Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn

26 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:43

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HOÀNG HIẾU TRUNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THỊ XÃ BA ĐỒN Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 8520201 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VINH TỊNH Phản biện 1: TS TRẦN TẤN VINH Phản biện 2: TS LÊ ĐỨC TÙNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật điện họp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng - Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển KTXH, đặc biệt sau năm đổi mới, nhu cầu điện Việt Nam đòi hỏi ngày cao “ chất” lẫn “lượng” Đáp ứng “đủ điện” với chất lượng ngày tốt cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đất nước “sứ mệnh” sống ngành Điện Hệ thống điện phân phối khâu cuối hệ thống điện, đưa điện trực tiếp đến khách hàng sử dụng điện Với vai trò phân phối đến tận hộ tiêu thụ, nên khối lượng LĐPP lớn nhiều so với lưới truyền tải Tuy nhiên, nguồn vốn hạn hẹp, ưu tiên cho đầu tư phần nguồn, phần lưới truyền tải nhằm tắt đón đầu nhu cầu sử dụng điện hạn chế phần việc ĐTXD cho lưới phân phối Đối với doanh nghiệp, làm để tận dụng nguồn vốn cách hợp lý, làm để phát huy hiệu nguồn lực mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, then chốt định thành bại doanh nghiệp Xuất phát từ lý trên, đồng thời người công tác Công ty Điên lực Quảng Bình – đơn vị thực chức quản lý LĐPP kinh doanh bán lẻ điện năng, chọn đề tài “ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh tế lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn” với mong muốn đóng góp phần sức cho doanh nghiệp cách: Đưa giải pháp, đề xuất hợp lý điều kiện nguồn vốn ĐTXD hàng năm eo hẹp, đủ để chống tải lưới điện Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu kinh tế lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn cách nâng cao khã tải, giảm TTĐN, nâng cao chất lượng điện Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn có tính đến kết lưới khu vực Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết thực tiễn: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Phương pháp thực tiễn: Tên đề tài:“ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh tế lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn” Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Xây dựng phương pháp luận/giải pháp nâng cao hiệu kinh tế lưới điện phân phối điều kiện hạn chế vốn ĐTXD - Ý nghĩa thực tiễn: Có thể áp dụng cho lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn huyện Quảng Trạch năm tới định hướng cho năm sau Cấu trúc luận văn Mở đầu Chương 1: Tổng quan LĐPP giới thiệu chương trình ứng dụng Chương 2: Hiện trạng LĐPPthị xã Ba Đồn Kết quản tính tốn TTĐN lưới phân phối trạng Chương 3: Đề xuất giải pháp Nâng cao hiệu kinh tế LĐPP thị xã Ba Đồn Kết luận kiến nghị CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 1.1.1 Giới thiệu chung lưới điện phân phối 1.1.2 Vai trò, đặc điểm lưới phân phối 1.1.2.1 Vai trò hệ thống lưới phân phối là: cung cấp điện trực tiếp đến khách hàng khu vực 1.1.2.2 Đặc điểm: a Sơ đồ hình tia: b Sơ đồ mạch vòng: TỔN THẤT CƠNG SUẤT- PHƯƠNG PHÁP TÍNH Tổn thất cơng suất - Khi truyền tải điện từ nguồn đến hộ tiêu thu phần tử mạng điện có tổng trở nên gây tổn thất cơng suất điện áp Phương pháp tính tổn thất cơng suất: Tổn thất công suất đường dây tải điện: a Đường dây có phụ tải b Đường dây có nhiều phụ tải : Tổn thất cơng suất qua máy biến áp: S0 = P0 + j Q0 (1.24) Q0 = I0Sdm/100 (1.25) TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG- PHƯƠNG PHÁP TÍNH Tổn thất điện Tổn thất điện chia thành loại, tổn thất điện kỹ thuật tổn thất điện phi kỹ thuật Tổn thất điện kỹ thuật TTĐN gây chất vật lý hệ thống, lượng điện tiêu hao tất yếu xảy trình truyền tải phân phối điện Tổn thất điện phi kỹ thuật hay gọi TTĐN thương mại tình trạng vi phạm sử dụng điện lấy cắp điện hình thức khác nhau, lỗi quản lý trình kinh doanh công tơ chết, cháy không xử lý kịp thời, ghi sót ghi sai số, đấu nhầm, đấu sai hệ thống đo đếm Những yếu tố làm ảnh hưởng tăng TTĐN Khi lượng điện trình truyền tải đến hộ tiêu thụ cao, hiệu ích đưa lại kém, yếu tố ảnh hưởng làm tăng TTĐN kể đến là: a Về mặt kỹ thuật: b Về mặt thương mại: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TTĐN LĐPP xác định theo công thức sau: t A 3R I t2 dt (1.30) o Phương pháp tích phân đồ thị Giả sử quy luật biến thiên dòng điện (Hình 1.8) (Hình 1.9), hệ tọa độ I-t Chia trục hoành t thành n đoạn với độ dài ∆t Như việc xác định TTĐN thay việc tính diện tích hình chữ nhật (Hình 1.8) hay hình thang (Hình 1.9) Biểu thức dấu tích phân trường hợp thứ : T t n I dt o t I t t Hình 1.1 Đồ thị phụ tải chữ nhật hóa t n n I t2 t (1.31) Hình 1.2 Đồ thị phụ tải hình thang hóa Hiện nay, với hỗ trợ chương trình quản lý, việc lấy đồ thị phụ tải ngày đặc trưng tương đối dễ dàng cho số liệu xác, phương pháp tích phân đồ thị sử dụng rộng rãi Phương pháp dòng điện trung bình bình phương T A 3RI tbbp T 3R I t2 dt (1.35) o Phương pháp thời gian tổn thất Phương pháp đường cong tổn thất Phương pháp tính tốn TTĐN theo quy định EVN 24 A Ao Ati = ΔP0.T +ΔPMax T.Kđt (1.49) i o Trong đó:  ΔA: Tổn thất điện giai đoạn xét kWh  ΔP0: Tổn thất công suất không tải (kW)  ΔPmax: Tổn thất công suất thời điểm công suất cực đại lưới điện (kW)  T: Thời gian tính tốn giai đoạn xem xét TTĐN giờ)  Kđt: Hệ số đồ thị phụ tải ảnh hưởng đến TTĐN giai đoạn tính tốn 24 K đt ( Si ) x Smax 24 (1.50) Si, Smax : giá trị phụ tải đầu xuất tuyến thời điểm ti tmax Đây phương pháp kết hợp phương pháp đường cong tổn thất phương pháp tích phân đồ thị Phương pháp kết hợp với tính tốn tổn thất cơng suất thành phần biến thiện PSS/ADEPT cho kết tương đối xác sử dụng rộng rãi để tính TTĐN lưới điện phân phối BÙ KINH TẾ TRÊN LƯỚI PHÂN PHỐI Ý nghĩa việc bù kinh tế lưới phân phối: Việc bù CSPK cho lưới điện có tích cực sau: Giảm tổn thất cơng suất mạng điện Giảm tổn thất điện áp mạng điện Tăng khả truyền tải đường dây máy biến áp Tính tốn bù tối ưu lưới phân phối: Gọi Z chi phí tính tốn tồn năm đặt tụ điện tĩnh có dung lượng Qb mạng điện có phụ tải S=P+jQ Phí tổn Z bao gồm phần: a/ Phí tổn đặt tụ điện : Z1 =(avh+atc)Kb = (avh+atc) Kb* Qb (1.54) b/Phí tổn tổn thất điện thân TĐT tiêu thụ Z2 =C0.∆Ab= C0 P*b.T = C0 P*b Qb.T (1.55) c/Phí tổn tổn thất điện mạng điện sau có đặt TĐT: (Q Qb )2 R Z3 = C0 ∆A = C0∆Pτ = C0 U2 (1.56) Vậy phí tổn tính tốn tổng mạng điện sau đặt TĐT : Z Z1 Z Z3 (avh atc ) Kb*Qb C0 Pb*.Qb T C0 (Q Qb )2 R U2 (1.57) Để xác định công suất tụ điện tỉnh ứng với phí tổn tính tốn bé ta lấy đạo hàm Z tổng theo Qb cho không Z Qb (avh atc ) Kb* C0 Pb* 2C0 (Q Q0 ) R U2 (1.58) (avh atc ) Kb* C0 Pb* 2C0 (Q Q0 ) R U2 (1.59) Từ : Z Qb Việc tính bù kinh tế tiến hành cho nhánh độc lập Nếu nhánh có nhiều phụ tải phương pháp tính tốn tương tự Để xác định dung lượng bù kinh tế hộ tiêu thụ ta phải lấy đạo hàm Z tổng theo Qbi (i = 1- n) cho đạo hàm khơng Với hệ phương trình ta tìm dung lượng cần Qbi Nếu Qbk hộ k khơng hợp lý mặt kinh tế , ta thay Qbk khơng phương trình Z Qb giải lại hệ phương trình lần GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, TÍNH TỐN LĐPP ÁP DỤNG TRONG LUẬN VĂN Hệ thống thông tin quản lý khách hàng CMIS: Hệ thống Thông tin Quản lý Khách hàng viết tắt CMIS – Customer Management Information System)của EVN Trong phạm vi luận văn này, tác giả sử dụng chủ yếu phân hệ tổn thất để trích xuất: - Số liệu TTĐN cấp điện áp TBACC; Điện cái, điện thương phẩm, tỷ trọng thành phần XTTA; - Sản lượng điện TBAPP để xác định Ptb, từ sử dụng số liệu nhập vào chế độ PSS/ADEPT; - Công suất MBAPP, hệ số nhân, mã điểm đo gắn với TBAPP để phối hợp với MDMS xác định Pmax, mức độ mang tải Hệ thống quản lý liệu đo đếm – MDMS EVNCPC Hiện tại, hầu hết hệ thống công tơ tổng TBAPP, khách hàng lớn, lắp đặt công tơ điện tử, kết nối từ xa quản lý Hệ thống quản lý liệu đo đếm MDMS EVNCPC MDMS viết tắt Meter Data Management System, hệ thống chương trình trình quản lý khai thác hiệu Trong phạm vi luận văn này, tác giả sử dụng MDMS, SCADA số chương trình phụ trợ khai thác để xây dựng số liệu sau: - Biểu đồ ngày điển hình mùa mưa mùa nắng xuất tuyến trung áp - Đồng thời sử dụng MDMS xác định Pmax điểm đo TBAPP từ xác định mức mang tải TBA - Xác định điện áp nút để đối chiếu với việc tính tốn trào lưu cơng suất Hướng dẫn sử dụng MDMS số giao diện Giới thiệu chương trình tính tốn PSS/ADEPT-5.0 Tổng quan PSS/ADEPT-5.0 Module tính tốn trào lưu cơng suất Load Flow Các thơng tin có từ tốn phân bố cơng suất trị số điện áp góc pha nút, dòng cơng suất tác dụng cơng suất phản kháng nhánh trục chính, tổn thất công suất phản kháng tác dụng mạng điện, vị trí đầu phân áp máy biến áp trường hợp giữ điện áp nút giới hạn cho phép Module tính tốn điểm dừng tối ưu TOPO - Định hình hệ thống hình tia để có tổn thất cơng suất tác dụng nhỏ sở khóa đóng cắt có sẵn hữu lưới Module Capo tính tốn bù kinh tế Tương tự lý thuyết bù tối ưu, module thực tính tốn lắp đặt tụ bù thứ n, độ lớn sF Tất nút hợp lệ lưới điện xem xét để tìm vị trí đặt tụ bù cho số tiền tiết kiệm lớn nhất; giả sử công suất thực tiết kiệm xP kW công suất phản kháng tiết kiệm xQ kVAr Năng lượng tiết kiệm trình bảo trì diễn khoảng thời gian, sử dụng đại lượng thời gian tương đương, gọi Ne: Như giá trị lượng tiết kiệm là: SavingsF = 8760.Ne.(xP.cP + xQ.cQ) Giá trị chi phí mua tụ bù là: CostF = sF.(cF + Ne.mF) Nếu tiền tiết kiệm lớn chi phí, CAPO xem xét đến tụ bù thứ n+1 ; tiền tiết kiệm nhỏ CAPO bỏ qua tụ bù thứ n ngừng tính tốn KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận văn nêu rõ đặc điểm, vai trò tầm quan trọng lưới phân phối giới thiệu lý thuyết tính tổn thất cơng suất, phương pháp tính tổn thất điện có nêu cách tính tốn theo qui định EVN , lý thuyết bù tối ưu phạm vi áp dụng phương pháp Đây phần lý thuyết liên quan đến việc tính tốn tiêu kỹ luật lưới điện quan trọng, định đến hiệu kinh tế tron quản lý vận hành Đồng thời, luận văn giới thiệu số phần mềm ứng dụng để trích rút xử lý số liệu đầu vào thông số lưới điện (CMIS3.0; MDMS CPC) Bất kỳ chương trình, giải thuật tính tốn xác số liệu đầu vào tin cậy Hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng Hệ thống quản lý khai thác thông tin hiệu dụng cho việc khai thác quản lý lưới điện Với chương trình tính tốn áp dụng, tác giả giới thiệu việc sử dụng phần mềm PSS/ADEPT5.0 để tính tốn tiêu kinh tế kỹ thuật lưới phân phối xác định phần mềm phù hợp với lý thuyết nêu Tóm lại: Trong chương luận văn giới thiệu cung cấp cơng cụ để tính tốn tiêu kỹ thuật có ảnh hưởng đến hiệu kinh tế mạng điện nói chung mạng phân phối nói riêng CHƯƠNG HIỆN TRẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI THỊ XÃ BA ĐỒN KẾT QUẢ TÍNH TỐN TTĐN LƯỚI PHÂN PHỐI HIỆN TRẠNG HIỆN TRẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI THỊ XÃ BA ĐỒN Vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế xã hội thị xã Ba Đồn 2.1.1.1 Vị trí địa lý: 2.1.1.2 Khí tượng thủy văn: - Khí hậu chia mùa, mùa mưa từ tháng 10 năm trước đến tháng năm sau, mùa khô từ tháng đến tháng 2.1.1.3 Đặc điểm kinh tế xã hội: - Kinh tế thị xã tiếp tục tăng trưởng cao, hầu hết tiêu ngành kinh tế đạt kế hoạch đề ra, kết cấu hạ tầng quan tâm đầu tư xây dựng Tổng quan lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn Nguồn điện: Lưới phân phối: a Qui mô: Qui mô LĐPP thuộc quản lý Điện lực Quảng Trạch sau: Bảng 2.1 Tổng hợp qui mô lưới phân phối Điện lực Quảng Trạch Số liệu thực tế Tên xuất tuyến Lưới trung áp XT 471 Văn Hóa XT 473 Văn Hóa XT 471 Ba Đồn XT 473 Ba Đồn XT 475 Ba Đồn XT 477 Ba Đồn XT 478 Ba Đồn XT 472 Hòn La Chiều dài đường dây (km) N KH Tổng điện 25.86 44.99 14.29 60.17 26.09 30.16 47.19 2.43 0.48 1.12 0.39 0.33 2.09 2.96 5.37 0.05 26.34 46.11 14.67 60.49 28.18 33.12 52.56 2.48 Số TBA (trạm) N điện KH Tổng 24 27 17 44 41 30 33 5 10 16 30 32 20 49 51 35 49 Dung lượng TBA (kVA) N KH Tổng điện 4365 4380 4890 7641.5 9590 4610 6580 2520 1435 880 980 1760 1720 5030 890 6885 5815 5770 8621.5 11350 6330 11610 890 Tên xuất tuyến XT 474 Hòn La XT 476 Hòn La XT 478 Hòn La XT 371 Ba Đồn XT 373 Sông Gianh Lưới 22kV sau 110kV Văn Hóa Lưới 22kV sau 110kV Ba Đồn Lưới 22kV sau 110kV Hòn La Tổng 22kV Tổng lưới 22kV Tổng lưới 35kV Tổng ĐLQT Số liệu thực tế 3.28 4.56 52.80 20.37 2.05 6.64 5.47 1.08 5.33 11.21 58.27 21.45 40 24 18 28 58 160 860 5831.5 350 1230 11010 7840 560 1390 11870 13672 910 20.22 0.80 21.03 18 23 2785 3910 6695 70.85 1.60 72.45 51 11 62 8745 3955 12700 177.90 11.13 189.03 165 39 204 33312 10370 43682 63.07 14.20 77.28 45 49 94 6851.5 20970 27822 20.37 20.37 40.60 372.79 1.08 1.08 1.88 29.89 21.45 21.45 42.48 402.68 2 20 283 1 6.00 106 3 26 389 350 350 3135 52393 560 560 4470 40325 910 910 7605 92718 - Số lượng khách hàng sử dụng điện: 58.381 b Đặc điểm: - Lưới trung áp 22kV địa bàn hệ thống pha dây, trung tính nối đất trực tiếp Kết cấu chủ yếu tuyến đường dây không - Các TBAPP địa bàn chủ yếu có kết cấu trạm treo cột ngồi trời Cơng suất mang tải trạm biến áp hạ toàn huyện từ 55-60 %; khu vực xã đông dân cư mang tải 60-80 % Tuy nhiên có số trạm tình trạng tải cục đến mùa vụ nuôi tôm hoạt động sản xuất kinh doanh khác - Lưới điện hạ áp: 400V ( với lưới pha dây) 230V ( pha dây), vận hành theo sơ đồ hình tia, trung tính nối đất trực tiếp Kết lưới lưới phân phối trạng: + Trạm 110kV Ba Đồn: - Máy biến áp T1-25000 kVA-110/35/22 kV cấp tải XT 22kV Ba Đồn phần huyện Quảng Trạch Tại TC Roòn: MC 471, 472 cắt XT 471 nhận điện từ XT 477/Ba Đồn; XT 473, 474 475 nhận điện từ XT 478/Ba Đồn - Máy biến áp T2-25000 kVA-110/35/22 kV cấp điện đến TC C31 không cấp tải XT 371 chưa khôi phục lại hư hỏng sau bão số 10/2017 Các điểm mở: LD51 Nuôi tôm 471 Ba Đồn-475 Ba Đồn ; DCL 89-4 Chợ xép 473Ba Đồn, 475 Ba Đồn ; MC 488 Pháp Kệ 478 Ba Đồn – 473 Ba Đồn ; DCL 85-1 Quảng Xuân FCO 9-4 Quảng Hưng 477 Ba Đồn – 478 Ba Đồn ; MC 471, 472 TC Roòn lên lạc 110kV Ba Đồn 110 kV Hòn La thơng qua trạm cắt Ròn , cung M63 XT 371/Ba Đồn + Trạm 110kV Văn Hóa: - Máy biến áp T1-25000 kVA-110/22/6 kV cấp tải lưới 22kV khu vực thị xã Ba Đồn thông qua xuất tuyến 471 Văn Hóa 475 Văn Hóa XT 475 cấp tải cho XT 471, 472 TTG Minh Cầm; MBA T1/Minh Cầm-3200kVA chế độ dự phòng MC 331, 431 cắt 10 XT 473 Văn Hóa 10,175,812.00 235,723.00 2.32 7,095,713.00 139,303.00 1.96 XT 471 Ba Đồn 11,575,815.00 255,174.00 2.20 8,261,706.00 140,456.00 1.70 XT 473 Ba Đồn 18,330,986.00 523,293.00 2.85 13,602,455.00 278,811.00 2.05 XT 475 Ba Đồn 18,997,350.00 547,956.00 2.88 14,176,478.00 333,683.00 2.35 XT 477 Ba Đồn 8,386,441.00 217,298.00 2.59 9,167,869.00 233,524.00 2.55 XT 478 Ba Đồn 19,987,951.00 558,198.00 2.79 13,115,782.00 302,372.00 2.31 XT 472 Hòn La 327,605.00 14,527.00 4.43 219,494.00 7,941.00 3.62 XT 474 Hòn La 662,641.00 21,563.00 3.25 457,942.00 14,805.00 3.23 XT 476 Hòn La 4,190,734.00 227,176.00 5.42 4,048,272.00 147,300.00 3.64 XT 478 Hòn La 16,195,702.00 692,448.00 4.28 10,443,168.00 340,023.00 3.26 XT 371 Ba Đồn XT 373 SG 41,073,782.00 1,243,060.00 3.03 Không VH Không VH 15,798,670.00 509,525.00 3.23 41,024,400.00 1,901,863.00 4.64 Lưới 22kV sau 110kV Văn Hóa 19,672,839.00 436,388.00 2.22 14,714,714.00 300,190.00 2.04 Lưới 22kV sau 110kV Ba Đồn 77,278,543.00 ,101,919.00 2.72 58,324,290.00 1,288,846.00 2.21 Lưới 22kV sau 110kV Hòn La 21,376,682.00 955,714.00 4.47 5,168,876.00 510,069.00 3.36 Tổng 22kV Điện lực Quảng Trạch 118,328,064.00 3,494,021.00 2.95 8,207,880.00 ,099,105.00 2.38 Tổng 35kV khu vực Ba Đồn 56,872,452.00 1,752,585.00 3.08 1,024,400.00 1,901,863.00 4.64 KẾT QUẢ TÍNH TỐN TTĐN LƯỚI PHÂN PHỐI HIỆN TRẠNG Phạm vi cơng cụ tính tốn: Các thông số/ số liệu đầu vào Module Load Flow Các thơng số hệ thống tính tốn Các thơng số cấu trúc lưới điện: Biểu đồ phụ tải xuất tuyến 22kV: Để thực việc tính TTĐN, ta xây dựng phép tính TTCS theo mùa ứng với đồ thị phụ tải đặc trưng mùa Số liệu cơng suất ngày điển hình mùa mưa lấy bình quân 31 ngày tháng 3/2018 bảng 2.8 Số liệu cơng suấtngày điển hình mùa khơ lấy bình qn 31 ngày tháng 7/2018 bảng 2.9 + Biểu đồ công suất Tổng lưới 22kV mùa mưa (Hình 2.5) + Biểu đồ cơng suất Tổng lưới 22kV mùa khơ (Hình 2.6) 11 Nhận xét nhìn chung hình dáng biểu đồ công suất theo mốc thời gian xuất tuyến tương tự Theo cơng suất phân thành nhóm ( sau áp dụng tính toán CAPO) gồm: Mốc thời gian cao điểm từ 10h30 đến 12h 17h đến 20h; Mốc thời gian thấp điểm từ 22h đến 4h; Giờ bình thường lại +Hệ số Kđt: Hệ số đồ thị phụ tải ảnh hưởng đến TTĐN giai đoạn tính tốn theo cách tính EVN ∑ Pi, Pmax : giá trị phụ tải đầu xuất tuyến thời điểm ti tmax Số liệu phụ tải - Số liệu tải Pbase nhập PSS/ADEPT giá trị P trung bình phụ tải tháng đại diện, ví dụ nút tải M tháng 7/2018 có sản lượng điện nhận A kWh Pbase nhập vào nút tải có gián trị Pbase = Ptb = A/31/24 - Chi tiết số liệu phụ tải Phụ lục 2: Thông số phụ tải mùa mưa, mùa khô LĐPP thị xã Ba Đồn Tính tốn TTĐN xuất tuyến 471 Văn Hóa theo phương pháp Các phương pháp tính Tính TTĐN XT471 Văn Hố theo biểu đồ cơng suất ngày điển hình theo Căn số liệu công suất P theo bảng 2.8 , sử dụng phần mềm PSS/ADEPT tính tốn TTCS module LOAD FLOW ta có kết bảng 2.12 : Bảng 2.4 Tổn thất cơng suất theo XT471 Văn Hóa tính từ PSS/ADEPT Giờ P(kW) P(kW) Giờ P(kW) P(kW) Giờ P(kW) P(kW) Giờ P(kW) P(kW) 789 4.673 933 6.284 13 973 6.799 19 1702 19.979 769 4.472 1095 8.431 14 1096 8.459 20 1465 14.791 TTĐN tháng 3/2018 là: 746 4.259 1232 10.558 15 1171 8.097 21 1283 11.414 742 4.223 10 1646 18.667 16 1322 12.111 22 1033 7.558 At3 796 4.751 11 1546 16.500 17 1829 23.051 23 875 5.602 973 6.766 12 1057 7.892 18 1746 21.031 24 822 5.021 ∑ = 14,505 x31x24+31x 4,673+4,442+4,259+4,223+……… + 5,021 = 18520,3 (kWh) At3(%) =18520,3/857090x100% = 2,160 (%) P(KW) 12 Biểu đồ cơng suất ngày điển hình mùa mưa tổng lưới 22kV 20000 15000 10000 5000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 GIỜ P(KW) Hình 2.1 Biểu đồ cơng suất Tổng lưới 22kV mùa mưa Biểu đồ công suất ngày điển hình mùa khơ tổng lưới 22kV 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 GIỜ 10 11 12 13 14 15 16 17 Hình 2.2 Biểu đồ công suất Tổng lưới 22kV mùa khô 18 19 20 21 22 13 Tính tổn thất điện theo phương pháp EVN Kđt =∑ ∆A = ΔPkt.T+ ΔPmax T.Kđt = ΔPkt x24x31+ ΔPmax x24x31x.Kđt = 0,431 ; Pmax = 23,501 kW = 14,505 x31x24+23,501x24x31x0,431 = 18423,61 (kWh) At3% =18423,61/857090x100% = 2,150 (%) Như sai lệch phương pháp tính khơng đáng kể, nhiên tính phương pháp độ cao hơn, số phép tính tăng đáng kể gia tăng khối lượng tốn, vây chọn phương pháp tính theo EVN cho toàn tổng thể lưới trung áp 22kV Ba Đồn Kết tính tốn TTĐN LĐPP trạng/so sánh thực hiện: Kết tính tốn: Áp dụng phương pháp tính EVN, tính tốn TTĐN trạng cho tồn xuất tuyến ta có kết sau: Bảng 2.15: Hợp kết tính tốnvà số liệu thực So sánh kết thực hiện: Từ kết cho thấy TTĐN tính tốn cho cấp 22kV tồn Điện lực 2,16 %, tổn thất thực toàn Điện lực 2,23%, số chấp nhận phản ánh chất lưới KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương, tác giả nêu phương pháp thực thống kê số liệu SXKD Điện lực sở để so sánh đối chiếu với kết tính tốn, đặc biệt tiêu TTĐN, tiêu quan trọng đánh giá hiệu kinh tế lưới phân phối Tác giả thiết lập tính tốn TTĐN trạng phần mềm PSS/ADPET biểu đồ công suất ngày điển hình.Việc tính tốn thiết lập theo hai mùa: Mùa mưa mùa khơ, sơ đồ tính tốn cật nhật đầy đủ thông tin đến thời điểm lập luận văn Các chương trình quản lý CMIS, MDMS, SCADA vận dụng để thiết lập thông số đầu vào chương trình, nguồn số liệu tin cậy kết đầu xác Nội dung chương phù hợp với tiêu đề thân 14 Bảng 2.5 Hợp kết tính tốn lưới trạng 2018 kết thực Ao TT 10 11 I II III IV Tên xuất tuyến XT471 Văn Hóa XT 473 Văn Hóa XT471 Ba Đồn XT473 Ba Đồn XT475 Ba Đồn XT477 Ba Đồn XT478 Ba Đồn XT472 Hòn La XT474 Hòn La XT476 Hòn La XT478 Hòn La Sau TBA 110kV Văn Hóa Sau TBA 110kV Ba Đồn Sau TBA 110kV Hòn La TỔNG LƯỚI 22KV Kết tính toán TTĐN trạng năm 2018 At Ao At Kết thực TTĐN Điện lực (%) ∑A Thanh 2018 11,457,540.00 10,561,200.00 13,713,992.64 20,535,456.96 21,454,626.24 14,320,100.16 19,552,062.72 333,060.00 694,500.00 6,168,371.43 15,755,195.96 (kWh) 132446.88 112733.856 85530.24 185764.896 217771.776 116867.52 205254.72 17052.48 30087.36 203781.6 257135.328 (kWh) 109799.847 114094.3171 103178.0112 206474.4077 201651.7898 155113.3313 221684.2184 1192.734098 2318.753964 23174.03457 200762.8315 (%) 1.16 1.07 0.62 0.90 1.02 0.82 1.05 5.12 4.33 3.30 1.63 (%) 0.96 1.08 0.75 1.01 0.94 1.08 1.13 0.36 0.33 0.38 1.27 (%) 2.11 2.15 1.38 1.91 1.95 1.90 2.18 5.48 4.67 3.68 2.91 A-2017 2.11 2.32 2.20 2.85 2.88 2.59 2.79 4.43 3.25 5.42 4.28 A8T/2018 2.11 1.96 1.70 2.05 2.35 2.55 2.31 3.62 3.23 3.64 3.26 A-3/2018 2.50 1.80 1.74 2.20 2.29 2.98 2.79 3.87 3.09 3.28 3.63 A7/2018 2.04 1.61 0.29 2.16 2.59 2.61 2.57 3.16 3.29 3.49 2.69 22,018,740.00 245,180.74 223,894.16 1.11 1.02 2.13 2.22 2.04 2.17 1.84 89,576,238.72 811,189.15 888,101.76 0.91 0.99 1.90 2.72 2.21 2.40 2.17 22,951,127.39 508,056.77 227,448.35 2.21 0.99 3.20 4.47 3.36 3.52 2.92 134,546,106.11 1,564,426.66 1,339,444.28 1.16 1.00 2.16 2.95 2.38 2.57 2.23 15 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THỊ XÃ BA ĐỒN 3.1 TỔNG QUAN Có nhiều giải pháp để nâng cao HQKT lưới điện, nhiên điều kiện hạn chế vốn ĐTXD, tác giả chủ yếu tính xem xét giải pháp hướng tới mục tiêu: Nâng cao khã tải LĐPP trạng Các giải pháp giảm TTĐN lưới điện TA mà không cần ĐTXD để cải tạo nâng cấp lưới điện Điều kiện kèm theo: Đảm bảo chất lượng điện theo qui định Xuất phát từ lập luận trên, tác giả đề xuất đưa vào tính tốn số giải pháp trình tự thực để nâng cao HQKT LĐPP thị xã Ba Đồn sau: Bước 1: Thực hoán chuyển, san tải MBA tải non tải Tách MBA vận hành theo mùa vụ, khơng có nhu cầu vận hành khỏi lưới điện nhằm nâng cao khã tải hệ thống thay cho việc phải đầu tư nâng công suất TBA lắp đặt TBA Phương pháp làm giảm TTĐN tổn thất đồng qua máy biến áp hoán chuyển, san tải, tổn thất sắt việc tách MBA khỏi lưới) Bước 2: Thiết lập lại thông số tải MBA sau san tải, hốn chuyển Tách MBA khơng vận hành khỏi lưới Trên sở này, thiết lập lại sơ đồ tổng lưới 22kV thị xã Ba Đồn với tải Pbase = Ptb Bước 3: Chạy TOPO sơ đồ ban đầu kết lưới bản, hệ thống bù TA tách ra) để tìm điểm mở tối ưu hệ thống thiết bị đóng cắt hữu lưới Xác định hiệu sau giải toán TOPO với thiết bị đóng cắt có Bước 4: Khép vòng kín lưới điện khu vực, tính tốn TTCS, xem xét đối chiếu với kết TTCS sau xác định lại điểm mở bước để đánh giá Xem xét trào lưu công suất để bổ sung di chuyển số thiết bị đóng cắt nút phân bố công suất sơ đồ Thực chất bước dựa vào trào lưu cơng suất để tìm kiếm điểm mở phù hợp so với điểm mở có Bước 5: Chạy lại TOPO so sánh với kết bước xem xét việc bổ sung thiết bị đóng cắt điểm mở đặt thêm có hợp lý khơng Trên sở đó, đề xuất lắp đặt thêm di chuyển thiết bị đóng cắt cho hợp lý Bước 6: Thực bù tối ưu hệ thống module CAPO theo trình tự: - Một là: Phân bố lại vị trí cụm bù TA 300 kVAr-24kV có sẵn lưới Chi phí đầu tư gần khơng, xét đến chi phí vận chuyển, lắp đặt qua vị trí - Hai là: Lắp đặt cụm bù cố định, tự động sau hoán chuyển, bố trí lại cụm bù có Bước 7: Hợp kết bù, đặt điểm bù sơ đồ tổng lưới chung, tính lại TTĐN theo biểu đồ công suất mùa tổng lưới 22kV 16 Bước 8: Một số giải pháp khác Bước 9: Xác định hiệu tài nhóm giải pháp 3.2 HOÁN CHUYỂN CÁC MBA QUÁ TẢI, NON TẢI 3.2.1 Tổng quan: 3.2.2 Các bước lấy liệu Pmax TBAPP thông qua CMIS MDMS 3.2.3 Phương án xử lý MBA tải Từ phụ lục 5, trích lọc liệu TBA có mức độ mang tải từ 85% trở lên ta có 22 TBA có nguy bị tải Chi tiết phụ lục 6: Danh sách TBA có mức mang tải từ 85% trở lên phương án xử lý Trong có TBA khách hàng khơng thể can thiệp được, thực thông báo cảnh báo Việc xử lý san tải, hoán chuyển để chống tải cho TBA theo trình tự sau: Bước 1: Bắt đầu chọn MBAcó cơng suất lớn có nguy bị tải Bước 2: Xem xét lưới hạ áp TBA lân cận chuyển tải khơng mức độ mang tải TBA đó, có thực phân bố lại tải khu vực cập nhật vào sơ đồ tính tốn PSS/ADEPT Bước 3: Nếu khơng đạt bước 2, thực trích lọc liệu theo trường lọc tài sản Ngành Điện) -> công suất ( lớn công suất TBA xét cấp) -> mức độ mang tải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn, Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn