Hồ chí minh với việc khẳng định những giá trị cốt lõi trong mô hình chủ nghĩa xã hội ở việt nam

7 76 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:14

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung trung tâm của tư tưởng Hồ Chí Minh; trong đó, những luận giải rất phong phú của Người về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như một biểu trưng mẫu mực về sự nghiền ngẫm uyên bác những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê nin, về tinh thần sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác Lê nin vào hoàn cảnh các nước thuộc địa. Đây là những luận điểm đặt tiền đề quan trọng và là kim chỉ nam cho cho hành trình tới tương lai tươi sáng của dân tộc, đặc biệt cho sự nghiệp đổi mới tư duy lý luận hiện nay.Trong các di sản lý luận của mình, C. Mác và Ph. Ăng ghen đã nêu lên những dự đoán thiên tài về xã hội tương lai xã hội cộng sản chủ nghĩa. Hai ông đã có công biến Chủ nghĩa xã hội vốn là học thuyết không tưởng thành học thuyết có cơ sở khoa học. Tuy vậy, do điều kiện lịch sử, các nhà sáng lập ra Chủ nghĩa xã hội khoa học chỉ có thể dự đoán những nét chủ yếu, chứ không thể nêu lên một cách chi tiết những quan niệm của mình về xã hội tương lai. Hơn nữa, những dự đoán ấy được hình thành chủ yếu trên cơ sở nghiên cứu hiện thực xã hội tư bản chủ nghĩa phát triển tương đối cao ở một số nước Tây Âu. Có hai vấn đề đặt ra: Thứ nhất, chế độ cộng sản có thể áp dụng được ở châu Á nói chung và Đông Dương nói riêng không? Thứ hai, có thể có một mô hình chủ nghĩa xã hội chung cho mọi quốc gia, dân tộc không? Hồ Chí Minh với việc khẳng định giá trị cốt lõi mơ hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nội dung trung tâm tư tưởng Hồ Chí Minh; đó, luận giải phong phú Người chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam biểu trưng mẫu mực nghiền ngẫm uyên bác nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin, tinh thần sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin vào hoàn cảnh nước thuộc địa Đây luận điểm đặt tiền đề quan trọng kim nam cho cho hành trình tới tương lai tươi sáng dân tộc, đặc biệt cho nghiệp đổi tư lý luận Trong di sản lý luận mình, C Mác Ph Ăng ghen nêu lên dự đoán thiên tài xã hội tương lai - xã hội cộng sản chủ nghĩa Hai ơng có cơng biến Chủ nghĩa xã hội vốn học thuyết khơng tưởng thành học thuyết có sở khoa học Tuy vậy, điều kiện lịch sử, nhà sáng lập Chủ nghĩa xã hội khoa học dự đốn nét chủ yếu, nêu lên cách chi tiết quan niệm xã hội tương lai Hơn nữa, dự đốn hình thành chủ yếu sở nghiên cứu thực xã hội tư chủ nghĩa phát triển tương đối cao số nước Tây Âu Có hai vấn đề đặt ra: Thứ nhất, chế độ cộng sản áp dụng châu Á nói chung Đơng Dương nói riêng khơng? Thứ hai, có mơ hình chủ nghĩa xã hội chung cho quốc gia, dân tộc không? Về vấn đề thứ nhất: Chế độ Cộng sản áp dụng châu Á nói chung Đơng Dương nói riêng khơng? Vấn đề Hồ Chí Minh người cách mạng châu Á Đông Dương quan tâm từ năm 1921 Muốn hiểu biết vấn đề muốn trả lời câu hỏi đó, Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh cho cần phải xem xét tình hình cụ thể lục địa châu Á mặt lịch sử địa lý Bằng nhãn quan trị sắc sảo hiểu biết sâu rộng, sở nghiên cứu, xem xét nước châu Á cách toàn diện lịch sử xã hội - văn hoá, kinh tế, trị Người đến kêt luận: "Bây xét lý lịch sử cho phép Chủ nghĩa Cộng sản thâm nhập dễ dàng vào châu Á, dễ dàng châu Âu"[1] Bởi châu Á, tư tưởng cộng đồng xã hội, bình đẳng, giáo dục đề cao giá trị nhân văn; tư tưởng phải đấu tranh cho hạnh phúc người, đề cao nhân dân.v.v phát triển sớm, trở thành sở thuận lợi để tiếp nhận tư tưởng Chủ nghĩa Cộng sản Cuối kỷ XX, thật lịch sử mô hình chủ nghĩa xã hội tan rã nước xã hội chủ nghĩa châu Âu, chế độ xã hội chủ nghĩa lại củng cố phát triển nước châu Á Việt Nam, Trung Quốc Thực tế chứng minh nhận định thiên tài Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh Về vấn đề thứ hai: Có thể có mơ hình chủ nghĩa xã hội chung cho quốc gia, dân tộc không? Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê nin có dự đốn thiên tài xã hội tương lai, song chưa lúc ông cho rằng, tương lai chủ nghĩa xã hội có mơ hình Chủ nghĩa xã hội chất mục tiêu thống nhất, có nhiều mơ hình khác nhau, thể đa dạng, phong phú việc lựa chọn đường lên chủ nghĩa xã hội Mơ hình chủ nghĩa xã hội quốc gia mang nét đặc thù lịch sử, văn hố, dân tộc quốc gia Hồ Chí Minh tiếp cận Chủ nghĩa xã hội từ nhiều phương diện khác nhau: Từ chủ nghĩa yêu nước khát vọng giải phóng dân tộc, từ phương diện đạo đức, từ góc độ văn hố Trên phương diện Người thấy rằng, chất Chủ nghĩa xã hội chế độ khác biệt chất, chế độ thực ưu việt, đầy tính nhân văn cao Người rõ: "Chỉ có Chủ nghĩa Cộng sản cứu nhân loại, đem lại cho người không phân biệt chủng tộc nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đồn kết ấm no đất, việc làm cho người người, niềm vui, hồ bình, hạnh phúc "[2] Đối với Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội đường phát triển tất yếu cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Sau này, lý luận nhận thức Chủ nghĩa xã hội, Người khẳng định thêm nhiều luận điểm quan trọng: "Khơng có chế độ tơn trọng người, ý xem xét lợi ích cá nhân đắn đảm bảo cho thoả mãn chế độ Xã hội chủ nghĩa Cộng sản chủ nghĩa"[3]; Chủ nghĩa xã hội "nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho người có cơng ăn việc làm, no ấm sống đời hạnh phúc"[4] Giá trị xuyên suốt đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh mơ hình Chủ nghĩa xã hội gắn liền với khát vọng cháy bỏng Người; xã hội giải phóng thật người, xã hội nhân dân lao động làm chủ lãnh đạo Đảng Cộng sản Theo Hồ Chí Minh, xây dựng chế độ trị - xã hội ưu việt nhằm giải phóng người mặt trị Khi người thực mục tiêu theo ý nghĩa chân Mặt khác, giải phóng người khỏi áp bóc lột nơ dịch xã hội có giai cấp đối kháng động lực mạnh mẽ, công cụ chủ yếu để khai thác phát huy khả vật chất tinh thần người vào phát triển xã hội Một xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa theo Hồ Chí Minh quan niệm xã hội người tự do, bình dẳng, hạnh phúc Con người có phát triển tồn diện đức, trí, thể, mỹ Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Hồ Chí Minh nêu nhiệm vụ cấp bách Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hồ Cả sáu vấn đề người đưa liên quan đến người giải phóng người Đó là: Nhân dân đói, làm để khỏi nạn đói Nhân dân dốt, làm để khỏi dốt Nhân dân chưa hưởng dân chủ, làm để nhân dân hưởng tự Nhân dân bị đầu độc rượu thuốc phiện, phải làm để khỏi nạn Nhân dân phải chịu nhiều thứ thuế, phải bỏ thứ thuế cho dân Nhân dân bị thực dân chia rẽ, phải làm để đồn kết nhân dân lại Trong suốt q trình lãnh đạo công xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Người thường xun nhắc nhở Đảng Chính phủ phải ln lo cho dân: Việc có lợi cho dân làm, việc có hại cho dân tránh Trước lúc xa, Di chúc Người lại nhắc: "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân"[5] Như vậy, yêu thương người lao động, đấu tranh nhằm giải phóng người khỏi ách áp bóc lột, bất cơng, khỏi nghèo đói, dốt nát điểm xuất phát cách tiếp cận mơ hình chủ nghĩa xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh Trong lịch sử Việt Nam, triều minh quân nhận thức: Yêu thương nhân dân việc vương chính; có đặt dân sinh lên chốn chiếu êm làm cho nước vững Thái sơn, bàn thạch Tư tưởng dân, nhân hậu với nhân dân, mưu lo cho dân an cư lạc nghiệp Trần Hưng Đạo nâng lên thành thượng sách giữ nước Nguyễn Trãi coi biểu trưng việc nhân nghĩa Chủ trương dân có sách "chăn dân", thực tế tất triều đại xưa quyền làm chủ người dân khơng xác lập; có nhân dân hưởng "quyền" đất nước lâm nguy, thái ấp vua chúa có nguy rơi vào tay giặc Đặc biệt triều đại vua chúa nhà Nguyễn (cuối kỷ XIX), "đức" thương dân vương quan triều đức thương người cưỡi ngựa thương ngựa; dân cốt để vinh thân, củng cố vương quyền Và hiệu: "Tự do, bình đẳng, bác ái" mà Chủ nghĩa tư rêu rao, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khảo cứu thực tế sống người lao động nước: Pháp (1911), Hoa Kỳ (1912), Anh (1914) , rốt che đậy chất bất công tàn bạo đê tiện chủ nghĩa tư Trên thực tế, đâu giai cấp công nhân nhân dân lao động bị áp bóc lột dã man Cho đến nay, Chủ nghĩa tư kéo dài phát triển qua kỷ, khơng thể xố bỏ mâu thuẫn cố hữu lao động tư bản, người bị áp bức, bóc lột kẻ áp bức, bóc lột; phát triển khơng khắc phục mà ngày làm trầm trọng bất cơng, bất bình đẳng xã hội Đặt người vào vị trí trung tâm phát triển, Chủ nghĩa xã hội xã hội mà quyền người trở thành thực, xã hội có khả phát huy cao tiềm người (cá nhân, tập thể, cộng đồng) Với Hồ Chí Minh, người chủ thể tích cực lịch sử, nhân dân giá trị quý báu nhất, cao nhất; dân, tài dân, sức dân nguồn lực quan trọng phát triển Khơng có dân ủng hộ giúp đỡ cách mạng khơng có sức mạnh, khơng thể thành cơng Khơng có dân Đảng khơng có lực lượng Có dân, dân tin, dân yêu, dân phục, lại có đường lối để dẫn dắt dân tranh đấu việc khó giải Nói đến quyền người Chủ nghĩa xã hội không nói đến tư tưởng dân chủ Dân chủ xã hội chủ nghĩa thể quyền người cá nhân cộng đồng mức cao Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nếu bầu trời khơng có q nhân dân dân chủ quý báu đời nhân dân; dân chủ dân chủ dân làm chủ[6] Quan niệm thể gắn bó mật thiết tính nhân văn tính pháp lý dân chủ, thể thống nội hàm dân chủ xã hội chủ nghĩa Cách mạng nghiệp nhân dân nhân dân Nhưng để nhân dân thực vai trò cách mạng mình, đem lại hạnh phúc cho cần phải có lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt trọng tới công việc thực tế để xây dựng dân chủ tiến thực dân, dân, dân Suốt đời mình, Người ln quan tâm xây dựng Đảng ba phương diện: Tư tưởng, lý luận; đường lối trị; tổ chức cán Người đòi hỏi Đảng phải thực đạo đức, văn minh, cán đảng viên phải "chính tâm", "nghiêm pháp"; phải tuyệt đối trung thành với lợi ích giai cấp, nhân dân, ngồi khơng lợi ích khác Đảng Nhà nước "cứu tinh" nhân dân mà có trách nhiệm phụng nhân dân, đày tớ nhân dân Để phát huy quyền làm chủ nhân dân, Đảng phải quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; trọng nâng cao dân trí; đặt dân sinh, dân trí, dân chủ quan hệ thống Khi xác lập đặc trưng chủ nghĩa xã hội, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê nin nhấn mạnh, chủ nghĩa xã hội lý tưởng mà thực phải tuân theo, sắc lệnh từ xuống, mà phong trào thực, nghiệp sáng tạo thân quần chúng nhân dân Vì thế, gò ép, bất chấp thực, cơng thức hố tư tưởng lý luận thực tế phải trả giá Chủ nghĩa xã hội thực ln phát triển, quan niệm phải phát triển Chủ nghĩa xã hội cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc phạm trù cách mạng vô sản diễn xứ thuộc địa khơng hồn tồn giống cách mạng giai cấp vô sản lãnh đạo phương Tây nhà kinh điển Mác - Lê nin Vì vậy, tính cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác - Lê nin đòi hỏi vận dụng cần phải "Xem xét lại chủ nghĩa Mác sở lịch sử nó, củng cố dân tộc học phương Đơng"[7] Đồng thời, phải cụ thể hố, phát triển hồn thiện trình cách mạng Hơn nữa, Chủ nghĩa xã hội đường lên Chủ nghĩa xã hội có nhiều nội dung, nội dung có quy luật phát triển riêng ln mang tính khả biến, gắn với diễn trình lịch sử giai đoạn, thời kỳ cách mạng Bởi vậy, để cách mạng thắng lợi đòi hỏi nghiên cứu, hoạch định đường lối cách mạng đạo thực tiễn phải có quan điểm lịch sử cụ thể phát triển; phải thấy rõ, phân tích giải tốt mối liên hệ, có bước phù hợp, có điều kiện đảm bảo cho đường cách mạng thực hố Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng phát đường cách mạng Việt Nam mà Người khơng ngừng phát triển hồn thiện qua thời kỳ lịch sử với quan điểm đắn, sáng tạo, đạo cách mạng Việt Nam lúc sinh thời Người mà có giá trị xun suốt tới ngày mai sau Tính cách mạng khoa học, đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh xác định đường cách mạng Việt Nam lịch sử kiểm chứng Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc lên Chủ nghĩa xã hội, sau chiến thắng 30-4-1975 nước lên Chủ nghĩa xã hội Sự phát triển không ngừng đất nước trước cam go, thử thách biến động thăng trầm lịch sử, thành to lớn cách mạng Việt Nam gần kỷ qua chứng minh giá trị sức sống mãnh liệt tư tưởng Hồ Chí Minh Sự vận động thực tiễn cách mạng đòi hỏi lý luận mơ hình chủ nghĩa xã hội phải có bước phát triển Việc xác định đặc trưng Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội (1991) việc tiếp tục bổ sung, phát triển quan niệm Chủ nghĩa xã hội Nghị Đại Hội XI Đảng ta tiếp nối kiên định, thực hoá tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ nghĩa xã hội điều kiện đất nước Con người - đời - nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh hội kết, chiết suất giá trị trở thành hệ giá trị vĩnh sâu vào tâm thức người, thành biểu tượng thiêng liêng lớp lớp hệ không dễ phai nhạt "Trong biến đổi có số điều quan trọng khơng thể thay đổi, lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa, tự dân chủ công xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, người theo chủ nghĩa quốc tế cống hiến trọn đời cho lý tưởng đó"[8] Ai cố tình rêu rao gọi "chọn sai đường" "giá như" chấp nhận với tất có lương tri biết trân trọng lịch sử -[1] Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 1, Nxb CTQG, H 1995, tr.35 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 1, Nxb CTQG, H.1995, tr.461 3 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 9, Nxb CTQG, H 1996, tr.291 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 10, Nxb CTQG, H.1996, tr.17 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 12, Nxb CTQG, H 1996, tr.511 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 6, Nxb CTQG, H 1995, tr.515, 365 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, H 1995, tr.465 Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh (trích tham luận đại biểu quốc tế UNESCO Uỷ ban KHXHNV), H.1990, tr 168 Đại tá – Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG ... độ lên Chủ nghĩa xã hội (1991) việc tiếp tục bổ sung, phát triển quan niệm Chủ nghĩa xã hội Nghị Đại Hội XI Đảng ta tiếp nối kiên định, thực hoá tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ nghĩa xã hội điều... đường lên chủ nghĩa xã hội Mơ hình chủ nghĩa xã hội quốc gia mang nét đặc thù lịch sử, văn hoá, dân tộc quốc gia Hồ Chí Minh tiếp cận Chủ nghĩa xã hội từ nhiều phương diện khác nhau: Từ chủ nghĩa. .. nhận tư tưởng Chủ nghĩa Cộng sản Cuối kỷ XX, thật lịch sử mơ hình chủ nghĩa xã hội tan rã nước xã hội chủ nghĩa châu Âu, chế độ xã hội chủ nghĩa lại củng cố phát triển nước châu Á Việt Nam, Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ chí minh với việc khẳng định những giá trị cốt lõi trong mô hình chủ nghĩa xã hội ở việt nam, Hồ chí minh với việc khẳng định những giá trị cốt lõi trong mô hình chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Từ khóa liên quan