Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm vinacare

110 29 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN THIỆN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG NGU N THỊ THANH HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG NGU N THỊ THANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8340101 N : TS HOÀNG Đ NH MINH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tá N T ả T năm 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu, Khoa sau đại học trư ng đại học Mở giúp đỡ mặt để tơi hồn thành luận văn - Các thầy, cô Khoa sau đại học trư ng đại học Mở giảng dạy, giúp đỡ trình học làm luận văn - Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, UBND thành phố, Cục thuế tỉnh Bắc Giang, Doanh nghiệp địa bàn thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho trình thu thập số liệu đơn vị - Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo - TS Hồng ình Minh tận tình dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn - Tôi xin gửi l i cảm ơn sâu sắc tới đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè gia đình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ, động viên khích lệ, đồng th i có ý kiến đóng góp q báu q trình thực hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng Tác N T ả T năm 2018 M CL C LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH M C CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH M C BẢNG SƠ Đ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 T g qu v thuế TNCN 1.1.1 Khái niệm thuế thu hập cá hâ 1.1.2 Đặc điểm củ thuế TNCN 10 1.1.3 V i trò củ thuế TNCN .11 1.1.4 Đối tƣợ g ộp thuế TNCN 14 1.2 Khái iệm v ội du g qu thu thuế TNCN 14 1.2.1 Khái iệm, mục tiêu, yêu c u v guyên tắc qu thu thuế 14 1.2.2 Nội du g qu thu thuế TNCN 19 1.3 Ki h ghiệm qu thu thuế TNCN củ số ƣ c tr gi i 33 1.3.1 Qu thu thuế th g qu việc h u tr t i gu củ Tru g Quốc, Indonesia, Malaysia 33 1.3.2 Qu thu thuế theo phƣơ g thức tự h i, tự ộp thuế củ Si g pore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan 34 1.3.3 B i học cho qu thu thuế thu hập cá hâ Việt N m 36 1.4 Các hâ tố h hƣở g đế qu thu thuế TNCN .37 1.4.1 Nhâ tố hách qu Error! Bookmark not defined 1.4.2 Nhân tố chủ qu Error! Bookmark not defined TÓM TẮT CHƢƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG 40 2.1 Khái quát chu g v u iệ tự hi , t h h h i h tế – x hội t i th h phố Bắc Gi g 40 2.1.1 Gi i thiệu đị b 40 2.1.2 Gi i thiệu v Chi cục Thuế th h phố Bắc Gi g .41 2.2 Thực tr g qu thu thuế TNCN tr đị b th h phố Bắc Gi g 51 2.2.1 Thực tr g c g tác t chức thu thuế TNCN .51 2.2.2 Thực tr g c g tác ập dự toá thu thuế TNCN 54 2.2.3 T chức thực hiệ qu thu ộp thuế TNCN 57 2.2.4 Thực tr g c g tác iểm tr , th h tr 62 2.3 Đá h giá chu g v t h h h qu thu thuế TNCN tr đị b th h phố Bắc Gi g .63 2.3.1 Nh g th h tựu đ t đƣợc 63 2.3.2 Một số t t i, h chế c hắc phục tro g ho t độ g qu thu thuế TNCN 65 2.3.3 Nguy hâ củ h g t t i, h chế u tr 67 TÓM TẮT CHƢƠNG 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP BẮC GIANG 69 3.1 Đị h hƣ g c i cách qu thuế Việt N m 69 3.2 Đị h hƣ g qu thu thuế TNCN tr đị b th h phố Bắc Gi g 71 3.3 Gi i pháp ho thiệ qu thu thuế TNCN tr đị b TP Bắc Gi g 72 3.3.1 Đẩy m h c g tác truy , hỗ trợ .72 3.3.2 Nâ g c o ch t ƣợ g v hiệu qu ho t độ g củ đội g cá Chi cục thuế th h phố Bắc Gi g .77 3.3.3 Tă g cƣờ g ứ g dụ g c g ghệ th g ti 80 3.3.4 Tă g cƣờ g qu quy tr h h i, toá thuế, ho thuế v qu ợ thuế 83 3.3.5 Ho thiệ c g tác th h tr , iểm tr v x ghi m trƣờ g hợp vi ph m thuế thu hập cá hâ 85 3.3.6 Qu chặt chẽ că tí h thuế thu hập t ti ƣơ g, ti c g, thu hập t i h h v thu hập t chuyể hƣợ g BĐS .87 3.3.7 Các gi i pháp hác .90 3.4 Một số iế ghị tro g qu thu thuế TNCN 91 3.4.1 Kiế ghị v i T g cục thuế v Bộ t i chí h .91 3.4.2 Kiế ghị v i Cục thuế tỉ h Bắc Gi g 94 3.4.3 Kiế ghị v i UBND TP Bắc Gi g v b g h có i qu 95 TÓM TẮT CHƢƠNG 96 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 DANH M C CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT NNT Ngƣời ộp thuế TNCN Thu hập cá hâ NSNN Ngâ sách h TCT T CT Cục thuế CCT Chi cục thuế 7.TP Th h phố 8.LPX ƣ c g cục thuế i phƣờ g x 9.CNTT C g ghệ th g ti 10 UBND Ủy b 11 KD Kinh doanh 12 TL Ti 13 ĐTV Đ u tƣ vố 14 BĐS B t độ g s hâ dâ ƣơ g DANH M C BẢNG SƠ Đ B ng 2.1: Số lƣợng, ch t lƣợng lao động t i chi cục thuế TP Bắc Giang giai đo 2015-2017 47 B g 2.2: Cơ c u hâ ực theo đội tu i o độ g gi i đo 2015- 2017: .48 B g 2.3: Kết qu thu NSNN củ CCT th h phố Bắc Gi g gi i đo 2015 - 2017 50 B ng 2.4: Kết qu thu thuế TNCN địa bàn TP Bắc Giang giai đo n 2015 – 2017 54 B ng 2.4a: Kết qu thu thuế TNCN theo ho thu hập địa bàn TP Bắc Giang giai đo n 2015 – 2017 55 B g 2.4b: T trọ g ho phố Bắc Giang, giai đo thu tro g t g thu thuế TNCN đị b th h 2015-2017 56 B g 2.5: T h h h c p MST cá hâ t i chi cục thuế TP Bắc Giang t năm 20152017 58 B g 2.6: Kết qu x lý h sơ kê khai toán thuế TNCN đị b TP Bắc Giang năm 2015-2017 59 B g 2.7: Kết qu x lý h sơ h sơ hoàn thuế thu nhập cá nhâ t i chi cục thuế TP Bắc Giang năm 2015-2017 59 B ng 2.8: Số liệu nợ thuế TNCN t 2015-2017 .60 Sơ đ 2.1: Cơ c u t chức củ Chi cục Thuế th h phố Bắc Gi g 42 Sơ đ 2.2: Cơ c u t chức t i Đội Thuế 44 PHẦN MỞ ĐẦU T : Sự r đời củ thuế phát triể củ Nh (NSNN) v c ƣ c Thuế đ mb oc tâm đế thuế v đƣ r tác qu gu gắ i v i r đời, t thu chủ yếu củ g cụ h g đ u để u tiết vĩ m tế phát triể v góp ph qu t t yếu hách qu gâ sách Nh hi u biệ pháp hằm h g g g ho ƣợc c i cách hệ thố g thuế gi i đo tro g h Nh thiệ c hợp hằm t o u iệ thúc đẩy s g c g cụ qu g Chí h t 2011-2020 g x hội chủ xu t tro g ƣ c v i h tế vĩ m có hiệu qu , hiệu ực củ Đ g v ƣ c Xây dự g g h Thuế Việt N m hiệ đ i, hiệu ực, hiệu qu ; c qu thuế, phí v dự tr b ệ phí đ g g bộ, thố g h t, g bằ g, hiệu qu , phù hợp v i thể chế i h tế thị trƣờ g đị h hƣ ghĩ ; mức độ g vi i h g bằ g x hội Do quốc gi đ u r t [23] đ rõ mục ti u: “Xây dự g hệ thố g chí h sách thuế đ c ƣ c i h tế, ích thích thuế Quyết đị h số 732/QĐ-TTg g y 17/5/2011 củ Thủ tƣ phủ v việc ph duyệt chiế t iv g tác g h t, mi h b ch, gi , dễ hiểu, dễ thực hiệ t g b : thể chế chí h sách thuế mi h b ch, quy tr h thủ tục hành chí h thuế gi , ho học phù hợp v i th có ch t ƣợ g, i m chí h; ứ g dụ g c g ghệ th g ệ quốc tế, gu hâ g ti hiệ đ i, có tí h i ực ết, tích hợp, tự độ g hó c o” Hệ thố g sắc thuế đ g áp dụ g Việt N m hiệ y, g m o i b : thuế giá thu v thuế trực thu: thuế giá thu g m sắc thuế hƣ thuế Giá trị gi tă g, thuế ti u thụ đặc biệt, thuế xu t hẩu, thuế hập hẩu; thuế trực thu hƣ thuế thu hập cá hâ thuế thu hập h ghiệp T đƣợc triể hi uật thuế thu hập cá hâ số 04/2007/QH12 có hiệu ực thi h h h i áp dụ g đ g tr bằ g cho đối tƣợ g ộp thuế tr th h gu tr thu qu thu hập củ t trọ g củ to quốc đ v o số g v t o c đị b Thuế Thu hập cá hâ gâ sách h g cá hâ g g y c g trở ƣ c, sắc thuế u tiết trực tiếp Thuế TNCN chí h sách c c g bằ g x hội th g v ho củ sắc thuế tro g h gc g cụ chủ yếu để Nh g qu việc u tiết thu hập t ti thu hập hác củ cá hâ có thu hập V thu v thuế c o chiếm t trọ g số thu củ tỉ h, đ đáp ứ g đƣợc ph h củ g tác qu gâ sách đị phƣơ g Tuy hi , ƣ c t c thuế thu hập cá hâ chế âu d i, t trọ g tru g tâm h h chí h củ tỉ h Bắc Gi g, số c u chi ti u củ đị phƣơ g, đ g góp ph qu ƣơ g, ti y ph i tă g d , tiế t i chiếm t trọ g chí h tro g c u thu thuế Hiệ t i th h phố Bắc Gi g qu ƣ c thực hiệ ói ri g v chức ă g có thẩm quy cò h hu g hỏ v o số thu h g ăm gh thuế ói chu g v chế h t đị h, v ph i có biệ pháp để hắc phục h gh y Nh g hó hă , b t cập, yếu ém phân tích, làm rõ thực tr g v đặc biệt gi i pháp ho thiệ , góp ph thu thuế TNCN Đó u tr guy đòi hỏi ph i đƣợc ghi hâ , tr sở iế tă g cƣờ g hiệu ực v hiệu qu củ c cứu, ghị g tác qu tác gi chọ đ t i "Hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập cá nhân địa bàn thành phố Bắc Giang” m uậ vă ghi cứu T Thuế Thu hập cá hâ NSNN, v v hi b đ qu thu qu h h uật thuế Thu hập cá hâ đ đƣợc r t hi u gƣời qu ƣ c c g hƣ h trọ g củ thu thuế TNCN hằm đ t mục ti u, y u c u đ đ r dù đ có số đ t i ghi h g y c g trở th h gu cứu hằm góp ph g gi i pháp qu ho tâm Mặc thiệ chí h sách thuế củ thu thuế đị phƣơ g hƣ: uậ vă th c sĩ i h tế “Giải pháp tăng cư ng quản lý thuế TNCN địa bàn tỉnh Yên Bái ” (2012) củ v đ ghi uậ b cứu TNCN tr qu Hƣơ g [11] Đ t i v thuế TNCN v c g tác qu y hệ thố g hó số thuế TNCN T uậ , đ t i đ cập đá h giá thực tr g củ c đị b tỉ h Y Bái, r thuế TNCN, hằm đƣ r TNCN Cục thuế Y h h gh chế v guy g tác qu hâ củ c g gi i pháp â g c o hiệu qu qu Bái h g thuế g tác thuế đế t g p dâ cƣ để giúp họ ắm v hiểu v quy đị h pháp uật thuế Phối hợp chặt chẽ v i qu th g ti đ i g tă g cƣờ g c g tác truy chí h sách pháp uật v thuế Đ i m i h h thức, phƣơ g pháp, ội du g truy , phát triể đ d g v g phú, th đo thể để â g c o hiệu qu củ c g tác có tí h giáo dục, thuyết phục c o Qu hiệm v g qu sở b g h, t chức truy , trọ g đế chi u sâu trọ g hơ c việc â g c o ghĩ vụ củ đối tƣợ g đối v i thuế TNCN th truy , ph biế , hƣ g qu c g d , t m hiểu v thuế TNCN góp ph thức, trách g tác cho tr h thu NSNN + Nâ g c o hiệu qu qu hợp gi qu qu thu thuế TNCN th thuế v i qu , ĩ h vực có i xu t hập c h: S u hi gƣời ƣ c go i th g qu việc tă g cƣờ g phối qu hƣ: Đối v i Phò g m thủ tục hập c h h y c p thẻ t m trú cho g báo cho cá hâ thuế để đƣợc c p m số thuế chƣ gƣời ƣ c go i i hệ v i qu m thủ tục xu t c h đối v i cá hâ cƣ trú gƣời ƣ c go i hi chƣ thực hiệ toá thuế TNCN; Đối v i sở o độ g thƣơ g bi h x hội, gâ h g, ho b c: Phối hợp để qu o độ g; Đối v i qu c g : Phối hợp chặt chẽ v i qu hập c h đối v i gƣời ƣ c go i phƣờ g x xác hậ hập củ + Tích cực đ cá hâ cƣ trú v cá hâ cƣ trú để qu cá hâ cƣ trú h y h qu việc xu t đƣợc thời gi đƣợc việc g h i thu để xác đị h cá hâ gƣời g cƣ trú đốc h ghiệp có vố đ u tƣ ƣ c go i hƣ gƣời ƣ c go i gƣời m việc t i Việt N m Phối hợp v i c gƣời ƣ c go i v qu ƣ c go i thu hập củ h i đú g v gd ộp thuế đủ t i thời điểm phát si h thu hập hậ đƣợc ƣ c go i V gi m tr gi c h cho gƣời ộp thuế c số thuế cá hâ cho gƣời ộp thuế c hâ có thu hập chịu thuế h y h g hƣ gƣời phụ thuộc h việc c p m g phâ biệt cá g có thu hập chịu thuế; Nhằm gă chặ hiệ tƣợ g gi phụ thuộc củ t đẩy m h hơ ậ thuế tro g việc g cá hâ Că v o b 88 h i đă g h i củ cá hâ đ gƣời ộp cho qu thuế, qu thuế y u c u vị cu g c p h sơ g mi h gƣời phụ thuộc để iểm tr đối chiếu Trƣờ g hợp phát hiệ h sơ g mi h gƣời phụ thuộc h g đú g, h thuộc, qu g đủ h g phù hợp v i tờ h i đă g thuế th g báo cho gƣời ộp thuế u h b su g Trƣờ g hợp h g u h b su g th hập để vị chi tr thu hập u h Nhƣ vậy, việc h i gƣời phụ thuộc ho thuế cố t h h i gi , h i trù g, h i h g báo to phụ thuộc v o g i t i qu B c h đó, to g đú g v g ti t i qu g tƣ v g trƣờ g hợp gi ậ thuế phƣờ g, x để h sơ g mi h v gƣời phụ thuộc iệu Tr sở đó, hệ thuế xác ập m số thuế cho gƣời phụ thuộc v chí h m số thuế cho gƣời phụ thuộc h ộp gƣời phụ thuộc, qu thuế đƣợc hập v o hệ thố g sở d thố g c g ghệ th thức tự giác củ ịp thời trƣờ g hợp cá hâ thuế phối hợp v i vị chi tr thu hập v hội đ iểm soát v qu i cho vị chi tr thu i số gƣời phụ thuộc đƣợc gi m tr gƣời Tuy hi , để đ m b o phát hiệ tr gƣời phụ y cho phép qu thuế o i hằm mục đích trá h thuế, ách thuế Hai quản lý thu nhập t chuyển nhượng bất động sản Hiệ y, tro g uật thuế thuế TNCN đ hƣợ g BĐS th đƣợc miễ thuế ếu BĐS đƣợc miễ thuế t việc chuyể đƣợc BĐS qu u rõ đối v i thu hập t chuyể h t Nhƣ rõ r g ếu muố hƣợ g BĐS th cá hâ ph i g mi h h t Thế hƣ g, uật đ có quy đị h hƣ g sở để thuế xác mi h i BĐS có ph i h t h y h hó h g thể Do vậy, để hệ thố g uật trở hệ thố g qu đ i tr ph m vi to Tro g hệ thố g qu NNT đ h Tuy hi , việc đ t hác h u, t qu th BĐS có ph i v cù g chặt chẽ th việc ho c thiệ thiết thuế tập tru g (TMS) giúp cá thuế tr cứu h i có b o hi u th g đị b quốc g h t h y h h i thuế s dụ g đ t phi g ghiệp đƣợc NNT hi chuyể hƣợ g BĐS g m i thực hiệ đú g theo quy đị h h i s dụ g đ t phi g ghiệp chƣ đƣợc qu h g thể xác đị h đƣợc cá hâ có m y th 89 đ t Bởi vậy, chặt chẽ h i tờ h i phi g ghiệp c ph i đƣợc ho thiệ v thực hiệ triệt để t th , xóm, t dâ phố v có xác hậ củ phƣờ g x s g t , chuyể hƣợ g BĐS trƣ c hi chuyể chặt chẽ v m số thuế, trƣờ g hợp cá hâ chuyể số thuế th qu m thủ tục hƣợ g b t độ g s Đối v i cá hâ chuyể qu hi cá hâ thực hiệ gi o dịch v hƣợ g c hƣợ g chƣ có m thuế tự độ g c p m số thuế cho cá hâ că tr hâ t i h sơ chuyể ph i th g ti cá hƣợ g BĐS; Xây dự g hu g giá h , đ t phù hợp v i thực tế thị trƣờ g h g ăm để th m mƣu cho UBND tỉ h Bắc Gi g xây dự g v b ăm ph i phù hợp v sát giá thực tế chuyể chố g việc ách thuế qu việc ghi th p giá tr Kết hợp v i g h T i guy hâ đ y đủ, to diệ , ết ối th việc sở h u BĐS chi tiết củ t s h t tro g chuyể h h b g giá h , đ t h g hƣợ g tr hợp đ thị trƣờ g tự do, để t g chuyể hƣợ g; m i trƣờ g xây dự g hệ thố g th g ti thố g h t tr ph m vi to g ti cá quốc để qu g cá hâ T đó, chố g đƣợc h i m t i hƣợ g BĐS để đƣợc miễ thuế 3.3.8 Các giải pháp hác Tă g cƣờ g phối hợp tro g ội qu đ i, cu g c p th g ti gu i qu thuế v hệ thố g thuế để tr o đế NNT, b o g m th g ti v h i thuế, thu hập củ NNT t i hi u đị phƣơ g hác h u Xây dự g v thực hiệ có hiệu qu quy chế phối hợp, cu g c p th gi qu C thuế v i g h chức ă g để phục vụ c thuế trọ g việc ự chọ v xây dự g đội g giáo vi Chi cục thuế, có đủ tr h độ, i h ghiệm v d y t i th m v g tác qu p tập hu i m chức t i ă g ực đ m đƣơ g c cho vị, hộ i h h v g ti g tác gi g gƣời ộp thuế, c học hó học sƣ ph m để â g c o ch t ƣợ g chuyể t i th g ti đế gƣời ộp thuế cách tốt h t Tă g cƣờ g đ u tƣ tr g thiết bị, ph m m hỗ trợ qu thuế tập tru g Hiệ y tro g ội g h thuế có r t hi u chƣơ g tr h hỗ trợ cho c qu thu thuế tro g c g có h g chƣơ g tr h đ 90 ỗi thời h g tác g cò đáp ứ g ịp thời phục vụ cho c g việc tr cứu, qu cá hi đƣợc phâ c g hiệm vụ m i ứ g dụ g i qu hệ thố g qu , gây hó hă cho việc tr cứu, i ph i học hỏi ghi đế c g việc m i Chí h v g h thuế đ xây dự g tập tru g (TMS) v c ph i ho thiệ hơ để cá tro g g h dễ d g tr cứu h cá hâ m cò chuyể c cứu chƣơ g tr h h g o i thuế hác Đi u ứ g dụ g y để g ri g củ thuế Thu hập y t o thuậ ợi hi uâ phi g tác, cá thuế dễ d g ắm bắt h h c uâ g việc m i đƣợc giao 34 M s ả l TNCN 3.4.1 iến nghị với Tổng c c thuế Bộ tài Một t g cục Thuế c ƣ c tr th có ế ho ch t chức ghi gi i, chuẩ bị u iệ c cứu i h ghiệm củ thiết hác hƣ xây dự g hệ thố g g ti , xây dự g m h h dự báo, đ o t o cá , đ tr h c p có thẩm quy xem xét s g thời ghi đ i uật gâ sách Nh cứu ƣ c cho phù hợp Hai c xây dự g phƣơ g đo ƣờ g h i ò g củ NNT đối v i phục vụ củ qu thuế củ qu thuế hằm đá h giá hách qu thuế Th g qu đó, qu muố củ NNT để có h ch t ƣợ g, hiệu qu qu thuế ắm bắt đƣợc y u c u mo g g biệ pháp c i thiệ ch t ƣợ g dịch vụ củ m h hằm â g c o h i ò g v ợi ích củ NNT Ba t g cục Thuế c s m ho chu g, thuế thu hập cá hâ uật Qu củ h thuế v đƣợc s g đặc thù ri g đ i, b su g v uật s đ i, b su g số Đi u thu thuế thu hập cá hâ có có quy tr h cụ thể để qu , h t quy tr h x ế toá thuế thu hập cá hâ , quy tr h iểm tr , th h tr thuế thu hập cá hâ v quy tr h ho vƣ c thuế ói ói ri g, đ m b o phù hợp v i quy đị h m i củ uật thuế thu hập cá hâ Tro g việc qu tờ h i v qu thiệ quy tr h ghiệp vụ qu thuế, miễ gi m thuế thu hập cá hâ Hiệ t i việc thuế thu hập cá hâ chƣ có quy tr h ri g g mắc tro g thực hiệ c g tác y Ngo i r , T 91 gặp hi u hó hă , g cục Thuế c b h hS t y ghiệp vụ qu thuế TNCN hằm â g c o ch t ƣợ g c thuế thu hập cá hâ , t o u iệ cho c chuy m , ghiệp vụ, ỹ ă g gh gi i đáp, x góp ph g chức qu Bốn đ ghị T Hiệ y ắm v đƣợc phép thu ho ghiệp cho c đ vƣ thuế v g chức qu thu thuế h h vă b g mắc hƣ s u: gƣời ộp thuế r t hó xác đị h t chức o g góp v o t chức ho t độ g t thiệ , hâ đ o, huyế học th cá hâ đƣợc gi m tr ho ƣơ g, ti c gv t y hi tí h thuế thu hập cá i h h v i u iệ cá hâ ph i có g hợp pháp củ t chức đƣợc phép thu V c sách quy đị h v qu ho t độ g củ t chức h t m u g t thu tro g trƣờ g hợp y để c theo dõi, iểm soát, giám sát việc thu ho y, đ ho thiệ chí h g thời b h h thống gƣời ộp thuế, qu g góp, đ thuế g thời t o u iệ thực hiệ đú g việc gi m tr thu hập tí h thuế củ cá hâ Ngo i ho g góp c u tr , gƣời dâ cò có ho xem xét quy đị h o i tr ho hƣ ho g góp h g hẳ củ chí h quy chi ói tr đị phƣơ g, củ ộp v o quỹ h g góp tr Hiệ chi g tự guyệ y, có r t hi u bắt buộc hƣ g đƣợc thực hiệ theo ời u gọi h trƣờ g… Khi gƣời dâ đƣợc gi m tr ho tro g tí h thuế thu hập cá hâ th c có m u quy đị h thố g h t v g t thu, c g hƣ quy đị h thố g h t qu đƣợc phép thu, qu ập trật tự gƣời dâ cƣơ g tro g qu ho Năm v thủ tục đă g yv gƣời phụ thuộc v i qu t m thời v t i c qu c ƣ cc g góp t i gƣời phụ thuộc để đƣợc gi m tr gi c h, hiệ quy đị h cá hâ chuyể hợp tro g ứ g dụ g qu g gƣời ộp thuế g cục Thuế, Bộ T i chí h xem xét để b y c qu thu ghiệp, ỹ ă g gi o tiếp để tiếp hận sâu, chuy đ o thực hiệ thố g h t v t thu ti thuế v thuế hằm phục vụ g y tốt hơ cho cá hâ â g c o tí h chuy hâ t ti g tác qu i h h m việc ph i đă g thuế chuyể đế , quy đị h thuế đ qu y củ 92 áp dụ g h sơ gƣời phụ thuộc, ếu đƣợc tích thuế thu hập cá hâ th b t ỳ qu g theo dõi đƣợc h sơ đă g i thuế gƣời ộp thuế, hi h o tro g gc quy đị h ph i đă g i gƣời phụ thuộc v i qu Sáu s m b h h theo thẩm quy thuế chuyể đế tr h c p có thẩm quy b h h v chí h sách quy đị h ti u thức hậ diệ dịch vụ ho t độ g i h h v dịch vụ thuộc ho t độ g thuế củ cá hâ mc gă m sở qu ƣơ g để xác đị h đú g o i thu hập chịu thu o i thuế i qu đế mc g i h h củ cá hâ Theo quy đị h hiệ h h ếu i h h dịch vụ th go i việc ộp thuế thu hập cá hâ cò ph i ộp thuế Giá trị gi tă g, thuế M b i, ri g dịch vụ h g ph i thu hập cá hâ t ti i h h, m g tí h ƣơ g, ti c g V r g v chƣ đƣợc quy đị h tro g vă b mc đ gă ƣơ g chịu thuế y chƣ có ti u chí phâ biệt rõ pháp uật tro g thực hiệ gặp hi u hó hă Bảy để t o i m ti cho gƣời ộp thuế hi họ cu g c p th g ti m g tí h ch t h y c m hƣ bí mật i h h, bí mật đời tƣ, pháp uật c đị h trách hiệm củ qu thuế v cá bộ, c th g ti gƣời ộp thuế, rõ trƣờ g hợp ti gƣời ộp thuế cho qu o qu cho qu thuế đƣợc cu g c p th g thời c gc g quy vi ph m h h chí h thuế v chí chịu trách hiệm h h hi cá bộ, c i h h, bí mật đời tƣ củ g chức thuế tro g việc b o mật hác hi có y u c u Đ đị h rõ trách hiệm b i thƣờ g thiệt h i, x quy g chức thuế để ộ th gƣời ộp thuế chủ h yv thuế dễ d g thu thập đƣợc hi u th g ti bí mật Quy đị h g ti v y giúp gƣời ộp thuế, t có đƣợc hệ thố g th g ti đ chi u, đ y đủ hằm phục vụ tốt c g tác qu thuế TNCN củ m h Tám t g cục Thuế c gc việc xây dự g hệ thố g th g ti v cứu tr to hệ thố g qu quy đị h trách hiệm củ qu thuế tro g gƣời phụ thuộc củ NNT TNCN tr thuế t tru g ƣơ g t i đị phƣơ g Trƣờ g hợp có ghi gờ gƣời đƣợc hi u gƣời phụ thuộc TNCN h i đă g gƣời phụ thuộc th quy đị h việc cu g c p h sơ gƣời phụ thuộc gi thuế để phát hiệ trƣờ g hợp Chín t g Cục thuế s m b gi m tr qu h i trù g gƣời phụ thuộc v biệ pháp x h h vă b 93 quy đị h chế t i v việc qu chi tr trá h h g thực hiệ đă g h hƣở g đế quy m số thuế cá hâ cho gƣời ợi củ o độ g hằm gƣời o độ g 3.4.2 iến nghị với C c thuế tỉnh Bắc Giang Một đ ghị Cục Thuế có vă b hập cá hâ chi tiết đế t t ti ƣơ g, ti c g, t hƣợ g b t độ g s … đế t Hai đ o i thu hập có phát si h t i tỉ h, trá h trƣờ g hợp g o i thu hập d g chức xi chuyể c g tác ph i có xi chuyể c m g th i, u i co h đ o Chi cục Thuế có c h gi đ h, ƣu ti hỏ dƣ i 36 thá g tu i, hƣ g c xem xét hi c c g tác t i vị 24 thá g trở c g tác t i vị 36 thá g trở h đ o tỉ h b h h vă b chẽ v i g h thuế để qu h t , đối v i c thời ti h h vă b i g h i mục ục gâ sách h đị b g trƣờ g hợp g chức đ g h , i hó hă g tác: đối v i g chức m ph i đ o c p, g h phối hợp chặt g củ thuế ph i thu v o gâ sách h Kho b c tỉ h b yết c c thu thuế, Cục Thuế chủ độ g th m đối tƣợ g ộp thuế, x ƣơ g, ti g tác v vi ph m pháp uật thuế, áp dụ g biệ pháp cƣỡ g chế bằ g h h thức trích ti g i gâ h g, t ti tr g tác x g chức có xi chuyể c Hai tro g tr h thực hiệ qu mƣu cho c g tác iế v h đ o Cục Thuế xem xét t cụ thể, ph i thật hó hă v ho có thời gi đế đị phƣơ g thiếu qu ghị Cục Thuế xem xét gi i đối v i xi chuyể c chuyể Cục Thuế xem xét gi i ph i có thời gi thuế thu hập cá hâ i h h, t trú g thƣở g x số, t đ u tƣ vố , chuyể xi chuyể c g tác, đƣợc Ngƣỡ g thời gi ập dự toá thu thuế thu g thu hập chịu thuế củ c g chức: C u rõ gd g o i thu hập chịu thuế, h t gi o chu g, h g chi tiết t tâm qu hƣ t t i ho ti gƣời ộp thuế…để thu đú g, đủ, ịp ƣ c B c h Cục Thuế c phối hợp tịch quy đị h thực hiệ thố g h t việc i m ƣ c đối v i số o i thuế thƣờ g phát si h t i thu thuế để gƣời dâ dự v o ghi đú g mục ục gâ sách quy đị h Ba đ ghị phò g chức ă g củ Cục Thuế v i chức ă g hiệm vụ 94 củ m h qu tâm hỗ trợ t o u iệ giúp Chi cục Thuế thực hiệ tốt c g tác thu ợ v cƣỡ g chế ợ thuế c g hƣ gi m ợ T chức iểm tr việc thực hiệ quy tr h qu ợ v cƣỡ g chế ợ thuế; việc thực hiệ c g tác cƣỡ g chế ợ thuế v ti u gi m ợ t i Chi cục Thuế để ịp thời có biệ pháp hỗ trợ, ch â g c o hiệu qu c Bốn đ g tác thu ợ thuế ghị Cục Thuế hi u độ g cá cho Chi cục Thuế xét u độ g cá đ có chuy h h ă g tiếp cậ c m xem ghiệp vụ thuộc t t c ĩ h vực để có g việc g y 3.4.3 iến nghị với UBND TP Bắc Giang ban ngành có liên quan Một đ ghị UBND th h phố đ o phò g, b tă g cƣờ g phối hợp v i Chi cục Thuế tro g c g h, đo thể g tác chố g th t thu thuế v cƣỡ g chế ợ thuế để đ t ết qu c o h t: Ban hành quy chế phối hợp gi v i qu g h Xây dự g, T i guy thuế để xây dự g sở h t g th h i thuế đối v i thu hập t chuyể thu hƣ hiệ g ti v v M i trƣờ g h , đ t hằm qu việc hƣợ g h ở, đ t h t trá h x y r th t y Phò g y tế th h phố đ o vị thuộc g h xác hậ trƣờ g hợp h g có h ă g o độ g, bị bệ h hiểm ghèo theo d h mục quy đị h để m că xét gi m thuế TNCN, cu g c p d h sách Bác sĩ đƣợc phép mở phò g hám tƣ; Phò g t i guy hƣợ g quy m i trƣờ g cu g c p că tí h thuế t chuyể s dụ g đ t; Sở Xây dự g cu g c p că tí h thuế t chuyể hƣợ g c g tr h tr đ t, Phò g Vă hó cu g c p th C g thƣơ g cu g c p th g ti v quy g ti v b thƣơ g m i Công an thành phố phối hợp v i Chi cục thuế, qu phát hiệ , x quy , Phò g ghi m trƣờ g hợp gi b o vệ pháp uật ậ , trố thuế h g ch p h h uật thuế TNCN hằm chố g th t thu NSNN Đối v i g h giáo dục cu g c p d h sách c p phép d y th m, go i r n s m đƣ chí h sách thuế ói chu g v chí h sách thuế TNCN v o tro g học đƣờ g hằm truy giáo dục pháp uật thuế đế v i học si h Đ i phát th h truy Chi cục Thuế truy h h th h phố, Phò g vă hó th g ti phối hợp v i chí h sách thuế, đƣ ti h ghiệp ch p h h tốt 95 ghĩ vụ thuế v i Nh ƣ c, đ g thời ph phá vị, cá hâ ợ thuế dây dƣ Các g h h u qu t hác củ th h phố tùy theo chức ă g, hiệm vụ củ g g h phối hợp v i Chi cục Thuế để tiế h h chố g th t thu thuế Th h ập đo đị b iểm tr i g h v qu đối tƣợ g i h h tr Phò g T i chí h Kế ho ch m trƣở g đo , th h vi UBND x , phƣờ g, phò g thố g Hai đ , qu Chi cục Thuế, thị trƣờ g… ghị UBND th h phố xem xét hỗ trợ i h phí để thực hiệ c g tác ủy hiệm thu t i x , phƣờ g Ba đ ghị UBND th h phố Chỉ đ o g h chức ă g ghi xác đị h h h vi cố t h chây ỳ h củ Nh ƣ c để x g ộp ti thuế thuế h h Bốn đ o UBND x , phƣờ g v Hội đ việc â g c o ch t ƣợ g ho t độ g củ Hội đ c h h vi chiếm đo t ti cứu, g tƣ v g tƣ v thuế x , phƣờ g tro g thuế, đặc biệt tă g cƣờ g g tác giám sát đối v i hộ i h h th y đ i quy m , g h gh h hƣở g t i h thu; hộ i h h t m g i h h g, ghỉ i h h hộ i h h ghỉ bỏ i h h… TÓM TẮT CHƯƠNG Chƣơ g ho y tr h b y că hách qu , chủ qu thiệ qu thu thuế TNCN tr - Đẩy m h c g tác thuế v đế qu có i đị b truy để có gi i pháp th h phố Bắc Gi g: hỗ trợ đế gƣời ộp thuế, đế cá qu - Củ g cố đội g cá thuế đủ v số ƣợ g, ch t ƣợ g đáp ứ g y u c u qu thuế TNCN tro g h - Áp dụ g c tr h thực hiệ g ghệ th g ti hỗ trợ gƣời ộp thuế, cá thuế tro g uật Thuế TNCN - Tă g cƣờ g qu thuế, ho g ăm t i thuế v qu thuế TNCN th g qu quy tr h h i, toá ợ thuế - Tă g cƣờ g c g tác th h tr , iểm tr v x ph m thuế thu hập cá hâ 96 ghi m trƣờ g hợp vi - Qu chặt chẽ thu hập t ti v thu hập t chuyể Các gi i pháp tí h c c g, thu hập t i h h hƣợ g BĐS y có mối qu hệ chặt chẽ v i h u v đ u đƣợc h o ghiệm thiết v tí h h thi Việc triể ghĩ v i việc ho T ƣơ g, ti thiệ qu h iđ g gi i pháp tr thu thuế TNCN T có iế đ ghị Bộ t i chí h, g cục thuế, cục thuế tỉ h Bắc Gi g, UBND th h phố Bắc Gi g v b g h có i qu 97 g 98 KẾT LUẬN Thuế 95%) thuế hƣ gu việc b thu chủ yếu củ Ngâ sách Nh ƣ c (v i t h h chí h sách thuế v qu tro g h g v đ qu ệ chiếm ho g có hiệu qu gu tâm h g đ u củ quốc gi Mỗi sắc thuế g t i gƣời ộp thuế hác h u, tro g thuế thu hập cá hâ có ph m vi tác độ g Việt N m hiệ hơ c Mặc dù t y cò Tr gu g thu Ngâ sách Nh thu triể vọ g tro g tƣơ g i sở hệ thố g tri thức v ho học t i chí h - thuế ết hợp v i thực tiễ tro g chƣơ g tr h đ o t o Th c sĩ chuy g h qu trƣờ g Đ i học Mở H Nội Bằ g phƣơ g pháp phâ tích tr tế T i đ th y đƣợc v i trò củ việc qu hâ hiệu qu v cù g to trƣờ g theo đị h hƣ gâ sách Nh thuế, h t Nó chí h trị i h h củ sở tƣ v qu i h thuế thu hập cá yếu tố để phát triể g x hội chủ ghĩ v củ g cố tí h v ƣ c Chí h v vậy, c sắc thuế ệ g góp củ thuế thu hập cá hâ hi m tố (chiếm ho g 4,5% t ƣ c) hƣ g i đƣợc coi thu t i h tế thị g cho gu thu thiết ph i xây dự g hệ thố g chí h sách thuế thu hập cá hâ phù hợp v phƣơ g thức qu thuế thu hập cá hâ thực hiệu qu uậ vă : “Hoàn thiện quản lý thu thuế Thu nhập cá nhân địa bàn thành phố Bắc Giang” đ cập đế ĩ h vực rộ g, đòi hỏi học vi thức t g quát c o, thời gi ti i ghi cứu sâu, th m h o hi u t i iệu v th qu Mặc dù đ r t cố gắ g ghi có đƣợc ết qu tốt h t hƣ g h g tr i ghiệm thực tế g ghiệp v b h thâ t i chƣ có hi u g trá h hỏi có h g thiếu sót v củ th y c giáo, chuy đọc T i xin chân thành cảm ơn! 99 g cứu đ t i cách ghi m túc hằm đ t i m i, b uậ vă huyết, í h mo g đƣợc góp đ ph i có iế gi , TÀI IỆU THAM KHẢO Bộ t i chí h (2010), Quyết đị h số 108/QĐ-BTC g y 14/01/2010 củ Bộ T i chí h Quy đị h chức ă g, hiệm vụ, quy Thuế trực thuộc T h , c u t chức củ Cục g cục Thuế Bộ t i chí h (2010), Quyết đị h số 503/QĐ-BTC g y 29/03/2010 củ Bộ T i chí h Quy đị h chức ă g, hiệm vụ, quy h , c u t chức củ chi Cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Bộ t i chí h (2013), Th T i chí h hƣ số u củ gd g tƣ số 111/2013/TT-BTC g y 15/8/2013 củ Bộ thực hiệ uật thuế TNCN, uật s uật thuế TNCN v Nghị đị h 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 củ Chí h phủ quy đị h chi tiết số u củ đ i, b su g số u củ Bộ t i chí h (2013), Th t i chí h hƣ đ i, b su g gd uật thuế TNCN g tƣ số 156/2013/TT-BTC g y 06/11/2013 củ Bộ thi h h số u củ su g số u củ uật thuế TNCN, uật s uật qu uật qu thuế; uật s , b thuế v Nghị đị h số 83/2013/NĐ-CP củ Chí h Phủ Bộ t i chí h (2014), Th T i chí h hƣ gd g tƣ số 151/2014 TT-BTC, g y 10/10/2014 củ Bộ thi h h Nghị đị h số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 ăm 2014 củ Chí h phủ v việc s đ i, b su g số u t i Nghị đị h quy đị h v thuế Bộ T i chí h (2015), Báo cáo đá h giá t h h h thực hiệ uật s đ i uật v thuế Bộ t i chí h (2016), Quyết đị h số 2710/QĐ-BTC g y 20/12/2016 củ Bộ Trƣở g Bộ T i Chí h v việc ph duyệt ế ho ch c i cách qu đo thuế gi i 2016-2020 Chi cục thuế th h phố Bắc Giang (2017), Báo cáo t Chi cục thuế TP Bắc Gi g t ăm 2015 đế g ết ho t độ g củ ăm 2017 Đ g Chi cục thuế th h phố Bắc Gi g, Báo cáo chí h trị củ B 100 Ch p h h Đ g t i Đ i hội Đ g CCT th h phố Bắc Gi g thứ III (Nhiệm ỳ 2015 - 2020) 10 Huỳ h Huy Quế, (2008), “Góp ý vào dự thảo nghị định thuế thu nhập cá nhân: ơn giản, minh bạch phù hợp với thực tiễn” Hƣơ g (2012), uậ vă th c sĩ i h tế “Giải pháp tăng cư ng quản 11 lý thuế TNCN địa bàn tỉnh Yên Bái ” 12 ƣu Thị Thu H (2011), uậ vă th c sĩ i h tế “Hoàn thiện quản lý thuế TNCN Việt Nam nay” 13 Nguyễ Vă Hiệu (2006), T p chí Nghi cứu T i chí h - Kế toá , số thá g 8/2006 14 Nguyễ Vă Hiệu, Nguyễ Việt Cƣờ g (2007), Nh xu t b T i chí h, Hà Nội 15 Quốc hội ƣ c CHXHCN Việt N m (2006), Luật Qu thuế số 78/2006/QH11, g y 29 thá g 11 ăm 2006 16 Quốc hội ƣ c CHXHCN Việt N m (2007), uật Thuế thu hập cá hâ số 04/2007/QH12 g y 21/11/2007 củ Quốc hội ƣ c Cộ g hò x hội chủ ghĩ Việt N m hó XII ỳ họp thứ 17 Tr Quỳ h Chi (2011), uậ vă th c sĩ i h tế “Quản lý thuế TNCN ngư i nước địa bàn thành phố Hà Nội” 18 T g cục thuế (2008), Quy tr h Kiểm tr thuế 19 T g cục thuế (2008), Quy tr h Qu 20 T g cục thuế (2009), Quy tr h Đă g h i, ộp thuế v ế toá thuế thuế 21 T g cục thuế (2010), Quyết đị h số 504/QĐ/TCT g y 29/3/2010 củ T g cục trƣở g T g cục thuế quy đị h chức ă g, hiệm vụ củ đội thuộc Chi cục Thuế; 22 T g cục thuế (2011), Quy tr h Qu 23 Thủ tƣ g Chí h phủ (2011), Quyết đị h số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 củ Thủ tƣ gi i đo thu ợ thuế g Chí h phủ v việc ph duyệt chiế t 2011-2020 101 ƣợc c i cách hệ thố g thuế 24 Bert Brys and Chritopher Heady (2006), “Fundamental reform ofpersonal income tax in OECD countrles: trends and experiences” 25 John R Graham, Jana S Raedy, Douglas A Shackelford (2011), Research in accounting for income taxes, Journal of Accounting and Economics: Bài báo ghi cứu v AFIT (Accou ti g for I come Taxes - Quyết toá thuế thu hập) Cá web Bộ Kế ho ch v đ u tƣ: www.mpi.gov.v Bộ T i chí h: www.mof.v C i cách h h chí h củ Bộ ội vụ: www.vist gov.v Cục Thuế tỉ h Bắc Gi g: http://bacgiang.gdt.gov.vn T g cục Thuế: www.gdt.gov.vn 102 ... .48 B g 2.3: Kết qu thu NSNN củ CCT th h phố Bắc Gi g gi i đo 2015 - 2017 50 B ng 2.4: Kết qu thu thuế TNCN địa bàn TP Bắc Giang giai đo n 2015 – 2017 54 B ng 2.4a: Kết qu thu thuế... MST cá hâ t i chi cục thuế TP Bắc Giang t năm 20152017 58 B g 2.6: Kết qu x lý h sơ kê khai toán thuế TNCN đị b TP Bắc Giang năm 2015-2017 59 B g 2.7: Kết qu x lý h...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG NGU N THỊ THANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm vinacare , Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm vinacare