Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

140 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU TÊ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, N H TỈNH QUẢNG TRỊ KI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ O ̣C Mã số: 31 01 10 Đ ẠI H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tôi viết luận văn cách độc lập không sử dụng nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo khác tài liệu thông tin liệt kê danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn Ế Bản luận văn chưa xuất chưa nộp cho hội U đồng khác chưa chuyển cho bên khác có quan tâm đến TÊ ́H nội dung luận văn Huế, ngày 01 tháng 07 năm 2019 KI N H Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C Nguyễn Thị Như Ngọc i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn này, Trước hết, tơi xin gửi đến Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế kính trọng niềm tự hào tham gia học tập, nghiên cứu khóa đào tạo Cao học Quản lý kinh tế nhà trường tổ chức thời gian qua Sự biết ơn sâu sắc xin giành cho quý thầy, cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hết lòng tận tụy, truyền đạt kiến thức quý báu Ế suốt thời gian học trường, đặc biệt TS Nguyễn Thị Thanh Huyền tận tình U giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn ́H Xin chân thành cám ơn Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Quảng TÊ Trị, phòng Tài - Kế hoạch, kho bạc Nhà nước thị xã Quảng Trị, quan ban ngành trực thuộc thị xã, UBND xã phường hỗ trợ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình nghiên cứu Các anh/chị đồng nghiệp ngành Tài H địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, giúp đỡ tơi q trình nghiên N cứu sơ khảo sát liệu sơ cấp địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị KI Cuối cùng, xin cảm ơn động viên to lớn vật chất lẫn tinh thần mà O ̣C gia đình bạn bè dành cho tơi suốt trình học tập thực luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng dành nhiều thời gian nghiên H cứu, tìm hiểu kiến thức khả có hạn nên khơng tránh khỏi sai ẠI sót, mong nhận đóng góp ý kiến q thầy bạn bè để Luận văn Đ thêm hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 01 tháng 07 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Như Ngọc ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017 – 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận thực tiễn cơng tác quản lý thu ngân sách Nhà nước cấp huyện Đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2018; rút bất cập, hạn chế nguyên nhân Từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề kinh tế quản lý liên quan đến công tác thu ngân sách Nhà nước cấp huyện khía cạnh: lập dự toán, tổ chức thực dự toán, kiểm tra toán ngân sách Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp thu thập thông qua báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã; Phòng Tài - Kế hoạch thị xã; Chi cục Thuế thị xã; Chi cục Thống kê thị xã; Niên giám thống kê thị xã Quảng Trị Số liệu sơ cấp thu thập phương pháp điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên với tổng số lượng phiếu điều tra 170 phiếu điều tra Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu: Việc tính tốn, xử lý số liệu tiến hành máy tính theo phần mềm thống kê thông dụng Microsoft Office Excel 2010, SPSS Phương pháp phân tích số liệu: Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; thành công tồn tại, hạn chế công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị phân tích cụ thể thơng qua việc đánh giá thực trạng quản lý thu NSNN địa bàn thị xã khảo sát đánh giá cán công chức, viên chức công tác lĩnh vực thu ngân sách, người dân thực đóng góp vào ngân sách nhà nước Từ thực trạng khảo sát đánh giá, Luận văn đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị thời gian tới iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp CNTT Cơng nghệ thơng tin CT - XH Chính trị - xã hội GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước KT – XH Kinh tế - xã hội NĐ - CP Nghị định – Chính phủ NQ - HĐND Nghị - Hội đồng nhân dân NQD Ngoài quốc doanh U ́H TÊ Ngân sách nhà nước NSNN Ngân sách trung ương KI QP – AN Quyết định - Ủy ban nhân dân N QĐ-UBND H NSTW SXKD Ế CN – TTCN Quốc phòng – An ninh Sản xuất kinh doanh Thơng tư - Bộ Tài UBND Ủy ban nhân dân Đ ẠI H O ̣C TT-BTC iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC .v DANH MỤC BẢNG viii Ế DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ x U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 H Kết cấu luận văn N PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KI CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN O ̣C 1.1 Cơ sở lý luận ngân sách Nhà nước quản lý thu ngân sách Nhà nước .6 1.1.2 Lý luận quản lý thu ngân sách Nhà nước 13 H 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu ngân sách Nhà nước 16 ẠI 1.1.4 Tổng quan thu ngân sách Nhà nước cấp huyện 21 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước 32 Đ 1.2.1 Kinh nghiệm công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước số địa phương nước 32 1.2.2 Bài học kinh nghiệm 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 36 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên tình hình phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Trị .36 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 36 v 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 2.2 Thực trạng công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2018 43 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn thu ngân sách nhà nước thị xã Quảng Trị 43 2.2.2 Chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2018 44 2.2.3 Quyết toán thu ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 Ế - 2018 .52 U 2.2.4 Thanh tra, kiểm tra thu ngân sách nhà nước 58 ́H 2.3 Ý kiến đánh giá công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị cán công chức, viên chức người dân có liên quan .59 TÊ 2.3.1 Kết khảo sát cán công chức, viên chức 60 2.3.2 Kết khảo sát người dân 69 H 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn thị xã N Quảng Trị .74 KI 2.4.1 Kết đạt 74 2.4.2 Tồn tại, hạn chế 75 O ̣C 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị 78 H CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ẠI LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 81 3.1 Định hướng công tác thu ngân sách Nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị đến Đ năm 2030 .81 3.1.1 Quan điểm 81 3.1.2 Mục tiêu .82 3.1.3 Định hướng 82 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác thu ngân sách Nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị 84 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Thị ủy điều hành UBND thị xã Quảng Trị công tác quản lý thu ngân sách nhà nước 84 vi 3.2.2 Hoàn thiện việc lập, phân bổ giao dự toán thị xã 85 3.2.3 Hồn thiện cơng tác chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước thị xã 86 3.2.4 Hồn thiện cơng tác toán thu ngân sách nhà nước cấp huyện 90 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, tra quản lý thu ngân sách nhà nước 91 3.2.6 Một số giải pháp khác giúp nâng cao hiệu quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước 92 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 Ế Kết luận 97 U Kiến nghị 98 ́H 2.1 Đối với Trung ương 98 2.2 Đối với tỉnh Quảng Trị 99 TÊ TÀI LIỆU THAM KHẢO .101 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ H BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ N NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN KI BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Đ ẠI H O ̣C XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Lịch biểu lập Ngân sách Nhà nước Việt Nam 28 Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất thị xã Quảng Trị năm 2018 38 Bảng 2.2: Một số tiêu chủ yếu Thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2018 41 Bảng 2.3: Nội dung khoản thuế thu địa bàn thị xã Quảng Trị thực giai đoạn 2016 - 2018 49 Bảng 2.4: Nội dung khoản thu đất nhà địa bàn thị xã Quảng Trị thực Ế giai đoạn 2016 – 2018 50 U Bảng 2.5: Nội dung khoản thu phí, lệ phí địa bàn thị xã Quảng Trị thực ́H giai đoạn 2016-2018 51 Bảng 2.6: Quyết toán thu ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn TÊ 2016 - 2018 53 Bảng 2.7: Thông tin chung đối tượng điều tra cán công chức, viên chức .60 H Bảng 2.8: Đánh giá công tác lập dự toán thu NSNN địa bàn thị xã Quảng Trị .61 N Bảng 2.9: Đánh giá công tác phân bổ, giao tiêu dự toán thu NSNN .62 KI địa bàn thị xã Quảng Trị 62 Bảng 2.10: Đánh giá công tác chấp hành dự toán thu NSNN địa bàn thị xã Quảng O ̣C Trị 63 Bảng 2.11: Đánh giá cơng tác tốn thu NSNN địa bàn thị xã Quảng Trị 64 H Bảng 2.12: Đánh giá công tác tra, kiểm tra thu NSNN .65 ẠI địa bàn thị xã Quảng Trị 65 Bảng 2.13: Đánh giá việc phân cấp quản lý thu NSNN 66 Đ địa bàn thị xã Quảng Trị 66 Bảng 2.14: Đánh giá sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin 67 địa bàn thị xã Quảng Trị 67 Bảng 2.15: Đánh giá hiệu mức độ hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN địa bàn thị xã Quảng Trị .68 Bảng 2.16: Thông tin chung đối tượng điều tra người dân 69 Bảng 2.17: Các thủ tục hành chính, ban hành văn cơng tác quản lý thu NSNN địa bàn thị xã Quảng Trị 69 viii Bảng 2.18: Công tác tổ chức máy quản lý địa bàn thị xã Quảng Trị 70 Bảng 2.19: Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thu NSNN địa bàn thị xã Quảng Trị .71 Bảng 2.20: Thái độ, trình độ cán cơng chức thu NSNN địa bàn thị xã Quảng Trị .71 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Bảng 2.21: Công tác tuyên truyền thu NSNN địa bàn thị xã Quảng Trị 72 ix PL 3.5 Danh sách Cán lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND số ban ngành thị xã Quảng Trị Lê Tiến Dũng Nguyễn Hữu Thắng Văn Ngọc Lãm Nguyễn Thị Mai Anh Lê Phương Bắc Nguyễn Đức Phong Bùi Thị Hồng Loan Lê Quang Trí Võ Hải Linh Nguyễn Hồng Sơn Bí thư Thị ủy Chủ tịch HĐND thị CT UBND thị xã P.CT UBND thị xã P.CT UBND thị xã PCT HĐND Trưởng ban KTXH Phó chánh TT thị TB pháp chế Chủ nhiệm UBKT Ế 10 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN SỐ NĂM CHUYÊN NGÀNH ĐÀO CÔNG MÔN TẠO TÁC Đại Học Luật kinh tế 38 Đại Học Địa lý 21 Thạc sỹ Tài – NH 29 Thạc sỹ QTKD 13 Đại Học Luật kinh tế 18 Đại Học QL xã hội 22 Đại Học Nông nghiệp 17 Đại Học Kế toán 32 Đại Học Luật kinh tế 17 Đại Học Nông lâm 22 Nguồn: Kết điều tra tác giả U CHỨC VỤ ́H HỌ VÀ TÊN TÊ STT H PL 3.6 Danh sách Cán lãnh đạo xã, phường thị xã Quảng Trị N KI H O ẠI Đ 10 11 12 13 14 15 ̣C STT SỐ NĂM HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CÔNG TÁC Lê Lập Vũ Quỳnh PCT UBND phường Đại học Kế toán 17 Hoàng Thị Hằng PCT HĐND phường Đại học QTKD Nguyễn Thị Thu Thanh PCT HĐND phường Đại học QTKD 10 Nguyễn Duy Tuấn CT HĐND p An Đôn Đại học KHXH 13 Phạm Cường CT HĐND xã Hải Lệ Đại học Quản lý XH 20 Trương Thế Long CT UBND phường Đại học Quản lý XH 18 Nguyễn Hữu Phước CT UBND phường Đại học Luật 24 Lê Hàn Vũ CT UBND phường Đại học Quản lý XH 27 Lê Hữu Phong CT UBND p An Đôn Đại học QTKD 13 Nguyễn Văn Lanh CT UBND xã Hải Lệ Đại học Quân 19 Nguyễn Thị Như Ngọc Kế toán phường Đại học Kế toán Nguyễn Thị Thanh Thùy Kế toán phường Đại học Kế toán Phan Thị Hải Yến Kế toán phường Đại học Kế toán 14 Văn Thị Tuyết Kế tốn p An Đơn Đại học Kế toán Nguyễn Thị Thúy Kiều Kế toán xã Hải Lệ Đại học Tài 11 Nguồn: Kết điều tra tác giả 115 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN CHUYÊN NGÀNH MÔN ĐÀO TẠO PL 3.7 Danh sách Cán chi cục thuế thị xã Quảng Trị STT HỌ VÀ TÊN ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Nguyễn Đăng Thố Lê Hồng Sơn Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Thị Anh Nguyễn Thị Kim Hoa Nguyễn Văn Hùng Trần Thị Anh Thơ Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Hồng Minh Hoàng Văn Thuộc Đ 10 SỐ NĂM CHỨC VỤ CÔNG TÁC Chi cục trưởng Đại học QTKD 32 Phó chi cục trưởng Đại học Tài 16 Phó chi cục trưởng Đại học QTKD 18 Chuyên viên Đại học Kế toán Đội trưởng Đại học Kế toán Chuyên viên Đại học QTKD Cán Đại học Kế toán Chuyên viên Đại học Tài 20 Cán Đại học Văn thư Kiểm soát viên Đại học Tài 14 Nguồn: Kết điều tra tác giả TRÌNH ĐỘ CHUN CHUN NGÀNH MƠN ĐÀO TẠO 116 PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA CÁN BỘ CƠNG CHỨC, VIÊN CHỨC Giới tính Frequency Valid Percent 68 56.7 56.7 56.7 Nam 52 43.3 43.3 100.0 Total 120 100.0 100.0 U Ế Nữ ́H Valid Percent Cumulative Percent Frequency Dưới năm 14.2 14.2 13.3 13.3 27.5 45 37.5 37.5 65 42 35 35 100.0 120 100.0 100.0 Từ đến 10 năm N 16 Từ 10 đến 20 năm ẠI H O Total ̣C Trên 20 năm Trình độ học vấn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung cấp 5.8 5.8 5.8 Cao đẳng 2.5 2.5 8.3 Đại học trở lên 110 91.7 91.7 100.0 Total 120 100.0 100.0 Đ Valid Valid Percent 14.2 H 17 Percent Cumulative Percent KI Valid TÊ Kinh nghiệm công tác Chuyên môn đào tạo Frequency Valid Kế tốn/Tài 59 117 Percent 49.2 Valid Percent 49.2 Cumulative Percent 49.2 Kinh tế 20 16.7 16.7 65.9 Khác 41 34.1 34.1 100.0 Total 120 100.0 100.0 Loại hình đơn vị công tác Ế Valid Percent 48 40 Sự nghiệp 58 Đảng, đoàn thể 14 40 48.3 48.3 88.3 11.7 11.7 100.0 120 100.0 100.0 H Total 40 ́H HC NN TÊ Valid Percent U Frequency Cumulative Percent ̣C KI N Cơng tác lập dự tốn thu ngân sách nhà nước (NSNN) phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Valid Hoàn toàn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent 0.0 0.0 38.3 0.0 0.0 38.3 0.0 0.0 38.3 Đồng ý 54 45.0 45.0 83.3 Hoàn toàn đồng ý 20 16.7 16.7 100.0 120 100.0 100.0 Đ ẠI H O 0 46 Total Lãnh đạo địa phương thực quản lý đầy đủ toàn diện cơng tác lập dự tốn thu ngân sách Frequency Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý 118 Cumulative Percent Valid Percent Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Bình thường 59 49.2 49.2 49.2 Đồng ý 46 38.3 38.3 87.5 Hoàn toàn đồng ý 15 12.5 12.5 100.0 120 100.0 100.0 Total Ế Công tác lập dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương 0.0 0.0 47.5 0.0 0.0 47.5 0.0 0.0 47.5 TÊ 0 57 U Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường ́H Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent 48 40.0 40.0 87.5 Hoàn toàn đồng ý 15 12.5 12.5 100.0 120 100.0 100.0 H Đồng ý KI N Total H O ̣C Có phối hợp, thống giao thu quan đơn vị địa bàn địa phương 1 71 0.8 0.8 59.2 0.8 0.8 59.2 0.8 1.6 60.8 Đồng ý 37 30.8 30.8 91.6 Hoàn toàn đồng ý 10 8.4 8.4 100.0 120 100.0 100.0 Đ ẠI Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent Total Các cán quản lý thu ngân sách nhà nước thực am hiểu Luật ngân sách quy định việc thu NSNN Frequency 119 Cumulative Percent Valid Percent Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường 53 0.0 1.7 44.2 0.0 1.7 44.2 0.0 1.7 45.9 Đồng ý 49 40.8 40.8 86.7 Hoàn toàn đồng ý 16 13.3 13.3 100.0 Ế Total 120 100.0 100.0 Cơ chế quản lý ngân sách việc thực khoản thu ngân sách đem lại hiệu quả, có phối hợp nhịp nhàng với mục tiêu quản lý Valid Hoàn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường 0.0 0.8 30.0 0.0 0.8 30.8 40.8 40.8 71.6 35 29.2 29.2 100.0 120 100.0 100.0 Đồng ý 48 N H Hoàn toàn đồng ý KI Total U 0.0 0.8 30.0 TÊ 36 ́H Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent ẠI H O ̣C Những khoản phải thu chưa thu phải có biện pháp truy thu đầy đủ cho ngân sách Những khoản thu không quy định pháp luật phải hoàn trả tổ chức, cá nhân nộp 0 44 0.0 0.0 36.7 0.0 0.0 36.7 0.0 0.0 36.7 Đồng ý 60 50.0 50.0 86.7 Hoàn toàn đồng ý 16 13.3 13.3 100.0 120 100.0 100.0 Đ Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Total 120 Cơng tác tốn giúp UBND thị xã đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa bàn có điều chỉnh phù hợp, kịp thời năm Frequency Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Cumulative Percent Valid Percent Percent 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 29.2 Đồng ý 59 49.2 49.2 49.2 Hoàn toàn đồng ý 26 21.6 21.6 100.0 120 100.0 U ́H 100.0 TÊ Total Ế 0 35 H Số liệu báo cáo tốn xác, đầy đủ, trung thực khách quan H O Đồng ý ̣C KI Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường N Frequency Hồn tồn đồng ý Total Cumulative Percent Valid Percent Percent 0 31 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 25.8 56 46.7 46.7 72.5 33 27.5 27.5 100.0 120 100.0 100.0 Đ ẠI Các cán quản lý thu NSNN thực tốt cơng tác tốn thu NSNN Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent 39 0.0 0.8 32.5 0.0 0.8 32.5 0.0 0.8 33.3 Đồng ý 51 42.5 42.5 75.8 Hoàn toàn đồng ý 29 24.2 24.2 100.0 120 100.0 100.0 Total 121 Công tác tra, kiểm tra thu ngân sách chặt chẽ hiệu Frequency Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Cumulative Percent Valid Percent Percent 0.0 1.7 35 0.0 1.7 35 0.0 1.7 36.7 Đồng ý 55 45.8 45.8 82.5 Hoàn toàn đồng ý 21 17.5 120 100.0 100.0 U 17.5 100.0 ́H Total Ế 42 H TÊ Trình độ cán quản lý thu ngân sách việc kiểm tra phát sai phạm việc thực ngân sách nhà nước thực tốt Đồng ý ̣C KI Valid Hoàn toàn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường N Frequency H O Hoàn toàn đồng ý Cumulative Percent Valid Percent Percent 34 0.0 0.8 28.3 0.0 0.8 28.3 0.0 0.8 29.1 58 48.3 48.3 77.5 27 22.5 22.5 100.0 Đ ẠI Total 120 100.0 100.0 Việc phân cấp quản lý thu NSNN thực phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đảm bảo tính tập trung thống NSNN, đem lại đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương Frequency Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Cumulative Percent Valid Percent Percent 50 0.0 1.7 41.7 0.0 1.7 41.7 0.0 1.7 43.4 Đồng ý 49 40.8 40.8 84.2 Hoàn toàn đồng ý 19 15.8 15.8 100.0 120 100.0 100.0 Total 122 Cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý thu ngân sách địa phương tốt Hệ thống công nghệ thông tin địa phương đại Frequency Valid Hoàn toàn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Cumulative Percent Valid Percent Percent 0.0 0.8 38.3 0.0 0.8 38.3 0.0 0.8 39.1 Đồng ý 52 43.3 43.3 82.5 Hoàn toàn đồng ý 21 17.5 Ế 46 100.0 U 17.5 TÊ ́H Total 120 100.0 100.0 Các cán có trình độ tốt việc ứng dụng cơng nghệ thông tin công tác quản lý thu NSNN Đồng ý H O ̣C Hoàn toàn đồng ý Total 50 0.8 0.0 45.0 0.8 0.0 45.0 0.8 0.8 45.8 54 41.7 41.7 87.5 15 12.5 12.5 100.0 120 100.0 100.0 N KI Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường H Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent Đ ẠI Công tác quản lý thu NSNN thực hiệu hoàn thiện Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent 0 60 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 Đồng ý 48 40.0 40.0 90.0 Hoàn toàn đồng ý 12 10.0 10.0 100.0 120 100.0 100.0 Total 123 Việc hoàn thiện chế quản lý thu ngân sách thị xã thực cần thiết Frequency Valid Hoàn toàn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Cumulative Percent Valid Percent Percent 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 7.5 Đồng ý 45 37.5 37.5 45.0 Hoàn toàn đồng ý 66 55.0 55.0 100.0 120 100.0 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ 124 100.0 U ́H Total Ế 0 PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA NGƯỜI DÂN Giới tính Frequency Valid Percent 21 42.0 42.0 42.0 Nam 29 58.0 58.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 16.0 16.0 20.0 18 36.0 36.0 56.0 22 44.0 44.0 100.0 50 100.0 100.0 THCS THPT Trung cấp ̣C Total KI Đại học trở lên N Cao đẳng Valid Percent TÊ Valid Percent H Frequency Cumulative Percent ́H Trình độ học vấn Ế Nữ U Valid Percent Cumulative Percent ẠI H O Thủ tục hành nộp thuế, phí, lệ phí nguồn thu khác công khai, minh bạch; đơn giản, dễ hiểu dễ thực Đ Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Frequency 0 22 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 44.0 26 52.0 52.0 96.0 4.0 4.0 100.0 50 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Percent Valid Percent Percent 125 Việc ban hành văn bản, quy định, hướng dẫn, cơng tác nộp thuế, phí, lệ phí Frequency Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Cumulative Percent Valid Percent Percent 2.0 2.0 26.0 2.0 2.0 26.0 2.0 4.0 30.0 Đồng ý 25 50.0 50.0 80.0 Hoàn toàn đồng ý 10 10.0 20.0 100.0 Total 50 100.0 Ế 1 13 ́H U 100.0 TÊ Tổ chức máy quản lý thu ngân sách quy định, khoa học, đáp ứng yêu cầu Frequency Đồng ý H O Total ̣C Hoàn toàn đồng ý 0 28 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 56.0 17 34.0 34.0 90.0 10.0 10.0 100.0 50 100.0 100.0 H N KI Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Cumulative Percent Valid Percent Percent Đ ẠI Bộ máy quản lý thu ngân sách nhà nước thực nhiệm vụ quy định Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Frequency 0 27 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 54.0 23 46.0 46.0 100.0 0.0 0.0 100.0 50 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Percent Valid Percent Percent 126 Công tác thực thu ngân sách lãnh đạo địa phương quản lý chặt chẽ Frequency 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 42.0 20 40.0 40.0 82.0 18.0 50 100.0 Hoàn toàn đồng ý 18.0 100.0 100.0 ́H Total Ế Đồng ý 0 21 U Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Cumulative Percent Valid Percent Percent TÊ Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thu NSNN địa bàn N KI Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường H Frequency Đồng ý 0 18 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 36.0 25 50.0 50.0 86.0 14.0 14.0 100.0 50 100.0 100.0 H O ̣C Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Percent Valid Percent Percent Đ ẠI Các cán công chức, viên chức, chuyên viên lắng nghe, tôn trọng ý kiến người dân, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực nghĩa đóng góp NSNN Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Frequency 13 0.0 4.0 26.0 0.0 4.0 26.0 0.0 4.0 30.0 27 54.0 54.0 84.0 16.0 16.0 100.0 50 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Percent Valid Percent Percent 127 Các cán cơng chức, viên chức, chun viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Frequency Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Cumulative Percent Valid Percent Percent 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 Đồng ý 28 56.0 56.0 76.0 Hoàn toàn đồng ý 12 24.0 Total 50 100.0 Ế 0 10 100.0 U 24.0 ́H 100.0 H TÊ Các cán công chức, viên chức, chuyên viên am hiểu Luật ngân sách quy định việc thu NSNN Đồng ý ̣C KI Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường N Frequency 25 0.0 2.0 50.0 0.0 2.0 50.0 0.0 2.0 52.0 24 48.0 48.0 100.0 0.0 0.0 100.0 50 100.0 100.0 H O Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Percent Valid Percent Percent Đ ẠI Cơ quan Thuế giải qn, cơng bằng, dân chủ, khơng có thiên vị đối tượng nộp thuế Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Frequency 19 4.0 2.0 38.0 4.0 2.0 38.0 4.0 6.0 44.0 28 56.0 56.0 98.0 2.0 2.0 100.0 50 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Percent Valid Percent Percent 128 Công tác tuyên truyền hỗ trợ giúp người dân hiểu biết sách pháp luật Thuế, hiểu biết trình tự thủ tục việc kê khai đăng ký nộp thuế thủ tục khác liên quan đến việc đóng góp vào NSNN (phí, lệ phí khoản thu khác…) 0.0 0.0 52.0 24 48.0 0.0 50 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total 0.0 0.0 52.0 Ế Đồng ý 0 26 ́H Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường U Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent 0.0 0.0 52.0 48.0 100.0 0.0 100.0 100.0 H TÊ Công tác quản lý thu NSNN thực hiệu hoàn thiện Đồng ý ̣C KI Valid Hoàn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường N Frequency 0 28 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 56.0 22 44.0 44.0 100.0 0.0 0.0 100.0 50 100.0 100.0 H O Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Percent Valid Percent Percent Đ ẠI Việc hoàn thiện chế quản lý thu ngân sách thị xã thực cần thiết Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent 0 14 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 28.0 Đồng ý 21 42.0 42.0 70.0 Hoàn toàn đồng ý Total 15 50 30.0 100.0 30.0 100.0 100.0 129 ... sáng tỏ thêm vấn đề lý luận công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; thành công tồn tại, hạn chế công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị phân tích cụ thể... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN O ̣C 1.1 Cơ sở lý luận ngân sách Nhà nước quản lý thu ngân sách Nhà nước .6 1.1.2 Lý luận quản lý thu. .. hồn thiện cơng tác thu ngân sách Nhà nước địa bàn thị xã Quảng Trị 84 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Thị ủy điều hành UBND thị xã Quảng Trị công tác quản lý thu ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị