Bài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc

25 864 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:49

ài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc ài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc ài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc ài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc ài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc vvài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc ài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc ài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện A PHẦN MỞ ĐẦU Giáo dục – đào tạo có vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội quốc gia Lý luận thực tiễn nhiều nước phát triển rõ rằng: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa biện pháp hàng đầu để xây dựng phát triển đất nước theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố Đặc biệt, nước chậm phát triển, nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu Việt Nam Nghị Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII nêu: “Thực coi giáo dục - đào tạo khoa học – công nghệ nhân tố định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục - đào tạo đầu tư cho phát triển”.Một mặt giáo dục - đào tạo hoạt động mang tính xã hội rộng lớn - đặc biệt kể từ Đảng Nhà nước ta chủ trương xã hội hóa giáo dục – có liên quan trực tiếp đến lợi ích, quyền lợi nghĩa vụ người dân, thành phần kinh tế – xã hội; Mặt khác, yếu tố tác động mạnh mẽ đến phát triển quốc gia Như vậy, giáo dục - đào tạo quốc gia phải trước bước, phải coi đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển Một khâu quan trọng việc phát triển giáo dục quản lý giáo dục mà trước hết phải quản lý nhà nước giáo dục Bởi lẽ, có thông qua quản lý nhà nước giáo dục thực chủ trương, sách quốc gia, xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển, thực mục tiêu giáo dục… Như vậy, quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo coi khâu then chốt để thực thắng lợi hoạt động giáo dục Tuy nhiên, phải thấy rằng: Để quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo có hiệu lực, hiệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố đường lối, chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước, trình độ, tư nhận thức đội ngũ cán làm công tác quản lý giáo dục, tiến khoa học công nghệ… Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện Trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt nhận định rằng: quản lý khâu yếu nguyên nhân yếu khác giáo dục nước ta Để tìm giải pháp đổi quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo, mạnh dạn chọn đề tài: “Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An - Thực trạng giải pháp hồn thiện” làm báo thu hoạch B PHẦN NỘI DUNG I CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Giáo dục - đào tạo vai trò giáo dục- đào tạo 1.1 Quan niệm giáo dục đào tạo 1.1.1.Quan niệm giáo dục - Giáo dục hoạt động nhằm tác động cách có hệ thống đến phát triển tinh thần, thể chất đối tượng đó, làm cho đối tượng có phẩm chất lực yêu cầu đề Giáo dục trình đào tạo người cách có mục đích, nhằm chuẩn bị cho người tham gia đời sống xã hội, tham gia lao động sản xuất, thể cách tổ chức việc truyền thụ lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử – xã hội loài người - Như vậy, giáo dục tượng xã hội đặc trưng xã hội loài người Giáo dục nảy sinh với xã hội loài người, trở thành chức sinh hoạt thiếu không giai đoạn phát triển xã hội 1.1.2.Quan niệm đào tạo - Đào tạo trình tác động đến người nhằm làm cho người lĩnh hội nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, v.v cách có hệ thống Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện nhằm chuẩn bị cho người thích nghi với sống khả nhận phân công lao động định, góp phần vào việc phát triển xã hội, trì phát triển văn minh lồi người 1.2 Vị trí, vai trò giáo dục - đào tạo phát triển xã hội - Giáo dục - đào tạo có vai trò quan trọng phát triển quốc gia, phần này, luận văn tập trung trình bày ba vấn đề Một là, giáo dục - đào tạo động lực, đòn bẩy phát triển xã hội, đất nước; Hai là, giáo dục - đào tạo thước đo phát triển đất nước; Ba là, giáo dục - đào tạo yếu tố quan trọng đảm bảo cho thắng lợi cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước 1.3 Quan điểm, phương hướng, sách mục tiêu Đảng Nhà nước giáo dục - đào tạo - Trong nội dung này, luận văn tập trung làm sáng tỏ bốn vấn đề sau: - Thứ nhất, quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục - đào tạo - Thứ hai, quan điểm, phương hướng, sách mục tiêu Đảng Nhà nước giáo dục - đào tạo - Thứ ba, phương hướng sách phát triển giáo dục - đào tạo Đảng Nhà nước cấp học - Thứ tư, mục tiêu phát triển giáo dục - đào tạo Quan niệm quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo 2.1 Quản lý Quản lý tác động có ý thức chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm huy, điều hành, hướng dẫn trình xã hội hành vi cá nhân hướng đến mục đích hoạt động chung phù hợp với quy luật khách quan 2.2 Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện - Quản lý nhà nước tác động tổ chức mang tính quyền lực - pháp lý quan nhà nước, người có thẩm quyền, tổ chức nhà nước trao quyền tới ý thức, hành vi, xử cá nhân, tổ chức, quan, tới trình xã hội hướng chúng vận động, phát triển nhằm đạt mục tiêu định quản lý nhà nước xã hội Mục tiêu quản lý nhà nước phải phù hợp với mục tiêu phát triển xã hội Đây ý nghĩa, giá trị quản lý nhà nước 2.3 Quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo - Quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước, sở pháp luật hoạt động giáo dục - đào tạo, quan nhà nước từ trung ương đến sở tiến hành để thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước uỷ quyền nhằm phát triển nghiệp giáo dục đào tạo, trì trật tự, kỉ cương, thoả mãn nhu cầu giáo dục - đào tạo nhân dân, thực mục tiêu giáo dục đào tạo nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 2.4 Quản lý nhà trường - Quản lý nhà trường hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý (các cấp quản lý hệ thống giáo dục) nhằm làm cho nhà trường vận hành theo nguyên tắc giáo dục để đạt tới mục tiêu giáo dục đặt thời kỳ phát triển đất nước Hệ thống quan quản lý nội dung quản lý nhà nƣớc giáo dục - đào tạo 3.1 Hệ thống quan quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo - Hệ thống quan quản lý nhà nước bao gồm có: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ, quan ngang có liên quan, ủy ban nhân dân cấp Trong đó, Chính phủ thống quản lý nhà nước giáo dục; Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước giáo Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện dục; Bộ, quan ngang Bộ phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo thực quản lý nhà nước giáo dục theo thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp thực quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo theo phân cấp giao 3.2 Nội dung quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo - Nội dung quản lý nhà nước giáo dục cụ thể hóa Điều 99 Luật Giáo dục ban hành ngày 14 tháng năm 2005 bao gồm 11 nội dung 3.3 Phân cấp quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Phân cấp quản lý giáo dục “quá trình thiết kế lại hệ thống quy trình trách nhiệm, quyền hạn tính tự chịu trách nhiệm hệ thống giáo dục Việc thiết kế lại hệ thống quy trình có nghĩa là: xác định lại phân công lại chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấp (trung ương, tỉnh , huyện, trường) quy trình quan hệ công việc cấp khác nhau, quan có liên quan thuộc khu vực nhà nước phi nhà nước” - Phân cấp quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo quy định cụ thể tại: Hiến pháp 2013; Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Giáo dục năm 2005; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân năm 2003; Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2004 Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục; Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLTBGD&DDT-BNV ngày 23 tháng năm 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo – Bộ Nộ vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa phương - Trên sở văn nêu trên, phân cấp quản lý giáo dục đào tạo thể nhiệm vụ, quyền hạn quan quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo, là: Bộ Giáo dục Đào tạo Uỷ ban nhân dân cấp Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - Trước tìm hiểu thực trạng quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo nước ta giai đoạn nay, luận văn xin trình bày số kinh nghiệm quản lý đổi giáo dục nước để đối chiếu, so sánh với nước ta nhằm tìm hạt nhân hợp lý vận dụng vào thực tiễn nước ta 2.1 Kinh nghiệm số nước quản lý cải cách giáo dục – đào tạo 2.1.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước giáo dục Liên Bang Nga Thơng qua việc trình bày số cải cách, đổi thành tựu giáo dục Liên Bang Nga Luận văn khái quát số kinh nghiệm vô quý Việt Nam học tập trình đổi giáo dục nước nhà Điều quan trọng trình đổi giáo dục phải kế thừa phát huy truyền thống hệ thống giáo dục trước Đồng thời phải khắc phục, sửa đổi khiếm khuyết giáo dục cũ, tiếp nhận xu giáo dục quốc tế Nhất là, phải thực dân chủ hoá giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý hành giáo dục nước 2.1.2 Kinh nghiệm cải cách giáo dục nước Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa (TrungQuốc) Trên sở nghiên cứu diễn biến cụ thể q trình cải cách phát triển rút số học chủ yếu giáo dục Trung Quốc thời kỳ 1978 – 2003 Đó là, sách giáo dục Trung Quốc kết hợp phát triển với ổn định, cải cách với điều chỉnh cấu, cải cách thành thị với cải cách nông thôn; phải trọng mối quan hệ hiệu suất công giáo dục; giáo dục phải hướng đại hoá, hướng giới Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện hướng tới tương lai Bài học lớn muốn cải cách khơng đường khác ngồi đường học hỏi, kế thừa tiến khoa học công nghệ Phương Tây (chủ yếu Mỹ) 2.1.3 Kinh nghiệm phát triển giáo dục Hàn Quốc năm đầu kỷXXI Trong khoảng bốn thập niên trở lại đây, giáo dục Hàn Quốc phát triển mạnh lực lượng hàng đầu phát triển quốc gia Để chuẩn bị cho kỷ XXI, Hàn Quốc xác lập mục tiêu cho giáo dục là: nhân đạo, sạch, công nghệ thông tin, phúc lợi người tinh thần cởi mở Giáo dục giúp cho trẻ em trở thành người tự lập với tinh thần độc lập, người sáng tạo độc đáo người đạo đức tinh thần dân chủ Những mục tiêu định hướng thể thông qua đặc trưng giáo dục Hàn Quốc trình bày luận văn 2.1.4 Kinh nghiệm đổi giáo dục SINGAPORE Trong cải cách giáo dục Singapore, điều đáng ghi nhận tiến hành đồng bộ, toàn diện, lĩnh vực hệ thống từ nhà trẻ đến trường cao đẳng đại học Những cải cách giáo dục Singapore mở hội phương thức để đáp ứng thách thức đe doạ tiến trình tồn cầu hố Mục tiêu cải cách giáo dục giúp đất nước vượt qua thách thức kinh tế, trở thành nước phát triển với thu nhập bình quân người dân cao Bài học lớn rút từ cải cách giáo dục Singapore là: nước phải tự xây dựng mơ hình giáo dục riêng nước Còn Singapore, kết hợp điểm mạnh mơ hình giáo dục phương Đông phương Tây 2.1.5 Kinh nghiệm phát triển giáo dục Hoa Kỳ (Mỹ) Bằng việc nghiên cứu số nét đặc trưng giáo dục Hoa kỳ, luận văn rút học kinh nghiệm lớn là: Hoa kỳ chọn thời điểm Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hồn thiện thích hợp để mở rộng quy mô phát triển giáo dục đại học Chỉ phổ cập giáo dục bản, phát triển giáo dục trung học dạy nghề, nước Mỹ mở rộng quy mô đại học cách mạnh mẽ Bên cạnh đó, tính nhân văn sâu sắc bình đẳng giáo dục Hoa kỳ thành tựu mà học hỏi 2.2 Thực trạng giáo dục – đào tạo quản lý nhà nước giáo dục đào tạo nước ta - 2.2.1 Những thành tựu giáo dục - đào tạo nước ta thời gian qua Trong phần này, luận văn tập trung sâu vào số vấn đè như: Hệ thống giáo dục – đào tạo; Quy mô giáo dục – đào tạo; Chất lượng giáo dục - đào tạo; Công xã hội giáo dục - đào tạo công tác xã hội hoá giáo dục đào tạo 2.2.1.1 Hệ thống giáo dục – đào tạo Hiện nay, hệ thống giáo dục Việt Nam mở rộng, tương đối hoàn chỉnh, thống da dạng hố với việc hình thành đầy đủ cấp học trình độ đào tạo từ mầm non đến sau đại học, bao gồm: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; Giáo dục trung học sở; Giáo dục trung học phổ thông; Giáo dục nghề nghiệp; Giáo dục đại học Từ hệ thơng giáo dục có trường cơng lập chủ yếu loại hình quy, đến có trường ngồi cơng lập, có nhiều loại hình khơng quy, có trường tư thục, dân lập, có phương thức đào tạo từ xa, phương thức liên kết đào tạo với nước ngồi Đó thành tựu lớn mà giáo dục nước ta đạt 2.2.1.2 Quy mô giáo dục - đào tạo - Quy mô giáo dục tăng nhanh vùng, ngành học cấp học Quy mô phát triển giáo dục trước hết thể số lượng người học Cùng với số Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hồn thiện lượng người học, quy mơ giáo dục đánh giá qua mạng lưới trường học theo địa bàn dân cư, số lượng nhà giáo, trang thiết bị dạy học - Nhìn chung, số học sinh tồn hệ thống giáo dục không ngừng tăng lên, số học sinh trường ngồi cơng lập tăng nhanh: Số trẻ em tăng bình quân 7%/năm; mẫu giáo tăng bình quân 5,2%/năm Riêng cấp trung học phổ thơng, quy mơ học sinh ngồi cơng lập năm học 2000 – 2001 tăng 2,91 lần so với năm học 1995 – 1996 2.2.1.3 Chất lượng giáo dục Chất lượng giáo dục có chuyển biến số mặt Trình độ hiểu biết, lực tiếp cận tri thức phận học sinh, sinh viên nâng cao; giáo dục trung học phổ thơng chun đạt trình độ cao khu vực giới, số học sinh phổ thông đạt giải quốc gia quốc tế số môn học ngày tăng Số đông sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có hồi bão lập thân, lập nghiệp có tinh thần tự lập, động; Chất lượng đào tạo số ngành khoa học khoa học công nghệ nâng cao bước Giáo dục đại học bước vươn lên, đào tạo đội ngũ đông đảo cán khoa học kỹ thuật từ cử nhân, thạc sỹ tiến sĩ, cơng tác có cống hiến quan trọng hầu hết lĩnh vực kinh tế, xã hội 2.2.1.4 Công xã hội giáo dục Trong nhiều năm qua, công xã hội giáo dục quan tâm thực hiện, trường đại học, cao đẳng địa phương có nhiều biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện học tập cho em gia đình thuộc diện sách, em đồng bào dân tộc học sinh nghèo vượt khó Nhìn chung, cơng xã hội giáo dục đảm bảo, giáo dục vùng dân tộc thiểu số có chuyển biến tích cực Cả nước Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hồn thiện hồn thành cơng tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học thực phổ cập trung học sở Gần 94 % dân cư từ 15 tuổi trở lên biết chữ; số năm học trung bình đạt 7,3 Về có bản, nước ta đạt bình đẳng nam nữ giáo dục 2.2.1.5 Cơng tác xã hội hố giáo dục - đào tạo Hưởng ứng chủ trương xã hội hoá giáo dục, hầu hết địa phương có phong trào xây dựng quỹ khuyến học, đóng góp cơng sức tiền để phát triển giáo dục Trong năm gần đây, phần kinh phí nhân dân đầu tư, trang trải cho hoạt động giáo dục ước tính khoảng 40% Các nguồn lực thơng qua đường xã hội hóa, với nguồn lực Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy nghiệp giáo dục - đào tạo, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước nhu cầu học tập tâng lớp nhân dân 2.2.2 Nhược điểm Trong mục này, luận văn nêu lên hai vấn đề bản, là: Những tồn tại, yếu chung giáo dục tồn tại, yếu quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo 2.2.2.1 Những tồn tại, yếu chung giáo dục Theo đánh giá Ban Bí thư Trung Ương Đảng quy mơ giáo dục có tăng trưởng mạnh; cấu hệ thống giáo dục quốc dân bước cải thiện; chất lượng giáo dục có số chuyển biến tích cực; chủ trương xã hội hố giáo dục bước đầu triển khai có hiệu Tuy nhiên nhìn tổng thể quy mơ chất lượng đào tạo, giáo dục nước ta chưa đáp ứng kịp đòi hỏi lớn ngày cao nhân lực mục tiêu kinh tế – xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, tiến tới xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Điều thể mặt: a Chất lượng hiệu giáo dục - đào tạo 10 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hồn thiện Chất lượng hiệu giáo dục thấp so với yêu cầu phát triển đất nước, chưa tiếp cận với trình độ kết giáo dục nước phát triển khu vực giới Chất lượng thấp thể chỗ: Kiến thức hội nhập học sinh, sinh viên Việt Nam kém; Sau tốt nghiệp trường họ hạn chế lực, tư sáng tạo, kỹ thực hành, khả thích ứng nghề nghiệp Bên cạnh kiến thức phổ thơng đại trà thấp Hiệu hoạt động giáo dục chưa cao Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cuối cấp so với nhập học đầu cấp thấp Tỷ lệ lao động qua đào tạo hạn chế, nhiều học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp trường chưa có việc làm b Về cấu giáo dục – đào tạo Cơ cấu trình độ, cấu ngành nghề, cấu vùng miền khắc phục bước song cân đối; Cơ cấu vùng miền nhiều bất hợp lý Nhất giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp, tập trung nhiều vào thành phố lớn, khu công nghiệp lớn, nhiều tỉnh khơng có trường đại học có vài trường cao đẳng sư phạm để đào tạo giáo viên phổ thông cho địa phương mà thơi; Hình thức đào tạo tỏ nhiều bất cập Giáo dục nước ta chưa trọng nhiều đến hình thức giáo dục khơng quy, giáo dục bên nhà trường, đặc biệt cho người lao động c Đội ngũ nhà giáo Nhìn chung đội ngũ nhà giáo thiếu số lượng thấp chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu vừa phải tăng nhanh quy mô vừa phải đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục - đào tạo Đặc biệt đội ngũ giảng viên trường đại học có điều kiện thường xun tiếp cận, cập nhật tri thức thành tựu khoa học công nghệ giới Tỷ lệ giáo viên thấp (1/50, chí 1/150) gây tình trạng cường độ làm việc căng thẳng cho giáo viên Tốc độ tăng giáo viên trường đại học không tương xứng với tốc 11 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện độ tăng sinh viên (năm học 1996 – 1997 có 731.505 sinh viên 24.362 giáo viên, năm học 2000 – 2001 918.228 sinh viên 32.205 giáo viên, đến năm 2003 – 2004 có 1.131.030 sinh viên 39.985 giáo viên) d Ngân sách giáo dục đào tạo Ngân sách dành cho giáo dục Việt Nam thấp so với nước khu vực giới Mặc dù cố gắng nhiều, song ngân sách nhà nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tối thiểu giáo dục - đào tạo Bên cạnh đó, việc phân bổ ngân sách bậc học, địa phương không hợp lý tạo nên cân đối phát triển giáo dục bậc học vùng e Cơ sở vật chất kỹ thuật Cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu Nhiều nơi, chưa toán hết tình trạng lớp học ba ca Tình trạng dạy chay phổ biến Việc nối mạng Internet trường học chưa đáng kể u cầu chuẩn hóa, đại hóa sở vật chất kỹ thuật thách thức lớn f Chương trình, phương pháp giáo dục Chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục chậm đổi mới, chậm đại hố Chương trình giáo dục mang nặng tính hàn lâm, kinh viện, nặng thi cử; chưa trọng đến tính sáng tạo, lực thực hành hướng nghiệp; chưa gắn bó chặt chẽ với nhu cầu củathực tiễn phát triển kinh tế – xã hội nhu cầu người học; chưa gắn bó hiệu với nghiên cứu khoa học – công nghệ triển khai ứng dụng 2.2.2.2 Những tồn tại, yếu quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo - Thứ nhất, tư quản lý giáo dục – đào tạo: Chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu phát triển đất nước trình chuyển đổi 12 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện kinh tế sang chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế, nên chưa có sách kịp thời cho số vấn đề liên quan đến giáo dục thực tiễn sống đặt - Thứ hai, việc phân cấp quản lý giáo dục có nhiều chồng chéo, đặc biệt mơ hồ chế phối hợp ngành giáo dục đào tạo với ngành chức - Thứ ba, quản lý tài chính: Thiếu cơng thức phân bổ chuẩn mực rõ ràng cho giáo dục - đào tạo; Chưa bảo đảm công phân bổ ngân sách chi thường xuyên giáo dục - đào tạo - Thứ tư, máy quản lý ngành giáo dục – đào tạo ln tự lòng với thành tích khơng thực tế, với sách, quy chế lỗi thời mà không thấy rõ tụt hậu giáo dục - đào tạo Việt Nam Bộ máu quản lý giáo dục nặng nề,kém hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn - Thứ năm, công cụ thực quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo pháp luật Tuy nhiên việc ban hành thực thi nhiều hạn chế Tư pháp lý đổi mức độ định song mang nặng quan điểm pháp lý đơn thuần, chưa ý đến vận động khách quan hoạt động giáo dục điều kiện thực tế đảm bảo thực pháp luật đời sống Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặc biệt số loại hình đào tạo đào tạo sau đại học, đào tạo từ xa, đào tạo cơng lập…, văn pháp luật tản mạn, thiếu tính hệ thống đồng Phần lớn lĩnh vực hệ thống giáo dục quốc dân điều chỉnh văn luật Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, quan quản lý hành - Thứ sáu, quản lý nhà nước chất lượng giáo dục chưa coi trọng, bng lỏng quản lý Chất lượng đào tạo ngành giáo dục 13 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện vấn đề cộm dư luận quần chúng phương tiện truyền thông quan tâm - Thứ bảy, công tác quy hoạch, kế hoạch giáo dục đào tạo mang nặng tính hình thức, chất lượng khơnng cao 2.2.3 Ngun nhân yếu kém, bất cập giáo dục - đào tạo quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo 2.2.3.1 Nguyên nhân mang yếu tố chủ quan Bao gồm yếu tố như: Trình độ quản lý giáo dục chưa theo kịp với thực tiễn nhu cầu phát triển kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chế quản lý ngành giáo dục - đào tạo chưa hợp lý; Nội dung, phương pháp giáo dục nhiều bất cập 2.2.3.2 Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, năm qua, giáo dục - đào tạo nước ta chịu sức ép lớn nhu cầu học tập ngày tăng dân số trình độ dân trí tăng, song lao động dư thừa nhiều, khả sử dụng lao động kinh tế hạn chế, khả đầu tư cho giáo dục hạn hẹp Thứ hai, chậm trễ việc cải cách hành nhà nước, việc đổi quản lý kinh tế, tài chính, sử dụng lao động, sách tiền lương… yếu tố cản việc giải có hiệu vướng mắc ngành giáo dục việc huy động sức mạnh tổng hợp tồn xã hội nghiệp phát triển giáo dục 2.3 Những vấn đề đặt quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo - Thứ nhất, quản lý nhà nước giáo dục nước ta đặt hoàn cảnh vừa phải chấp nhận chưa hoàn thiện thị trường, vừa phải chịu áp lực tư kế hoạch, huy quan liêu nặng nề 14 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện - Thứ hai, sức ép quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo đầu vào đầu giáo dục phổ thông giáo dục chuyên nghiệp - Thứ ba, quản lý nhà nước giáo dục nước ta diễn xu quy mơ hố giáo dục đào tạo tất loại hình đào tạo, ngành học ngày tăng máy điều hành nhiều bất cập bị phân tán - Thứ tư, quản lý nhà nước giáo dục nước ta diễn trạng thái: Cơ sở nhà trường muốn tăng quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm song cấp quản lý “trên” số nơi không muốn giảm quyền cho cấp "dưới” - Thứ năm, quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo nước ta diễn trạng thái chênh lệch lớn phát triển kinh tế – giáo dục vùng đất nước - Thứ sáu, quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo Việt Nam đặt tình dù có đặn tăng lên song ngân sách cho giáo dục q ỏi so với nhu cầu tổ chức trình giáo dục mức bình thường - Thứ bảy, quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo nước ta đặt xu yêu cầu kinh tế tri thức với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao chất lượng nguồn nhân lực nước ta thấp - Thứ tám, quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo, vướng phải bất cập chủ trương chung chế để thực thi cụ thể chủ trương - Thứ chín, quản lý nhà nước giáo dục đào tạo phải chịu sức ép cung cầu III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC– ĐÀO TẠO Trong chương này, việc tập trung đưa giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo, luận văn 15 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện nghiên cứu thêm để đề xuất giải pháp nguyên tắc để xây dựng giải pháp Những để đề xuất giải pháp Bao gồm ba Một là, lý luận: Xuất phát từ vai trò to lớn giáo dục - đào tạo phát triển đất nước quan điểm Đảng Nhà nước nghiệp Hai là, pháp lý: Dựa vào hệ thống văn luật Nhà nướ ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trong luận văn kể tên số văn cần quan tâm Ba là, thực tiễn, thực trạng giáo dục - đào tạo quản lý nhà nước giáo dục đào tạo nước ta trinh bày chương 2 Những nguyên tắc để xây dựng giải pháp (tư tưởng đạo phát triển giáo dục - đào tạo thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa) Khi đưa giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: Giáo dục - đào tạo quốc sách hàng đầu; xây dựng giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển giáo dục - đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, tiến khoa học – cơng nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; Giáo dục nghiệp Đảng, Nhà nước tồn dân; Thực cơng xã hội giáo dục – đào tạo; giữ vững vai trò nòng cốt nhà trường công lập đôi với việc đa dạng hóa loại hình giáo dục – đào tạo; Phát triển giáo dục toàn diện; Xây dựng giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa”; coi trọng hướng nghiệp, dạy nghề, tập trung vào mục tiêu nhân lực; kiên trì thực mục tiêu giáo dục Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo 3.1 Hoàn thiện thể chế pháp luật 16 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện Để hoàn thiện thể chế pháp luật, là, cần phải khẩn trương hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật giáo dục - đào tạo; khắc phục quy định pháp luật lỗi thời, mâu thuẫn lỗ hổng pháp luật; làm cho nội dung pháp luật phù hợp với yêu cầu đời sống xã hội - Hai là, sửa đổi, bổ sung số quy định pháp luật giáo dục - đào tạo - Ba là, hoàn thiện pháp luật số lĩnh vực giáo dục - đao tạo như: chế độ học phí; quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm sở đào tạo; xây dựng hồn thiện số sách, chế độ đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục - Bốn là, nâng cao trình độ hoạt động lập pháp, lập quy, trình độ pháp lý, chất lượng luật pháp, tính khả thi pháp luật giáo dục – đào tạo 3.2 Các giải pháp mang tính tổ chức - Thứ nhất, hồn thiện tổ chức quan quản lý giáo dục nghề nghiệp Chúng đề xuất sáp nhập Vụ trung học chuyên nghiệp (trước có Luật Giáo dục năm 2005) phải Vụ trung cấp chuyên nghiệp với Tổng cục Dạy nghề thành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Và Tổng cục giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo với lý phận hệ thống giáo dục quốc dân thuận lợi việc thực liên thơng cấp bậc trình độ đào tạo phân luồng hệ thống giáo dục Đồng thời nhằm thu gọn đầu mối quản lý nhà nước phục vụ công cải cách hành nhà nước - Thứ hai, giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho trường đại học sở giáo dục - Thứ ba, cần xóa bỏ chế Bộ chủ quản trường học 3.3 Hoàn thiện chế phân cấp cho trường đại học sở giáo dục 17 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện Những việc cần làm nội dung phải thay đổi tư cũ, xóa bỏ chế xin cho theo kiểu áp đặt mà từ trước đến làm Đồng thời nhà nước cần phải hoàn thiện quy định phân cấp giáo dục - đào tạo nâng cao nhận thức tính pháp chế pháp luật giáo dục - đào tạo chủ thể quản lý đối tượng bị quản lý 3.4 Giải pháp nhằm nâng cao quản lý nhà nước chất lượng giáo dục – đào tạo Để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục đại học nói riêng, cần có nhiều giải pháp đồng chẳng hạn như: Ở cấp độ vĩ mô, Bộ Giáo dục Đào tạo cần nghiên cứu mạnh dạn “cải tổ” chế quản lý giáo dục theo hướng phân cấp triệt để để sở giáo dục, trường đại học, viện trung tâm nghiên cứu phát huy đầy đủ quyền tự chủ họ Có thể coi giải pháp “đòn bẩy” cho phép làm chuyển động toàn hệ thống giáo dục nước ta; Qui hoạch lại hệ thống đại học, trường đại học, cách hợp lý đầu tư ngân sách cho giáo dục đại học tập trung hơn, hiệu Đặc biệt, hệ thống trường Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo xác định trọng điểm cần sớm tập trung đầu tư xây dựng cho ngang tầm với đại học tương ứng khu vực giới; nhanh chóng nghiên cứu để xây dựng chương trình quản lý chất lượng giáo dục đại học theo chuẩn mực quốc tế C PHẦN KẾT LUẬN Có thể nói rằng: Giáo dục - đào tạo nói chung, quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo nói riêng vấn đề xúc nhất, Đảng, Nhà nước nhân dân quan tâm, lo lắng Bởi lẽ, đất nước ta, với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo xem quốc sách hàng đầu Trong đó, nhìn vào thực tế nay, giáo dục nước ta thấp kém, lạc hậu có chênh lệch lớn so với giáo dục quốc gia khác khu vực 18 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện giới Giáo dục - đào tạo nước ta chưa theo kịp, chưa đáp ứng đòi hỏi lĩnh vực kinh tế – xã hội, giai đoạn đất nước tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố Bên cạnh thành tựu mà giáo dục nước ta đạt năm gần như: Có hệ thống giáo dục tương đối hồn chỉnh, thống nhất, hình thành đầy đủ cấp học bậc học; Quy mô giáo dục tăng nhanh vùng, ngành học cấp học; chất lượng giáo dục - đào tạo, công xã hội giáo dục cải thiện cách đáng kể; công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo phát huy tác dụng góp phần làm cho nghiệpgiáo thực trở thành nghiệp tồn dân Thì nay, phải đối mặt với bất cập, mâu thuẫn mà sớm chiều giải Điều thể bình diện khác từ giáo dục nói chung quản lý nhà nước giáo dục đào tạo nói riêng Đó là, mâu thuẫn việc tăng quy mô giáo dục với chất lượng hiệu đào tạo; bất cập số lượng chất lượng học sinh, sinh viên đào tạo bậc, hệ, loại hình đào tạo; bất cập cấu giáo dục – đào tạo vùng, miền; bất cập trình độ dân trí nhu cầu đòi hỏi nguồn nhân lực tham gia trình sản xuất xã hội phục vụ cho công xây dựng phát triển đất nước tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Một vấn đề đáng lưu tâm tồn yếu quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Nhất tư quản lý giáo dục Mặc dù kinh tế nước ta xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa song tư quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước giáo dục đào tạo nói riêng chưa khỏi lề thói quản lý theo kiểu tập trung, quan liêu bao cấp chế cũ Nên tư pháp lý chậm đổi mới, thiếu trọng đến vận động khách quan hoạt động giáo dục – đào tạo Vì 19 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện vậy, dẫn đến hệ thống văn quy phạm pháp luật giáo dục đào tạo mang tính cứng nhắc với quan điểm pháp lý đơn Điều ảnh hưởng đến hàng loạt hoạt động khác quản lý giáo dục – đào tạo Nhìn chung, công tác quản lý giáo dục – đào tạo hiệu Nguyên nhân yếu kém, bất cập nhiều Ngồi lý khách quan, yếu tố chủ quan vấn đề quan trọng làm cho cơng tác hiệu thấp Đó trình độ quản lý giáo dục - đào tạo chưa theo kịp với thực tiễn nhu cầu phát triển kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Cơ chế quản lý ngành giáo dục đào tạo chưa hợp lý, có tình trạng vừa ơm đồm vụ, vừa buông lỏng chức quản lý nhà nước; nội dung đào tạo vừa thừa vừa thiếu, nhiều phần chưa gắn bó với sống; phương pháp giáo dục – đào tạo chậm đổi mới, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo người học Để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo cần phải đưa số giải pháp cụ thể Một là, cần phải hoàn thiện thể chế pháp luật giáo dục - đào tạo nói chung hồn thiện pháp luật số lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng chế độ học phí; quy định tự chủ, tự chịu trác nhiệm sở đào tạo; chế độ, sách nhà giáo cán quản lý giáo dục… ; Hai là, phải hoàn thiện tổ chức số quan, đơn vị thực hoạt động giáo dục đào tạo; Ba hoàn thiện chế phân cấp cho trường đại học sở giáo dục; Cuối cùng, cần nâng cao quản lý nhà nước chất lượng giáo dục - đào tạo Bởi vấn đề xúc dư luận nhân dân quan tâm Nó làm cho giáo dục nước nhà tụt hậu đáng kể so với nước khu vực giới 20 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện Nguyễn Như ất (2002), “Liên Bang Nga đại hoá giáo dục”, Báo Giáo dục Thời đại chủ nhật, (số 48 49 ngày 1.12.2002, ngày 8.12.2002) Nguyễn Như ất (2005), “tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước giáo dục Liên Bang Nga”, Quản lý Nhà nước Giáo dục – Lý luận thực tiễn, tr 359-361 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (1992), Nghị lần thứ IV, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, tr Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (1996), Nghị lần thứ II, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 3, 31-32 Đặng Quốc Bảo (2001), kinh tế học giáo dục: Một số vấn đề lý luận ứng dụng vào việc xây dựng chiến lược giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 9,25,28,62 Đặng Quốc Bảo (2003), phát triển nhà trường: Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 21 Đặng Quốc Bảo (2004), giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai: Vấn đề giải pháp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 237-238 Đặng Quốc Bảo trả lời vấn phóng viên Vietnamnet (2007), “Về quản lý giáo dục”, http://www2.Vietnamnet.vn ngày 21/7/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo – Vụ Đào tạo bồi dưỡng (1989), tài liệu bồi dưỡng hiệu trưởng mẫu giáo, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, tr 10 Bộ Giáo dục Đào tạo – Trung tâm thông tin quản lý (2001), Giáo dục Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Ngành Giáo dục – Đào tạo thực Nghị Trung ương khoá VIII Nghị Đại hội Đảng lần thứ IX, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, tr 34 21 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện 12 Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Tài liệu nhiệm vụ năm học 2005 – 2006, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, tr 8-9 13 Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1998), Đại Cương quản lý, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, tr 11, 13 14 Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động; Luật Giáo dục dạy nghề Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục 15 Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo Jacques Delors (2002), học tập, cải nội sinh, Nguyễn Đức Thắng dịch, Vũ Văn Tảo hiệu đính, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, tr 42, 44 16 Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VI (1987), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội 17 Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, tr 82, 87 18 Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 31 19 Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 108109 20 Phạm Văn Đồng (1999), Về vấn đề Giáo dục - Đào tạo, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 10-11, 13 21 Giáo sư, S.GOPINATHAN thuộc trung tâm nghiên cứu chương trình thực hành Viện Giáo dục Quốc gia, Đại học Bách khoa Nanyang (2004), Diễn đàn 22 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện quốc tế giáo dục Việt Nam: Đổi giáo dục đại học hội nhập quốc tế, 22 22.Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, tr 59,63 23 Phạm Minh Hạc (2003), giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 85 24 Vũ Ngọc Hải (2005), “Đào tạo trình độ sau đại học phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố đại hoá”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 10 25 Học viện Chính trị Quốc gia (1998), Giáo trình quản lý hành nhà nước, tậpII, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 26 Học viện Hành Quốc gia (2006), Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành nhà nước chương trình chun viên phần II: Hành nhà nước cơng nghệ hành chính, Hà Nội, tr 27 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2002), 28 Từ điển bách khoa Việt Nam, 2, Nhà xuất Từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội, tr 120 29 Nguyễn Đăng Hưng (2007), “Cải cách giáo dục”, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội ( 1998), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nhà xuất đại học Quốc gia, Hà Nội, tr 350 30 Đặng Bá Lãm (chủ biên) (2005), Quản lý nhà nước giáo dục: lý luận thực tiễn, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 267, 287, 288, 290, 400 31 Liên hiệp trường đại học Việt Nam (2002), Kỷ yếu hội thảo công tác quản lý đào tạo, tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5-6/4/2002 32 Lê Chi Mai (chủ biên) (2002), Chuyển giao dịch vụ công cho sở nhà nước: vấn đề giải pháp, Nhà xuất Lao động, Hà Nội, tr 90 33 Hồ Chí Minh (1990), Về vấn để giáo dục, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, tr.6, 23 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện 34 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Trường cán quản lý giáo dục đào tạo trung ương 1, Hà Nội 35 Hiến Pháp Việt Nam năm 1992 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VIII thông qua ngày 15 tháng năm 2001 36 Vũ Văn Tảo, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Giao, Bùi Hiền (2001), Từ điển giáo dục học, Nhà xuất Từ điển Bách khoa, Hà Nội, tr 76, 105 37 Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001) Thủ tướng Chính Phủ 38 Lê Đình Tiến Trần Chí Đức (chủ biên) (2001), Liên kết nghiên cứu triển khai với đào tạo sau đại học Việt Nam, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 346 39 Trần Quốc Toản (2004), “Đổi giáo dục đại học Việt Nam”, Đổi giáo dục đại học hội nhập quốc tế, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, tr 15 40 Trần Văn Tùng, Lê Lâm (1996), Phát triển nguồn nhân lực: Kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, phần phụ lục 41 Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển bách khoa Việt Nam, 1, Nhà xuất bản: Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội, tr 735 42 Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (2002), Chiến lược phát triển giáo dục: kinh nghiệm quốc gia, Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội, tr 488 43 Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển Tiếng Việt phổ thơng, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, tr 259, 349 44 Nguyễn Cửu Việt (2000), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 24 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An – Thực trạng giải pháp hoàn thiện 25 ... giải pháp hoàn thiện” làm báo thu hoạch B PHẦN NỘI DUNG I CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Giáo dục - đào tạo vai trò giáo dục- đào tạo 1.1 Quan niệm... giáo dục - đào tạo - Thứ ba, phương hướng sách phát triển giáo dục - đào tạo Đảng Nhà nước cấp học - Thứ tư, mục tiêu phát triển giáo dục - đào tạo Quan niệm quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo... định quản lý nhà nước xã hội Mục tiêu quản lý nhà nước phải phù hợp với mục tiêu phát triển xã hội Đây ý nghĩa, giá trị quản lý nhà nước 2.3 Quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo - Quản lý nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc, Bài thu hoạch báo cáo thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị hc

Từ khóa liên quan