Đề thi trắc nghiệm 2b: ĐLKTXH ĐC1

6 57 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:15

Đề thi sử dụng cho thi kết thúc học phần ở chương trình đào tạo cao đẳng học phần địa lý kinh tế xã hội đại cương, đề thi gồm 50 câu có đáp án kèm theo. Mỗi câu gồm 4 lựa chon a,b,c,d. có thể sử dụng cho kiểm tra đánh giá thường xuyên Đề 2b Thí sinh chọn đáp án 1/ Hậu trình "xâm thực đất" giới làm: a Mất tầng đất dinh dưỡng bề mặt b Tầng đất mặt bị nhiễm bẫn c Tầng đất mặt bị mặn hóa phèn hóa d Tầng đất mặt bị khơ hạn, thiếu ẩm 2/ Nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội theo quan niệm đắn nghiên cứu: a Bộ phận xã hội người hoạt động kinh tế họ môi trường địa lý b Sự phân bố địa lý sản xuất vùng lãnh thổ c Sự phân bố hoạt động kinh tế không gian cho trước d Các quy luật phân bố sản xuất tổ chức lãnh thổ đời sống xã hội vùng lãnh thổ 3/ Mơi trường Địa lý có chức nào? a Khơng gian để xã hội lồi người tồn phát triển b Là không gian sống, cung cấp nguyên nhiên liệu, chứa chất phế thải người c Cung cấp tài nguyên, nhiên liệu, lượng cho hoạt động sống sản xuất d Là nơi chứa chất thải người tạo hoạt động sống sản xuất 4/ Nguyên nhân làm cho tỷ suất tử giới có xu hướng giảm dần là: a Trình độ y tế phát triển b Chiến tranh kết thúc c Tuổi thọ trung bình cao d Mức sống ngày cao 5/ Quan niệm định luận Địa lý mối quan hệ môi trường Địa lý xã hội lồi người cho rằng: a Mơi trường có mối quan hệ biện chứng với phát triển xã hội b Mơi trường khơng có ảnh hưởng đến phát triển xã hội c Mơi trường có vai trò quan trọng đến phát triển xã hội d Mơi trường có ý nghĩa định phát triển xã hội 6/ Tỷ lệ dân cư thị giới thuộc nước sau đây? a Ruanđa b Ấn Độ c Êtiôpi d Việt Nam 7/ Khi phân loại tài ngun theo thuộc tính tự nhiên loại tài nguyên gồm: a Tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật, b Tài nguyên phục hồi tài ngun khơng phục hồi c Tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên dịch vụ d Tài nguyên hao kiệt tài nguyên không bị hao kiệt 8/ Loại tài nguyên sau thuộc loại tài nguyên không bị hao kiệt q trình sử dụng? a Gió b Khống sản c Động vật d Đất 9/ Trên toàn giới, nguồn nước chiếm tỷ lệ lớn sử dụng vào mục đích: a Sản xuất nơng nghiệp b Các mục đích khác c Sản xuất cơng nghiệp d Sinh hoạt 10/ Sự thay đổi cấu sử dụng nguồn lượng giới theo hướng: a Giảm dần nguồn than đá, tăng nhanh dầu mỏ, thuỷ điện điện nguyên tử b Giảm dần nguồn than đá, dầu mỏ điện nguyên tử, tăng nhanh thuỷ điện c Tăng nhanh nguồn thuỷ điện, than đá, giảm dần dầu mỏ điện nguyên tử d Giảm nhanh nguồn than đá, thuỷ điện, tăng dần dầu mỏ điện nguyên tử 11/ Dân số giới kỷ XX tăng nhanh do: a Tỷ lệ tử thấp, tỷ lệ sinh cao b Tỷ lệ tử cao, tỷ lệ sinh thấp c Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử cao d Tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử thấp 12/ Tỷ suất sinh chung thước đo nhằm phản ảnh: a Mối tương quan số trẻ em sinh so với số phụ nữ trung bình lứa tuổi sinh đẻ b Mối tương quan số trẻ em sinh dân số trung bình lãnh thổ c Số trung bình phụ nữ sinh suốt đời d Mối tương quan số trẻ em bà mẹ độ tuổi sinh 13/ Nguyên nhân vấn đề môi trường nước kinh tế phát triển xuất phát từ: a Sự khai thác mức nguồn tài nguyên b Sự phát triển nơng nghiệp hàng hóa c Q trình phát triển cơng nghiệp thị hóa d Sự bùng nổ dân số 14/ Tỷ số giới tính năm 2008 96,8% 106,6% theo thứ tự thuộc nhóm nước sau đây? a Nhật Bản Trung Quốc b Hoa Kỳ Nhật Bản c Việt Nam Trung Quốc d Trung Quốc Hoa Kỳ 15/ Tỷ số giới tính giới thấp tập trung nhóm nước nào? a Nhóm thu nhập trung bình b Nhóm thu nhập thấp c Nhóm thu nhập cao d Nhóm thu nhập thấp 16/ Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước có "dân số già" xếp theo tỷ lệ sau đây? a Từ 0-14 tuổi > 35% 60 tuổi trở lên < 10% b Từ 0-14 tuổi < 25% 60 tuổi trở lên > 15% c Từ 0-14 tuổi > 35% 60 tuổi trở lên >10% d Từ 0-14 tuổi >10% 60 tuổi trở lên < 35% 17/ Hướng sử dụng nguồn nước giới mở rộng sang khu vực: a Hơi ẩm đất b Băng hà c Nước đại dương d Nước ngầm 18/ Ở nước kinh tế phát triển, nguồn lượng sử dụng lớn cấu loại lượng là: a Khí đốt b Năng lượng hạt nhân c Dầu mỏ d Than đá 19/ Chất thải công nghiệp ngun nhân làm suy giảm tầng Ozơn giới? a CH4 b CO2 c CFC d SO2 20/ Yếu tố sau thuộc môi trường địa lý? a Nhà b Rừng nguyên sinh c Đất đai d Vật nuôi 21/ Chỉ tiêu nhằm xác định kiến thức dân cư, qua để tính số HDI quốc gia là: a Chỉ số giáo dục b Số lượng dân cư biết chữ c Tỷ lệ người lớn biết chữ d Số năm trung bình học cấp 22/ Dân số Châu Á năm 2008 4.052 triệu người, diện tích 31,764 triệu km 2, mật độ dân số Châu Á là: a 270 người / km2 b 12,7 người / km2 c 127 người / km2 d 1270 người / km2 23/ Hiện trạng phân bố dân cư giới chịu ảnh hưởng chủ yếu nhân tố tự nhiên nào? a Nguồn nước b Đất đai c Khí hậu d Địa hình 24/ Kiểu tháp dân số thu hẹp phản ảnh tình trạng dân số nước đó: a Đang tăng nhanh b Đang già c Có xu hướng tăng chậm ổn định d Có xu hướng giảm dần 25/ Sự chênh lệch tỷ suất sinh nước phát triển phát triển nguyên nhân nào? a Phong tục tập quán b Chính sách dân số c Tâm lý xã hội d Trình độ kinh tế, xã hội 26/ Sự gia tăng tự nhiên dân số không hợp lý nước phát triển ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội? a Gây ô nhiễm môi trường b Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm c Gây cạn kiệt tài nguyên d Thiếu lao động đáp ứng cho phát triển 27/ Tỷ số giới tính Việt Nam năm 2009 96,75%, dân số nữ 44 triệu, dân số nam là: a 425 triệu b 37,7 triệu c 42,5 triệu d 36,7 triệu 28/ Cơng thức tính tỷ lệ gia tăng tự nhiên sau đúng? a (Tỷ suất sinh - Tỷ suất tử) / 10 b (Tỷ suất sinh - Tỷ suất tử) c (Tỷ suất sinh - Tỷ suất tử) / 100 d (Tỷ suất sinh - Tỷ suất tử) x 10 29/ Cơ cấu sinh học dân số bao gồm loại cấu: a Theo dân tộc theo thành phần kinh tế b Theo lao động theo trình độ văn hóa c Theo độ tuổi theo giới tính d Theo độ tuổi theo lao động 30/ Yếu tố sau thuộc môi trường tự nhiên? a Công viên b Đất hoang c Vườn Quốc gia d Rừng trồng 31/ Dân số giới đầu năm 2009 6.705 triệu người, tỷ suất sinh 21%o, tỷ suất tử 9%o, cuối năm dân số giới người? a 7900,0 triệu người b 6785,4 triệu người c 6945,7 triệu người d 6754,6 triệu người 32/ Q trình thối hóa đất giới nguyên nhân gây nên? a Sử dụng mức nguồn phân bón b Hoạt động sản xuất nông nghiệp c Hoạt động sản xuất sinh hoạt người d Hoạt động sản xuất công nghiệp 33/ Nguồn lượng hạt nhân tiêu thụ lớn quốc gia nào? a Hoa Kỳ b Trung Quốc c Liên bang Nga d Nhật 34/ Loại tơn giáo phân bố Tây Nam Á, Bắc Phi, số đảo Đông Nam Á? a Hồi giáo b Đạo Hinđu c Cơ đốc giáo d Phật giáo 35/ Chỉ số HDI thước đo của: a Sự phát triển tổng hợp sống người vùng, quốc gia b Sự phát triển mức sống người vùng, quốc gia c Sự phát triển dân trí người vùng, quốc gia d Sự phát triển y tế, giáo dục người vùng, quốc gia 36/ Các hoạt động phương pháp xã hội học nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội là: a Xử lý tài liệu thu thập b Tích lũy tài liệu dạng thông tin quan lưu trữ c Phân tích, tổng hợp, so sánh tài liệu có d Thu thập hệ thống thơng tin qua bảng hỏi 37/ Dân số hoạt động khu vực kinh tế thứ hai bao gồm phận dân số tham gia vào hoạt động: a Tất hoạt động trình sản xuất vật chất b Khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn c Phục vụ nhu cầu cho sản xuất sinh hoạt d Chế biến sản phẩm từ tài nguyên thiên nhiên 38/ Cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế năm 2008 theo thứ tự là: 2,5%, 21,0%, 76,5% thuộc nước sau đây? a Hàn Quốc b Trung Quốc c Hoa Kỳ d Việt Nam 39/ Trong trình phát triển cơng nghiệp, tài ngun rừng cần phải sử dụng theo hướng: a Sử dụng tiết kiệm tái sử dụng b Sử dụng hợp lý tái sử dụng c Sử dụng đôi với bảo vệ, tái tạo d Sử dụng tiết kiệm sản xuất vật liệu thay 40/ Tỷ suất tử thể mức tử nhóm dân cư riêng biệt là: a Tỷ suất tử vong trẻ em b Tỷ suất tử đặc thù c Tỷ suất tử thô d Tuổi thọ trung bình 41/ Trong thập kỷ vừa qua, dân số giới tăng nhanh, chủ yếu do: a Gia tăng tự nhiên gia tăng học cao b Trình độ kinh tế, xã hội phát triển c Gia tăng học cao d Gia tăng tự nhiên cao 42/ "Hiệu ứng nhà kính" gây nên hậu sau đây? a Sự nóng lên tồn cầu b Sự nhiễm mơi trường khơng khí c Sự biến đổi khí hậu giới d Sự suy thối tầng ơzơn 43/ Kiểu tháp dân số có đáy đỉnh thu hẹp, phình to tháp, thể kiểu tháp nào? a Kiểu phát triển b Kiểu ổn định c Kiểu thu hẹp d Kiểu mở rộng 44/ Nguồn lao động quốc gia bao gồm tất dân số: a Hoạt động kinh tế không hoạt động kinh tế b Trên 15 tuổi có việc làm, học, nội trợ gia đình c Đang làm việc lứa tuổi lao động d Đang làm việc lứa tuổi 45/ Quần cư nơng thơn giới có tính chất sau đây? a Chức nơng nghiệp, quy mô dân sô lớn, mật độ tập trung không cao b Chức nông nghiệp, quy mô dân sô không lớn, mật độ tập trung cao c Chức nông nghiệp, quy mô dân sô không lớn, mật độ tập trung không cao d Chức phi nông nghiệp, quy mô dân sô không lớn, mật độ tập trung không cao 46/ Tên gọi điểm dân cư vùng trung du, miền núi, cao nguyên nước ta là: a Thị trấn, huyện b Bản, sóc, play c Bn, làng d Bản, làng, buôn 47/ Các khu vực tập trung đông dân cư giới là: a Khu vực ven biển đại dương b Cựu lục địa c Khu vực có độ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm 2b: ĐLKTXH ĐC1, Đề thi trắc nghiệm 2b: ĐLKTXH ĐC1