Tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam trong điều kiện đảng cầm quyền

15 89 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:20

Trong đời sống chính trị thế giới hiện đại, chế độ chính trị ở đa số các nước liên quan đến hoạt động của các đảng chính trị, nhất là đảng cầm quyền. Khái niệm “đảng cầm quyền” ở trên thế giới dùng để chỉ đảng nào giành được đa số ghế trong nghị viện. Một số nước còn quy định nếu đảng nào chiếm được 23 số ghế trong Nghị viện, thì đảng đó có quyền sửa đối hiến pháp. Đảng cầm quyền có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống quyền lực của nhà nước. Sau khi đã chiếm được đa số ghế trong nghị viện, đảng cầm quyền có quyền đứng ra lập chính phủ và mọi hoạt động của chính phủ đều phải tuân thủ ý chí và nguyện vọng của đảng cầm quyền. Trong trường hợp không có một đảng nào chiếm được đa số ghế trong nghị viện thì sẽ lập nên chính phủ liên minh nhiều đảng. Những đảng không cầm quyền trở thành đảng đối lập trong nghị viện.Như vậy, khái niệm đảng cầm quyền” ở trên thế giới gắn với thể chế hoạt động của các đảng nghị viện, liên quan trực tiếp đến việc nắm cơ quan hành pháp.Ở nước ta, vấn đề đảng cầm quyền không như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là đảng nghị viện. Nhiều lần Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng ta là đảng cầm quyền. Trong bản Di chúc, Người khẳng định một lần nữa: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân (1) .Đảng cầm quyền” ở nước ta không những chỉ là đảng lãnh đạo chính quyền mà còn là đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và lãnh đạo toàn xã hội. Điều này, đã được ghi trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Điều đó còn được thể chế hoá và được thể hiện bằng các văn bản khác của Nhà nước ta, đặc biệt là đã được thể hiện trong thực tế. Nhân dân ta, trên thực tế, đã thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng lãnh đạo toàn xã hội bằng việc xác định đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng lãnh đạo toàn xã hội bằng việc tổ chức, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương đưa đất nước phát triển kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đảng lãnh đạo toàn xã hội bằng hệ thống tổ chức của mình trong hệ thống chính trị và bằng hành động thực tế tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng lãnh đạo xã hội thông qua công tác kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương đó.Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đầu năm 1930, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) do thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ đó cho đến nay, có lúc xã hội Việt Nam tồn tại nhiều đảng nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn là đảng có vai trò lãnh đạo xã hội. Từ năm 1988 trở đi, khi hai đảng: Đảng Xã hội và Đảng Dân chủ đã tự giải thể thì xã hội Việt Nam chỉ còn một đảng duy nhất và tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là sự tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một Đảng Cộng sản cầm quyền. Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam điều kiện Đảng cầm quyền Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nạm bao gồm nhiều nội dung phong phú Trong khuôn khổ chương trình lý luận cao cấp, chúng tơi sâu vào chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam điều kiện Đảng cầm quyền" I ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO XÃ HỘI Vấn đề Đảng cầm quyền Việt Nam Trong đời sống trị giới đại, chế độ trị đa số nước liên quan đến hoạt động đảng trị, đảng cầm quyền Khái niệm “đảng cầm quyền” giới dùng để đảng giành đa số ghế nghị viện Một số nước quy định đảng chiếm 2/3 số ghế Nghị viện, đảng có quyền sửa đối hiến pháp Đảng cầm quyền có vị trí, vai trò quan trọng hệ thống quyền lực nhà nước Sau chiếm đa số ghế nghị viện, đảng cầm quyền có quyền đứng lập phủ hoạt động phủ phải tuân thủ ý chí nguyện vọng đảng cầm quyền Trong trường hợp khơng có đảng chiếm đa số ghế nghị viện lập nên phủ liên minh nhiều đảng Những đảng không cầm quyền trở thành đảng đối lập nghị viện Như vậy, khái niệm "đảng cầm quyền” giới gắn với thể chế hoạt động đảng nghị viện, liên quan trực tiếp đến việc nắm quan hành pháp Ở nước ta, vấn đề đảng cầm quyền không Đảng Cộng sản Việt Nam đảng nghị viện Nhiều lần Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng ta đảng cầm quyền Trong Di chúc, Người khẳng định lần nữa: “Đảng ta đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân" (1) "Đảng cầm quyền” nước ta đảng lãnh đạo quyền mà đảng lãnh đạo hệ thống trị lãnh đạo tồn xã hội Điều này, ghi Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Điều thể chế hố thể văn khác Nhà nước ta, đặc biệt thể thực tế Nhân dân ta, thực tế, thừa nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng lãnh đạo toàn xã hội việc xác định đường lối xây dựng bảo vệ đất nước Đảng lãnh đạo toàn xã hội việc tổ chức, triển khai thực đường lối, chủ trương đưa đất nước phát triển kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội Đảng lãnh đạo toàn xã hội hệ thống tổ chức hệ thống trị hành động thực tế tiên phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên Đảng lãnh đạo xã hội thông qua công tác kiểm tra việc thực đường lối, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đầu năm 1930, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Từ nay, có lúc xã hội Việt Nam tồn nhiều đảng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đảng có vai trò lãnh đạo xã hội Từ năm 1988 trở đi, hai đảng: Đảng Xã hội Đảng Dân chủ tự giải thể xã hội Việt Nam đảng tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam Việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền Đảng lãnh đạo quyền tổ chức trị - xã hội Trong vai trò đảng cầm quyền, vấn đề Đảng lãnh đạo quyền Hồ Chí Minh coi nguyên tắc để bảo đảm nhà nước nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, nhà nước mang chất giai cấp công nhân Những quan điểm chủ yếu sau Hồ Chí Minh thể nguyên tắc đó: Một là, bảo đảm cho nhà nước giữ vững tăng cường chất giai cấp cơng nhân Trong xây dựng nhà nước, Hồ Chí Minh coi tính chất giai cấp nhà nước vấn đề Hiến pháp Lời nói đầu Hiến pháp năm 1959 ghi rõ: “Nhà nước ta nhà nước dân chủ nhân dân, dựa tảng liên minh công nông, giai cấp công nhân lãnh đạo” (2) Quan điểm Hồ Chí Minh nhân dân lao động làm chủ nhà nước giai cấp công nhân mà đội tiên phong Đảng Cộng sản lãnh đạo Hai là, Đảng lãnh đạo quyền cần phải ý bảo đảm cho máy quyền cán bộ, cơng chức sạch, vững mạnh Hồ Chí Minh trọng việc Đảng cầm quyền phải xây dựng quyền thật vững mạnh Người nhấn mạnh yêu cầu cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Trong thư gửi ủy ban nhân dân kỳ, tỉnh, huyện làng, tháng 101945, Người viết: “Chúng ta phải hiểu rằng, quan phủ từ tồn quốc làng, công bộc dân, nghĩa để gánh việc chung cho dân, để đè đầu dân thời kỳ quyền thống trị Pháp, Nhật Việc lợi cho dân, ta phải làm Việc hại đến dân, ta phải tránh Chúng ta phải yêu dân, kính dân dân u ta, kính ta” (3) Hồ Chí Minh đặc biệt nhắc nhở cấp quyền khắc phục bệnh, quan liêu, lãng phí, tham tiêu cực khác mà Người gọi “giặc nội xâm” Trong giai đoạn Đảng cầm quyền, Đảng cử nhiều đảng viên sang hoạt động quan nhà nước, nhiều người giữ trọng trách Hồ Chí Minh phê bình số cán bộ, đảng viên cậy người tổ chức đảng để phớt lờ kỷ luật quan nhà nước Người cho rằng, đảng viên phải chấp hành Điều lệ Đảng, nghị Đảng mà thải phục tùng Hiến pháp pháp luật Nhà nước Ba là, Đảng lãnh đạo Nhà nước phương thức thích hợp Đòi hỏi Đảng cầm quyền phải đề đường lối, chủ trương đắn Đường lối phải thể chế hố Hiến pháp, pháp luật, sách Nhà nước Khi đề cập vấn đề nhà nước điều quan trọng quyền lực thuộc Nhà nước kiểu theo tư tưởng Hồ Chí Minh, máy thể quyền lực nhân dân lao động Nhà nước phát huy dân chủ để động viên tất lực lượng nhân dân vào tham gia nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức Đảng máy Nhà nước đội ngũ đảng viên tổ chức Về mặt chức năng, nhiệm vụ Đảng Nhà nước có khác Do đó, cần phải phân biệt vai trò lãnh đạo Đảng vai trò quản lý Nhà nước Nhưng đặc điểm nước ta từ năm 1945 năm 1975 hệ thống trị chủ yếu dồn sức cho kháng chiến chống thực dân Pháp kháng chiến chống đế quốc Mỹ Trong điều kiện ấy, vai trò quản lý tồn diện Nhà nước chưa thể rõ nét Vì vậy, nói tư tưởng Hồ Chí Minh khơng có phương thức bất biến lãnh đạo Đảng quyền Trong điều kiện cần vận dụng sáng tạo quan điểm Hồ Chí Minh tìm phương thức lãnh đạo thích hợp với thời kỳ Văn kiện Đại hội IX rõ đổi phương thức lãnh đạo Đảng với Nhà nước xã hội nội dung trọng yếu nhằm qua cách mạng nước ta phát triển, đó: nhấn mạnh lãnh đạo thông qua việc "đề đường lối, chủ trương, sách lớn định hướng cho phát triển kiểm tra việc tổ chức thực đường lối, chủ trương Đảng Hiến pháp, pháp luật Nhà nước” (4) “Kiện toàn hệ thống tổ chức đảng gắn với cải cách đổi tổ chức, máy quan nhà nước đồn thể trị - xã hội" (5) Một chức quan trọng Đảng cầm quyền lãnh đạo mặt trận tổ chức trị - xã hội Sự nghiệp cách mạng khơng phải nghiệp vài người, vài cá nhân anh hùng mà nghiệp toàn dân, có tổ chức tập hợp mặt trận Tổ chức mặt trận tổ chức liên minh trị, tổ chức tự nguyện đoàn thể, cá nhân tiêu biểu giai cấp tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo Năm 1939, Hồ Chí Minh cho rằng, “Đảng khơng thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo mình, mà phải tỏ phận trung thành nhất, hoạt động chân thực Chỉ đấu tranh công tác ngày, quần chúng rộng rãi thừa nhận sách đắn lực lãnh đạo Đảng, Đảng giành địa vị lãnh đạo" (6) Trong điều kiện Đảng cầm quyền, theo quan điểm Hồ Chí Minh với tư cách tổ chức trị cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam nêu đường lối, chủ trương vận dụng thuyết phục tổ chức đồn thể trị - xã hội tham gia phong trào cách mạng biến chủ trương, đường lối thành thực Tăng cường mối quan hệ gắn bó Đảng dân điều kiện Đảng cầm quyền Quyền lực Đảng khơng tự nhiên mà có Quyền lực nhân dân; nhân dân ủy thác cho Đảng đứng lãnh đạo nghiệp cách mạng, đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Cơ sở xã hội Đảng khơng giai cấp cơng nhân mà toàn thể nhân dân lao động Trong giai đoạn cầm quyền, tổ chức đảng đóng vai trò lãnh đạo cách toàn diện; cán bộ, đảng viên thường giữ chức vụ Đảng tổ chức khác hệ thống trị Hồ Chí Minh thường nhắc nhở tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên xa dân, “vác mặt quan cách mạng” để làm hại dân Trong quan hệ với dân giai đoạn cầm quyền, theo Hồ Chí Minh, Đảng ta phải ý vấn đề sau đây: - Phải luôn lắng nghe ý kiến nhân dân, khiêm tốn học hỏi nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân để xây dựng chế độ Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò, sức mạnh nhân dân nói chung thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội nói riêng Đảng cầm quyền phải thường xuyên lấy nguồn gốc sức mạnh từ nhân dân - Thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng Đây đòi hỏi sống cơng tác xây dựng Đảng điều kiện xây dựng đất nước Hồ Chí Minh lưu ý việc vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng nhiều hình thức: đóng góp ý kiến cho Đảng, việc xây dựng đường lối, chủ trương Đảng; tích cực thực đường lối chủ trương sống; kiểm tra cán đảng viên; giới thiệu người ưu tú để Đảng kết nạp vào hàng ngũ mình, - Nâng cao dân trí Trong giai đoạn Đảng cầm quyền, Đảng khơng thể gọi Đảng trí tuệ dân trí thấp Theo Hồ Chí Minh, dân tộc dốt dân tộc yếu, dốt thứ giặc nguy hiểm cần phải chống Vì vậy, việc nâng cao dân trí trách nhiệm Đảng - Đảng không theo đuôi quần chúng Đảng phải thường xuyên tuyên truyền giác ngộ quần chúng, làm cho dân dân giác ngộ cách mạng sẵn sàng đem sức thực đường lối, chủ trương Đảng - Đảng phải xác định rõ trách nhiệm mình: vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân II- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Mục tiêu cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh toàn Đảng lãnh đạo nhân dân ta phấn đấu để đạt tới chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Trên đường để đạt mục tiêu đó, Hồ Chí Minh rõ, Đảng phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin Nhiệm vụ chủ yếu Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh tạo toàn thể nhân dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Học thuyết Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội khoa học định hướng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hồ Chí Minh ln nhấn mạnh việc Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Ở Hồ Chí Minh, việc tiếp thu vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội nói riêng, sáng tạo Đó điều mà Hồ Chí Minh thường xun đòi hỏi Đảng ta q trình lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh tuân thủ dẫn vị sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, học thuyết ông giáo điều mà kim nam cho hành động Lênin khẳng định: “Chúng ta không coi lý luận Mác xong xi hẳn bất khả xâm phạm; trái lại tin lý luận đặt móng cho mơn khoa học mà người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển mặt, họ không muốn trở thành lạc hậu sống Chúng nghĩ rằng, người xã hội chủ nghĩa Nga đặc biệt cần phải tự phát triển lý luận Mác, lý luận đề nguyên lý đạo chung, việc áp dụng nguyên lý xét riêng nơi, Anh khơng giống Pháp, Pháp không giống Đức, Đức khơng giống Nga" (7) Hồ Chí Minh lưu ý công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin phải phù hợp với đối tượng, với hoàn cảnh, vận dụng tránh giáo điều đồng thời tránh việc tuyệt đối hoá đặc điểm dân tộc để xa rời nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin Đảng Cộng sản Việt Nam thành viên phong trào cộng sản công nhân quốc tế, việc cần thiết học tập kinh nghiệm tốt, học hay, đảng cộng sản anh em, tránh sai lầm, khuyết điểm mà đảng mắc phải Hồ Chí Minh coi trọng việc Đảng ta phải thường xuyên tổng kết kinh nghiệm hoạt động để bổ sung, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác - Lênin, đấu tranh nhiều hình thức để bảo vệ, làm sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, chống giáo điều, hội, xét lại biểu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin Thực tế thời gian qua chứng minh rằng, hai loại sai lầm: giáo điều xa rời nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin dẫn tới tan rã nhiều đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Liên Xô - đảng Lênin sáng lập, có nhiều kinh nghiệm 70 năm cầm quyền Khơng phải nói nhiều, học thuộc, coi lý luận Mác - Lênin công thức, “kinh thánh” trung thành với học thuyết ơng Khơng phải nói khác C.Mác, Ph.Ăngghen, Lênin sáng tạo Cũng "lắp ghép" nguyên lý nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học với có kế thừa sáng tạo nâng lý luận ông lên tầm cao Sự nghiệp đổi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi đảng ta phải kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa vào điều kiện cụ thể Việt Nam Mọi biểu từ bỏ học thuyết cách mạng khoa học dẫn đến thất bại nghiệp cách mạng nước ta làm cho Đảng biến chất, khơng Đảng Cộng sản Thực nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chặt chẽ cao giai cấp cơng nhân Vì vậy, Đảng phải tn thủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt định mà vi phạm Đảng bị suy yếu tan rã Trong cơng tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng điều kiện Đảng cầm quyền nói riêng, Hồ Chí Minh đề cập nhiều ngun tắc Những nguyên tắc xuất phát từ học thuyết Mác - Lênin xây dựng đảng kiểu giai cấp vơ sản Trong phạm vi chương trình lý luận cao cấp, xin đề cập ba nguyên tắc Một là, tập trung dân chủ Trong học thuyết Lênin Đảng kiểu giai cấp vô sản, nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc rõ tập trung dân chủ gắn bó chặt chẽ với Mối quan hệ Hồ Chí Minh diễn đạt vế sau đây: - “Tập trung tảng dân chủ” (8) - “Dân chủ đạo tập trung” (9) Như vậy, không tách rời không đối lập hai vế nguyên tắc, coi “tập trung” “dân chủ” lửa với nước số phần tử chống phá nghiệp cách mạng nước ta rêu rao Hồ Chí Minh xác định dân chủ tạo điều kiện cho tất đảng viên bày tỏ kiến để đóng góp cho Đảng Người nhấn mạnh: “Phải thật mở rộng dân chủ để tất nhân viên bày tỏ kiến mình; phải gom góp ý kiến đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt” (10) Tập trung Đảng phải sở bảo đảm dân chủ, nghĩa dân chủ tốt tập trung Hồ Chí Minh quan niệm tập trung tổ chức sinh hoạt Đảng theo nguyên lý xây dựng Đảng Lênin: thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, toàn Đảng phục tùng Trung ương, Người nhấn mạnh: “Đảng ta nhiều người, tiến đánh người” (11) Tập trung Đảng có nghĩa tất Đảng viên phải tuyệt đối phục tùng nghị Đảng Hai là, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Có lúc nguyên tắc Hồ Chí Minh gọi “chế độ” Theo Hồ Chí Minh “tập thể lãnh đạo dân chủ, cá nhân phụ trách tập trung Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ cách tức dân chủ tập trung” (12) Hồ Chí Minh nhấn mạnh tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách phủ gắn chặt với Nguyên tắc vừa chống lại bệnh độc đoán chuyên quyền, vừa chống lại dựa dẫm tập thể, khơng dám đốn, khơng dám chịu trách nhiệm Độc đoán chuyên quyền vi phạm dân chủ Đảng, dẫn đến hậu khôn lường, phá hoại Đảng, đồng thời không dám chịu trách nhiệm làm tổ chức Đảng bị tê liệt, khơng sức chiến đấu, làm cho đường lối, chủ trương, nghị tổ chức Đảng nằm giấy, không biến thành thực sống Hồ Chí Minh giải thích tập thể lãnh đạo sau: “Vì cần phải có tập thể lãnh đạo? Vì người dù khơn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, trông thấy, xem xét nhiều mặt vấn đề, trông thấy xem xét tất mặt vấn đề Vì vậy, cần phải có nhiều người Nhiều người nhiều kinh nghiệm Người thấy rõ mặt này, người trơng thấy rõ mặt khác vấn đề Góp kinh nghiệm xem xét nhiều người, vấn đề thấy rõ khắp mặt Mà có thấy rõ khắp mặt, vấn đề giải chu đáo, khỏi sai lầm Ý nghĩa tập thể lãnh đạo giản đơn, chân lý rõ rệt Tục ngữ có câu: “Khơn bầy khơn độc" nghĩa (13) Hồ Chí Minh giải thích cá nhân phụ trách sau: "Vì cần phải cá nhân phụ trách? Việc đơng người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, cần phải giao cho người nhóm người phụ trách theo kế hoạch mà thi hành Như có chun trách, cơng việc chạy Nếu khơng có cá nhân phụ trách, sinh tệ người ủy cho người kia, người ủy cho người nọ, không thi hành Như việc khơng xong Tục ngữ có câu: “Nhiều sãi khơng đóng cửa chùa" (14) Theo Hồ Chí Minh, cơng tác xây dựng Đảng, không phép vin vào “cá nhân phụ trách” để lấn át tập thể việc nhỏ nhặt, vụn vặt, người lần giải đưa bàn Nguyên tắc này, có ý nghĩa thời kỳ nay, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hình thành chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác xây dựng Đảng coi then chốt, xây dựng kinh tế trung tâm, trách nhiệm cá nhân tập thể tổ chức Đảng phát huy tác dụng rõ rệt hết Ba là, nguyên tắc tự phê bình phê bình Hồ Chí Minh có nhiều cách gọi tự phê bình phê bình Có lúc Người đặt phê bình lên trước tự phê bình, nhiều tự phê bình đặt trước phê bình Có lúc Người gọi tự phê bình phê bình “luật” “quy luật phát triển” Đảng, “vũ khí sắc bén” cơng tác xây dựng Đảng Xét nội dung, coi vấn đề có tính ngun tắc cơng tác xây dựng Đảng nói chung giai đoạn Đảng cầm quyền nói riêng Tại Đảng lại phải thường xun tự phê bình phê bình? Hồ Chí Minh rõ, Đảng ta bao gồm đủ tầng lớp xã hội, có nhiều tính cách trung thành, kiên quyết, vĩ đại, song Đảng ta khơng tránh khỏi tập tục, tính nết, khuyết điểm xã hội bên lây ngấm vào Đảng Đảng ta gồm người có đức, có tài Phần đông người hăng hái nhất, thông minh nhất, yêu nước nhất, kiên dũng cảm Đảng ta Tuy vậy, người người tốt, việc việc hay Hồ Chí Minh cho rằng, người đời khơng phải thánh thần, khơng tránh khỏi khuyết điểm; người có thiện với ác lòng Do vậy, mục đích tự phê bình phê bình để làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân, phần xấu bị dần đi, thang thuốc hay thiết thực tự phê bình phê bình Phải thường xuyên tự phê bình phê bình người ta rửa mặt hàng ngày Hồ Chí Minh quan tâm đến thái độ tự phê bình phê bình Người đòi hỏi, tự phê bình phê bình phải thẳng thắn, chân thành, nghĩa không nể nang, không thêm bớt, “không giấu bệnh sợ thuốc" Đồng thời, phải “có tính đồng chí thương u lẫn nhau” Tự phê bình phê bình tình đồng chí, cốt để giúp sửa chữa khuyết điểm khơng phải để xoi mói, nói xấu nhau, “khơng phải đập cho tơi bời" Với thái độ tự phê bình phê bình vậy, cán bộ, đảng viên tổ chức Đảng luôn vững mạnh Xây dựng rèn luyện đội ngũ đảng viên điều kiện Đảng cầm quyền Đội ngũ đảng viên điều kiện Đảng cầm quyền có mặt tất tổ chức hệ thống trị thường có chức, có quyền Hồ Chí Minh coi trọng việc xây dựng rèn luyện đội ngũ đảng viên nghiệp xây dựng xã hội vấn đề sau đây: Một là, thường xuyên lựa chọn người ưu tú để kết nạp vào đội ngũ Đảng bảo đảm đội ngũ đảng viên sạch, vững mạnh Trong việc kết nạp đảng viên, coi trọng chất lượng số lượng, khắc phục tình trạng chủ nghĩa thành phần Hai là, đội ngũ đảng viên phải luôn giác ngộ cách mạng, tiền phong, gương mẫu, đầu cơng tác Hồ Chí Minh nhiều lần cho rằng: “Đảng viên trước, làng nước theo sau”, “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạ” Phải ln ln có “đảng tính”, tức đảng viên hoạt động tổ chức quyền Nhà nước đồn thể trị - xã hội phải thật gương mẫu để thực đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Ba là, đội ngũ đảng viên người suốt đời phấn đấu hy sinh cho nghiệp Đảng Tổ quốc, đặt quyền lợi Đảng, Tổ quốc lên hết trước hết Trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhiệm vụ chủ yếu Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng xã hội mới: xã hội xã hội chủ nghĩa, vấn đề hy sinh tính mạng khơng đặt thường xun lợi ích kinh tế đặt khơng phần gay gắt, đòi hỏi đảng viên phải hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích Đảng Bốn là, đảng viên phải có đời tư sáng, tức đề cập đến đạo đức, lối sống, điều mà Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở Xây dựng đội ngũ cán “Cán bộ” quan niệm cán cách mạng điều kiện Đảng cầm quyền, mà thường số đông cán đảng viên Hồ Chí Minh đánh giá cao vị trí, vai trò đội ngũ cán bộ, cho rằng: cán gốc công việc, muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Những yêu cầu cán cách mạng Hồ Chi Minh cách cụ thể, tập trung vấn đề sau đây: - Cán phải người tuyệt đối trung thành với Đảng, với nghiệp cách mạng, làm cán để “thăng quan phát tài”, để làm “quan cách mạng”, mà để người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân - Người cán trước hết phải có "đức" Phải vừa có đức vừa có tài đức gốc “Đức” tổng hợp nhiều yếu tố, Hồ Chí Minh nhấn mạnh người cán phải người không vi phạm khuyết điểm tham ơ, lãng phí, quan liêu mà Người gọi khuyết điểm “giặc nội xâm”, loại giặc nguy hiểm giặc ngoại xâm Người cán bộ, theo Hồ Chí Minh, phải người “phú quý bất dâm, bần tiện bất di, uy vũ bất khuất” - Cán người có lực tổ chức triển khai thực đường lối, chủ trương, nghị quyết, sách Đảng Nhà nước Hồ Chí Minh coi người cán dây chuyền máy Đường lối, chủ trương, nghị quyết, sách Đảng Nhà nước đồn thể trị - xã hội khơng biến thành thực, nằm giấy khơng có cán có lực tổ chức triển khai thực hiên - Cán giai đoạn Đảng cầm quyền phải liên hệ mật thiết với nhân dân Hồ Chí Minh phê phán nhiều cán “vác mặt quan cách mệnh" để “đè đầu cưỡi cổ nhân dân”, “dán trán hai chữ cộng sản" để loè dân - Cán phải người ln học tập để nâng cao trình độ mặt: lý luận Mác - Lênin, nhận thức đường lối Đảng, Hiến pháp pháp luật Nhà nước chuyên môn nghiệp vụ Việc học tập Hồ Chí Minh nhấn mạnh cơng việc thường xuyên, học lúc nơi, ghế nhà trường, tự học, học thực tế - Cán phải có phong cách cơng tác tốt, chống bệnh liêu, đại khái, phơ trương hình thức cho oai, kiểu cách làm việc bàn giấy, “chỉ tay năm ngón” Người cán bộ, theo Hồ Chí Minh, phải người mắt trơng, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, sâu sát, tỷ mỷ, kế hoạch thiết thực, kế hoạch oai, kế hoạch 10 phần biện pháp phải 20 phần, tâm phải 30 phần Hồ Chí Minh đòi hỏi người cán phải động, sáng tạo “đập đi, họ đứng", đừng để "đầy túi quần thông báo, đầy túi áo thị” mà công việc không tiến triển Để có đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc tới cơng tác cán Quan điểm Hồ Chí Minh cơng tác cán thể vấn đề sau đây: Một là, phải "hiểu đánh giá cán bộ" Đây yêu cầu cần phải có đế tiến hành cơng tác khác Làm tốt u cầu đòi hỏi phải cơng tâm, khách quan, có tiêu chí đánh giá phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể thời kỳ, cấp, ngành, địa phương Hai là, phải "khéo dùng cán bộ", tức bố trí cán cho phù hợp để người cán phát huy hết khả Hồ Chí Minh cho rằng: người đời có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay giúp họ sửa chữa chỗ dở Dùng người dùng gỗ, người thợ khéo gỗ to, nhỏ, thẳng, cong tùy chỗ mà dùng Hồ Chí Minh phê bình: “Thường khơng biết tùy tài mà dùng người Thí dụ: thợ rèn bảo đóng tủ, thợ mộc bảo rèn dao Thành thử hai người lúng túng Nếu biết tùy tài mà dùng người hai người thành cơng” (15) Khéo dùng cán phải biết kết hợp cán già, cán trẻ, cán chỗ với cán cấp điều Hồ Chí Minh phân tích rõ ưu điểm nhược điểm loại cán để sử dụng tốt Khéo dùng cán bộ, theo Hồ Chí Minh, phải ý đề bạt, sử dụng người tốt, dùng người hay nịnh hót mà bỏ người trực Ba là, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải chống chủ nghĩa địa phương cục công tác cán bộ, tránh đầu óc bè phái, cánh hẩu, họ hàng Vấn đề cần phải ý điều kiện Đảng cầm quyền Bốn là, phải ý phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đề bạt cán Các công việc khâu liên hồn đề bạt phải kiểm tra, giám sát để giúp cán phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm khơng khốn trắng công việc cho họ Tăng cường công tác kiểm tra trình lãnh đạo nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh coi trọng cơng tác kiểm tra xây dựng Đảng Người cho rằng: có sách đúng, thành cơng thất bại sách nơi tổ chức cơng việc, nơi lựa chọn cán nơi kiểm tra, ba điều sơ sài sách vơ ích Có tăng cường kiểm tra giữ nghiêm kỷ luật Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương, nghị Đảng thực cách đầy đủ đắn, bảo đảm lãnh đạo Đảng xã hội Có kiểm tra huy động tinh thần tích cực lực lượng to lớn nhân dân, biết rõ lực khuyết điểm cán bộ, sửa chữa giúp đỡ họ kịp thời Hồ Chí Minh phê bình nhiều cán lãnh đạo lo khai hội thảo nghị quyết, đánh điện gửi thị họ khơng biết đến nghị thực hành đến đâu, có khó khăn trở ngại gì, dân chúng có sức tham gia hay khơng họ qn kiểm tra Hồ Chí Minh nhấn mạnh: tổ chức việc kiểm tra chu đáo có đèn pha, tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, cán thấy rõ; nói chín phần mười khuyết điểm công việc thiếu kiểm tra Hồ Chí Minh cho rằng, tổ chức kiểm tra tiến hành chu đáo cơng việc định tiến gấp mười, gấp trăm Trong cơng tác kiểm tra, Hồ Chí Minh lưu ý vấn đề sau đây: - Công tác kiểm tra phải toàn diện: kiểm tra việc kiểm tra người việc chấp hành Điều lệ, nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước - Kiểm tra phải kịp thời, có nghị quyết, phải đốc thúc thực hành nghị ấy, phải biết rõ sinh hoạt cách làm việc cán nhân dân địa phương Có kịp thời thấy rõ khuyết điểm khó khăn để sửa đổi khuyết điểm tìm cách vượt qua khó khăn - Kiểm tra phải xác, cơng minh, khách quan Hồ Chí Minh cho rằng, kiểm tra khơng nên việc vào tờ báo cáo mà phải đến tận nơi Ở đây, cần phải nêu cao trách nhiệm cán làm công tác kiểm tra Cán kiểm tra phải người hiểu rõ đường lối, chủ trương, nghị Đảng; có lực chun mơn, nghiệp vụ; có đạo đức cách mạng; có ý thức tổ chức kỷ luật; thật tự phê bình phê bình, gương mẫu việc chấp hành kỷ luật Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, phải chí cơng vơ tư, khơng thành kiến, thiên vị - Công tác kiểm tra liền với kỷ luật Đảng Kỷ luật Đảng kỷ luật tự giác, kỷ luật sắt, nghiêm, tất đảng viên phải tuân theo Tính chất kỷ luật bắt nguồn từ tính chất Đảng, Đảng ta bao gồm người hăng hái, trung thành, ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động tự nguyện tự giác đứng vào hàng ngũ Đảng Vì vậy, Hồ Chí Minh khun người, sợ không phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, sợ kỷ luật sắt Đảng đừng vào Đảng khoan vào Đảng III VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀO CƠNG CUỘC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY Đại hội IX Đảng năm 2001 tiếp tục khẳng định: nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế Đại hội ưu điểm yếu kém, khuyết điểm công tác xây dựng Đảng năm qua, đồng thời định nhiệm vụ mới, nêu rõ: "Tồn Đảng nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Mỗi cấp ủy chi có kế hoạch định kỳ kiểm điểm việc thực Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân Chống tư tưởng hội, thực dụng” (16) Trong điều kiện mới, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị Đại hội IX thực Nghị Trung ương (lần 2) khoá VIII cấp thiết Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa lớn nghiệp cách mạng nước ta Những quan điểm Người nguyên giá trị nghiệp đổi nói chung, với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng nói riêng Trước hết, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh phải thể việc xây dựng Đảng trị mà biểu rõ Đảng phải đề đường lối đắn, tổ chức thực thắng lợi đường lối trị Đường lối Đảng phải dựa sở quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời dài sở thực tiễn đất nước thời kỳ đường lối phải có khả thực thi Hơn hết nghiệp đổi mới, chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh phải nhận thức cách sâu sắc để vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể nước ta Tình hình thực tế thật vơ phong phú, chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng phải ln ln tổng kết để hoạch định đường lối cách đắn Sai lầm đường lối sai lần nguy hiểm Đảng cộng sản cầm quyền Thứ hai, sức mạnh đảng trị Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền lĩnh vực tư tưởng Vì thế, xây dựng Đảng ta tư tưởng luôn vấn đề cấp thiết đặt Đảng ta phải khối thống tư tưởng hành động Toàn Đảng, từ Trung ương đến sở, cán bộ, đảng viên phải kiên định lập trường, không hoang mang, dao động, phải kiên trì mục tiêu lý tưởng Là người cộng sản, lãnh tụ Đảng ta, trải qua nhiều cam go, thử thách nghiệt ngã, Hồ Chí Minh dày cơng giáo dục, rèn luyện cho đảng viên toàn Đảng thấm nhuần lý tưởng cộng sản chủ nghĩa Hiện nay, đứng trước thời thách thức mới, Đảng cần tiếp tục nên định lập trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo đất nước thực thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội đáp ứng lòng mong mỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh Thứ ba, Đảng mạnh tổ chức mạnh Xây dựng Đảng ta vững mạnh, xứng đáng đội tiên phong giai cấp công nhân, đại diện trung thành cho lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động tồn dân tộc đòi hỏi phải tuân thủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng, chỉnh đốn đảng yêu cầu Đảng phải lãnh đạo đấu tranh đề phòng khắc phục nguy Đảng cầm quyền: quan liêu, tham nhũng…; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân Đảng phải đổi phương thức lãnh đạo Nhà nước đồn thể để vừa bảo đảm lãnh đạo Đảng cầm quyền hệ thống trị, vừa phát huy vai trò quản lý Nhà nước, quyền làm chủ nhân dân Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cơng xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải, hành động thực tế, thể vai trò quan trọng Đảng đời sống xã hội thân Hồ Chí Minh xác định cách quán đời hoạt động Càng chế thị trường, cần tăng cường lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đắn cua Đảng nhân tố định cho thắng lợi cách mạng Việt Nam Cần gắn bó chặt chẽ cơng tác xây dựng đảng với việc phát triển kinh tế theo quan điểm phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Hồ Chí Minh người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, lãnh tụ Đảng dân tộc Tư tưởng Người xây dựng Đảng đèn dẫn dắt Đảng ta nghiệp đấu tranh cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa _ Chú thích: * Theo Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành chính, 2011 (1) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2000, t.12, tr.498 (2) Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H 1995, tr 330 (3) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.4, tr.56-57 (4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, H 2001, tr.144, 155 (5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sđd, tr.155 (6) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.4, tr.56-57 (7) V.I Lênin: Toàn tập , Nxb Tiến bộ, M 1974, t.4, tr.232 (8) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.7, tr.240 (9) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, tr 241 (10) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.10, tr.118 (11) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.5, tr.553, 505 (12) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.5, tr.505 (13) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.5, tr.504 (14) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.5, tr.504-505 (15) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.5, tr.274 (16) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sđd, tr.139 ... đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam Việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền Đảng lãnh đạo quyền tổ chức trị - xã hội Trong vai trò đảng. .. dân II- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Mục tiêu cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh toàn Đảng lãnh... sách đắn lực lãnh đạo Đảng, Đảng giành địa vị lãnh đạo" (6) Trong điều kiện Đảng cầm quyền, theo quan điểm Hồ Chí Minh với tư cách tổ chức trị cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam nêu đường lối, chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam trong điều kiện đảng cầm quyền, Tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam trong điều kiện đảng cầm quyền

Từ khóa liên quan