết kiệm lựa chọn họ Năm 2016- 2018 tăng từ 655.3 tỷ đồng lên 748.5 tỷ đồng cụ thể năm chiếm tỷ trọng cao cấu nguồn vốn tương ứng 70.84%, 69.5%, 71.09% Có thể thấy Saigonbank không ngừng nổ lực việc triển khai sản phẩm tiết kiệm chương trình khuyến mãi, đẩy mạnh sách truyền thơng, nâng cao chất lượng phục vụ - Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền Việc trọng tăng trưởng nguồn vốn ổn định đồng nội tệ từ khách hàng cá nhân, vốn huy động VNĐ ln có tỷ trọng lớn, chiếm 93% tổng cấu nguồn vốn huy động Nguồn vốn huy động nội tệ liên tục tăng năm sau năm 2016 đạt 895 tỷ đồng năm 2017 đạt 1010 tỷ đồng năm 2018 đạt 1320 tỷ đồng tương ứng với mức 96.76%, 93.78% 96,21% Nguồn vốn huy động ngoại tệ lại biến động qua năm, cụ thể năm 2017 so cới năm 2016 tăng từ 30 tỷ đồng lên 67 tỷ đồng sang năm 2018 lại giảm nhẹ xuống 52 tỷ đồng Để huy 14 động tốt nguồn vốn chi nhánh cần thu hút thêm nhiều doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập mở tài khoản toán ngoại tệ nhằm sử dụng nguồn vốn toán - Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn Tình hình lạm phát kiềm chế lãi suất liên tục giảm năm qua góp phần giảm chi phí tín dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi phát triển hoạt động kinh doanh qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế làm cho dòng tiền phát sinh q trình tốn ngày gia tăng Chính việc không ngừng quảng bá sản phẩm dịch vụ tiện ích lĩnh vực kinh doanh thẻ tài khoản tốn giúp tiền gửi khơng kỳ hạn chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn Cơ cấu tiền gửi có kì hạn có tăng trưởng đáng kể chiếm tỷ trọng chủ yếu cấu nguồn vốn huy động từ năm 2016 đến năm 2018 : năm 2016 đạt 757 tỷ đồng chiếm 81.84%, năm 2017 đạt 889 tỷ đồng chiếm 82.54% , năm 2018 đạt 1120 tỷ đồng tăng 81.63%.Tiền gửi ngắn hạn chiếm tỷ cao tiền gửi trung, dài hạn có gia tăng năm góp phần ổn định nguồn vốn huy động Việc khơng áp trần lãi suất kỳ trung, dài hạn tạo thuận lợi cho SaigonBank có thay đổi lãi suất trung, dài hạn cách linh hoạt để phù hợp với mục tiêu - Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng Với việc thực tốt mục tiêu tăng cường nguồn tiền gửi từ dân cư cấu nguồn tiền chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn huy động,từ năm 2016 đến năm 2018 tỉ trọng chiếm 90% 15 Số dư tiền gửi dân cư liên tục tăng từ 895 tỷ đồng năm 2016 lên 1320 tỷ đồng năm 2018, cụ thể : năm 2017 tăng 12.85% so với năm 2016 ,tương ứng với lượng tăng 115 tỷ đồng Năm 2018 tăng 30.69% so với năm 2015 tương ứng với lượng tăng 310 tỷ đồng Điều cho thấy nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư nguồn mà SaigonBank - Chi nhánh Đà Nẵng ln tập trung trọng có tính ổn định tiềm dồi  Thị phần huy động Từ năm 2016- 2018, nhóm NHTM cổ phần chiếm 40% SaigonBank- Chi nhánh Đà Nẵng chiếm 3% tổng vốn huy động chứng tỏ SaigonBank giữ vững thị phần mình, số tương đổi nhỏ  Rủi ro huy động vốn Những rủi ro hoạt động tác nghiệp điều tránh khỏi giai đoạn 2016 - 2018 số trường hợp để xảy sai sót hoạt động tác nghiệp Saigonbank khơng cao sai sót chủ yếu hạch tốn nhầm tài khoản , chọn nhầm mức phí , nhập sai thông tin khách hàng,… Năm 2016 chi nhánh để xảy 11 trường hợp năm 2017 trường hợp giảm trường hợp so với năm 2016, năm 2018 trường hợp giảm vốn trường hợp so với năm 2017 nhiều tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ quán triệt chân công tác tác nghiệp nhân viên mà sai sót hoạt động tác nghiệp  Chi phí huy động vốn Chi phí vốn khoản phí mà ngân hàng phải trả cho khoản vốn huy động Chi phí trả lãi khoản chi phí cao thường 16 chiếm 70- 90% tổng chi phí hoạt động nhạy cảm trước biến động lãi suất thị trường Góp phần phục hồi kinh tế đảm bảo tăng trưởng tín dụng làm cho chi phí bỏ đồng vốn huy động giảm từ 5.19% năm 2016 xuống 4.66% năm 2018 Tuy nhiên tiêu giảm nhẹ năm 2017 tháng cuối năm 2017 việc ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng tỉ giá USD/ VNĐ làm lãi suất huy động VNĐ tăng trở lại sau thời gian dài giảm Trong chi phí huy động vốn chi phí lãi chủ yếu, chi phí phi lãi chiếm phần nhỏ  Chất lượng dịch vụ ngân hàng Qua thấy SaigonBank chi nhánh Đà Nẵng làm hài lòng phần lớn khách hàng với lãi suất cạnh tranh, thủ tục không phức tạp nhân viên hầu hết thân thiện, trình độ cơng nghệ sở vật chất đại, góp phần tạo lòng tin cho khách hàng củng cố hình ảnh chi nhánh 2.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn Saigonbank – Chi nhánh Đà Nẵng a Những nhân tốt bên ngồi  Mơi trường kinh tế trị Trong năm qua tình hình kinh tế địa bàn Thành phố Đà Nẵng có bước tiến vượt bậc Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%-8%, tổng sản phẩm GDP khoảng 47, 910 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 38-38,5 triệu đồng/ người/ năm, tổng kim ngạch xuất 570 triệu USD, thu ngân sách nhà nước đạt 4,500 tỷ đồng, tỷ lệ nghèo giảm từ 2,5-3, giải việc làm cho 27,500 lao động điều cho thấy đời sống nhân dân địa bàn 17 dần cải thiện có tác động tích cự đến số dư huy động vốn SaigonBank – Chi nhánh Đà Nẵng  Môi trường pháp lý Ngân hàng lĩnh vực hoạt động kiểm soát chặt chẽ phương diện pháp luật so với ngành khác Ở hầu hết quốc gia, hoạt động ngân hàng đặt hệ thống quy định chặt chẽ khung pháp lý xây dựng nhằm kiểm soát hoạt động ngân hàng, kiểm soát việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, chất lượng tín dụng, tình trạng vốn chủ sở hữu cách thức ngân hàng sách cạnh tranh, cấu tổ chức ngân hàng, quy định bảo hiểm tiền gửi… quy định luật ngân hàng quy định hướng dẫn thi hành luật  Môi trường cạnh tranh Trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng năm qua xuất ngày nhiều NHTM cổ phần Tính đến cuối năm 2018, địa bàn tỉnh có 120 chi nhánh, điểm giao dịch tiếp tục tăng lên số lượng  Mơi trường văn hóa xã hội Trong thời gian qua, việc bình ổn giá vàng nước làm cho khơng kênh đầu tư hấp dẫn, điều làm thay đổi dần thói quen người dân Lúc này, họ lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng nhằm mục đích an tồn sinh lợi thay cất trữ vàng b Những nhân tố bên  Chiến lược kinh doanh ngân hàng Với mục tiêu kinh doanh “ Cam kết lợi ích cao nhất” cho khách hàng, SaigonBank – Chi nhánh Đà Nẵng xác định mục tiêu quan trọng chuyển từ lượng sang chất nhiều giải pháp 18 khác đa dạng hóa sản phẩm cận đại chúng, chuyển dịch vụ ngân hàng đến vùng nơng thơn để khai thác tiềm lớn khu vực này, tăng cường ứng dụng công nghệ thơng tin sở đón đầu ứng dụng tiên tiến để đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng  Uy tín ngân hàng Uy tín nhân tốt quan trọng tác động đến việc huy động vốn Uy tín mà ngân hàng xây dựng tạo laajo thành , đóng góp q trình hoạt động lâu dài ngân hàng Nó phương thức truyền tải lòng tin đến với khách hàng Hoạt động địa bàn Thành phố 15 năm, SaigonBank – Chi nhánh Đà Nẵng xây dựng lòng tin vững khách hàng địa bàn Để có điều năm vừa qua ngân hàng không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ mở rộng quy mô địa bàn Bên cạnh đó, để nâng cao uy tín ngân hàng tích cực tham gia hoạt động xã hội, tổ chức kiện cộng đồng nhằm đưa ngân hàng đến gần khách hàng Với uy tín mà ngân hàng gây dựng ngân hàng giữ chân khách hàng cũ ngày thu hút nhiều khách hàng  Năng lực thái độ làm việc đội ngũ nhân viên Tại SaigonBank – Chi nhánh Đà Nẵng, cán nhân viên đào tạo hướng đến chuyên tâm công việc thân thiện, trung thực tác nghiệp  Hệ thống mạng lưới sở hạ tầng 19 Sau 15 năm hoạt động, SaigonBank – Chi nhánh Đà Nẵng mở rộng mạng lưới thêm phòng giao dịch: phòng giao dịch chi nhánh Đà Nẵng, phòng giao dịch Chợ Mới, phòng giao dịch Thanh Khê Việc mở rộng hệ thống mạng lưới giúp ngân hàng tiếp cận khai thác dễ dàng với nguồn vốn tổ chức, cá nhân nhiều khu vực khác địa bàn tỉnh 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt Qua phân tích tình hình huy động vốn SaigonBank – Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2016-2018 cho thấy chi nhánh đạt kết sau: - Quy mô nguồn vốn huy động từ lượng vốn lớn dân cư nhờ nguồn vốn huy động qua năm không ngừng tăng lên, đảm bảo nhu cầu tín dụng chi nhánh - Có chuyển biến tích cực cấu huy động vốn từ việc gia tăng tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn, tăng không đáng kể nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu góp phần làm tăng tính ổn định nguồn vốn huy động chi nhánh - Chi nhánh gia tăng nguồn tiền gửi từ dân cư lượng lẫn trọng Trong tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn chiếm chủ yếu, điều giúp chi nhánh có nguồn vốn huy động ổn định gia tăng thu nhập 20 - Lượng khách hàng tham gia gửi tiết kiệm ngày tăng lên ngân hàng thực nhiều chương trình chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến Có thể nói, kết mà chi nhánh đạt giai đoạn 2016-2018 đáng khích lệ, nỗ lực cố gắng Ban lãnh đạo toàn thể cán nhân viên Những kết góp phần khơng nhỏ việc nâng cao thương hiệu uy tín SaigonBank thị trường 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Những hạn chế Bên cạnh kết đạt được, hoạt động huy động vốn SaigonBank – Chi nhánh Đà Nẵng nhiều hạn chế cần khắc phục để tăng trưởng nguồn vốn huy động theo định hướng hoạt động chi nhánh hội sở, chi nhánh cần quan tâm khắc phục hạn chế sau: - Quy trình, thủ tục thực công tác huy động vốn không phức tạp thời gian thực tương đối lâu với khách hàng giao dịch với số tiền lớn - Chi nhánh triển khai sản phẩm đa dạng thực công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm song chưa hiệu quả… Đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm, họ thường chọn sản phẩm tiết kiệm truyền thống cho khách hàng tham gia dự thưởng lại bị trừ phần lãi suất, điều khiến họ khơng hài lòng - Vẫn số sai sót xảy q trình tác nghiệp bất cẩn nhân viên, đặc biệt nhân viên 21 b Nguyên nhân  Khách quan - Nền kinh tế vĩ mô nước không ổn định Sự biến động ngày tăng cao thị trường bất động sản, giá nơng sản, thị trường vàng… làm cho người dân có nhiều lựa chọn để sử dụng nguồn vốn tiền nhằm đảm bảo lợi ích lợi nhuận mong muốn - Sự cạnh tranh ngân hàng - Lượng tiền thực nhàn rỗi dân cư không cố định, thêm tâm lý lo lắng lãi suất biến động khách hàng nên không gửi tiền với kỳ hạn dài, nhu cầu đời sống tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh lại thường có nhu cầu rút trước hạn nên khách hàng cá nhân ưu chuộng kỳ hạn ngắn - Trên địa bàn, số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ khiêm tốn nên khó để gia tăng nguồn tiền gửi từ đối tượng sang môi trường cạnh tranh gay gắt ngân hàng địa bàn số lượng ngân hàng xuất ngày nhiều - Các NHTM ngày mở rộng mạng lưới việc gia tăng phòng giao dịch địa bàn gây khơng khó khăn cho cơng tác huy động vốn chi nhánh  Chủ quan - Công tác quảng bá thương hiệu chưa triển khai cách liệt nên khách hàng nhiều bỡ ngỡ sản phẩm ngân hàng, tư vấn chưa thực rõ rang, thuyết phục - Thiếu tính hợp tác hỗ trợ từ phòng ban 22 - Năng lực thái độ làm việc nhân viên khơng đồng Nhiều nhân viên thái độ thờ ơ, thiếu nhiệt tình khách hàng, chủ động bán chéo sản phẩm - Chi nhánh chưa có nguồn nhân chuyên trách đảm nhận tập trung phát triển hoạt động vấn đề lập kế hoạch, kỹ nghiên cứu phân tích thị trường, kỹ thuật marketing, hoạt động chăm sóc khách hàng - Chương trình quản lý thơng tin quan hệ khách hàng chưa triển khai chi tiết, dừng lại số thông tin cá nhân, chưa có chương trình tổng hợp sản phẩm dịch vụ mà khách hàng sử dụng ngân hàng, từ việc bán chéo sản phẩm dễ dàng khai thác sâu rộng từ khách hàng hữu, chưa kể lượng khách hàng tiềm KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hướng chung huy động vốn SaigonBank– Chi nhánh Đà Nẵng 3.1.2 Mục tiêu huy động vốn SaigonBank– Chi nhánh Đà Nẵng 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Khuyến nghị SaigonBank- Chi nhánh Đà Nẵng 3.2.2 Kiến nghị SaigonBank 3.2.3 Kiến nghị ngân hàng nhà nước Thành phố Đà Nẵng KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 KẾT LUẬN SaigonBank - Chi nhánh Đà Nẵng năm qua đạt nhiều kết định huy động vốn góp phần tăng trưởng nguồn vốn chi nhánh , đóng góp to lớn hoạt động ngân hàng phát triển kinh tế xã hội địa bàn Thành phố Đà Nẵng Với mong muốn góp phần hồn thiện phát triển công tác huy động vốn chi nhánh, đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế , tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề hoàn thành nhiệm vụ sau : - Trong trình bày chọn lọc có sở lý luận chung huy động vốn nội dung phân tích tình hình huy động vốn với yếu tố cần phân tích bao gồm bối cảnh , công tác tổ chức , giải pháp kết huy động vốn thơng qua tiêu chí cụ thể - Phân tích , đánh giá thực trạng tình hình huy động vốn SaigonBank - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ 2016-2018 Qua kết đạt hạn chế , nguyên nhân trình huy động vốn - Từ thực trạng mục tiêu , định hướng chi nhánh , luận văn đưa số khuyến nghị với NHNN chi nhánh Đà Nẵng SaigonBank để chi nhánh đạt mục tiêu phát triển tốt công tác huy động vốn Với thời gian có hạn kiến thức hạn chế , luận văn khó tránh khỏi sai sót định, mong nhận góp ý quý Thầy , Cơ để luận văn hồn thiện Khoa Quản lý chuyên ngành kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... lý luận phân tích tình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng Chương II: Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng Chương... luận hoạt động huy động vốn thực tiễn huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- Chi Nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương- ... THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Các hoạt động SaigonBank- Chi nhánh Đà Nẵng thực công tác huy động vốn ngân hàng Nhằm đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương chi nhánh đà nẵng (tt) , Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương chi nhánh đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan