02 b smart laptop instrustion to ASP STEP 2

22 48 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 11:25

MOBIFONE HCM BASEBAND5212 May 2018 CÁC BƯỚC TÍCH HỢP › Bước 1: cấu hình USB để sử dụng Smart Laptop › Bước 2: Tích hợp nodeB Smart Laptop › Bước 3: Kiểm tra truyền dẫn lên OSS alarm Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB - COPY FILE › Copy file UDC v15.2_v18.1_18.04.04 vào USB(MYLINUXLIVE) > smartlaptop > lib Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB – COPY FILE › Copy SW package vào USB >smartlaptop > packages › Copy site script vào USB > smartlaptop > scripts › Lưu ý: không đổi tên file, script giải nén theo folder Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB-BOOT USB › Cắm USB vào máy tính, restart máy tính chọn chế độ BOOT từ USB ưu tiên cao › Lưu ý: BIOS phải hỗ trợ Boot Legacy chạy chương trình Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB-BOOT USB › Sau khởi động USB Boot nhấn Enter nhập password: laptop Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB –SMART LAPTOP › Khi login thành công bên › Chạy chương trình Ericsson SmartLaptop Dùng để đóng chương trình SmartLaptop Dùng để chạy chương trình SMART LAPTOP Dùng để shutdown USB Boot Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB –SMART LAPTOP › Sau chương trình khởi động nhập thơng tin: › Username: địa email đăng ký hệ thống tương ứng với USB sử dụng › Password : …… › Lưu ý: khơng có license hay bị hết hạn khơng sử dụng phần mềm Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB –SMART LAPTOP › Sau đăng nhập username,password xác nhận license thành công, giao diện smart laptop bên để bắt đầu q trình tích hợp Chọn File Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB –SMART LAPTOP › Vào File hiển thị toàn script trạm tương ứng với folder Chọn File Để mở đến thư mục scripts › Lưu ý : file copy từ BƯỚC Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 10 (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB › Mở site cần tích hợp thư mục scripts › Tại góc phải bên hình chọn “java files” › Nhấn chọn file : BB52xx_OnSite_MSRAN_RASO_VIETNAM_MOBIFONE java O Chọn file java Chọn Java file Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 11 (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB › Sau click OK, giao diện Smart Laptop Application hiển thị tất bước qua trình tích hợp › Click vào icon Run để bắt đầu Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 12 (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB › Chọn LMT Integration Onsite › Các hộp thoại xuất chọn Yes để tiếp tục tích hợp Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 13 (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB › Quá trình tích hợp trải qua tất bước, bước hồn thành có màu xanh, thực vàng Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 14 (22) BƯỚC 2: TÍCH HỢP NODEB › Trong q trình tích hợp chương trình thực ping lên OSS ping thông gọi lên OMC để tích hợp trạm OSS Ping test : OK Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 15 (22) BƯỚC 3: PING VÀ KIỂM TRA ALARM › Sau xong bước cần kiểm tra ping test alarm nodeB › Chạy lại chương trình Ericsson Smart Laptop Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 16 (22) BƯỚC 3: PING VÀ KIỂM TRA ALARM › Bỏ chọn bước không cần kiểm tra Skip step không cần thiết, run step Alarm check & OSS ping Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 17 (22) BƯỚC 3: PING VÀ KIỂM TRA ALARM › Ping test OK OSS Ping test : OK Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 18 (22) BƯỚC 3: PING VÀ KIỂM TRA ALARM › Ping NOK cần kiểm tra lại truyền dẫn OSS Ping test : NOK Kiểm tra truyền dẫn Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 19 (22) BƯỚC 3: PING VÀ KIỂM TRA ALARM › Kiểm tra alarm Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 20 (22) BƯỚC 3: PING VÀ KIỂM TRA ALARM › Chọn “Yes” cần reload lại alarm Chọn “No” bỏ qua hay clear alarm › Nếu trạm alarm ( Ngoại trừ alarm license) cần clear alarm trước Test On-air › Liên hệ OMC team để on-air trạm sau tích hợp clear alarm Baseband Commissioning with Smart Laptop | 2017-03-01 | Page 21 (22) ... (22 ) B ỚC 2: TÍCH HỢP NODEB - COPY FILE › Copy file UDC v15 .2_ v18.1_18.04.04 vào USB(MYLINUXLIVE) > smartlaptop > lib Baseband Commissioning with Smart Laptop | 20 17-03-01 | Page (22 ) B ỚC 2: ... Baseband Commissioning with Smart Laptop | 20 17-03-01 | Page (22 ) B ỚC 2: TÍCH HỢP NODEB-BOOT USB › Sau khởi động USB Boot nhấn Enter nhập password: laptop Baseband Commissioning with Smart Laptop. .. giao diện smart laptop b n để b t đầu q trình tích hợp Chọn File Baseband Commissioning with Smart Laptop | 20 17-03-01 | Page (22 ) B ỚC 2: TÍCH HỢP NODEB SMART LAPTOP › Vào File hiển thị to n script
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 b smart laptop instrustion to ASP STEP 2, 02 b smart laptop instrustion to ASP STEP 2