ma trân kt tv hk 2 19

5 83 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 23:23

NS: 20/4/ 2019 Tuần: 35 Tiết : 130 KiÓm tra tiÕng ViƯt I MỤC TIÊU kiÕn thøc :KiĨm tra nhận thức học sinh kiến thức häc phÇn TiÕng ViƯt - Häc sinh cã ý thøc tích hợp với phần Văn Tập làm văn Kỹ : Rèn luyện kĩ thực hành tiếng Việt Thái độ: Học sinh có ý thức trung thùc, nghiªm tóc kiĨm tra II HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận III MA TRẬN ĐỀ Mứcđộ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Tổng cộng Nội dung cao Câu cầu khiến Số câu Số điểm Tỉ lệ Hành động nói Số câu Số điểm Tỉ lệ Hiểu nội dung Số câu Số điểm Tỉ lệ 20% Nắm khái niệm Số câu 0.5 Số điểm 0.5 Tỉ lệ 5% Hội thoại Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu, số điểm Số câu 1.5 Số điểm2.5đ Tỉ lệ 25% Số câu Số điểm Tỉ lệ 20 % Vaän dụng kiến thức để đặt câu Số câu 0.5 Số điểm Tỉ lệ 20% Số câu Số điểm 2,5 Tỉ lệ 25% Cách giao tiếp hội thoại, phải tránh Vận dụng kiến thức để viết đoạn văn Số câu Số điểm Tỉ lệ 20% Số câu Số điểm Tỉ lệ 20% Số câu Số điểm 3.5 Tỉ lệ 35% Số câu Số điểm 3.5 Tỉ lệ 35% Số câu 0.5 Số điểm Tỉ lệ 20% Số câu Số điểm 5.5 Tỉ lệ 55% Số câu Số điểm 10 Tỉ lệ 100% IV ĐỀ KIỂM TRA Nêu hình thức chức câu cầu khiến? Cho ví dụ? (2đ) Thế hành động nói? Hãy đặt câu phù hợp cách thức thực hành động nói:(2.5đ) A B a Trình bày b Điều khiển c Hứa hẹn d Bộc lộ cảm xúc Khi tham gia hội thoại cần lưu ý gì? (2 đ) Hãy xây dựng hội thoại có khoảng đến lượt lời (chủ đề học tập) Xác đònh quan hệ xã hội vai xã hội người tham gia thoại (3.5 đ) V ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM : CÂU NỘI DUNG Nêu hình thức chức câu cầu khiến? Cho ví dụ? Nêu hình thức câu cầu khiến : câu có từ cầu khiến như: hãy, đừng, đi, thôi, nào….hay ngữ điệu cầu khiến, viết kết thúc dấu chấm than Chức câu cầu khiến: dùng để lệnh, yêu cầu, đề nghò, khuyên bảo … Cho ví dụ Thế hành động nói? Hãy đặt câu phù hợp cách thức thực hành động nói Hành động nói là: hành động đïc thực lời nói nhằm mục đích đònh Đặt câu: a Trình bày b Đề nghò c Hứa hẹn d Bộc lộ cảm xúc Khi tham gia hội thoại cần lưu ý gì? Khi tham gia hội thoại cần lưu ý: - Cần xác đònh vai để chọn cách nói cho phù hợp - Cần tôn trọng lượt lời người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời chêm vào lời người khác Hãy xây dựng hội thoại có khoảng đến lượt lời (chủ đề học tập) Xác đònh quan hệ xã hội vai xã hội người tham gia thoại ĐIỂM a) Đảm bảo cấu trúc hội thoại b) Xác định chủ đề học tập c)triển khai vấn đề: Đạt yêu cầu sau: 0.25 0.25 2.5 0.75 0.75 0.5 0.5 2 3.5 - Có 5-7 lượt lời ; (2đ) - Xác định quan hệ xã hội vai xã hội (0.5đ) 0.25 d) Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, biết sử dụng dấu gạch ngang, dấu hai chấm thoại 0.25 e) Chính tả: Đảm bảo nguyên tắt chuẩn tả, dùng từ đặt câu Giáo viên soạn đề Huỳnh Thị Huyền Trường THCS Tân Sơn Lớp Họ tên:……………………… Điểm KIỂM TRA TIẾNG VIỆT Mơn: Ngữ vaên Thời gian: 45 phút Lời phê giáo viên …………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ĐỀ Nêu hình thức chức câu cầu khiến? Cho ví dụ? (2đ) Thế hành động nói? Hãy đặt câu phù hợp cách thức thực hành động nói:(2.5đ) A B a Trình bày b Điều khiển c Hứa hẹn d Bộc lộ cảm xúc Khi tham gia hội thoại cần lưu ý gì? (2 đ) Hãy xây dựng hội thoại có khoảng đến lượt lời (chủ đề học tập) Xác đònh quan hệ xã hội vai xã hội người tham gia thoại (3.5 ñ) Bài làm …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ... tập c)triển khai vấn đề: Đạt yêu cầu sau: 0 .25 0 .25 2. 5 0.75 0.75 0.5 0.5 2 3.5 - Có 5-7 lượt lời ; (2 ) - Xác định quan hệ xã hội vai xã hội (0.5đ) 0 .25 d) Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, biết... Cho ví dụ? (2 ) Thế hành động nói? Hãy đặt câu phù hợp cách thức thực hành động nói: (2. 5đ) A B a Trình bày b Điều khiển c Hứa hẹn d Bộc lộ cảm xúc Khi tham gia hội thoại cần lưu ý gì? (2 đ) Hãy... (0.5đ) 0 .25 d) Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, biết sử dụng dấu gạch ngang, dấu hai chấm thoại 0 .25 e) Chính tả: Đảm bảo nguyên tắt chuẩn tả, dùng từ đặt câu Giáo viên soạn đề Huỳnh Thị Huyền Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ma trân kt tv hk 2 19, ma trân kt tv hk 2 19