Phân tích báo cáo tài chính

76 34 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 09:46

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING CASE 13 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI XUÂN ANH Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty TNHH thươngmại đầutư Xn Anh” cơng trình nghiêncứu tôitự thực hiện.Số liệusửdụng luậnvăn trung thực Nhữngkết quảcủa luậnvăn chưatừng cơngbố trongbấtcứ cơng trình Tác giả luậnvăn Đỗ ThịHương LỜICẢM ƠN Trong trìnhhọctập làm luậnvăn thạcsỹtại trường Đạihọc Lao động - xãhội, bêncạnhsựnỗlựccủabản thân, tơi đượcsự giảngdạy hướngdẫn nhiệt tìnhcủa thầy cô giáo Tôi xingửilờicảm ơn chân thành tới TS.Vũ Thị Thanh Thủy, người đãtận tình, chu đáohướngdẫn tơi suốt q trình Tơihọctập, nghiêncứu để tơi hồn thành đề tài Tơi xin bàytỏ lòng biết ơntớitấtcả thầy cô giáo giảngdạy giúp đỡ suốt khóahọc Tơicũng xincảm ơn tồn thể anh chị Ban lãnh đạo PhòngKế tốn Cơng ty TNHH Thươngmại Đầutư Xuân Anh giúp đỡ vàhỗ trợ tôirất nhiều trình thực luậnvăn Kết nghiêncứu làsựnỗlựchết mìnhcủa tơi tronghọctập nghiêncứu nhiên, tơirất mong nhận góp ýtừ nhà khoa học để tiếptụcbổ sung hoàn thiện đề tàihơnnữa Xin chân thànhcảm ơn! Tác giả luậnvăn Đỗ ThịHương MỤCLỤC DANHMỤC CÁCTỪ VIẾTTẮT i DANHMỤCBẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNGVỀ ĐỀ TÀI NGHIÊNCỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU 1.1 Tínhcấp thiếtcủa đề tài 1.2.Tổng quanvề đề tài nghiêncứu 1.3.Mục đích nghiêncứu .3 1.4 Câuhỏi nghiêncứu .4 1.5 Đốitượng phạm vi nghiêncứu 1.6 Phương pháp nghiêncứu .5 1.7 Ý nghĩacủa đề tài nghiêncứu .6 1.8 Kếtcấucủa luậnvăn CHƯƠNG 2:CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Tài doanh nghiệp báo cáo tài doanh nghiệp 2.1.1.Mộtsố khái niệm liên quan .8 2.1.2 Ý nghĩa phân tích báo cáo tài doanh nghiệp .9 2.1.3 Cơsởdữ liệu phân tích báo cáo tài 10 2.1.3.1.Bảng cân đốikế toán 10 2.1.3.2 Báo cáokết hoạt động kinh doanh 12 2.1.3.3 Báo cáolưu chuyển tiềntệ 14 2.1.3.4 Thuyết minh báo cáo tài 15 2.2 Nội dung Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 16 2.2.1 Phân tích tính khoảncủa tàisản ngắnhạn khảnăng toánnợ ngắnhạn 17 2.2.1.1 Các khoảnmụccủa tàisản ngắnhạn vànợ ngắnhạn 17 2.2.1.2 Phân tích tính khoảncủa TSNH 19 2.2.1.3 Phân tích khảnăng tốn 22 2.2.2 Phân tích khảnăng sinhlời 28 2.2.3 Phân tíchcơcấu tài 31 2.2.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài 31 2.2.3.2 Phân tíchcơcấu tàisản 34 2.2.3.3 Phân tíchcơcấu nguồnvốn 38 2.2.3.4 Phân tíchmối quanhệ tàisản nguồnvốn 39 2.3 Kỹ thuật Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 40 2.3.1 Kỹ thuật so sánh 40 2.3.2 Kỹ thuậttỷlệ 44 2.3.3 Kỹ thuật đồ thị 45 2.3.4 Kỹ thuật chi tiết tiêu phân tích 45 2.3.5 Kỹ thuật phân tích theo mơ hình Dupont 46 2.4 Những nhântố ảnhhưởng đến phân tích báo cáo tài 49 2.4.1 Nhântố chủ quan 49 2.4.2 Nhântố khách quan 50 KẾT LUẬN CHƠNG2 52 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHCỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNGMẠI VÀ ĐẦUTƯ XN ANH 53 3.1.Tổng quanvề công ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh 53 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Thươngmại đầu tư Xuân Anh 53 3.1.2 Cơcấutổ chức 55 3.1.3.Tổ chứcbộ máykế tốn cơng táckế tốncủa công ty 56 3.1.3.1.Tổ chứcbộ máykế toán 56 3.1.3.2 Cơng táckế tốncủa cơng ty 60 3.2 Phân tích báo cáo tài chínhcủa cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh 61 3.2.1.Hệ thống báo cáo tài chínhcủa cơng ty 61 3.2.2 Phân tích tính khoảncủa tàisản ngắnhạn khảnăng tốnnợ ngắnhạn 61 3.2.2.1 Phân tích tính khoảncủa tàisản ngắnhạn 61 3.2.2.2 Phân tích khảnăng tốn 69 3.2.3 Phân tích khảnăng sinhlời 70 3.2.4 Phân tíchcơcấu tài 76 3.2.4.1 Đánh giá khái qt tình hình tài công ty 76 3.2.4.2 Phân tíchcấu trúc tài doanh nghiệp 78 3.2.4.3 Phân tíchmối quanhệ TS NV 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 CHƯƠNG 4: THẢO LUẬNKẾT QUẢ NGHIÊNCỨU VÀ GIẢI PHÁPCẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀKẾT QUẢ KINH DOANHCỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNGMẠI VÀ ĐẦUTƯ XUÂN ANH 89 4.1 Nhận xétvề tình hình tài vàkết kinh doanh cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh 89 4.1.1 Kết đạt 89 4.1.1.1 Về tính khoảncủa tàisản ngắnhạn 89 4.1.1.2 Về khảnăng toán 89 4.1.1.3 Vềcơcấu tài 89 4.1.2 Nhữngmặt còntồntại 90 4.1.2.1 Về tính khoảncủa tàisản ngắnhạn 90 4.1.2.2 Về khảnăng toán 90 4.1.2.3 Về khảnăng sinhlời 90 4.1.2.4 Vềcơcấu tài 90 4.2.Mộtsố giải phápcải thiện tình hình tài vàkết kinh doanhcủa Cơng ty TNHH Thươngmại Đầutư Xuân Anh 91 4.2.1 Nâng cao tính khoảncủa tàisản ngắnhạn 91 4.2.2 Cải thiện khảnăng toán 92 4.2.3 Nâng cao khảnăng sinhlời 92 4.2.4 Vềcơcấu tài 93 4.2.5 Về công tác quản lý 93 4.3 Mộtsố kiến nghị 94 4.3.1.Về phía nhànước 94 4.3.2 Đốivới đốitượng khác 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤLỤC 99 i DANHMỤC CÁCTỪ VIẾTTẮT BCTC Báo cáo tài BQ Bình quân CSH Chủsởhữu DT Doanh thu LN Lợi nhuận VCSH Vốn chủsởhữu TNHH Trách nhiệmhữuhạn TS Tàisản NV Nguồnvốn BCĐKT Bảng cân đốikế toán BCKQKD Báo cáokết kinh doanh BCLCTT Báo cáolưu chuy ển tiềntệ CP Cổ phần DN Doanh nghiệp NV Nguồnvốn TS Tàisản LNST Lợi nhuận sau thuế DTT Doanh thu SXKD Sản xuất kinh doanh ii DANHMỤCBẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Tênbảng, biểu, sơ đồ Trang Bảng 2.1 Phân tích tình hình khoản phải thu 19 Bảng 2.2 Phân tíchcơcấu tàisản 36 Bảng 2.3 Phân tíchcơcấu nguồnvốn 39 Bảng 3.1 Phân tích khoản phải thu 62 Bảng 3.2 Phân tíchtỷ suất liên quan đến khoản phải thu 62 Bảng 3.3 Phân tích tính khoảncủa khoản phải thu 65 Bảng 3.4 Phân tích tính khoảncủa hàngtồn kho 68 Bảng 3.5 Phân tích khái qt khảnăng tốn 69 Bảng 3.6 Phân tích tình hình biến động kinh doanh 71 Bảng 3.7 Phân tích cáctỷ suất sinhlời 74 Bảng 3.8 Chỉ tiêu đánh giá khái qt tình hình tài 77 Bảng 3.9 Phân tíchcơcấu tàisản 79 Bảng 3.10 Phân tíchsự biến độngcủa tàisản 80 Bảng 3.11 Phân tíchcơcấu nguồnvốn 83 Bảng 3.12 Phân tíchsự biến độngcủa nguồnvốn 84 Bảng 3.13 Phân tíchmối quanhệ TS nguồnvốn 86 Sơ đồ 2.1 Mơ hình phân tíchbằng phương pháp Dupont 48 Sơ đồ 3.1.Bộ máy quản lýcủa công ty 55 Sơ đồ 3.2.Bộ máy kế tốncủa cơng ty 56 CHƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNGVỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ PHƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU 1.1 Tínhcấp thiếtcủa đề tài Trong nhữngnăm qua, Việt Nam có nhiềubước tiến việc thúc đẩyhợp tácvới quốc gia khuvựccũng giới Trongbối cảnh tồncầu hóa, doanh nghiệp đốixử bình đẳng.Nền kinhtế thị trường nhữngnămgần có nhiều biến động Đến nay, thị trường ổn định vàvựcdậy phần xongcũng ảnhhưởng không nhỏ đếnsự tồntại phát triểncủa khơng doanh nghiệp trongnướccũng nhưnước ngồi.Sự đào thải khắc nghiệtcủanền kinhtế thị trường đòihỏi doanh nghiệp phải thận trọng trongtừngbước đi,từng chiếnlược, địnhhướng doanh nghiệp, để xác định khảnăngcạnh tranhcủa sovới đối thủ Để đạt điều đó, doanh nghiệp phải ln quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp khâucơsởcủahệ thống tài chínhbởilẽ trực tiếpgắn liền phụcvụ q trìnhsản xuất kinh doanh đơnvịcơsở, nơi trực tiếptạo rasản phẩm quốc dân,mặt khác có tác động định đến thu nhậpcủa khâu tài khác tronghệ thống tài chính.Việc Phân tích báo cáo tài chínhsẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệpnắm rõ thực trạng hoạt động tài chính,từ nhận nhữngmặtmạnh,yếucủa doanh nghiệp làmcăncứ hoạch định phương án chiếnlượctương lai, đồng thời đề xuất giải pháp để ổn định,tăngcường chấtlượng hoạt động doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài đường ngắn để tiếpcậnbức tranh tồncảnh tình hình tài chínhcủa doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quảsản xuất kinh doanhcũng nhưnhững rủi ro triểnvọng trongtương laicủa doanh nghiệp Qua đó, doanh nghiệp đưa giải pháphữu hiệu, r a định xác nhằm nâng cao chấtlượng cơng tác quản lý tài hiệu quảsản xuất kinh doanh Xuất pháttừ thựctế đó,bằng kiến thức quý báuvề phân tích tài doanh nghiệp tíchlũy tr ong thời gianhọctập nghiêncứutại trường, thời gian tìm hiểu cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh, chọn đề tài“Phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty TNHH thươngmại đầutư Xuân Anh” làmnội dung nghiêncứu cho luậnvăn 1.2.Tổng quanvề đề tài nghiêncứu Phân tích báo cáo tài chínhcủa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng cơng tác quản trị doanh nghiệp.Việc phân tích báo cáo tài chínhsẽ giúp doanh nghiệp cáccơ quan thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt độngsản xuất kinh doanh trongkỳcủa doanh nghiệp,từ giúp cho nhà quản trị đánh giá khảnăng sinhlời triểnvọng phát triểncủa doanh nghiệp để đưa định kinh doanh phát triển phùhợp Trong thời gian qua córất nhiều cơng trình, luậnvăn thạcsỹ, luậnvăn caohọc nghiêncứuvề phân tích báo cáo tài chínhcủa cáctập đồn, cơng ty,mỗi cơng trình có quan điểmcụ thểvề nhữngvấn đề liên quan đến phân tích tài Các đề tài thường đềcập đến phương pháp phân tích BCTC, tiêu phân tích đánh giá tình hình tài chính, cụ thể như: Đề tài:“Hồn thiện phân tích tình hình tài chínhtại cơng ty gang Thép Thái Ngun”, Luậnvăn thạcsỹ - Nguyễn Thị Phương Thảo.Với đề tài tác giả Phương Thảo chưa xác định rõ tác giả người trực tiếp thực Phân tích mà tác giả người đứng đề quan sát trình phân tích BCTC Dovậy, sang phần giải pháp tác giả chưa giải đượcmục tiêu nghiêncứucủa Đề tài“Phân tích báo cáo tài chínhtại Cơng tyCổ phần Đầutư vàVận tảidầu khí Vinashin”, Luậnvăn thạcsỹ - Lê Kim Chi; đề tài“Phân tích báo cáo tài cơng tyCổ phần VIGLACERATừSơn”, Luậnvăn thạcsỹ Nguyễn ThọHải đề tài“Phân tích báo cáo tài chínhtại Cơng tyCổ phần Giải pháp Cơng nghệ Truyền thông ADC Việt Nam”, Luậnvăn thạcsỹ -Vũ Thị Thu Nga Các cơng trình đãhệ thống hố nhữngvấn đề chung nhấtvề phân tích báo cáo tài thực trạng phân tích tài chínhtại doanh nghiệp Đưa nhữngkết đạt đượccũng nhữnghạn chế, đồng thờicũng đưa ramộtsố giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài hay phân tích tình hình tài chínhtại doanh nghiệp Tuy nhiên thời gian qua chưa cómột nghiêncứucụ thểvề phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xn Anh, chưa có nghiêncứu chuyên sâu để đánh giá tình hình hoạt độngcủa cơng ty thơng qua báo cáo tài Trêncơsởkế thừa vàtự nghiêncứu tìm hiểu cácvấn đề lý luậnvềPhân tích báo cáo tài chínhcủabản thân tơi, đề tài“Phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xn Anh”sẽ góp phần làm rõhơn cácvấn đềcơbản lý luậnvề Phân tích báo cáo tài chính, thực Phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty trêncơsở đề xuấtmộtsố giải pháp để hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xn Anh Đây phạm vi nghiêncứu màtừ trướctới chưa có cơng trình thực 1.3.Mục đích nghiêncứu Mục đích chínhcủa phân tích báo cáo tài giúp đốitượngsử dụng thơng tin đánh giá đúngsứcmạnh tài chính, khảnăng sinhlời triển vọngcủa doanh nghiệptừ đưa định đắn phùhợpvới mục tiêu màhọ quan tâm Đề tàitập trung nghiêncứu,hệ thống hóa góp phần làm rõ vấn đề lý luậnvề phân tích hoạt động tài nói chung phân tích báo cáo tài nói riêngcủa doanh nghiệp.Mục đíchcơbảncủa đề tài dựa nhữngdữ liệu tài khứ hiệntạicủa công ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh để tính tốn xác định tiêu phản ánh thực trạng an ninh tài chínhcủa doanh nghiệp dự đốn xác tiêu tài trongtương laicũng nhưrủi ro tài mà doanh nghiệp có thểgặp phải; qua đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao tình hình tài chínhcũng hiệu quảsản xuất kinh doanhcủa cơng ty Từmục tiêucơbản nói trên, cácmục tiêu xác định là: -Hệ thống hóa lý thuyếtvề hoạt động tài doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng tài cơng ty TNHH thươngmại đầutư Xn Anh thơng qua phân tíchcấu trúc tài chính, khảnăng tốn, hiệu kinh doanh, rủi ro tài chínhcủa cơng ty - Tìm điểmmạnh,yếuvề tình hình hoạt động tài chínhcủa Cơng ty Qua đó,dự báo tình hình tài chínhcủa Cơng ty theo địnhhướng phát triển đếnnăm 2020 - Đề xuất giải nâng cao tình hình tài chínhcủa cơng ty 1.4 Câuhỏi nghiêncứu Đề tài“Phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xn Anh” trảlời câuhỏi mang tính lý luận thực tiễn sau: - Phân tích báo cáo tài baogồm nhữngnội dung nào? - Thực trạng tình hình tài chínhcủa Công ty TNHH Thươngmại đầu tư Xuân Anh sao? - Những giải pháp kiến nghị giúp nâng cao tình hình tài Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh? 1.5 Đốitượng phạm vi nghiêncứu Đốitượng nghiêncứu: Báo cáo tài chínhcủa cơng ty TNHH Thương mại đầutư Xuân Anh Phạm vi nghiêncứu: - Phạm vivề không gian:tại công ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh - Phạm vivề thời gian:Từnăm 2013 đếnnăm 2015 1.6 Phương pháp nghiêncứu Luậnvănsửdụng phương pháp luậncủa chủ nghĩa duyvật biện chứng duyvậtlịchsử để nghiêncứu cácvấn đề đảmbảo tính tồn diện, tínhhệ thống, tính logic tính thực tiễncủa giải pháp hoàn thiện Đồng thời, luậnvănsửdụng phương pháp sau để đạt đượcmục tiêu nghiêncứu: Phương pháp thu thậpdữ liệu: Để tìm hiểu nhữngvấn đềcơbảnvề phân tích báo cáo tài doanh nghiệp như: khái niệm,mục tiêu, vai trò, ý nghĩa, phương pháp phân tích,nội dung phân tích phương pháp tính tốn tiêu tác giả thu thập tìm hiểu thong qua sách, tài liệuhọctập, giáo trình giảng… Để cócơsởcũng nhưsố liệu phân tích báo cáo tài chínhtại cơng ty tác giả thu thập báo cáo tài chínhcủa công tytừ giai đoạnnăm 2013 đến năm 2015 cùngvới tài liệu khác tài liệu đạihộicổ đông, điềulệ công tycũng thơng qua websitevề tài chính, đầutư cáctạp chívề ngành tài chính, kiểm tốn,… bêncạnh cósự tham khảo cơng trình nghiêncứu trước đểkế thừa phát huy giá trị mà công trình đạt được, hồn thiện nhữnghạn chế còntồntại để giúp luậnvăn hồn thiện Phương pháp phân tíchsố liệu Trong q trình phân tích báo cáo tài chínhtại cơng ty TNHH đầutư thươngmại Xuân Anh, luậnvănsửdụngkếthợp cáckỹ thuật phân tích sau để làm rõnội dung nghiêncứu như: -Kỹ thuật so sánh -Kỹ thuậttỷlệ -Kỹ thuật đồ thị -Kỹ thuật phân tích theo mơ hình Dupont… Kết phân tích tài trình bàydướidạng cácbảng biểu để có thểhỗ trợtối ưu cho ngườisửdụng thông tin 1.7 Ý nghĩacủa đề tài nghiêncứu Đề tài góp phầnhệ thống hóa nhữngvấn đề lý luận chungvề phân tích báo cáo tài doanh nghiệp; làcơsởnềntảng cho việc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp; làm tài liệu nghiêncứu khoahọc giúp nhà phân tích phân tích báo cáo tài doanh nghiệpmột cách khoahọc,từ đưa nhận định, đánh giá vàkết luận xác tồn diện tình hình tài chínhcủa doanh nghiệpcần phân tích Đề tài vào nghiêncứu thực trạng tình hình tài chínhcủa Công ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh, điểmmạnh nhữngtồntại tình hình tài chínhcủa công ty TNHH Thươngmại đầu tư Xuân Anh Đề tài đưa ramộtsố giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chínhcủa Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xn Anh, giúp Cơng ty đánh giá xác tình hình tài vàhướng địnhcủa Ban lãnh đạo Cơng ty theo chiềuhướng phùhợpvới tình hình tài chínhcủa doanh nghiệp, định đầutư,mởr ộng kinh doanh, tài trợ phân phốilợi nhuận,… trêncơsở có biện pháphữu hiệu địnhcần thiết để nâng cao chấtlượng công tác quản lý kinh doanh 1.8 Kếtcấucủa luậnvăn Luậnvăngồm chương: Chương 1: Giới thiệu chungvề đề tài nghiêncứu phương pháp nghiêncứu Chương 2:Cơsở lý luậnvề Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Chương 3: Phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh Chương 4: Thảo luậnkết nghiêncứu giải phápcải thiện tình hình tài chínhcủa cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh CHƠNG 2:CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Tài doanh nghiệp báo cáo tài doanh nghiệp 2.1.1 Mộtsố khái niệm liên quan Tài doanh nghiệp làhệ thống quanhệ kinhtế phát sinh phân phối nguồn tài chínhgắn liềnvới q trìnhtạolập vàsửdụng quỹ tiềntệ hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp nhằm đạt nhữngmục tiêu định Những quanhệ kinhtế baogồm: - Quanhệ kinhtế doanh nghiệpvới nhànước - Quanhệ doanh nghiệpvới chủ thể kinhtế khác - Quanhệ trongnộibộ doanh nghiệp Những quanhệ kinhtế biểu trongsựvận độngcủa tiền tệ thơng qua việc hình thành vàsửdụng quỹ tiềntệ, vìvậy thường xem quanhệ tiềntệ Những quanhệ nàymộtmặt phản ánh rõ doanh nghiệp làmột đơnvị kinhtế độclập, chủ thể quanhệ kinhtế, đồng thời phản ánh rõ nétmối liênhệ tài doanh nghiệpvới khâu khác tronghệ thống tài Báo cáo tài phương phápkế tốntổnghợpsố liệutừ cácsổkế tốn theo tiêu kinhtế tài chínhtổnghợp, phản ánh tình hình tàisản, cơngnợ, nguồnvốntạimột thời điểm, tình hìnhsửdụngvốn vàkết hoạt độngsản xuất kinh doanhcủamột doanh nghiệp trongmột thờikỳ định vàomộthệ thống biểumẫu báo cáo quy định Tronghệ thốngkế tốn Việt Nam, báo cáo tài loại báo cáokế tốn, phản ánhmột cáchtổng qt, tồn diện tình hình tàisản, nguồnvốn, tình hình vàkết hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp thờikỳ định Nhưvậy, báo cáo tài khơng phải cungcấp thơng tin chủyếu cho đốitượng bên doanh nghiệp như: nhà đầu tư, nhà cho vay, cáccơ quancấp trên, cáccơ quan thuế, quan thống kê, quankế hoạch đầutư… mà cungcấp thơng tin cho nhà quản trị doanh nghiệp, giúphọ đánh giá, phân tích tình hình tài chínhcũng nhưkết hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánhsố liệuvề tài trongkỳ hiệntạivới cáckỳ kinh doanh qua.Thơng qua việc phân tích báo cáo tài chínhsẽ cungcấp cho ngườisử dụng thơng tin đánh giá tiềmnăng, hiệu kinh doanhcũng nhữngrủi rovề tài trongtương laicủa doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài nhằm cungcấp thơng tinhữu ích kh ơng cho quản trị doanh nghiệp mà cungcấp thơng tin kinhtế - tài chủ yếu cho đốitượngsửdụng thơng tin ngồi doanh nghiệp.Bởivậy, phân dùng phương pháp bán hàngbằng cách chào hàng, chào giá đốivới khách hàng có nhucầu,tổ chức đadạng hình thức tiêu thụsản phẩm gửi hàng bán,mởrộng thị trường tiêu thụ để đẩymạnh công tác tiêu thụ 4.2.2.Cải thiện khảnăng tốn Cơng tycần theo dõi chi tiết theo thời gian đốitượngcủa khoản nợ ngắnhạn để phân lo ại khoảnnợ đếnhạn để cókế hoạch trảnợhợp lý đặc biệt khoản vay đếnhạnnếu vaytừ ngân hàng,nếu không trả đúnghạncũng gâymất uy tín Bêncạnh đó, cơng tycũngcần trọnghơnnữa việc thuhồi cơngnợ giải phóng hàngtồn kho đểtăngcường khảnăng tốn 4.2.3 Nâng cao khảnăng sinhlời Thứ nhất, công tycần nâng cao hiệu quảsửdụng tàisản vàvốn chủsở hữu thông qua biện pháp sau: Hạn chế muasắm tàisảncố định chưacầnsửdụng Vìvậy, để đảmbảosửdụngvốn có hiệu quả, Cơng ty nên đầutư máy móc thiếtbị cho sản phẩmmới khidự báo xác tình hình biến độngcủa thị trường 93 Giảmbớt tàisảncố định khôngcần thiết, lý tàisản cố định khơngcần dùng, khơng đượcsửdụng hay cònsửdụng nhưnglạc hậu, hiệu quả, giảm chi phí khấu hao Ngồi để quản lý tàisảncố định có hiệu quả, cơng tycần phải tính khấu hao đầy đủ,sửdụng đúngsốkỳ khấu hao,củngcố kho tàng,tổ chứcsắp xếptốthơnmạnglưới phân phối nhằm tiết kiệmvốncố định, nâng cao hiệu quảsửdụngvốncố định Thứ hai, công tycần quản lýtốt chi phí phát sinh đểcải thiện hiệu suất sinhlợitừ doanh thubằng biện pháp sau: Lậpdự tốn chi phí hàngnăm: xâudựngdự tốndựa địnhmức nhân cơng, hàng hóa mua vào, bán Công tycần tiến hành lo ạibỏ chi phíbấthợp lý,cắt giảm chi phítại phận mà khơng manglại hiệu 4.2.4.Vềcơcấu tài Việctăng đột biến khoản tiền vàtương đương tiền trongkỳcũng điềutốtnếu nhưdự trữ q nhiều tiềnmặt Vìvậy, cơng tycần: Lậpdự báo ngânqũy vàdự báo khoản thu chi tiềnmột cách khoa học để chủ động q trình toán trongkỳ Xâydựng địnhmứcdự trữvốn tiềnmặtmột cáchhợp lý,vừa đảmbảo khảnăng tốnbằng tiềnmặtcần thiết trongkỳ để giữ uy tín, vừa đảm bảo khảnăng sinhlợicủasốvốn tiềnmặt nhànrỗi 4.2.5 Về công tác quản lý Hồn thiện cơng tác quản lý,sắpxếp vàtổ chứcbộ máy tinhgọn, nâng caonănglực điều hànhcủa cánbộ quản lý thông qua tiêu chuẩn hoá trách nhiệm nhiệmvụ 94 Xâydựngkế hoạch đàotạo nâng cao trình độ chun mơn, nghiệpvụ quản lý cho đội ngũ cánbộ công nhân viên trẻ có tinh thần trách nhiệm đốivới cơng việc, nhạy bénvới tình hình thị trường,năng động kinh doanh, biết kếthợp hài hoà yêucầu đàotạo trườnglớp thực tiễn hoạt động kinh doanh,kịp thờibổ sung nguồn cánbộ đủnănglực đáp ứng yêucầu đổimới phương thức kinh doanhcủa cơng ty 4.3 Mộtsố kiến nghị 4.3.1.Về phía nhànước Nhànước phải khơng ngừng hồn thiệnhệ thống pháp luật.Hệ thống quy phạm pháp luật đầy đủ, xácsẽtạo mơi trườngtốt, lànhmạnh, an toàn thúc đẩy hiệu hoạt độngcủa doanh nghiệp.Cải cách hành nhànướcvẫn làvấn đềcần giải quyết, góp phần lànhmạnh hốnền hành quốc gia Nósẽ manglại hiệu cho xãhội:vừa tiết kiệm cho ngân sách, vừa tiết kiệm tiềnbạc, thời gian côngsức cho người dân Nhànướccần phải quy định rõvềnội dung đốivới việclập báo cáo phân tích tài chínhcủa doanh nghiệp,cần quy định rõ báo cáocần phải côngbố, tiêu mang tínhbắt buộc phải có thời gian báo cáo địnhkỳ ban hành chế tàixử lý vi phạm đốivới đơnvị liên quan việc côngbố thông tin Nhànướccầntổ chức cơng tác kiểm tốn, nósẽtạo ramột mơi trường tài lànhmạnh cho doanh nghiệp,tạo ramộthệ thống thơng tin chuẩn xác cungcấp cho đốitượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp Cần xâydựnghệ thống tiêu chungcủa ngành, củanền kinhtế để cơsở làmcăncứ, chuẩnmực đánh giá xác thực trạng tài chínhcủa doanh nghiệp trongtương quan so sánhvới doanh nghiệp ngành,với đà phát triển kinhtế nói chung làrấtcần thiết Đây làmột việclớn đòihỏi phải có 95 phốihợpcủa nhiềubộ ngành, cáccơ quanhữu quan vàsự thống nhấttừ trung ươngtới địa phương Chính phủ cácbộ ngành, tùy thuộc chứcnăng nhiệmvụ quyềnhạn mà cósự quan tâm, đầutư thích đángvềvật chất, người vào việc xâydựnghệ thống tiêu chung 4.3.2 Đốivới đốitượng khác Nền kinhtế tình trạng suy thối,cạnh tranh khốc liệt Cơng ty TNHH Thươngmại Đầutư Xuân Anhcũng nhiều công ty khác hoạt động kinh doanh ngànhgặp nhiều khó khăn Tuy nhiênnếu Chính phủ cáccơ quan nhànướcsớm đưa thực thi sáchvĩ mơ ổn địnhnền kinhtế, sáchtạo điều kiện thúc đẩysự phát triền kinhtế khó khăn mà cơng ty đanggặpsẽ tháogỡ Bản thân cơng ty có nhữngmặtmạnh vàtồntại khuyết điểm tình hình tài hiệu kinh doanh giai đoạn nghiêncứu,nếu công tysớm triển khai nhữngcải cách, biện pháp nhằm phát huy điểm mạnh,lợi công ty, đồng thời khắc phục nhữngtồntại tình tình hình tài vàkết kinh doanhsẽ nâng lên rõrệt 96 KẾT LUẬN CHƠNG Trêncơsở phân tích báo cáo tài chínhcủa Công ty TNHH Thươngmại Đầutư Xuân Anh chương 3, chương này, tác giả nhữngkết đạt nhữngtồntạivề tình hình tài chínhcủa Cơng ty.Từ đó, đề xuấtmộtsố giải pháp nhằm nâng caonănglực tài chínhcủa Cơng ty TNHH Thươngmại Đầutư Xn Anh 97 KẾT LUẬN Phân tích tài hoạt động khơng thể thiếucủabấtkỳ doanh nghiệp muốn thắng trongcạnh tranh, đứngvững phát triển trongnền kinhtế thị trường Trong phân tích tài phân tích báo cáo tài đóng vai trò quan trọng Phân tích báo báo tài cungcấp thơng tin tài rõ ràng nhấtvề tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hìnhvốn, cơngnợ, cho nhà quản trị doanh nghiệpkịp thời đưa định đầutư Saumột thời gian nghiêncứu lý luậnvề BCTC phân tích BCTC, với việc tìm hiểu thực trạng cơng tác phân tích BCTCtại Công ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh, tác giả hồn thiện luậnvăn thạcsỹ kinhtế “Phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty TNHH thươngmại đầutư Xn Anh” Vớinỗlựcbản thân vàsự giúp đỡtận tìnhcủa TS.Vũ Thị Thanh Thủy, nhữngnội dung yêucầu nghiêncứu thể đầy đủ luậnvăn Tuy nhiên, dohạn chế trình thực nênkết nghiêncứu đạt đượcmới làbước đầu, tác giả mong nhận ý kiến đóng gópcủa thầy để luậnvăn hồn thiệnhơnnữa 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh (2013), Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh (2014), Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư Xuân Anh (2015), Báo cáo tài năm 2015 PGS TS NguyễnVăn Cơng (2009), Giáo trình Phân tích Kinh doanh, NXB Đạihọc kinhtế quốc dân PhạmVănDược (2008), Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuấtbản thống kê, Thành phốHồ Chí Minh PGS.TS Phạm Thị Gái (2001), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê Gibson, Charles H., Finance reporting and analysis, (13th Edition) GS.TS Đặng Thị Loan (2012), Kế tốn tài doanh nghiệp, Nhà xuấtbản Đạihọc kinhtế quốc dân, HàNội 9.Vũ Thị Thu Nga (2014), Phân tích báo cáo tài chínhtại Cơng tycổ phần Giải pháp công nghệ truyền thông ADC Việt Nam, Luậnvăn thạcsỹ Kinhtế, Trường Đạihọc Kinhtế Quốc dân, HàNội 10 PGS.TS NguyễnNăng Phúc (2011), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuấtbản Đạihọc kinhtế quốc dân, HàNội 11 Nguyễn Thị Thanh (2012), Phân tích báo cáo tài chínhtại Cơng tycổ phần Lilama 69 – 3, Luậnvăn thạcsỹ Kinhtế, Trường Đạihọc Kinhtế Quốc dân, HàNội 99 PHỤLỤC Phụlục 1:Bảng cân đốikế tốnnăm 2013 Cơng ty TNHH đầutư thươngmạiXn Anh Số 35CựLộc - Phường Thượng Đình - ThanhXuân -HàNội BẢNG CÂN ĐỐIKẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2013 Đơnvị: đồng STT CHỈTIÊU Mã Năm 2013 Năm 2012 TÀI SẢN A A -TÀISẢN NGẮNHẠN 100 52,291,249,187 37,675,000,882 I I Tiền khoảntương đương tiền 110 4,077,045,255 4,217,193,406 1 Tiền 111 4,077,045,255 4,217,193,406 III III Các khoản phải thu ngắnhạn 130 24,208,269,354 12,473,939,981 1 Phải thu khách hàng 131 15,779,127,900 8,862,438,299 2 Trả trước cho người bán 132 2,448,928,868 461,294,804 3 Phải thunộibộ ngắnhạn 133 3,677,905,096 2,659,432,112 5 Các khoản phải thu khác 135 2,302,307,490 490,774,766 IV IV Hàngtồn kho 140 21,898,561,836 19,375,809,171 1 Hàngtồn kho 141 21,898,561,836 19,375,809,171 V V Tàisản ngắnhạn khác 150 2,107,372,742 1,608,058,324 1 Chi phí trả trước ngắnhạn 151 113,495,000 102,900,000 2 Thuế GTGT khấu trừ 152 779,309,874 49,513,712 4 Tàisản ngắnhạn khác 158 1,214,567,868 1,455,644,612 B B - TÀI SẢN DÀIHẠN 200 26,227,082,598 21,076,309,584 II II Tàisảncố định 220 3,790,988,489 3,088,549,094 1 Tàisảncố địnhhữu hình 221 3,790,988,489 3,088,549,094 - - Nguyên giá 222 7,064,630,510 5,762,875,964 - - Giá trị hao mòn lu ỹ kế (*) 223 (3,273,642,021) (2,674,326,870) III III.Bất độngsả n đầutư 240 3,089,375,759 3,119,339,395 - - Nguyên giá 241 3,183,636,364 3,183,636,364 - - Giá trị hao mòn lu ỹ kế (*) 242 (94,260,605) (64,296,969) 100 IV IV Các khoản đầutư tài dàihạn 250 5,176,298,903 3,876,000,000 2 Đầutư vào công ty liênkết, liên doanh 252 5,176,298,903 3,876,000,000 V V Tàisản dàihạn khác 260 14,170,419,447 10,992,421,095 3 Tàisản dàihạn khác 268 14,170,419,447 10,992,421,095 TỔNGCỘNGTÀI SẢN 270 78,518,331,785 58,751,310,466 NGUỒNVỐN A A -NỢ PHẢI TRẢ 300 60,414,615,264 40,209,237,965 I I.Nợ ngắnhạn 310 59,530,015,264 38,438,522,911 1 Vay vànợ ngắnhạn 311 10,345,913,117 6,234,275,320 2 Phải trả người bán 312 22,464,873,668 16,075,999,305 3 Người mua trả tiền trước 313 13,789,772,424 7,246,502,160 4 Thuế khoản phảinộp Nhànước 314 1,344,362,187 3,035,229,929 5 Phải trả người lao động 315 3,212,656,254 3,238,778,863 9 Các khoản phải trả, phảinộp ngắnhạn khác 319 8,372,437,614 2,607,737,334 II II.Nợ dàihạn 330 884,600,000 1,770,715,054 8 Doanh thu chưa thực 338 884,600,000 1,770,715,054 B B -VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 18,103,716,521 18,542,072,501 I I.Vốn chủ sở hữu 410 18,103,716,521 18,542,072,501 1.Vốn đầutưcủa chủsởhữu 411 16,383,650,700 16,383,650,700 3.Vốn kháccủa chủsởhữu 413 616,349,300 616,349,300 10 10 Lợi nhuậnsau thuế chưa phân phối 420 1,103,716,521 1,542,072,501 TỔNGCỘNG NGUỒNVỐN 440 78,518,331,785 58,751,310,466 HàNội, ngày 26 tháng 03năm 2014 Ngườilập biểu Kế toán trưởng Giám đốc TrầnHảiBằng 101 Phụlục 2: Báo cáokết hoạt động kinh doanhnăm 2013 Công ty TNHH đầutư thươngmạiXuân Anh Số 35CựLộc - Phường Thượng Đình - ThanhXuân -HàNội BÁO CÁOKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2013 Đơnvị: đồng Stt Chỉ tiêu Mã Năm 2013 Năm 2012 Doanh thu bán hàng cungcấpdịchvụ 01 138,457,629,986 129,078,028,701 Doanh thu thuầnvề bán hàng cungcấpdịchvụ 10 138,457,629,986 129,078,028,701 Giávốn hàng bán 11 132,633,498,063 123,676,982,611 Lợi nhuậngộpvề bán hàng cungcấpdị chvụ 20 5,824,131,923 5,401,046,090 Doanh thu hoạt động tài 21 70,847,241 213,837,960 Chi phí tài chí nh 22 169,282,602 131,794,913 Chi phí bán hàng 24 480,515,790 250,254,171 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4,690,344,594 4,451,553,082 10Lợi nhuận t huầntừ hoạt động kinh doanh 30 554,836,178 781,281,884 11 Thu nhập khác 31 327,272,727 58,545,455 12 Chi phí khác 32 67,330,434 13Lợi nhuận khác 40 259,942,293 58,545,455 14Tổnglợi nhuậnkế tốn trước thuế 50 814,778,471 839,827,339 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 203,694,618 146,969,785 17 Lợi nhuậnsau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 611,083,853 692,857,554 HàNội, ngày 26 tháng 03năm 2014 Ngườilập biểu Kế toán trưởng Giám đốc TrầnHảiBằng 102 Phụlục 3: Báo cáolưu chuyển tiềntệnăm 2013 Công ty TNHH đầutư thươngmạiXuân Anh Số 35CựLộc - Phường Thượng Đình - ThanhXuân -HàNội BÁO CÁOLƯU CHUYỂN TIỀNTỆ Năm 2013 (Theo phương pháp trực tiếp) Đơnvị: đồng CHỈ TIÊU Mã Năm 2013 Năm 2012 I.Lưu chuyển tiềntừ hoạt động kinh doanh Tiền thutừ bán hàng, cungcấpdịchvụ doanh thu khác 01 148,006,200,990 118,297,860,472 Tiền chi trả cho người cungcấp hàng hóa vàdịchvụ 02 (121,661,706,260) (101,273,295,387) Tiền chi trả cho người lao động 03 (20,535,958,636) (16,967,010,215) Tiền chi trả lãi vay 04 (169,282,602) (131,176,773) Tiền chinộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (2,127,540,804) (1,378,869,344) Tiền thu kháctừ hoạt động kinh doanh 06 22,500,025,847 32,088,773,039 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (25,209,785,459) (37,521,020,501) Lưu chuyển tiền thuầntừ hoạt động kinh doanh 20 801,953,076 (6,884,738,709) II Lưu chuyển tiềntừ hoạt động đầutư 1.Tiền chi để muasắm, xâydựng TSCĐ tàisản dàihạn khác 21 (2,479,083,432) (672,900,650) 2.Tiền thutừ lý, nhượng bán TSCĐ tàisản dàihạn khác 22 240,000,000 7.Tiền thu lãi cho vay ,cổtức vàlợi nhuận chia 27 70,847,241 180,272,016 Lưu chuyển tiền thuầntừ hoạt động đầutư 30 (2,168,236,191) (492,628,634) III.Lưu chuyển tiềntừ hoạt động tài 3.Tiền vay ngắnhạn, dàihạn nhận 33 29,931,348,542 19,478,780,545 4.Tiền chi trảnợgốc vay 34 (28,705,213,578) (16,331,051,380) Lưu chuyển tiền thuầntừ hoạt động tài 40 1,226,134,964 3,147,729,165 Lưu chuyển tiền trongkỳ 50 (140,148,151) (4,229,638,178) 103 Tiền vàtương đương tiền đầukỳ 60 4,217,193,406 8,446,831,584 Tiền vàtương đương tiền cuốikỳ 70 4,077,045,255 4,217,193,406 HàNội, ngày 26 tháng 03năm 2014 Ngườilập biểu Kế toán trưởng Giám đốc TrầnHảiBằng 104 Phụlục 4:Bảng cân đốikế tốnnăm 2014 Cơng ty TNHH đầutư thươngmạiXn Anh Số 35CựLộc - Phường Thượng Đình - ThanhXuân -HàNội BẢNG CÂN ĐỐIKẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2014 Đơnvị: đồng Chỉ tiêu Mã Năm 2013 Năm 2012 TÀISẢN A -Tàisản ngắnhạn 100 36,394,571,381 52,291,249,187 I Tiền khoảntương đương tiền 110 3,115,838,702 4,077,045,255 Tiền 111 3,115,838,702 4,077,045,255 III Các khoản phải thu ngắnhạn 130 20,576,087,123 24,208,269,354 Phải thu cho khách hàng 131 16,643,879,985 15,779,127,900 Phải trả trước cho người bán 132 620,757,304 2,448,928,868 Phải thunộibộ ngắnhạn 133 1,989,745,450 3,677,905,096 Các khoản phải thu khác 135 1,321,704,384 2,302,307,490 IV Hàngtồn kho 140 10,367,967,817 21,898,561,836 Hàngtồn kho 141 10,367,967,817 21,898,561,836 V Tàisản ngắnhạn khác 150 2,334,677,739 2,107,372,742 Chi phí trả trước ngắnhạn 151 120,742,727 113,495,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 866,626,030 779,309,874 Tàisản ngắnhạn khác 158 1,347,308,982 1,214,567,868 B - Tàisản dàihạn 200 25,927,518,619 26,227,082,598 II Tàisảncố định 220 2,913,846,239 3,790,988,489 Tàisảncố địnhhữu hình 221 2,913,846,239 3,790,988,489 -Nguy ên giá 222 6,824,560,237 7,064,630,510 -Giá trị haomònlũykế(*) 223 (3,910,713,998) (3,273,642,021) III.Bất độngsản đầutư 240 15,925,609,094 3,089,375,759 -Nguy ên giá 241 16,134,526,104 3,183,636,364 -Giá trị haomònlũykế(*) 242 (208,917,010) (94,260,605) IV Các khoản đầutư tài dàihạn 250 5,176,298,903 5,176,298,903 Đầutư vào cơng ty liênkết, liên doanh 252 5,176,298,903 5,176,298,903 V Tàisản dàihạn khác 260 1,911,764,383 14,170,419,447 105 Tàisảndàihạn khác 268 1,911,764,383 14,170,419,447 TỔNGCỘNG TÀI SẢN 270 62,322,090,000 78,518,331,785 NGUỒNVỐN A.NỢ PHẢI TRẢ 300 44,400,603,710 60,414,615,264 I.Nợ ngắnhạn 310 35,407,203,710 59,530,015,264 Vay vànợ ngắnhạn 311 10,844,452,393 10,345,913,117 Phải trả người bán 312 13,608,169,175 22,464,873,668 Người mua trả tiền trước 313 2,109,046,027 13,789,772,424 Thuếvà khoản phảinộp Nhànước 314 943,705,688 1,344,362,187 Phải trả người lao động 315 1,791,209,224 3,212,656,254 Các khoản phải trả, phảinộp ngắnhạn khác 319 6,110,621,203 8,372,437,614 II.Nợ dàihạn 330 8,993,400,000 884,600,000 Vay vànợ dàihạn 334 8,150,000,000 Doanh thu chưa thực 338 843,400,000 884,600,000 B-VỐN CHỦSỞHỮU 400 17,921,486,290 18,103,716,521 I.Vốn chủsởhữu 410 17,921,486,290 18,103,716,521 1.Vốn đầutưcủa chủsởhữu 411 16,383,650,700 16,383,650,700 3.Vốn kháccủa chủsởhữu 413 616,349,300 616,349,300 10 Lợi nhuậnsau thuế chưa phân phối 420 921,486,290 1,103,716,521 TỔNGCỘNG NGUỒNVỐN 440 62,322,090,000 78,518,331,785 HàNội, ngày 25 tháng 03năm 2015 Ngườilập biểu Kế toán trưởng Giám đốc TrầnHảiBằng 106 Phụlục 5: Báo cáokết hoạt động kinh doanhnăm 2014 Công ty TNHH đầutư thươngmạiXuân Anh Số 35CựLộc - Phường Thượng Đình - ThanhXuân -HàNội BÁO CÁOKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2014 Đơnvị: đồng Chỉ tiêu Mã số Năm 2014 Năm 2013 Doanh thu bán hàng cungcấpdịchvụ 01 67,137,780,459 138,457,629,986 Doanh thu thuầnvề bán hàng cungcấpdịch vụ 10 67,137,780,459 138,457,629,986 Giávốn hàng bán 11 62,254,637,225 132,633,498,063 Lợi nhuậngộpvề bán hàng cungcấpdịchvụ 20 4,883,143,234 5,824,131,923 Doanh thu hoạt động tài 21 26,240,187 70,847,241 Chi phí tài 22 169,282,602 Chi phí bán hàng 25 465,494,273 4,690,344,594 Chi phí quản lý doanh nghiệ p 26 4,335,473,615 10Lợi nhuận thuầntừ hoạt động kinh doanh 30 108,415,533 554,836,178 11 Thu nhập khác 31 30,725,273 327,272,727 12 Chi phí khác 32 9,798,592 67,330,434 13.Lợi nhuận khác 40 20,926,681 259,942,293 14.Tổnglợi nhuậnkế toán trước thuế 50 129,342,214 814,778,471 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 28,455,287 203,694,618 17.Lợi nhuậnsau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 100,886,927 611,083,853 HàNội, ngày 25 tháng 03năm 2015 Ngườilập biểu Kế toán trưởng Giám đốc TrầnHảiBằng 107 Phụlục 6: Báo cáolưu chuyển tiềntệnăm 2014 Công ty TNHH đầutư thươngmạiXuân Anh Số 35CựLộc - Phường Thượng Đình - ThanhXuân -HàNội BÁO CÁOLƯU CHUYỂN TIỀNTỆ Năm 2014 (Theo phương pháp trực tiếp) Đơnvị: đồng Chỉ tiêu Mã số Năm 2014 Năm 2013 I.Lưu chuyển tiềntừ hoạt động kinh doanh Tiền thutừ bán hàng, cungcấpdịchvụ doanh thu khác 01 58,375,662,625 148,006,200,990 Tiền chi trả cho người cungcấp hàng hóa vàdịchvụ 02 (47,592,859,495) (121,661,706,260) Tiền chi trả cho người lao động 03 (9,594,319,887) (20,535,958,636) Tiền lãi vay trả 04 (169,282,602) Thuế thu nhập doanh nghiệp đãnộp 05 (1,596,439,386) (2,127,540,804) Tiền thu kháctừ hoạt động kinh doanh 06 20,860,114,404 22,500,025,847 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (19,268,787,850) (25,209,785,459) Lưu chuyển tiền thuầntừ hoạt động kinh doanh 20 1,183,370,411 801,953,076 II Lưu chuyển tiềntừ hoạt động đầutư 1.Tiền chi để muasắm, xâydựng TSCĐ tàisản dàihạn khác 21 (247,000,000) (2,479,083,432) 2.Tiền thutừ lý, nhượng bán TSCĐ tàisản dàihạn khác 22 561,864,445 240,000,000 7.Tiền thu lãi cho vay , cổtức vàlợi nhuận chia 27 26,240,187 70,847,241 Lưu chuyển tiền thuầntừ hoạt động đầu tư 30 341,104,632 (2,168,236,191) III.Lưu chuyển tiềntừ hoạt động tài 3.Tiền thutừ vay 33 13,858,717,360 29,931,348,542 4.Tiền trảnợgốc vay 34 (16,344,398,956) (28,705,213,578) 108 Lưu chuyển tiền thuầntừ hoạt động tài 40 (2,485,681,596) 1,226,134,964 Lưu chuyển tiền trongkỳ 50 (961,206,553) (140,148,151) Tiền vàtương đương tiền đầukỳ 60 4,077,045,255 4,217,193,406 Tiền vàtương đương tiền cuốikỳ 70 3,115,838,702 4,077,045,255 HàNội, ngày 25 tháng 03năm 2015 Ngườilập biểu Kế toán trưởng Giám đốc TrầnHảiBằng 109 Phụlục 7:Bảng cân đốikế tốnnăm 2015 Cơng ty TNHH đầutư thươngmạiXuân Anh Số 35CựLộc - Phường Thượng Đình - ThanhXuân -HàNội BẢNG CÂN ĐỐIKẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2015 Đơnvị: đồng TÀISẢN Mã số Năm 2015 Năm 2014 A -TÀISẢN NGẮNHẠN 100 59,750,760,255 36,394,571,381 I Tiền khoảntương đương tiền 110 13,202,042,698 3,115,838,702 Tiền 111 13,202,042,698 3,115,838,702 III Các khoản phải thu ngắnhạn 130 29,016,870,253 21,923,396,105 Phải thu ngắnhạncủa khách hàng 131 16,470,190,762 16,643,879,985 Trả trước cho người bán ngắnhạn 132 5,370,204,905 620,757,304 Phải thunộibộ ngắnhạn 133 2,894,818,525 1,989,745,450 Phải thu ngắnhạn khác 136 4,281,656,061 2,669,013,366 IV Hàngtồn kho 140 12,135,910,548 10,367,967,817 Hàngtồn kho 141 12,135,910,548 10,367,967,817 V Tàisản ngắnhạn khác 150 5,395,936,756 987,368,757 Chi phí trả trước ngắnhạn 151 127,717,954 120,742,727 Thuế GTGT khấu trừ 152 5,268,218,802 866,626,030 B - TÀI SẢN DÀIHẠN 200 28,331,407,891 25,927,518,619 II Tàisảncố định 220 3,781,304,970 2,913,846,239 Tàisảncố địnhhữu hình 221 3,781,304,970 2,913,846,239 - Nguyên giá 222 9,005,476,645 6,824,560,237 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (5,224,171,675) (3,910,713,998) III.Bất độngsản đầutư 230 15,377,609,868 15,925,609,094 - Nguyên giá 231 16,134,526,104 16,134,526,104 - Giá trị hao mònlũy kế (*) 232 (756,916,236) (208,917,010) IV Tàisản dangdở dàihạn 240 3,996,194,150 1,911,764,383 Chi phí xây dựngcơbảndở dang 242 3,996,194,150 1,911,764,383 V Đầutư tài dàihạn 250 5,176,298,903 5,176,298,903 110 Đầutư vào công ty liênkết, liên doanh 252 5,176,298,903 5,176,298,903 TỔNGCỘNG TÀI SẢN 270 88,082,168,146 62322090000 C -NỢ PHẢI TRẢ 300 61,545,964,139 44,400,603,710 I.Nợ ngắnhạn 310 57,443,764,139 35,407,203,710 Phải trả người bán ngắnhạn 311 18,293,298,370 13,608,169,175 Người mua trả tiền trước ngắnhạn 312 16,583,157,342 2,109,046,027 Thuế khoản phảinộp Nhànước 313 1,167,177,890 943,705,688 Phải trả người lao động 314 3,671,150,015 1,791,209,224 Doanh thu chưa thực ngắnhạn 318 8,000,000,000 Phải trả ngắnhạn khác 319 317,263,093 6,110,621,203 10 Vay vànợ thuê tài ngắnhạn 320 8,206,872,437 10,844,452,393 11 Dự phòng phải trả ngắnhạn 321 1,204,844,992 II.Nợ dàihạn 330 4,102,200,000 8,993,400,000 Doanh thu chưa thực dàihạn 336 802,200,000 843,400,000 Vay vànợ thuê tài dàihạn 338 3,300,000,000 8,150,000,000 D -VỐN CHỦSỞHỮU 400 26,536,204,007 17,921,486,290 I.Vốn chủsởhữu 410 26,536,204,007 17,921,486,290 1.Vốn gópcủa chủsởhữu 411 24,383,650,700 16,383,650,700 4.Vốn kháccủa chủsởhữu 414 616,349,300 616,349,300 11 Lợi nhuậnsau thuế chưa phân phối 421 1,536,204,007 921,486,290 - LNST chưa phân phốilũy cuốikỳ trước 421a 921,486,290 921,486,290 - LNST chưa phân phốikỳ 421b 614,717,717 TỔNGCỘNG NGUỒNVỐN 440 88,082,168,146 62,322,090,000 HàNội, ngày 24 tháng 03năm 2016 Ngườilập biểu Kế toán trưởng Giám đốc TrầnHảiBằng 111 Phụlục 8: Báo cáokết hoạt động kinh doanhnăm 2015 Công ty TNHH đầutư thươngmạiXuân Anh Số 35CựLộc - Phường Thượng Đình - ThanhXuân -HàNội BÁO CÁOKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2015 Đơnvị: đồng Chỉ tiêu Mã số Năm 2015 Năm 2014 Doanh thu bán hàng cungcấpdịchvụ 01 163,791,424,860 67,137,780,459 Doanh thu thuầnvề bán hàng cungcấpdịch vụ 10 163,791,424,860 67,137,780,459 Giávốn hàng bán 11 155,571,004,484 62,254,637,225 Lợi nhuậngộpvề bán hàng cungcấpdịchvụ 20 8,220,420,376 4,883,143,234 Doanh thu hoạt động tài 21 94,108,749 26,240,187 Chi phí tài 22 48,750,000 Chi phí bán hàng 25 970,017,634 465,494,273 Chi phí quản lý doanh nghiệ p 26 6,350,163,797 4,335,473,615 10Lợi nhuận thuầntừ hoạt động kinh doanh 30 945,597,694 108,415,533 11 Thu nhập khác 31 327,758,353 30,725,273 12 Chi phí khác 32 9,798,592 13.Lợi nhuận khác 40 327,758,353 20,926,681 14.Tổnglợi nhuậnkế tốn trước thuế 50 1,273,356,047 129,342,214 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 280,138,330 28,455,287 17.Lợi nhuậnsau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 993,217,717 100,886,927 HàNội, ngày 24 tháng 03năm 2016 Ngườilập biểu Kế toán trưởng Giám đốc TrầnHảiBằng 112 Phụlục 9: Báo cáolưu chuyển tiềntệnăm 2015 Công ty TNHH đầutư thươngmạiXuân Anh Số 35CựLộc - Phường Thượng Đình - ThanhXuân -HàNội BÁO CÁOLƯU CHUYỂN TIỀNTỆ Năm 2015 (Theo phương pháp trực tiếp) Đơnvị: đồng Chỉ tiêu Mã số Năm 2015 Năm 2014 I.Lưu chuyển tiềntừ hoạt động kinh doanh Tiền thutừ bán hàng, cungcấpdịchvụ doanh thu khác 01 194,803,562,404 58,375,662,625 Tiền chi trả cho người cungcấp hàng hóa vàdịchvụ 02 (107,374,156,076) (47,592,859,495) Tiền chi trả cho người lao động 03 (26,572,743,377) (9,594,319,887) Tiền lãi vay trả 04 (48,750,000) Thuế thu nhập doanh nghiệp đãnộp 05 (732,149,905) (1,596,439,386) Tiền thu kháctừ hoạt động kinh doanh 06 5,572,808,192 20,860,114,404 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (26,063,296,467) (19,268,787,850) Lưu chuyển tiền thuầntừ hoạt động kinh doanh 20 39,585,274,771 1,183,370,411 II Lưu chuyển tiềntừ hoạt động đầutư 1.Tiền chi để muasắm, xâydựng TSCĐ tàisản dàihạn khác 21 (1,559,286,592) (247,000,000) 2.Tiền thutừ lý, nhượng bán TSCĐ tàisản dàihạn khác 22 528,884,686 561,864,445 7.Tiền thu lãi cho vay , cổtức vàlợi nhuận chia 27 26,240,187 Lưu chuyển tiền thuầntừ hoạt động đầu tư 30 (1,030,401,906) 341,104,632 III.Lưu chuyển tiềntừ hoạt động tài 3.Tiền thutừ vay 33 4,581,026,312 13,858,717,360 4.Tiền trảnợgốc vay 34 (33,049,695,181) (16,344,398,956) 113 Lưu chuyển tiền thuầntừ hoạt động tài 40 (28,468,668,869) (2,485,681,596) Lưu chuyển tiền trongkỳ 50 10,086,203,996 (961,206,553) Tiền vàtương đương tiền đầukỳ 60 3,115,838,702 4,077,045,255 Tiền vàtương đương tiền cuốikỳ 70 13,202,042,698 3,115,838,702 HàNội, ngày 24 tháng 03năm 2016 Ngườilập biểu Kế toán trưởng Giám đốc TrầnHảiBằng ... lý luận chungvề phân tích báo cáo tài doanh nghiệp; làcơsởnềntảng cho việc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp; làm tài liệu nghiêncứu khoahọc giúp nhà phân tích phân tích báo cáo tài doanh nghiệpmột... rõhơn cácvấn đềcơbản lý luậnvề Phân tích báo cáo tài chính, thực Phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty trêncơsở đề xuấtmộtsố giải pháp để hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH Thươngmại đầutư... độngcủa cơng ty thơng qua báo cáo tài Trêncơsởkế thừa vàtự nghiêncứu tìm hiểu cácvấn đề lý luậnv Phân tích báo cáo tài chínhcủabản thân tơi, đề tài Phân tích báo cáo tài chínhcủa Cơng ty TNHH Thươngmại
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích báo cáo tài chính