Nghiên cứu quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

119 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ - ́H U Ế NGUYỄN TUẤN MINH NGHIÊN CỨU QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÊ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG H THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN O ̣C KI N VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ẠI H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 34 01 01 Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HỒNG HỮU HỊA HUẾ - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Nghiên cứu định sử dụng dịch vụ Internet Banking Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế” kết trình học tập nghiên cứu nghiêm túc Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng Các kết nêu luận văn trung thực chưa Ế cơng bố cơng trình khác Các giải pháp luận văn ́H U xây dựng dựa kết nghiên cứu thực tiễn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Tác giả luận văn i Nguyễn Tuấn Minh Lời Cảm Ơn Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể quý thầy, cô giáo cán công chức Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ tơi mặt suốt q Ế trình học tập nghiên cứu U Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Hồng Hữu Hòa - ́H người Thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi q trình thực luận văn TÊ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình cơng tác, nghiên cứu, đóng H góp cho tơi ý kiến q báu để hoàn thành luận văn N Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên gia đình, KI bạn bè người thân suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn O ̣C Tác giả luận văn Đ ẠI H Nguyễn Tuấn Minh ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN TUẤN MINH Chuyên ngành: uản trị kinh doanh Mã số: 34 01 01 Niên khóa: 2016 -2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA Tên đề tài: NGHIÊN CỨU QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET ́H U Ế BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Mục đích đối tượng nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng sử dụng dịch vụ Internet Banking khách H TÊ hàng, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng, luận văn đề xuất giải pháp thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking ngân hàng BIDV – CN TTH Đối tượng nội dung nghiên cứu chủ yếu luận văn là: nhân tố ảnh N hưởng đến định sử dụng dịch vụ NHĐT khách hàng giải pháp thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng BIDV – CN TTH H O ̣C KI Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo hoạt động kinh doanh ngân hàng BIDV – CN TTH, báo cáo thường niên ngân hàng nhà nước… tình hình hoạt động kinh doanh, nhân sự, thông tin liên quan đến dịch vụ Internet Banking ngân hàng Ngoài ra, liệu sơ cấp thu thập vấn chuyên gia khách hàng Bên cạnh đó, phương pháp phân tích, xử lý số liệu, thống kê mơ tả, so sánh, dãy Đ ẠI thời gian, kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy sử dụng, phục vụ cho mục đích nghiên cứu Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn dịch vụ Internet Banking nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng NHTM; Đánh giá thực trạng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng BIDV – CN TTH; Đề xuất số giải nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking ngân hàng BIDV – CN TTH iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Automatic Teller Machine ATM Máy rút tiền tự động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BH Bảo hiểm BHTG Bảo hiểm tiền gửi CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu DELPHI Phỏng vấn chuyên gia ĐH Đại học HCM Hồ Chí Minh NHĐT Ngân hàng điện tử NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PIN Personal Identification Number KI N H TÊ ́H U Ế BIDV POS O ̣C Mã số định danh cá nhân Point of Sale PGD Phòng giao dịch ẠI QĐ H Máy chấp nhận toán thẻ Đ SMS uyết định Short Message Services Tin nhắn TTH Thừa Thiên Huế TMCP Thương mại cổ phần TP Thành phố TT Thông tư USD United States Dollar Đô la Mỹ iv Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam VND Việt Nam Đồng MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Ế Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv U Mục lục v ́H Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ, biểu đồ ix TÊ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu N Đối tượng phạm vi nghiên cứu KI Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn O ̣C PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HÀNH VI SỬ DỤNG H DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ẠI THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận dịch vụ Internet Banking ngân hàng thương mại Đ 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng thương mại 10 1.1.3 Dịch vụ Internet Banking ngân hàng thương mại 12 1.2 Cơ sở lý luận hành vi chấp nhận sử dụng dịch vụ 16 1.2.1 Thuyết hành vi dự định 16 1.2.2 Mơ hình chấp nhận công nghệ TAM 17 1.2.3 Mơ hình chấp nhận thực ngân hàng điện tử (E-CAM) 19 v 1.3 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến định sử dụng dịch vụ Internet Banking Ngân hàng Thương mại đề xuất mơ hình nghiên cứu 20 1.3.1 Tổng quan nghiên cứu có liên quan 20 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ Internet Banking ngân hàng thương mại27 1.4.1 Kinh nghiệm Standard Chartred 27 1.4.2 Kinh nghiệm Citibank 28 Ế 1.4.3 Kinh nghiệm VietinBank 29 U 1.4.4 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng BIDV – CN TTH việc nâng cao ́H khả thu hút khách hàng định sử dụng dịch vụ Internet Banking 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 32 TÊ CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG H TẠI NGÂN HÀNG BIDV – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 33 N 2.1 Giới thiệu khái quát ngân hàng BIDV – CN TTH 33 KI 2.1.1 Lịch sử hình thành lĩnh vực hoạt động ngân hàng BIDV – CN TTH 33 2.1.2 Mơ hình tổ chức ngân hàng BIDV – CN TTH 35 O ̣C 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng BIDV – CN TTH giai đoạn 2015 – 2017 39 H 2.2 Thực trạng dịch vụ Internet Banking BIDV – CN TTH 45 ẠI 2.2.1 Các sản phẩm dịch vụ Internet Banking BIDV – CN TTH 45 2.2.2 Thu dịch vụ Internet Banking giai đoạn 2015 - 2017 46 Đ 2.2.3 Kết phát triển dịch vụ Internet Banking giai đoạn 2015 – 2017 47 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn dịch vụ Internet Banking ngân hàng BIDV – CN TTH 49 2.3.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 49 2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 54 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 57 2.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 63 vi 2.4 Đánh giá chung việc phát triển dịch vụ Internet Banking ngân hàng BIDV – CN TTH 71 2.4.1 Đánh giá kết đạt 71 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 72 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 72 TÓM TẮT CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG SỬ Ế DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG BIDV – CHI U NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 74 ́H 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ Internet Banking ngân hàng BIDV – CN TTH74 3.2 Giải pháp thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking ngân hàng TÊ BIDV – CN TTH 75 3.2.1 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố “Tính linh động” 75 H 3.2.2 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố “Sự an toàn” 76 N 3.2.3 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố “Sự tương hợp” 77 KI 3.2.4 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố “Sự hữu ích” 79 3.2.5 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố “Tiết kiệm chi phí” 79 O ̣C 3.2.6 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố “Sự quan tâm” 80 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 ẠI Kết luận 83 Kiến nghị 84 Đ TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC vii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 39 Bảng 2.2: Dư nợ BIDV – CN TTH từ năm 2015-2017 42 Bảng 2.3: Thu dịch vụ BIDV – CN TTH giai đoạn 2015 - 2017 47 Ế Bảng 2.4: Kết kinh doanh BIDV – CN TTH từ năm 2016-2017 44 U Bảng 2.5: Tình hình phát triển dịch vụ Internet Banking giai đoạn 2015 - 2017 48 ́H Bảng 2.6: Mẫu điều tra theo giới tính 49 TÊ Bảng 2.7: Thống kê tỷ lệ độ tuổi khách hàng 50 Bảng 2.8: Mẫu điều tra theo giới tính 50 H Bảng 2.9: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 55 N Bảng 2.10: Kiểm định KMO Bartlett'st 58 KI Bảng 2.11: Tổng biến động giải thích 58 Bảng 2.12: Ma trận xoay nhân tố 61 Đ ẠI H O ̣C Bảng 2.13: Kết phân tích mơ hình hồi quy 65 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang * SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1.1: Thuyết dự định hành vi 17 Sơ đồ 1.2: Mơ hình chấp nhận cơng nghệ 18 Ế Sơ đồ 1.3: Mơ hình chấp nhận sử dụng dịch vụ NHĐT (e-CAM) 19 U Sơ đồ 1.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 ́H * BIỂU ĐỒ: TÊ Biểu đồ 2.1: Mơ hình tổ chức BIDV – CN TTH 36 Biểu đồ 2.2: Huy động vốn BIDV – CN TTH theo đối tượng khách hàng 41 Biểu đồ 2.3: Thống kê thu nhập tháng khách hàng 52 H Biểu đồ 2.4: Thống kê hoạt động thường thực Internet Banking Đ ẠI H O ̣C KI N khách hàng 52 ix Chuyển khoản Cumulative Frequency Có Khơng Total Valid Percent Percent 153 84.1 84.1 84.1 29 15.9 15.9 100.0 182 100.0 100.0 Thanh tốn hóa đơn Valid Percent Có 85 46.7 46.7 Khơng 97 53.3 53.3 182 100.0 Total Percent 46.7 TÊ Valid Percent ́H Frequency U Cumulative Ế Valid Percent 100.0 100.0 Valid Có 73 Khơng O ̣C Total 109 Percent 182 Valid Percent KI Frequency N H Tra cứu lịch sử giao dịch Cumulative Percent 40.1 40.1 40.1 59.9 59.9 100.0 100.0 100.0 H Thực vay ứng trước chuyển khoản Cumulative ẠI Frequency Có Valid Percent Percent 22 12.1 12.1 12.1 Không 160 87.9 87.9 100.0 Total 182 100.0 100.0 Đ Valid Percent Gửi tiết kiệm trực tuyến Cumulative Frequency Valid Có Percent Valid Percent Percent 28 15.4 15.4 15.4 Không 154 84.6 84.6 100.0 Total 182 100.0 100.0 P6 II KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 869 Item-Total Statistics Scale Variance Total Item Deleted if Item Deleted Correlation ́H cho phép sử dụng 12.4231 7.837 670 854 7.485 724 833 12.0495 6.622 740 827 12.0275 6.568 768 814 nhanh chóng Sử dụng Internet Banking H làm tơi thấy dễ dàng 12.3077 N nhiều giao dịch với ngân hàng KI Tơi thấy Internet Banking hữu ích O ̣C Tôi cảm thấy thuận tiện sử dụng dịch vụ Internet H Banking Deleted TÊ dịch vụ ngân hàng cách Alpha if Item U Scale Mean if Sử dụng Internet Banking Cronbach's Ế Corrected Item- ẠI Reliability Statistics Cronbach's Đ Alpha N of Items 801 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted Tôi tiết kiệm nhiều thời gian sử dụng 12.2473 4.364 Internet Banking P7 641 738 Tôi tiết kiệm nhiều tiền sử dụng Internet 11.8901 4.065 602 762 12.1429 4.499 666 729 12.1484 4.680 563 775 Banking Tơi tốn thời gian sử dụng Internet Banking dịch vụ khác ngân hàng Tôi phải nỗ lực nhiều thực giao dịch Ế Internet Banking U Reliability Statistics Cronbach's N of Items TÊ 749 ́H Alpha Item-Total Statistics Scale Variance Total Alpha if Item if Item Deleted Correlation Deleted N Item Deleted Cronbach's H Scale Mean if Corrected Item- KI Sử dụng Internet Banking giúp nâng cao kỹ vi O ̣C tính 8.3626 2.089 521 725 8.2253 2.032 547 698 7.8187 1.530 676 540 Sử dụng Internet Banking giúp mở mang kiến thức H Sử dụng Internet Banking ẠI giúp theo kịp thời đại Đ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 871 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted P8 Tơi nghĩ Internet Banking tương thích với phong cách 11.7637 7.231 768 819 11.7143 7.244 823 802 11.5495 6.591 732 834 12.0495 7.340 sống Sử dung Internet Banking phù hợp với địa vị Tôi nghĩ sử dụng Internet Banking phù hợp với sở thích ngân hàng tơi lựa chọn tốt 608 883 U thực giao dịch với Ế Tôi nghĩ Internet Banking ́H ngân hàng TÊ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items N H 889 KI Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted O ̣C Scale Mean if Sử dụng Internet Banking khoản 11.5330 6.969 803 840 11.8681 7.474 706 878 11.8242 7.206 762 856 11.6538 7.951 773 856 H an tồn chuyển tài Mọi người khơng biết tơi ẠI thực giao dịch sử dụng Internet Đ Banking Sử dụng Internet Banking đảm bảo bí mật thơng tin giao dịch Sử dụng Internet Banking cho cảm giác an toàn so với dịch vụ khác ngân hàng P9 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 873 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted Tơi sử dụng Internet Banking người xung 4.1484 3.309 4.2363 3.275 4.1978 3.253 704 869 quanh tơi sử dụng 818 U Banking người xung Ế Tôi phải sử dụng Internet ́H quanh tơi sử dụng Banking người xung quanh nghĩ nên N Reliability Statistics H O ̣C KI N of Items 896 826 H sử dụng Cronbach's Alpha 750 TÊ Tơi phải sử dụng Internet 766 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted ẠI Sử dụng Internet Banking tơi tiếp cận tin tức 12.4066 7.359 780 863 12.3187 7.036 787 860 12.2418 7.035 800 855 12.1044 7.453 714 886 Đ đâu Sử dụng Internet Banking tơi tiếp cận tin tức thời gian Sử dụng Internet Banking linh động việc sử dụng Sử dụng Internet Banking tơi giao dịch với ngân hàng thời tiết P10 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 823 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted Công việc tơi đòi hỏi phải 8.2088 3.448 7.7473 3.339 607 Ế giao dịch chủ yếu qua U internet phù hợp với công việc ́H Sử dụng Internet Banking Công việc ngày 7.5934 N of Items ẠI H O ̣C Đ Ngân hàng liên tục gửi hướng dẫn sử dụng dịch vụ 707 727 KI Cronbach's tình giúp đỡ tơi cách sử dụng 710 N Reliability Statistics Các nhân viên ngân hàng tận 3.104 728 H phải sử dụng máy tính nhiều .828 TÊ công tác Alpha 827 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 11.0495 4.920 675 779 11.2527 5.538 752 742 11.6044 5.986 608 803 11.5055 5.843 605 804 Ngân hàng ln có phần thưởng dành cho tơi sử dụng Internet Banking Ngân hàng ln có quan tâm đến vào dịp lễ P11 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 704 Item-Total Statistics Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted Ế Scale Mean if hữu ích cho cơng việc 8.5824 U Internet Banking thực 1.913 kiệm nhiều chi phí tiền TÊ Internet Banking giúp tiết 8.4670 bạc thời gian H Tôi mong muốn sử dụng dịch vụ Internet 8.7308 1.808 608 514 1.690 501 645 KI N Banking ngân hàng O ̣C III PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA KMO and Bartlett's Test H Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Đ ẠI Bartlett's Test of Sphericity 678 ́H sống 467 Approx Chi-Square 871 3696.293 df 528 Sig .000 P12 Total Variance Explained Extraction Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 10.065 30.499 30.499 10.065 30.499 30.499 3.229 9.785 9.785 2.561 7.760 38.259 2.561 7.760 38.259 3.203 9.705 19.490 2.427 7.355 45.614 2.427 7.355 45.614 3.187 9.658 29.148 2.220 6.729 52.343 2.220 6.729 52.343 3.004 9.102 38.250 1.885 5.713 58.056 1.885 5.713 58.056 2.703 8.190 46.440 1.725 5.227 63.282 1.725 5.227 63.282 2.635 7.984 54.424 1.399 4.240 67.523 1.399 4.240 67.523 2.327 7.050 61.474 1.327 4.021 71.544 1.327 4.021 71.544 2.319 7.026 68.500 1.203 3.645 75.189 1.203 3.645 75.189 2.207 6.688 75.189 10 803 2.434 77.623 11 687 2.081 79.704 12 579 1.755 81.459 13 566 1.714 83.173 14 467 1.416 84.589 15 451 1.367 85.956 16 419 1.269 17 399 1.210 18 363 1.099 89.534 19 331 1.002 90.536 20 328 993 91.529 321 972 92.500 282 856 93.356 23 276 836 94.192 24 267 808 95.000 25 246 747 95.747 26 227 688 96.435 27 206 626 97.061 28 194 588 97.648 29 180 544 98.192 30 170 515 98.707 31 158 479 99.186 32 148 449 99.635 33 120 365 100.000 Đ ́H TÊ H N KI O ̣C 88.435 ẠI 22 H 21 87.225 Extraction Method: Principal Component Analysis P13 Ế U Total Rotated Component Matrix a Component Sử dụng Internet Banking giao dịch với ngân hàng thời tiết 821 Sử dụng Internet Banking tơi linh động việc sử dụng Sử dụng Internet Banking tơi tiếp cận tin tức đâu 819 808 Ế cận tin tức thời gian 794 U Sử dụng Internet Banking tiếp giác an tồn so với dịch vụ khác 873 TÊ ngân hàng Sử dụng Internet Banking an toàn 822 chuyển tài khoản Sử dụng Internet Banking đảm bảo bí 766 KI giao dịch sử dụng Internet H Mọi người thực 801 N mật thông tin giao dịch Banking ́H Sử dụng Internet Banking cho cảm Sử dung Internet Banking phù hợp với O ̣C địa vị tơi Tơi nghĩ Internet Banking tương thích 854 844 với phong cách sống H Tơi nghĩ sử dụng Internet Banking phù 762 hợp với sở thích ngân hàng tơi ẠI Tơi nghĩ Internet Banking lựa chọn tốt thực giao dịch với 718 Đ ngân hàng Tôi cảm thấy thuận tiện sử dụng 837 dịch vụ Internet Banking Tơi thấy Internet Banking hữu ích 832 Sử dụng Internet Banking cho phép sử dụng dịch vụ ngân hàng cách 811 nhanh chóng Sử dụng Internet Banking làm thấy dễ dàng nhiều giao dịch với ngân 808 hàng P14 Tôi tốn thời gian sử dụng Internet Banking dịch vụ khác 796 ngân hàng Tôi tiết kiệm nhiều thời gian sử 792 dụng Internet Banking Tôi tiết kiệm nhiều tiền sử dụng 707 Internet Banking Tôi phải nỗ lực nhiều thực 637 giao dịch Internet Banking Ngân hàng ln có quan tâm đến tơi 820 Ế vào dịp lễ Ngân hàng ln có phần thưởng dành U 702 cho sử dụng Internet Banking ́H Ngân hàng liên tục gửi hướng dẫn sử dụng dịch vụ TÊ Các nhân viên ngân hàng tận tình giúp đỡ tơi cách sử dụng dụng Tơi sử dụng Internet Banking KI người xung quanh tơi sử dụng N người xung quanh sử H Tôi phải sử dụng Internet Banking 675 638 796 792 Tôi phải sử dụng Internet Banking O ̣C người xung quanh tơi nghĩ tơi nên sử dụng Cơng việc tơi đòi hỏi phải giao dịch 741 789 H chủ yếu qua internet Sử dụng Internet Banking phù hợp với 735 ẠI công việc công tác Công việc ngày phải sử 704 Đ dụng máy tính nhiều Sử dụng Internet Banking giúp tơi theo 821 kịp thời đại Sử dụng Internet Banking giúp nâng 787 cao kỹ vi tính Sử dụng Internet Banking giúp mở 780 mang kiến thức Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations P15 IV PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations TB_Q TB_A TB_TL TB_ST TB_S Đ TB_QĐ T D H HI TB_TK TB_S TB_AH TB_TT TB_S CP QT XH CV HB Pearson Correlati 470 ** 508 ** 567 ** 465 ** 562 ** 541 ** 593 ** 566 ** 176 * on Sig (2- 000 000 000 000 000 000 000 018 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 ** Pearson Correlati 470 353 ** 372 ** 219 ** on 000 tailed) N 182 000 000 182 182 182 ** Correlati 508 ** 353 tailed) TB_ST Pearson H Correlati 182 182 567 ** H on 000 Sig (2- ẠI tailed) N 372 ** 287 ** 399 ** 372 ** 442 ** 148 * 001 000 000 000 047 182 182 182 182 182 ** 074 390 ** 343 ** 479 ** 424 000 000 000 000 000 000 320 182 182 182 182 182 182 182 182 ** O ̣C N 000 ** KI Sig (2- 376 N on 182 H TB_TLD Pearson 003 ** TÊ Sig (2- 240 ́H TB_AT U N Ế 000 tailed) 376 000 000 000 182 182 182 259 ** 350 ** 457 ** 463 ** 394 ** 150 * 000 000 000 000 000 043 182 182 182 182 182 182 182 ** ** 102 Đ TB_SHI Pearson Correlati 465 ** 219 ** 287 ** 259 276 ** 284 ** 328 ** 242 on Sig (2tailed) N TB_TK Pearson CP Correlati 000 003 000 000 182 182 182 182 562 ** 240 ** 390 ** 350 ** 000 000 000 001 170 182 182 182 182 182 182 ** ** 111 276 on P16 394 ** 439 ** 433 Sig (2tailed) N TB_SQ Pearson T Correlati 000 001 000 000 000 182 182 182 182 182 541 ** 399 ** 343 ** 457 ** 284 ** 000 000 000 135 182 182 182 182 182 ** 394 477 ** 450 ** 340 ** on N TB_AH Pearson XH Correlati 000 000 000 000 000 000 182 182 182 182 182 182 593 ** 372 ** 479 ** 463 ** 328 ** 439 ** on N 000 000 000 000 000 182 182 182 182 182 TB_TTC Pearson V Correlati 566 ** 442 ** 424 ** 394 ** N Pearson B Correlati on Sig (2- N 000 182 182 182 176 * 018 H tailed) 000 182 182 182 182 ** 477 182 433 ** 000 182 450 -.485 ** ** -.219 ** 000 003 182 182 182 ** 142 485 000 000 000 182 182 182 182 182 182 182 ** 142 150 * 102 111 047 320 043 170 135 000 003 056 182 182 182 182 182 182 182 182 ẠI ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Đ * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) P17 340 ** 056 074 148 * 000 182 001 O ̣C TB_SH 000 N tailed) ** 000 KI Sig (2- 242 H on 000 000 ́H tailed) TÊ Sig (2- 000 Ế tailed) U Sig (2- 219 182 Model Summary Change Statistics Model R 801 R Adjusted R Std Error of the R Square F Square Square Estimate Change Change df1 df2 34.238 172 a 642 623 38478 642 Sig F Change 000 Ế a Predictors: (Constant), TB_SHB, TB_TLD, TB_SHI, TB_AT, TB_TKCP, TB_STH, TB_TTCV, TB_SQT, U TB_AHXH ́H a ANOVA df Mean Square 45.623 5.069 Residual 25.466 172 148 Total 71.089 N a Dependent Variable: TB_QĐ Sig 34.238 000 b H Regression F 181 KI Sum of Squares TÊ Model TB_AHXH O ̣C b Predictors: (Constant), TB_SHB, TB_TLD, TB_SHI, TB_AT, TB_TKCP, TB_STH, TB_TTCV, TB_SQT, Coefficients a B Std Error Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 1.304 384 TB_AT 080 038 113 2.092 038 712 1.404 TB_TLD 065 040 091 1.633 104 668 1.496 TB_STH 142 040 197 3.532 001 668 1.497 TB_SHI 140 036 194 3.904 000 842 1.187 TB_TKCP 195 051 211 3.835 000 691 1.447 TB_SQT 088 049 107 1.788 075 583 1.716 TB_AHXH -.099 044 -.139 -2.286 023 561 1.783 TB_TTCV 106 042 147 2.495 014 604 1.656 TB_SHB -.008 047 -.008 -.170 865 872 1.146 ẠI (Constant) Đ Model H Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 3.399 001 a Dependent Variable: TB_QĐ P18 Ế U ́H TÊ H N KI V Kiểm định One Sample T Test nhân tố “Quyết định sử dụng dịch vụ O ̣C Internet Banking khách hàng” One-Sample Statistics 182 Mean 4.2967 Std Deviation Std Error Mean 62670 04645 Đ ẠI TB_QĐ H N One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t TB_QĐ 6.387 df Sig (2-tailed) 181 Mean Difference 000 One-Sample Statistics P19 29670 Lower 2050 Upper 3884 N TB_QĐ Mean 182 Std Deviation 4.2967 Std Error Mean 62670 04645 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference -15.140 Sig (2-tailed) 181 Mean Difference 000 -.70330 Lower -.7950 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U TB_QĐ df P20 Upper Ế t -.6116 ... đề tài: NGHIÊN CỨU QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET ́H U Ế BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Mục đích đối tư ng nghiên cứu Trên... thạc sĩ kinh tế Nghiên cứu định sử dụng dịch vụ Internet Banking Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế kết trình học tập nghiên cứu nghiêm túc... dịch vụ Internet Banking ngân hàng thương mại Đ 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng thương mại 10 1.1.3 Dịch vụ Internet Banking ngân hàng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Nghiên cứu quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan