Đề thi trắc nghiệm 1a: ĐLKTXH1

6 75 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:02

Đề thi sử dụng cho thi kết thúc học phần ở chương trình đào tạo cao đẳng học phần địa lý kinh tế xã hội đại cương, đề thi gồm 50 câu có đáp án kèm theo. Mỗi câu gồm 4 lựa chon a,b,c,d. có thể sử dụng cho kiểm tra đánh giá thường xuyên, trong quá trình học. ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Đề: 01 Khối lớp: Tên học phần: Địa lý kinh tế, xã hội đại cương (1) Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Thí sinh chọn đáp án 1/ Dân số giới năm 2009 6.705 triệu người, diện tích giới 135,6 triệu km2, mật độ dân số trung bình giới là: a 490 người / km2 b 49 người / km2 c 9,8 người / km2 d 4,9 người / km2 2/ Nguyên nhân vấn đề môi trường nước kinh tế phát triển xuất phát từ: a Sự khai thác mức nguồn tài nguyên b Sự phát triển nông nghiệp hàng hóa c Sự phát triển dân số d Q trình phát triển cơng nghiệp thị hóa 3/ Yếu tố sau thuộc mơi trường tự nhiên? a Công viên b Vật nuôi c Cây trồng d Rừng 4/ Yếu tố sau thuộc môi trường địa lý? a Đường sá b Kênh đào c Cột điện d Cơng trình nhà 5/ Trong qình phát triển cơng nghiệp, nguồn tài nguyên khoáng sản cần phải sử dụng theo hướng: a Sử dụng đôi với bảo vệ, tái tạo b Sử dụng hợp lý tái sử dụng c Sử dụng tiết kiệm sản xuất vật liệu thay d Sử dụng tiết kiệm tái sử dụng 6/ Dự trữ nguồn tài nguyên nước giới tập trung nhiều khu vực sau đây? a Nước ngầm b Băng hà vĩnh cữu c Sơng ngòi d Ao hồ 7/ Các khu vực bị thối hóa đất xâm thực lớn giới tập trung ở: a Trung Nam Mỹ b Bắc Mỹ châu Âu c Oxtralia châu Á d Châu Á châu Phi 8/ Nguyên nhân làm cho dân số Châu Á tập trung đông so với châu lục khác giới là: a Cái nôi văn minh nhân loại b Các dòng chuyển cư từ nơi khác đến c d Có điều kiện tự nhiên kinh tế thuận lợi Lục địa cũ có gia tăng tự nhiên cao 9/ Mật độ dân số tiêu nhằm xác định: a Mức độ tập trung dân số đơn vị lãnh thổ b Sự xếp dân số đơn vị lãnh thổ c Quy mô dân số giới d Số lượng dân cư thời gian định 10/ Ở nước kinh tế phát triển, nguồn lượng sử dụng lớn cấu loại lượng là: a Năng lượng hạt nhân b Khí đốt c Than đá d Dầu mỏ 11/ Loại tài nguyên sau cần sử dụng hợp lý tái sử dụng? a Tài nguyên nước b Tài nguyên rừng c Tài nguyên khoáng sản d Tài nguyên đất 12/ Khi phân loại tài ngun theo mục đích sử dụng loại tài nguyên bao gồm: a Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên biển b Tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên dịch vụ c Tài nguyên hao kiệt tài nguyên không bị hao kiệt d Tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật 13/ Dân số giới trước kỷ XIX tăng chậm lại do: a Tỷ lệ tử thấp, tỷ lệ sinh cao b Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử cao c Tỷ lệ tử cao, tỷ lệ sinh thấp d Tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử thấp 14/ Nguyên nhân tổng quát dẫn đến trình "xâm thực đất" giới do: a Thâm canh mức b Chặt phá rừng để mở rộng đất nông nghiệp c Chăn thả gia súc bừa bãi d Nước chảy gió thổi 15/ Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước có "dân số trẻ" xếp theo tỷ lệ sau đây? a Từ 0-14 tuổi: < 25% 60 tuổi trở lên: > 15% b Từ 0-14 tuổi: > 35% 60 tuổi trở lên: < 10% c Từ 0-14 tuổi: >25% 60 tuổi trở lên: >10% d Từ 0-14 tuổi: >35% 60 tuổi trở lên: >15% 16/ Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề cần tập trung giải ở: a Các nước phát triển b Các nước phát triển c Các nước phát triển d Trên toàn giới 17/ Bản chất địa lý trình sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên giới trình: a Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên b Làm ô nhiễm môi trường c Khai thác nguồn tài nguyên phục vụ cho mục đích kinh tế d Làm biến đổi chu trình vật chất lượng tự nhiên 18/ Tổng tỷ suất sinh thước đo nhằm phản ảnh: a Số trung bình phụ nữ sinh suốt đời b Mối tương quan số trẻ em bà mẹ độ tuổi sinh c Mối tương quan số trẻ em sinh dân số trung bình lãnh thổ d Mối tương quan số trẻ em sinh so với số phụ nữ trung bình lứa tuổi sinh đẻ 19/ Tỷ số giới tính giới cao tập trung nhóm nước nào? a Nhóm thu nhập cao b Nhóm thu nhập thấp c Nhóm thu nhập trung bình d Nhóm thu nhập thấp 20/ Tỷ số giới tính năm 2009 95,6% 106,6% theo thứ tự thuộc nhóm nước sau đây? a Hoa Kỳ Nhật Bản b Việt Nam Trung Quốc c Trung Quốc Hoa Kỳ d Hoa Kỳ Trung Quốc 21/ Quy mô dân số tiêu nhằm xác định: a Tổng số dân khu vực lãnh thổ thời điểm định b Sự chênh lệch dân số thời điểm đầu cuối thời kỳ c Sự tập trung dân vùng lãnh thổ thời gian xác định d Số dân sinh đơn vị thời gian 22/ Dân số giới năm 2009 6.705 triệu người, tỷ suất sinh 21%o, tỷ suất tử 9%o, sau năm dân số giới tăng thêm người? a 80,4 triệu người b 8,04 triệu người c 8040 triệu người d 804 triệu người 23/ Kiểu tháp dân số mở rộng phản ảnh tình trạng dân số nước là: a Có xu hướng giảm dần b Đang già c Đang tăng nhanh d Có xu hướng tăng chậm ổn định 24/ Ở Việt Nam năm 2005 có tiêu kinh tế, xã hội sau đây: Tuổi thọ trung bình 69 tuổi Tỷ lệ người lớn biết chữ 92,7% Tỷ lệ nhập học trung bình cấp 64% GDP/ người thực tế 2.070 USD Vậy số HDI VN năm 2005 là: a 0,698 b 0,798 c 0,788 d 0,688 25/ Chất thải công nghiệp chủ yếu sau nguyên nhân làm tăng cường "hiệu ứng nhà kính" giới? a CFC b SO2, NOx c CO2 d CH4 26/ Đối tượng nghiên cứu địa lý kinh tế, xã hội là: a Các quy luật phân bố sản xuất tổ chức lãnh thổ đời sống xã hội vùng lãnh thổ b Sự phân bố địa lý sản xuất vùng lãnh thổ c Sự phân bố hoạt động kinh tế không gian cho trước d Bộ phận xã hội người hoạt động kinh tế họ môi trường địa lý 27/ Kiểu tháp dân số đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoải thể kiểu tháp nào? a Kiểu thu hẹp b Kiểu ổn định c Kiểu mở rộng d Kiểu phát triển 28/ Dân số hoạt động kinh tế quốc gia bao gồm tất dân số: a Trên 15 tuổi làm việc thất nghiệp tích cực tìm việc b Đang làm việc lứa tuổi c Trên 15 tuổi có việc làm, học, nội trợ gia đình d Đang làm việc lứa tuổi lao động 29/ Sử dụng quan điểm kinh tế nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội nhằm mục tiêu: a Đảm bảo cho phát triển hợp lý mặt: kinh tế, xã hội môi trường b Đảm bảo cho phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh thu lợi nhuận cao c Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ tổng hợp tượng Địa lý kinh tế, xã hội d Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ khứ, tương lai 30/ Các hoạt động phương pháp thu thập số liệu nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội là: a Xử lý tài liệu thu thập b Thu thập hệ thống thông tin qua bảng hỏi c Tích lũy tài liệu dạng thơng tin quan lưu trữ d Phân tích, tổng hợp, so sánh tài liệu có 31/ Thuyết "khả năng" mối quan hệ môi trường Địa lý xã hội lồi người cho rằng: a Mơi trường khơng có ảnh hưởng đến phát triển xã hội b Mơi trường có mối quan hệ biện chứng với phát triển xã hội c Môi trường có ý nghĩa định phát triển xã hội d Mơi trường có ảnh hưởng đến phát triển xã hội 32/ Loại tài nguyên sau thuộc loại tài nguyên phục hổi? a Khống sản b Gió c Mặt trời d Đất 33/ Vai trò mơi trường Địa lý phát triển xã hội loài người là: a Có ý nghĩa định đến phát triển b Tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển c Điều kiện thường xun cần thiết d Khơng có vai trò quan trọng 34/ Hoạt động nơng nghiệp tác động nhiều đến tượng "hoang mạc hóa" nhiều vùng giới? a Bón nhiều phân hóa học b Chặt rừng để lấy đất canh tác c Thâm canh mức d Chăn thả gia súc theo hình thức du mục 35/ Mối tương quan thể tỷ số giới tính vùng lãnh thổ? a Dân số nữ 100 dân số b Tất mối quan hệ c Dân số nam 100 dân số d Dân số nam 100 dân số nữ 36/ Quy mô dân số lớn giới tập trung khu vực nào? a Châu Á b Châu Mỹ c Châu Âu d Châu Phi 37/ Dân số hoạt động khu vực kinh tế thứ bao gồm phận dân số tham gia vào hoạt động: a Tất hoạt động trình sản xuất vật chất b Chế biến sản phẩm từ tài nguyên thiên nhiên c Khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn d Phục vụ nhu cầu cho sản xuất sinh hoạt 38/ Sự thay đổi cấu lao động khu vực kinh tế giới nay, theo hướng: a Giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng tỷ trọng khu vực b Giảm tỷ trọng khu vực 3, tăng tỷ trọng khu vực c Tăng tỷ trọng khu vực 3, giảm tỷ trọng khu vực d Giảm tỷ trọng khu vực 2, tăng tỷ trọng khu vực 39/ Quần cư nơng thơn giới có tính chất sau đây? a Chức nơng nghiệp, quy mô dân số lớn, mật độ tập trung cao b Chức nông nghiệp, quy mô dân số ít, mật độ tập trung cao c Chức nông nghiệp, quy mơ dân số ít, mật độ tập trung không cao d Chức nông nghiệp, quy mô dân số lớn, mật độ tập trung không cao 40/ Tỷ lệ thị hóa nhằm biểu hiện: a Mối tương quan số dân hoạt động công nghiệp so với tổng số dân b Mối tương quan số dân đô thị so với tổng số dân đơn vị lãnh thổ c Sự gia tăng dân số đô thị d Mối tương quan dân số phát triển dân số 41/ Nguyên nhân làm cho tỷ lệ gia tăng tự nhiên giới có xu hướng giảm dần là: a Trình độ kinh tế, xã hội ngày cao b Ý thức vấn đề dân số cao c Chính sách dân số d Tỷ suất sinh giảm tỷ suất tử giảm 42/ Rừng đặc dụng loại rừng sử dụng cho mục đích: a Sản xuất lọai lâm sản phục vụ nhu cầu b Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái c Bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa d Phục vụ nhu cầu giải trí, du lịch 43/ Quy mơ dân số thị lớn giới? a Tôkyô b Xao Paolô c Mêhicô d Cairô 44/ Ở Việt Nam, tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất? a Hồi giáo b Phật giáo c Đạo Tin Lành d Thiên Chúa giáo 45/ Chỉ số HDI thước đo phản ảnh phát triển người phương diện: a Mức thu nhập trình độ giáo dục dân cư b Tổng GDP, tuổi thọ trung bình tỷ lệ nhập học trung bình cấp c Mức sống, tuổi thọ trung bình trình độ giáo dục dân cư d GDP/người, tuổi thọ trung bình tỷ lệ người lớn biết chữ 46/ Loại tơn giáo phân bố châu Âu châu Mỹ là: a Đạo Hồi b Đạo Cơ Đốc c Đạo Hinđu d Đạo Do Thái 47/ Tỷ suất tử thể mối tương quan số người chết năm so với dân số trung bình thời điểm loại: a Tỷ suất tử thô b Tỷ suất tử đặc thù c Tuổi thọ trung bình d Tỷ suất tử vong trẻ em 48/ Sự gia tăng tự nhiên cao dân số giới tập trung khu vực sau đây? a Châu Đại dương b Châu Á c Châu Phi d Châu Mỹ La tinh 49/ Sự biến động dân số quốc gia giới phụ thuộc vào: a Gia tăng tự nhiên gia tăng học b Gia tăng tự nhiên c Tỷ suất di cư nhập cư d Tỷ suất sinh tỷ suất tử 50/ Sự gia tăng dân số không hợp lý nứơc phát triển gây hậu : a Cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường b Y tế - giáo dục - việc làm c Suy giảm kinh tế xã hội d Kinh tế, xã hội môi trường (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu để lm bi thi) Ô ỏp ỏn ca thi s 1: 1[ 1]b 2[ 1]d 3[ 1]d 9[ 1]a 10[ 1]d 11[ 1]a 17[ 1]d 18[ 1]a 19[ 1]b 25[ 1]c 26[ 1]a 27[ 1]c 33[ 1]c 34[ 1]d 35[ 1]d 41[ 1]d 42[ 1]c 43[ 1]c 49[ 1]a 50[ 1]d 4[ 1]b 12[ 1]b 20[ 1]d 28[ 1]a 36[ 1]a 44[ 1]b 5[ 1]c 13[ 1]c 21[ 1]a 29[ 1]b 37[ 1]c 45[ 1]c 6[ 1]b 14[ 1]d 22[ 1]a 30[ 1]c 38[ 1]a 46[ 1]b 7[ 1]d 15[ 1]b 23[ 1]c 31[ 1]d 39[ 1]c 47[ 1]a 8[ 1]d 16[ 1]d 24[ 1]d 32[ 1]d 40[ 1]b 48[ 1]c ... vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề cần tập trung giải ở: a Các nước phát triển b Các nước phát triển c Các nước phát triển d Trên toàn giới 17/ Bản chất địa lý trình sử dụng nguồn tài nguyên thi n... Tất hoạt động trình sản xuất vật chất b Chế biến sản phẩm từ tài nguyên thi n nhiên c Khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên thi n nhiên có sẵn d Phục vụ nhu cầu cho sản xuất sinh hoạt 38/ Sự thay... giảm kinh tế xã hội d Kinh tế, xã hội mơi trường (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu lm bi thi) Ô ỏp ỏn ca thi số 1: 1[ 1]b 2[ 1]d 3[ 1]d 9[ 1]a 10[ 1]d 11[ 1]a 17[ 1]d 18[ 1]a 19[ 1]b
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm 1a: ĐLKTXH1, Đề thi trắc nghiệm 1a: ĐLKTXH1