Những vấn đề pháp lý về người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn tại việt nam

98 43 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ NH NG V N ĐỀ PHÁP L VỀ NGƢỜI ĐẠI DI N THEO PHÁP LUẬT CỦ C NG TY TRÁCH NHI M H U HẠN TẠI VI T N M Đ MINH TU N HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NH NG V N ĐỀ PHÁP L VỀ NGƢỜI ĐẠI DI N THEO PHÁP LUẬT CỦ C NG TY TRÁCH NHI M H U HẠN TẠI VI T N M Đ MINH TU N CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 8380107 NGƢỜI HƢỚNG D N KHO HỌC: TS NGUY N M HIỂU HÀ NỘI - 2019 LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo độ xác, tin cậy trung thực Những kết luận khoa học Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đ M T LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguy n m Hi u, thầy cô giảng viên cán khoa đào tạo sau đại học , Phòng quản lý Đào tạo Nghiên cứu Khoa học, Phòng Hành tổng hợp, phận thư viện phòng ban khác trường Đại học M Hà Nội tạo điều kiện, giúp đỡ, hướng dẫn hỗ trợ đ tơi có th hoàn thành luận văn thạc sỹ Hà Nội, ngày tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN ` Đ M T D NH MỤC CÁC CH VIẾT TẮT BLDS: Bộ luật dân CTCP: Công ty cổ phần HĐTV: Hội đ ng thành viên TNHH: Trách nhiệm hữu hạn MỤC LỤC M ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ NG I ĐẠI DI N THEO PHÁP LUẬT CỦ C NG TY TNHH 1.1 Khái niệm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1.1.1 Khái niệm công ty TNHH 1.1.2 Khái niệm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1.2 V tr , vai trò người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 13 1.3 Mối quan hệ người chủ s hữu người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 16 1.4 Quy đ nh người đại diện theo pháp luật công ty TNHH pháp luật số nước giới 18 1.4.1 Pháp luật Trung Quốc 19 1.4.2 Pháp luật 21 1.4.3 Pháp luật T KẾT LUẬN CH i n 22 NG 23 Chương 2: TH C TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ NG I ĐẠI DI N THEO PHÁP LUẬT CỦ C NG TY TNHH TẠI VI T N M VÀ TH C TI N THI HÀNH 24 2.1 Thực trạng pháp luật người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 24 2.1.1 Khái quát hình thành phát triển p quy định người đại diện t o p luật công ty TNHH 24 2.1.2 ủ uy địn ủ uật o n ng iệp năm 2014 người đại iện t o p p uật ng ty TNHH 27 2.2 Thực ti n thi hành pháp luật người đại diện theo pháp luật công ty TNHH số bất cập 40 2.2.1 i qu t t ự ti n t i n uật o n ng iệp năm 2014 40 2.2.2 ng ty ự ti n p ng v số KẾT LUẬN CH quy địn người đại iện t o p p uật ủ t ập 47 NG 62 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGH HOÀN THI N PHÁP LUẬT VỀ NG I ĐẠI DI N THEO PHÁP LUẬT CỦ C NG TY TNHH 63 3.1 Sự cần thiết phương hướng hoàn thiện pháp luật người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 63 3.1.1 Sự cần thiết o n t iện p p uật 63 P ương ướng hoàn thiện pháp luật 68 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức thực pháp luật đại diện theo pháp luật công ty TNHH 70 321 322 i i p p o n t iện p gi i p pt p uật 70 t ự iện p p uật 77 KẾT LUẬN 84 D NH MỤC TÀI LI U TH M KHẢO 86 DANH MỤC BẢNG Bảng Số doanh nghiệp, vốn đăng ký thành lập năm 2017 41 Bảng 2: T lệ h sơ chấp thuận lần t lệ h sơ trả kết hẹn 43 MỞ ĐẦU Tính c p thiết đề tài Đại diện chế đ nh truyền thống trung tâm pháp luật dân doanh nghiệp, có ý nghĩa quan trọng đời sống kinh tế xã hội cấu pháp lý Công ty TNHH với tư cách pháp nhân thực quyền nghĩa vụ b i hành động người đại diện mình.Vì vậy, pháp luật doanh nghiệp quốc gia giới quy đ nh rõ hoạt động người đại diện phải tuân thủ phạm vi thẩm quyền quy đ nh điều lệ pháp luật Trong đời sống nay, với phát tri n kinh tế xã hội việc hồn thiện chế đ nh đại diện xu tất yếu, phù hợp với phát tri n sống Ngh số 35 NQ-CP Ch nh phủ hỗ trợ phát tri n doanh nghiệp đến năm 2020 ch r : Doanh nghiệp động lực phát tri n, ch nh phủ vai trò kiến tạo, kh i nghiệp nhiệp nhân dân Cũng theo Ngh quyết, mục tiêu: Đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có lực cạnh tranh, phát tri n bền vững, nước có t triệu doanh nghiệp hoạt động, có doanh nghiệp có quy mơ lớn, ngu n lực mạnh Trong bối cảnh đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 Bộ luật Dân năm 2015 đời trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH nói riêng, đ c biệt đề cao quy đ nh người đại diện theo pháp luật Theo đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đời th chế hóa đầy đủ quyền tự kinh doanh theo Hiến pháp năm 2013, đáp ứng phần phù hợp với chủ trương Nhà nước việc phát tri n kinh tế đất nước với tham gia doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, đ c biệt loại hình cơng ty Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều thay đổi quan trọng, m đáng ý quy đ nh người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, nội dung thay đổi so với Luật Doanh nghiệp năm 2005, tạo điều kiện cho công ty TNHH có th hội nhập nhanh hơn, mạnh vào kinh tế quốc tế, tận dụng hội kinh doanh thông qua đại diện theo pháp luật M c dù vậy, quy đ nh người đại diện theo pháp luật công ty TNHH chưa thực r ràng, đầy đủ, gây khó khăn đ nh việc áp dụng Thực ti n cho thấy có nhiều trường hợp người đại diện theo pháp luật công ty TNHH thiếu trách nhiệm đ xảy hậu nghiêm trọng, gây thất cho cơng ty ho c ảnh hư ng đến lợi ch công ty Việt Nam trình phát tri n hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Trong q trình hội nhập phát tri n có đóng góp t ch cực doanh nghiệp nói chung, đ c biệt cơng ty TNHH Việt Nam Các nhà hoạch đ nh sách dần gỡ bỏ rào cản quy đ nh pháp luật, thủ tục hành chính, thuế quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi đ thu hút cho nhà đầu tư nước phát tri n kinh tế Trước sóng đầu tư mạnh mẽ nhà đầu tư nước nay, doanh nghiệp nước mà chủ yếu công ty TNHH phải đối m t với cạnh tranh ngày lớn, Việt Nam thành viên c tổ chức thương mại quốc tế WTO tham gia Hiệp đ nh đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP Nhiệm vụ đ t nâng cao hiệu quản lý nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đ c biệt quy đ nh doanh nghiệp điều kiện then chốt, đòi hỏi bắt buộc đ phát tri n kinh tế Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Những vấn đề pháp lý người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam” làm đề tài luận văn nhằm làm r quy đ nh người đại diện theo pháp luật công ty TNHH s tảng lý luận hoạt động áp dụng thực ti n đời sống đ nêu bất cập, t n làm s cho đ nh hướng hoàn thiện chế đ nh quan trọng pháp luật doanh nghiệp nước ta Tình hình nghiên cứu Trên giới, học thuyết đại diện nghiên cứu từ sớm Trong tác phẩm The Wealth of Nations Adam Smith; The Modern Corporation and Private Property Adolf A Berle Gardiner C Means; Bên cạnh tiêu chuẩn chức danh quản lý, chức danh người đại diện theo pháp luật, tác giả kiến ngh Luật Doanh nghiệp năm 2014 cần bổ sung thêm điều kiện trình độ học vấn B i lẽ, người đại diện theo pháp luật người nhân danh công ty TNHH, đại diện cho công ty mối quan hệ với chủ th pháp luật khác; hành vi người đại diện theo pháp luật ràng buộc trách nhiệm công ty TNHH giao d ch, hợp đ ng mà họ giao kết Do đó, người đại diện theo pháp luật phải có tảng kiến thức tối thi u đủ đ am hi u trách nhiệm, hậu pháp lý hành vi Ch nh vậy, việc quy đ nh trình độ học vấn tối thi u cần thiết u quy địn o n iều 13 uật o n ng iệp năm 2014 Theo quy đ nh khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì: Đối với cơng ty TNHH có hai thành viên, có thành viên cá nhân làm người đại diện theo pháp luật công ty b tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, b ho c b hạn chế lực hành vi dân ho c b Tòa án tước quyền hành nghề phạm tội bn lậu, làm hàng gi , kinh doanh trái phép, trốn thuế, l a dối khách hàng tội t o quy định BLHS thành viên lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật công ty có đ nh HĐTV người đại diện theo pháp luật công ty Quy đ nh cho thấy, công ty TNHH có hai thành viên tr lên có th có thành viên tổ chức làm người đại diện theo pháp luật cơng ty, khái niệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp quy đ nh khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 ch có cá nhân làm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Ngồi ra, điều luật liệt kê tội danh cách cụ th tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng d dàng áp dụng Ngược lại, BLHS bổ sung ho c bãi bỏ tội danh BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 bỏ tội kinh doanh trái phép việc liệt kê tội danh khơng phù hợp Còn tội khác theo quy đ nh BLHS có phải tội phạm lại quy đ nh BLHS khơng, việc liệt kê 76 tội danh lại tỏ thừa có quy đ nh quét tất tội danh Có th lý giải cho quy đ nh nhằm mục đ ch nhấn mạnh hành vi mà doanh nghiệp thường vi phạm, d việc quy đ nh hạn chế điều luật Vì vậy, đ thống với khái niệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp quy đ nh khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 phù hợp với quy đ nh BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, BLHS có thay đổi dẫn đến tình trạng khơng phù hợp liệt kê tội danh cụ th phù hợp với hành vi xảy thực tế doanh nghiệp Trong thời gian tới cần sửa đổi, bổ sung khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 theo hướng: t n vi n ối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, m người đại diện theo pháp luật công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi tr ị m t bị hạn chế ực hành vi dân bị Tòa án tước quyền hành nghề phạm tội t o quy định XIX BLHS thành viên lại đương n i n luật củ ng ty pháp luật củ o đến có định củ ương m người đại diện theo pháp V người đại diện theo ng ty c giải Một ương XVIII v n ng khác o v i tr ủ iều lệ cơng ty Điều lệ cơng ty cụ th hóa Luật Doanh nghiệp vào doanh nghiệp đ nh Mỗi cơng ty lại có chế hoạt động riêng, chủ s hữu lại có áp dụng nghệ thuật kinh doanh triết lý lãnh đạo riêng phản ánh Điều lệ công ty Điều lệ công ty văn ghi nhận thoả thuận người sáng lập liên quan đến việc thành lập, tổ chức, điều hành giải th công ty thông qua với nguyên tắc tr tất người sáng lập Về mục đ ch, điều lệ công ty TNHH ấn đ nh quyền hạn mối tương quan thành viên với nhau, có tác dụng điều ch nh hoạt động nội công ty TNHH Về m t pháp lý, điều lệ hợp đ ng công ty thành viên Điều lệ phương tiện đ bi u thông tin t n cơng ty 77 TNHH loại hình công ty, cấu tổ chức, đ c biệt tỏng vấn đề quyền nghĩa vụ đại diện Đối với công ty TNHH hai thành viên tr lên, Điều lệ ấn đ nh quyền hạn trách nhiệm thành viên góp vốn quan quản tr , nhà quản lý mối tương quan người với tổ chức quản lý liên quan Đối với công ty TNHH MTV Điều lệ cơng ty quy tắc mà người chủ s hữu cơng ty đưa Vì vậy, tác dụng Điều lệ điều ch nh hoạt động nội công ty; pháp lý, tập tục nước phát tri n coi hợp đ ng cơng ty với thành viên góp vốn thành viên góp vốn với Đ c biệt góc độ pháp lý, Điều lệ giống hợp đ ng có tính chất quy đ nh Trong nhiều hoạt động công ty tranh chấp phát sinh, quy đ nh điều lệ công ty không trái pháp luật ưu tiên áp dụng Cho nên phương thức, nguyên tắc giải tranh chấp nội cơng ty hồn tồn không giống Điều lệ ch nh đ giải tranh chấp phát sinh giúp công ty tiếp tục hoạt động ổn đ nh Thực tế cho thấy nhiều công ty TNHH xây dựng điều lệ thường chép, sử dụng mẫu điều lệ có sẵn, khơng trọng tự xây dựng điều lệ chi tiết, ph hợp với tình hình thực tế cơng ty Điều cần thiết người đại diện theo pháp luật công ty TNHH thuê, không s hữu vốn ho c hữu t vốn cơng ty Với ý nghĩa đó, việc quy đ nh cụ th , chi tiết Điều lệ công ty TNHH cách thức bầu, bổ nhiệm, mi n nhiệm, đ a v pháp lý, tiêu chuẩn, điều kiện, phạm vi, thẩm quyền người đại diện công ty trách nhiệm công ty giao d ch người đại diện xác lập, thực điều cần thiết nhằm nâng cao giá tr pháp lý khả áp dụng thực ti n Điều lệ, tăng cường hiệu hoạt động công ty TNHH, quản lý Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích bên tham gia giao d ch với cơng ty TNHH Vì vậy, tác giả kiến ngh phải nâng cao vai trò Điều lệ trình vận hành doanh nghiệp thơng qua việc quy đ nh cụ th nội dung điều lệ: 78 Thứ nhất, quy đ nh cụ th , chi tiết điều lệ cách thức bầu, bổ nhiệm, mi n nhiệm, đ a v pháp lý, tiêu chuẩn, điều kiện, phạm vi, thẩm quyền người đại diện công ty trách nhiệm công ty TNHH giao d ch người đại diện theo pháp luật xác lập, thực điều cần thiết nhằm nâng cao giá tr pháp lý khả áp dụng thực ti n điều lệ, tăng cường hiệu hoạt động doanh nghiệp, lý Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ch bên tham gia giao d ch với công ty TNHH Thứ hai, điều lệ công ty TNHH cần quy đ nh r số lượng, chức danh quản lý quyền, nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật công ty Nếu công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật bên cạnh việc ghi r số lượng, cần quy đ nh chức danh quản lý người đại diện theo pháp luật Thứ ba, điều lệ có quyền quy đ nh phạm vi đại diện người đại diện theo pháp luật công ty TNHH nên cần quy đ nh cụ th hóa phạm vi đại diện người đại diện ph hợp với phạm vi nhiệm vụ họ đảm nhiệm Trong trường hợp công ty TNHH có nhiều người đại diện theo pháp luật yêu cầu đ t việc xây dựng điều lệ công ty cần ch t chẽ đ tránh ch ng chéo thẩm quyền người tăng cường hiệu quản lý nội doanh nghiệp Việc phân đ nh thẩm quyền xác đ nh theo hướng phân công theo chức năng, nhiệm vụ, không quy đ nh theo hướng liệt kê nhằm tránh tình trạng ch ng chéo, ch phạm vi đại diện không bao quát hết thẩm quyền người đại diện Nếu quy đ nh m c nhiên coi tất người đại diện theo pháp luật có quyền đại diện việc xác lập thực giao d ch Điều đ c biệt có ý nghĩa trường hợp chức dnah người đại diện theo pháp luật người công ty thuê s hợp đ ng lao động Hơn quy đ nh r ràng có th bảo đảm quyền lợi cho đối tác tham gia ký hợp đ ng với cơng ty, phòng tránh tranh chấp khơng đáng có xảy Tòa án ho c trọng tài Thứ tư, bên cạnh tiêu chuẩn, điều kiện chức danh quản lý, điều lệ cơng ty TNHH có th quy đ nh cụ th tiêu chuẩn trình độ học vấn 79 người đại diện theo pháp luật Hiện nay, Luật Doanh nghiệp chưa có quy đ nh vấn đề Tuy nhiên, phân t ch, người đại diện theo pháp luật người đại diện cho công ty mối quan hệ với chủ th pháp luật khác; hành vi người đại diện theo pháp luật ràng buộc trách nhiệm công ty giao d ch, hợp đ ng mà họ giao kết Vì vậy, tác giả cho điều lệ công ty TNHH nên quy đ nh trình độ học vấn tối thi u người đại diện theo pháp luật, đảm bảo người đại diện theo pháp luật cơng ty phải có tảng kiến thức tối thi u đủ đ am hi u trách nhiệm, hậu pháp lý hành vi Hai là, n ng o tr n độ trách nhiệm củ người đại diện theo pháp luật việc thực quyền v ng v Người đại diện cơng ty TNHH xem người giữ vai trò quan trọng bậc b i người đại diện theo pháp luật công ty thường ch u trách nhiệm phương hướng phát tri n công ty TNHH Công ty TNHH muốn phát tri n lâu dài bền vững cần phải có người đại diện theo pháp luật vững vàng kiến thức chuyên môn thục kỹ nghiệp vụ quản lý điều hành Việc trau d i kỹ kiến thức người đại diện theo pháp luật góp phần nâng cao hiệu quản lý điều hành phát tri n cơng ty Chính vậy, cơng ty TNHH cần có ch nh sách ưu đãi, khuyến kh ch người đại diện theo pháp luật công ty học tập nâng cao kiến thức, xây dưng quy chế, hỗ trợ thiết thực cho người đại diện theo pháp luạt tham gia hoạt động đào tạo, b i dưỡng phát tri n Đ ng thời, thẩn người đại diện theo pháp luật cân tự trau d i kiến thức Bên cạnh đó, cần phải nâng cao trách nhiệm người đại diện theo pháp luật công ty Hầu hết người đại diện theo pháp luật cơng ty TNHH nói riêng doanh nghiệp nói chung làm việc theo thói quen có sẵn nên q trình thực quyền nghĩa vụ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh chưa quan tâm mức đến việc thực quyền nghĩa vụ điều lệ pháp luật doanh nghiệp Chính 80 vậy, cần phải nâng cao trách nhiệm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH nhiều cách khác đ phòng tránh rủi ro cho cơng ty từ hoạt động hàng ngày Cụ th tự thân người đại diện theo pháp luật công ty TNHH tiến hành giao kết hợp d ng với doanh nghiệp khác cần tự có ý thức ki m tra kỹ đối chiếu với điều lệ công ty đối tác xem có ch nh xác người ký hợp đ ng có thẩm quyền khơng đ tránh cho hợp đ ng vơ hiệu người ký khơng có thẩm quyền Nếu người đại diện theo pháp luật người đại diện theo pháp luật có đủ thẩm quyền ký kết hợp đ ng r i phải tiến hành xem phạm vi đại diện có phù hợp không Ba là, tăng ường công tác tuyên truyền p iến, giáo d c pháp luật Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nói chung người đại diện theo pháp luật cơng ty TNHH nói riêng coi biện pháp quan trọng đ đưa quy đ nh pháp luật người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp đến với tầng lớp doanh nhân, doanh nghiệp, đ c biệt mơ hình cơng ty TNHH loại hình doanh nghiệp chiếm t lệ lớn cấu doanh nghiệp Việt Nam với đ c th riêng quy đ nh người đại diện theo pháp luật cơng ty TNHH có m khác biết so với người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nói chung Việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao kiến thức pháp luật chế đ nh người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, đ hạn chế sai phạm hoạt động kinh doanh liên quan đến người đại diện theo pháp luật Tăng cường cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, b i dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý công ty TNHH; b i dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp Đây ch nh nhu cầu quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH, cao đòi hỏi ch nh kinh tế doanh nghiệp đóng vai trò xương sống, tạo thu nhập ổn đ nh xã hội thúc đẩy tiến trình hội nhập rộng lớn môi trường kinh doanh quốc tế, theo luật pháp thống mà Việt Nam 81 phấn đấu tr thành thành viên đầy đủ WTO Các công ty TNHH hoạt động động sân chơi bình đẳng có bảo trợ an tồn hành lang pháp lý ốn n ng o iệu qu oạt động ủ t ội ng ề ng iệp Đối với Phòng Thương mại cơng nghiệp Việt Nam: cần t ch cực xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, đ c biệt chương trinh Luật Doanh nghiệp năm 2014, Bộ luật Dân năm 2015 đ nắm bắt tình hình doanh nghiệp, tìm hi u ý kiến đóng góp việc nâng cao hiệu thi hành quy đ nh người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Tổ chức thu thập ý kiến phản biện ch nh sách, vướng mắc, khó khăn thực thủ tục hành ch nh doanh nghiệp, nhà đầu tư đ phản ánh với quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ k p thời công khai phương tiện thông tin đại chúng Đ ng thời phối hợp với bộ, quan, hiệp hội doanh nghiệp lập chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tri n khai thực chương trình phát tri n bền vững, nâng cao lực cạnh tranh tăng cường hội nhập quốc tế doanh nghiệp Việt Nam Đối với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam: Hiện nay, Hiệp hội có hệ thống mạng lưới 49 t nh, thành phố trực thuộc trung ương, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa t nh, thành phố Thời gian qua, thực ch đạo Ban quản lý chương trình, Hiệp hội cán tham gia tổ chuyên gia xây dựng Đề án th m xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật v ng, đ a phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn Đ nâng cao hiệu thi hành pháp luật người đại diện theo pháp luật, thời gian tới, Hiệp hội cần t ch cực góp ý hồn thiện khung pháp lý cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đ c biệt trọng đến vấn đề người đại diện theo pháp luật Đ ng thời cần tăng cường lực tiếp cận thông tin, ch nh sách pháp luật cho doanh nghiệp đ công khai thông tin người đ a diện theo pháp luật Việc xây dựng trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp cần thiết có ý nghĩa quan trọng, chung ta chưa có chuyên trang riêng biệt hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Trong đó, với đ c m ch nh Việt Nam đa phần công ty TNHH nhỏ vừa, 82 ch nh sách hỗ trợ cho công ty ban hành nhiều, từ cấp Ch nh phủ đến bộ, ngành, đ a phương nhiều lĩnh vực thuế, hỗ trợ công nghiệp phụ trợ, ch nh sách khoa học công nghê, ch nh sách khuyến kh ch đầu tư vào nông nghiệp nông thôn… văn nằm tản mạn bộ, ngành, đ a phương thực tế cơng ty TNHH có quy mơ nhỏ vừa khó tiếp cận Vì vậy, cần hình thành chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp liên kết đến trang thông tin tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, đ cung cấp thơng tin cách có hệ thống cho doanh nghiệp nhỏ vừa ăm tăng ường iểm tr việc thực pháp luật người đại diện theo pháp luật công ty TNHH Việc ki m tra, giám sát việc thực pháp luật người đại diện theo pháp luật công ty TNHH không ch giúp cho quan chức phát vi phạm đ xử lý k p thời, nghiêm minh mà phát nguyên nhân, điều kiện sai phạm đ đề xuất với cấp, ngành hữu quan có giải pháp hạn chế dần loại trừ nguyên nhân, điều kiện sai phạm có liên quan đến người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Đ ng thời, qua giám sát, ki m tra việc thực pháp luật người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp đ đánh giá t nh khả thi quy đ nh pháp luật thực tế; phát hạn chế, thiếu sót văn quy phạm pháp luật đ sửa đổi, bổ sung k p thời, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nói chung người đại diện theo pháp luật cơng ty TNHH nói riêng 83 KẾT LUẬN Đại diện chế đ nh quan trọng hệ thống pháp luật dân doanh nghiệp tất quốc gia giới Việt Nam, công ty TNHH, bao g m công ty TNHH hai thành viên tr lên công ty TNHH MTV, người đại diện theo pháp luật có v tr , vai trò đ c biệt quan trọng hoạt động công ty TNHH Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH cá nhân có quyền nhân danh cơng ty TNHH, xác lập thực giao d ch phạm vi đại diện; đại diện cho công ty TNHH với tư cách nguyên đơn, b đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án quyền nghĩa vụ khác theo quy đ nh pháp luật Hi u v tr , vai trò quan trọng người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH nói riêng, pháp luật Việt Nam có quy đ nh cụ th vấn đề Luật Doanh nghiệp 2014 coi đột phá lần hai, th tinh thần Hiến pháp 2013 quyền tự kinh doanh công dân, doanh nghiệp, theo đó, luật pháp khơng cấm người dân, doanh nghiệp tự đầu tư, kinh doanh Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều thay đổi m t quản tr cơng ty, có thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH: cho phép công ty TNHH có nhiều người đại diện theo pháp luật; cho phép công ty TNHH đ nh số lượng, chức danh quản lý quyền, nhiệm vụ, nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật điều lệ công ty Các quy đ nh Luật Doanh nghiệp 2014, đ c biệt quy đ nh người đại diện theo pháp luật công ty góp phần tạo s pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày thuận lợi, minh bạch bình đẳng, đáp ứng nhu cầu thực ti n doanh nghiệp, giúp cho công ty TNHH hoạt động ngày có hiệu Tuy nhiên, việc áp dụng quy đ nh g p phải vướng m c đ nh mà nguyên nhân ch nh số quy đ nh Luật doanh nghiệp 2014 84 bộc lộ hạn chế cần phải khắc phục Vì vậy, việc tiếp tục hồn thiện pháp luật đại diện theo pháp luật doanh nghiệp đòi hỏi khách quan đ t Đ đ nh hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật đắn nhà hoạch đ nh ch nh sách phải vào điều kiện kinh tế xã hội, yêu cầu trình hội nhập quốc tế chủ trương ch nh sách Đảng Nhà nước Song song đó, chế bảo vệ chúng phải hoàn thiện, thống đ giải tranh chấp, xâm phạm đến vấn đề liên quan đến người đại diện theo pháp luật Vì vậy, luận văn ch giải pháp hoàn thiện pháp luật giải pháp đảm bảo áp dụng pháp luật nhằm hướng tới ph hợp với thực tế kinh doanh doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi phù hợp với xu hướng chung giới 85 DANH MỤC TÀI LI U TH M KHẢO T a Tế Trần Quỳnh Đức, ạp V : nh 2013 , Tìm hi u pháp luật cơng ty cộng hòa liên bang g i n u u u số 12 Trần Th Bảo Ánh 2017 , Luật Doanh nghiệp năm 2014 – Những bất cập cần khắc phục, ạp uật ọ số Bộ Kế hoạch đầu tư 2015 , Thông tư số 20 2015 TT-BKHĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp Bộ Kế hoạch đầu tư 2015 , 2014 v o o t ng ết t i n uật o n ng iệp uật ầu tư 2014, Hà Nội Ch nh phủ 2015 , Ngh đ nh số 78 2015 NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2015 Đăng ký doanh nghiệp Ch nh phủ 2015 , Ngh đ nh số 81 2015 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2015 Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước Ch nh phủ 2015 , Ngh đ nh số 96 2015 NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch đầu tư 2017 , tn n đăng o n ng iệp t n đăng o n ng iệp t o o o ng 12 v năm 2017, Hà Nội Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch đầu tư 2018 , tn o ng v t ng đầu năm 2018, Hà Nội 10 Ngô Huy Cương 2009 , Chế đ nh đại diện theo quy đ nh pháp luật Việt Nam – Nhìn từ góc độ Luật so sánh, ạp nướ v P p uật số 11 Phạm Th H ng Đào, Một số hạn chế Luật doanh nghiệp Luật đầu tư năm 2014 cần hoàn thiện, 86 12 ngu n:http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=2066 ngày 29/11/2016 13 B i Xuân Hải 2007 , Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: lý thuyết thực ti n pháp luật công ty Việt Nam, ạp g i n u ập p p số 14 B i Xuân Hải 2007 , Học thuyết đại diện vấn đề pháp luật công ty Việt Nam, ạp o ọ p p số 15 B i Xuân Hải 2011 , Luật Doanh nghiệp – Bảo vệ cổ đông pháp luật thực ti n, NXB Ch nh tr quốc gia, Hà Nội 16 Hà Th Thu Hằng 2007 , Ki m soát quản lý hiệu chi ph đại diện công ty cổ phần, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP HCM 17 H Ngọc Hi n 2011 , Phạm vi đại diện, thẩm quyền đại diện nhìn từ góc độ lý luận thực trạng pháp luật, ạp 18 H Ngọc Hi n 2012 , ại iện Việt nướ v P o t ương n p uật số 11 nt op p uật t ương mại m iện n y, Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn 19 Nguy n Vũ Hoàng 2013 , Chế đ nh đại điện pháp luật Việt Nam vấn đề đ t thực ti n áp dụng, ạp uật ọ số 20 Lê Th Xuân Huế, Tổng kết năm thi hành Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Đầu tư 2014: Những m sáng đầy tri n vọng môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam, https://congthongtin.dkkd.gov.vn/vn/tintuc/597/4004/tong-ket-mot-nam-thi-hanh-luat-doanh-nghiep-2014-va-luatdau-tu-2014 nhung-diem-sang-day-trien-vong-cua-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-viet-nam.aspx, 22/09/2016 21 Nhà xuất Ch nh tr quốc gia d ch 1995 , Bộ luât Dân thương mại Thái Lan 1925 , quy n I – VI, Hà Nội 22 Phạm Duy Nghĩa 2006 , Sự thay đổi pháp luật CHLB Đức so sánh với pháp luật công ty Việt Nam , Tạp ch Nghiên cứu lập pháp số 79 87 23 Phạm Lâm Hải Nguyên 2014 , ế địn người đại iện ủ o n ng iệp t o p p uật o n ng iệp Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Thành phố H Ch Minh 24 Nguy n Như Phát, Ngô Huy Cương, Việt m v ế địn p ững p iệt giữ uật t ương mại uật t ương mại nướ , tranductuan.files.wordpress.com/2013/04/5-luat-thuong-mai-so-sanh.doc, cập nhật ngày 79 25 11 2016 25 Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam VCCI 2011 , Dự thảo Báo cáo rà soát pháp luật kinh doanh 26 Quốc Hội 2015 , Bộ Luật Dân sự, Luật số 91 2015 QH13 27 Quốc Hội 2014 , Luật Doanh nghiệp, Luật số 68 2014/QH13 28 Quốc Hội 2005 , Bộ Luật Dân sự, Luật số 33 2005 QH11 29 Quốc Hội 2005 , Luật Doanh nghiệp, Luật số 60 2005 QH11 30 Quốc Hội 2003 , Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật số 14 2003 QH11 31 Quốc Hội 1999 , Luật Doanh nghiệp, Luật số 13 1999 QH10 32 Quốc Hội 1900 , Luật Công ty, Luật số 47-LCT HĐNN8 33 Quốc hội 1996 , Luật đầu tư nước Việt Nam, Luật số 52-L/CTN 34 Quốc hội 1987 , Luật đầu tư nước Việt Nam, Luật số HĐNN 35 B i Th Tâm 2017 , t ng ng ty t uố ại iện t o p Việt p uật ủ o n ng iệp t t ự ti n m, Luận văn thạc sĩ, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 36 Nguy n Th Thanh, gười đại iện t o p thông tin điện tử Tạp ch p uật ủ Dân chủ o n ng iệp, Trang pháp luật, http: tcdcpl.moj.gov.vn qt tintuc Pages phap-luat-kinh-te.aspx ItemID 14, cập nhật ngày 29 2016 88 37 Trần Th Thu Thảo 2017 , Quy chế người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp thực ti n áp dụng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội 38 Nguy n Văn Thắng 2007 , gười đại iện t o p p uật uật o n ng iệp 2005, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 39 Vũ Th B ch Th y 2014 , Việt ại iện t o p p uật ủ ng ty p ần m, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Tòa án nhân dân t nh Bà R a – Vũng Tàu, Bản án số: 02 2018 KDTM-ST ngày 31/01/2018 41 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, Bản án số: 93 2017 KDTM- PT ngày 27/9/2017 42 Hoàng Thanh Tuấn, uật o n ng iệp năm 2014 – tạo t uận ợi tối đ o n ng iệp to n ộ qu tr n t n ập o oạt động, ngu n: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/NewsandUpdates/tabid/91/ArticleID /1804/ ngày 17/3/2015 43 Nguy n Văn Tuyến 2006 , T nh hiệu Luật chứng khoán – Sự tiếp cận từ kinh tế học pháp luật, Tạp ch Luật học, Số 44 Trường Đại học Luật Hà Nội 2017 , Giáo trình Luật thương mại, Tập 1, NXB C ND, Hà Nội 45 Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp 2006 , Từ n Luật học, NXB Tư pháp, Hà Nội 46 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 2014 , Báo cáo lực cạnh tranh công nghệ cấp độ doanh nghiệp Việt Nam - Kết điều tra năm 2013, NXB Tài ch nh, Hà Nội 47 Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 , lần thứ XII, Hà Nội 48 Nguy n Như chủ biên 1998 , Đại từ n tiếng Việt, NXB Văn hố thơng tin, Hà Nội 89 T a Tế : 49 Abdul Kadar, Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead (1985), Business Law, Made Simple Books, London 50 Bryan Garner, Black’s Law Dictionary 2009 , Ninth Edition, Texas 51 Bui Xuan Hai (2007), Corporate Governance in Vietnamese Company Law: A Proposal for Reform, PhD Thesis La Trobe University, Australia 52 Corporation Act (2001), Part 2D.1-Duties and powers, Division 1- General duties 53 Douglas Whitman, F.William Mc Carty, Frank F.Gibson Thomas W.Dunfee, Bartley A Brennan, John D.Blackburn (1987), Law and Business, New york: Random House 54 Elizabeth A Martin, Oxford Dictionary of Law (2001), Fifth Edition, Oxford University Press 55 Eric Rasmusen (2003), Agency Law and Contract Formation Ngu n: http://Php.Indiana.edu/~erasmuse/papers/agency.pdf 56 Low Chee Keong 2002 , Introduction – The Corporate Governance Debate , in Low Chee Keong ed Corporate Governance: n sia-Pacific Critique 57 Michael C Jensen and William Meckling (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journall of Financial Economics, October 58 Maurice Cozian, lain Viandier 1990 , Tổ chức công ty, Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Hà Nội 59 Gordon Walker and TerryReid 2002 , Upgrading Corporate Governance in East sia 17 , Journal of International Banking Law 60 Evangelos Perakis (2002), Right of Minority shareholders, (XVIth Congress of the International Academy of Comparative Law), Brisbane (Australia) 90 ... diện theo pháp luật công ty TNHH 1.1.1 Khái niệm công ty TNHH 1.1.2 Khái niệm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1.2 V tr , vai trò người đại diện theo pháp luật công ty. .. cần biết người đại diện theo pháp luật công ty đ bắt công ty ch u trách nhiệm mà không cần biết nội công ty có quyền [36, tr.9] Đối với vấn đề nội công ty, nhân viên công ty cho biết vào làm họ... quản lý tài khoản tài sản công ty, nhân danh công ty đ thực quyền nghĩa vụ cơng ty Còn người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH người người đại diện theo pháp luật công ty ủy quyền đ thực ho c
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề pháp lý về người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn tại việt nam , Những vấn đề pháp lý về người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn tại việt nam

Từ khóa liên quan