Luanvan trung dung quang tri BC BVLV in

96 98 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRUNG DUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI VĂN XUÂN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Trung Dung i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn, nhận giúp đỡ, hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, số quan, ban ngành, cán bộ, đồng nghiệp, bạn bè gia đình, nhờ luận văn tơi hồn thành Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Mai Văn Xuân, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ định hướng giúp tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tồn thể thầy giáo, cô giáo cán công chức Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trực tiếp gián tiếp giúp đỡ, hỗ trợ tơi mặt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo quan Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng, Chi cục thống kê huyện Hải Lăng, Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện Hải Lăng; hệ thống nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng; bà xã Hải Lâm, Hải Sơn, Hải Tân, Hải Thọ, thị trấn Hải Lăng nhiệt tình hợp tác giúp đỡ thực luận văn Trong thời gian học tập nghiên cứu, nhận hỗ trợ giúp đỡ tận tình từ anh chị em đồng nghiệp Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng, xin trân trọng cảm ơn Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn tới bạn bè gia đình ln động viên, chia sẻ tạo điều kiện tốt giúp tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Trung Dung ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN TRUNG DUNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8340410 Niên khoá: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS MAI VĂN XUÂN Tên đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thời gian qua, nghiên cứu hướng tới đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thời gian tới Đối tượng nghiên cứu Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Luận văn thực việc thu thập thông tin, liệu thứ cấp, điều tra khảo sát nhóm đối tượng: người tham gia, người chưa tham gia BHXH TN địa bàn huyện Hải Lăng để phân tích, đánh giá vấn đề liên quan đến phát triển dịch vụ BHXH TN Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích so sánh sử dụng phần mềm excel để xử lý số liệu Các kết nghiên cứu kết luận Mức độ bao phủ số người tham gia BHXH TN địa bàn huyện Hải Lăng thấp, chưa tương xứng với tiềm phát triển dịch vụ BHXH TN địa phương; chất lượng dịch vụ BHXH TN nhiều hạn chế…Trên sở quan điểm, mục tiêu Đảng, Nhà nước, Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020 thực tế địa phương, luận văn đưa số giải pháp có tính khả thi cao, đồng thời đề xuất kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ BHXH TN địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thời gian tới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 4.2 Phương pháp thu thập liệu 4.2.1 Dữ liệu thứ cấp 4.2.2 Dữ liệu sơ cấp 4.3 Xử lý phân tích liệu 4.3.1 Phương pháp thống kê mô tả .5 4.3.2 Phương pháp phân tích so sánh 5 Bố cục luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.1 Một số vấn đề lý luận Bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1.1 Một số vấn đề chung bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm bảo hiểm xã hội tự nguyện iv 1.1.1.3 Tính chất bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1.1.4 Chức bảo hiểm xã hội tự nguyện 11 1.1.1.5 Nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện 12 1.1.1.6 Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 13 1.1.2 Nội dung phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện 21 1.1.2.1 Một số khái niệm 21 1.1.2.2 Nội dung phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện 21 1.1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện 28 1.1.2.4 Các tiêu phản ánh phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện .32 1.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện số địa phương điển hình Việt Nam 34 1.2.1 Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Nghệ An 34 1.2.2 Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 35 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2015-2017 37 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị .37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .37 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 40 2.2 Khái quát Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 42 2.2.1 Vị trí, chức Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng 42 2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng 42 2.2.3 Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng 44 2.2.4 Tình hình nhân Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng 44 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 46 2.3.1 Đánh giá nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng46 2.3.2 Mở rộng số lượng người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 49 2.3.3 Mở rộng chế độ dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện 52 v 2.3.4 Mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng .55 2.3.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng 58 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 64 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020 64 3.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 65 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 Kết luận 72 Kiến nghị 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 79 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Dân số huyện Hải Lăng giai đoạn 2015 - 2017 40 Bảng 2.2: Số lượng viên chức quan Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng năm 2017 45 Bảng 2.3: Tình hình tham gia BHXH TN người dân địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2015-2017 46 Bảng 2.4: Tình hình thực BHXH địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2015 – 2017 48 Bảng 2.5: Tỷ trọng người tham gia BHXH TN phân theo khu vực giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 2.6: Tình hình tham gia BHXH TN phân theo giới tính giai đoạn 2015-2017 52 Bảng 2.7: Tình hình chi trả chế độ BHXH TN 54 Bảng 2.8: Các hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng 57 Bảng 2.9: Đặc điểm mẫu khảo sát người tham gia BHXH TN .59 Bảng 2.10 Nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện 60 Bảng 2.11 Mức đóng thời gian đóng .61 Bảng 2.12 Cách thức thu BHXH tự nguyện .61 Bảng 2.13 Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện 62 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BHXH : Bảo hiểm xã hội BHXH BB : Bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH TN : Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHYT : Bảo hiểm y tế CN&XD : Công nghiệp xây dựng NN, LN&TS : Nông nghiệp, công nghiệp thủy sản TM, DV&DL : Thương mại, dịch vụ du lịch UBND : Ủy ban nhân dân viii PHẦN I: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo hiểm xã hội tự nguyện sách an sinh xã hội có ý nghĩa sâu sắc người dân Sau gần 10 năm tổ chức triển khai sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Trị, kết đạt khiêm tốn Tính đến hết năm 2017 tồn tỉnh có 1.210 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (chiếm xấp xỉ 0,4% tổng số lao động) Trong số đó, chủ yếu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chuyển sang, số người tham gia lần đầu thấp Hải Lăng huyện có phát triển nhanh, toàn diện kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Trị Năm 2017 tổng thu ngân sách đạt 571.991 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 36,03 triệu đồng/người/năm Với phát triển kinh tế chung huyện, mức sống người dân, đặc biệt người lao động tự do, lao động làm việc khu vực phi thức cải thiện, nhiều người có thu nhập khá, có tích lũy định theo họ có khả tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội tự nguyện đời từ năm 2008, mở hội cho người lao động hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm sống họ già Tính ưu việt sách rõ Tuy nhiên, thời gian vừa qua số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng ít, chưa tương xứng với kỳ vọng tiềm (chỉ 381 người năm 2017) Nguyên nhân hạn chế trình độ, nhận thức, thu nhập khơng ổn định người lao động; chế, sách chung bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ sức “hút” người lao động; chưa có phối hợp chặt chẽ, thường xuyên quan, ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tầng lớp nhân dân; chất lượng dịch vụ quan Bảo hiểm xã hội huyện nhiều hạn chế Vấn đề đặt tiềm lớn số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lại ít? Phải q trình thực bảo hiểm xã người dân dễ dàng tìm đọc Tăng cường thời lượng phát sóng chuyên đề bảo hiểm xã hội tự nguyện truyền Lựa chọn khoảng “giờ vàng”, điểm đặt loa phát để phát sóng thơng tin, điểm tin, giải đáp thắc mắc sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân thu nhận thơng tin dễ Khai thác hiệu mạng xã hội facebook, xem kênh cung cấp đầy đủ, kịp thời thơng tin sách thay đổi sách, hỗ trợ tư vấn trực tuyến cho người truy cập có yêu cầu Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Thực tế nay, đội ngũ viên chức làm công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm, hạn chế kỹ công tác, đặc biệt kỹ tuyên truyền Vì vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức làm công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, đòi hỏi phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, trang bị thêm kỹ cần thiết kỹ giao tiếp, tuyên truyền, làm việc nhóm, quản lý thời gian…Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi tác phong làm việc, phong cách phục vụ Mỗi viên chức phải coi cơng việc hoạt động dịch vụ, phải chủ động tìm kiếm, khai thác khách hàng đồng thời làm tốt công tác chăm sóc khách hàng Có vậy, chiếm lòng tin nhân dân, từ họ tự nguyện tham gia Đối với đại lý thu hệ thống Bưu điện có nay, thực mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khó khăn đại lý chủ yếu làm nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình chi trả lương hưu Còn việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đạt hiệu Do vậy, cần thiết phải thông qua tổ chức Hội, Đoàn thể địa phương để tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp xã (thị trấn) Mặt khác, thường xuyên tổ chức khoá tập huấn nghiệp vụ cung cấp, cập nhật nội dung 73 nghiệp vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện, tập trung sâu vào vấn đề cụ thể đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng, quy trình, thủ tục tham gia hưởng, quyền lợi, trách nhiệm người tham gia Điểm bật khoá tập huấn nhen nhóm lòng đam mê nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tư vấn cách cho đại lý, khơi dậy chủ động đầu tư thời gian lòng tâm, thực nhịp cầu trung gian dẫn dắt người dân đến với sách nhân văn Đảng Nhà nước để tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội tự nguyện Bên cạnh đó, cần phải xây dựng chế sách ưu đãi mức hoa hồng hỗ trợ phù hợp, năm tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, hỗ trợ trang phục nhằm động viên, khuyến khích đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện hoạt động cách có hiệu Ba là, tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng, quyền phối hợp ban ngành, đoàn thể Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện thể văn bản, Nghị Đảng, đặc biệt Nghị số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 nêu rõ: “Nghiên cứu xây dựng sách khuyến khích nơng dân, lao động khu vực PCT tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Phấn đấu đến năm 2020 nước có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, có triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” Nghị số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 đặt mục tiêu là: “Thực có hiệu sách, chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện…” Như vậy, để đạt mục tiêu Nghị đặt đòi hỏi không riêng nỗ lực ngành bảo hiểm xã hội mà cần có vào tất cấp, ngành hệ thống trị Trên thực tế số cấp ủy đảng, quyền địa phương chưa đưa vấn đề phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện vào công tác lãnh 74 đạo, đạo, chưa coi công tác tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp phải làm mà xem chuyện riêng ngành bảo hiểm xã hội Chưa có phối hợp trách nhiệm Bảo hiểm xã hội huyện với quyền cấp huyện, xã Nếu cấp xã, thơn việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bị xem nhẹ, không quan tâm mức việc phát triển đối tượng tham gia khó khăn cấp sở gần dân tiếp xúc với dân nhiều Để sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vào sống, thực trở thành chỗ dựa vững cho người lao động nông nghiệp lao động phi thức, thời gian tới Bảo hiểm xã hội huyện cần phải xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với hội, đoàn thể xã (thị trấn) công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện theo thời điểm với nội dung hình thức tuyên truyền cụ thể xây dựng chế để hỗ trợ đơn vị thực Tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyện giao tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho xã (thị trấn) xem tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đồng thời phải mở lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán làm công tác tuyên truyền, đặc biệt nhà báo, phóng viên, biên tập viên thuộc quan thơng báo chí phụ trách mảng tun truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho đơn vị làm tốt, thường xuyên họp tổng kết, rút kinh nghiệm theo giai đoạn cụ thể Thứ tư, hoàn thiện máy tổ chức bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp Cơ cấu tổ chức máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam hình thành theo cấp (trung ương, tỉnh, huyện), chưa tổ chức máy riêng cho bảo hiểm xã hội tự nguyện Ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Ban Thu, Ban Thu có Phòng Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện; Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có Phòng Quản lý thu, có nhiệm vụ quản lý thu chung loại hình bảo hiểm: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội cấp huyện có chuyên quản thu phụ trách công tác thu bảo hiểm xã hội bắt 75 buộc, bảo hiểm y tế kiêm bảo hiểm xã hội tự nguyện Như vậy, độ chuyên nghiệp hóa máy tổ chức bảo hiểm xã hội tự nguyện giảm dần từ cấp trung ương đến địa phương Trong đó, việc tổ chức triển khai sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân chủ yếu tập trung Bảo hiểm xã hội cấp huyện Đây điều bất cập chưa phù hợp với tình hình thực tế nguyên nhân làm cho việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian qua chậm Vì vậy, để phát triển sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian tới, cấu tổ chức máy bảo hiểm xã hội tự nguyện phải phù hợp với đặc điểm, quy mơ đối tượng lao động Theo đó, tổ chức máy quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện nên bổ sung thêm lực lượng chuyên quản thu chuyên quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp xã (phường, thị trấn) 76 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nội dung luận văn: “Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” đạt kết sau: Hệ thống hóa đóng góp bổ sung làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn bảo hiểm xã hội phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể khái niệm bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện; khái niệm phát triển, phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện; đặc điểm, tính chất, chức năng, nguyên tắc bảo hiểm xã hội tự nguyện Luận văn đưa nội dung sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, gồm: đối tượng áp dụng, quyền trách nhiệm người tham gia, phương thức đóng mức đóng, thời điểm đóng, hỗ trợ tiền đóng, chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện Trên sở kinh nghiệm phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân số địa phương từ rút số học cho phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Qua đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 cho thấy số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có xu hướng tăng lên qua năm mức thấp so với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội Số tiền thu, số người hưởng chế độ số tiền chi trả chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng dần qua năm Đa số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sống khu vực đồng bằng, độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi Phần lớn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức đóng thấp phương thức đóng tháng lần Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng thời gian qua xây dựng mối quan hệ với quan, tổ chức, cấp quyền hệ thống, thiết lập mở rộng mạng lưới đại lý thu, tăng cường công tác tuyên truyền nhiên số tồn phối hợp quan bảo hiểm xã hội với số ban ngành chưa chặt chẽ, đội ngũ cán phụ trách thu, nhân viên đại lý thiếu số lượng, hạn chế kỹ 77 năng, công tác tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa quan tâm mức, hiệu chưa cao Qua điều tra khảo sát nhóm đối tượng: nhân viên đại lý thu, người tham gia người chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thấy công tác đào tạo cho nhân viên đại lý thu mang tính hình thức, nội dung sơ sài, thiếu thực tế, hữu ích mang lại cho người tham gia hạn chế; thay đổi chế độ sách chưa cập nhật kịp thời; số nhân viên đại lý thu không nhận hỗ trợ công cụ tuyên truyền từ quan Bảo hiểm xã hội Cơng tác tun truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa quan tâm mức, hiệu chưa cao Nội dung tuyên truyền chưa ngắn gọn, dễ hiểu, chưa sát với thực tế Hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, hấp dẫn thiếu hình thức phù hợp cho đối tượng, địa bàn tuyên truyền Tần suất thực công tác tuyên truyền thiếu thường xuyên Bên cạnh đó, kết điều tra khảo sát số lý chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người dân, tập trung chủ yếu thu nhập thấp, không ổn định, không trì khoản đóng Trên sở quan điểm, mục tiêu Đảng, Nhà nước, Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020 thực tế địa phương, luận văn đưa số giải pháp có tính khả thi cao nhằm phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Kiến nghị Để giải pháp đề cập thực thi được, luận văn đề xuất số kiến nghị rút từ trình nghiên cứu sau:  Đối với Quốc hội, Chính phủ Bộ, Ngành liên quan Xem xét, sửa đổi, bổ sung số điều bất cập Luật bảo hiểm xã hội phù hợp với nguyện vọng khả đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Cụ thể: Tại Điểm a Khoản Điều 80 điều kiện hưởng trợ cấp mai táng cho thân nhân: “Người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên”, nên sửa lại là: “Người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên” 78 Về mức lương hưu tháng, Điều 74 mức lương hưu tháng cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện, khơng có quy định mức lương hưu tối thiểu tháng Vì vậy, nên bổ sung quy định: “Mức lương hưu tháng thấp mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn” Đảm bảo quyền lợi tạo hấp dẫn cho người tham gia BHXH tự nguyện, nên nghiên cứu bổ sung thêm chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp Tạo điều kiện sở vật chất hỗ trợ cho ngành bảo hiểm xã hội đơn vị ban ngành liên quan đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn bảo hiểm xã hội cho cán bộ, viên chức ngành bảo hiểm xã hội, nhân viên đại lý thu, nhà báo, phóng viên, biên tập viên thuộc quan thơng báo chí phụ trách mảng tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện  Đối với hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp Chỉ đạo, tổ chức thực sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện; xây dựng tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm trình Hội đồng nhân dân cấp định; phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội để tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện; đạo quan quản lý Nhà nước địa phương tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật giải khiếu nại, tố cáo bảo hiểm xã hội tự nguyện Thực hiệu chương trình xố đói giảm nghèo, sách việc làm cho người dân, hỗ trợ cho người dân vay vốn để đầu tư sản xuất nhằm tạo nguồn thu nhập, cải thiện đời sống, có tích luỹ để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Ban hành Nghị quyết, thị đạo, xây dựng chế sách hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỷ lệ định nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện  Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng Trong trình thực thi sách, kịp thời phát bất cập chế sách để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định Luật Bảo hiểm xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế 79 Tập trung giải số vấn đề trọng yếu, mặt yếu tồn nhằm tạo điều kiện mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian tới Tổ chức công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện định kỳ có thay đổi sách cho viên chức làm cơng tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhân viên đại lý thu nhằm giúp họ nhanh chóng tiếp cận chủ trương, sách để thực đúng, đủ nghĩa vụ nâng cao trình độ chun mơn Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm quan bảo hiểm xã hội với Xây dựng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp xã (thị trấn) phù hợp với quy mô đặc điểm lao động, nâng cao chất lượng hoạt động đại lý thu, hình thành mạng lưới cộng tác viên sở để tuyên truyền, tư vấn, giải thích, nắm bắt tình hình đối tượng tham gia Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm, giai đoạn để phối hợp với quan, ban ngành, hội, đoàn thể trị - xã hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Từ góp phần nâng cao nhận thức người lao động toàn thể xã hội ý nghĩa vai trò bảo hiểm xã hội tự nguyện Trong đó, đa dạng hóa nội dung hình thức tuyên truyền, đưa hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn tuyên truyền Đặc biệt trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp tổ chức đối thoại, giải đáp, tư vấn…tại tổ dân phố, thôn, xã (thị trấn) Nâng cao chất lượng dịch vụ quan Bảo hiểm xã hội huyện đổi phong cách phục vụ, lấy người lao động trung tâm, đối tượng phục vụ, có thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo, khơng cửa quyền, quan liêu, hách dịch Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đăng ký tham gia, giải chế độ để giảm thời gian, chi phí lại người dân Nâng cấp phần mềm hệ thống quản lý để đảm bảo liên thông, kết nối liệu Từ giúp cho việc đăng ký tham gia, giải chế độ, quản lý đối tượng đơn giản thuận tiện Đồng thời công khai, minh bạch thông tin đảm bảo công 80 bằng, khách quan việc đăng ký tham gia giải chế độ, sách cho người lao động Tăng cường đầu tư sở vật chất, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đại, chuyên nghiệp, hiệu cao, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI, 2012 Nghị số 15-NQ/TW số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012-2020, ngày 01 tháng năm 2012 Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng, 2015 Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT năm 2015 Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng 2016 Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT năm 2016 Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng, 2017 Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT năm 2017 Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, 2016 Giải pháp phát triển BHXH tự nguyện Bộ Chính trị, 2012 Nghị số 21-NQ/TW tăng cường lãnh đạo Đảng công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, ngày 22 tháng 11 năm 2012 Bộ Lao động - Thương binh xã hội, 2016 Thông tư số 01/2016/TTBLĐTBXH quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngày 04 tháng 01 năm 2016 Chi cục thống kê huyện Hải Lăng, 2015 Niên giám thống kê 2015 Nhà xuất Thống kê, Hà Nội, Việt Nam, 128 trang Chi cục thống kê huyện Hải Lăng, 2016 Niên giám thống kê 2016 Nhà xuất Thống kê, Hà Nội, Việt Nam, 128 trang 10 Chi cục thống kê huyện Hải Lăng, 2017 Niên giám thống kê 2017 Nhà xuất Thống kê, Hà Nội, Việt Nam, 128 trang 11 Lê Thị Xuân, 2016 Để bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hấp dẫn 12 Nguyễn Đăng Hải, 2011 Tìm hiểu khái niệm nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ 13 Nguyễn Văn Định, 2008 Giáo trình Anh sinh xã hội Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, trang 49 14 Phạm Thị Lan Phương, 2015 Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hộitự nguyện người lao động địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Luận án tiến sĩ, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 15 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1994 Bộ Luật Lao động, ngày 23 tháng năm 1994 16 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2002 Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ Luật lao động số 35/2002/QH10, ngày 02 tháng năm 2002 17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014 Luật số 58/2014/QH13 việc ban hành Luật BHXH, ngày 20 tháng 11 năm 2014 18 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014 Nghị số 93/2015/QH13 việc thực sách hưởng bảo hiểm xã hội lần người lao động, ngày 22 tháng năm 2015 19 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Quyết định số 1215/QĐ- TTg việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020, ngày 23 tháng năm 2013 20 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2015 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngày 29 tháng 12 năm 2015 Tài liệu tiếng Anh 21 International Labour Organization, 1999 Define of Society Security 83 PHỤ LỤC Phiếu khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG Xin chào Anh (Chị)! Nghiên cứu thực nhằm mục đích tìm hiểu phát triển dịch vụ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện người dân địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Anh (Chị) vui lòng dành khoảng 30 phút quý báu để đọc trả lời bảng câu hỏi Kết nghiên cứu phụ thuộc nhiều vào thông tin Anh (Chị) cung cấp Tôi xin cam kết thông tin Anh (Chị) cung cấp hồn tồn giữ bí mật sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu A.Thơng tin chung : Giới tính: Độ tuổi : Nam Nữ Từ 15- 30 tuổi Trên30 - 45 tuổi Trên 55 – 60 tuổi Trên 45-55 tuổi 3.Tình trạng nhân : Kết hôn Nghề nghiệp : Độc thân Thương nhân Lao động tự Làm Nông Nghề nghiệp khác B Nội dung khảo sát : Ơng (Bà) vui lòng khoanh tròn vào mức độ lựa chọn: 84 H ý Đ o B ì n n n g h t ý o t h H n o k n n h g t ô o n g n k đ h ô n n g g ý đ K h n g ô n g đ n g 85 Mã Các phát biểu số Mức độ đồng ý Nhu cầu tham gia BHXH TN Ông/bà có cầu hưởng lương hưu già (Nam 1.1 >60 tuổi, nữ >55 tuổi) Ơng\bà có nhu cầu chăm sóc y tế già (Nam 1.2 >60 tuổi, nữ >55 tuổi) Ơng\Bà có nhu cầu tham gia BHXH TN để nhận lợi 1.3 ích Mức đóng thời gian đóng tham gia BHXH TN 2.1 Ơng\bà đồng ý với mức đóng BHXH TN 2.2 Ông\bà muống đóng BHXH TN theo tháng 2.3 Ơng\bà muống đóng BHXH TN theo q 2.4 Ơng\bà muống đóng BHXH TN theo năm Cách thức thu BHXH TN 3.1 Ông\bà muốn thu BHXH TN nhà 3.2 Ông\bà muốn thu BHXH TN quan BHXH 3.3 Ông\bà muốn thu BHXH TN qua đại lý bưu điện 3.4 Ông\bà muốn thu BHXH TN qua ngân hàng Thủ tục tham gia BHXH TN 4.1 Thủ tục đóng BHXH TN đơn giản, rõ ràng 4.2 Công tác tuyên truyền BHXH TN dể hiểu 4.3 Tinh thần thái độ nhân viên BHXH có tích cực tốt 4.4 Nhân viên BHXH hiểu biết luật giải thích rõ ràng 86 87 ... huyện có phát tri n nhanh, tồn diện kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Trị Năm 2017 tổng thu ngân sách đạt 571.991 tri u đồng, thu nhập bình quân đạt 36,03 tri u đồng/người/năm Với phát tri n kinh tế chung... 2015) 1.1.2.2 Nội dung phát tri n dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện Với cách tiếp cận khái niệm phát tri n phát tri n dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện nêu trên, nội dung phát tri n dịch vụ bảo... định pháp luật thừa kế 20 1.1.2 Nội dung phát tri n dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1.2.1 Một số khái niệm Khái niệm phát tri n Theo quan điểm tri t học phát tri n khái niệm vận động theo chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Luanvan trung dung quang tri BC BVLV in , Luanvan trung dung quang tri BC BVLV in , Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận, Mức đóng và thời gian đóng – MD: Cronbach Alpha = 0.867

Mục lục

Xem thêm