Nghiên cứu các giao thức định tuyến AODV, DSR, DSDV trong mạng MANET

26 48 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:53

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - - HUỲNH THỊ LIÊU NGHIÊN CỨU CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV, DSR, DSDV TRONG MẠNG MANET Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Huỳnh Hữu Hƣng Phản biện 1: TS Lê Thị Mỹ Hạnh Phản biện 2: TS Nguyễn Hoài Đức Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học máy tính họp Trƣờng Đại học Bách khoa vào ngày 07 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trƣờng Đại học Bách khoa - Thƣ viện Khoa Công nghệ thông tin, Trƣờng Đại học Bách khoa - ĐHĐN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã hội phát triển nhu cầu thơng tin ngày tăng lên, ngƣời dùng cần nhu cầu kết nối thông tin lúc nơi Những năm gần cơng nghệ thơng tin có bƣớc tiến vƣợt bậc đƣợc áp dụng vào hầu hết mặt đời sống xã hội nhƣ kinh tế, giáo dục, y tế, quân Cùng với gia tăng nhanh chóng số lƣợng nhƣ cơng nghệ thiết bị di động kéo theo nhu cầu ngƣời sử dụng công nghệ không dây ngày đa dạng Để đáp ứng đƣợc xu đó, mạng thơng tin khơng dây ngày có trọng trách lớn giải vấn đề lƣu lƣợng đa phƣơng tiện, tốc độ cao, chất lƣợng ngày phải tốt Mặt khác, có nhiều giao thức định tuyến đời nhằm đáp ứng việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ, từ có đánh giá hiệu MANET (Mobile Wireless Adhoc Network) cho phép máy tính di động thực kết nối truyền thông với không cần dựa sở hạ tầng mạng có dây Trong MANET nút mạng thực chức router, chúng cộng tác với nhau, thực chuyển tiếp gói tin hộ nút mạng khác nút mạng truyền trực tiếp với nút nhận Hiện nay, số giao thức định tuyến truyền thống không c n phù hợp với MANET mà đƣợc thay giao thức định tuyến theo yêu cầu, bảng ghi, kết hợp, Vì vậy, luận văn chúng tơi nghiên cứu mạng di động tùy biến không dây (Mobile Ad Hoc Network - MANET) nút có khả di chuyển nên khơng có nút mạng cố định thực chức điều khiển trung tâm Vì việc định tuyến cho liệu truyền MANET vấn đề đƣợc nhà nghiên cứu quan tâm có ý nghĩa khoa học lớn việc điều khiển thông tin truyền tin mạng cách sáng suốt đáp ứng tốt với phát triển dịch vụ truyền thông đa phƣơng tiện Trong nghiên cứu gần giao thức AODV, DSR DSDR cách thức truyền gói tin đến nút mạng mạng tùy biến không dây Nội dung luận văn s nghiên cứu đánh giá giao thức định tuyến AODV, DSR DSDR MANET Đồng thời đánh giá hiệu trình truyền tin giao thức định tuyến MANET dựa phƣơng pháp mơ NS-2 Từ đề xuất mơi trƣờng áp dụng tốt cho giao thức khác nhau, đảm bảo truyền thông tin cậy hiệu Nội dung luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Các giao thức định tuyến mạng MANET Chƣơng Giao thức định tuyến AODV, DSR, DSDV Chƣơng Mô đánh giá giao thức AODV, DSR, DSDV Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu Căn vào mục đích luận văn, tơi xin đƣa mục tiêu cụ thể nhƣ sau: - Giới thiệu tổng quan Mạng di động không dây đặc biệt – MANET -Nghiên cứu số giao thức định tuyến không dây sử dụng MANET: AODV, OLSR, DSR - Xác định tham số hiệu suất giao thức định tuyến - Tìm hiểu khả mô giao thức định tuyến nhƣ mơ hình chuyển động khác mơ mạng NS-2 -Đánh giá mô số giao thức định tuyến phổ biến ngữ cảnh chuyển động nút mạng khác 2.2 Nhiệm vụ Để đạt đƣợc mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu, thực việc phân tích, so sánh đánh giá giao thức theo tiêu chí hiệu hoạt động đồng thời hƣớng cần cải tiến cho giao thức Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Các thuật toán MANET - Các giao thức ADOV, DSR, DSDV - Một số báo luận văn tốt nghiệp khóa trƣớc 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu MANET giao thức định tuyến AODV, DSR DSDV Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu, chúng tơi sử dụng hai phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm 4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Tìm hiểu, thu thập phân tích tài liệu liên quan đến đề tài - Nghiên cứu tài liệu mô tả đề tài lựa chọn hƣớng giải vấn đề - Xây dựng chƣơng trình để kiểm nghiệm kết 4.2 Phương pháp thực nghiệm - Sử dụng chƣơng trình mơ mơi trƣờng NS-2 - Kiểm tra thực nghiệm chƣơng trình đánh giá kết Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về khoa học Về thực tiễn Kết dự kiến 6.1 Lý thuyết 6.2 Thực tiễn Bố cục luận văn Báo cáo luận văn dự kiến tổ chức thành chƣơng nhƣ sau: MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET 1.1 Giao thức định tuyến cổ điển 1.2 Giao thức định tuyến cho mạng MANET 1.3 So sánh giao thức định tuyển MANET TIỂU KẾT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV, DSR, DSDV 2.1 Giao thức định tuyến AODV 2.2 Giao thức định tuyến DSR 2.3 Giao thức DSDV 2.4 So sánh giao thức định tuyến 2.5 Tiểu kết chƣơng CHƢƠNG 3: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC GIAO THỨC AODV, DSR VÀ DSDV 3.1 Môi trƣờng mô NS-2 3.2 Mô mạng không dây mội trƣờng NS-2 3.3 Mô giao thức định tuyến AODV, DSR, DSDV mạng MANET 3.4 Tiểu kết chƣơng KẾT LU N TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƢƠNG CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET 1.1 Giao thức định tuyến cổ điển Giao thức cổ điển nhƣ định tuyến theo vector khoảng cách, định tuyến theo trạng thái liên kết đƣợc sử dụng từ lâu trở nên quen thuộc Các giao thức thích hợp cho cấu trúc mạng tĩnh, hoạt động hiệu mạng MANET có tốc độ di chuyển thấp, cấu trúc mạng thay đổi 1.1.1 Định tuyến dựa trạng thái liên kết 1.1.2 Định tuyến dựa vector khoảng cách 1.2 Giao thức định tuyến cho mạng MANET Các nút mạng MANET ln di động có nhiều đặc tính khác biệt nên áp dụng giao thức định tuyến thông thƣờng Các mạng MANET thƣờng đƣợc đặc trƣng topo động nút di chuyển làm thay đổi vị trí vật lý chúng Đối với mạng MANET, giao thức định tuyến động tỏ hiệu phù hợp phƣơng pháp định tuyến dựa vectơ khoảng cách trạng thái liên kết Thách thức việc thiết kế giao thức định tuyến khả cập nhật đƣợc mức di động nút mạng 1.2.1 Các yêu cầu chung 1.2.2 Phân loại Adhoc Routing Protocols Proactive Reactive Table-Driven DSDV CGSR WRP OLSR Hybrid ZRP, HARP… Demand-Driven AODV LMR TORA DSR ABR SSR 1.3 So sánh giao thức định tuyển MANET Do tính phức tạp quan trọng giao thức định tuyến mạng MANET nên vấn đề so sánh đánh giá giao thức định tuyến đƣợc quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Việc so sánh đánh giá tất giao thức với tất khía cạnh đƣợc coi khơng có tính khả thi Vì vậy, số hƣớng đánh giá giao thức đƣợc hình thành năm gần đƣợc chia thành hai hƣớng so sánh: giao thức kiểu định tuyến khác kiểu 1.3.1 So sánh giao thức định tuyến kiểu a So sánh giao thức định tuyến theo bảng Phƣơng pháp cập nhật thông tin định tuyến Kỹ thuật chống lặp v ng Độ phức tạp giao thức b So sánh giao thức định tuyến theo yêu cầu Lƣợng thông tin tiêu đề định tuyến Cập nhật thông tin lỗi đƣờng dẫn Kỹ thuật chống lặp v ng Hiệu giao thức 1.3.2 So sánh giao thức định tuyến khác kiểu Chất lƣợng dịch vụ Khả mở rộng Khía cạnh hiệu TIỂU KẾT CHƢƠNG Định tuyến chế thiếu việc truyền tin hệ thống mạng Trong chƣơng này, tập trung nghiên cứu giao thức định tuyến mạng MANET so sánh Từ có so sánh đánh giá đƣa nhận định khả áp dụng giao thức môi trƣờng mạng khác CHƢƠNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV, DSR, DSDV 2.1 Giao thức định tuyến AODV Giao thức định tuyến AODV dựa thuật toán vector khoảng cách nhƣng thuộc loại định tuyến theo yêu cầu, yêu cầu đƣờng định tuyến cần thiết Giao thức không sử dụng chế định tuyến nguồn không cần biết thông tin nút láng giềng nó, AODV dựa entry bảng định tuyến để phát gói tin RREP nút nguồn nút nguồn dùng thơng tin để gởi liệu đến đích 2.1.1 Khám phá đƣờng Q trình khám phá đƣờng đƣợc phát động nút nguồn cần truyền thông với nút khác mà khơng có thơng tin định tuyến nút bảng Nút nguồn phát động khám phá đƣờng việc quảng bá gói Route Request (RREQ) tới hàng xóm Q trình gửi u cầu Tuyến có sẵn sàng? Yes No Lưu tin vào hàng đợi; phát động ROUTE REQUEST Chuyển tiếp tin Kết thúc 10 chứa thông tin đƣờng đến đích kết thúc tiến trình Ngƣợc lại qua bƣớc - Bước 3: Nó kiểm tra địa đích cần tìm có trùng với điạ hay khơng? Nếu trùng gởi lại cho node nguồn gói Route Reply (RREP) chứa thơng tin đƣờng đến đích kết thúc tiến trình Ngƣợc lại s phát broadcast gói tin RREQ đến node láng giềng Các nút láng giềng sau nhận gói tin RREQ s thực việc kiểm tra thông tin (quay bƣớc 1) 2.2.2 Cơ chế trì thơng tin định tuyến (Route Maintanance) Route Maintanance cho phép nút hệ thống mạng tự động bảo trì thơng tin định tuyến Route Cache Trong giao thức định tuyến DSR, node chuyển gói tin mạng phải có nhiệm vụ xác nhận gói tin chuyển đến node hay chƣa (thông qua phản hồi thông tin node nhận) ? Trong trƣờng hợp mà node phát gói tin khơng thể truyền đến node Nó s gởi gói Route Error (RERR) cho node nguồn để thơng báo tình trạng thời liên kết điạ node mà chuyển Khi node nguồn nhận đƣợc gói RERR, s xóa đƣờng mà liên kết bị hỏng Route cache tìm đƣờng khác mà biết route cache s khởi động tiến trình route discovery nhƣ khơng tồn đƣờng thích hợp Route cache 2.3 Giao thức DSDV DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector Routing) dựa thuật toán Distance vector Giao thức đƣợc xây dựng dựa theo tiêu chí giữ nguyên đơn giản giải thuật Bellman-Ford loại bỏ vấn đề vòng lặp Truyền thơng tin định tuyến: Thơng tin định tuyến đƣợc gửi quảng bá (broadcast) tới tất nút liền kề Thơng tin cập nhật 11 đƣợc phát định kỳ có thay đổi xảy mạng Để tránh lặp, định tuyến DSDV gắn số thứ tự chẵn cho đƣờng Số thứ tự đƣợc gắn nút đích, đƣợc gửi gói tin cập nhập Số thứ tự cho thấy độ đƣờng, đƣờng có số thứ tự cao đƣợc xem tốt Số thứ tự s tăng lên đơn vị nút mạng phát đƣờng tới đích có liên kết bị hỏng khơng nhận đƣợc cập nhật định kỳ Khi ấy, gói tin cập nhật kế tiếp, s quảng bá đƣờng tới đích có số chặng vô hạn (Metric ~ ∞) tăng thứ tự đƣờng Khi nút nhận đƣợc thông tin tuyến đƣờng, tuyến s đƣợc chọn có số thứ tự lớn số thứ tự khác tuyến bảng định tuyến Nếu có số thứ tự, s đƣợc chọn có số chặng tốt Để làm giảm kích thƣớc gói tin cập nhập, DSDV sử dụng hai loại tin cập nhật là: - Full dump: Cập nhật đầy đủ Bản tin điệp bao gồm tồn thơng tin định tuyến mà nút biết đến thời điểm - Incremental dump: cập nhật bổ sung Bản tin bao gồm thông tin thay đổi từ lần cập nhật đầy đủ gần Hai loại tin cập nhật đƣợc lƣu vào hai bảng khác nhau, bảng để chuyển tiếp gói tin đầy đủ, để phát gói tin cập nhật Gói tin cập nhật đầy đủ đƣợc phát thƣờng xuyên nút thƣờng xuyên di chuyển, mạng thay đổi, chủ yếu có gói tin cập nhật bổ sung đƣợc gửi 2.4 So sánh giao thức định tuyến 12 Giao thức AODV DSR DSDV Bảng 2.5 So sánh giao thức định tuyến Thông tin lƣu Thời gian Thông tin cập trữ cập nhật nhật Chặng tiếp Cơ chế Thơng điệp lỗi theo tới trì đƣờng đƣờng(route error) đích có giao theo kiện tiếp Đƣờng tới Cơ chế Thơng điệp lỗi đích có trì đƣờng đƣờng(route error) giao kiện Toàn cấu Định kỳ Thơng điệp : hình mạng thơng tin liên kết cục hàng xóm (MPR) Thơng điệp TC : thông tin MPR Đối tƣợng cập nhật Nút nguồn Nút nguồn Tất cả nút mạng Bảng 2.6 So sánh giao thức định tuyến AODV Phƣơng pháp cập nhật Unicast DSR Unicast DSDV Quảng bá Giao thức Tính tốn đƣờng Số đƣờng Duy trì đƣờng Phản ứng theo yêu cầu, quảng bá thông điệp truy vấn Một đƣờng (đƣờng nhận đƣợc thơng điệp trả lời) Nhiều đƣờng Xóa đƣờng, thơng báo đến tất nút nguồn bị ảnh hƣởng Xóa đƣờng, thông báo cho nút nguồn Phản ứng theo yêu cầu, quảng bá thông điệp truy vấn Trƣớc, thực Một đƣờng, Gửi cập nút đƣờng nhật ngắn 13 2.5 Tiểu kết chƣơng Định tuyến chế thiếu việc truyền tin hệ thống mạng Trong chƣơng này, tập trung nghiên cứu giao thức định tuyến AODV, DSR DSDV mạng MANET Từ có so sánh đánh giá đƣa nhận định khả áp dụng giao thức mơi trƣờng mạng khác CHƢƠNG MƠ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC GIAO THỨC AODV, DSR VÀ DSDV Để đánh giá hiệu suất hoạt động giao thức thơng thƣờng ngƣời ta dùng phƣơng pháp nhƣ: phƣơng pháp giải tích, phƣơng pháp thử nghiệm phƣơng pháp mô Trong luận văn này, chọn phƣơng pháp mô để đánh giá hiệu hoạt động hai giao thức đặc trƣng cho giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu AODV, DSR DSDV dựa phần mềm mô mạng không dây NS-2 3.1 Môi trƣờng mô NS-2 3.1.1 Giới thiệu môi trƣờng NS-2 3.1.2 Cài đặt NS-2 Window 3.2 Mô mạng không dây môi trƣờng NS-2 3.2.1 Tạo MobileNode NS 3.2.2 Tạo hoạt động cho Node 3.2.3 Các thành phần cấu thành mạng MobileNode 3.2.4 Các bƣớc viết mã tcl để thực thi mô mạng wireless 3.3 Mô cho giao thức định tuyến APDV, DSR, DSDV mạng MANET 14 3.3.1 Kết mô Sử dụng file giao thức định tuyến: aodv.tcl; dsdv.tcl; dsr.tcl Kết cho hai file *.tr *.nam Ta thực lệnh ns dsdv.tcl cho giao thức định tuyến DSDV s cho file *.nam nhƣ sau: Hình 3.3 Mơ giao thức DSDV Hình 3.4 Biểu đồ nhận gói tin giao thức DSDV 15 Hình 3.5 Mơ giao thức AODV Hình 3.6 Biểu đồ nhận gói tin giao thức AODV Hình 3.7 Mơ giao thức DSR 16 Hình 3.8 Biểu đồ nhận gói tin giao thức DSR 3.3.2 Mô di chuyển mạng Bảng 3.1 Thông số mô di chuyển mạng Thông số Giá trị Phạm vi truyền dẫn 250m Băng thơng 2Mbps Thời gian mơ 120s Kích c mơi trƣờng mơ 800×800m Số node 50 Loại lƣu lƣợng CBR Tốc độ gửi gói tin packet/s Kích thƣớc gói tin 512 bytes giá trị thời gian tạm dừng 0, 30, 60, 120s a T lệ g i tin nh n Tỷ lệ gói tin nhận (bit) 17 1.2 0.8 0.6 AODV 0.4 DSR 0.2 DSDV Thời gian tạm dừng (s) Hình 3.9 Tỷ lệ gói tin nhận đƣợc DSR AODV có khả chuyển tiếp gói tin tốt, 85 gói tin tốc độ cao hầu hết ổn định Với DSDV tỷ lệ gói tin nhận đƣợc thấp so với hai giao thức (70 ) thông số di chuyển cao Đồng thời, thông số di chuyển cao việc xây dựng bảng định tuyến giao thức khó khăn, dẫn đến tỷ lệ nhận gói tin thấp nhƣ Khi thơng số di chuyển thấp, tỷ lệ gói tin nhận đƣợc DSDV cao, 90% b T ễ t ung b nh đầu cuối – đầu cuối Độ trễ trung bình 0.15 0.1 AODV 0.05 DSDV DSR Thời gian tạm dừng (s) Hình 3.10 Độ trễ trung bình 18 Thơng lượng trung bình bit/s Độ trễ trung bình chuyển tiếp gói tin DSDV cao so sánh với DSR AODV Lý vị DSR AODV hai giao thức định tuyến theo yêu cầu, nên dễ dàng thích nghi thơng số di chuyển cao bình thƣờng DSDV có độ trễ cao thông số di chuyển mạng lớn Khi thông số di chuyển mạng tăng, DSDV khó để hội tụ, độ trễ trung bình giao thức tƣơng đối cao (tỷ lệ chuyển tiếp gói tin khoảng 70 ) c Th ng lượng t ung b nh 1.2 0.8 0.6 AODV 0.4 DSR 0.2 DSDV Thời gian tạm dừng (s) Hình 3.11 Thơng lƣợng trung bình Khi node thông số di chuyển thấp, thông lƣợng trung bình giao thức tƣơng tự Khi thơng số di chuyển tăng lên, ta thấy thông lƣợng DSDV thấp h n so với giao thức kia, điều giải thích tỷ lệ nhận gói tin DSDV thời điểm khoảng 70 3.4.2 Mô tải mạng Khi đánh giá ảnh hƣởng tải mạng, ta thay đổi kích thƣớc gói số luồng CBR, nhiên thay đổi tốc độ phản ánh xác hơn, ta sử dụng tình sau:10 packet s, 15 packet/s, 20 packet/s 19 Với thông số khác đƣợc thiết lập nhƣ bảng dƣới đây: Bảng 3.2 Thông số mô tải mạng Thông số Giá trị Phạm vi truyền dẫn 250m Băng thơng 2Mbps Thời gian mơ 120s Kích c mơi trƣờng mơ 800×800m Loại lƣu lƣợng CBR Kích thƣớc gói tin 512 bytes Số kết nối 20 giá trị thời gian tạm dừng 0, 30, 60, 120s a T lệ g i tin nh n Tỷ lệ gói tin nhận 1.5 AODV (10p/s) 0.5 AODV (15p/s) AODV (20p/s) Thời gian tạm dừng (s) Tỷ lệ nhận gói tin Hình 3.12a Tỷ lệ gói tin nhận đƣợc giao thức AODV 1.5 DSR (10p/s) 0.5 DSR (15p/s) DSR (20p/s) Thời gian tạm dừng (s) Hình 3.12b Tỷ lệ gói tin nhận đƣợc giao thức DSR Tỷ lệ gói tin nhận 20 0.8 0.6 DSDV(10p/s) 0.4 DSDV(15p/s) 0.2 DSDV (20p/s) Thời gian tạm dừng (s) Hình 3.12c Tỷ lệ gói tin nhận đƣợc giao thức DSDV Khi tốc độ gửi gói tin 10 packet s tỷ lệ gói tin nhận đƣợc giảm nhanh thông số di chuyển cao Tại tốc độ 15 packet s, 20 packet s AODV DSR hủy bỏ nhiều gói tin hơn, thời gian tạm dừng có khoảng 50-60 gói tin đƣợc nhận Nói chung AODV tỏ tốt DSR b T ễ t ung b nh đầu cuối – đầu cuối Giá trị trễ bị ảnh hƣởng tốc độ gói CBR cao Bộ đệm bị đầy nhanh chóng nên gói tin đệm lâu hơn, ta quan sát tốc độ 20 packet s DSR có giá trị trễ thấp AODV, điểm khác biệt dễ thấy tốc độ gói tin 10 packet s DSDV có độ trễ thấp Giá trị trễ cao tất giao thức thông số di chuyển cao hay thời gian tạm dừng tốc độ gói tin 20 packet s, đệm bị đầy nhanh chóng đƣờng định tuyến tồn dài Độ trễ trung bình 21 0.8 0.6 0.4 AODV (10p/s) 0.2 AODV(15p/s) AODV(20p/s) Thời gian tạm dừng (s) Độ trễ trung bình Hình 3.13a Độ trễ trung bình giao thức AODV 0.8 0.6 0.4 DSR (10p/s) 0.2 DSR(15p/s) DSR(20p/s) Thời gian tạm dừng (s) Độ trễ trung bình Hình 3.13b Độ trễ trung bình giao thức DSR 0.4 0.3 0.2 DSDV (10p/s) 0.1 DSDV(15p/s) DSDV(20p/s) Thời gian tạm dừng (s) Hình 3.13c Độ trễ trung bình giao thức DSDV c Th ng lượng t đầu cuối – đầu cuối Ở tốc độ CBR thấp, thông lƣợng DSR AODV không bị 22 Thông lượng trung bình (p) ảnh hƣởng nhiều thơng số di chuyển, giá trị vào khoảng 2,5 gói s Với tốc độ CBR cao hơn, thông lƣợng giảm thông số di chuyển tăng, thể tốc độ CBR 10 packet s, nhiên giảm nh , tốc độ đạt 15 packet s 20 packet s Đây kết số lƣợng gói tin bị rơi nhiều 10 AODV (10p/s) AODV(15p/s) AODV(20p/s) Thời gian tạm dừng (s) Thơng lượng trung bình (p) Hình 3.14a Thơng lƣợng trung bình giao thức AODV DSR(10p/s) DSR(15p/s) DSR(20p/s) Thời gian tạm dừng (s) Hình 3.14b Thơng lƣợng trung bình giao thức DSR Thơng lượng trung bình (p) 23 10 DSDV(10p/s) DSDV(15p/s) DSDV(20p/s) Thời gian tạm dừng (s) Hình 3.14c Thơng lƣợng trung bình giao thức DSDV 3.4 Tiểu kết chƣơng Chƣơng trình bày tóm lƣợc mơ NS2 Từ tác giả thực chƣơng trình mơ đánh giá hiệu ba giao thức định tuyến tiêu biểu DSDV, AODV, DSR đồ hình 50 nút mạng tham gia kết nối liên lạc với nút khác, với môi trƣờng mô 800x800m Các giao thức mô thực đồ hình mạng giống với kịch đƣợc xây dựng Giao thức DSDV thực chuyển tiếp gói liệu tƣơng đối tốt tỷ lệ chuyển động tốc độ di node thấp Tuy nhiên chuyển động node tăng lên tỷ lệ gói rớt cao Hiệu suất giao thức DSR tốt toàn node dịch chuyển, giao thức yêu cầu số byte mào đầu định tuyến tăng Cuối hiệu suất giao thức AODV tốt nhƣ DSR tốc độ node di chuyển giảm đƣợc số byte mào đầu định tuyến Tuy nhiên yêu cầu truyền dẫn nhiều gói mào đầu định tuyến tốc độ di chuyển node cao thực tốn so với giao thức DSR 24 KẾT LUẬN Mạng MANET thách thức nhà nghiên cứu việc tìm giao thức mạng, chu n mạng với mục đích cuối đạt đƣợc hệ thống mạng ổn định hiệu suất khai thác cao dịch vụ truyền thông đa phƣơng tiện Qua thời gian tháng nghiên cứu số giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu mạng MANET Luận văn đạt đƣợc số kết quả: Kết đạt đƣợc: - Nghiên cứu hoạt động giao thức định tuyến mạng MANET Trên sở chúng tơi phân tích chế hoạt động giao thức định tuyến theo yêu cầu thông qua giao thức AODV, DSR DSDV Đánh giá hiệu suất làm việc giao thức để có sở đề xuất việc áp dụng hợp lý giao thức mơ hình mạng cụ thể - Thiết kế số mơ hình mạng MANET phần mềm NS-2 Cài đặt mô giao thức AODV, DSR DSDV để minh họa q trình hoạt động Từ đó, đánh giá hiệu kịch khác theo tỉ lệ gói mất, độ trễ trung bình khả đáp ứng topo mạng thay đổi Hƣớng phát triển: - Nghiên cứu cải tiến độ đo hiệu để nâng cao chất lƣợng truyền thông mơ hình mạng khơng dây ... CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET 1.1 Giao thức định tuyến cổ điển 1.2 Giao thức định tuyến cho mạng MANET 1.3 So sánh giao thức định tuyển MANET TIỂU KẾT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN... TUYẾN AODV, DSR, DSDV 2.1 Giao thức định tuyến AODV 2.2 Giao thức định tuyến DSR 2.3 Giao thức DSDV 2.4 So sánh giao thức định tuyến 2.5 Tiểu kết chƣơng CHƢƠNG 3: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC GIAO THỨC... Phạm vi nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu MANET giao thức định tuyến AODV, DSR DSDV Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu, sử dụng hai phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các giao thức định tuyến AODV, DSR, DSDV trong mạng MANET, Nghiên cứu các giao thức định tuyến AODV, DSR, DSDV trong mạng MANET