Đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

26 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:43

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA VÕ THỊ NGỌC YẾN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 8520201 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN TẤN VINH Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN HỮU HIẾU Phản biện 2: TS LÊ THỊ MINH TỊNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật điện họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng - Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết lý chọn đề tài T nh ảng ình c đ n v hành ch nh cấ h ện tư ng đư ng gồm Thành phố Đồng ới, Th a Đồn h ện ệ Th , ảng Ninh, ố Trạch, ảng Trạch, T n a, inh a T Đồng ới tr ng t m ch nh tr - inh t - văn h a - hoa học đ đ ng vai tr h t s c an trọng s h t tri n c a t nh nhà ồm đ n v hành ch nh tr c th ộc với n số ấ ngàn người t nh đ n đ năm , với s ch n ch mạnh c a c cấ inh t t ng ước giảm n t trọng nông nghiệ , tăng t trọng công nghiệ , thư ng mại, ch v nhiệm v quan trọng hàng đ u công tác kêu gọi đ tư c ng cấ điện ổn đ nh, an toàn, đ ng nhu c u cho s phát tri n kinh t xã hội - quốc h ng an ninh đời sống sinh hoạt c a nhân dân tr n đ a bàn nh n tố gi vai tr ch đạo c ng cấ điện cho h t tri n inh t hội, đảm ảo an ninh ượng ốc gia đ c iệt thời đổi mới, hội nhậ inh t ốc t , ngành Điện n i ch ng Cơng t Điện c ảng ình n i ri ng hải đư ng đ với nhiề th ch th c tất ti n trình inh oanh điện ch n n hoạt động sang c ch th trường, h ch hàng ngà an t m c ngà cao độ tin cậ c ng cấ điện Độ tin cậy cung cấ điện ch ti đ c iệt an trọng ài to n inh t - ỹ th ật hi thi t c ng vận hành hệ thống điện đưa vào ch ti thi đ a c a cấ tr n giao cho c c Công t Điện c hải hoàn thành, n th chất ượng điện s hài ng c a h ch hàng s ng điện ưới điện h n hối h c ối c ng trước hi đưa điện đ n h ch hàng s d ng điện ưới điện h n hối T Đồng ới ưới điện h n hối hình tia, vận hành hở, c mơ Đường tr ng , m đường tr n hông , m đường c ng m đ tài sản h ch hàng , m đường dây không; 25 km cáp ng m trung th Đường hạ , m T h n hối trạm ng ượng 64,91 MVA; đ tài sản c a h ch hàng T với ng ượng , T tr ng c m với ng ượng , r t hạ c m với ng ượng , r đ tài sản h ch hàng c m với ng ượng , r thi t đ ng c t gồm m c t C đ h ch hàng m ao c ch đ h ch hàng ao c ch ; sản ượng điện ti th c a T Đồng ới th ng đ năm triệ h chi m sản ượng tồn Cơng t Điện c ảng ình h tải điện c a T Đồng ới ao gồm nhiề thành h n t sinh hoạt thành th , thư ng nghiệ , công nghiệ , nông nghiệ , nhà hàng h ch sạn với tổng số h ch hàng ất h t t th c t đ , việc nghi n c , t nh to n c c ch ti độ tin cậ c ng cấ điện đưa c c giải h nh m n ng cao độ tin cậ c ng cấ điện h v c T Đồng ới c n thi t Điện c Đồng ới n i ri ng Công t Điện c ảng ình n i ch ng đ g h n vào s h t tri n ch ng c a inh t hội t nh nhà 2 Mục tiêu nghiên cứu: T nh to n c c ch ti độ tin cậ c a ưới điện trạng Đề ất c c giải h nh m n ng cao độ tin cậy cung cấ điện c a ưới điện h n hối T Đồng ới Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghi n c + Độ tin cậy cung cấ điện lưới điện h n hối T Đồng ới hạm vi nghi n c C c hư ng h t nh to n đ nh gi độ tin cậ c th ng vào th c t đ n ng cao độ tin cậ ưới điện h n hối + Dùng ph n mềm mô T đ ti n hành h n t ch, t nh to n c c ch ti độ tin cậ t đ đề xuất giải h đ n ng cao ĐTCCCĐ Phương pháp nghiên cứu: Tìm hi đ c m inh t hội t cấ ưới điện trạng tr n đ a àn T Đồng ới Th thậ ệ c c thông số vận hành th c t c a ưới điện h n hối T Đồng ới h n t ch c c ch ti độ tin cậ t đ t nh to n đ nh gi độ tin cậ c ng cấ điện c a ưới điện h n hối T Đồng ới Đề ất c c giải h nh m n ng cao độ tin cậ c ng cấ điện c a ưới điện h n hối T Đồng ới Tên bố cục đề tài: Căn c vào m c tiêu, nhiệm v nghiên c u, k t c n đạt được, đề tài đ t tên là: “ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH” Luận văn gồm chư ng sa Chư ng Tổng quan ưới điện phân phối Thành phố Đồng Hới, t nh Quảng Bình Chư ng Tổng quan độ tin cậy cung cấ điện c c hư ng h t nh to n độ tin cậ ưới điện phân phối Chư ng T nh to n độ tin cậy cung cấ điện ưới điện phân phối Thành phố Đồng Hới, t nh Quảng Bình Chư ng Đề xuất giải h n ng cao độ tin cậy cung cấ điện ưới điện phân phối Thành phố Đồng Hới, t nh Quảng Bình CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI- TỈNH QUẢNG BÌNH 1.1 ĐẶC ĐIỂM, HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên thành phố Đồng Hới 1.1.1.1 Vị trí địa lý - kinh tế Thành phố Đồng Hới, thuộc t nh Quảng Bình n m quốc lộ , Đường s t Thống B c Nam đường Hồ Chí Minh, có v tr đ a lý 17o ’ vĩ độ B c 106o ’ inh độ Đơng - Phía B c giáp huyện Bố Trạch - Phía Nam giáp huyện Quảng Ninh - h a Đơng gi i n - Phía Tây giáp huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh Thành phố Đồng Hới có 16 đ n v hành chính, gồm hường xã: 1.1.1.2 Điều kiện tự nhiên - Diện tích t nhiên: 155,54 km2 - Dân số: người - Nhiệt độ tr ng ình năm , 0C; ượng mưa tr ng ình t đ n 4.000 mm; tổng n ng 1.786 năm độ ẩm tr ng ình năm hoảng 84% - Đ a hình, đ a chất c a Đồng Hới đa ạng bao gồm v ng g đồi, v ng n s n đ a, v ng đồng b ng vùng cát ven bi n 1.1.2 Đặc điểm lưới điện phân phối thành phố Đồng Hới 1.1.2.1 Khối lượng quản lý, vận hành hệ thống điện: iện Đ c a T Đồng ới cấ điện a trạm Đồng ới c Đồng ới c tổng công s ất ( ) thông a ất t n ất t n Các xuất n tr ng , có bán kính cấ điện lớn ph tải lại tập trung khu trung tâm Thành phố làm cho khả cấ điện không thuận lợi Các xuất n h u h t đề đ c t nối mạch vòng với (vận hành ch độ hở), nhiên nhiề nh nh đường dây có cơng suất lớn chưa c i n t, thi t b đ ng c t h n đoạn thi , chưa đ ng tiêu chí vận hành N-1 Bảng 1.2: Khối lượng quản lý vận hành hệ thống điện TP Đồng Hới Khối lượng quản lý TT XT MC REC DCL LBS FCO MBA ĐZ Cái Cái Bộ Cái Bộ Máy Km 1 25 11 63 63 16,82 471 E2 1 11 11 4,77 472 E2 4 T 473 E2 474 E2 475 E2 476 E2 477 E2 478 E2 Trong khuôn khổ c a luận Đồng Hới 26 16 29 19 14 văn t c giả ch tập 12 82 76 35,92 46 44 28,77 55 55 34,84 41 41 24,39 37 37 0,61 10 57 49 20,54 trung nghiên c u xuất n c a 1.1.2.2 Giới thiệu xuất tuyến Trạm 110kV Đồng Hới: - Xuất tuyến 471 Đồng Hới: + Xuất n 471 cấ điện đ n LBS 95-4 B c Lý, LBS 28-4 Cảnh ng, -4 Trưng + SAIDI th c th ng đ năm , hút K + Tổng số thi t b đ ng c t: 13 v trí, có 06 v trí thao tác khơng điện; + Liên k t mạch vòng với xuất n Đồng Hới, 471 B c Đồng Hới; - Xuất tuyến 472 Đồng Hới: + Xuất n 472 cấ điện đ n LBS 86-4 Hiệ ch, đ n LBS 148- ng Y n, đ n DCL 285-4 Nam Long + SAIDI th c th ng đ năm , hút K + Tổng số thi t b đ ng c t: v trí, có v trí thao tác khơng điện; + Liên k t mạch vòng với T , Đồng Hới, Áng n - Xuất tuyến 473 Đồng Hới: + Xuất n 473 cấ điện đ n LBS 148- ng Y n, đ n LBS 112- Đồng ng, đ n LBS 164-4 Phú Cát + SAIDI th c th ng đ năm , hút K + Tổng số thi t b đ ng c t: 06 v trí, có 04 v trí thao tác khơng điện; + Liên k t mạch vòng với xuất n , Đồng Hới Áng n - Xuất tuyến 474 Đồng Hới: + Xuất n 474 cấ điện đ n LBS 97-4 Bình Quan + SAIDI th c th ng đ năm 2018: 145,84 phút/KH; + Tổng số thi t b đ ng c t: 06 v trí, có 02 v tr đ ng c t khơng điện; + Liên k t mạch vòng với xuất n , , Đồng Hới; - Xuất tuyến 475 Đồng Hới: + Xuất n 475 cấ điện đ n LBS 86-4 Hiệ ch, đ n LBS 219-4 Trại Gà + SAIDI th c th ng đ năm , hút K + Tổng số thi t b đ ng c t: 07 v trí, có 03 v trí thao tác khơng điện; + Liên k t mạch vòng với xuất n Đồng Hới, 477 B c Đồng Hới; - Xuất tuyến 476 Đồng Hới: + Xuất n 476 cấ điện đ n LBS 102- Đất Đèn, đ n LBS 153-4 F325 + SAIDI th c th ng đ năm , hút K + Tổng số thi t b đ ng c t: 03 v trí, có 02 v trí thao tác khơng điện; + Liên k t mạch vòng với xuất n 477 B c Đồng Hới, 471 B c Đồng Hới; - Xuất tuyến 477 Đồng Hới: + Xuất n 477 cấ điện đ n LBS 97- ình an, đ n 129-4 B n Xe + SAIDI th c th ng đ năm , hút K + Tổng số thi t b đ ng c t: 03 v trí, có 03 v trí thao tác khơng điện; + Liên k t mạch vòng với xuất n , Đồng Hới; - Xuất tuyến 478 Đồng Hới: + Xuất n 478 cấ điện đ n LBS 129-4 B n e, đ n LBS 1ai Trưng, 112- Đồng ng + SAIDI th c th ng đ năm , hút K + Tổng số thi t b đ ng c t: 12 v trí, có 10 v trí thao tác khơng điện; + Liên k t mạch vòng với xuất n , , Đồng Hới; 1.2 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÉP VÒNG CÁC TUYẾN TRUNG ÁP T nh ng đ c m nêu xét thấy: n trung áp có khả cải tạo, xây d ng bổ sung mạch liên k t đ tăng th c khép vòng (tạo mạch kín, vận hành hở) Có th th c l p bổ sung ho c bố trí lại thi t b đ ng c t trung th có trang b điều n t xa 1.3 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐTC CUNG CẤP ĐIỆN LĐPP TP ĐỒNG HỚI CÁC NĂM 2015 - 2017 1.3.1 Tình hình thực tiêu ĐTC LĐPP Đồng Hới Bảng 1.3 Các số ĐTC LPP Đồng Hới năm 2015 SAIDI SAIFI Phân loại TH KH Tỷ lệ % S cố 39,058 32,035 120,9 0,439 0,581 75,6 ĐK Toàn 239,051 278,109 223,847 255,882 106,8 227,7 0,834 1,273 78,6 154,2 TH KH Tỷ lệ % 1,061 1,642 Bảng 1.4 Các số ĐTC LĐPP Đồng Hới năm 2016 Phân loại S cố ĐK Toàn SAIDI TH 43,589 115,416 159,005 KH 17 135 152 SAIFI Tỷ lệ % 256,406 85,493 341,899 TH 0,909 0,475 1,384 KH 0,435 0,54 0,975 Tỷ lệ % 208,966 87,963 296,929 Bảng 1.5 Các số ĐTC LĐPP Đồng Hới năm 2017 Phân loại SAIDI SAIFI TH KH Tỷ lệ % TH KH Tỷ lệ % S cố 1,303 15,888 8,201 0,018 0,457 3,937 ĐK 93,546 57,541 162,572 0,274 0,591 46,338 Toàn 94,849 73,429 170,773 0,292 1,048 50,275 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu ĐTC LĐPP TP Đồng Hới Hai thành ph n ảnh hưởng lớn đ n ch tiêu ĐTC c ng cấ điện là: - Mất điện s cố bao gồm nguyên nhân ch y + Do thời ti t xấ , sét đ nh o hành ang ưới điện hông đảm bảo + Do hoạt động xây d ng, hoạt động dân sinh c a xã hội t c động + Các s cố hỏng hóc thi t b , nhiễm bẩn bề m t, đ t dây dẫn …vv + Do động vật hoang dã xâm nhập gây s cố ưới điện - Mất điện công tác gồm: + C t điện đ bảo trì, bảo ưỡng, h t ang hành ang ưới điện đ nh k + C t điện đ thí nghiệm đ nh k , hiệu ch nh thi t b + C t điện đ thi công xây d ng, đ u tư n ng cấ ưới điện - C t điện đ đấu nối, cải tạo c c công trình vào ưới điện h u - Thi u nhân l c, thi u công c thi công, hư ng n thi công không hợp lý - Thi t b t động hố bảo vệ r e thi u ho c độ tin cậy không cao - Y u tố ảnh hưởng nhiề đ n ĐTC c ng cấ điện công tác bảo ưỡng, bảo trì ưới điện (chi m t 60- 80% SAIDI tổng) 1.3.3 Các giải pháp để nâng cao ĐTC cung cấp điện LĐPP - Th c t n suất ki m tra ưới điện theo i đ nh - Tổ ch c cơng tác bảo ưỡng, bảo trì ưới điện khoa học - Cấu trúc lại Đ đảm bảo vận hành tin cậy, linh hoạt, đại 1.3.4 Chỉ tiêu ĐTC cung cấp điện LĐPP TP Đồng Hới đến 2020 Bảng 1.6 Chỉ tiêu thực số ĐTC LĐPP TP Đồng Hới đến năm 2020 Sự cố Bảo quản định kỳ TT Năm SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI 2018 97 3,41 536 4,48 2019 66 3,17 343 3,99 2020 46 2,88 240 3,71 1.4 GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO ĐTCCCĐ LĐPP TRONG QLVH 1.4.1 Tái bố trí TBĐC lưới điện kết nối điều khiển đồng 1.4.2 Khả khép vòng với xuất tuyến xây dựng theo qui hoạch 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN 2.1.1 Khái niệm chung độ tin cậy Độ tin cậy xác suất làm việc tốt c a thi t b chu k c c điều kiện vận hành đ th nghiệm Đối với hệ thống điện, độ tin cậ đ nh gi thông a c ng cấ điện liên t c đảm bảo chất ượng điện Trong hệ thống điện h n hối c nhiề h tải tr c ti s ng điện, c n thi t hải đ nh gi c c ch ti ĐTC c ng cấ điện cho t ng nút h tải, cho toàn hệ thống 2.1.2 Các tiêu độ tin cậ n t phụ tải - Xác suất thi điện cho ph tải xác suất công suất ph tải lớn h n công s ất nguồn - Xác suất thi điện thời gian ph tải c c đại - Điện thi (ha điện mất) cho ph tải, đ vọng điện h tải b c t hỏng hóc hệ thống năm - Thời gian ng ng điện trung bình cho ph tải năm - Số l n ng ng điện trung bình cho ph tải thời gian năm - Tổn thất kinh t ng ng điện 2.1.3 Độ tin cậ hệ thống điện phân phối Ở nước ta, Bộ Công Thư ng đ an hành Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 đ nh hệ thống điện phân phối Trong đ ng cách tính ch ti ĐTC gồm SAIDI, SAIFI Đối tượng áp d ng c c đ n v phân phối điện, khách hàng s d ng ưới điện phân phối EVN Thông tư nà c ng s d ng ch ti độ tin cậy theo tiêu chuẩn IEEE-1366 hông ét đ n c c trường hợp ng ng cung cấ điện nguyên nhân: - Do điện t ưới truyền tải - Sa thải ph tải theo lệnh điề độ - Khách hàng s d ng ưới điện phân phối đề ngh c t điện - Thi t b c a khách hàng s d ng ưới điện phân phối hơng đ ng tiêu chuẩn kỹ thuật, an tồn đ khôi ph c cung cấ điện - Do s cố thi t b c a khách hàng s d ng ưới điện phân phối - C t điện thấy có khả g an tồn nghiêm trọng người thi t b trình vận hành hệ thống điện - Khách hàng s d ng Đ vi hạm đ nh c a pháp luật hoạt động điện l c s d ng điện (như trộm c điện, cố ý làm sai lệch thi t b đo đ m ) - Các s kiện bất khả kháng, t m ki m so t (như thi n tai, o ) 2.1.4 Thiệt hại ngừng cấp điện Thiệt hại ng ng cấ điện phải c đ nh đ đ bao gồm: Thiệt hại t Công ty Điện l c thiệt hại c a h ch hàng ng điện 2.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY THEO TIÊU CHUẨN IEEE-1366 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Ý nghĩa thông số 2.2.2.1 SAIFI (Tần suất ngừng cung cấp điện trung bỡnh ca h thng) Tổng số lần khách hàng bị iện Tổng số khách hàng có iện i Ni Ni Nc Ni (2.1) 2.2.2.2 SAIDI (Thời gian ngừng cung cấp điện trung bình hệ thống) Thêi gian kh¸ch hàng bị iện Tổng số khách hàng có iện Nc d Ni ui Ni Ni (2.2) 2.2.2.3 CAIFI (Tần suất điện trung bình khách hàng) Tỉng sè lần khách hàng bị iện Tổng số khách hàng bÞ mÊt điƯn Nc Na ui Ni i Ni (2.3) 2.2.2.4 CAIDI (thời gian điện trung bình khách hng) Thời gian khách hàng bị iện Tổng số lần bị iện khách hàng Nc d Nc ui Ni ki Ni (2.4) 2.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY C c hư ng h hổ bi n là: 2.3.1 Phương pháp đồ thị - giải tích a) Sơ đồ phần tử nối tiếp (Hình 2.1): Hệ thống ch làm việc an toàn tất n ph n t làm việc tốt, hệ thống hỏng có PT hỏng n T Hình 2.1: Sơ đồ độ tin cậy phần tử nối tiếp Cường độ hỏng hóc c a hệ thống là: n i (2.5) Thời gian ph c hồi c a hệ thống là: n i i n i Xác suất trạng thái tốt c a hệ thống là: (2.6) 10 2.3.4 Phương pháp Monte – Carlo 2.3.5 Phương pháp tính tốn độ tin cậy phần mềm PSS/ADEPT PSS/ADEPT (Power System Simulator/Advanced Distribution Engineering ro ctivit Too ) c a h ng haw ower Techno ogies - U h n mềm h c v cho việc hoạch, thi t h n t ch hệ thống điện 2.3.5.1 Giới thiệu phần mềm mô PSS/ADEPT: 2.3.5.1.1 Chức phần mềm: Ph n mềm PSS/ADEPT công c h n t ch ưới điện phân phối với ch c sau: - Bài tốn tính phân bố cơng suất (Load Flow) - Bài tốn CAPO (Optimal Capacitor Placement), đ t t bù - Bài tốn tính ng n mạch (All Fault- module ) - Bài toán TOPO (Tie Open Point Optimization), h n t ch m d ng - Bài tốn tính tốn thơng số c a đường dây (Line Properties Culculator) - Bài toán phối hợp bảo vệ ( Protection and Coordination) - Bài tốn phân tích sóng hài (Hamornics) - ài to n h n t ch độ tin cậ tr n ưới điện (DRA- Distribution Reliability Analysis): tính tốn thơng số độ tin cậ tr n ưới điện IFI, I I, C IFI, C I I… 2.3.5.1.2 Các cửa sổ ứng dụng PSS/ADEPT 2.3.5.2 Dữ liệu phục vụ tính tốn: đồ ng n ý ưới điện khu v c T Đồng Hới - Số liệu tính tốn gồm: + Thơng số quản lý kỹ thuật c a đường dây thi t b Ti t diện, khoảng cách chiều dài, thông số dây dẫn, máy bi n áp, thi t b bảo vệ đ ng c t, t , m điề ,… + Thông số vận hành, đo đạc đ nh k c a đ n v : Các thông số vận hành dòng, áp, cos , cơng suất,… Thơng số inh oanh (t nh đ n h t ) Điện ti th c a t ng h tải, số h ch hàng s ng điện tr n đường 2.3.5.3 Tính tốn tiêu ĐTC phần mềm PSS/ADEPT a.Tập tin từ điển liệu cấu trúc Tậ tin t n iệ cấ trúc c t n TI CON b.Phương pháp tính tốn thơng số từ cố xảy ra: ất s cố thi t ( ) ất s cố thi t số n hỏng h c c a đ n v thi t đ n v thời gian t nh theo công th c = ố n s cố Tổng số thi t Thời gian tr ng ình s a ch a s cố Ttb = Tổng thời gian s cố ố n s cố b.1 Trường hợp điện cố: 11 ất s cố thi t ( sc) ố n điện s cố c a đ n v thi t đ n v thời gian t nh theo công th c sc = ố n điện s cố Tổng số thi t Thời gian tr ng ình s a ch a s cố Ttbsc = Tổng thời gian điện s cố ố n điện s cố b.2 Trường hợp điện kế hoạch: ất s cố thi t ( kh) ố n điện hoạch c a đ n v thi t đ n v thời gian t nh theo công th c hoạch Tổng số thi t kh = ố n điện Thời gian tr ng ình s a ch a s cố Ttbkh = Tổng thời gian điện hoạch ố n điện hoạch 2.3.5.4 Sơ đồ khối tính tốn tiêu độ tin cậy phần mềm PSS/ADEPT Bảng 2.2: Sơ đồ khối tính toán tiêu độ tin cậy phần mềm PSS/ADEPT ng s đồ t ưới tính tốn Nhậ thơng số c a c c h n t ưới: , RP, SWT, PSS, M , S ; thông số c c nút tải i, Qi , số ượng h ch hàng nút i Tính tốn ch ti ất 2.4 KẾT LUẬN IFI, t I I, C IFI, C I I ả t nh to n 12 CHƯƠNG TÍNH TỐN HIỆN TRẠNG CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC ĐỒNG HỚI T nh to n c c ch ti độ tin cậ theo ti ch ẩn I gồm c c thông số IFI, I I, C IFI, C I I ng c ch s ng mo e h n mềm mơ hỏng PSS/ADEPT 3.1 DỮ LIỆU TÍNH TỐN 3.1.1 Sơ đồ lưới điện đồ xuất n c a ưới điện phân phối lấy t file d liệ s đồ ph n mềm T o Điện l c Đồng Hới Công t Điện l c Quảng Bình xây d ng quản lý Các số liệ i n an đ n cấ trúc ưới gồm: - Số liệu nút - Số liệu nhánh - Số liệ c c đường (đường dây không cáp ng m) - Số liệu máy bi n áp (22/0.4 kV) - Số liệu thi t b đ ng c t (Recloser, Máy c t, ao c ch , , FCO,…) Bảng 3.1: Thống kê số lượng thiết bị lưới điện Điện lực Đồng Hới Số lượng thiết bị TT XT MC Cái REC Cái DCL Bộ LBS Cái FCO Bộ MBA Máy ĐZ Km 471 E2 472 E2 473 E2 474 E2 475 E2 476 E2 477 E2 478 E2 1 1 1 1 1 25 26 16 29 19 14 11 12 10 63 11 82 46 55 41 37 57 63 11 76 44 55 41 37 49 16,82 4,77 35,92 28,77 34,84 24,39 0,61 20,54 3.1.2 Thông số độ tin cậy phần tử cố Đ tính ch ti độ tin cậy c a ưới điện phân phối s cố, ph n mềm mô PSS/ADEPT c n phải nhập thông số sau: - Cường độ s cố (Sustained failure rate per year, λ) c a ph n t đường cường độ s cố c đ n v m năm, thi t b cường độ s cố c đ n v năm - Thời gian s a ch a s cố trung bình c a ph n t ( ean time to re air, ) đ n v tính h; - Thời gian đổi nối c a thi t b đ ng c t ( ean time to witch, T) đ n v tính 13 giờ; - Xác suất làm việc tin cậy c a thi t b đ ng c t (Probability of successful switching, PSS); - Cường độ s cố thoáng qua c a ph n t (Momentary failure rate er ear, λ) - Cường độ s cố bão c a ph n t (Momentary failure rate per year S ) Các thông số có th nhập hộp thoại DRA c a t ng ph n t , ho c đ ti t kiệm thời gian h n c th nhập file PTI.CON c a toàn ưới phân phối Số ượng khách hàng c a t ng xuất n thu thập d liệu t chưng trình ản lý thơng tin khách hàng CMIS 3.0 nhập thông số vào hộp thoại DRA c a ph tải t ng trạm bi n áp D a vào số liệu thống năm t nh t năm đ n 2017 c a Điện l c Đồng Hới, thông số độ tin cậy c a ph n t tr n ưới điện phân phối nhập vào file PTI.CON sau: Bảng 3.2: Thông số độ tin cậy phần tử LĐPP cố Thiết bị MC REC DCL LBS FCO MBA DZ 0,033 0,037 0,035 0,02 0,047 0,04 0,11 RP (giờ) 0,8 0,5 0,7 0,4 0,55 PSS (%) M (lần/năm) 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0,0092 S (lần/năm) 0 0 0 (lần/năm) 3.1.3 Thông số độ tin cậy phần tử bảo quản định kỳ Đối với công tác bảo quản đ nh k ph n t tr n ưới điện phân phối, thông số độ tin cậy c n nhập bao gồm: - Cường độ bảo quản đ nh k c a ph n t ; - Thời gian bảo quản trung bình c a ph n t ; - Các thông số T, , λ, S tư ng t m c 3.1.2 Bảng 3.3: Thông số độ tin cậy phần tử LĐPP BQĐK Thiết bị MC 0,038 REC 0,042 DCL 0,055 MBA 0,025 DZ 0,24 RP (giờ) 3,5 1,2 0,85 3,5 2,7 PSS (%) M (lần/năm) 100 100 100 100 100 0 0 S (lần/năm) 0 0 (lần/năm) 3.2 TÍNH TỐN HIỆN TRẠNG ĐỘ TIN CẬY XUẤT TUYẾN 471 E2 3.2.1 Dữ liệu đầu vào 14 Tổng chiều dài toàn n 16,82 km; cấ điện cho 5.433 khách hàng, gồm 63 trạm bi n áp với tổng ng ượng Đ u xuất n có máy c t, có s d ng 01 REC 481 SOS 3.2.2 Kết tính tốn Bảng 3.4 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 471 SAIDI CAIDI XT 471 E2 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 2,46 83,4 2,46 34,2 Sự cố 4,84 707,4 4,84 145,8 BQĐK 7,3 790,8 7,3 180 Tổng cộng 3.3 TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY XUẤT TUYẾN 472 E2 3.3.1 Dữ liệu đầu vào Tổng chiều dài n 4,77 km; cấ điện cho 2.964 khách hàng, gồm 11 trạm bi n áp với tổng ng ượng Đ u xuất n có 01 máy c t, có s d ng 01 REC Nghĩa Ninh 3.3.2 Kết tính tốn Bảng 3.5 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 472 E2 SAIDI CAIDI XT 472 E2 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 0,9 32,4 1,00 33,6 Sự cố 1,71 261 1,71 148,2 BQĐK 2,61 293,4 2,71 181,8 Tổng cộng Th c t nh to n tư ng t xuất n lại, k t sa Bảng 3.6: Kết tính toán độ tin cậy cố XT PSS/ADEPT SAIDI CAIDI Số lượng SỰ CỐ SAIFI CAIFI (phút) (phút) khách hàng 2,46 83,4 2,46 0,46 5.433 XT 471 E2 0,94 32,4 0,94 523,2 2.964 XT 472 E2 1,62 52,8 1,62 172,2 3.118 XT 473 E2 1,85 64,2 1,85 390,6 6.978 XT 474 E2 2,22 66,0 2,22 198 6.324 XT 475 E2 2,19 77,4 2,19 254,4 6.316 XT 476 E2 2,76 62,4 2,76 248,4 1.157 XT 477 E2 2,54 76,2 2,54 207,6 3.278 XT 478 E2 15 Bảng 3.7: Kết tính tốn độ tin cậy BQĐK XT PSS/ADEPT CAIDI Số lượng Các XT SAIFI SAIDI (phút) CAIFI (phút) khách hàng 4,84 707,4 4,84 293,4 5.433 XT 471 E2 1,71 261 1,71 516,6 2.964 XT 472 E2 3,21 470,4 3,21 180,6 3.118 XT 473 E2 3,68 494,4 3,68 364,2 6.978 XT 474 E2 4,25 605,4 4,25 238,2 6.324 XT 475 E2 3,71 541,2 3,71 294,6 6.316 XT 476 E2 3,64 456,6 3,64 294,6 1.157 XT 477 E2 4,97 577,2 4,97 228,6 3.278 XT 478 E2 3.4 ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP ĐỒNG HỚI: K t tính ch ti IFI, I I, C IFI, C I I cho toàn ưới phân phối c a Điện l c Đồng Hới sa Bảng 3.8: Kết tính tốn độ tin cậy trạng cho toàn lưới phân phối SAIFI SAIDI (phút) 2,066 67,19 Sự cố 3,88 539,83 BQĐK Tổng cộng 5,95 607,02 3.5 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ Ch ti độ tin cậ năm o Cơng t Điện l c Quảng ình giao cho Điện l c Đồng Hới sa Bảng 3.9: Chỉ tiêu ĐTC Cơng ty Điện lực Quảng Bình giao Điện lực Đồng Hới năm 2018 SAIFI SAIDI (phút) 2,039 59,77 Sự cố 3,73 487,47 BQĐK Tổng cộng 5,769 547,24 Bảng 3.10: Chỉ tiêu ĐTC Cơng ty Điện lực Quảng Bình giao Điện lực Đồng Hới đến năm 2020 Năm 2019 Năm 2020 SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI 52 1,8 44 1,65 Sự cố 425 3,5 397 3,2 BQĐK Tổng cộng 477 5,3 441 4,85 K t mơ tính tốn b ng ph n mềm PSS/ADEPT phù hợp với trạng vận hành tr n ưới điện t nhi n, đối chi u với ch tiêu k hoạch th c độ tin cậy c a ưới điện mà Công t Điện l c Quảng ình giao cho Điện l c Đồng Hới năm đ n năm 16 2020 c n chưa đạt N u khơng có s th c đồng giải pháp cải thiện ưới điện khơng nh ng ảnh hưởng tới việc th c ch tiêu độ tin cậy cung cấ điện c a năm mà c n ảnh hưởng đ n nh ng năm sau 3.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 4.1 GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐTCCCĐ Hai giải pháp chính: - Giải pháp làm giảm s cố - Giải pháp làm giảm thời gian điện 4.1.1 Các giải pháp làm giảm cố (ngăn chặn cố xảy ra) - Nâng cao chất ượng c a thi t b vận hành: S d ng thi t b có chất ượng tốt có tính t động hóa cao, có khả t nối tr ng t m điều n - Trong thi t k , mua s m, l đ t c n ti n: + S d ng dây bọc c ch điện + S d ng s chống nhiễm m n hi c c đường a h v c g n bi n + L đ t chống sét, mỏ h ng cho c c đường a v ng c mật độ sét lớn - Tăng cường công tác ki m tra, bảo ưỡng đường dây, thi t b - Trang b đ đ hư ng tiện công tác quản lý vận hành, bảo ưỡng - Đào tạo đ nâng cao ki n th c tay nghề cho nhân viên vận hành - T ng ước nâng cao t lệ s a ch a ưới điện b ng hình th c hot-line 4.1.2 Các biện pháp làm giảm thời gian điện - L đ t bổ sung thi t b h n đoạn đ giảm thi u khu v c điện - Áp d ng cơng nghệ t động hóa LĐ đ nhanh chóng khoanh vùng s cố - Xây d ng hệ thống mạch kép, mạch v ng … - Kh c ph c s cố nhanh - c đ nh nhanh m s cố s d ng thi t b ch th s cố (Fault Indicator) - Trang b thi t b ch n ng đ x lý s cố - Bồi ưỡng, huấn luyện nhân viên vận hành trình độ kỹ lý s cố Trong khn khổ c a luận văn, t c giả tập trung nghiên c u giải h đề xuất l p thêm thi t b đ ng c t h n đoạn (bổ s ng th m c c C, , C …) nhánh rẽ tập trung nhiều khách hàng quan trọng, c gi n điện bình quân cao Nguyên t c lậ c c hư ng n, giải h c theo: + Số ượng khách hàng c a c c h n đoạn, nhánh rẽ + Số ượng thi t b đ ng c t có c a c c h n đoạn, nhánh rẽ + Khả t nối liên lạc, d phòng liên lạc c a c c h n đoạn, nhánh rẽ 17 + V tr thường n c thao t c, công t c tr n ưới điện mà phải th c th o, đấu lèo ho c đ ng c t thi t b h n đoạn + Quy hoạch giao thông, n cư c a T Đồng Hới Các thi t b đ ng c t l a chọn đ l đ t C chọn ki u Schneider U-series, LBS kín c a hãng JinKwang (Hàn Quốc), có giao th c I C I C đảm bảo thuận lợi việc k t nối ưới điện thông minh, điều n t xa SCADA 4.1.3 Bổ sung thiết bị để phân đoạn Một số t n tr ng chưa c nhiề thi t đ ng c t c tải ho c c h n ố chưa hợ ý Đ c iệt đ c nh ng t n ài hông ố tr ec oser đ th c h n oại s cố đ ng c t h n đoạn , Đ đạt hiệ ả cao c c giải h n ng cao ĐTCCCĐ hải hướng tới việc h n nhỏ ưới điện hối hợ gi a c c thi t c ch T t ng h v c c c c giải h h c nha C c giải h h n đoạn ưới điện c th sa a) Tuyến 471 E2: - Tr n tr c ch nh T ch c 01 REC àm nhiệm v cô ậ s cố h n cư đường Tr n ang Khải i n ạc với T Nh nh rẽ t c ý tậ tr ng nhiề h tải, đ h v c c nhiề h ch hàng an trọng Khi ả s cố đ , m c t đ ng ồn t c động, ảnh hưởng đ n toàn ộ t n Đề ất tha th Ngh c ng C ng đ tha đ t v tr h a tài ng n môi trường, ổ sung thêm ộ T đ th ận tiện hi c t điện công t c đ t ổ s ng th m 01 LB (và ao c ch èm theo) v tr đ n ng cao t nh i n t c c ng cấ điện cho c c T ệnh viện h tải c n ti n đ c iệt - C sở a chọn v tr đ t T T Đ v tr đ đ t Ngh n n việc tha th ng C đ n giản tận ng ại số vật tư TU, C ,… Đồng thời với việc tha th ng C đ ảo vệ cho nh nh rẽ ài, nhiề c ng m trường hợ s cố h a sa C hông điện c c h tải h a trước n (trong đ c h tải an trọng ệnh viện) th hẹ hạm vi s cố b) Tuyến 472 E2: - Tại v tr c C - h a nh nh rẽ Chợ Cộn ng đ thao t c đ ng c t, h n đoạn ới C nà n thao t c đ ng, c t điện ộc hải c t đ t n ẫn đ n điện ất t n o đ v tr nà đề ất ổ s ng c điề hi n đ th ận tiện thao t c đ ng c t giảm hạm vi điện - C sở a chọn v tr đ t tr T ( C - Chợ Cộn) ổ s ng th m trường hợ s cố cơng t c h a sa nh nh rẽ Chợ Cộn hơng c n hải c t t n c) Tuyến 473 E2: 18 -T n t n c nhiề c ng m đấ nối t U, nhiề C h n đoạn, ch c C n m v tr C ng o đ hi c s cố trước C ng thường nhả m c t đ ng ồn, àm tăng hạm vi điện, giảm độ tin cậ c ng cấ điện việc h n đoạn tìm m s cố nhiề thời gian Đề ất ổ sung thêm 01 LBS v tr h a T a Động ổ s ng v tr đ th ận tiện thao t c C 150- a Động ( hông c n hải c t điện C đ ng ồn) - C sở a chọn v tr đ t tr h c v thao t c tr iện na đ c Đ ao c ch v tr iền ề h cv cột h n đoạn, ổ s ng nđ , h c v thao t c đ ng c t CDLL d) Tuyến 474 E2: - Nh nh rẽ rẽ Đ c Th tậ tr ng nhiề h tải, đ h v c c c h ch hàng an trọng, t nhi n hi công t c tr n nh nh rẽ ho c h n đoạn s cố hải c t C đ ất t n t đ ảnh hưởng c c h tải h a sa vậ ổ s ng ( èm ao c ch ) đ h n đoạn nh nh rẽ - Tại v tr đ đ t C đ h n đoạn, t nhi n hi thao t c C nà hải c t Cống t đ ảnh hưởng c c h tải h a sa vậ ổ s ng cột đ th ận tiện thao t c C cột nà ( hông hải c t điện Cống ) - C sở a chọn v tr đ t tr Đ v tr đ thông n n th ận tiện thao t c nh nh rẽ thường th o c ng g n đường giao tr iện na đ c ao c ch h cv th ận tiện thao t c C cột nà ( hông hải c t điện h n đoạn, ổ s ng Cống ) đ e) Tuyến 475-E2: - Khi thao t c C - Đồng n ho c - Nam Trạng hải c t Đồng n, t đ ảnh hưởng đ n c c h tải h a sa vậ ổ s ng 02 n cột M254 M254/1 đ th ận tiện thao t c C cột nà ( hông hải c t điện LBS Đồng n) - C sở a chọn v tr đ t tr h cv Đ v tr iền ề na v tr đ c 01 dao cách h n đoạn, ổ s ng đ h c v thao t c đ ng c t C f) Tuyến 476-E2: - Tại v tr c C - ( ) h a nh nh rẽ T đ thao t c đ ng c t, h n đoạn ới c c C nà n thao t c đ ng, c t điện ộc hải c t Đường Tr nh ẫn đ n điện tr n iện rộng o đ v tr nà đề ất ổ s ng i n đ th ận tiện thao t c đ ng c t giảm hạm vi điện 19 - Đường ất t n ch hông c C đ ảo vệ thao t c đ ng c t, o đ hi c s cố nhả m c t đ ng ồn, g điện tr n iện rộng thời gian đ i m tra t n hiệ s cố c c c ng nhiề thời gian o đ đề ất tha I ng C đ th ận tiện h n đoạn s cố giảm v ng điện - C sở a chọn v tr đ t tr tr nà đ c công t c h a sa nh nh rẽ T C n n ch ổ s ng trường hợ s cố hơng c n hải c t t n tr Đ v tr đ đ t I n n việc tha th ng Cđ n giản tận ng ại số vật tư TU, C ,… Đồng thời với việc tha th ng C trường hợ s cố h a sa C hông nhả m c t đ ng ồn, giảm hạm vi điện th hẹ hạm vi s cố g) Tuyến 477-E2: - Nh nh rẽ t v tr đ nT Trạm chưa c thi t thi t h n đoạn h a sa nh nh rẽ nà cấ điện cho c c h ch hàng đ c iệt an trọng U N t nh ảng ình, ội đồng nh n n t nh, Đài tr ền hình ảng ình Tại m c đ đề ất ng mạch c ng m i n ạc t T trạm đ n T ì th , đề ất (c T èm theo) v tr đ thao t c đ ng c t, h n đoạn Đồng thời, đề ất ổ s ng C v tr h a tài ch nh đ ảo vệ, th ận tiện thao t c đ ng c t giảm hạm vi điện - C sở a chọn v tr đ t tr iện na đ c ao c ch h cv đoạn ưới điện hi s cố c ng h c v thao t c h n đoạn, ổ s ng + V trí M64: g n đường giao thông cột s t nên thuận tiện việc l Cđ h n đ t h) Tuyến 478-E2: - Khi thao tác DCL1i o c (tại ) hải c t C , t đ ảnh hưởng đ n c c h tải h a sa vậ ổ s ng n cột đ th ận tiện thao t c C cột nà ( hông hải c t điện C ) - Khi thao tác DCL 104 - Thành Cổ (tại ) hải c t Tr n ưng Đạo, t đ ảnh hưởng đ n c c h tải h a sa vậ ổ s ng i n cột đ th ận tiện thao t c C cột nà ( hông hải c t điện C ) - C sở a chọn v tr đ t T nà đ c Đ v tr n m s t đường giao thông đ th ận tiện thao t c, v tr ao c ch h c v h n đoạn, ổ s ng đ h c v thao t c T iện na đ c ao c ch h cv th ận tiện thao t c C cột nà ( hông hải c t điện h n đoạn, ổ s ng C ) đ 4.1.4 Xâ dựng đường dâ liên lạc:: Cải tạo, xây dựng mạch liên lạc XT 477 XT 478 Đồng Hới chiều dài 2.410m đường dây cáp ng m 22kV ti t diện mm đấu nối t t RMU Quốc hội thuộc XT 478-Đ đ n t U Đ Đ m 20 đường dây 22kV liên lạc gi a XT 477-Đ T -Đ m - Cải tạo, nâng ti t diện ĐZ nh nh rẽ Hồ Trạm: 360m - XDM n cáp ng m 22kV t TBA Hồ Trạm đ n TBA KS Cosevco Nhật Lệ: 350m 4.2 TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY SAU KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Sau th c c c hư ng n đ đề ất tr n, t ả tính tốn sa Bảng 4.1 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 471 sau thực giải pháp SAIDI CAIDI XT 471 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 2,1 63,6 2,1 30,0 Sự cố 4,01 549,6 4,01 137,4 BQĐK Tổng cộng 6,11 613,2 6,11 167,4 Bảng 4.2 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 472 sau thực giải pháp SAIDI CAIDI XT 472 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 0,9 30,0 1,0 80,43 Sự cố 1,22 168,6 1,34 138,6 BQĐK Tổng cộng 2,12 198,6 2,34 219,13 Bảng 4.3 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 473 sau thực giải pháp SAIDI CAIDI XT 473 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 1,65 53,4 1,7 32,4 Sự cố 3,19 466,8 3,19 146,4 BQĐK Tổng cộng 4,84 520,2 4,89 178,8 Bảng 4.4 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 474 sau thực giải pháp SAIDI CAIDI XT 474 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 1,82 63,6 1,82 34,8 Sự cố 3,29 431,4 3,29 130,8 BQĐK Tổng cộng 5,11 495,0 5,11 165,6 Bảng 4.5 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 475 sau thực giải pháp SAIDI CAIDI XT 475 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 2,21 66,0 2,21 30,0 Sự cố 3,79 533,4 3,79 141,0 BQĐK Tổng cộng 6,0 599,4 6,0 171,0 21 Bảng 4.6 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 476 sau thực giải pháp SAIDI CAIDI XT 476 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 1,46 43,8 1,46 30,0 Sự cố 2,47 334,2 2,47 135,6 BQĐK Tổng cộng 3,93 378,0 3,93 165,6 Bảng 4.7 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 477 sau thực giải pháp SAIDI CAIDI XT 477 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 1,72 61,2 1,72 35,4 Sự cố 3,47 435,0 3,64 125,4 BQĐK Tổng cộng 5,19 496,2 5,436 160,8 Bảng 4.8 : Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 478 sau thực giải pháp SAIDI CAIDI XT 478 SAIFI CAIFI (phút) (phút) 2,51 75,6 2,51 30,0 Sự cố 4,83 560,4 4,83 116,4 BQĐK Tổng cộng 7,34 636,0 7,34 146,4 Bảng 4.9: Kết tính tốn ĐTC sau thực giải pháp cho toàn lưới phân phối SAIFI SAIDI (phút) 1,83 57,63 Sự cố 3,31 444,24 BQĐK Tổng cộng 5,14 501,87 Bảng 4.10: Tổng hợp tiêu ĐTCCCĐ trước sau giải pháp SAIDI SAIFI Chỉ tiêu Trước Sau Giảm Trước Sau 471 E2 790,8 613,2 177,6 7,3 6,01 472 E2 293,4 198,6 94,8 2,61 2,12 473 E2 523,2 520,2 3,0 4,83 4,81 474 E2 558,6 495,0 63,6 5,53 5,11 475 E2 671,4 599,4 72,0 6,47 6,0 476 E2 618,6 378,0 340,6 5,9 3,93 477 E2 519,0 496,2 22,8 6,4 5,19 478 E2 653,4 636,0 17,0 7,51 7,34 Giảm 1,29 0,49 0,02 0,42 0,47 1,97 1,21 0,17 22 T t ả t nh to n nhận thấ c c ch ti ĐTCCCĐ sa hi th c c c giải h đề giảm đạt c c a hoạch ì c c số iệ t nh to n a tr n thông tin điện năm n n thời gian ti theo th c c c giải h đ tư c n c c c giải h vận hành, ản ý t đ rút ng n thời gian điện, số n điện n n c c ch ti ĐTCCCĐ c ng tha đổi theo chiề hướng giảm đảm ảo th c m c ti đề C c thi t đ t hải c t nh đồng ộ với hệ thống ưới điện c , tr nh trường hợ nhiề oại thi t , ch ng oại, c ch vận hành h c nha g h hăn cho người thao t c, éo ài thời gian thao t c, c an toàn cho ưới điện người 4.3 CÁC GIẢI PHÁP KHÁC 4.3.1 Giảm suất cố Th c c c giải h nhanh ch ng ngăn ng a s cố tr n ưới điện sa đ t c c ộ n ch đ s đ ng c c đường tr ng s ng nhôm tr n Đối với c c v vi hạm hành ang t n mà ng n nh n ch an o c c đ n v ng g hối hợ với đ a hư ng đ ý ới c c s cố o hư hỏng thi t Theo đ nh đ nh i m tra ảo ưỡng thi t đ h t ngăn ng a s cố Th o gỡ, tha th c c ộ chống sét van, s ng năm ia cố hệ thống ti đ a trạm, ti đ a cột đảm ảo tr số theo ỹ th ật Tại c c h v c g n i n (nhiễm m n) tha th c c s gốm, s th tinh ng s o mer đ tr nh h ng điện hi g trời mưa h n, ẩm ướt ng m hồng ngoại đo nhiệt độ c c mối nối, c c đường đ thời ý c c tượng ất thường c a ưới điện 4.3.2 Công nghệ hotline Đ năm , ảng ình đ tri n hai công nghệ s a ch a điện n ng vệ sinh ưới điện ng nước c cao ệ sinh ưới điện ng nước c cao Trước đ , hi đường nhiễm ẩn, đ n v c t điện số h v c đ vệ sinh Nh ng công đoạn nà àm th công, nhiề thời gian, ảnh hưởng đ n công t c ch v h ch hàng hơng an tồn cho người ao động ới cơng nghệ vệ sinh hot ine, công nh n c th àm vệ sinh tr c ti tr n đường vận hành mà hông c t điện, v a ti t iệm thời gian, ti t iệm nh n c, n ng cao độ tin cậ a ch a điện n ng (hot ine) Kh c với s a ch a tr ền thống hải c t điện c th s a ch a ho c tha th thi t điện tr n đường điện, tr cao th , với công nghệ hot ine, người công nh n s a 23 ch a "n ng" tr n đường mang điện, giú giảm thời gian c t điện đ ng nh c i m tra, ảo trì, ảo ưỡng, tha th , đấ nối, vệ sinh s c ch điện đ ngăn ng a, giảm thi s cố tr n ưới điện 4.3.3 Ứng dụng SCADA C c thi t , C, U đề đ t hệ thống t điề hi n C sẵn sàng cho việc t nối tr ng t m điề hi n, g h n giảm thời gian thao t c đ ng c t, tìm h c h c s cố tr n ưới điện 4.3.4 Tối ưu hóa thao tác công tác lưới điện Đảm ảo thao t c tr n ưới điện h c v công t c đ đ c c ước sa Nhận ệnh t tr c an vận hành đ thao t c đ ng c t o ại tr c an vận hành Th c c c thao t c ti đ a, c c iện h an toàn ổ s ng àn giao ại cho đ n v công t c Đối với c c công t c tr n ưới điện c đ n v thi công ch ẩn đ đ vật tư, thi t , hư ng tiện, người đ hồn thành cơng việc theo thời gian đ đăng ý iệc s ch c t điện c n t hợ c c công t c hạ với tr ng , hông th c c t c c t n tr ng , hạ n th ng 4.4 KẾT LUẬN 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Trong c c năm a, Điện l c Đồng Hới ln hồn thành nhiệm v giao, cung cấ điện an toàn, liên t c, độ tin cậy cung cấ điện ngà n ng cao, đ ng nhu c u phát tri n kinh t xã hội đời sống c a nh n n tr n đ a bàn Đề tài “Đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” đ th c số nội dung sau: Đ th thập, khảo sát trạng độ tin cậ ưới điện phân phối Điện l c Đồng Hới năm v a qua; phân tích tổng hợp d liệu ph c v t nh to n ĐTC c ng cấ điện b ng ph n mềm PSS/ADEPT Xây d ng s đồ t nh to n c ản d liệ đ vào đ t nh to n ĐTC c ng cấp điện ưới điện phân phối Điện l c Đồng Hới với k t xác, thời gian nhanh Đề xuất xây d ng số mạch liên lạc đ khép vòng xuất n 22 kV; hoán chuy n, l đ t bổ sung thi t b h n đoạn c độ tin cậy cao v trí thích hợ đ n ng cao ĐTC c ng cấ điện đồ t nh to n ưới điện trung th đ ng c a Điện l c Đồng Hới không ch s d ng đ t nh ĐTC c ng cấ điện mà có th s d ng lâu dài, ph c v cơng tác tính tốn hư ng th c vận hành, t nh TTĐN, tìm v tr đ t bù hỗ trợ cho cán kỹ thuật việc l a chọn danh m c đ tư ch nh c, hiệu Kiến nghị: Đề ngh đẩy nhanh ti n độ th c d n “ ng TBA 110 kV Bảo Ninh đấu nối”, g h n n ng cao ĐTC c ng cấ điện cho thành phố Đồng Hới, đồng thời làm giảm đ ng TTĐN cho ưới điện khu v c Căn c ti n độ th c d n h c tr n đ a àn như: TBA 110 kV Bố Trạch, 110 kV Tây b c n đ xây d ng mạch vòng liên k t gi a xuất n 22 kV c a TBA 110 kV lân cận với ưới điện Thành phố Đồng Hới Trang b đồng c c hư ng tiện, d ng c đ xây d ng Điện l c Đồng Hới đội s a ch a điện nóng (Hotline) Trang b thi t b áp d ng công nghệ thi t b phát h ng điện c c bộ; thi t b ki m tra nhanh MBA sau s cố, Camera nhiệt c m ta đ giú người vận hành sớm phát hiện tượng, ng c tiềm ẩn s cố a đ giúp giảm thời gian điện, nâng cao độ tin cậy cung cấ điện cho khách hàng T đề tài số hạn ch đ nh mong r ng với giải h đ đề xuất góp ph n c ng Điện l c Đồng Hới n ng cao độ tin cậy cung cấ điện, hoàn thành ch ti đ Cơng t Điện l c Quảng ình giao c c năm ti p theo ... điện phân phối Thành phố Đồng Hới, t nh Quảng Bình Chư ng Đề xuất giải h n ng cao độ tin cậy cung cấ điện ưới điện phân phối Thành phố Đồng Hới, t nh Quảng Bình 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN... Đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đ th c số nội dung sau: Đ th thập, khảo sát trạng độ tin cậ ưới điện phân phối Điện. .. TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN 2.1.1 Khái niệm chung độ tin cậy Độ tin cậy xác suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình