Tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận hoàng mai

145 30 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI NGUYỄN ĐẮC KHOA HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI NGUYỄN ĐẮC KHOA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8340101 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐỖ HOÀNG TOÀN HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả NGUYỄN ĐẮC KHOA LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu gặp nhiều khó khăn, song nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình thầy, giáo, lãnh đạo quan, bạn bè, đồng nghiệp, đơn vị liên quan gia đình tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Đỗ Hồng Tồn nhiệt tình hướng dẫn, bảo, tham gia ý kiến quý báu, giúp đỡ, động viên tơi khắc phục, vượt qua khó khăn q trình nghiên cứu để tơi hồn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Viện đào tạo sau đại học Đại học mở Hà Nội cung cấp cho thông tin, kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm q trình tơi học lớp cao học để tơi ứng dụng vào nội dung luận văn Tôi xin cảm ơn lãnh đạo toàn thể cán bộ, viên chức Bảo hiểm Xã hội quận Hoàng Mai tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập nghiên cứu; trân trọng cảm ơn tới quan, đơn vị cộng tác giúp đỡ tơi q trình thu thập thơng tin, liệu, nghiên cứu luận văn Tôi xin gửi lời biết ơn tới người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đồng môn động viên, cổ vũ tạo điều kiện thuận lợi để yên tâm học tập nghiên cứu Tác giả NGUYỄN ĐẮC KHOA Mục lục LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC 1.1 Một số khái niệm học thuyết tạo động lực lao động 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Nhu cầu động 1.1.1.2 Động lực lao động 1.1.1.3 Tạo động lực lao động 1.1.2 Học thuyết áp dụng đề tài Một vài lý thuyết quan trọng lý thuyết quản trị nhân bao gồm: 1.2 Nội dung tạo động lực lao động 14 1.2.1 Xác định nhu cầu người lao động 14 1.2.2 Tạo động lực lao động thông qua biện pháp kích thích vật chất 15 1.2.2.1 Tiền lương 15 1.2.2.2 Tiền thưởng 16 1.2.2.3 Các loại phúc lợi dịch vụ 16 1.2.3 Tạo động lực lao động thơng qua biện pháp kích thích tinh thần 18 1.2.3.1.Tạo động lực qua tạo môi trường điều kiện làm việc tốt 18 1.2.3.2 Tạo động lực qua phân công công việc cho NLĐ 18 1.2.3.3 Tạo động lực thơng qua văn hóa tổ chức 19 1.2.3.4 Tạo động lực qua phân tích cơng việc đánh giá thực công việc 20 1.2.3.5 Tạo động lực qua thực công tác đào tạo thăng tiến cho NLĐ 21 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động 22 1.3.1 Các yếu tố thuộc NLĐ 22 1.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên tổ chức 24 1.3.2.1 Các yếu tố thuộc tổ chức 24 1.3.2.2 Các yếu tố thuộc công việc 25 1.3.3 Yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi 27 1.4 Tiêu chí đánh giá kết tạo động lực lao động 28 1.4.1 Năng suất lao động 28 1.4.2 Tính chủ động, sáng tạo công việc 29 1.4.3 Mức độ hài lòng người lao động tổ chức 29 1.4.4 Lòng trung thành người lao động 30 1.5 Kinh nghiệm tạo động lực lao động số đơn vị học kinh nghiệm rút cho quan BHXH quận HoàngMai 30 1.5.1 Kinh nghiệm tạo động lực số đơn vị thành công 30 1.5.1.1 Chi cục thuế quận Hoàng Mai 31 1.5.1.2 BHXH thành phố Hải Phòng 31 1.5.2 Bài học rút tạo động lực lao động vận dụng Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai 33 TIỂU KẾT CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI 35 2.1 Tổng quan quan Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai 35 2.1.2 Các đặc điểm hoạt động quan ảnh hưởng đến tạo động lực lao động 37 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 37 2.1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực 38 2.1.2.3 Đặc điểm sản phẩm 39 2.1.2.4 Kết hoạt động Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai từ năm 2013 -2017 40 2.2 Thực trạng tạo động lực lao động quan BHXH quận Hoàng Mai 45 2.2.1 Xác định nhu cầu người lao động 45 2.2.2 Thực trạng tạo động lực lao động thơng qua biện pháp kích thích vật chất 47 2.2.2.1 Tạo động lực lao động qua quy định trả lương 47 2.2.2.2 Tạo động lực lao động qua quy định khen thưởng 54 2.2.2.3 Các chế độ phúc lợi 58 2.2.3 Thực trạng tạo động lực lao động thơng qua biện pháp kích thích tinh thần 60 2.2.3.1 Đánh giá thực công việc 60 2.2.3.2 Tạo động lực qua thực công tác đào tạo thăng tiến cho người lao động 63 2.2.3.3 Tạo điều kiện làm việc cho người lao động 70 2.3 Các nhân tố tác động đến tạo động lực lao động quan BHXH quận Hoàng Mai 72 2.3.1 Các yếu tố thuộc người lao động 72 2.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên tổ chức 74 2.3.2.1 Mục tiêu chiến lược phát triển BHXH quận Hoàng Mai 74 2.3.2.2 Chính sách nhân 75 2.3.3.3 Điều kiện làm việc 75 2.3.3 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 76 2.3.3.1 Pháp luật sách Nhà nước 76 2.3.3.2 Điều kiện kinh tế, trị - xã hội 76 2.3.3.3 Đặc điểm, cấu thị trường lao động 76 2.4 Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động quan BHXH quận Hoàng Mai 77 2.4.1 Kết đạt tạo động lực lao động BHXH quận Hồng Mai 77 2.4.1.1 Hiệu cơng việc suất lao động 77 2.4.1.2 Mức độ hài lòng người lao động công tác tạo động lực 79 2.4.1.3 Tính chủ động sáng tạo công việc 81 2.4.1.4 Lòng trung thành người lao động 81 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 82 2.4.2.1 Tạo động lực lao động qua biện pháp kích thích vật chất 82 2.4.2.2 Tạo động lực lao động thơng qua biện pháp kích thích tinh thần 83 TIỂU KẾT CHƢƠNG 85 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI 86 3.1 Phương hướng phát triển Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai 86 3.1.1 Phương hướng phát triển Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai 86 3.1.2 Phương hướng tạo động lực lao động Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai 87 3.2 Một số giải pháp tạo động lực lao động quan BHXH quận Hoàng Mai 89 3.2.1 Giải pháp thông qua biện pháp kích thích vật chất 89 3.2.1.1 Nâng cao hiệu kích thích lao động thông qua tiền lương 89 3.2.1.2 Nâng cao hiệu kích thích lao động thông qua tiền thưởng 91 3.2.1.3 Đẩy nhanh q trình đại hóa máy móc, thiết bị 92 3.2.1.4 Nâng cao hiệu kích thích lao động thông qua quỹ phúc lợi 93 3.2.2 Giải pháp thơng qua biện pháp kích thích tinh thần 94 3.2.2.1 Giải pháp nhân 95 3.2.2.2 Thực phân tích cơng việc đánh giá thực cơng việc làm sở để triển khai sách nhân khác 95 3.2.2.3 Cải thiện, trì mơi trường điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động 99 3.2.2.4 Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 101 3.3 Một số khuyến nghị 103 3.3.1 Khuyến nghị với BHXH Việt Nam 103 3.3.2 Khuyến nghị với Nhà nước 104 TIỂU KẾT CHƢƠNG 106 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức ĐGTHCV Đánh giá thực công việc ĐVT Đơn vị tính NLĐ Người lao động NNL Nguồn nhân lực NSDLĐ Người sử dụng lao động NSLĐ Năng suất lao động TC-HC Tổ chức hành THCV Thực cơng việc UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Tình hình thực kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2015 - 2018 (ĐVT: Tỷ đồng) 40 Bảng 2.2: Số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc (2015-2018) 42 Bảng 2.3: Số lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT (20152018) 43 Bảng 2.4: Đối tượng số tiền chi trả cho đối tượng hưởng chế độ dài hạn 45 Kết khảo sát thứ bậc nhu cầu người lao động 46 Biểu đồ 2.2: Mức độ đảm bảo chi tiêu tiền lương theo đánh giá người lao động BHXH quận Hoàng Mai 51 Bảng 2.3: Bảng tiêu chuẩn danh hiệu thi đua 55 Biểu đồ 2.3: Mức độ hài lòng người lao động công tác khen thưởng 57 Bảng 2.4: Tỷ lệ phân bổ quỹ phúc lợi năm 2018 59 Biểu đồ 2.4: Mức độ hài lòng người lao động với công tác đánh giá thực công việc 62 Bảng 2.5: Thống kê công tác đào tạo BHXH quận Hoàng Mai giai đoạn 2015 – 2018 65 Biểu đồ 2.5: Mức độ hài lòng người lao động môi trường làm việc 71 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động theo trình độ giai đoạn 2013 - 2017 72 Bảng 2.7: Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính năm 2018 73 Bảng 2.8: Năng suất lao động theo số thu BHXH, BHYT, BHTN 77 Bảng 2.9: Năng suất lao động theo số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN Bảo hiểm xã hội quận quản lý 77 120 Tổng số 45 100 2.2 Thứ bậc nhu cầu ngƣời lao động ĐVT: Lượt người, % Thứ tự quan trọng Lƣợt ngƣời lựa chọn % tổng số lƣợt lựa chọn Công việc ổn định 28 93.3 Thu nhập cao 30 100 Thăng tiến phát triển nghề nghiệp 25 83.3 Được đánh giá cao thành tích đóng góp 20 66.7 Phúc lợi xã hội 10 33.3 Môi trường làm việc đảm bảo 19 63.7 Nhu cầu 2.3 Mức độ hài lòng phân theo nhóm tuổi ĐVT: Người, % Nhóm tuổi Mức độ lựa chọn Tổng số 40 Hài lòng - Người - Tỷ lệ phần trăm (43,3) 13 15,38 38,46 46,15 100 Khơng hài lòng - Người - Tỷ lệ phần trăm (56,7) 17 47,06 35,29 17,65 100 121 2.4 Mức độ hài lòng phân theo giới tính ĐVT: Người,% Giới tính Mức độ hài lòng Tổng số Nữ Nam Hài lòng - Người - Tỷ lệ phần trăm 11 84,6 15,4 13 Không hài lòng - Người - Tỷ lệ phần trăm 41,1 10 58,8 17 2.5 Đánh giá mức độ hài lòng CCVC tiền lƣơng ĐVT: Số phiếu, % Mức độ hài lòng với tiền lƣơng Mức độ Chỉ tiêu Tiền lương đảm bảo cơng bên ngồi Tiền lương phân chia hợp lý chức danh Tiền lương hợp lý công dựa KQTHCV Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Khơng có ý kiến rõ ràng Tƣơng đối hài lòng Hồn tồn hài lòng Tổng 3 12 30 13,3 10 10 26,7 40 100 12 30 13,3 40 16,7 20 10 100 11 30 10 13,3 20 36,7 20 100 Điều kiện xét tăng lương hợp lý 11 5 30 16,7 36,7 16,7 16,7 13,3 100 Hài lòng với mức 13 30 122 thu nhập 13,3 20 13,3 43,3 10 100 2.6 Thái độ CBCNV công tác khen khƣởng ĐVT: Số phiếu, % Mức độ hài lòng với tiền thƣởng Mức độ Chỉ tiêu Các khoản thưởng phân chia công dựa kết THCV Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng, hợp lý Rất Khơng khơng hài hài lòng lòng Khơng ý kiến Hài lòng Rất hài lòng Tổng 30 10 30 16,7 20 23,3 100 11 30 10 30 13,3 36,7 10 100 30 13,3 30 23,3 20 13,3 100 30 10 30 26,7 20 13,3 100 11 30 10 26,7 13,3 36,7 13,3 100 Mức thưởng hợp lý Khen thưởng có tác dụng khuyến khích cao Hài lòng với mức thưởng nhận 123 2.7 Thái độ CBCNV công tác đánh giá THCV khác ĐVT: Số phiếu, % Mức độ hài lòng với yếu tố Mức độ Chỉ tiêu Biết rõ cách đánh giá kết THCV Tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, hợp lý Việc đánh giá thực xác, cơng Chu kỳ đánh giá hợp lý Nhận phản hồi kết THCV Thành tích đóng góp thừa nhận hành động cụ thể Hài lòng với cơng tác đánh giá Rất khơng hài lòng Khơng Khơng Hài hài ý kiến lòng lòng Rất hài lòng Tổng 10 30 6,6 10 23,3 26,7 33,3 100 30 16,7 26,7 13,3 30 13,3 100 30 10 26,7 20 23,3 20 100 30 16,7 26,7 13,3 20 23,3 100 30 20 26,7 16,7 23,3 13,3 100 30 13.3 26,7 13,3 30 16,7 100 30 13.3 26,7 16,7 23,3 20 100 124 2.8 Đánh giá ngƣời lao động yếu tố thuộc công việc ĐVT: Số phiếu, % Mức độ hài lòng với yếu tố Mức độ Chỉ tiêu Làm vị trí yêu thích Phù hợp với khả năng, sở trường Hài lòng với vị trí cơng việc Mức độ căng thẳng công việc chấp nhận Cân sống cá nhân cơng việc Rất khơng hài lòng Khơng Khơng hài ý kiến lòng Hài lòng Rất hài lòng Tổng 30 13,3 26,7 20 23,3 16,7 100 30 16,7 30 13,3 26,7 13,3 100 12 30 10 23,3 13,3 40 13,3 100 30 13,3 20 16,7 26,7 23,3 100 12 30 10 13,3 16,7 40 20 100 125 2.9 Đánh giá ngƣời lao động môi trƣờng làm việc ĐVT: Số phiếu, % Mức độ hài lòng với yếu tố Mức độ Chỉ tiêu Bầu khơng khí nội vui vẻ, thoải mái Ln nhận hỗ trợ, hợp tác từ nhân viên khác Hài lòng với mối quan hệ đồng nghiệp Khơng gian làm việc, trang thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc ATVS lao động lãnh đạo quan tâm Chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý Hài lòng với mơi trường, điều kiện làm việc Rất khơng hài lòng Khơng Khơng hài ý kiến lòng Hài lòng Rất hài lòng Tổng 30 16,7 30 26,7 100 10 16,7 9 30 10 13,3 16,70 30 30 100 4 11 30 10 13,3 13,3 26,7 36,7 100 10 30 3,3 13,3 20 33,3 30 100 3 12 30 10 10 13,3 26,7 40 100 30 13,3 10 20 26,7 30 100 12 30 3,3 10 20 40 26,7 100 126 2.10 Đánh giá ngƣời lao động công tác đào tạo ĐVT: Lượt lựa chọn, % Mức độ đánh giá Lƣợt lựa chọn Tỷ lệ (%) Hoàn toàn hài lòng 6,7 Tương đối hài lòng 16,7 Khơng quan tâm 23,3 Ít hài lòng 10 33,3 Rất khơng hài lòng 20 30 100 Tổng 2.11 Nguyên nhân làm cho đào tạo chƣa hiệu ĐVT: Lượt, % Lượt lựa chọn Tỷ lệ Kinh phí đào tạo hạn chế 26,7 Không xác định nhu cầu đào tạo 10 33,3 Quản lý đào tạo yếu 20 Nội dung đào tạo không phù hợp 20 Tổng số 30 100 Nguyên nhân 127 2.12 Mức độ quan trọng nhân tố ảnh hƣởng tới khả thăng tiến ĐVT: Lượt, % STT Yếu tố Thứ tự Lƣợt ngƣời % tổng quan trọng lựa chọn số lƣợt lựa chọn Uy tín thân tập thể Thâm niên công tác Quan hệ tốt với đồng nghiệp 4 Bằng cấp Mức độ hồn thành cơng việc, lực làm việc Vị trí cơng việc 27 90 25 83.3 21 70 23 76.7 20 66.7 19 63.3 128 Phụ lục 3: BẢN TIÊU CHUẨN CHỨC DANH VỊ TRÍ VIỆC LÀM: Chuyên viên phận thu I BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức trách: Trực tiếp giúp Phó giám đốc cơng tác giải công việc liên quan đến thu bảo hiểm xã hội Nhiệm vụ cụ thể: I Bảo hiểm xã hội bắt buộc Kiểm tra nhận hồ sơ đề nghị bảo hiểm xã hội từ phận tiếp nhận quản lý hồ sơ, đối chiếu tính đầy đủ hợp pháp phận hồ sơ theo quy định; Xử lý nghiệp vụ phát sinh hồ sơ đề nghị đơn vị vào phần mềm BHXH: đối chiếu điều chỉnh lương, tăng – giảm NLĐ tham gia mới, nghỉ việc, tăng – giảm NLĐ nghỉ thai sản, cấp thẻ, cấp sổ, chốt sổ Đối với hồ sơ vướng mắc: Gửi công văn trả lại hồ sơ không đủ điều kiện giải cần bổ sung, công văn trả lời đơn thư vướng mắc đơn vị Viết công văn xin ý kiến BHXH tp.Hà Nội trường hợp vượt thẩm quyền quy định giải Quận Bàn giao hồ sơ danh sách cho phòng Sổ - thẻ phòng Tiếp nhận quản lý hồ sơ Phối hợp với phòng sổ thẻ để điều chỉnh thông tin trường in sổ, thẻ chưa Đối chiếu số liệu phát sinh hàng tháng đóng BHXH với đơn vị Đôn đốc đơn vị thực nghiêm túc quy định BHXH Phối hợp với phòng Kiểm tra kiểm tra đôn đốc với đơn vị 129 chuyển quản Giải đáp thắc mắc, khiếu nại cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc II BHYT hộ gia đ nh BHYT đối tƣợng đƣợc hƣởng sách Kiểm tra nhận hồ sơ đề nghị bảo hiểm xã hội từ phận tiếp nhận quản lý hồ sơ, đối chiếu tính đầy đủ hợp pháp phận hồ sơ theo quy định; Xử lý nghiệp vụ phát sinh hồ sơ đề nghị đơn vị vào phần mềm BHXH: tăng – giảm NLĐ tham gia hết chế độ; cấp thẻ Viết công văn xin ý kiến BHXH tp.Hà Nội trường hợp vượt thẩm quyền quy định giải Quận Bàn giao hồ sơ danh sách cho phòng Sổ - thẻ phòng Tiếp nhận quản lý hồ sơ Hàng tháng đối chiếu danh sách phát hành thẻ với Phòng Lao động – xã hội III Thực nhiệm vụ khác lãnh đạo phân công II CÁC TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƢỜI NHẬN VỊ TRÍ VIỆC LÀM Tr nh độ học vấn chuyên môn Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành đào tạo có quan hệ trực tiếp đến hoạt động Ngành như: Bảo hiểm xã hội, Luật, Luật kinh tế, Kinh tế lao động, Quản trị nhân lực Tr nh độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ chứng B Tr nh độ tin học: Văn phòng trình độ B Kinh nghiệm thực tế: Không cần kinh nghiệm Hiểu biết 130 29.Có khả tổng hợp, hệ thống văn bản, tài liệu quy định chế độ, sách BHXH qua thời kỳ hiểu biết mang tính hệ thống sách BHXH qua thời kỳ; 30.Nắm rõ thủ tục, hồ sơ quy trình giải bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế đối tượng sách; 31.Sử dụng thành thạo phần mềm thu BHXH (SMS) 32.Am hiểu quy định pháp luật lĩnh vực khác liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, Bộ luật lao động, Luật việc làm, Luật Doanh nghiệp… VỊ TRÍ VIỆC LÀM: CHUYÊN VIÊN BỘ PHẬN SỔ THẺ 131 I BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức trách: Trực tiếp giúp Phó giám đốc công cấp - cấp lại thẻ, sổ BHXH, in tờ rời chốt sổ BHXH thu hồi thẻ - sổ BHXH cho đối tượng phân cấp Nhiệm vụ cụ thể: Kiểm tra nhận hồ sơ đề nghị bảo hiểm xã hội từ phận thu, đối chiếu tính đầy đủ hợp pháp phận hồ sơ theo quy định; Xử lý nghiệp vụ phát sinh hồ sơ đề nghị đơn vị phần mềm sổ - thẻ: cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ - thẻ BHXH, BHYT Thu hồi sổ - thẻ cấp trùng, hỏng (một người cấp lần sổ thẻ) Tiếp nhận giải hồ sơ đề nghị in tờ rời chốt sổ Bàn giao hồ sơ danh sách cho phòng Tiếp nhận quản lý hồ sơ Phối hợp với phòng thu để điều chỉnh thông tin trường in sổ, thẻ chưa Thực tốn tình hình sử dụng phơi Hàng q lập báo cáo tình hình cấp thẻ- sổ, tốn sử dụng phơi sổ - thẻ Đối chiếu hồ sơ đề nghị chốt sổ BHXH trước trình Giám đốc ký duyệt Thực nhiệm vụ khác lãnh đạo phân công II CÁC TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƢỜI NHẬN VỊ TRÍ VIỆC LÀM Tr nh độ học vấn chuyên môn Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành đào tạo có quan hệ trực tiếp đến hoạt động Ngành như: Cơng nghệ thơng tin, tốn tin, truyền thơng mạng máy tính, Luật, Luật kinh tế, Kinh tế lao động, 132 Thống kê, Tr nh độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ chứng B Tr nh độ tin học: Văn phòng trình độ B Kinh nghiệm thực tế: Không cần kinh nghiệm Hiểu biết - Hiểu rõ quy trình, hồ sơ, thời hạn thủ tục liên quan đến cấp sổ - thẻ - Hiểu rõ quy định liên quan đến quản lý phôi sổ BHXH, cấp phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT - Có khả nắm bắt xử lý yêu cầu nghiệp vụ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT 133 Phụ lục Bảng 4.1: Số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc (2013 – 2017) STT Số ĐV So sánh (%) Loại hình đơn vị 2015 2016 2017 2018 2016/ 2015 2017/ 2016 2018/ 2017 DNNN 38 38 35 32 100 92,11 91,4 DN có vốn ĐTNN 37 40 41 47 108,11 102,5 114,6 DN NQD 2.106 2.318 2.850 3.510 Khối HCSN 98 99 99 99 101,02 100 100 Khối ngồi cơng lập 74 75 78 78 101,35 104 100 Hợp tác xã 11 11 11 11 100 100 100 Khối xã, phường 14 14 14 14 100 100 100 Hộ KD cá thể 11 133,33 112,5 122,2 2.386 2.603 3.137 3.803 109,09 120,51 121,2 Tổng 110,07 122,95 123.15 134 Bảng 4.2 Số lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT (2013-2017) STT Loại hình ĐV Số LĐ (ngƣời) So sánh (%) 2018 2016/ 2015 2017/ 2016 2018/ 2017 8.409 101,8 85,40 81,8 745 91,65 112,6 167,4 30.555 33.350 36.434 56.234 109,15 109,2 154,3 2015 2016 2017 DNNN DN có vốn ĐTNN DN NQD Khối HCSN 3.771 3.967 4.131 4.140 105,2 104,1 100,2 Ngồi cơng lập 829 932 1.079 1.083 112,42 115,7 100,4 Hợp tác xã 81 67 84 84 82,72 125,3 100 Khối xã, phường 372 370 374 374 99,46 101,0 100 Hộ KD cá thể 25 37 35 39 148 94,59 111,4 71.108 106,82 103,3 134,5 Tổng 11.829 12.042 10.284 431 395 445 47.893 51.160 52.866 (Nguồn: BHXH quận Hoàng Mai ) ... TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI 35 2.1 Tổng quan quan Bảo hiểm xã hội quận Hồng Mai 35 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai. .. Chương Cơ sở lý luận tạo động lực lao động tổ chức Chương Thực trạng tạo động lực lao động quan bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai Chương Một số giải pháp tạo động lực lao động quan bảo hiểm xã hội quận. .. PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI 86 3.1 Phương hướng phát triển Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai 86 3.1.1 Phương hướng phát triển Bảo hiểm xã hội quận Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận hoàng mai , Tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận hoàng mai