Hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại huyện thanh trì thành phố hà nội

113 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI HUYỆN THANH TRÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN DUY TẤN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 8340101 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐỖ HOÀNG TOÀN Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tác giả Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Duy Tấn i LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận văn tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội, em nhận quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ thầy cô Ban lãnh đạo viện, thầy cô Khoa Sau Đại học, thầy cô khoa thuộc viện Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc xin có lời cảm ơn trân trọng gửi đến thầy cô, đặc biệt giảng viên hướng dẫn GS.TS Đỗ Hoàng Tồn tận tình hướng dẫn em nghiên cứu, hồn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn phòng, ban thuộc Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì; cảm ơn Đảng ủy, UBND xã, thị trấn; quan đơn vị, trường học thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; đặc biệt xin cảm ơn đồng chí cán bộ, cơng chức cơng tác phòng Kinh tế, phòng Quản lý Đơ thị, phòng Lao động Thương binh Xã hội, Văn phòng HĐND UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy Thanh Trì nhiệt tình tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo quan chủ quản, bạn bè, đồng nghiệp học viên Lớp QT71 - Viện Đại học Mở Hà Nội ủng hộ, tạo điều kiện sát cánh tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn gia đình tơi tạo điều kiện để tơi có thời gian học tập, nghiên cứu, hồn thành Luận văn tốt nghiệp này./ HỌC VIÊN Nguyễn Duy Tấn ii CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐ : Ban đạo BHYT : Bảo hiểm y tế BQL : Ban quản lý CDCCKT : Chuyển dịch cấu kinh tế CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - đại hóa CTMTQG : Chương trình mục tiêu Quốc gia DN : Doanh nghiệp HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã KT-XH : Kinh tế, xã hội MTQG : Mục tiêu quốc gia MTTQ : Mặt trận Tổ quốc NNNDNT : Nông nghiệp, nông dân, nông thôn NT : Nông thôn NTM : Nông thôn NXB : Nhà xuất TDTT : Thể dục thể thao TTCN : Tiểu thủ công nghiệp THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân VAC : Vườn ao chuồng VACR : Vườn ao chuồng rừng XD : Xây dựng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG vii CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Khái niệm nông thôn 1.1.1 Khái niệm nông thôn 1.1.2 Tác động nông thôn 10 1.1.3 Nguyên tắc xây dựng nông thôn 11 1.1.4 Những nội dung nông thôn 12 1.1.5 Đặc trưng nông thôn 15 1.1.6 Vai trò nơng thơn 16 1.2 Quản lý xây dựng nông thôn 18 1.2.1 Khái niệm quản lý xây dựng nông thôn 18 1.2.2 Nội dung quản lý xây dựng nông thôn 19 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng nông thôn 27 Kết luận Chương 31 Chƣơng 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 32 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 32 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên xã hội 32 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 32 2.2 Phân tích thực trạng XD NTM huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2018 34 2.2.1 Quy hoạch thực quy hoạch 34 iv 2.2.2.Giao thông 35 2.2.3 Thủy lợi 37 2.2.4 Hệ thống điện 39 2.2.5 Cơ sở vật chất trường học 40 2.2.6 Cơ sở vật chất văn hóa 42 2.2.7 Chợ nông thôn 44 2.2.8 Bưu điện 45 2.2.9 Nhà dân cư nông thôn 46 2.2.10 Thu nhập 47 2.2.11 Tỷ lệ hộ nghèo 47 2.2.12 Cơ cấu lao động 47 2.2.13 Hình thức tổ chức sản xuất 48 2.2.14 Giáo dục 49 2.2.15 Y tế 50 2.2.16 Văn hóa 52 2.2.17 Môi trường 53 2.2.18 Hệ thống trị tổ chức trị - xã hội vững mạnh 56 2.2.19 An ninh trật tự 57 2.3 Công tác lãnh đạo, đạo thực đề án 57 2.3.1 Công tác xây dựng kế hoạch 57 2.3.2 Ban hành văn quản lý xây dựng nông thôn 59 2.3.3 Tổ chức máy quản lý XD nơng thơn huyện Thanh Trì 61 2.3.4 Tổ chức đạo thực nội dung xây dựng NTM 63 2.3.5 Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm 67 2.3.6 Đánh giá chung xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2018 68 Kết luận Chương 76 Chƣơng 3: MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 77 v 3.1 Mục tiêu 77 3.1.1 Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 77 3.1.2 Mục tiêu xây dựng NTM huyện Thanh Trì 78 3.2 Phương hướng nhiệm vụ xây dựng nơng thơn huyện Thanh Trì 79 3.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động 79 3.2.2 Tập trung phát triển kinh tế 80 3.2.3 Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội 81 3.2.4 Phát triển văn hóa - xã hội 81 3.2.5 Củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống trị 82 3.3 Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thơn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 83 3.3.1 Quản lý chặt chẽ việc thực quy hoạch xây dựng nông thôn phê duyệt 83 3.3.2 Nâng cao lực máy quản lý xây dựng nông thôn huyện Thanh Trì 85 3.3.3 Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn xây dựng nông thôn 86 3.3.4 Tập trung huy động kinh phí Nhà nước xã hội đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn 88 3.3.5 Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, văn hoá; tăng cường bảo vệ môi trường khu vực nông thôn 91 3.3.6 Tiếp tục củng cố, đổi hình thức tổ chức sản xuất 93 3.3.7 Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực Chương trình XD NTM quản lý XD NTM 94 3.3.8 Kiến nghị với thành phố Hà Nội 98 Kết luận Chương 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơng tác quy hoạch huyện Thanh Trì 34 Bảng 2.2: Hiện trạng hệ thống giao thông nông thôn 37 Bảng 2.3: Hiện trạng quy hoạch hệ thống thủy lợi 38 Bảng 2.4: Hiện trạng dự kiến cải tạo hệ thống lưới điện 39 Bảng 2.5: Hiện trạng nhu cầu xây dựng trường học đến năm 2020 42 Bảng 2.6: Cơ sở vật chất văn hoá 43 Bảng 2.7: Thực trạng chợ nông thôn 45 Bảng 2.8: Số xã đạt tiêu chí nhà 46 Bảng 2.9a: Hiện trạng y tế xã 51 Bảng 2.9b: Một số tiêu trạng y tế tuyến xã 51 vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Sau 30 năm thực đường lối đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đặt nông nghiệp, nông dân, nông thơn vị trí chiến lược quan trọng, coi sở lực lượng để phát triển kinh tế, xã hội bền vững, ổn định trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc bảo vệ mơi trường sinh thái Tại hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa X nêu quan điểm: cần có bước phát triển NNNDNT, trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nơng thơn; xây dựng nơng nghiệp tồn diện theo hướng đại hóa, bền vững; xây dựng nơng thơn có kết cấu hạ tầng KT-XH đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, xã hội nông thôn ổn định; xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nơng đội ngũ trí thức thành tảng bền vững, bảo đảm thực thành công nghiệp CNH, HĐH theo định hướng XHCN XD NTM giải pháp quan trọng thiết thực nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị Hội nghị lần thứ 7, BCH TW khóa X đề ra, tạo động lực quan trọng cho nghiệp CNH, HĐH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn Từ nơng nghiệp, nơng thơn phát triển với nhịp độ cao theo hướng tăng suất, chất lượng hiệu quả, bảo đảm vững an ninh lương thực quốc gia; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nơng thơn tăng cường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất bước làm thay đổi mặt nông thôn; đời sống vật chất tinh thần cư dân vùng nông thôn ngày cải thiện; hệ thống trị nơng thơn tăng cường; dân chủ sở phát huy; an ninh trị, trật tự an tồn xã hội giữ vững Tuy nhiên, nhiều kết đạt chưa tương xứng với tiềm lợi như: Nơng nghiệp phát triển bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao khoa học, công nghệ đào tạo nguồn nhân lực hạn chế Nơng nghiệp, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt thiếu yếu kém; môi trường sinh thái ngày ô nhiễm Đời sống vật chất, tinh thần người nơng dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, chênh lệch giàu nghèo nơng thơn thành thị lớn, nhiều vấn đề phát sinh tiềm ẩn; xã hội xúc cho mơi trường nơng thơn, đòi hỏi phải tiến hành xây dựng nơng thơn mới; từ xác định tầm quan trọng việc xây dựng nông thôn nhiệm vụ cần thiết, cấp bách tảng để xây dựng môi trường, cộng đồng dân cư, nông thôn cách bền vững Thanh Trì huyện ngoại thành nằm phía Nam Thủ đơ, có diện tích đất tự nhiên 6.292,7 ha, đất nơng nghiệp 4.362,9 ha; với 67% người độ tuổi lao động làm nơng nghiệp Vì mục tiêu việc xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2030 huyện Thanh Trì là: Kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần cư dân nông thôn nâng cao Nông thôn phát triển theo quy hoạch, cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội đại, môi trường sinh thái bảo vệ Dân trí nâng cao, sắc văn hóa dân tộc giữ gìn phát huy An ninh trật tự ổn định Chất lượng hệ thống trị nâng cao Xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng đại Nâng cao suất, chất lượng hiệu sản xuất, kinh doanh chế biến Sản phẩm nơng nghiệp có sức cạnh tranh cao Xây dựng nơng thơn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng đại, đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, khu dân cư Qua thực tiễn năm việc xây dựng nông thôn địa bàn lưới chợ phù hợp với quy hoạch địa phương huyện Trong đó: Đầu tư xây dựng 13 chợ cải tạo 01 chợ xã địa bàn huyện với phương châm: ngân sách hỗ trợ sở hạ tầng, kêu gọi xã hội hố đầu tư phần nổi, tổ chức quản lý mơ hình kinh doanh chợ phù hợp quy định pháp luật Ưu tiên triển khai dự án xây dựng chợ xã mà nhà nước thu hồi nhiều đất, mở rộng chợ cũ để tạo việc làm cho người lao động, dự án xây dựng chợ phê duyệt, có đủ điều kiện thực Thứ bảy: bưu điện Đầu tư điểm bưu điện văn hố xã (Tứ Hiệp, Hữu Hồ, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp) Tăng cường đầu tư sở vật chất hệ thống điểm bưu điện văn hoá xã địa bàn huyện; cải tạo nâng cấp mạng lưới truyền thông thông tin liên lạc Thứ tám: nhà dân cư Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đầu tư cải tạo 1.915 nhà chưa đạt chuẩn Bộ Xây dựng; chỉnh trang 490 nhà dân cư Hàng năm ngân sách huyện hỗ trợ xây dựng 03 nhà hỗ trợ cải tạo 12 nhà tình nghĩa cho đối tượng gia đình sách 3.3.5 Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, văn hố; tăng cường bảo vệ mơi trường khu vực nông thôn - Tăng cường đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống trạm y tế, giáo dục địa bàn Tập trung thực giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trọng tâm nâng cao chất lượng giáo viên, đổi nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Phấn đấu năm 2020, trì 100% trạm y tế đạt chuẩn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, phấn đấu hoàn thành phổ cập bậc THPT tương đương, nâng tỷ lệ giáo viên có trình độ chuẩn 80% Cụ thể sau: 91 Thứ nhất: giáo dục - đào tạo Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trọng tâm đổi công tác quản lý, tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên; đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhà trường ứng dụng giảng dạy, học tập, quản lý giáo dục Triển khai tốt công tác dạy nghề: Tiếp tục thực kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2016-2020; trọng nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Tổ chức dạy nghề nông thôn gắn với xây dựng NTM, đặc biệt ưu tiên xã đăng ký hồn thành xây dựng nơng thơn tập trung giải việc làm cho người lao động hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, hộ nghèo Kế hoạch giai đoạn 2018-2020 đào tạo nghề cho 3.000 lao động/năm Thứ hai: y tế Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, chủ động triển khai biện pháp phòng chống dịch, khơng để dịch bệnh xảy Triển khai xây dựng Trung tâm y tế huyện phòng khám đa khoa Đơng Mỹ, phòng khám đa khoa Đại Áng Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% Thứ ba: môi trường - Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn xã thực tiêu tiêu chí mơi trường Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, số hộ sử dụng nước đạt 80% Tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom vận chuyển ngày đạt 95% - Chỉ đạo xã tiến hành trồng xanh làm hàng rào quanh nghĩa trang nhân dân Triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hoả táng góp phần thực tang văn minh địa bàn huyện - Tiếp tục xây dựng, củng cố phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, 92 thể thao Quan tâm đầu tư sở vật chất cho phát triển văn hoá, thể thao đặc biệt xã vùng xa trung tâm, xã nhiều khó khăn Tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hoá vật thể phi vật thể Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hoá Phấn đấu đến năm 2020 gia đình văn hố đạt tỷ lệ 90%, thơn, làng văn hoá đạt tỷ lệ 80% - Tiếp tục thu hút nguồn vốn thực đầu tư chương trình nước vệ sinh mơi trường nơng thơn Tổ chức tốt việc thu gom xử lý rác thải, nước sinh hoạt chăn nuôi Tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường xanh đẹp Phấn đấu, trì 100% dân số nơng thơn sử dụng nước hợp vệ sinh, 80% hộ gia đình nơng thơn sử dụng nước theo tiêu chuẩn, 95% rác thải sinh hoạt thu gom vận chuyển ngày 3.3.6 Tiếp tục củng cố, đổi hình thức tổ chức sản xuất - Tiếp tục thực đề án chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái nhằm mục tiêu sản xuất hàng hoá chất lượng, tạo vành đai xanh cho Thủ đô, lấy nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao làm mục tiêu phấn đấu, tăng thu nhập/ha canh tác Gắn phát triển nông nghiệp với du lịch địa bàn Phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp từ 2,5 - 3%, giá trị sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản/ha đất nông nghiệp đạt 200 triệu đồng; Tỷ trọng khu vực kinh tế nông nghiệp cấu kinh tế huyện quản lý 08% - Củng cố đổi hoạt động HTX, phát triển đa dạng hình thức kinh tế hợp tác nơng thơn Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, kinh tế hộ, kinh tế trang trại doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phát triển Xây dựng chế, sách thu hút dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên dự án công nghệ cao, dự án tạo việc làm cho lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn 93 - Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50 triệu đồng/người/năm - Duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí XD NTM 15/15 xã - Xây dựng kế hoạch thực giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020, thực rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo Phấn đấu năm số hộ nghèo 200 hộ Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên - Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, hình thức đào tạo tạo cơng ăn việc làm thường xuyên cho người lao động; thực giải việc làm cho 6.000 - 6.500 lao động Hình thức tổ chức sản xuất - Củng cố, nâng cao lực, phát huy vai trò kinh tế tập thể HTX nông nghiệp; mở rộng dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, bước chuyển đổi HTX theo Luật HTX Liên kết trang trại sản xuất, thống hình thành HTX trang trại, khuyến khích HTX tham gia thành viên Liên minh HTX thành phố Hà Nội 3.3.7 Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực Chương trình XD NTM quản lý XD NTM - Tổ chức tập huấn cho cán bộ, Ban giám sát cộng đồng dân cư tham gia giám sát thực chương trình, dự án xây dựng NTM quy trình kiểm tra, giám sát đánh giá, hệ thống tiêu giám sát, đánh giá Cần bố trí kinh phí cho cơng tác giám sát xã, thơn, xóm; có chế rõ ràng minh bạch HĐND, tổ chức xã hội Ban giám sát cộng đồng dân cư trình thực Chương trình xây dựng NTM - Xây dựng quy chế, hệ thống thông tin báo cáo cho cấp xã nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, kết thực khó khăn vướng mắc có giải pháp để đạo, tháo gỡ Coi việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo tiêu đánh giá, bình xét thi đua quan đơn vị hàng năm 94 - Kiểm soát việc thành lập giám sát chặt chẽ việc thực nhiệm vụ giao BCĐ xây dựng nông thôn cấp Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lập quy hoạch nông thôn giúp BCĐ thực tốt chức tham mưu hoàn thành việc tư vấn, giúp đỡ xã lập tổ chức thực Đề án xây dựng nông thôn cấp xã Thực nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ, kiểm tra, giám sát tiến trình thực nội dung công tác xây dựng nông thơn theo lộ trình đặt Thực nghiêm túc việc quản lý nhà nước công tác xây dựng nông thôn - Cần khắc phục tình trạng “cha chung khơng khóc” việc thực quản lý xây dựng nông thôn số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nguồn vốn kinh phí xây dựng nơng thơn nhà nước hỗ trợ phần, lại người dân đóng góp Vì thế, sử dụng để tránh thất thoát yêu cầu tiên cho vấn đề Trong thời gian tới, huyện Thanh Trì cần phải có động thái sau: - Tiếp tục rà sốt quy hoạch NTM xã, tránh tình trạng chạy theo thành tích để lấy số lượng tiêu chí mà khơng tính đến cơng suất sử dụng - Xử lý nghiêm minh, người, tội cán cơng chức làm sai, gây thất thốt, lãng phí cho địa phương, xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, luân chuyển cán bộ, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức vụ tương ứng - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát xử lý sai phạm, thất lãng phí xảy Như vậy, quản lý xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội thời gian tới cần phải thống giải pháp phù hợp, đặt chúng mối quan hệ biện chứng tác động qua lại lẫn Khơng có giải pháp tối ưu cho vấn đề, quan trọng huyện cần phải biết kết hợp, vận dụng giải pháp cho linh hoạt, hiệu trình thực thi Trên sở kế thừa cách làm hay, phương pháp tốt có, 95 cần tiếp tục học hỏi bổ sung giải pháp để ứng dụng vào thực tiễn huyện - Ban đạo cấp thực chế độ báo cáo định kỳ tháng, năm đánh giá hàng năm tình hình thực chương trình, đề án Ban đạo xây dựng nông thôn huyện Ban đạo xây dựng nông thôn tổng hợp, báo cáo định kỳ cho UBND huyện thành phố Hà Nội - Thực giám sát từ sở cộng đồng; xã lập tổ giám sát nhân dân để giám sát thực kế hoạch xây dựng nông thôn cấp xã - Người dân tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu tổ chức thực xây dựng nông thôn hàng năm (với hình thức thăm quan hộ gia đình thực xây dựng nơng thơn mới, chấm điểm cho tiêu chí để cuối năm bình xét hộ đạt tiêu chuẩn) Những việc làm chưa với quy ước thôn, làng phải cơng khai để người dân theo dõi việc quyền chấn chỉnh, người dân tự sửa đổi - Chỉ đạo thống nhất, cụ thể, sâu sát thu hút tham gia chủ động, tích cực hệ thống trị nhân dân địa bàn Cấp ủy Đảng, quyền, MTTQ đồn thể sở phải xem nhiệm vụ trị quan trọng thường xun Các phòng, ban, ngành có liên quan phải xây dựng kế hoạch thực chương trình thành phố xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn Ban đạo xây dựng nông thôn phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, phát sai lệch để uốn nắn, cách làm hay để nhân rộng - Mọi sách, kế hoạch nằm giấy tờ khơng triển khai vào thực tế Muốn tất cấp, ngành tầng lớp nhân dân hiểu biết nắm vững tất yếu phải tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tồn xã hội Vì vậy, để phát huy tham gia toàn dân để người dân ý thức tầm quan trọng Chương trình xây dựng nơng thơn mới, nội dung phương pháp mục tiêu 96 cần đạt xây dựng nông thôn thời kỳ CNH-HĐH, để người dân đồng thuận tham gia giám sát thực hết công tác tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu - Tổ chức phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn thôn, xã Trên sở giao nhiệm vụ cho đơn vị, cá nhân phụ trách việc thực nhiệm vụ Đề án (sau UBND huyện phê duyệt) - Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tạo thống cao nhận thức Đảng, nhân dân xã quan điểm, nội dung, phương pháp, cách làm, chế sách nhà nước xây dựng NTM, để hệ thống trị sở người dân hiểu rõ Chương trình xây dựng NTM người nơng dân vừa chủ thể, vừa đối tượng hưởng thụ Từ đồng tâm, chung sức, tự giác, chủ động tham gia, không ỷ lại, trông chờ vào đầu tư Nhà nước Để có điều cần phải tổ chức hiệu việc phổ biến, quán triệt để cán nhân dân hiểu đúng, thống nhận thức, tạo đồng thuận cơng việc triển khai thuận lợi, sáng tạo, đạt kết tốt - Các cấp ủy đảng, quyền, đồn thể tập trung đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên nhân dân mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng việc xây dựng nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ, UBMTTQ tổ chức trị - xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với UBND huyện xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực nhằm tạo đồng thuận nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác hăng hái tham gia xây dựng NTM cho cán nhân dân, tăng cường phối hợp quan, đơn vị công tác thông tin, giới thiệu điển hình tiên tiến, phương pháp hay, sáng kiến, sáng tạo xây dựng NTM - Xây dựng lực lượng công an huyện, công an xã, quan, đơn vị 97 vững mạnh trị tư tưởng, tổ chức nghiệp vụ, tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo cung cấp trang thiết bị sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Đẩy mạnh chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường biện pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu đấu tranh trấn áp tội phạm tệ nạn xã hội đảm bảo giữ vững an ninh trị, ổn định trật tự an tồn xã hội - Nâng cao trình độ, lực quản lý, lãnh đạo, đạo, điều hành lãnh đạo UBND xã Xây dựng đội ngũ cán có lĩnh trị vững vàng, động, sáng tạo, đổi mới, đề cao trách nhiệm người đứng đầu Đẩy mạnh thực cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân đội ngũ cán - Duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hệ thống trị sở Thực tốt khâu công tác cán bộ, thường xuyên rà soát, đánh giá, đào tạo nâng cao chất lượng cán - Công tác tổ chức, xây dựng Đảng, củng cố, nâng cao chất lượng vai trò tổ chức hệ thống trị sở có bước chuyển biến mạnh phương diện có bước tiến chất Các tổ chức sở Đảng đồn thể trị từ huyện đến sở củng cố kiện toàn 3.3.8 Kiến nghị với thành phố Hà Nội Để thực tốt Chương trình XD NTM đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề Huyện Thanh Trì kiến nghị thành phố Hà Nội số vấn đề sau: - Sau Luật đất đai 2013 ban hành có hiệu lực thi hành Để nâng cao giá trị thu nhập đất canh tác khuyến khích chuyển đổi cấu trồng đất nông nghiệp, thành phố cần ban hành, hướng dẫn quy trình thực thủ tục chuyển đổi chung để huyện làm triển khai thực - Huyện Thanh Trì hồn thành cơng tác dồn điền đổi Để công tác quản lý đất đai sau chuyển đổi đảm bảo quyền lợi hợp pháp người 98 dân, đề nghị Thành phố cần đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Trong điều kiện nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng nơng thơn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế xã hội huy động nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn xã khơng đồng đều, đặc biệt nguồn lực huy động từ công tác đấu giá đất, thành phố cần cấp lại phần đấu giá đất tất xã (kể xã hồn thành nơng thơn thị trấn ), có chế cho UBND huyện linh động việc sử dụng nguồn kinh phí cấp lại từ công tác đầu giá đất để cân đối nguồn lực đầu tư hạ tầng cho tất xã địa bàn công tác xây dựng nông thôn 99 Kết luận Chƣơng Chương Luận văn từ quan điểm Đảng, mục tiêu xây dựng nông thôn quốc gia đến phương hướng xây dựng nơng thơn huyện Thanh Trì Luận văn đưa giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn mới, giải pháp vấn đề khoa học giải tồn thực tiễn giải pháp quản lý chặt chẽ việc thực quy hoạch xây dựng nông thôn phê duyệt; nâng cao lực máy quản lý xây dựng nông thôn mới; tổ chức lớp đào tạo, tập huấn; huy động kinh phí nhà nước xã hội đầu tư xây dựng hạ tầng nông thơn; đẩy mạnh phát triển y tế, văn hóa, tăng cường bảo vệ môi trường khu vực nông thôn; tiếp tục củng cố, đổi hình thức tổ chức sản xuất; tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực Chương trình xây dựng nơng thơn quản lý xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Từ tác giả kiến nghị với UBND thành phố Hà Nội vấn đề để công tác xây dựng nông thôn huyện Thanh Trì với mục tiêu tiến độ đề 100 KẾT LUẬN Xây dựng NTM chủ trương đắn Đảng Nhà nước nhằm phát triển nơng nghiệp, nơng thơn tồn diện theo hướng đại, hiệu bền vững, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông dân Xây dựng NTM nghiệp lâu dài, nhiệm vụ liên quan đến mặt đời sống xã hội Xây dựng NTM việc đổi tư duy, nâng cao lực người dân cộng đồng địa phương Từ tạo động lực để người dân tham gia cách chủ động vào trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa môi trường địa phương với hỗ trợ phù hợp, hiệu Nhà nước Xây dựng NTM nhiệm vụ có tính lâu dài, cần phải xây dựng kế hoạch phát triển lâu dài toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn Kế hoạch phải xây dựng thực sở khoa học bối cảnh kinh tế, trị, văn hóa, xã hội địa phương Với phương châm: “Nhà nước nhân dân làm”, xây dựng NTM cách mạng phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, tham gia người dân, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi nhằm chủ động tham gia, tích cực thực XD NTM Từ thực tế huyện Thanh Trì nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung, rút điều rằng: chủ trương đúng, cách làm khoa học, ý chí tâm đồng thuận yếu tố định thành công chương trình xây dựng NTM Xây dựng nơng thơn phải đặt trình CNH-HĐH đất nước, coi trọng mục tiêu thị hóa nơng thơn Nhà nước với vai trò chủ đạo, định hướng nơng dân thực theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, thơng qua chế, sách nhà nước Xây dựng NTM phải trọng đến kinh tế nông thôn phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao đời sống cho nơng dân 101 Chương trình xây dựng nơng thơn nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ việc cải tạo, xây dựng nơng thơn theo tiêu chí hướng đến đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước để nông nghiệp phát triển bền vững Các quan quản lý nhà nước phải tổng kết thực tiễn, bám sát sở, hỗ trợ hướng dẫn nghiệp vụ Đây nhiệm vụ quan trọng khó khăn, đòi hỏi phải có nỗ lực to lớn có nguồn lực đầu tư thích đáng, tham gia tích cực hệ thống trị, nhân dân, hỗ trợ cộng đồng Quốc tế Đặc biệt, phải tạo phong trào phát huy tham gia tích cực cộng đồng dân cư nông thôn tầng lớp nhân dân nước, đảm bảo cho thành công chương trình Cán bộ, cơng chức sở người chịu trách nhiệm trước cấp ủy HĐND xã triển khai Nghị Đảng quyền, họ chưa có chế độ đãi ngộ lương/tháng cơng tác phí cách xứng đáng Do đó, nhiệt tình họ có hạn Trong q trình triển khai, cán bộ, công chức địa phương phải ghi chép số liệu, báo cáo tình hình biến động hạng mục cơng trình v.v giám sát nơng dân thực nghiệp xây dựng nông thôn Nhưng lịch sử để lại nên trình độ văn hóa 50% số cán thơn, xóm bậc Tiểu học nên chưa đáp ứng yêu cầu thống kê, kế tốn tài Do vậy, giải pháp xây dựng nơng thơn truyền thông nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán nông dân, biểu dương người nông dân tiêu biểu xây dựng nông thôn Đồng thời, Nhà nước cần tăng đầu tư kinh phí cho hoạt động tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ quản lý kinh tế nông nghiệp, nông thôn cho đội ngũ cán thôn Điều cốt lõi xây dựng nông thơn dân chủ với nơng dân xác định vai trò chủ thể nơng dân nghiệp phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn bối cảnh CNH-HĐH đất nước./ 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Đảng huyện Thanh Trì khóa XXII (2010), Nghị số 75 - NQ/HU ban hành chương trình xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010- 2020, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008), Nghị số 26NQ/TW ban hành nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hà Nội Quyết định số 3113/QĐ - UBND UBND huyện Thanh Trì, ngày 12/8/2011 việc phê duyệt Đề án xây dựng nơng thơn huyện Thanh Trì giai đoạn 2010-2020 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010), Thông tư số 07/2010/TT - BNNPTNT ngày 8/2 hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí Quốc gia Bộ kế hoạch đầu tư (2013), Thông tư số 03/2013/TT - BKHĐT ngày 07/8/2013 “Hướng dẫn thực Quyết định số 498/QĐ - TTg ngày21/3/2013 Thủ tướng Chính phủ bổ sung chế đầu tư Chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020” Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2012), Xây dựng nông thôn mới, Nhà xuất Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2013), Thông tư số 41/2013/TT -BNNPTNT ngày 04/10/2013 “Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốcgia nơng thơn mới" Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2014), Quyết định 309/QĐ -BNN - TCCB ngày 27/02/2014Về điều chỉnh, bổ sung Quyết định2501/QĐ BNN - TCCB ngày 17/9/2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn “Thành lập văn phòng điều phối Chương trìnhMTQG xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010 - 2020 " Chính phủ (2008), Nghị số 24/2008/NQ - CP ngày 28/10 ban hành Chương trình hành động Chính Phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ BCHTWĐảng khóa X nông nghiệp, nông dân nông thôn 10 Chính phủ (2009), Quyết định số 342/QĐ/TTg sửa đổi số điều tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, Hà Nội 11 Chính phủ (2010), Nghị định số 41/2012/NĐ - CP quản lý, sử dụng đất lúa, Hà Nội 12 Công văn số 3491/UBND - NN ngày 25/5/2010 UBND thành phố Hà Nội việc triển khai thực Nghị HĐND thành phố xây dựng nông thôn 13.Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986); lần thứ VII (1991); lần thứ VIII (1996); lần thứ IX (2001); lần thứ X (2006), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa IX đẩy nhanh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn thời kỳ 2001 - 2010 15 Học viện Hành (2008), Giáo trình Quản lỷ nhà nước nơng nghiệp nông thôn, Nxb Khoa học kỹ thuật 16 Hỏi đáp hướng dẫn xây dựng nông thôn - Các sách Quốc gia nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn việc làm (2012), Nxb Lao động, Hà Nội 17 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18.Quyết định số 1600/QĐ - TTg ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 19 Quyết định số 2333/QĐ - UBND ngày 25/5/2010 UBND thành phố Hà Nội việc phê duyệt Đề án Xây dựng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020 , định hướng 2030 20 Quyết định số 6330/QĐ - UBND ngày 23/12/2010 UBND thành phố Hà Nội việc ban hành quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình duyệt Đề án xây dựng NTM cấp huyện Đề án xây dựng NTM cấp xã địa bàn thành phố Hà Nội 21 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 491/QĐ - TTg ngày 16/4 ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn 22 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ - TTg ngày 4/6 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 23 Trung tâm khuyến nông Quốc gia (2013), Sơ kết năm thực Nghị TW7 khóa X nông nghiệp, nông dân nông thôn 24 Thành ủy Hà Nội (2011), Chương trình số 02 - CTr/TU ngày 29/8/2011về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011- 2015 25 UBND huyện Thanh Trì, Báo cáo kết xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thanh Trì, TP Hà Nội giai đoạn 2010-2018 ... trưng nông thôn 15 1.1.6 Vai trò nơng thơn 16 1.2 Quản lý xây dựng nông thôn 18 1.2.1 Khái niệm quản lý xây dựng nông thôn 18 1.2.2 Nội dung quản lý xây dựng nông thôn. .. nghiên cứu, tổ chức, thực xây dựng NTM địa bàn huyện Thanh Trì năm qua, đặt vấn đề cần thiết phải nghiên cứu đề tài Hiệu xây dựng nông thôn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội ” Tình hình nghiên... thơn địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THƠN MỚI 1.1 Khái niệm nơng thơn 1.1.1 Khái niệm nông thôn Nông thôn nông thôn mà đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại huyện thanh trì thành phố hà nội , Hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại huyện thanh trì thành phố hà nội

Từ khóa liên quan