LUAN VAN NGUYEN THE DOANH 1

69 74 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:21

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THẾ DOANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THẾ DOANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng, năm 2017 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 6.CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 7.TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC NHÂN TỐ .6 ẢNH HƯỞNG QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.TỔNG QUAN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHO VAY KHCN 3.PHÂN LOẠI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1.3 KHÁC BIỆT GIỮA KHCN VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.2.1 KHÁI NIỆM VỀ QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN 10 1.2.2 QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN 10 1.2.3 CÁC MƠ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH HÀNH VI 11 1.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TRƯỚC ĐÂY 13 1.3.1 NGHIÊN CỨU CỦA FRANGOS, KONSTANTINOS, IOANNIS, GIANNIS, AND VALVI (2012) “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG HI LẠP” 13 1.3.2 NGHIÊN CỨU CỦA DEVLIN (2002) “NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VAY MUA NHÀ TRÊN THỊ TRƯỜNG TẠI VƯƠNG QUỐC ANH” .14 1.3.3 NGHIÊN CỨU CỦA PHẠM THỊ TÂM VÀ PHẠM NGỌC THÚY (2013) VỀ “YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG CHỌN LỰA NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN” 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 16 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 16 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (VPBANK – CN ĐÀ NẴNG) 17 2.1.1 VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 17 2.1.2 TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA VPBANK– CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 18 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 2.2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHI VAY VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .18 2.2.2 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG CUNG CẤP 20 2.2.3 HÌNH ẢNH VÀ DANH TIẾNG CỦA NGÂN HÀNG 21 2.2.4 GIÁ CẢ CỦA NGÂN HÀNG 21 2.2.5 CHÍNH SÁCH TRUYỀN THƠNG, TIẾP THỊ VÀ KHUYẾN MÃI CỦA NGÂN HÀNG 21 2.2.6 SỰ ẢNH HƯỞNG TỪ CÁC MÔI QUAN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG 22 2.2.7 SỰ THUẬN TIỆN 22 2.2.8 CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 23 2.3 KIỂM ĐINH MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK .23 2.3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 24 A.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 B.QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 25 25 2.3.2 THANG ĐO 25 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THANG ĐO LIKERT ĐIỂM VỚI MỨC ĐỘ: LÀ HỒN TỒN KHƠNG ĐỒNG Ý, LÀ KHƠNG ĐỒNG Ý, LÀ KHƠNG CĨ Ý KIẾN, LÀ ĐỒNG Ý, LÀ HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý 25 2.3.3 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 28 A.KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 31 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1 MÔ TẢ MẪU 31 3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO THÔNG QUA HỆ SỐ CRONBACH ALPHA 32 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA 34 3.3.1 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ĐỐI VỚI BIẾN ĐỘC LẬP 34 TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH NHÂN TỐ VỚI 18 BIẾN SAU KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA ĐỂ LOẠI BỎ BIẾN XẤU THUỘC THÀNH PHẦN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁT (EFA) CHO THẤY 22 BIẾN QUAN SÁT TRONG THÀNH PHẦN PHÂN TÁN VÀO THÀNH PHẦN KHÁC NHAU TẠI HỆ SO EIGENVALUE = 1.058PHƯƠNG SAI TRÍCH LÀ 68.465% HỆ SỐ KMO LÀ 812 (LỚN HƠN 0.5) VỚI MỨC Ý NGHĨA BẰNG (SIG = 000) DO VÂY CÁC BIẾN QUAN SÁT CÓ TƯƠNG QUAN VỚI NHAU XÉT TRÊN PHẠM VI TỔNG THỂ PHƯƠNG SAI TRÍCH ĐƯỢC LÀ 68.465% THỂ HIỆN RẰNG NHÂN TỐ RÚT RA GIẢI THÍCH 68.465% BIẾN THIÊN CỦA DỮ LIỆU TẠI HỆ SO EIGENVALUE = 1.058 DO VÂY CÁC THANG ĐO RÚT RA LÀ CHẤP NHÂN ĐƯỢC 34 3.4 KHẲNG ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 36 3.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 36 3.5.1 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN PEARSON 36 3.6 TĨM TẮT KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 41 CHƯƠNG 44 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 44 4.1 NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 44 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 46 DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1 THANG ĐO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG VAY CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 26 DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH 1.1 QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHCN 11 HÌNH 1.2 THUYẾT HÀNH ĐỘNG HỢP LÝ (TRA) CỦA AJZEN VÀ FISHBEIN (1975) 11 HÌNH 1.3 THUYẾT HÀNH VI CĨ KẾ HOẠCH(TPB) CỦA AJZEN (1988) 12 HÌNH 1.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG HI LẠP 14 HÌNH 1.5 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VAY MUA NHÀ TRÊN THỊ TRƯỜNG TẠI VƯƠNG QUỐC ANH .15 HÌNH 1.6 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN NGÂN HÀNG 16 HÌNH 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ LỰA CHỌN NH CỦA KHCN 19 HÌNH 2.2 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 25 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, ngành Ngân hàng ngành biến động nhiều với sát Chính Phủ Ngân hàng nhà nước để tái cấu ngành Ngân Hàng Rất nhiều vụ sát nhập hay số ngân hàng không hiệu bị giám sát hoạt động đặc biệt trở thành Ngân Hàng giá trị đồng bị NHNN nước mua lại nhằm điều chỉnh hoạt động hiệu hơn, chuyên nghiệp Chủ động tái cấu hoạt động chuyên sâu, VPBank ngân hàng nước thuê nhà tư vấn hàng đầu giới Mckinsey tư vấn chiến lược toàn diện để tái cấu hệ thống, chuyển đổi sang mơ hình hoạt động hiệu chun nghiệp phù hợp với xu hướng giới Việc thực chuyển đổi mơ hình sang quản lý ngành dọc, biến ngân hàng thành “attacker bank” nghĩa với nhiều hoạt động như: tách phần phê duyệt tín dụng Hội Sở, tách định giá công ty riêng, xử lý nợ chuyên nghiệp công ty Vpbank AMC, hệ thống chi nhánh phục vụ khách hàng cá nhân KHDN tách thành trung tâm phục vụ chuyên sâu điều gây nhiều bỡ ngỡ với khách hàng nước dẫn đến nhiều xáo trộn hoạt động Trước tình hình chuyển đổi đó, có nhiều khách hàng truyền thống chuyển qua giao dịch Ngân Hàng khác, nhiên nhiều khách hàng lại giao dịch với ngân hàng Nên việc nghiên cứu nhân tố quan trọng đưa khách hàng đến với VPBank giúp cho ngân hàng có nhìn xác, chuyên sâu để phát huy mạnh nhằm đưa hoạt động hiệu phát triển mạnh mẽ Do đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng” lựa chọn để thực nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài tập trung vào mục tiêu chủ yếu sau: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàng cá nhân - Xác định mức độ quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàng cá nhân VPBank chi nhánh Đà Nẵng - Căn vào kết nghiên cứu kiến nghị số giải pháp nhằm trì thu hút thêm khách hàng vay cho VPBank chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàng cá nhân - Phạm vi nghiên cứu: Mảng tín dụng khách hàng cá nhân VPBank chi nhánh Đà Nẵng - Địa điểm thời gian: Dữ liệu sơ cấp thu thập năm 2014 – 2016 Khảo sát bảng câu hỏi khách hàng vay vốn VPBank chi nhánh Đà Nẵng khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 3/2017 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thực nghiên cứu thông qua hai bước quan trọng nghiên cứu sơ định tính nghiên cứu thức định lượng - Nghiên cứu sơ tiến hành giai đoạn đầu từ việc tổng hợp lý thuyết thang đo từ nghiên cứu thực nghiệm trước đây, xây dựng mơ hình nghiên cứu lý thuyết Dựa mơ hình, tiến hành vấn sâu nhân viên ngân hàng với số khách hàng người vay VPbank chi nhánh Đà Nẵng nhằm khảo sát ý kiến họ 47 - 47 - PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI CÁC YÉU TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN SỰ LỰA CHỌN VAY VÓN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG Xin chào Anh/Chị Tôi học viên cao học trường Đại học Kinh te – Đại Học Đà Nẵng Tôi thực đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàng cá nhân Vpbank Chi nhánh Đà Nẵng” Rất mong anh/chị dành chút thời gian trả lời số câu hỏi sau xin lưu ý khơng có câu trả lời sai, ý kiến anh/chị có giá trị cho nghiên cứu PHẦN I: THƠNG TIN TỔNG QUÁT Anh/chị vui lòng trả lời cách đánh dấu X vào tương ứng Anh/chị có nhu cầu vay tiêu dùng sử dụng dịch vụ vay vốn ngân hàng khơng? □ Có > Anh/chị vui lòng hồn thành nội dung bên □ Không > Cảm ơn anh/chị cung cấp thơng tin Anh/chị vui lòng cho biết tên ngân hàng anh/chị sử dụng dịch vụ vay vốn: □ Vietcombank □ Agribank □ VPbank □ Sacombank □ Vietinbank □ ACB □ BIDV □ Khác Anh/chị vui lòng cho biết tiêu chí lựa chọn ngân hàng anh/chị (tối đa tiêu chí): □ Vị trí thuận tiện gần nơi cư trú, nơi làm việc □ Lãi suất cạnh tranh □ Phí dịch vụ thấp □ Dịch vụ nhanh chóng □ □ Thân thiện nhân viên Số lượng đa dạng dịch vụ cung cấp □ Các lựa chọn có sẵn dịch vụ ngân hàng nhà (internet banking, mobile banking, ) □ Các mối quan hệ cá nhân □ Doanh nghiệp chủ quản sử dụng dịch vụ ngân hàng 48 - 48 - □ Hình ảnh danh tiếng □ Khơng có lý cụ thể □ Khác: PHẦN II: MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý TRONG LỰA CHỌN NGÂN HÀNG ĐỂ VAY TIÊU DÙNG Hướng dẫn mức đô đồng ý Mức độ đồng Hồn tồn Khơng đồng Khơng có ý ý không đồng ý ý kiến Sự lựa chọn Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Anh/chị vui lòng cho biết mức đồng ý đối vói phát biểu sau cách đánh dấu X vào tương ứng, vui lòng chon “1 số” thích cho phát biểu T T Tôi sử dụng dịch vụ vay vốn ngân hàng vì: Ngân hàng gần nơi cư trú Tài khoản trả lương ngân hàng Lãi suất phí cho vay thấp Chương trình khuyến mãi, ưu đãi lãi suất cho vay Sản phẩm cho vay đa dạng Thủ tục hồ sơ vay vốn đơn giản, nhanh gọn Vay tín chấp không cần bảo lãnh công ty Mức giới hạn thu nhập để vay vốn thấp Mức độ bảo mật, an tồn thơng tin giao dịch cao 49 - 49 - 10 Sự giới thiệu từ người thân 11 Sự giới thiệu từ bạn bè 12 Ngân hàng trân trọng khách hàng đen giao dịch 13 Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cung cấp làm hài lòng khách hàng Các thông tin sản phẩm cho vay Ngân hàng 14 cung cấp cập nhật đầy đủ thông tin đen khách hàng 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ngân hàng có chi nhánh rộng khắp Ngân hàng có nhiều máy ATM Ngân hàng có nơi giao dịch với khách hàng rộng, thống mát sang trọng Ngân hàng có thương thiệu dễ nhân biết Ngân hàng có tiềm lực tài tốt Mức độ xuất thường xuyên ngân hàng phương tiện truyền thơng Ngân hàng có chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn hâu (khách hàng VIP, tích điểm giao dịch, ) Đa dạnh phương thức tiếp thị (Điện thoại, gửi email, tin nhắn, tờ rơi, nhân viên tiếp thị,.) Nhân viên tự tin chuyên nghiệp 50 - 50 - 24 Nhân viên lịch sự, nhiệt tình 25 Tin tưởng vào đội ngũ nhân viên Ngân hàng 26 27 28 29 30 Nhân viên tư vấn hướng giải tốt cho yêu cầu khách hàng Nhân viên tư vấn sản phẩm vay đáp ứng mong đợi tốt khách hàng Lựa chọn/sử dụng dịch vụ ngân hàng lãi suất cho vay thấp Lựa chọn/sử dụng dịch vụ ngân hàng nhân viên động, chuyên nghiệp nhiệt tình Lựa chọn/sử dụng dịch vụ ngân hàng ngân hàng có thương hiệu mạnh, tiếng PHẦN III: THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin anh/chị vui lòng trả lời số thơng tin cá nhân sau để giúp cho việc thống kê tổng hợp kết nghiên cứu Giới tính: □ Nam Độ tuổi: □ < 30 □ Nữ □ 30 < tuổi < 40 Trình độ học vân: □ THPT □ Trung cấp, Cao đẳng □ Sau đại học □ > 40 □ Đại hoc Thu nhập hàng tháng (VNĐ): □ < triệu □ < TN < 10 Tình trạng nhân □ Độc thân □ Đã lập gia đình Tình trạng việc làm □ Đang có việc làm □ Thất nghiệp Lĩnh vực công việc □ Công ty nhà nước □ Công ty tư nhân □ Tư kinh doanh □ > 10 triệu 51 - 51 - Chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY Nhân tố “Chất lượng dịch vụ” ReliabilityStatistics Cronbach's Alpha N of Items 892 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted CLDV1 26.46 23.861 607 885 CLDV2 26.51 24.907 611 884 CLDV3 26.36 25.289 574 887 CLDV4 26.56 23.281 738 871 CLDV5 26.43 23.657 750 870 CLDV6 26.54 25.116 616 883 CLDV7 26.56 23.026 748 870 CLDV8 26.56 24.315 716 874 Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted HANH1 14.51 8.040 707 794 HANH2 14.46 8.005 686 801 HANH3 14.53 9.506 593 826 HANH4 14.40 8.753 634 814 HANH5 14.50 8.751 631 815 Nhân tố “Hình ảnh danh tiếng” RliabUityStatistics Cronbach's Alpha N of Items 843 Item-Total Statistics Nhân tố “Giá Ngân hàng” ReliabilityStatistics Cronbach's Alpha N of Items 807 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted GIA1 7.64 3.200 709 679 GIA2 7.76 3.307 654 736 GIA3 7.56 3.492 604 788 Nhân tố “Chính sách tín dụng” RliabUityStatistics Cronbach's Alpha N of Items 733 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted CSTD1 11.01 5.217 463 707 CSTD2 11.03 4.621 571 644 CSTD3 11.14 4.846 523 673 CSTD4 11.02 5.100 541 664 Nhân tố “Ảnh hưởng từ mối quan hệ” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 799 N of Items Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted AH1 3.59 832 666 AH2 3.44 858 666 Nhân tố “Sự thuận tiện” ^ReliabilityStatistics Cronbach's Alpha N of Items 518 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Nhân tố “Quyết định lựa chọn ngân hàng vay vốn cá nhân” Item Deleted Item Deleted Total Correlation TT1 3.23 1.298 356 TT2 3.60 874 356 if Item Deleted Nhân tố “Chính sách Marketing” ^ReliabilityStatistics Cronbach's Alpha N of Items 633 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted TTKM1 6.86 2.520 502 447 TTKM2 6.86 2.464 525 412 TTKM3 6.77 3.254 314 696 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 676 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted QDLC1 7.46 2.216 QDLC2 7.59 2.522 QDLC3 7.72 3.048 Corrected Item-Total Correlation 551 549 382 Cronbach's Alpha if Item Deleted 497 505 708 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TĨ EFA A PHÂN TÍCH NHÂN TÓ EFA CHO CÁC NHÂN TÓ ĐỘC LẬP Sau loại bỏ biến TT1, TT2, ta có kết SPSS: KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .872 Approx Chi-Square 2378.251 Bartlett's Test of Sphericity df 300 Sig .000 TotalVarianceExplained_ Com pone nt Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Total % of Loadings Total Variance Cumulative % % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulati Variance ve % 8.856 35.425 35.425 8.856 35.425 35.425 4.866 19.464 19.464 2.245 8.979 44.403 2.245 8.979 44.403 3.298 13.191 32.655 1.671 6.682 51.086 1.671 6.682 51.086 2.688 10.753 43.407 1.624 6.494 57.580 1.624 6.494 57.580 2.259 9.036 52.443 1.362 5.448 63.028 1.362 5.448 63.028 1.873 7.491 59.934 1.074 4.297 67.324 1.074 4.297 67.324 1.848 7.390 67.324 904 3.614 70.939 719 2.877 73.816 666 76.481 10 11 608 597 2.666 2.433 2.386 81.301 12 13 557 83.527 496 2.226 1.986 14 458 1.833 87.346 15 422 1.688 89.034 16 415 1.661 78.915 85.513 90.694 17 380 1.518 92.213 18 362 1.446 93.659 19 343 1.373 95.031 20 291 1.162 96.194 21 22 230 922 205 820 97.116 97.935 23 184 737 98.673 24 174 698 99.370 25 157 630 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis RotatedComponentMatrix^ Component CLDV5 825 CLDV7 CLDV4 810 766 CLDV8 757 CLDV6 720 CLDV1 556 CLDV3 509 CLDV2 500 HANH1 837 HANH2 827 HANH3 HANH4 668 653 HANH5 580 TTKM1 857 TTKM2 687 CSTD1 CSTD3 757 CSTD2 722 CSTD4 507 AH1 895 AH2 874 GIA1 594 GIA3 577 GIA2 566 TTKM3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations Sau loại bỏ biến CSTD1 CSMA3, ta có kết SPSS mới: KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 868 2170.481 Bartlett's Test of Sphericity df 253 Sig .000 TotalVarianceExplained Com pone nt Initial Eigenvalues Total % of Cumulati Variance ve % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Total Loadings Total % of Cumulati Variance ve % % of Cumulati Variance ve % 8.258 35.905 35.905 8.258 35.905 35.905 4.559 19.822 19.822 2.237 9.728 45.633 2.237 9.728 45.633 3.205 13.935 33.757 1.654 7.190 52.822 1.654 7.190 52.822 2.291 9.960 43.717 1.498 6.513 59.335 1.498 6.513 59.335 2.095 9.110 52.827 1.273 5.535 64.870 1.273 5.535 64.870 2.020 8.783 61.609 1.046 4.548 69.419 1.046 4.548 69.419 1.796 7.810 69.419 779 3.388 72.807 666 608 2.897 75.704 2.645 78.349 10 573 2.490 80.839 11 567 2.464 83.303 12 495 2.152 85.455 13 476 2.069 87.524 14 429 1.863 89.387 15 412 1.790 91.177 16 364 1.584 92.762 17 349 1.515 94.277 18 302 1.311 95.588 19 267 1.162 96.750 20 923 97.673 21 212 190 828 98.501 22 179 779 99.280 23 166 720 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis RotatedComponentMatrix^ Component CLDV7 CLDV5 818 805 CLDV8 787 CLDV4 758 CLDV6 711 CLDV1 580 CLDV3 526 CLDV2 509 HANH1 809 HANH2 804 HANH3 709 HANH4 684 HANH5 597 CSTD4 TTKM1 859 TTKM2 642 GIA1 694 GIA2 637 GIA3 581 CSTD3 753 CSTD2 716 AH1 891 AH2 882 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 12 iterations Sau loại bỏ biến CSTD4, ta có kết SPSS mới: KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .861 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 2053.467 df 231 Sig .000 Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Total Variance Cumulative % % of Variance Cumulative % 7.883 35.834 35.834 7.883 35.834 35.834 4.535 20.614 20.614 2.216 10.074 45.908 2.216 10.074 45.908 3.014 13.699 34.313 1.632 7.419 53.328 1.632 7.419 53.328 2.217 10.076 44.389 1.497 6.804 60.131 1.497 6.804 60.131 2.094 9.518 53.907 1.149 5.224 65.355 1.149 5.224 65.355 1.790 8.135 62.042 1.043 4.743 70.098 1.043 4.743 70.098 1.772 8.056 70.098 773 3.512 73.610 662 608 3.008 76.618 2.765 79.383 10 11 572 81.985 502 2.602 2.283 12 495 2.249 86.517 13 468 2.127 88.644 14 418 1.899 90.543 15 381 1.733 92.276 16 363 1.652 93.928 17 307 1.396 95.324 18 19 270 96.550 218 1.226 990 20 195 889 98.428 84.268 97.540 99.244 816 756 22 166 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 21 179 Rtated_ComPOn£niMatriXl Component CLDV7 817 CLDV5 813 CLDV8 788 CLDV4 770 CLDV6 711 CLDV1 574 CLDV3 523 CLDV2 504 HANH1 812 HANH2 802 HANH3 720 HANH4 690 HANH5 609 TTKM1 859 TTKM2 659 GIA1 714 GIA2 655 GIA3 608 AH1 893 AH2 881 CSTD3 769 CSTD2 715 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 12 iterations B PHÂN TÍCH NHÂN TĨ EFA CHO NHÂN TĨ PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .625 Approx Chi-Square 92.778 Bartlett's Test of Sphericity df Sig .000 Communalities Initial Extraction QDLC1 1.000 690 QDLC2 1.000 681 QDLC3 1.000 455 Extraction Method: Principal Component Analysis TotalVarianceExplained Component Initial Eigenvalues Total 1.826 726 Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 60.859 60.859 24.204 85.062 448 14.938 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 1.826 % of Variance Cumulative % 60.859 60.859 Component Matrix3 Component QDLC1 QDLC2 831 825 QDLC3 675 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI a Variables Entered/Removed Model Variables Entered Method Variables Removed TTKM, AH, CLDV, Enter HANH, CSTD, GIAb a b Dependent Variable: QDLC All requested variables entered Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 780 a 609 595 47543 a Predictors: (Constant), CSMA, AH, CLDV, HANH, CSTD, GIA ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 61.193 10.199 45.121 000b Residual 39.329 174 226 Total 100.522 180 a Dependent Variable: QDLC b Predictors: (Constant), CSMA, AH, CLDV, HANH, CSTD, GIA Coefficients* Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig Collinearity Statistics B Std Error Beta VIF Toleranc e (Constant) 131 244 537 592 CLDV 350 069 326 5.050 000 539 1.854 HANH 313 060 301 5.183 000 665 1.504 GIA 223 061 260 3.647 000 443 2.255 CSTD 013 062 014 210 834 510 1.962 AH 039 045 044 885 377 899 1.113 TTKM 050 a Dependent Variable: QDLC 046 060 1.081 281 734 1.363 Condition Index Variance Proportions (Constant) CLDV HANH GIA CSTD AH CSMA 050 1.000 11.735 00 01 00 01 00 00 00 04 00 02 00 68 00 11 042 12.818 01 03 01 03 05 03 86 14 027 16.006 11 00 40 23 05 17 00 020 18.394 29 18 30 01 28 02 00 016 20.658 30 07 25 19 52 05 02 012 a Dependent Variable: QDLC 23.772 28 71 04 49 08 04 01 CoUinearityDiagnostics^ Model Dimension Eigenv alue 6.834 ... sau vay Kotler (2003) mô tả q trình thơng qua định vay KHCN diễn qua giai đoạn theo hình 1. 1 - 10 - - 11 - 11 Hình 1. 1 cho thấy trình định vay bao gồm năm giai đoạn: Nhận biết vấn đề, tìm kiếm thơng... THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH HÀNH VI 11 1. 3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TRƯỚC ĐÂY 13 1. 3 .1 NGHIÊN CỨU CỦA FRANGOS, KONSTANTINOS, IOANNIS, GIANNIS, AND VALVI (2 012 ) “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH... THUYẾT HÀNH ĐỘNG HỢP LÝ (TRA) CỦA AJZEN VÀ FISHBEIN (19 75) 11 HÌNH 1. 3 THUYẾT HÀNH VI CĨ KẾ HOẠCH(TPB) CỦA AJZEN (19 88) 12 HÌNH 1. 4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: LUAN VAN NGUYEN THE DOANH 1 , LUAN VAN NGUYEN THE DOANH 1

Từ khóa liên quan