Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

97 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:48

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  N TÌNH U Ế HẠ ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÊ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, KI N H TỈNH QUẢNG BÌNH Ã SỐ: 31 01 10 ẠI H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ Đ LU N NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS PHẠ HUẾ, 2019 XUÂN HÙNG ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  N TÌNH ́H U Ế HẠ TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ H GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP N TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, O ̣C KI TỈNH QUẢNG BÌNH Ã SỐ: 31 01 10 Đ ẠI H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LU N N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS PHẠ HUẾ, 2019 XUÂN HÙNG ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ LỜI CA ĐOAN c T i T LỜI CẢ â N ấ â trì S P X â Hù ờ ũ â K18A2-QLK U ì ắ Thầ H , Q è U ì L Do ́H cù â TÊ ũ Ế C T ì ữ â ! KI N ầ H M O ̣C T c Đ ẠI H T ii TÓ LƯỢC LU N N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ : HẠ N TÌNH :Q ýK N ó : 2017-2019 N : TS HẠ XN HÙNG : “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH đố tượ :P â ấ Q ứ ý ý hi ì ý : p ươ p p ê Q ì t ; ( ) P o; ( ) P ) C kết q ê ứ K ạ ữ ớ : ì N ; ( ) P ý O ̣C ý ; ì H S Chi ý ò ; é ò ễ ò ó ý ù ; ó n Đ ẠI : ( ) P kết KI í ấ ( N H â TÊ ứ sử dụ C C ầ U T ê ́H ụ đí M Ế H ò ỹ â ẩ ầ ĩ ỗ NN â NN ễ ạ â ấ NN ó trì ù ĩ ì iii : DANH ỤC CÁC CH CBCC : CSKD DN DNTN : : : N IẾT T T À KÝ HIỆU â : HTKK KD : : Hỗ Kinh doanh MST NNT NSNN : : : M N N â QLT SXKD TNHH : : : Q S TT&HTNNT : : : : ́H U GTGT N H ý ấ TÊ KI Ủ Đ ẠI H O ̣C UBND VAT Ế : iv ặ â ữ ỗ â ỤC LỤC L AM M N ii ANH M L K H U iv v ANH M N ỂU Ồ x S Ồ x PH N - N ÍNH P H M U ANH M Ế ANH M ỂU ix ỦA ́H M H TÊ L AN i ÊU N H ÊN ỨU ƯỢN PH M N H ÊN ỨU H Ố U PH N LU N N KI N PHƯ N PH P N H ÊN ỨU -N UN N H ÊN ỨU O ̣C HƯ N - ỔN QUAN QU N L HU Ị A N HU 1.1.1 K H 1.1 ỔN QUAN ẠI 1.1.2 Đ 1.1.3 P â 1.2 ỔN QUAN HU 1.2.1 K Ớ 1.3.1 S A N (GTGT) 1.2.2 N 1.3 N Ị L UN ÔN 10 QU N L HU Ị A N Ố ANH N H P 11 ầ ý GTGT v 11 1.3.2 N ý 1.4 Y U Ị Ố A GTGT NH HƯỞN N 12 ÔN QU N L HU N 18 1.4.1 18 1.4.2 ý ÊU K A N 21 HƯ N N HỰ Ố HUY N Ố 2.1 N Ớ QU N L H Q HU H ANH N H P ì QU N L KI ƠN Ị HU 25 Q HU Ị H O ̣C Ớ NAM 22 N N H ÊN ỨU 25 ì N HU ÌNH 25 , 2.2 HỰ Ố ÔN H, ỈNH QU N 2.1.1 ặ 2.1.2 ì Ở ANH N H P ỂM ỊA QU N L HU N A - ÔN Ế 1.6 K NH N H M QU N L QU U NH ́H Ị HỈ TÊ 20 HU ì A 27 N HUY N Ố H 30 ì H 2.2.1 K ẠI 2.2.2 Đ 2.3 PHÂN Í H QU N L QU N 2.3.1 HU ì ắ c 30 ý NH ỦA 32 ANH N H P H HU ÔN HUY N Ố H - ÌNH 49 49 2.3.2 K ý vi Q ì 51 2.3.3 ý 3- 61 PH P NHẰM H HU ỦA Ố ì H N H N ÔN DOANH N H P ỈNH QU N H ý 3.1.1 HU HUY N ÌNH 66 3.1 QU N L Q ì 66 ý ạ Ế HƯ N Q - ý Tạ ́H 3.1.2 M U 66 TÊ 68 3.2 M 3.2.3 ổ ì O ̣C 71 ý 72 ý H 3.2.4 69 69 KI ẩ 3.2.2 ý N 3.2.1 H ý t 75 ý ẠI 3.2.5 L Đ ó 3.2.6 K 77 ổ ù ý ý c e e â ì ấ 78 K K LU N K N N HỊ 80 LU N 80 K N N HỊ 81 vii 2.1 2.2 ổ 81 Q L U HAM KH QUY ỊNH H ÊN NH N XÉ ỒN N H M LU N N ỦA PH N B N 1+2 ÌNH NH N H N H N LU N N Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U X H M LU N Ế N 81 82 ỒN N ỦA H ì viii ì - ì ắ … TNDN ó GTGT ì ì ữ ấ e ầ ầ ì ì ấ ấ ắ -P ấ é ấ ũ ấ -X ý ữ e ấ ì o H ắ ỏ Đ -H ấ ò ắ ì é é ấ ó ầ ấ ỹ ỏ p t t ờ ầ ì ó : ỗ ó ì ầ ầ ế ắ ễ ầ p ấ ó ẠI ò ì o dụ , p ổ b ế â O ̣C ữ ắ tr yề â ỗ ì t ứ t yê tr yề -L ý t yê KI GTGT, đa d t N ô H 3.2.2 Đẩy ữ TÊ ì ó ́H e ì ó ầ U ì ý Ế N â ì ó ữ ì ù ớ ó 71 ầ ầ â â , ấ - ì : ỗ ỗ ỗ e ó Mỗ ấ , ó ì ỗ ì ỗ ỗ Ư ù ữ ỗ ó ĩ Q ĩ N ì ầ e Q ặ ó ắ e ấ ổ e 3.2.3 C bệ p ẠI Đ ấ ữ ó ữ ó ó ù ì ổ i ì ấ pt ườ ý q ý q yết to , ộp t ế GTGT â ấ NSNN ấ ũ ý ầ : Một là, hoàn thiện iệc quản lý kê khai toán thuế GTGT N ữ ấ ý ớ H ó â O ̣C -K KI ĩ â H ổ ầ â N - ổ N ì ấ ó TÊ â ấ ́H ấ … Ế ó - U - 72 ó ó ầ ó ầ e ặ ẽ ì ó ì ó , ó ó ầ é ầ â K ́H ấ ó ó ấ ấ ấ KI ữ ấ â e ì ì ấ ấ ầ ù ổ ó ĩ O ̣C ầ N H … ầ ì H ý ầ ầ ấ ì ó â N ữ TÊ ặ ắ 100% e ù Ế ữ ì U GTGT â Hai là, kiện tồn cơng tác tốn thuế GTGT H GTGT ẠI ò 90 ó ó Đ ấ e ó ấ ó ó ấ ĩ ó ầ GTGT ù ấ ặ 73 ò ấ ó ặ t ì ữ ầ ý GTGT ầ : ầ ó ờ e ầ é ; e N â ẽ ì O ̣C H ẠI Đ ắ ữ ấ GTGT ữ ấ ữ ó ữ Tuy n ó ầ , ấ ầ ó ì ; ó ẽ ý ó ó , ì ấ ỏ ó c ó ầ ấ ó ó ầ ầ KI â H ờ TÊ - ầ ́H ó ì U ẽ Ế ạ 74 ổ ấ ý : +S ờ ó ấ ý ầ ì +S ý ữ ớ ó ấ ì â ì +X H Sau 3.2.4 T O ̣C ườ t ẠI Đ tra, ó ó ì tra, t a tra xử ý - p p p t ề ì ì ầ ý ổ e ì ì ý ù ầ ấ kể ì H ế GTGT ấ KI ó N ý TÊ ầ M ầ ́H +S t ý U ì â Ế ù ó ý â : : ý ấ ó â ĩ ì ò Chi c 75 -N : ì ầ â ừ ì -P : ó ấ e e L ì Chi ấ ( ấ " ấ ( T " é ầ ó ờ ữ N N ầ H ẠI tra ù Q ý ) ó ạ e ó ì ù ì ặ ù ó -H e ầ â 77 L Đ ầ ý ( é " GTGT " O ̣C K ữ - â KI ữ ) â ý ữ é ) H ắ H ấ U ữ c â : ́H -K ầ Ế ó TÊ -K ỳ â e ấ ấ e ắ GTGT 76 ó ấ ữ ổ ó : + ạ + ổ ì e e ù ỗ ẽ TÊ ỏ ặ ữ bệ p ắ N ệp ý - ý p dụ KI doa q H tra, tra 3.2.5 L p kế o ì .) ́H ( ổ ó ấ ; ý P ó ấ + e Ế â U + e ẩ ấ ợ p ù ợp đố ì O ̣C ì ó pt ì 30-35% â e ó ý: ấ: H +N ó é ẠI +N ó â Đ ó ấ ó ( ó ó â ) ý e ó ó : Xâ e ỗ óý â ỳ - é : é ấ : ì +N ó óý ý ấ ấ 77 ấ ẹ ấ ấ ấ ấ; ý ặ ạ ầ e ầ ó ứ ẩ ì é ù ầ K ặ N ấ 3.2.6 K ệ tổ ứ ýt é yq ýt ế t eo đố tượ ế GTGT t eo â ao ất ượ t ế Ế kết ợp q e ù â ó ũ ́H â ó â ò TÊ â U Một là, thực quản lý thuế theo nhóm đối tượng nộp thuế KI .) ấ O ̣C NN ẽ ó ẠI â Đ ì NN NN ó â â ỏ( ặ ó â â ó NN ũ ó NN ỏ ỗ ẽ ầ ó ý ầ â â ì â ó ì ỗ ạ ỷ S â ó ý â ý ầ ặ H NN â ổ N â theo quy m H P ý ổ â ấ ó ó , ó ẵ Hai là, tăng cường phối hợp phận chức 78 â ó â ẩ - ầ K ữ (K - K QLN ó -K ó ý ò QLN ) Ba là, nâng cao chất lượng cán thuế ặ ữ … ắ e ó ó - N H ì KI Nâ ấ ó ỳ ẠI - ó Đ ì ặ ì ổ e ấ ý â ữ ì ó ó â ấ ì ữ â ổ - ầ â ớ ữ ý ý ì ầ H - ỗ ấ O ̣C , ấ ý TÊ ý NSNN ù ữ ờ ́H â - ắ ấ ắ ắ ắ Ế ầ ầ U - ì ũ ầ ấ ý 79 ì ó KẾT LU N À KIẾN NGHỊ KẾT LU N M ý ạ Từ ó ý T K ý Ế ữ ớ N ý ò ; H ; ì KI ó O ̣C ý é ò ễ N ầ Chi c ý : ì S TÊ ạ U ạ ấ GTGT ấ ́H Chi c GTGT ; ò ù ó ò ỹ â H ẩ ấ ẠI ầ â NN Đ ĩ ỗ NN NN â h ù ễ ĩ ì ó ũ ì ữ ầ ý ù â ầ ý ấ : ì ữ ó ó 80 T ó ắ ữ ạ ũ ữ e ầ â ý KIẾN NGHỊ Tổ ụ T ế ẩ - ý U ấ ó ,C ớ Cụ T ế tỉ : ổ ễ Đ - ổ B N ý L ó e g ễ ấ ẠI - L H O ̣C ổ Q ý ữ KI 2.2 Đố â T H - TÊ - N ý ì ́H ẩ - Ế 2.1 Đố ấ â ẩ ầ ò ấ ý ấ e ======================== 81 ý ấ e ì TÀI LIỆU THA (2018) KHẢO ổ ì ì 2018 2019 2018 H (2008), “Những điểm Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008” N Q ễ H Lý K 22 46 (2016) “Những thay đổi ề sách thuế bối H (2018) “Thêm nhiều quy định ề hoàn thuế giá trị L Q (2010) Giáo trình quản lý thuế N TÊ 642, trang 38 636 49 (2017) “Một số ấn đề ề gian lận thuế doanh Hò N 83 (201 ) “Một số giải pháp nhằm ngăn chặn tình tr ng gian O ̣C ỗ KI P nghiệp” H N tăng đối ới dịch ụ tài chính” ấ (2016) “Kinh nghiệm quốc tế ề áp dụng thuế giá trị gia H L X â ́H gia tăng” 22 U ễ 638 Ế cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” lậnthuế giá trị gia tăng đối ới doanh nghiệp quốc doanh t i chi cục 10 ổ ù (201 ) Q ẠI H thuế thành phố Thanh Hóa” â Giá” K N K ì ễ H H (2014) “Hồn thiện cơng tác quản lý Đ thuế giá trị gia tăng đối ới doanh nghiệp t i chi cục thuế thành phố R ch 11 ổ (201 ) Q ý 82 .H HỤ LỤC BẢNG CÂU H I H NG N Kính gửi Anh/Chị, K H ỗ ý ễ ẠI Đ ì H Q P ầ O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế ý ( ) ạ Mục đích khảo sát nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp ề công tác quản lý thuế GTGT t i Chi cục Thuế huyện Bố Tr ch ữ ấ A / A / ( ) ạ ?  Khơng (dừng ấn)  ó( ỏ ấ ) N Chi c A / ò ý Anh/Chị phát biểu â theo quy : H ý - K ý K óý ( ) - ý - H ý Hoàn Khơng Rất tồn Khơng Đồng có ý đồng Tê í không đồng ý ý kiến ý đồng ý I ề ô t đ ký t ế, kê k a ộp t ế GTGT ý N ễ II ề ô t ễ / â T yê tr yề - Hỗ trợ ễ ắ ắ 5 5 ườ 83 ộp t ế GTGT 5 Tê í Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý 5 ầ ấ ỗ 10 III ề ô 11 t T a tra, K ể tra T ạ N ấ H ý N H ý t T ó ợt 5 5 5 5 e L ù ẩ Đ I ề ô 17 O ̣C ý ẠI 16 KI N 15 Q Q TÊ 12 13 14 ế GTGT Ế T U C ấ N ́H ỳ ế GTGT N 18 Q ý 19 ì 84 Rất đồng ý 5 Ế oà t Đồng ý 5 5 í ế GTGT ễ ù 21 H 22 ý I Đ a / ị ề ô t q ýt t ế GTGT C ụ T ế yệ Bố Tr 23 N ò k t qu thu GTGT c a Chi c c Thu huy n B Trạch 24 N ò thời gian x ý p thu GTGT c a Chi c c Thu huy n B Trạch 25 N ò a Chi c c Thu huy n B Trạch X A /C ị O ̣C KI N H U t ấ Khơng có ý kiến ́H ề 20 Khơng đồng ý TÊ Tê Hồn tồn khơng đồng ý o b ết t ê t ề doa ệp: A /C ị t ộ o ào? â  NHH  ổ ầ  ( ) ……………………………………………… Doa ệp: 2- ỷ - 10 ỷ  10 ỷ  ủ doa ệp 30 - 40 ổ  40 – ổ  50 Đ ẠI H I Doa ệp L ì II Q y ô ố ỷ  III Độ t ổ 30 ổ  ổ  ột số t ô Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị 85 ... HẠ TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ H GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP N TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, O ̣C KI TỈNH QUẢNG BÌNH Ã SỐ: 31 01 10 Đ ẠI H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ... (2018) “Thành tựu cải cách thuế Việt Nam” ễ ò ó ch ữ ý; ỷ X ấ ó “Hồn thiện cơng tác quản lý thuế Giá trị gia tăng doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ễ ý ỤC TIÊU NGHIÊN... ó : 2017-2019 N : TS HẠ XN HÙNG : “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH đố tượ :P â ấ Q ứ ý ý hi ì ý : p ươ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình