GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 SOẠN THEO HƯỚNG MỚI

157 205 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 08:48

Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng mới trong học kì I của năm học 2018 2019). Soạn theo 5 hoạt động. Thiết kế bao gồm 2 cột: Hoạt động của GV và của HS. Tuần Tiết ÔN TẬP ĐẦU NĂM Ngày soạn: … /……./…… Ngày dạy:… /……./…… A MỤC TIÊU Kiến thức Ơn tập kiến thức phần sở lí thuyết hoá học Biết vận dụng việc nghiên cứu chất Kỹ Kỹ lập phương trình hố học , cân phương trình hố học giải số tập xác định thành phần hỗn hợp, tên nguyên tố, tập chất khí Thái độ: Rèn thái độ học tập môn, lòng say mê nghiên cứu khoa học Định hướng lực cần hình thành - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực làm việc độc lập; Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực tính tóan hóa học B CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Diễn giảng; phát vấn; kết hợp nhóm 2.Thiết bị: - Giáo viên: Hệ thống câu hỏi tập - Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Ổn định lớp: Làm quen lớp, kiểm tra sĩ số, đồng phục HS vắng Tiết/ Lớp Ngày dạy Sĩ số ngày Có phép Khơng phép 11A8 11A9 11A12 11B2 Kiểm tra cũ: Kiểm tra Bài mới: Hoạt động 1( phút) : Hoạt động khởi động Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tò mò học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: * Thưc nhiệm vụ học tập §Ĩ giúp em chuẩn bị tốt cho Tp trung, tỏi hin kin thc việc học tập tìm hiểu kiến * Báo cáo kết thảo luận thøc líp 11 Chúng ta ôn lại kiến thức hoá học, đặc biệt kiến thức đợc học lớp 10 * ỏnh giỏ kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Hoạt động (35 phút) : Hoạt động hình thành kiến thức I Lí thuyết Mục tiêu: Ơn tập kiến thức phần sở lí thuyết hố học Biết vận dụng việc nghiên cứu chất Hoạt động GV - Các bước viết cấu hình e? - Cân phản ứng oxi hố - khử theo phương pháp thăng electron gồm bước? Nêu bước đó? - Cân hóa học ? Các yếu tố ảnh hưởng đến cân hóa học? Hoạt động HS - Gồm bước: Bước 1: Xác định số electron Bước 2: Các electron phân bố vào phân lớp theo chiều tăng dần lượng tuân theo qui tắc số electron tối đa phân lớp Bước 3: Viết cấu hình electron biểu diễn phân bố - Các bước cân theo pp thăng e: Bước : Xác định số oxi hoá nguyên tố, để xác định chất oxi hoá, chất khử Bước : Viết q trình oxi hố, q trình khử cân trình Bước : Tìm hệ số cho chất oxi hoá chất khử cho tổng số e cho tổng số e nhận Bước : Đưa hệ số lên phương trình kiểm tra lại - Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch - Nguyên lí chuyển dịch cân Lơ Sa–tơ-li-ê: Một phản ứng thuận nghịch trạng thái cân chịu tác động từ bên biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ cân chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên - Tính chất nhóm halogen, oxi – lưu huỳnh II Bài tập Mục tiêu: Kĩ lập phương trình hố học , cân phương trình hố học giải số tập xác định thành phần hỗn hợp, tên nguyên tố, tập chất khí Hoạt động GV Hoạt động HS GV:Chuyển giao nhiệm vụ học tập : HS: Hình thành nhóm theo quy luật cách chia hs thành nhóm theo số thứ tự Rồi nhận nhiệm vụ học tập làm việc theo bàn học lớp nhóm Nhóm 1: Sử dụng kiến thức viết cấu hình electron học lớp 10 Bài 1: Viết cấu hình e xác định vị trí BTH nguyên tố có: Z = 15,24,35,29? Nhóm 2: Sử dụng bước cân pthh học lớp 10 Bài 2: Cân phản ứng oxi hoá - khử sau theo phương pháp thăng e? a Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + H2O b KNO3+S+C  K2S+N2+CO2 c NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O Nhóm 3: Bài 3: Cho phương trình hố học: V2O5, to 2SO2+ O2 2SO3 H0 Điều xảy thực biến đổi sau? a, Tăng dung tích bình phản ứng lên b, Thêm CaCO3 vào bình phản ứng c, Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng d, Thêm giọt NaOH vào bình phản ứng e, tăng nhiệt độ Nhóm : Bài 4: Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất sau: NaI, NaBr, NaCl, Na2SO4 Nhóm 5: Bài 5: Hồ tan hồn tồn 1,12 g kim loại hố trị II vào dd HCl thu 0,448 l khí (đktc) Xác định tên kim loại GV: Quan sát trình thực nhiệm vụ HS giúp đỡ HS cần thiết HS: Thực nhiệm vụ học tập thông qua làm việc nhóm +thỏa thuận quy tắc làm việc nhóm +Tiến hành giải nhiệm vụ + Chuẩn bị báo cáo kết HS:Báo cáo kết thảo luận HS cử đại diện báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs nhóm khác tham gia thảo luận Bài 1: 1s22s22p63s23p3 - Ô: 15; Chu kì 3; Nhóm VA Tương tự: Z = 24: 1s22s22p63s23p63d54s1 Z = 35: 1s22s22p63s23p63d104s24p5 Z = 29: 1s22s22p63s23p63d104s1 Bài 2:( HS làm theo bước) a.8Al+30HNO3  Al(NO3)3+3N2O+15H2O b 2KNO3+S+3C  K2S+N2+3CO2 c 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O Bài 3:1 Phản ứng điều chế lưu huỳnh trioxit phản ứng thuận nghịch, toả nhiệt Để tăng hiệu tổng hợp SO sử dụng biện pháp kĩ thuật: - Nhiệt độ thích hợp 450-500 - Tăng nồng độ O2 cách dùng lượng dư khơng khí 2.a, CB chuyển dịch theo chiều thuận b, Không ảnh hưởng đến chuyển dịch CB c, Không ảnh hưởng đến chuyển dịch CB d, CB chuyển dịch theo chiều thuận e, CB chuyển dịch theo chiều thuận Bài 4: Lấy mẫu thử: Dùng dd BaCl2 nhân biết Na2SO4 Dùng AgNO3 nhận biết hợp chất lại: + AgI  vàng đậm; AgCl  trắng AgBr  vàng nhạt Bài :PTPU: M + 2HCl  MCl2 + H2 0,488 0,02(mol ) nKL=0,02(mo 22,4 1,12 56,0( g / mol ) là Fe l)  MKL = 0,02 tacó: n H  Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức Củng cố: Khắc sâu kiến thức ôn tập giải đáp thắc mắc HS Hướng dẫn nhà: Chuẩn bị Bài 1: Sự điện li Tuần Tiết BÀI 1: SỰ ĐIỆN LI Ngày soạn: … /……./…… Ngày dạy:… /……./…… A MỤC TIÊU Kiến thức: Trình bày - Khái niệm điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân điện li Định Trọng tâm - Bản chất tính dẫn điện chất điện li (nguyên nhân chế đơn giản) - Viết phương trình điện li số chất Kĩ - Quan sát thí nghiệm, rút kết luận tính dẫn điện dung dịch chất điện li - Phân biệt chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu - Viết phương trình điện li chất điện li mạnh, chất điện li yếu Thái độ - Tạo hứng thú học tập, lòng say mê khoa học, phát huy khả tư học sinh hướng lực hình thành - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức vào sống - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực thực hành hóa học - Năng lực tính hóa hóa học B CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Dạy học nhóm; kĩ thuật mảnh ghép 2.Thiết bị: - Giáo viên: Hình 1.1(sgk) để mơ tả thí nghiệm chuẩn bị dụng cụ hoá chất để biểu diễn TN điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu Máy chiếu - Học sinh: Xem lại tượng dẫn điện học C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Tiết/ ngày Sĩ số HS vắng Có phép Khơng phép 11A8 11A9 11A12 11B2 Kiểm tra cũ: Kiểm tra Bài mới: Hoạt động 1( phút) : Hoạt động khởi động Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tò mò học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: * Thưc nhiệm vụ học tập Vì nước tự nhiên dẫn điện được, Tập trung, tái kiến thức nước cất khơng? Để tìm hiểu điều * Báo cáo kết thảo luận tìm hiểu nguyên nhân dẫn điện chất * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Hoạt động ( 35 phút): Hoạt động hình thành kiến thức I Hiện tượng điện li Mục tiêu: - Quan sát thí nghiệm, rút kết luận tính dẫn điện dung dịch chất điện li - Phát triển lực thực hành hóa học Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Thí nghiệm GV chia lớp thành nhóm: * Thực nhiệm vụ học tập: + Nhóm 1,3: Làm thí nghiệm tính dẫn điện nhóm làm thí nghiệm, quan sát tượng với chất: nước cất, NaCl khan, dd NaCl, thu ghi lại kết vào + Nhóm 2,4: Làm thí nghiệm tính dẫn điện với chất: ddHCl, dd NaOH, dd saccarozo Trả lời câu hỏi: Những chất làm bóng đèn sang chứng tỏ điều gì? * GV: quan sát, phát kịp thời khó khăn học sinh hỗ trợ cho học sinh, khơng có học sinh bị bỏ quên * Báo cáo kết thảo luận HS: Báo cáo kết thí nghiệm nhóm GV: Gọi thành viên nhóm Kết quả: lên trình bày kết thí nghiệm nhóm + Các chất: nước cất, NaCl khan, dd saccarozo  bóng đèn không sáng + Các chất: dd NaCl, ddHCl, dd NaOH  bóng đèn sáng Chứng tỏ dd HCl (axit), ddNaOH (bazơ), * Đánh giá kết thực nhiệm vụ ddNaOH (muối) dẫn điện học tập HS: Lắng nghe ghi chép Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Nguyên nhân tính dẫn điện * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: dung dịch axit, bazo muối nước Chia lớp thành nhóm, HS:* Thực nhiệm vụ học tập Nhóm 1,3: Trả lời câu hỏi phiếu học tập số Thảo luận tìm câu trả lời 1:+ Khái niệm dòng điện? + Giải thích tượng xảy thí nghiệm trên? Từ tìm hiểu Tại dd dẫn điện mà dd khác lại khơng dẫn điện được? Nhóm 2,4: Trả lời câu hỏi phiếu học tập số 2:+ Thế ion? Phân loại ion? + Khái niệm điện li, chất điện li, biểu diễn phương trình điện li? Viết phương trình điện li NaCl, HCl, NaOH HS: Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo * Báo cáo kết thảo luận: luận GV: Gọi thành viên nhóm Nhóm (3) - Dòng điện dòng chuyển dời lên trình bày kết trả lời nhóm có hướng hạt tích điện - Các chất: dd NaCl, ddHCl, dd NaOH  bóng đèn sáng chứng tỏ dd muối, axit, bazo muối có chứa hạt tích điện + Nhóm (1): Bổ sung Nhóm (4): - Các tiểu phân mang điện tích (hay tích điện) chuyển động tự gọi ion, ion chất tan phân li - Quá trình (sự) điện li trình phân li chất nước thành ion - Những chất tan nước phân li thành ion gọi chất điện li Chất điện li: NaCl, HCl, NaOH ( axit, bazơ muối) PT điện li: NaCl  Na+ + ClHCl  H+ + ClNaOH  Na+ + OHNhóm khác thảo luận bổ sung - Lắng nghe ghi chép * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức II PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN LI Mục tiêu: Khái niệm chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân điện li Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Thí nghiệm GV chia lớp thành nhóm yêu cầu lam * Thực nhiệm vụ học tập: thí nghiệm tính dẫn điện với dd: HCl - HS làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát 0,10M CH3COOH 0,10M Nhận xét độ ghi tượng thu sáng bóng đèn nhận xét kết thu được? - Quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn làm TN - Báo cáo kết thí nghiệm nhóm * Báo cáo kết thảo luận: Kết quả: GV: Gọi thành viên nhóm - Bóng đèn dd HCl 0,10M sáng dd lên trình bày kết thí nghiệm nhóm CH3COOH 0,10M - Chứng tỏ nồng độ ion dd HCl 0,10M * Đánh giá kết thực nhiệm vụ nhiều dd CH3COOH 0,10M học tập  HCl chất điện li mạnh CH3COOH Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức - Như có chất điện li mạnh có chất điện Chất điện li mạnh, chất điện li yếu li yếu * Chuyển giao nhiệm vụ học tập * Thực nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành nhóm Thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi Nhóm 1,3: Trả lời phiếu học tập số 3: phiếu học tập Thế chất điện li mạnh? Phương trình điện li biểu diễn ntn? Hãy lấy ví dụ chất điện li mạnh? 3.Tính nồng độ ion Na+ CO32- dd Na2CO3 0,1M Nhóm 2,4: Trả lời phiếu học tập số 4: Thế chất điện li yếu? Phương trình điện li biểu diễn ntn? Hãy lấy ví dụ chất điện li yếu? Nêu đặc điểm q trình thuận nghịch từ cho hs liên hệ với trình điện li * Báo cáo kết thảo luận: Đại diện nhóm lên trình bày GV: Gọi thành viên nhóm Nhóm (3) : lên trình bày kết trả lời nhóm a) Chất điện li mạnh - Định nghĩa: Chất điện li mạnh chất tan nước, phân tử hoà tan phân li ion - Phương trình biểu diễn mũi tên -Gồm: + Các axít mạnh HCl, HNO3, H2SO4… + Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2 + Hầu hết muối Nhóm ,4 : b) Chất điện li yếu - Khái niệm: Chất điện li yếu chất tan nước, có phần số phân tử hồ tan phân li ion, phần lại tồn dạng phân tử dung dịch - Pt điện li: CH3COOH  CH3COO- + H+ - Gồm: + Các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, + Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3 * Quá trình phân li chất điện li yếu trình cân động, tn theo ngun lí Lơ Satơliê Nhóm khác thảo luận, bổ sung * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Củng cố: * Hoạt động luyện tập - Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ giải tập + Phát triển lực tính tốn hóa học Hoạt động GV * Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1.Bài tập 3/SGK,7 : Viết PTĐL Hoạt động HS chất sau : a)Các chất điện li mạnh : Ba(NO3)2 0,1M; HNO3 0,02M ; KOH 0,01M ; Tính nồng độ mol ion dd ? b) Các chất điện li yếu : HClO ; HNO2 Hòa tan 14,2 gam Na2SO4 nước thu dd A chứa số mol ion SO42- là: A 0,1 mol B 0,2 mol C 0,3 mol D 0,05 mol Trong dd CH3COOH có cân sau: �� � CH COO- + H+ � CH3COOH ��  Độ điện li biến đổi nhỏ vài giọt dd HCl vào dd CH3COOH A tăng B giảm C không thay đổi D không xác định Hòa tan hồn tồn m gam Al2(SO4)3 vào nước thu dung dịch A chứa 0,6 mol Al3+ A 102,6 gam B 68,4 gam C 34,2 gam D 51,3 gam - Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn - Gọi học sinh nhóm lên báo cáo kết * Thực nhiệm vụ học tập + Tiến hành giải nhiệm vụ + Chuẩn bị lên báo cáo * Báo cáo kết thảo luận HS báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs khác tham gia thảo luận: Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thơng qua mức độ hồn thành u cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức Hướng dẫn nhà: * Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng - Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ áp dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn + Phát triển lực giải vấn đề Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Tại cầm dây điện để cắm rút khỏi nguồn điện ta cần lau tay khô ? - Tại sử dụng xong đồ dùng kim loại hay hợp kim ta phải rửa để nơi khô - Tại dung dịch đổ vào bình ác quy lại dùng dd H2SO4 lỗng ? * Thực nhiệm vụ học tập - Tại điện phân dd CuSO4 để tăng + Tiến hành giải nhiệm vụ hiệu suất trình điện phân người ta + Chuẩn bị lên báo cáo lại nhỏ vào vài giọt dd axit H2SO4 lỗng ? - Tại chất điện li rắn khan khơng dẫn điện mà trạng thái nóng chảy dd chúng lại dẫn điện ? - Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn * Báo cáo kết thảo luận HS báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs khác tham gia thảo luận: - Vì tay tay ướt có dính nước, nước tự nhiên chất dẫn điện nên dễ bị điện giật - hạn chế ăn mòn kim loại ( đồ dùng kim loại khơng bị gỉ bền ) Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập; phân tích, nhận xét, đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức - Làm tập 1,2,3,4,5 (SGK trang 7) - Soạn “Axit, bazơ muối” nhóm cách) + Nhóm 4,5,6: Làm BT2 theo cách - quan sát, phát kịp thời khó khăn học sinh hỗ trợ cho học sinh, khơng có học sinh bị bỏ quên - Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết kết * Báo cáo kết học tập - Đại diện nhóm lên trình bày kết Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hợp chất hữu A thu 6,6 gam CO 2,7 gam nước; Tỉ khối A khơng khí 2,552 Lập CTPT A? → CTPT A: C3H6O2 Bài tập 2: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam hợp chất hữu A thu 2,688 lit CO2 (đkc) 2,16 gam nước; Tỉ khối A hiđro 30 Lập CTPT A? → A C2H4O2 Bài tập 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu A thu 0,448 lit CO2 (đkc) 0,02 mol nước; Tỉ khối A nitơ 2,145 Lập CTPT A? → A C2H4O2 * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Củng cố: * Hoạt động luyện tập, vận dụng, tìm tòi,mở rộng - Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ giải tập + Phát triển lực tính tốn hóa học Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập Thực nhiệm vụ học tập Bài SGK tr 107 + Tiến hành giải nhiệm vụ - Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh + Chuẩn bị lên báo cáo gặp khó khăn Báo cáo kết thảo luận - Gọi học sinh nhóm lên báo HS báo cáo sản phẩm ,kết thực cáo kết nhiệm vụ, Hs khác tham gia thảo luận: Bước 1: Xác định % nguyên tố: %C = 74,16%; %H = 7,86% %O = 100% - (74,16+ 7,86) = 17,98% � CTPT CxHyOz Bước 2: Lập CTĐGN %C %H %O : : 12,0 1,0 16,0 74,16 7,86 17,98 : : = 12,0 1,0 16,0 x: y: z = = 6,18 : 7,86 : 1,12 = 5,5: 7: = 11 : 14: � CTĐGN: C11H14O2 CTPT có dạng ( C11H14O2)n Bước 3: 178 n =178  n=1 CTPT C11H14O2 Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức Hướng dẫn nhà: Làm tập sgk trang 107 Tuần 17 Tiết 34 LUYỆN TẬP: HỢP CHẤT HỮU CƠ, CTPT VÀ CTCT (tiết 2) Ngày soạn: … /……./…… Ngày dạy:… /……./…… A MỤC TIÊU: Kiến thức - Củng cố kiến thức hợp chất hữu phản ứng hợp chất hữu - Đồng đẳng, đồng phân Kĩ - Rèn kĩ giảI tập xác định CTPT, viết công thức cấu tạo số hợp chất hữu đơn giản - Nhận dạng số phản ứng hợp chất hữu đơn giản - Rèn luyện kĩ phân loại hợp chất hữu cơ, viết công thức cấu tạo Thái độ - Rèn luyện tính cẩn thận, lòng u thích mơn hóa phương pháp học tập có hiệu - Kích thích hứng thú với môn, phát huy khả tư học sinh Định hướng lực cần hình thành - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực tính tốn hóa học - Năng lực thực hành hóa học B CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: - GV đặt vấn đề - HS hoạt động nhóm, tự giải vấn đề hướng dẫn GV 2.Thiết bị: - HS: chuẩn bị trước nội dung nhà - GV: nội dung ôn tập C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Tiết/ ngày Sĩ số HS vắng Có phép Khơng phép 11A8 11A9 11A1 11B2 Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động 1( phút) : Hoạt động khởi động Mục tiêu: Tạo hứng thú giúp học sinh tái lại kiến thức cũ Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: * Thưc nhiệm vụ học tập - Gv phát vấn hs cách thiết lập Tập trung, tái kiến thức CTPT * Báo cáo kết thảo luận * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Hoạt động 2( 37 phút): Hoạt động hình thành kiến thức Mục tiêu: Củng cố kiến thức hợp chất hữu phản ứng hợp chất hữu Hoạt động GV Hoạt động HS * Hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học tập - Gv chia lớp thành nhóm: * Thực nhiệm vụ học tập + Nhóm 1: Làm BT1 theo cách (Mỗi - Các thành viên nhóm thảo luận, ghi nhóm cách) kết + Nhóm 2: Làm BT2 theo cách * Báo cáo kết học tập - quan sát, phát kịp thời khó - Đại diện nhóm lên trình bày kết khăn học sinh hỗ trợ cho học sinh, Bài tập 1: Viết cơng thức cấu tạo có khơng có học sinh bị bỏ quên thể có của: C5H12; C4H9Cl; C3H6O2? - Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết Giải: C4H10 có đồng phân C3H7Cl có đồng phân C3H6O2 có đồng phân Bài tập 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu A thu 0,448 lit CO2 (đkc) 0,02 mol nước; Tỉ khối A nitơ 2,145 Lập CTPT A? → A C2H4O2 * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Củng cố: * Hoạt động luyện tập, vận dụng, tìm tòi,mở rộng - Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ giải tập + Phát triển lực tính tốn hóa học Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập Thực nhiệm vụ học tập - Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh + Tiến hành giải nhiệm vụ gặp khó khăn + Chuẩn bị lên báo cáo - Gọi học sinh nhóm lên báo Báo cáo kết thảo luận cáo kết HS báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs khác tham gia thảo luận: Bước 1: Xác định % nguyên tố: %C = 74,16%; %H = 7,86% %O = 100% - (74,16+ 7,86) = 17,98% � CTPT CxHyOz Bước 2: Lập CTĐGN %C %H %O : : 12,0 1,0 16,0 74,16 7,86 17,98 : : = 12,0 1,0 16,0 x: y: z = = 6,18 : 7,86 : 1,12 = 5,5: 7: = 11 : 14: � CTĐGN: C11H14O2 CTPT có dạng ( C11H14O2)n Bước 3: 178 n =178  n=1 CTPT Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thơng qua mức độ hồn thành u cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức Hướng dẫn nhà: Làm tập GV cho nhà Tuần 18 Tiết 35 LUYỆN TẬP: HỢP CHẤT HỮU CƠ, CTPT VÀ CTCT (tiết 3) Ngày soạn: … /……./…… Ngày dạy:… /……./…… A MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố kiến thức hợp chất hữu phản ứng hợp chất hữu Kĩ - Rèn kĩ giải tập xác định CTPT, viết công thức cấu tạo số hợp chất hữu đơn giản Nhận dạng số phản ứng hợp chất hữu đơn giản Thái độ - Rèn luyện tính cẩn thận, lòng u thích mơn hóa phương pháp học tập có hiệu Định hướng lực hình thành - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực tính hóa hóa học B CHUẨN BỊ Phương pháp: Hợp tác nhóm 2.Thiết bị: Bảng phụ C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Tiết/ ngày Sĩ số HS vắng Có phép Khơng phép 11A8 11A9 11A1 11B2 Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động 1( phút) : Hoạt động khởi động Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tò mò học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: * Thưc nhiệm vụ học tập Cho học sinh quan sát bảng phụ, yêu cầu HS Quan sát, thảo luận tự rút kiến thức * Báo cáo kết thảo luận * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Hoạt động ( 35 phút): Hoạt động hình thành kiến thức Mục tiêu: - Củng cố kiến thức hợp chất hữu phản ứng hợp chất hữu Hoạt động GV Hoạt động HS GV chia lớp thành nhóm: Nhóm 1: Bài tập Nhóm 2; tập Nhóm 3: Bài tập Nhóm 4: Bài tập Nhóm 5: Bài tập Nhóm 6: Bài tập - quan sát, phát kịp thời khó khăn học sinh hỗ trợ cho học sinh, khơng có học sinh bị bỏ qn - Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết * Thực nhiệm vụ học tập - Các thành viên nhóm thảo luận, ghi kết * Báo cáo kết học tập - Đại diện nhóm lên trình bày kết Bài 1: H.C: C6H6 Dẫn xuất H.C: CH2O; C2H5Br, C6H5Br, CH2O2, CH3COOH Bài 2: CTĐGN: C11H14O2 CTPT: C11H14O2 Bài 3: CH2Cl2: Cl | H – C – Cl | H C2H4O2: CH3COOH, HCOOCH3, HO – CH2 – CHO C2H4Cl2: CH2 – CH2 , CH3 – CH – Cl | | | Cl Cl Cl Bài 4: A Bài 5: C3H8O: CH3 – CH2 – CH2 – OH CH3 – CH – CH3 | OH C4H10O: CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH CH3 – CH – CH2 – CH3 | OH CH3 – CH – CH2 – OH | CH3 CH3 | CH3 – C – OH | CH3 Bài 6: Đồng đẳng: C3H7OH C4H9OH CH3 – O – C2H5 C2H5 – O – C2H5 Đồng phân: C3H7OH CH3 – O – C2H5 C4H9OH C2H5 – O – C2H5 * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Củng cố: * Hoạt động luyện tập, vận dụng, mở rộng - Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ giải tập + Phát triển lực tính tốn hóa học Hoạt động GV * Chuyển giao nhiệm vụ học tập Bài 1: Hợp chất A có thành khối lượng nguyên tố sau: C=24,24%; H=4,04%; Cl=71,72% XĐ công thức đơn giản A XĐ công thức phân tử A, biết tỉ khối A CO2 2,25 Dựa vào thuyết CTHH, viết CTCT có A - Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn - Gọi học sinh nhóm lên báo cáo kết Hoạt động HS * Thực nhiệm vụ học tập + Tiến hành giải nhiệm vụ + Chuẩn bị lên báo cáo * Báo cáo kết thảo luận HS báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs khác tham gia thảo luận: CTPT A: CxHyClz Ta có : x : y : z = 24, 24 4, 04 71, 72 : :  2, 02 : 4,04 : 2, 02 12,0 1, 35,5  1: :1  CTĐG: CH2Cl MA = 44.2,25 = 99 (CH2Cl)n = 99 → n = CTPT A: C2H4Cl2 CTCT: CH3 – CHCl2 CH2Cl – CH2Cl Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thơng qua mức độ hồn thành u cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức Hướng dẫn nhà: Làm tập SGK SBT Tuần 18 Tiết 36 ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiết 1) Ngày soạn: … /……./…… Ngày dạy:… /……./…… A MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố kiến thức về: Sự điện li, Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic, đại cương hoá học hữu Kĩ Rèn kĩ giải tập liên quan.về: Sự điện li, Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic, đại cương hoá học hữu Thái độ - Tạo hứng thú học tập, lòng say mê khoa học - Rèn ý thức trách nhiệm người công dân Định hướng lực hình thành - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Hợp tác nhóm 2.Thiết bị: Hệ thống tập C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Tiết/ngày Sĩ số HS vắng Có phép Khơng phép 11A8 11A9 11A1 11B2 Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động 1( phút) : Hoạt động khởi động Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tò mò học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: * Thưc nhiệm vụ học tập Học kì I học vấn đề nào? Tập trung, tái kiến thức Hãy kể tên? * Báo cáo kết thảo luận Chúng ta ôn luyện lại kiến thức học kì I * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Hoạt động : ( 38 phút): Hoạt động hình thành kiến thức Mục tiêu: Củng cố kiến thức về: Sự điện li, Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic, đại cương hoá học hữu Hoạt động GV Hoạt động HS G: Yêu cầu HS nhớ lại kiến thức - Sự điện li: chất điện li mạnh, yếu, phương trình điện li - Khái niệm axitn bazo, muối theo a-reni-ut - Sự điện li nước, tích số ion nước, pH, chất thị axit-bazo - Phản ứng trao đổi ion dd chất điện li - Kiến thức nitơ, photpho, cacbon, silic hợp chất chúng * Chuyển giao nhiệm vụ học tập Chia lớp thành nhóm: Nhóm Bài 1: a Viết phương trình Ion rút gon phản ứng sau: Pb(NO3)2 + H2S  Pb(OH)2 + NaOH  b Viết phương trình phân tử phản ứng biết: H3O+ +  Fe2+ + 3H2O Sn(OH)2 + OH-  + 2H2O Nhóm 2: Bài 2: Theo phuơng trình ion thu gọn ion OH - pư với ion nào: (1’) A H+ NH4+ HCO3Cu2+ B Ba2+ NH4+ CO32- HSO4C H+ NO3- Fe2+ HSO4D Fe2+ HSO3- Zn2+ CO32Nhóm 3: Bài 3: Cho khí sau:CO 2, SO2, NO2, H2S, NH3, NO, CO, H2O, CH4, HCl Các khí bị hấp thụ dd NaOH đặc (1’) A CO2 SO2 H2O CH4 HCl NH3 B CO2 SO2 NO2 H2O HCl H2S C CO2 SO2 NO2 CO HCl H2S D Cả A.B.C - quan sát, phát kịp thời khó khăn học sinh hỗ trợ cho học sinh, khơng có học sinh bị bỏ qn - Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết - Trả lời * Thực nhiệm vụ học tập - Các thành viên nhóm thảo luận, ghi kết * Báo cáo kết học tập - Đại diện nhóm lên trình bày kết Bài 1: a Pb2+ + S2-  PbS Pb(OH)2 + OH-  PbO22- + H2O b HCl + Fe  FeCl2 + H2O Sn(OH)2 + NaOH  Na2SnO2 + H2O Bài 2: A Bài 3: B * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Củng cố: * Hoạt động luyện tập, vận dụng, mở rộng - Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ giải tập + Phát triển lực tính tốn hóa học Hoạt động GV * Chuyển giao nhiệm vụ học tập Hoạt động HS Viết phương trình phản ứng thực dãy chuyển hóa sau : a) C � CO2 � CO � CO2 � NaHCO3 � Na2CO3 b) Si � SiO2 � Na2 SiO3 � H SiO3 � SiO2 � Si c) Cu  CuO  Cu(NO3)2  HNO3  NO2 * Thực nhiệm vụ học tập + Tiến hành giải nhiệm vụ NO - Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn - Gọi học sinh nhóm lên báo cáo kết + Chuẩn bị lên báo cáo * Báo cáo kết thảo luận HS báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs khác tham gia thảo luận: Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức Hướng dẫn nhà: - Học bài, ôn tập Tuần 19 Tiết 37 Ngày soạn: … /……./…… ƠN TẬP HỌC KÌ I (tiết 2) Ngày dạy:… /……./…… A MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố kiến thức về: Sự điện li, Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic, đại cương hoá học hữu Kĩ - Rèn kĩ giải tập liên quan.về: Sự điện li, Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic, đại cương hoá học hữu Thái độ - Tạo hứng thú học tập, lòng say mê khoa học - Rèn ý thức trách nhiệm người công dân Định hướng lực hình thành - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Thảo luận nhóm 2.Thiết bị: Hệ thống câu hỏi tập C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Tiết/ ngày Sĩ số HS vắng Có phép Khơng phép 11A8 11A9 11A1 11B2 Kiểm tra cũ: Kết hợp Bài mới: Hoạt động 1( phút) : Hoạt động khởi động Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tò mò học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: * Thưc nhiệm vụ học tập Giờ trước ôn lại số kiến Tập trung, tái kiến thức thức dạng tập học kì I Ở tiết * Báo cáo kết thảo luận ngày hôm nay, ôn tập lại kiến thức học để khăc sâu * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Hoạt động ( 38 phút): Hình thành kiến thức Mục tiêu: Rèn kĩ giải tập liên quan.về: Sự điện li, Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic, đại cương hoá học hữu Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành nhóm: Nhóm1: Bài 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng: a) NH4NO3  NH3 A  B  HNO3  Cu(NO3)2  B b) CO2  CaCO3  Ca(HCO3)2  CaCO3  CO2  C  CO  Si Nhóm 2: Bài 2: Chỉ dùng thuốc thử, nhận biết dung dịch sau: a NH4Cl, (NH4)2SO4 , Ba(OH)2,H2SO4 b (NH4)2SO4, BaCl2, Na2CO3, NH4NO3 Nhóm 3: Bài 3: Để phân biệt khí CO CO2 ta dùng thuốc thử là: A.nước vôi B.q tím khơ C.q tím ẩm D.cả A C Nhóm 4: Bài 4: Hồ tan hồn tồn 10,5g hổn hợp Al, Al2O3 2l dd HNO3 (đủ) thu dd A hỗn hợp khí NO, N 2O với tỉ khối hh H2 19,2 Cho dd A tác dụng vừa đủ với 300 ml dd NH3 3M a) Tính số gam chất hỗn hợp b) Tính CM dung dịch HNO3 - quan sát, phát kịp thời khó khăn học sinh hỗ trợ cho học sinh, khơng có học sinh bị bỏ quên - Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết * Thực nhiệm vụ học tập - Các thành viên nhóm thảo luận, ghi kết * Báo cáo kết học tập - Đại diện nhóm lên trình bày kết Nhóm 1: Bài 1: H: lên bảng hồn thành chuỗi phản ứng a) NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O 2NH3 + 2O2 → NO + 3H2O (A) 2NO + O2 → 2NO2 (B) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O t 2Cu(NO3)2 �� � 2CuO + 4NO2 + O2 (B) b) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 t Ca(HCO3)2 �� � CaCO3 + CO2 + H2O t CaCO3 �� � CaO + CO2 t CO2 + 2Mg �� � 2MgO + C C + O2 → CO CO + SiO2 → Si + CO2 Nhóm 2: Bài 2: a Dùng quỳ tím b H2SO4 Nhóm 3: Bài 3: D o o o o Nhóm 4: Bài 4: Ptpu: Al2O3 + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O 11Al+18HNO3→11Al(NO3)3+4NO + 4N2O + 9H2O Vì d hh / H  28 x  44(1  x)  19, 2.2  38, * Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức Củng cố: * Hoạt động luyện tập, vận dụng, mở rộng - Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ giải tập + Phát triển lực tính tốn hóa học Hoạt động GV Hoạt động HS * Chuyển giao nhiệm vụ học tập * Thực nhiệm vụ học tập Hấp thụ 38.909 lít khí CO2 đo dktc vào + Tiến hành giải nhiệm vụ 3.004 lít dung dịch NaOH 2.3 M Hãy xác + Chuẩn bị lên báo cáo định muối sinh khối lượng muối sinh ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1) - Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh * Báo cáo kết thảo luận gặp khó khăn HS báo cáo sản phẩm ,kết thực - Gọi học sinh nhóm lên báo nhiệm vụ, Hs khác tham gia thảo cáo kết luận: Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thơng qua mức độ hồn thành u cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức Hướng dẫn nhà: Về nhà ơn lại tồn kiến thức Tuần 19 Tiết 38 Ngày soạn: … /……./…… KIỂM TRA HỌC KÌ I Ngày dạy:… /……./…… I MỤC TIÊU Kiến thức: Kiểm tra nhận thức học sinh kiến thức học học kì I Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức học để giải vấn đề - Rèn luyện kỹ suy luận logic II CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN KIỂM TRA Sự điện li Nito, photpho Cacbon, silic III HÌNH THỨC KIỂM TRA Vừa trắc nghiệm, vừa có tự luận IV KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (kèm theo) V ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC Thứ Ngày Tiết Lớp Sĩ số HS vắng 11A1 11A3 VI ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ( Kèm theo) 1.Đề kiểm tra 2.Đáp án hướng dẫn chấm VII KẾT QUẢ KIẾM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM Kết kiểm tra Lớp 0-
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 SOẠN THEO HƯỚNG MỚI, GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 SOẠN THEO HƯỚNG MỚI, Kiến thức: Biết được, Kiến thức: Trình bày được: