Kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại qua thực tiễn tỉnh quảng ninh

83 48 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN KINH DOANH THƢƠNG MẠI QUA THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH PHẠM TUẤN CẢNH Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Anh Tuấn HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa đào tạo Sau Đại học – Viện Đại học mở Tôi viết lời cam đoan đề nghị Khoa đào tạo Sau Đại học xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Phạm Tuấn Cảnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƢƠNG 10 KHÁI QUÁT VỀ KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN KINH DOANH, THƢƠNG MẠI 10 1.1 Khái niệm đặc điểm kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại 10 1.1.1 Khái niệm kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại 10 1.1.2 Đặc điểm kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại 12 1.2 Căn cứ, điều kiện nguyên tắc cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản ngƣời phải thi hành án thi hành án kinh doanh, thƣơng mại 18 1.2.1 Căn cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản ngƣời phải thi hành án 18 1.2.2 Điều kiện áp dụng biện pháp cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản 19 1.2.3 Nguyên tắc áp dụng biện pháp cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản 20 1.3 Trình tự, thủ tục kê biên, xử lý tài sản ngƣời phải thi hành án 23 1.3.1 Trình tự, thủ tục kê biên tài sản ngƣời phải thi hành án 23 1.3.2 Trình tự, thủ tục định giá tài sản kê biên ngƣời phải thi hành án 27 1.3.3 Trình tự, thủ tục xử lý tài sản kê biên ngƣời phải thi hành án… 30 1.4 Kê biên tài sản ngƣời phải thi hành án số trƣờng hợp cụ thể: 38 1.4.1 Kê biên tài sản quyền sở hữu trí tuệ: 38 1.4.2 Kê biên tài sản quyền sử dụng đất 39 1.4.3 Kê biên tài sản ngƣời phải thi hành án ngƣời thứ ba giữ 41 1.4.4 Kê biên vốn góp ngƣời phải thi hành án 42 1.4.5 Kê biên tài sản gắn liền với đất 43 1.4.6 Kê biên tài sản nhà 43 1.4.7 Kê biên tài sản phƣơng tiện giao thông 44 1.4.8 Kê biên tài sản chung ngƣời phải thi hành án với ngƣời khác 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 CHƢƠNG 48 THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN KINH DOANH, THƢƠNG MẠI TẠI TỈNH QUẢNG NINH 48 2.1 Tình hình thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh 48 2.2 Những khó khăn, vƣớng mắc nguyên nhân 52 2.2.1 Khó khăn, vƣớng mắc từ thực tiễn 53 2.2.2 Nguyên nhân khó khăn, vƣớng mắc 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 CHƢƠNG 64 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN KINH DOANH, THƢƠNG MẠI 64 3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại 65 3.2 Kiến nghị thực pháp luật kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 KẾT LUẬN CHUNG 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT THADS : Thi hành án dân Nghị định số : Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 62/2015/NĐ – CP 2015 Chình phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thi hành án dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trải qua bảy mƣơi năm hình thành phát triển, từ năm 1946 đến nay, công tác thi hành án dân đạt đƣợc nhiều thành công, khẳng định đƣợc vị đời sống pháp luật, xã hội ngày nhận đƣợc quan tâm sâu sắc Đảng, Nhà nƣớc nhân dân Hoạt động thi hành án dân hiệu góp phần bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cơng dân, góp phần củng cố niềm tin ngƣời dân máy Nhà nƣớc, tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa Thi hành án kinh doanh, thƣơng mại loại việc thi hành án dân Những năm gần đây, nƣớc nói chung tỉnh Quảng Ninh nói riêng, số vụ việc thi hành án kinh doanh, thƣơng mại ngày nhiều, số tiền phải thi hành chiếm tỷ lệ lớn tổng số tiền thi hành án dân Việc tổ chức thi hành loại án gặp nhiều khó khăn, phức tạp tài sản phải xử lý đa dạng, phong phú, mang tính đặc thù nhƣ: nhà xƣởng, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, đất đai Để thi hành loại án áp dụng biện pháp kê biên, xử lý cần thiết phải có tham gia, phối hợp tích cực nhiều quan hữu quan Hiện nay, tỷ lệ thi hành án kinh doanh, thƣơng mại thấp, đặc biệt số tiền phải thi hành chuyển kỳ sau lớn dẫn đến việc số năm gần nhiều quan thi hành án khơng hồn thành tiêu, quyền lợi ích hợp pháp Nhà nƣớc, tổ chức công dân không đƣợc đảm bảo Xuất phát từ trăn trở công tác thi hành án dân nói chung thi hành án kinh doanh, thƣơng mại nói riêng, mong muốn nâng cao nhận thức cho thân hy vọng đóng góp đƣợc phần vào việc nâng cao chất lƣợng, hiệu hoạt động thi hành án kinh doanh, thƣơng mại, tỉnh Quảng Ninh, chọn đề tài “Kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thương mại qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh” để làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Nhà nƣớc Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam công cụ chủ yếu để thực quyền làm chủ nhân dân, Nhà nƣớc pháp quyền dân, dân, dân Để đảm bảo yêu cầu đó, Nhà nƣớc pháp quyền phải có hình thức tổ chức quyền lực Nhà nƣớc thích hợp có chế giám sát tuân thủ pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật, bảo đảm cho pháp luật đƣợc áp dụng chuẩn xác nhƣng không linh hoạt, tính sáng tạo Trong năm vừa qua, công tác thi hành án dân bƣớc đƣợc xây dựng trƣởng thành sở pháp lý thực tiễn áp dụng Với văn pháp luật thi hành án dân nhƣ Luật THADS năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân năm 2014 văn hƣớng dẫn thi hành ngày đƣợc cải cách phù hợp với thực tiễn Văn pháp luật liên quan nhƣ Luật Ngân hàng Nhà nƣớc năm 2010, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Bộ luật dân 2015, Luật Đất đai 2013, Luật Doanh nghiệp năm 2014 văn dƣới luật với điểm mới, hoàn thiện tiến giúp cho việc tổ chức thi hành án dân đƣợc thực cách có hiệu thực tiễn Trƣớc đòi hỏi khách quan cơng tác thi hành án dân thời gian qua có số cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề thi hành án dân sự, cụ thể là: - Đề tài: "Thi hành án dân sự, thực trạng hướng hoàn thiện Dự án VIE/98/QQ1" Bộ Tƣ pháp chủ trì thực dự án - Luận án tiến sĩ Luật học: "Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân Việt Nam nay" Nguyễn Thanh Thủy, năm 2008 - Luận văn Thạc sỹ “Thực tiễn thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh” Đỗ Thị Lý, năm 2011 - “Thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân số khuyến nghị”, tác giả: Ths Trần Cơng Thịnh, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội - “Những khó khăn, vướng mắc thi hành án, định Tòa án liên quan đến tổ chức tín dụng để thu hồi nợ”, tác giả: Phạm Quang Dũng - Chi cục Thi hành án dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Bên cạnh “Sổ tay Chấp hành viên” nhà xuất Thống kê năm 2009 nhà xuất Tƣ pháp năm 2012; Tài liệu tập huấn triển khai nội dung Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi hành án dân sự, văn hƣớng dẫn thi hành; số viết đăng tạp chí Dân chủ pháp luật, Tạp chí Luật học, Tạp chí Nhà nƣớc pháp luật Những cơng trình nêu có nội dung nghiên cứu thi hành án dân khía cạnh, góc độ mức độ khác Trong số cơng trình đề cập đến việc áp dụng biện pháp cƣỡng chế thi hành án dân số địa phƣơng cụ thể nhƣng chƣa có cơng trình nghiên cứu biện pháp cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh thƣơng mại theo Luật thi hành án dân đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2014 tỉnh Quảng Ninh điều kiện pháp luật thi hành án dân có thay đổi nhƣ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu luận văn Thơng qua luận văn, đề cập thể chế thực trạng việc kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh năm gần Nêu phân tích nguyên nhân phát sinh khó khăn, vƣớng mắc việc kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh Từ đó, đƣa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác thi hành án dân nói chung việc kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh nói riêng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Thứ nhất, nghiên cứu hoạt động THADS, đặc biệt hoạt động cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh sau Luật THADS đƣợc sửa đổi, bổ sung có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/7/2015 Thứ hai, đánh giá chân thực toàn diện thực trạng áp dụng biện pháp cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại Quảng Ninh, từ sâu phân tích kết đạt đƣợc hạn chế, tồn việc áp dụng biện pháp cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại làm rõ nguyên nhân thực trạng Thứ ba, xây dựng quan điểm, đề xuất giải pháp kịp thời lâu dài nhằm đảm bảo việc áp dụng biện pháp cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản THADS nói chung loại án kinh doanh, thƣơng mại nói riêng đƣợc chuẩn xác, thống hệ thống quan THADS Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại vấn đề tƣơng đối rộng, nhìn nhận, đánh giá từ nhiều góc độ khác Tuy nhiên, luận văn tập trung nghiên cứu quy định thi hành án kinh doanh, thƣơng mại với thực trạng kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh Luận văn có tiếp thu kế thừa cách có chọn lọc kết luận đƣợc công bố thời gian qua Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu Triết học vật biện chứng Triết học vật lịch sử, trọng phƣơng pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phân tích, tổng hợp, lịch sử số phƣơng pháp nghiên cứu khác nhƣ so sánh, thống kê tổng hợp, tham khảo tài liệu lĩnh vực thi hành án dân số địa phƣơng để qua đánh giá thực trạng kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013 đến tháng năm 2018 (tức 09 tháng năm 2018) Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn đƣa luận giải đƣợc số quan điểm khái niệm kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại; trình tự, thủ tục thực việc cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại; góp phần bổ sung, làm phong phú thêm cho hoạt động nghiên cứu khoa học pháp luật lĩnh vực THADS Đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh nay, phân tích kết đạt đƣợc, hạn chế tồn tại, nguyên nhân thực tiễn áp dụng hoạt động cƣỡng chế Đƣa giải pháp đảm bảo thực biện pháp cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án dân nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực, chất lƣợng công tác thi hành án dân nói chung thi hành án kinh doanh, thƣơng mại nói riêng Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo danh mục chữ viết tắt, luận văn trình bày nội dung sau: Chương 1: Khái quát kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh thƣơng mại Chương 2: Thực tiễn thực pháp luật kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh nghề nghiệp cho Chấp hành viên Để việc kê biên, xử lý tài sản đƣợc thành cơng, an tồn thân Chấp hành viên phải có vốn kiến thức xã hội vững chắc, phong phú Giao tiếp nói chung giao tiếp THADS nói riêng Chấp hành viên có vị trí vai trò lớn hiệu công tác thi hành án, đặc biệt việc thuyết phục đƣơng thỏa thuận với trình kê biên, xử lý tài sản Vì vậy, Chấp hành viên phải không ngừng nâng cao kỹ giao tiếp thân Trong trình thi hành án, quyền lợi bên đồng thời nghĩa vụ tƣơng ứng bên nên gay gắt liệt Do đó, Chấp hành viên phải bao quát trình kê biên, xử lý tài sản vừa bảo đảm theo trình tự, thủ tục luật định nhƣng cần giảm bớt căng thẳng bên đƣơng để thi hành dứt điểm án, định “Tăng cường tỷ lệ Chấp hành viên làm công tác chuyên môn cho sở lượng việc, tiền phải thi hành ngày lớn, án liên quan đến tín dụng ngân hàng ngày nhiều, giá trị lớn, thi hành khó khăn biên chế khơng tăng mà lại giảm Chính thế, Tổng cục đề nghị Bộ trưởng xem xét, bổ sung 30 biên chế cho Tổng cục Đối với địa phương đề nghị tăng tỷ lệ Chấp hành viên từ 41% lên 53,54% tổng số cơng chức theo Đề án vị trí việc làm Bộ Nội vụ thẩm định để giảm áp lực cho Chấp hành viên” (Phát biểu Tổng cục trƣởng Hoàng Sỹ Thành buổi làm việc Bộ trƣởng Lê Thành Long với Tổng cục THADS ngày 31/5/2016) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ có hiệu để cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn nắm vững nghiệp vụ, đặc biệt văn ban hành Xử lý nghiêm khắc sai phạm khen thƣởng, động viên kịp thời cán bộ, Chấp hành viên làm tốt công tác thi hành án 68 Thứ hai, Chấp hành viên tiến hành kê biên, xử lý tài sản phải nắm vững quy định pháp luật: Chấp hành viên phải nắm vững quy định pháp luật kê biên, xử lý tài sản, tránh tình trạng khơng nắm vững quy định pháp luật mà giải thích sai cho đƣơng sự, dẫn tới việc kê biên sai quy định, xâm phạm quyền lợi ích đáng đƣơng Khi nhận đƣợc hồ sơ thi hành án, Chấp hành viên phải nắm đặc thù, đặc điểm án thi hành; phải hiểu rõ cặn kẽ nhân thân đƣơng (họ tên, chỗ ở, giới tính, nghề nghiệp, trình độ văn hóa…) Ngồi ra, Chấp hành viên phải hiểu rõ mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh nhằm chứng minh đƣợc nghĩa vụ quyền lợi đáng đƣơng tính đắn quy phạm pháp luật Tòa án áp dụng để giải vụ việc; từ xây dựng đƣợc kế hoạch cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản Khi tiến hành kê biên, Chấp hành viên nắm vững pháp luật để giải thích cho đƣơng trình độ dân trí ngƣời dân chƣa cao, ý thức pháp luật hạn chế, nhiều quy định pháp luật khó hiểu Vì vậy, ngƣời dân chƣa thể hiểu rõ đƣợc quy định pháp luật, chƣa hiểu đƣợc hành vi cùa hay sai, quyền lợi ích hợp pháp có bị xâm phạm hay khơng Nhƣ vậy, để việc kê biên, xử lý tài sản đạt hiệu quy định pháp luật Chấp hành viên phải nắm vững hết sách, pháp luật Nhà nƣớc nói chung vấn đề liên quan đến hồ sơ thi hành án mà chịu trách nhiệm nói riêng Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh thương mại: Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền pháp luật nói chung pháp luật THADS nói riêng; chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc cho cán cấp, ngành nhân dân lao động Hiện nay, trình độ dân trí nƣớc ta chƣa cao, nhận thức pháp luật 69 hạn chế Nhiều mâu thuẫn, tranh chấp dân phát sinh bên đƣơng không hiểu biết pháp luật Có trƣờng hợp, đƣơng khơng nắm đƣợc quyền nghĩa vụ theo nội dung án, định làm cho trình tổ chức thi hành án nói chung q trình kê biên, xử lý tài sản nói riêng trở nên khó khăn Bởi vậy, Đảng Nhà nƣớc cần có sách phù hợp, tổ chức tuyên truyền pháp luật rộng rãi, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn Để góp phần nâng cao ý thức pháp luật nhân dân, việc thông tin, cập nhật kịp thời văn pháp luật, tăng cƣờng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, mở rộng hình thức tƣ vấn pháp luật trợ giúp pháp lý cho tầng lớp nhân dân giai đoạn cần thiết Trong đó, cơng tác phổ biển, giáo dục pháp luật cần đa dạng hình thức để phù hợp với đối tƣợng đƣợc phổ biến khu vực thành thị, nơng thơn, vùng dân tộc ngƣời; với đối tƣợng có độ tuổi hay trình độ khác Ngoài ra, cần tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức nhân dân mục đích kê biên, xử lý tài sản để đƣơng chủ động thỏa thuận, thƣơng lƣợng với nhau, tự nguyện giao tài sản, giảm bớt công việc quan, tổ chức THADS nhƣ căng thẳng quan hệ xã hội Thứ tư, cần thiết có đồng tình, ủng hộ quan Nhà nước tổ chức trị - xã hội xã, phường: Hoạt động thi hành án mang tính chất hành – tƣ pháp, hoạt động phối hợp Trong hoạt động mình, Chấp hành viên phải thƣờng xuyên liên hệ chặt chẽ với quyền địa phƣơng tổ chức trị - xã hội để phối hợp hoạt động kê biên, xử lý tài sản Đây lực lƣợng hậu thuẫn lớn, mạnh mẽ mà Chấp hành viên phải tranh thủ đồng tình, ủng hộ họ hoạt động cƣỡng chế kê biên Nếu vụ việc thi hành án mà quan, tổ chức thi hành án làm tốt công tác phối hợp với địa phƣơng mà đƣợc hệ thống trị ủng hộ, đồng thuận kết thi hành vụ việc đƣợc thực thi cách trọn vẹn 70 bầu khơng khí đoàn kết Mặc dù Chấp hành viên ngƣời đƣợc giao tổ chức thi hành án theo pháp luật nhƣng việc quản lý, điều hành lãnh đạo lại yếu tố quan trọng, đặc biệt điều kiện đặc thù việc thi hành án công tác phối hợp nội quan nhƣ phối hợp với ban ngành đoàn thể Điều tạo điều kiện để Chấp hành viên hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao Cấp ủy, quyền cấp cần quan tâm đạo phối hợp tạo điều kiện để Cơ quan thi hành án thực tốt nhiệm vụ Các quan hữu quan phạm vi chức năng, quyền hạn nhiệm vụ đƣợc giao cần thực đầy đủ trách nhiệm công tác thi hành án nói chung kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại nói riêng Cần tăng cƣờng chế giám sát Hội đồng nhân dân cấp Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân cấp thời gian qua thực tốt nhƣng hiệu chƣa cao, chƣa phát huy đƣợc hết vai trò, trách nhiệm việc giám sát; chƣa kiến nghị để cấp ủy, quyền đạo xử lý giải việc cần kê biên, xử lý tài sản; chƣa kiến nghị đến quan hữu quan yêu cầu thực trách nhiệm việc phối hợp thi hành án Tăng cƣờng việc kiểm sát công tác thi hành án dân sự, không kiểm sát quan thi hành án mà cần thực kiểm sát hoạt động quan, tổ chức, cá nhân có liên quan việc thực Luật THADS Kịp thời kiến nghị để quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực đầy đủ trách nhiệm liên quan đến công tác thi hành án dân việc kê biên, xử lý tài sản thi hành án Thứ năm, nâng cao trách nhiệm tổ chức tín dụng: Phải có chế trách nhiệm tổ chức tín dụng, ngân hàng để tránh tình trạng thẩm định không triệt để, cho vay cao so 71 với giá trị thực tài sản Đến không thu hồi đƣợc nợ, phải xử lý tài sản bảo đảm giá trị tài sản khơng đƣợc Đây yếu tố không nhỏ ảnh hƣởng đến cách nhìn nhận, đánh giá xã hội cơng tác thi hành án nói chung thi hành án kinh doanh, thƣơng mại nói riêng, tránh việc có ý kiến cho cơng tác thi hành án dân hoạt động hiệu Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, để nâng cao chất lượng công tác kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh thương mại cần thực đồng giải pháp sau đây: + Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị Chính phủ, Chƣơng trình hành động Bộ Tƣ pháp, Quy chế phối hợp Ngân hàng Nhà nƣớc Bộ Tƣ pháp xử lý nợ xấu kế hoạch triển khai Tổng cục đến tất quan, đơn vị cán bộ, công chức quan thi hành án dân tỉnh để nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ Cục đến Chi cục Thi hành án dân tỉnh việc xử lý nợ xấu thi hành án kinh doanh, thƣơng mại + Xác định việc xử lý nợ xấu nhiệm vụ trọng tâm hệ thống quan thi hành án dân để tập trung đạo thực địa bàn trọng điểm; phối hợp tổ chức thi hành tất đơn vị tổ chức tín dụng, ngân hàng có nợ xấu để tạo chuyển biến năm + Phát huy vai trò nâng cao hiệu hoạt động Tổ đạo Thi hành án dân có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng Bố trí thời gian thích đáng cho Tổ đạo Thi hành án dân có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, thời gian tới tâm đạo đẩy nhanh tiến độ thi hành dứt điểm vụ án dân phức tạp, kéo dài, có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng để bảo vệ quyền lợi cho tổ chức tín dụng, ngân hàng giúp thu hồi nợ, giảm nợ xấu tạo điều kiện mở rộng hoạt động tín dụng cho kinh 72 tế, xác định nhiệm vụ trị quan trọng ngành thi hành án dân sự, yếu tố định để hoàn thành tiêu đƣợc Quốc Hội, Bộ Tƣ pháp Tổng cục giao hàng năm Định kỳ tổ chức họp giao ban Tổ đạo Thi hành án dân có liên quan đến hoạt động kinh doanh, thƣơng mại để kịp thời nghe báo cáo, phản ánh khó khăn, vƣớng mắc q trình tổ chức thi hành để có hƣớng đạo, giải cụ thể + Đối với Chi cục có nhiều vụ việc thi hành án liên quan đến kinh doanh, thƣơng mại nhƣ Chi cục Thi hành án dân thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái ng Bí q trình tổ chức thi hành án có khó khăn, vƣớng mắc cần tích cực triển khai quy chế phối hợp nhằm nâng cao kết thi hành án + Tăng cƣờng phối hợp, trao đổi thông tin với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh đơn vị liên quan để tìm giải pháp thể chế, chế xử lý tài sản thi hành án kinh doanh thƣơng mại Tổ chức tọa đàm tổ chức tín dụng, ngân hàng lãnh đạo Cơ quan Thi hành án dân để tìm cách tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc q trình tổ chức thi hành án + Đề nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thƣờng xuyên rà soát, kiểm tra ngân hàng tổ chức tín dụng việc ký kết hợp đồng, nhận chấp, tổ chức thẩm định hồ sơ để xác định giá trị thực tế, tình trạng biến động giá trị tài sản thị trƣờng tƣơng lai nhằm hạn chế rủi ro cho vay + Rà soát vụ việc thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tồn đọng, lập kế hoạch để tổ chức thực hiện, xử lý vƣớng mắc chuyên môn nghiệp vụ để việc xử lý tài sản đƣợc nhanh chóng, đảm bảo quy định pháp luật + Trong trình tổ chức thực hợp đồng, yêu cầu cầu ngân hàng, tổ chức tín dụng phải có biện pháp theo dõi, kiểm tra tài sản đảm 73 bảo, kịp thời có biện pháp xử lý có vấn đề vƣớng mắc xảy Đồng thời, vụ việc khởi kiện yêu cầu Tòa án giải ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phối hợp chặt chẽ với Tòa án quan có thẩm quyền q trình tố tụng để đảm bảo án, định có tính khả thi (nhất định công nhận thỏa thuận đƣơng Tòa án) + Trong trình tổ chức thi hành án, tổ chức tín dụng, ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thi hành án dân việc giải hồ sơ; đẩy mạnh việc phối hợp công tác xác minh, thông báo thi hành án, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản Trƣờng hợp tài sản không bán đƣợc, đề nghị ngân hàng tổ chức tín dụng nhận tài sản để đảm bảo thi hành án hầu hết vụ việc tồn đọng kê biên, giảm giá nhiều lần nhƣng có ngƣời đăng ký tham gia đấu giá + Kịp thời hƣớng dẫn, tháo gỡ vƣớng mắc cho Chấp hành viên, Chấp hành viên Chi cục Tập trung nâng cao chất lƣợng, hiệu công tác đạo, hƣớng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo tiến độ, nội dung đạo cụ thể, rõ ràng, để hiểu dễ thực Đối với nội dung vƣớng mắc phổ biến Cục THADS tỉnh nên có văn hƣớng dẫn, đạo nghiệp vụ cho tất Chi cục để áp dụng thống trình tổ chức thi hành án dân nói chung thi hành án kinh doanh, thƣơng mại nói riêng + Tổ đạo Thi hành án dân có liên quan đến hoạt động kinh doan, thƣơng mại thƣờng xuyên quan tâm, kiểm tra tiến độ thực công việc, thực ý kiến đạo giải trƣớc để kịp thời xử lý báo cáo ngƣời có thẩm quyền, quan có thẩm quyền xử lý Tiếp tục cho ý kiến giải quyết, hƣớng dẫn tổ chức thi hành án kịp thời vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng có khó khăn, phức tạp + Về phía quan thi hành án dân cấp huyện, để giải 74 khó khăn vƣớng mắc việc thi hành án liên quan đến kinh doanh, thƣơng mại nay, phải tăng cƣờng đạo Chấp hành viên tập trung rà soát vụ việc thi hành án, xây dựng kế hoạch chi tiết, đề giải pháp cụ thể để giải có hiệu vụ việc vƣớng mắc liên quan đến giải nợ xấu tổ chức tín dụng, ngân hàng; chấn chỉnh cơng tác báo cáo thống kê liên quan đến việc thi hành án kinh doanh thƣơng mại, đảm bảo nắm bắt kịp thời, lúc tình hình để tập trung đạo, thực có hiệu Trong q trình tổ chức thi hành án kịp thời báo cáo vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có khó khăn, vƣớng mắc, phức tạp để Cục có biện pháp đạo, giải dứt điểm 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG Biện pháp cƣỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại đƣợc thực nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân nhƣ bảo vệ tính nghiêm minh pháp luật Việc áp dụng biện pháp cƣỡng chế đem lại hiệu tích cực cho hoạt động thi hành án Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cho thấy kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh thƣơng mại tồn nhiều khó khăn, vƣớng mắc Để tiếp tục phát huy thành đạt đƣợc khắc phục hạn chế tồn tại, Chƣơng luận văn đƣa số kiến nghị nhằm hoàn thiện thực quy định pháp luật kê biên, xử lý tài sản để việc áp dụng quy định vào thực tiễn đạt đƣợc hiệu cao Công tác thi hành án dân nói chung việc kê biên, xử lý tài sản nói riêng đạt hiệu ngƣời dân đƣợc nâng cao hiểu biết pháp luật, công chức ngành thi hành án dân tích cực tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức, kiến thức nghiệp vụ cần thiết quan tâm, phối hợp quan, tổ chức có liên quan với nêu cao tinh thần, trách nhiệm việc thẩm định, cho vay tổ chức tín dụng 76 KẾT LUẬN CHUNG Luật Thi hành án dân năm 2014 đƣợc ban hành có nhiều nội dung phù hợp với chiến lƣợc cải cách tƣ pháp theo tinh thần Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Đồng thời đáp ứng với yêu cầu cấp thiết công tác thi hành án dân giai đoạn Tuy nhiên, điều kiện kinh tế thị trƣờng, Cơ quan thi hành án dân cần phải không ngừng đổi cách thức làm việc, trau dồi lực chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu cơng tác thi hành án dân nói chung công tác thi hành án kinh doanh, thƣơng mại nói riêng Kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại ngày có vai trò, vị trí quan trọng việc thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ, xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trong năm qua, công tác kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh đƣợc quan tâm, tạo điều kiện Tổng cục Thi hành án dân - Bộ Tƣ pháp, cấp ủy Đảng, quyền cấp, phối hợp ban ngành, đoàn thể tỉnh Kết kê biên, xử lý tài sản thi hành án nói chung thi hành án kinh doanh, thƣơng mại nói riêng có chuyển biến tích cực Luận văn phân tích, luận giải số vấn đề lý luận kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại thực tiễn thực tỉnh Quảng Ninh, phân tích số khó khăn, vƣớng mắc gặp phải, từ tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp khắc phục Luận văn đánh giá đƣợc thực trạng pháp luật thực tiễn thực pháp luật kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh Trong khuôn khổ luận văn cao học, với thời gian tài liệu có hạn nên luận văn khơng th ể 77 tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong đƣợc dẫn thầy, cô chia sẻ đồng nghiệp bạn bè để tiếp tục nghiên cứu hồn thiện luận văn này./ 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tƣ pháp - Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2015), Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 phối hợp liên ngành công tác thi hành án dân sự, Hà Nội; Bộ Tƣ pháp (2011), Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 việc hướng dẫn thực số thủ tục hành thi hành án dân sự, Hà Nội; Bộ Tƣ pháp (2015), Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2015 nhiệm kỳ 2011 - 2015, định hướng nhiệm kỳ 2016 - 2020 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016, Hà Nội; Bộ Tƣ pháp (2016), Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 hướng dẫn thực số thủ tục hành biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự, Hà Nội; Bộ Tƣ pháp Bộ Tài (1997), Thơng tư liên tịch số 119-TT/LT ngày 04/6/1997 hướng dẫn kê biên tài sản doanh nghiệp để đảm bảo thi hành án, Hà Nội; Bộ Tƣ pháp, Bộ Cơng an, Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTCVKSNDTC ngày 09/10/2013 phối hợp liên ngành công tác thi hành án dân sự, Hà Nội; Bộ Tƣ pháp, Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2010), Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC ngày 26/7/2010 hướng dẫn số vấn đề thủ tục thi hành án dân phối hợp liên ngành thi hành án dân sự, Hà Nội; Chính phủ (2004), Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 Chính phủ kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án, Hà Nội; 79 Chính phủ (2004), Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 Chính phủ quy định thủ tục, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành thi hành án dân sự, Hà Nội; 10 Chính phủ (2009), Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi hành án dân thủ tục thi hành án dân sự, Hà Nội; 11 Chính phủ (2010), Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản, Hà Nội; 12 Chính phủ (2013), Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2009/NĐCP ngày 13/7/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi hành án dân thủ tục thi hành án dân sự, Hà Nội; 13 Chính phủ (2015), Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi hành án dân sự, Hà Nội; 14 Chính phủ (2009), Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi hành án dân quan quản lỷ thi hành án dân sự, quan thi hành án dân công chức làm công tác thi hành án dân sự, Hà Nội; 15 Cục Thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh (2013, 2014, 2015, 2016,2017,06/2018), Báo cáo kết công tác thi hành án dân sự, Quảng Ninh; 16 Nguyễn Thanh Thủy (2008), Luận án tiến sỹ Luật học: “Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân Việt Nam nay”, Hà Nội; 17 NXB Thống kê (2009 - 2012), Sổ tay Chấp hành viên năm 2009 năm 2012, Hà Nội; 18 NXB Từ điển Bách Khoa (2006), Từ điển Luật học, Hà Nội; 80 19 NXB Từ điển Bách Khoa (2013), Từ điển Tiếng Việt, Hà Nội; 20 Quốc hội (2003 - 2013), Luật đất đai năm 2003, năm 2013, Hà Nội 21 Quốc hội (2015), Bộ luật dân năm 2015, Hà Nội; 22 Quốc hội (2005), Luật Thương mại năm 2005, Hà Nội; 23 Quốc hội (2006), Bộ luật tố tụng dân năm 2006, Hà Nội; 24 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội; 25 Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Hà Nội; 26 Quốc hội (2010), Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Hà Nội; 27 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hà Nội; 28 Quốc hội (2008 - 2014), Luật Thi hành án dân năm 2008 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân năm 2014, Hà Nội; 29 Ths Trần Công Thịnh (2008), Thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân số khuyến nghị, Hà Nội; 30 Tổng cục Thi hành án dân (2015), Tài liệu tập huấn triển khai nội dung Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi hành án dân sự, văn hướng dẫn thi hành kỹ rà soát, đạo, giải vụ việc khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự, Hà Nội; 31 Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội (1993 - 2004), Pháp lệnh Thi hành án dân năm 1993 Pháp lệnh Thi hành án dân năm 2004, Hà Nội 32 Ban Chỉ đạo Thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh (2011), Quyết định số 3762/QĐ-BCĐTHADS ngày 30/11/2011 việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh; 33 Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (2011), Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, đạo công tác thi hành án dân sự, Quảng Ninh; 34 Ban Chỉ đạo Thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh (2013), Công văn số 81 26/CV-BCĐTHADS ngày 16/4/2013 việc tăng cường đạo, thực công tác thi hành án dân năm 2013, Quảng Ninh; 35 Cục Thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh (2013), Báo cáo công tác thi hành án dân từ năm 2013 đến năm 06/2018, Quảng Ninh; 36 Đảng tỉnh Quảng Ninh (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XIII, Quảng Ninh 82 ... điểm án kinh doanh, thƣơng mại, hạn chế việc tẩu tán, hủy hoại tài sản đƣơng 1.1.2 Đặc điểm kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thương mại Kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh,. .. biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại từ thực tiễn tỉnh Quảng. .. Quảng Ninh CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN KINH DOANH, THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm đặc điểm kê biên, xử lý tài sản thi hành án kinh doanh, thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm kê biên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại qua thực tiễn tỉnh quảng ninh , Kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại qua thực tiễn tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan