Tín dụng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình

102 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế MAI THỊ THU HIỀN KI N H TÊ ́H TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 34 01 01 Đ ẠI H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG TẤN QUÂN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn “Tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các số liệu kết sử dụng Ế Luận văn hồn tồn trung thực có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Tác giả luận văn i Mai Thị Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn thầy cô Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Huế động viên tạo điều kiện để em yên tâm với công việc nghiên cứu Hơn hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trương Tấn Quân người hướng dẫn bảo tận tình, động viên em suốt trình nghiên cứu Ế để hoàn thành Luận văn U Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng ́H TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình hỗ trợ cung cấp tài liệu để em có sở thực tiễn bổ sung vào viết TÊ Mặc dù cố gắng hoàn thành nội dung nghiên cứu tất lực nhiệt tình thân, nhiên luận văn tránh khỏi thiếu H sót, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy, đồng N nghiệp để em hoàn thiện nhận thức Đ ẠI H O ̣C KI Xin chân thành cảm ơn! ii DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam CN Chi nhánh HĐQT Hội đồng Quản trị HĐV Huy động vốn KT – XH Kinh tế - Xã hội NHTM Ngân hàng Thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước TMCP Thương mại Cổ phần 10 TCTD Tài tín dụng Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: MAI THỊ THU HIỀN Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRƯƠNG TẤN QUÂN Tên đề tài: TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ế – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH U Mục đích đối tượng nghiên cứu ́H - Mục đích nghiên cứu: luận văn nghiên cứu thực trạng tín dụng cho vay đối mang tính thực tiễn cao thời gian tới TÊ với khách hàng doanh nghiệp BIDV Bắc Quảng Bình đề xuất giải pháp - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài tín dụng cho vay H khách hàng doanh nghiệp (trừ khách hàng định chế tài chính) BIDV N Bắc Quảng Bình KI Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Phương pháp thu thập số liệu (sơ cấp thứ cấp) Phương pháp xử lý liệu O ̣C gồm: Phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê phân tích, phương pháp so sánh H Các kết nghiên cứu kết luận ẠI Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng Ngân hàng, DN, tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTM; Đánh giá thực Đ trạng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV Bắc Quảng Bình; Đề xuất giải pháp có tính thực tiễn cao nhằm tăng cường hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV Bắc Quảng Bình Với giải pháp trình bày chương 3, tác giả tin góp phần nhằm tăng cường tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thời gian tới iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG ix Ế DANH MỤC CÁC HÌNH x U PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu TÊ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu H Phương Pháp Nghiên Cứu N Kết cấu luận văn KI PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG CHO VAY O ̣C ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI H 1.1 Ngân hàng thương mại tín dụng cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại ẠI 1.1.2 Tín dụng cho vay ngân hàng thương mại Đ 1.1.3 Vai trò tín dụng cho vay ngân hàng thương mại 10 1.2 Tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái niệm 12 1.2.2 Đặc điểm tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 13 1.2.3 Hình thức tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 14 v 1.2.4 Vai trò tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 18 1.2.5 Các tiêu đo lường tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 20 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 22 1.3.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng thương mại 22 Ế 1.3.2 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp vay vốn 25 U 1.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 27 ́H 1.4 Một số kinh nghiệm tăng cường tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp học cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh TÊ Bắc Quảng Bình 28 1.4.1 Một số kinh nghiệm ngân hàng thương mại giới tín dụng H cho vay khách hàng doanh nghiệp 28 N 1.4.2 Bài học rút cho Ngân hàng BIDV tín dụng cho vay khách hàng doanh KI nghiệp 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG O ̣C DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VẦ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 34 H 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Bắc Quảng ẠI Bình 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Đ Chi nhánh Bắc Quảng Bình 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Chi nhánh 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi nhánh 36 2.2 Thực trạng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Bắc Quảng Bình 45 2.2.1 Dư nợ tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh 45 2.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh 47 vi 2.2.3 Thực trạng khách hàng doanh nghiệp có quan hệ vay vốn Chi nhánh 50 2.2.4 Chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh 52 2.3 Đánh giá khách hàng doanh nghiệp tín dụng cho vay khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Bắc Quảng Bình 54 2.4 Đánh giá chung tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Bắc Quảng Bình 58 Ế 2.4.1 Kết đạt 58 U 2.4.2 Những tồn hạn chế 59 ́H 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 61 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TÊ TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH H BẮC QUẢNG BÌNH 68 N 3.1 Định hướng 68 KI 3.1.1 Chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam đến năm 2023 68 O ̣C 3.1.2 Định hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình đến năm 2023 69 H 3.1.3 Định hướng tăng cường tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ẠI Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình71 3.2 Hệ thống giải pháp tăng cường tín dụng cho vay khách hàng doanh Đ nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 73 3.2.1 Hoàn thiện sách khách hàng doanh nghiệp 73 3.2.2 Phát triển gói sản phẩm tín dụng cho vay trọn gói, đặc thù cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác marketing hoạt động tín dụng cho vay 74 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định doanh nghiệp 77 3.2.4 Nâng cao lực điều hành chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập 78 vii 3.2.5 Đơn giản hóa thủ tục cho vay khách hàng doanh nghiệp 82 3.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiếm sốt nội 83 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 2.1 Kiến nghị Chính Phủ 85 2.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHụ LụC 90 Ế QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN U BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG Đ ẠI H O ̣C KI N H XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN TÊ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN ́H BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN viii DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Số hiệu bảng Bảng 2.1 Trang Tình hình huy động vốn Ngân hàng BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 38 Bảng 2.2 Cơ cấu dư nợ Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 40 Bảng 2.3 Tình hình thu dịch vụ Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc Quảng Kết kinh doanh Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc Quảng U Bảng 2.4 Ế Bình giai đoạn 2016 – 2018 42 Tỷ lệ dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp tổng dư nợ TÊ Bảng 2.5 ́H Bình giai đoạn 2016 – 2018 44 BIDV – Chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 46 Bảng 2.6 Cơ cấu tín dụng cho vay doanh nghiệp theo thời gian BIDV –Chi Cơ cấu tín dụng cho vay doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh doanh N Bảng 2.7 H nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 48 Bảng 2.8 KI BIDV – Chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 49 Cơ cấu tín dụng cho vay doanh nghiệp theo tài sản đảm bảo BIDV Bảng 2.9 O ̣C – Chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 50 Số lượng cấu khách hàng doanh nghiệp có quan hệ vay vốn Tỷ lệ nợ xấu khách hàng doanh nghiệp BIDV – Chi nhánh Bắc ẠI Bảng 2.10 H BIDV – Chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 50 Đ Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 52 Thu nhập từ tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV – Bảng 2.12 Đánh giá khách hàng doanh nghiệp khả tiếp cận khoản Bảng 2.11 Chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 54 vay BIDV – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 55 Bảng 2.13 Đánh giá KHDN quy trình, thủ tục vay vốn BIDV –Chi nhánh Bắc Quảng Bình 56 Bảng 2.14 Đánh giá KHDN điều kiện vay vốn BIDV – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 57 ix 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định doanh nghiệp Thẩm định bước quan trọng quy trình cho vay, thẩm định khơng xác giảm chất lượng tín dụng, nguy vốn cao Nhằm đảm bảo an toàn, hiệu hoạt động cho vay, công tác thẩm định trước cho vay cần phải trọng Trong công tác thẩm định cần ý đến vấn đề tài sản chấp Các ngân hàng thường coi tài sản chấp chỗ dựa an toàn việc định cho vay Tài sản chấp sở để ngân hàng thu hồi nợ người vay Ế không trả nợ, giải pháp tình thế, giải pháp cuối buộc U ngân hàng phải thực phát mại tài sản chấp cơng việc khó ́H khăn Vì khoản cho vay có tài sản đảm bảo, ngân hàng cần thực TÊ thẩm định cách nghiêm ngặt Bên cạnh việc thận trọng lựa chọn, sử dụng tài sản đảm bảo, ngân hàng cần mở rộng thêm hình thức cho vay khơng có H bảo đảm tài sản để tăng dư nợ cho vay KHDN N Sau giải ngân cho khách hàng, NHTM có quyền sở hữu quyền sử KI dụng vốn thuộc khách hàng Mặc dù lý thuyết ngân hàng có quyền kiểm tra theo dõi việc sử dụng vốn vay thực tế việc kiểm tra phát O ̣C gian lận khó khăn Vì BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình cần phân tích, đánh giá khách hàng thật kỹ trước cho vay khâu thẩm định Ngân hàng H thu thập thông tin khách hàng từ nguồn khác trực tiếp vấn khách hàng vay, xét báo cáo tài chính, nguồn thơng tin từ dịch vụ, quan ẠI cung ứng thông tin, phương tiện thông tin đại chúng Đây nguồn thông tin dễ Đ tìm kiếm, khơng tốn nhiều cơng sức Tuy nhiên thu thập thơng tin từ phía khách hàng khơng có đủ độ tin cậy cao Vì ngân hàng cần mở rộng phạm vi, thu thập thêm nguồn thông tin khác Ngân hàng cần trọng tới việc cử cán có kiến thức nghiệp vụ ngân hàng có kiến thức chun mơn ngành nghề, lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh tới địa bàn sản xuất doanh nghiệp để nắm bắt thông tin Thẩm định đầy đủ nội dung: hồ sơ pháp lý, hồ sơ khoản vay hồ sơ đảm bảo tiền vay ngồi phải tìm hiểu uy tín, đạo đức, thương hiệu doanh nghiệp thị trường tình hình chung tồn ngành 77 Bên cạnh việc thu thập thông tin khách hàng thông qua tài liệu mà họ cung cấp, qua bạn hàng khách hàng, chi nhánh cần sử dụng triệt để mối quan hệ với tổ chức, ngân hàng có quan hệ tín dụng với doanh nghiệp, quyền địa phương, cá nhân để thu thập đầy đủ thông tin khách hàng Sau điều tra đầy đủ thông tin cần thiết, ngân hàng cần tiến hành thẩm định cách kỹ lưỡng dự án, phương án sản xuất kinh doanh khách hàng Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu dự án, phương án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngân hàng tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến Để làm Ế điều cán tín dụng cần phải có khả phân tích, am hiểu lĩnh vực sản xuất U kinh doanh doanh nghiệp, nắm vững luật pháp quy định hành ́H 3.2.4 Nâng cao lực điều hành chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu TÊ cầu hội nhập Yếu tố người yếu tố quan trọng mang đến thành công cho hoạt H động kinh doanh dịch vụ nói chung ngân hàng tín dụng cho vay KHDN nói N riêng Vì đặc thù tín dụng cho vay KHDN dễ bắt chước nên trình độ KI cơng nghệ ngân hàng tương đương chất lượng nguồn nhân lực tạo khác biệt chất lượng sản phẩm dịch vụ tín dụng cho vay KHDN O ̣C ngân hàng Do giải pháp phát triển tín dụng cho vay KHDN, BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình khơng thể bỏ qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực H Ngoài ra, điều kiện hội nhập yêu cầu cấp thiết BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình phải khơng ngừng nâng cao lực ẠI quản trị điều hành nhằm nâng cao lực cạnh tranh Đ - Để nâng cao lực quản trị điều hành BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình cần phải: + Xây dựng hồn thiện mơ hình tổ chức NHTM Hồn thiện mơ hình chức phát triển ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn, gia tăng khả phối kết hợp thống quyền hạn trách nhiệm đơn vị hội sở đơn vị bán hàng trực tiếp chi nhánh Phát triển, hồn thiện mơ hình quản lý, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ, kinh doanh thẻ kết hợp phát triển mạng lưới thương hiệu 78 + Nâng cao chất lượng quản trị điều hành tín dụng cho vay KHDN Tăng cường phối hợp BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình với phòng ban chức BIDV tín dụng cho vay KHDN Nghiên cứu xây dựng mơ hình phân bổ thu nhập – chi phí sản phẩm tín dụng cho vay KHDN cụ thể để so sánh hiệu sản phẩm với từ có biện pháp phát triển tín dụng cho vay KHDN phù hợp + Ngâng cao nhận thức lãnh đạo chi nhánh Ế Nâng cao nhận thức lãnh đạo Chi nhánh nguyên tắc quản lý U hoạt động tín dụng khách hàng bán buôn, tôn trọng pháp luật ́H cần thiết việc xây dựng mơ hình quản lý hoạt động tín dụng khách hàng bán buôn lớn phù hợp với đặc điểm hoạt động Chi nhánh ngân hàng Cần thống TÊ ý thức tuân thủ pháp luật tôn trọng quy tắc đạo đức kinh doanh xuyên suốt cấp điều hành, quản lý ngân hàng Cần quy định rõ điều lệ ngân H hàng việc xử lý mâu thuẫn quyền lợi cổ đông nguyên tắc N đạo đức kinh doanh KI + Tăng cường lực quản trị rủi ro Thiết lập triển khai hoạt động quản trị chiến lược chuyên nghiệp, thông O ̣C qua xác lập tính thống nhận thức quản trị kế hoạch chiến lược gắn kết mối quan hệ với kế hoạch kinh doanh hàng năm Xây dựng quy H trình cụ thể nhằm hình thành hoạt động quản trị chiến lược chuyên nghiệp Tăng ẠI cường nâng cao chất lượng công tác dự báo, nghiên cứu thị trường phục vụ cho công tác quản trị, điều hành nhằm phát triển tín dụng cho vay KHDN Tiếp Đ tục nâng cao lực quản trị rủi ro thị trường tác nghiệp theo thông lệ quốc tế: tách bạch triệt để chức nhiệm vụ hai phận kinh doanh quản trị rủi ro Nâng cao vai trò độc lập hệ thống quản trị rủi ro, bước áp dụng quản trị rủi ro theo định lượng mơ hình kiểm nghiệm khủng hoảng Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm phát triển hệ thống cơng cụ, chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý rủi ro thị trường, tác nghiệp theo chuẩn mực thông lệ quốc tế 79 - Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình cần phải Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơng tác đào tạo đào tạo lại giữ vai trò quan trọng Hoạt động đào tạo phải nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trang bị kiến thức kỹ bổ trợ, hướng tới việc xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, đại Vì BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình cần phải xây dựng chiến lược tuyển dụng đào tạo cán Ế có đủ trình độ để đảm bảo cho u cầu kinh doanh thời kỳ hội nhập cụ thể U sau: ́H + Về tuyển dụng nguồn nhân lực: Dự báo nhu cầu nhân lực cho Chi nhánh, xây dựng sách, quy trình tuyển dụng, lựa chọn tài để phát hiện, TÊ thu hút cán giỏi Đào tạo nguồn nhân lực: Xây dựng quy định chế độ đào tạo cấp H cán Đổi công tác đào tạo cán bộ, tổ chức khảo sát thực trạng chất lượng cán N Chi nhánh để xác định mục tiêu, nhu cầu, nội dung đào tạo gắn với tiêu KI chuẩn, chức danh cán Xây dựng triển khai sách đào tạo cán trẻ, cán quy hoạch cấp Tổ chức tốt trình đào tạo Đa dạng hóa hình thức O ̣C đào tạo: khuyến khích cán cơng nhân viên tự học tập để nâng cao trình độ Xây dựng phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến (E- Learning) nhằm tăng quy mô H lực đào tạo ẠI + Xây dựng hệ thống chế sách phù hợp với điều kiện kinh doanh, đảm bảo yêu cầu hội nhập cạnh tranh cao Xây dựng thực quy chế chi trả Đ thu nhập, đáp ứng yêu cầu: thu hút, trì đội ngũ cán giỏi, kích thích động viên cán làm việc phù hợp với yêu cầu luật pháp khả tài BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình + Hồn thiện cơng cụ quản trị nhân sự, hệ thống tiêu đánh giá hiệu cơng việc xác, khoa học đảm bảo đánh giá kết quả, suất, hiệu công việc sở phát huy sách động lực kịp thời hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích người lao động sử dụng lao động 80 + Xây dựng văn hóa doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình Tiếp tục hồn thiện thực hành văn hóa doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình, bảo đảm trì phát huy giá trị cốt lõi BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình tồn thể đội ngũ cán nhân viên Tạo môi trường làm việc thuận lợi giúp cá nhân phát huy hết khả năng, sở trường Xây dựng sách lương thưởng theo nguyên tắc tiền lương gắn với trình độ suất lao động, có chế khen thưởng, khích lệ kịp thời cán có thành tích cao Ế có sáng kiến góp phần phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu kinh doanh U Cần có sách tuyển dụng chế độ đãi ngộ hợp lý để giữ chân thu ́H hút nhân tài BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình cần phải ni dưỡng, rèn luyện khuyến TÊ khích tinh thần đổi mới, tính động, sáng tạo đội ngũ cán bộ, coi yếu tố định để vươn lên giành thắng lợi cạnh tranh phát triển Cạnh H tranh phải coi tảng bản, môi trường sống, động lực phát triển N chủ yếu BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình kinh tế thị trường Phát KI huy tính sáng tạo tồn thể cán cơng nhân viên, khuyến khích cán cơng nhân viên đóng góp sáng kiến việc hồn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao vay KHDN O ̣C chất lượng tín dụng cho vay KHDN đóng góp ý tưởng để phát triển tín dụng cho H Ngồi ra, BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình nên thường xuyên cập nhật kiến ẠI thức dịch vụ NHBB đào tạo kỹ cho nhân viên Các kỹ bao gồm: kỹ nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, kỹ xử lý tình kỹ bán Đ hàng Đặc biệt, BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình phải nâng cao tính chuyên nghiệp nhân viên việc phục vụ khách hàng Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý điều hành thông qua đào tạo bồi dưỡng trải nghiệm thực tế kinh doanh đơn vị thành viên ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài nước quốc tế Các cấp lãnh đạo cần trang bị kiến thức quản trị điều hành ngân hàng đại, đặc biệt nâng cao lực quản trị rủi ro nhằm đảm bảo cho phát triển bền 81 vững, an toàn ngân hàng Để thực hiện, BIDV mời chuyên gia, tổ chức ngồi nước uy tín lĩnh vực tài ngân hàng đào tạo theo đơn đặt hàng BIDV Bên cạnh đó, mạng lưới quan hệ đại lý với 1.000 ngân hàng giới, BIDV tổ chức cho cán lãnh đạo tham quan học hỏi mơ hình tổ chức kinh nghiệm NHTM lớn hoạt động hiệu giới Ngoài ra, BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận, có sách đãi ngộ hợp lý nhằm giữ chân thu hút cán quản trị cấp BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình nên xây dựng đội ngũ Ế chuyên gia chất lượng cao lĩnh vực then chốt ngang tầm khu vực: Nghiên U cứu áp dụng thí điểm thuê chuyên gia tài ngân hàng từ định chế tài ́H quốc tế có uy tín giới Thực đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu TÊ ngành lĩnh vực then chốt phát triển tín dụng vay KHBB BIDV Ngoài ra, BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình phải có đội ngũ chun viên H giỏi tổ chức nhân sự, biết cách sử dụng nguồn lực người, tư vấn cho Ban N Lãnh đạo việc xây dựng hồn thiện sách phát triển nguồn nhân lực KI 3.2.5 Đơn giản hóa thủ tục cho vay khách hàng doanh nghiệp Đơn giản hoá thủ tục cho vay đẩy nhanh tốc độ xét duyệt cho vay – O ̣C yếu tố quan trọng định đến hiệu hoạt động tín dụng NHTM Nếu ngân hàng tiến hành bước cách nhanh gọn, đơn giản H gây ấn tượng ban đầu tốt khách hàng, tạo thiện cảm với khách hàng Một mặt làm tăng số lượng khách hàng đến với ngân hàng, tạo ẠI hội đa dạng hoá danh mục cho vay ngân hàng, làm tăng lợi nhuận, mặt khác, Đ việc đơn giản hoá thủ tục khiến cho quy trình cho vay trở nên đơn giản dễ thực hơn, tránh nhiều vướng mắc, đảm bảo quy trình cho vay thông suốt, không bị gián đoạn Việc thủ tục xét duyệt đơn giản khiến công tác quản lý rủi ro giảm tải bớt áp lực, sai sót xảy thủ tục lằng nhằng, đó, hiệu quản lý rủi ro tăng lên Thủ tục cho vay BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình đánh giá phức tạp Do vậy, để nâng cao hiệu công tác quản lý rủi ro hoạt động cho vay, Chi nhánh cần phải đơn giản hoá thủ tục cho vay 82 Q trình đơn giản hố thủ tục cho vay tiến hành dựa nguyên tắc: đơn giản hoá thủ tục cho vay sở đảm bảo đầy đủ, xác giấy tờ cần thiết như: giấy đề nghị vay vốn, dự án kinh doanh, báo cáo tài chính,… Đối với khách hàng thân thiết, lâu năm Chi nhánh, Chi nhánh sử dụng ln giấy tờ báo cáo tài năm gần thời điểm đề nghị vay vốn nhất, giấy tờ liên quan đến chứng nhận quyền sở hữu đất, nhà, xưởng,… Cán tín dụng sở đánh giá TSĐB Ế năm trước, cần bổ sung thêm nội dung quan trọng giá trị khấu hao, giá U trị lại,… Việc vay vốn doanh nghiệp trở nên nhanh chóng thuận tiện ́H nhiều Chi nhánh giảm thiểu bớt giấy tờ liên quan đến hồ sơ tín dụng thủ tục liên quan đến trình xét duyệt cho vay TÊ 3.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiếm sốt nội Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội đóng góp quan trọng vào hiệu H hoạt động nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp Mục N đích hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt KI động tín dụng để phát sai phạm trình thực cho vay, qua giúp nhà quản lý đưa biện pháp phòng ngừa, xử lý O ̣C cần thiết chấn chỉnh lại chất lượng nghiệp vụ cho vay ngân hàng, bên cạnh giúp ngân hàng rút học kinh nghiệm để H thực tốt lần sau Chi nhánh cần phải tăng cường phối hợp với phận kiểm tra kiểm soát khu vực để phát kịp thời ngăn chặn rủi ro ẠI liên quan đến sai sót tác nghiệp, đạo đức cán Chính sách thưởng phạt cơng bằng, Đ nghiêm minh, làm gương cho cán khác rút kinh nghiệm trau dồi kiến thức phẩm chất đạo đức Cơng tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng Trong cơng tác phối hợp với Kiểm tra kiểm sốt nội bộ, ngồi thực kiểm tra theo định kỳ, Chi nhánh cần tập trung tăng dần tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ 83 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Cùng với việc hồi phục phát triển kinh tế nay, ngân hàng đặt vấn đề hiệu hoạt động kinh doanh lên hàng đầu Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng Để đạt điều ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình phải Ế quan tâm đến việc tăng cường tín dụng nói chung tín dụng cho vay U KHDN nói riêng ́H Luận văn: “Tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp TÊ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình” viết với mong muốn đưa giải pháp thích hợp góp phần tăng H cường tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh đạt N số nội dung sau: KI Một là, nêu lên Cơ sở lý luận tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại O ̣C Hai là, phân tích thực trạng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình từ H nhận thức kết đạt tồn nguyên nhân tồn tín dụng cho vay KHDN Chi nhánh ẠI Ba là, đưa giải pháp phù hợp với tồn phân tích Đ kiến nghị lên quan chủ quản kinh tế Kết thúc luận văn, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế tận tình giảng dạy em suốt thời gian học tập trường Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới PGS TS Trương Tấn Quân dành thời gian tâm huyết hướng dẫn em hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng tìm hiểu nghiên cứu, xong vấn đề phức tạp kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đóng góp qúy báu thầy cô ban hội đồng, 84 chuyên gia, giáo viên để tác giả có điều kiện hồn thiện hiểu biết, kiến thức nghiên cứu thân đề tài Kiến nghị 2.1 Kiến nghị Chính Phủ Hồn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách, Chính phủ phải khơng ngừng tạo môi trường pháp lý hợp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững chắc, mở rộng để thành phần kinh Ế tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, nhà nước cần tiếp tục hồn thiện đổi U mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình ́H đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng Trong việc ban hành thực chế, sách, luật pháp cần nắm TÊ bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, việc bước hoàn chỉnh kinh tế thị trường Trước ban hành văn điều chỉnh H chế, sách, luật pháp phải thu nhập ý kiến đầy đủ, khách quan từ N quan, ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, KI công bằng, phù hợp với điều kiện thực tế Cần hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến tài sản đảm bảo, O ̣C làm để trường hợp ngân hàng thực quy định chấp cầm cố tài sản cho vay xử lý nợ ngân hàng toàn quyền H việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu nợ, kể khách hàng ẠI đồng ý hay khơng Ví dụ: ngân hàng chọn phương thức bán đấu giá tài sản chấp hợp đồng quy định có nghĩa chủ tài sản ủy Đ quyền cho ngân hàng người có đầy đủ tư cách người có tài sản bán đấu giá để thực giao dịch liên quan với tổ chức định giá, bán đấu giá tài sản, người mua tài sản, tổ chức, cá nhân khác liên quan mà xác lập thêm văn ủy quyền khác Đồng thời với việc này, Nhà nước cần phải có máy hành đủ lực cưỡng chế, thi hành luật Hệ thống tòa án phải cơng hiểu biết giao dịch tài để cưỡng chế thực quyền nghĩa vụ kinh tế cách công nhanh chóng 85 Chính phủ cần chế quy định pháp lý rõ ràng cho hoạt động giao dịch cơng cụ dẫn xuất tín dụng bán nợ thị trường Việt Nam nhằm giúp ngân hàng bảo hiểm cho hoạt động Cần tổ chức thiết lập hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá hiệu kinh tế ngành kinh tế, tạo sở thuận lợi cho ngành ngân hàng thẩm định, đánh giá khách hàng, có chu trình đầu tưmột cách thích hợp 2.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Ế Thứ nhất: Hoàn thiện môi trường pháp lý ngân hàng U Phối hợp với ban ngành có liên quan nhằm đảm bảo tính thực thi pháp ́H luật lĩnh vực ngân hàng, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho tổ chức tín dụng TÊ Đề nghị NHNN phối hợp với cán ngành có liên quan trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục phát mại, H xử lý tài sản bất động sản, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý tài sản Nên có N hướng dẫn cụ thể tháo gỡ vướng mắc cụ thể, trình tự, thủ tục, trách nhiệm KI TCTD, quan cơng an, quyền sở, Sở tài nguyên môi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm O ̣C nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án H Thứ hai: Phát huy tối đa hiệu hoạt động Trung Tâm thơng tin tín dụng ẠI (CIC) Thơng tin xác chìa khóa thành cơng kinh doanh, đặc biệt giai đoạn cạnh tranh hội nhập quốc tế bùng nổ thông tin, công Đ nghệ đại coi thách thức lớn cho hệ thống NHTM Việt Nam: Vì vậy, nâng cao chất lượng thơng tin lĩnh vực ngân hàng đóng vai trò then chốt quan trọng đến định đến thành đạt ngân hàng Mặc dù Trung Tâm thơng tin tín dụng (CIC) nơi cung cấp thơng tin thức cho ngân hàng thương mại Tuy nhiên để CIC trở thành nơi tin cậy cung cấp thơng tin xác, đầy đủ kịp thời cho NHTM nhằm phục vụ cơng tác phòng ngừa, quản lý rủi ro tín dụng cần thực biện pháp sau: 86 - Hiện đại hóa hồn thiện quy trình xử lý thơng tin liên tục từ khâu thu thập lựa chọn, phân tích; xử lý dự đốn thơng tin để kịp thời cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, chất lượng hiệu - NHNN cần có quy định bắt buộc tất TCTD phải thành viên: trung tâm CIC phải tham gia việc cung cấp, cập nhật thông tin, số liệu khách hàng Có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm minh ngân hàng cố tình che dấu thơng tin khách hàng có cố rủi ro tín dụng Ế xảy U - CIC cần mở rộng mạng lưới thơng tin, có phối hợp chặt chẽ với ́H quan chức có liên quan như: Chi Cục Thuế, Chi Cục Thống Kê, Sở Kế Hoạch Đầu Tư qua nối mạng trực tiếp Từ thông tin thu thập được, phận TÊ CIC phải có nhiệm vụ sàng lọc thơng tin, thường xun hồn thiện cập nhật số liệu kinh tế, tài doanh nghiệp nhằm cung cấp cho NHTM H - Xây dựng mạng lưới thơng tin theo hướng quản lý tín dụng dự báo thông N tin, CIC phải trở thành công cụ hữu hiệu giám sát từ xa NHNN giảm thiểu đến KI mức thấp rủi ro tiềm tàng xảy cho NHTM Hiện nay, chưa có cơng ty đánh giá xếp loại doanh nghiệp, CIC cần đẩy mạnh công tác đánh giá O ̣C xếp loại DN để hỗ trợ cho NHTM Vấn đề thơng tin CIC cung cấp xác kịp thời vấn đề mà NH H quan tâm hàng đầu Do vậy, CIC cần phải đưa thơng tin có ích cho ẠI TCTD để chứng minh trung tâm thơng tin địa đáng tin cậy Thứ ba: Thành lập công ty xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam Đ Hiện tại, nước giới khu vực trước Việt Nam nhiều năm lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việc hình thành cơng ty xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng thị trường tài chính, thị trường vốn Việt Nam Chức cơng ty phân tích, xếp hạng tín nhiệm TCTD, doanh nghiệp; đánh giá xếp hạng cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp Công ty nắm giữ vai trò quan trọng việc cung cấp thơng tin cho đối tượng: 87 - Hỗ trợ tổ chức tín dụng việc định cấp tín dụng, giám sát đánh giá khách hàng, kiểm sốt rủi ro hiệu hơn, từ nâng cao chất lượng khoản vay - Giúp nhà đầu tư chứng khốn có sở để tham khảo, đối chiếu kỹ trước định đầu tư cuối cùng, giảm bớt rủi ro đầu tư vào chứng khốn giúp cho cơng ty chứng khốn lựa chọn danh mục đầu tư tốt tạo điều kiện huy động vốn thị trường chứng khoán dễ dàng, thuận lợi - Giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh độ tín nhiệm sản Ế xuất kinh doanh trình hội nhập quốc tế; đánh giá lực U hoạt động doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hiểu rõ đối tác kinh ́H doanh, từ có định giao dịch, hợp tác an toàn hiệu - Giúp quan quản lý nhà nước đánh giá đối tượng quản lý TÊ có sở để đưa giải pháp thích hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung H Thứ tư: Nâng cao hiệu cơng tác tra, kiểm soát NHNN N Nhằm đảm bảo cho hệ thống NHTM hoạt động kinh doanh hiệu quả, với KI mục đích trì bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền giúp cho kinh tế tránh khỏi chấn động, khủng hoảng hệ thống NHTM gây ra, đồng O ̣C thời ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi tiêu cực gây thất việc sử dụng vốn tín dụng, cơng tác tra, kiểm sốt NHNN cần có H biện pháp: - Thanh tra NHNN phải có lịch kiểm tra định kỳ NHTM theo chuyên ẠI đề kiểm tra Sau phải có phân tích cụ thể, cảnh báo rủi ro cho vay Đ nghiệp vụ khác - Khi có nguy rủi ro phát phải thơng tin cảnh báo đến tất NHTM - Nâng cao hiệu lực kiến nghị, biện pháp Thanh tra, tránh tình trạng có nhiều kiến nghị Thanh tra khơng có chế tài buộc NHTM thực - Cần phải liên tục đào tạo đội ngũ tra ngân hàng có kiến thức, chuyên môn giỏi, đạo đức tốt trang bị hệ thống làm việc đại với chế độ đãi ngộ tương xứng 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2016), Nghị định số 55/2016/NĐ-CP: Về sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, Hà Nội Nguyễn Đăng Đờn (2003), Tín dụng - Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến (2012), “Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Thống Kê Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại Ế học kinh tế quốc dân, Hà Nội Báo cáo tài số liệu ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Báo cáo tài số liệu ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển TÊ ́H Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình năm 2016 U Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình năm 2017 Báo cáo tài số liệu ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển H Trần Huy Hoàng (2011), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao KI N Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình năm 2018 Động, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Đàn (2009), Từ điển Ngân hàng tài quốc tế Anh Việt, O ̣C Nxb ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dờn (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất H 10 Thống kê Trương Quang Thơng (2010), Tài trợ tín dụng ngân hàng cho doanh Đ 12 ẠI 11 Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH 12, Hà Nội nghiệp nhỏ vừa, NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thị Thu Trang (2016), Địa vị pháp lý ngân hàng nước theo pháp luật số nước giới Luận văn thạc sĩ luật học 14 Website: www.sbv.gov.vn 15 Website: www.bidv.com.vn 89 PHụ LụC PHIẾU ĐIỀU TRA I Thông tin cá nhân người hỏi Anh/chị vui lòng điền vào thơng tin Họ tên (không bắt buộc) 1: Nam 2: Nữ Ế Câu Giới tính: U Câu Độ tuổi: 2: Từ 21-30 tuổi 4: 41-50 tuổi Câu Chức vụ Doanh nghiệp 1: Chủ doanh nghiệp/ lãnh đạo 3: Nhân viên kế toán 2: Kế tốn trưởng 4: Phó Giám đốc 5: Từ 51 trở lên TÊ ́H 1: Dưới 20 tuổi 3: 31-40 tuổi H 5: Khác KI 2: Từ 3-5 tỷ đồng 4: Trên tỷ đồng trở lên O ̣C 1: Dưới tỷ đồng 3: Từ 1-3 tỷ đồng N Câu Số vốn vay doanh nghiệp anh/ chị II Đánh giá c a khách hàng tín dụng cho vay KHDN c a BIDV Chi nhánh Bắc Quảng Bình H Câu 1: Anh/chị đánh giá khả tiếp cận khoản vay BIDV Chi nhánh Bắc ẠI Quảng Bình? Đ 1- Rất tốt; 2- Tốt; 3- Bình thường; 4- Khơng tốt; 5- Rất khơng tốt Tiêu chí đánh giá Mức độ đồng ý tăng dần Mức độ đánh giá c a KHDN khả tiếp cận khoản vay Việc thiết lập quan hệ tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình dễ dàng Chi nhánh cung cấp loại hình cho vay đa dạng, đáp T ứng đầy đủ nhu cầu DN DN T nhờ mối quan hệ để tiếp cận khoản vay 90 Tiêu chí đánh giá Mức độ đồng ý tăng dần Cán tín dụng am hiểu tư vấn nhiệt tình SPDV kèm DN Khơng cần chi phí thiết lập khoản vay 5 Mức độ đánh giá c a KHDN quy trình th tục vay vốn Điều T kiện vay vố Ngân Hàng đơn giản, hợp lý Quy T trình, thủ tục phát tiền vay Ngân hàng đơn giản Các bước tác nghiệp giải ngân, khai báo thông tin, T chuyển tiền đạt độ xác Trong q trình hồn thiện hồ sơ, cán tín dụng nhiệt T tình hỗ trợ thủ tục vay vốn 10 Thông tin doanh nghiệp bảo mật tuyệt đối T 11 Thời gian xét duyệt giải ngân khoản vay nhanh T chóng 12 Thời gian xét duyệt giải ngân khoản vay nhanh T chóng KI N H TÊ ́H U Ế Mức độ đánh giá c a KHDN sách vay vốn Lãi suất vay điều chỉnh linh hoạt cạnh tranh 14 Lãi Đ suất phạt nợ hạn chấp nhận 15 Được xét miễn giảm lãi vay gia hạn nợ có nhu Đ cầu Thời hạn xử lý tài sản đảm bảo theo quy định nợ Đ hạn hợp lý 17 Ngân hàng có sách ưu đãi, khuyến mại Đ khách hàng thường xuyên giao dịch 18 Không bị thu phí phạt trả nợ trước hạn Đ H ẠI Đ 16 O ̣C 13 Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ c a anh, chị! 91 ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG CHO VAY O ̣C ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI H 1.1 Ngân hàng thương mại tín dụng cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng. .. 2.2 Thực trạng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Bắc Quảng Bình 45 2.2.1 Dư nợ tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh 45 2.2.2... trạng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình Ế Chương III Giải pháp tăng cường hoạt động tín dụng cho vay khách U hàng doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình, Tín dụng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình

Từ khóa liên quan