Bai giang soi tiet nieu Y 4 - Copy

33 46 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 11:41

Chẩn đoán đIều trị sỏi tiết niệu Ths Hoàng Long Bộ môn ngoại đại học y Hà nội dịch tƠ häc • Sái tiÕt niƯu chiÕm 45% - 50% c¸c bƯnh lý tiÕt niƯu ë ViƯt nam, 0,05 - 0,2% dân số Lứa tuổi thờng gặp 30 - 60 tuæi (75% - 80%) Nam chiÕm 60%, nữ gp 40% Yu t a d, khí hậu chế độ n uống có nh hng n s tạo si Nguyên nhân sinh bệnh Cu trúc, thành phần hoá häc cña sái  Sái oxalat calci, phosphat calci 65 - 70%  Sái phosphat amonium magnesium 15 20%  Sái chun ho¸ cystine, axit uric 10%  Cấu trúc sỏi mạng chất hu có lắng đọng chất vô calci, phospho Nguyên nhân sinh bệnh Nguyên nhân Rối loạn chuyển hoá Thay đổi pH nớc tiểu (5,6 - 6,3) Dị dạng đờng tiết niệu đa số sỏi calci không rõ nguyên nhân Nguyên nhân sinh bệnh C ch Thuyết q bão hồ chất vơ nước tiểu  Thiếu yếu tố ức chế kết tinh  Tổn thương đường tiết niệu tạo nên cấu trúc hữu  Yếu tố nhiễm khuẩn tạo nên sỏi  Cơ thể hấp thu nhiều chất tạo sỏi axit uric, oxalat sỏI thận đặc điểm sỏi đài - bể thËn  ChiÕm 70% - 75% sái tiÕt niƯu, ®a sè lµ calci  Sái bĨ thËn cã hinh tam giác hay đa diện Sỏi đài bể thận có hinh san hô (3 - cm) Nếu để muộn gây biến chứng NK tiết niệu, giãn đài bể thận suy thận sỏI thận Triệu chứng lâm sàng đau âm ỉ thắt lng có đau quặn thận đái máu Nhiễm khuẩn tiết niệu: sốt cao, tiểu đục Thm khám: thận to đau Xét nghiệm cận lâm sàng đánh gi¸ hƯ sè thải, ure, creatinin , sáI thËn Chẩn đoán hinh nh Chp h tit niu không chun b, UIV Siêu âm Chụp CT Scanner Chụp Scintigraphie Chẩn đoán xác định Sỏi thận bên, bên, sỏi san hô Sỏi gây nhiễm khuẩn, tắc nghẽn, suy thận sỏI thận Chẩn đoán siêu âm sỏI thận Chẩn đoán chụp UIV sỏI niệu qun Triệu chứng lâm sàng Cơn đau quặn thận điển hinh đái máu toàn bãi, nhẹ, thoáng qua đái rắt, đái buốt sỏi NQ đoạn thành BQ Sốt cao sỏi gây tắc niệu qun nhiễm khuẩn tiết niệu Khám thy thn cng to si gây tc hoàn toàn Sỏi NQ bên gây nh hởng toàn thân suy sơp nhanh, thiĨu niƯu, v« niƯu sáI niƯu quản Chẩn đoán sỏi niu qun Dựa vào đau quặn thận điển hinh Chụp X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị phát sỏi Siêu âm, UIV đánh giá mức độ ứ nớc, ứ mủ thận dị dạng thận - NQ Chụp NQ - BT ngợc dòng phát sỏi không cn quang, tắc hẹp niệu qun Xét nghiệm sinh hoá đánh giá mức độ suy thận sỏI niệu qun Chẩn đoán siêu âm sỏI niệu qun Chẩn đoán X quang UIV sỏi 1/3 sỏI niệu qun Chẩn ®o¸n X quang UIV sái 1/3 sáI niƯu quản Chẩn đoán X quang UIV sỏi 1/3 dới sỏI niệu qun Chẩn đoán X quang UPR sỏI niệu quản DiƠn biÕn - biÕn chøng • Sái niƯu quản di chuyển đợc đẩy Sỏi dừng lại lâu gây tắc niệu qun, gây biến chứng viêm đài bể thận, ứ nớc, ứ mủ thận Sỏi NQ bên tiến triển thầm lặng dẫn đến hỏng thận Sỏi NQ thận sỏi NQ bên dẫn đến vô niệu, suy thận sỏI niệu qun điều trị sỏi niu qun Cơn đau sỏi di chuyển Gim đau chống co thắt, kháng sinh, lợi tiểu đặt sonde NQ đẩy sỏi lên bể thận điều trị can thiệp hết đau, hết nhiễm khuẩn Si 1/3 : tán sỏi thể mổ nội soi lấy sỏi qua đờng sau phúc mạc Sỏi 1/3 gia : ESWL tán sỏi nội soi NQ sỏI niệu qun điều trị sỏi niu qun Phu thuật mở  Chỉ định với sỏi > 20mm kèm theo dị dạng NQ Mổ lấy sỏi phơc håi lu th«ng niƯu quản  Hẹp niệu quản → cắt nối NQ tận - tận cắm NQ - BQ  SỏI NQ bªn → mỉ tõng bên thi sỏI bàng quang đặc điểm sỏi bàng quang Phần lớn sỏi thứ phát sinh bàng quang hay sỏi thận niệu qun di chun xng ph¸t triĨn ë BQ do: Bệnh lý c bàng quang, xơ cứng cổ BQ Hẹp niệu đạo, u phi đại TTL Dị vật bàng quang Bàng quang thần kinh Sỏi nguyên phát trẻ em sỏI bàng quang Triệu chứng sỏi bàng quang đau xơng mu, đái rắt, đái buốt, đái tắc đái máu cuối bãi, đái đục, đái mủ Sốt cao, rét run Chẩn đoán Siêu âm phát sỏi BQ, viêm BQ, u TTL, dị vật BQ X quang đánh giá số lợng, kích thớc sỏi, sỏi kẹt Nđ Soi bàng quang chẩn đoán Xét nghiệm níc tiĨu cã HC, BC, tinh thĨ sáI bµng quang Chẩn đoán hinh nh sỏI bàng quang điu tr sỏi bàng quang Tán si qua soi BQ : học, siêu âm, thuỷ điện lực Mổ lấy sỏi BQ sỏi > 3cm, kết hợp điều trị nguyên nhân điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trớc sau mổ Theo dõi, điều trị dự phòng sỏi tái phát Xin chân thành cm n! ... phospho Nguyên nhân sinh bệnh Nguyên nhân Rối loạn chuyển hoá Thay đổi pH nớc tiểu (5,6 - 6,3) Dị dạng đờng tiết niệu đa số sỏi calci không rõ nguyên nhân Nguyên nhân sinh bệnh C ch  Thuyết q... tễ học Sỏi tiết niệu chiếm 45 % - 50% c¸c bƯnh lý tiÕt niƯu ë ViƯt nam, 0,05 - 0,2% dân số Lứa tuổi thờng gặp 30 - 60 tuæi (75% - 80%) Nam chiÕm 60%, nữ gặp 40 % • Y u tố địa dư, khÝ hËu chế độ... 70% - 75% sái tiÕt niƯu, ®a sè lµ calci  Sái bĨ thËn cã hinh tam giác hay đa diện Sỏi đài bể thận cã hinh san h« (3 - cm)  NÕu ®Ĩ mn sÏ g y biÕn chøng NK tiÕt niƯu, gi·n ®µi bĨ thËn vµ suy thËn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang soi tiet nieu Y 4 - Copy, Bai giang soi tiet nieu Y 4 - Copy