Đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối điện lực Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình

26 72 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:43

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN NGỌC VIỆT ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 8520201 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN TẤN VINH Phản biện 1: TS ĐOÀN ANH TUẤN Phản biện 2: TS VŨ PHAN HUẤN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật điện họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng - Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện tiêu hoạt động SXKD Cơng ty phân phối điện lực, cụ thể Công ty Điện lực Quảng Bình Theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiêu độ tin cậy cung cấp điện ngày trở nên quan trọng, thể mức độ quan tâm Ngành Điện khách hàng, việc đảm bảo nguồn điện liên tục việc phát nhanh chóng xử lý cố để khôi phục cấp điện quan trọng Do đó, việc tính tốn độ tin cậy cung cấp điện lưới điện ngày Công ty Điện lực Quảng Bình quan tâm, nhiều cơng trình nghiên cứu đưa thuật tốn hiệu giải triệt để việc tính tốn độ tin cậy lưới điện áp dụng cho nhiều hệ thống điện phức tạp Việc nghiên cứu dựa phương pháp tính tốn tiêu độ tin cậy cung cấp điện đưa giải pháp nhằm đánh giá độ tin cậy cần thiết cho Điện lực Quảng Trạch – Tỉnh Quảng Bình công tác sản xuất kinh doanh Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu dựa phương pháp tính tốn tiêu độ tin cậy cung cấp điện đưa giải pháp nhằm đánh giá độ tin cậy cần thiết cho Công ty Điện lực tỉnh/thành công tác sản xuất kinh doanh Mục đích nghiên cứu - Phân tích chế độ làm việc lưới điện Điện lực Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình; - Tính toán tiêu độ tin cậy lưới điện trạng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy làm việc lưới điện Điện lực Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình - Đề tài s xây dựng chương trình tính tốn, tận dụng d liệu cấu tr c LPP có sẵn chương trình PSS/ D PT để tính tốn cho mơ hình thực tế lưới điện phân phối Điện lực Quảng Trạch quản lý vận hành, để tìm giải pháp đáp ứng đồng thời mục tiêu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận kiến nghị, luận văn gồm chương: Chương 1: T ng quan độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối lưới điện phân phối Điện lực Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình Chương 2: Các phương pháp đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối Chương 3: Tính tốn tiêu độ tin cậy cho lưới điện phân phối Điện lực Quảng Trạch phần mềm PSS/ D PT Chương 4: Các Giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối huyện Quảng Trạch Kết luận kiến nghị CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY 1.1.1 Định nghĩa Độ tin cậy xác suất làm việc tốt thiết bị chu kỳ điều kiện vận hành thử nghiệm 1.1.2 Các tiêu độ tin cậy phần tử Các tiêu độ tin cậy lưới phân phối đánh giá dùng khái niệm bản, cường độ điện trung bình (do cố theo kế hoạch), thời gian điện (s a ch a) trung bình t, thời gian điện năm trung bình T phụ tải 1.1.2.1 Đối với phần tử không phục hồi 1.1.2.2 Đối với phần tử có phục hồi 1.1.3 Biểu thức tính tốn độ tin cậy tiêu độ tin cậy theo tiêu chuẩn IEEE-1366 1.1.3.1 Các tiêu ngừng cấp điện vĩnh cửu 1.1.3.1.1 Chỉ tiêu tần suất ngừng cấp điện trung bình hệ thống SAIFI 1.1.3.1.2 Chỉ tiêu thời gian ngừng cấp điện trung bình hệ thống (SAIDI) 1.1.3.1.3 Chỉ tiêu thời gian ngừng cấp điện trung bình khách hàng (CAIDI) 1.1.3.1.4.Chỉ tiêu tổng thời gian ngừng cấp điện trung bình khách hàng (CTAIDI) 1.1.3.1.5 Chỉ tiêu tần suất ngừng cấp điện trung bình khách hàng (CAIFI) 1.1.3.1.6 Chỉ tiêu sẵn sàng cấp điện trung bình (ASAI) 1.1.3.1.7 Ngừng cấp điện nhiều lần khách hàng 1.1.3.2 Các tiêu dựa theo phụ tải 1.1.3.2.1 Chỉ tiêu tần suất ngừng cấp điện trung bình hệ thống (ASIFI) 1.1.3.2.2 Chỉ tiêu khoảng thời gian ngừng cấp điện trung bình hệ thống (ASIDI) 1.1.3.3 Các tiêu ngừng điện thoáng qua 1.1.3.3.1 Chỉ tiêu tần suất ngừng cấp điện trung bình thống qua (MAIFI) 1.1.3.3.2Chỉ tiêu tần suất trung bình kiện ngừng cấp điện thống qua (MAIFIE) 1.1.3.3.3 Chỉ tiêu tần suất trung bình kiện ngừng điện thoáng qua (MAIFI E) 1.2 LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH – TỈNH QUẢNG BÌNH 1.2.1 Giới thiệu chung lưới điện địa bàn Điện lực Quảng Trạch quản lý Địa bàn quản lý Điện lực Quảng Trạch huyện Quảng Trạch thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Địa hình Quảng Trạch, Ba Đồn đa dạng phức tạp, bị chia cắt mạnh khối n i sông suối chằng chịt 1.2.2 Đặc điểm - Lưới điện phân phối Điện lực Quảng Trạch chủ yếu lưới hình tia, số xuất tuyến khép vòng vận hành hở trải dài phân bố qua nhiều địa hình ( 35% miền n i, 65% trung du) phần lớn tiếp nhận từ lưới điện trung áp nông thôn Thông số kỹ thuật xuất tuyến trung áp 22kV, trạm biến áp thuộc tuyến theo bảng sau: Bảng 1.1 Khối lượng lưới điện 22kV Điện lực Quảng Trạch quản lý TT Xuất tuyến Tổng chiều dài (km) 471 Ba Đồn Loại dây Trạm biến áp Dây trần (km) Dây bọc (km) Số lượng Công suất đặt (MVA) 14,674 11,972 2,702 20 5.680 473 Ba Đồn 58,682 55,197 3,485 51 8.881,5 475 Ba Đồn 32,390 28,128 4,262 51 11.410 477 Ba Đồn 13,278 12,496 0,782 18 4.110 478 Ba Đồn 16,200 5,023 11,177 25 5.210 471 Roòn 15,026 14,374 0,652 16 2.120 473 Roòn 4,937 4,937 3.170 474 Rn 15,176 15,176 14 1.970 471 Văn Hóa 18,309 18,282 0,027 30 4.925 10 473 Văn Hóa 44,834 39,086 5,748 32 5.815 11 472 Hòn La 2,335 1,588 0,747 790 12 474 Hòn La 5,195 4,95 0,242 1.390 13 476 Hòn La 10,970 9,287 1,683 25 9.760 14 478 Hòn La 63,050 60,844 2,206 56 12.631,5 315.06 281.34 33.71 354 161.477,5 Tổng cộng 1.2.3 Đánh giá chung độ tin cậy cung cấp điện Điện lực Quảng Trạch Chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao cho công ty điện lực thành viên theo lộ trình đến năm 2020 Bảng 1.2: Kế hoạch EVN CPC giao cho Công ty Điện lực Quảng Bình đến năm 2020 Kế hoạch giao độ tin cậy QBPC đến năm 2020 Kế hoạch năm 2017 So với KH năm 2016 (%) 2018 So với KH năm 2017(%) 2019 So với KH năm 2018(%) 2020 So với KH năm 2019 (%) Sự cố Bảo trì bảo dưỡng MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI (lần) (phút) (lần) (lần) (phút) (lần) Sự cố + Bảo trì bão dưỡng MAIFI (lần) SAIDI SAIFI (phút) (lần) 3.73 130 3.71 0.04 800 4.77 3.77 930 8.48 82% 72% 95% 100% 64% 90% 82% 65% 92% 3.36 97 3.41 0.03 536 4.48 3.39 633 7.89 90% 75% 92% 75% 67% 94% 90% 68% 93% 2.79 66 3.17 0.03 343 3.99 2.82 409 7.16 83% 68% 93% 100% 64% 89% 83% 65% 91% 2.37 46 2.88 0.03 240 3.17 2.40 286 6.05 85% 70% 91% 100% 70% 79% 85% 70% 84% Ghi Kết thực độ tin cậy năm 2015-2018 Điện lực Quảng Trạch sau: Bảng 1.3: Thực độ tin cậy Điện lực Quảng Trạch năm 2015- 2018 Bảng thực tiêu ĐTCCCĐ Điện lực Quảng Trạch Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chế độ tính Các tiêu ĐVT toán Thực Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực Kế hoạch MAIFI Lần 8.209 5.99 4.127 3.84 4.235 2.79 2.632 2.64 SAIDI Phút 2497.27 2024.15 1384.53 1558.98 945.119 777.25 239.241 596.36 SAIIFI Lần 11.538 12.57 6.394 8.49 5.759 6.65 2.883 7.40 MAIFI Lần 8.209 5.85 4.127 3.797 4.235 2.75 2.632 2.605 SAIDI Phút 275.554 269.13 145.516 142.983 122.18 93.62 27.389 75.165 SAIIFI Lần 3.925 4.61 2.206 2.74 1.919 2.62 0.867 2.731 MAIFI Lần 0.14 0.04 0.04 0.034 SAIDI Phút 2221.72 1755.02 1239.01 1416 822.939 683.63 211.852 521.198 SAIIFI Lần 7.613 7.96 4.188 5.75 3.84 4.03 2.016 4.671 Sự cố +BQĐK Sự cố BQĐ LK tháng 6/2018 Từ năm 2015 đến năm 2018: tiêu ĐTCCCĐ có xu hướng giảm dần theo năm Việc tiêu giảm cho thấy giải pháp nâng cao ĐTCCCĐ phát huy hiệu quả, nhiên chưa n định, số độ tin cậy chưa đạt mục tiêu Công ty Điện lực Quảng Bình giao Nhận xét: Số liệu thống kê cho thấy số S IDI, S IFI, M IFI cao, thời gian điện nhiều nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan Do việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện điều quan trong thời điểm Tùy theo điều kiện cụ thể, người ta đưa tiêu yêu cầu độ tin cậy cung cấp điện liên quan đến khách hàng Để đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối, đề tài nghiên cứu phương pháp đánh giá biện pháp để nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối Mục tiêu đề tài xây dựng chương trình nghiên cứu, áp dụng phần mềm PSS/ D PT để tính tốn tiêu độ tin cậy lưới điện trạng thông qua số S IFI, S IDI, C IDI Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy làm việc lưới điện phân phối CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 2.1 KHÁI NIỆM VỀ TRẠNG THÁI HỎNG VÀ HÓC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN 2.1.1 Trạng thái phần tử Phần tử (PT) hệ thống điện nh ng trạng thái khác nh ng khoảng thời gian định khác trạng thái đặc trưng bởi: Thời gian trạng thái, xác suất trạng thái tần suất trạng thái 2.1.2 Trạng thái hỏng hóc hệ thống điện Trạng thái hệ thống điện t hợp trạng thái tất PT tạo nên Các trạng thái HTĐ chia làm tập: Tập trạng thái tốt HTĐ làm việc tốt tập trạng thái hỏng HTĐ bị hỏng theo tiêu chuẩn chọn T ng xác suất tập đủ trạng thái HTĐ ∑Pi = 2.2 BÀI TOÁN ĐỘ TIN CẬY Theo cấu tr c ĐTC hình 2.1, tốn ĐTC hệ thống điện chia làm loại: Bài toán ĐTC hệ thống phát, hệ thống điện, lưới truyền tải phân phối, phụ tải 2.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY 2.3.1 Phương pháp đồ thị - giải tích 2.3.2 Phương pháp khơng gian trạng thái 2.3.3 Phương pháp hỏng hóc 2.3.4 Phương pháp Monte – Carlo: 2.3.5 Phương pháp tính tốn độ tin cậy phần mềm PSS/ADEPT: 2.3.5.1 Giới thiệu phần mềm PSS/ADEPT: 2.3.5.1.1 Chức phần mềm: Bài toán phân tích độ tin cậy lưới điện (DRA- Distribution Reliability Analysis): tính tốn thơng số độ tin cậy lưới điện SAIFI, SAIDI, CAIFI, C IDI… 2.3.5.1.2 Các cửa sổ ứng dụng PSS/ADEPT * Cửa số ứng dụng PSS/ADEPT bao gồm nhiều thành phần sau: - Cửa sổ View: bao gồm thông tin cho ứng dụng, đồ họa cửa s để thiết kế phân tích sơ đồ mạch diện (xem hình ….) + Diagram View: cửa s ứng dụng PSS/ D PT + Equipment List View : Các chức cửa sổ trình bày cách trật tự dễ hiểu sử dụng + Progress View: Hiển thị thơng báo chương trình thực + Report Preview: Hiển thị kết sau phân tính tính tốn tốn cụ thể, từ ta in ấn kết cách dễ dàng thông qua File\Print - Thanh trạng thái (StatusBar): để hiển thị thơng tin trạng thái chương trình PSS/ D PT tính tốn - Thanh menu (Main Menu): gồm hàm chức PSS/ADEPT - Thanh công cụ (ToolBar): cung cấp công cụ giúp cho việc v sơ đồ mạch điện thực nhanh chóng dễ dàng 2.3.5.2 Dữ liệu phục vụ tính toán: - Sơ đồ nguyên lý lưới điện khu vực Điện lực Quảng Trạch Các sơ đồ vận hành lưới điện v cập nhập phù hợp với tuyến đường dây trung thế: Sơ đồ nguyên lý sợi, sơ đồ vận hành, phương thức vận hành… - Số liệu tính tốn: gồm số liệu Quản lý Kỹ thuật kinh doanh tuyến dây n i, cáp ngầm trung trạm biến áp, cụ thể là: Thông số quản lý kỹ thuật đường dây thiết bị như: Tiết diện, khoảng cách chiều dài, thông số dây dẫn, máy biến áp, thiết bị bảo vệ đóng cắt, tụ bù, máy điều áp,… Thơng số vận hành, đo đạc định kỳ đơn vị: Các thơng số vận hành dòng, áp, cos , cơng suất,… Thơng số kinh doanh (tính đến hết 30/6/2018): Điện tiêu thụ phụ tải, số khách hàng sử dụng điện đường dây 2.3.5.3 Tính tốn tiêu độ tin cậy phần mềm PSS/ADEPT a.Tập tin từ điển liệu cấu trúc Tập tin từ điển d liệu cấu tr c có tên pti.con Một hạng mục tập tin từ điển d liệu cấu tr c trình bày sau: NAME R1, X1, R0, X0, BC1, BC0 ! Ghi d liệu sở *2 R1, X1, R0, X0, BC1, BC0 ! Ghi d liệu pha *1 R1, X1, R0, X0, BC1, BC0 ! Ghi d liệu pha * R1, X1, R0, X0, BC1, BC0 ! Ghi d liệu định mức λ , RP, SWT, PSS, M λ , S λ ! Ghi d liệu độ tin cậy *R END./ 2.3.5.4 Sơ đồ khối tính tốn tiêu độ tin cậy phần mềm PSS/ADEPT: Xây dựng sơ đồ kết lưới tính tốn Nhập thơng số phần tử lưới: , RP, SWT, PSS, M , S ; thông số n t tải: Pi, Qi, số lượng khách hàng n t i Tính tốn tiêu: S IFI, S IDI, C IFI, C IDI Xuất kết tính tốn Bảng 2.1: Sơ đồ khối tính tốn tiêu độ tin cậy phần mềm PSS/ADEPT CHƯƠNG TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT Để đánh giá thực trạng độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trạng, chương s tính tốn tiêu độ tin cậy theo tiêu chuẩn I -1366 gồm S IFI, S IDI, C IDI cách sử dụng module DR phần mềm PSS/ADEPT 3.1 DỮ LIỆU TÍNH TỐN Để tính tốn độ tin cậy lưới điện phân phối phần mềm PSS/ D PT cần có nh ng d liệu đầu vào sau: 3.1.1 Sơ đồ lưới điện Sơ đồ xuất tuyến lưới điện phân phối lấy từ file d liệu sơ đồ phần mềm PSS/ D PT Điện lực Quảng Trạch Cơng ty Điện lực Quảng Bình xây dựng quản lý Bảng 3.1: Thống kê số lượng thiết bị lưới điện Điện lực Quảng Trạch Máy cắt Recloser (cái) (cái) Thiết bị Số lượng 20 DCL (cái) 121 LBS (cái) 26 FCO Máy biến áp Đường dây (cái) (cái) (km) 21 357 318,37 3.1.2 Thông số độ tin cậy phần tử cố Để tính tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối cố, phần mềm PSS/ D PT cần phải nhập thông số sau: λ (lần/năm): Cường độ cố (Sustained failure rate per year, λ) phần tử: đường dây cường độ cố có đơn vị 1/km.năm, thiết bi cường độ cố có đơn vị 1/năm; RP (giờ): Thời gian sửa ch a cố trung bình phần tử (Mean time to repair, RP): đơn vị tính h; PSS (%): Thời gian đ i nối thiết bị đóng cắt (Mean time to Switch, SWT): đơn vị tính Mλ (lần/năm): Xác suất làm việc tin cậy thiết bị đóng cắt (Probability of successful switching, PSS); Sλ (lần/năm): Cường độ cố thoáng qua phần tử (Momentary failure rate per year, Mλ) 3.1.3 Thông số độ tin cậy phần tử bảo trì bảo dưỡng Bảng 3.2: Thông số độ tin cậy phần tử LĐPP cố TT Tên thiết bị λ RP PSS Mλ Sλ Đơn vị MC REC DCL LBS FCO MBA DZ Lần/Năm Giờ % Lần/Năm Lần/Năm 0.01852 0.90 100 100 0.00 0.03261 1.20 100 100 0.00 0.00580 1.65 100 100 0.00 0.00486 1.00 100 100 0.00 0.15873 0.60 100 100 0.00 0.08600 2.00 0 0.00 0.12080 0.36 0 0.00 Bảng 3.3: Thông số độ tin cậy phần tử LĐPP BQĐK Tên TT thiết Đơn vị MC REC DCL LBS FCO MBA DZ bị λ Lần/Năm 0.3570 0.0236 0.0473 0.0275 0.3740 0.2006 0.1639 RP Giờ 2.52 3.36 5.18 2.80 1.40 2.46 3.00 PSS % 1000 1000 0 1000 0 Mλ Lần/Năm 1000 1000 0 1000 0 Sλ Lần/Năm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 10 BQĐK T ng cộng 4.93 6.85 343.8 399 5.15 7.13 1.22 1.7 3.5 TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY XUẤT TUYẾN 477+478 Ba Đồn 3.5.1 Dữ liệu đầu vào Xuất tuyến 477+478 Ba Đồn Điện lực Quảng Trạch quản lý, nhận điện từ C41 trạm 110kV Ba Đồn T ng chiều dài tuyến 31,223km, cấp điện cho 14.898 khách hàng, gồm 41 trạm biến áp Đầu xuất tuyến có máy cắt, ngồi xuất tuyến có sử dụng 04 REC 3.5.2 Kết tính tốn Bảng 3.7: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 477+478 Ba Đồn SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT475 BADON (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 3.47 98.4 3.47 0.47 BQĐK 7.02 892.8 7.02 2.12 T ng cộng 10.49 991.2 10.49 2.59 3.6 TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY XUẤT TUYẾN 471 Văn Hóa 3.6.1 Dữ liệu đầu vào Xuất tuyến 471 Văn Hóa Điện lực Quảng Trạch quản lý, nhận điện từ C41 trạm 110kV Ba Đồn T ng chiều dài tuyến 18,309km, cấp điện cho 18.282 khách hàng, gồm 30 trạm biến áp Đầu xuất tuyến có máy cắt, ngồi xuất tuyến có sử dụng 03 LBS 3.6.2 Kết tính tốn Bảng 3.8: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 471 Văn Hóa SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT471 VANHOA (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 2.66 93 2.66 0.58 BQĐK 5.09 466.8 5.09 1.53 T ng cộng 7.75 559.8 7.75 2.11 3.7 TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY XUẤT TUYẾN 473 Văn Hóa 3.7.1 Dữ liệu đầu vào Xuất tuyến 473 Văn Hóa Điện lực Quảng Trạch quản lý, nhận điện từ C41 trạm 110kV Ba Đồn T ng chiều dài tuyến 44,834km, cấp điện cho 39.086 khách hàng, gồm 32 trạm biến áp Đầu xuất tuyến có máy cắt, ngồi xuất tuyến có sử dụng 05 LBS 01 R C 11 3.7.2 Kết tính tốn Bảng 3.9: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 473 Văn Hóa SAIFI SAIDI CAIFI XT473 VANHOA (lần) (phút) (lần) Sự cố 2.73 71.4 2.73 BQĐK 8.8 443.4 8.8 T ng cộng 11.53 514.8 11.53 CAIDI (phút) 0.44 0.84 1.28 3.8.TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY XUẤT TUYẾN 472 Hòn La Dữ liệu đầu vào Xuất tuyến 472 Hòn La Điện lực Quảng Trạch quản lý, nhận điện từ C41 trạm 110kV Ba Đồn T ng chiều dài tuyến 2,335km, cấp điện cho 1.588 khách hàng, gồm 02 trạm biến áp Đầu xuất tuyến có máy cắ Bảng 3.10: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 472 Hòn La SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT472 HONLA (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 0.51 22.2 0.73 BQĐK 1.36 193.2 1.36 2.37 T ng cộng 1.87 215.4 2.36 3.1 3.9 TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY XUẤT TUYẾN 474 Hòn La Dữ liệu đầu vào Xuất tuyến 474 Hòn La Điện lực Quảng Trạch quản lý, nhận điện từ C41 trạm 110kV Ba Đồn T ng chiều dài tuyến 5,195km, cấp điện cho 4.95 khách hàng, gồm 05 trạm biến áp Đầu xuất tuyến có máy cắ Bảng 3.11: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 474 Hòn La SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT474 HONLA (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 0.66 25.8 0.65 BQĐK 1.51 237 1.51 2.62 T ng cộng 2.17 262.8 2.51 3.27 3.10 TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY XUẤT TUYẾN 476 Hòn La Dữ liệu đầu vào Xuất tuyến 476 Hòn La Điện lực Quảng Trạch quản lý, nhận điện từ C41 trạm 110kV Ba Đồn T ng chiều dài tuyến 10,970km, cấp điện cho 9.287 khách hàng, gồm 25 trạm biến áp Đầu xuất tuyến có máy cắ, ngồi xuất tuyến có 01 LBS 12 Bảng 3.12: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 476 Hòn La SAIFI SAIDI CAIFI XT476 HONLA (lần) (phút) (lần) Sự cố 1.28 39.6 1.28 BQĐK 421.8 T ng cộng 4.28 461.4 4.28 CAIDI (phút) 0.52 2.34 2.86 3.11 TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY XUẤT TUYẾN 478 Hòn La Dữ liệu đầu vào Xuất tuyến 478 Hòn La Điện lực Quảng Trạch quản lý, nhận điện từ C41 trạm 110kV Ba Đồn T ng chiều dài tuyến 63,050km, cấp điện cho 60.844 khách hàng, gồm 56 trạm biến áp Đầu xuất tuyến có máy cắ, ngồi xuất tuyến có 05 REC Bảng 3.13: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 478 Hòn La SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT478 HONLA (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 3.7 111 3.7 0.5 BQĐK 7.36 574.8 7.36 1.3 T ng cộng 11.06 685.8 11.06 1.8 3.12 ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH T ng hợp kết tính tốn cho xuất tuyến trình bày bảng sau: Bảng 3.14: Kết tính toán độ tin cậy cho xuất tuyến SAIFI CAIFI CAIDI Tên xuất tuyến SAIDI (phút) (lần) (lần) (phút) XT 471 BADON 4.81 573 5.04 3.37 XT 473 BADON 8.54 598.2 9.61 1.98 XT 475 BADON 6.85 399 7.13 1.7 XT 477+478 10.49 991.2 10.49 2.59 BADON XT 471 7.75 559.8 7.75 2.11 VANHOA XT 473 11.53 514.8 11.53 1.28 VANHOA XT 472 HONLA 1.87 215.4 2.36 3.1 XT 474 HONLA 2.17 262.8 2.51 3.27 XT 476 HONLA 4.28 461.4 4.28 2.86 XT 478 HONLA 11.06 685.8 11.06 1.8 13 Dựa vào định nghĩa tiêu độ tin cậy theo tiêu chuẩn I -1366, tính tiêu S IFI, S IDI, C IFI, C IDI cho toàn lưới phân phối Điện lực Quảng Trạch sau: Bảng 3.15: Kết tính tốn độ tin cậy trạng cho toàn lưới phân phối CAIDI SAIFI SAIDI (phút) CAIFI (phút) Sự cố 2.79 81.26 2.80 0.49 BQĐK 6.12 574.64 6.35 1.64 Tổng cộng 8.90 655.90 9.15 2.13 3.13.NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ Chỉ tiêu độ tin cậy năm 2018 Cơng ty Điện lực Quảng Bình giao cho Điện lực Quảng Trạch sau: Bảng 3.16: Chỉ tiêu độ tin cậy Công ty Điện lực Quảng Bình giao cho Điện lực Quảng Trạch năm 2018 Tên S IFI (lần) SAIDI (phút) Sự cố 2,731 75,165 BQĐK 4,671 521,498 T ng cộng 7,402 596,663 Căn vào tiêu giao thực trạng độ tin cậy lưới điện phân phối Quảng Trạch kết tính tốn trên, nhận thấy tiêu độ tin cậy Điện lực thấp tiêu Công ty giao khơng có biện pháp kịp thời nhằm nâng cao độ tin cậy, s ảnh hưởng đến tiêu Công ty trước yêu cầu chất lượng cung cấp điện ngày cao Vì cần phải có nh ng giải pháp hợp lý để nâng cao độ tin cậy lưới điện khu vực Điện lực Quảng Trạch Nội dung s nghiên cứu chương Kết luận: Trong chương trình bày kết tính tốn tiêu độ tin cậy theo tiêu chuẩn I 1366 cho xuất tuyến cách sử dụng phần mềm PSS/ D PT Việc tính toán tương đối thuận lợi nhờ sử dụng file sơ đồ lưới điện Điện lực quản lý vận hành Kết tính tốn phù hợp với thực trạng nay, tiêu độ tin cậy thấp so với tiêu Công ty Điện lực Quảng Bình giao cho Điện lực Quảng Trạch Vì cần nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cho lưới điện 14 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH 4.1 PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN HUYỆN QUẢNG TRẠCH: 4.1.1 Yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy lưới điện: • Độ tin cậy lưới điện: • Cấu tr c lưới điện: • Cơng tác t chức quản lý vận hành: • Ảnh hưởng mơi trường bên ngồi: • Yếu tố người: 4.1.2 Nguyên nhân cố ảnh hưởng đến độ tin cậy lưới điện phân phối Điện lực Quảng Trạch: - Sự cố hành lang tuyến công tác phát quang chưa triệt để nên có gió lốc quẹt vào đường dây gây cố - Do cố thiết bị(FCO,LBFCO,L ,TU,TI…) - N chì thiết bị phân đoạn bật vượt cấp - Sứ phóng - Đức dây, tuộc lèo - Cây chạm vào dường dây - Do dơi động vật dính vào đường dây… - Do gió cây, diều rơm, bảng quảng cáo, anten chạm vào đường dây - Sự cố máy biến áp - Do sét đánh Tuy nhiên cố công tác lưới trung áp nguyên nhân chiếm tỉ trọng cao ảnh hưởng đến tiêu độ tin cậy 4.2.ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH: 4.2.1 Giải pháp lập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị 4.2.1.1 Giới thiệu giải pháp: Đây giải pháp dự đoán để đánh giá độ tin cậy Độ tin cậy hệ thống tính tốn trước bảo dưỡng Xem cường độ cố thiết bị sau bảo dưỡng giảm so với trước bảo dưỡng tức nguy cố s giảm Để lập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị ta sử dụng phương pháp giảm nguy cố 4.2.1.2 Đánh giá khả ứng dụng giải pháp Giải pháp có số ưu, nhược điểm sau: Ưu điểm: - Giải pháp mang lại hiệu cao, khai thác tối đa khả thiết bị - Giảm chi phí cho cơng tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ thiết bị lưới 15 Nhược điểm: - Giải pháp sử dụng số liệu khứ để dự đốn tương lai phụ thuộc lớn vào d liệu thống kê thông tin chi tiết khứ thiết bị 4.2.2 Giải pháp lựa chọn phương thức kết lưới 4.2.2.1 Giới thiệu giải pháp Nh ng gián đoạn cung cấp điện lý việc nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy lưới điện Nghiên cứu độ tin cậy lưới điện nói chung lưới phân phối nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố Theo I , nh ng yếu tố ảnh hưởng đến trình nghiên cứu độ tin cậy lưới phân phối là: 4.2.2.2 Đánh giá khả ứng dụng giải pháp Giải pháp có số ưu, nhược điểm sau: Ưu điểm: - Giải pháp mang lại hiệu cao, khai thác phương thức vận hành linh hoạt lưới điện mà không chi phí đầu tư tiền vốn vào lưới điện - Với trợ gi p phần mềm tính tốn phân tích lưới điện "mạnh" tính để tính tốn, phân tích nên cơng việc tiến hành thuận lợi Nhược điểm: - Phương thức vận hành lưới điện phụ thuộc vào phương thức vận hành ngày Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền trung Hơn n a, phụ tải lưới thường xuyên thay đ i áp dụng giải pháp phải tiến hành liên tục kéo dài từ năm sang năm khác - Mỗi lần thay đ i phương thức kết lưới gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành lưới điện - Trong tính tốn xem độ tin cậy nguồn tuyệt đối 4.2.3 Giải pháp đồng hóa thiết bị: 4.2.3.1 Giới thiệu giải pháp Việc đầu tư thiếu đồng đa dạng chủng loại thiết bị lưới ảnh hưởng lớn đến hiệu suất lưới điện Thực chất giải pháp việc hoán chuyển vị trí thiết bị đóng cắt lưới, nhằm đồng hoá thiết bị theo xuất tuyến để nâng cao khả phối hợp thiết bị đồng thời mở rộng khả đầu tư RTU (thiết bị đầu cuối) phục vụ ứng dụng giải pháp, cơng nghệ tự động hố lưới điện 4.2.3.2 Đánh giá khả ứng dụng giải pháp Giải pháp có số ưu, nhược điểm sau: Ưu điểm: - Nâng cao khả phối hợp thiết bị phân đoạn xuất tuyến đặc biệt Recloser có chủng loại - R t ngắn thời gian sửa ch a cố nhờ giảm tính đa dạng phong ph chủng loại thiết bị tuyến - Thuận lợi công tác quản lý vận hành Nhược điểm: 16 - Vốn đầu tư lớn - Để thực giải pháp cần phải tính toán quy hoạch lại lưới điện - Thời gian thực giải pháp dài 4.2.4 Giải pháp phân đoạn đường dây: 4.2.4.1 Giới thiệu giải pháp Đây giải pháp nâng cao độ tin cậy cách phân chia lưới thành nh ng đoạn nhỏ để cố việc cô lập dễ dàng hơn, thời gian cố nhỏ 4.2.4.2 Đánh giá khả ứng dụng giải pháp Giải pháp có số ưu, nhược điểm sau: Ưu điểm: - Khi phân đoạn đường dây tiêu độ tin cậy cải thiện nhiều - Thuận lợi công tác quản lý vận hành Nhược điểm: - Tuy nhiên, trình bày khơng thể nâng cao độ tin cậy cần phải có tính tốn hợp lý Việc phân đoạn đường dây cách đầu tư thiết bị phân đoạn đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn, để có lời giải tối ưu việc đặt cấu phân đoạn phải xác định theo phương pháp tính tốn kinh tế - kỹ thuật phức tạp 4.2.5 Giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối 4.2.5.1 Giới thiệu giải pháp Hệ thống tự động hoá lưới điện phân phối (D S) cung cấp chức điều khiển giám sát từ xa dao cách ly phân đoạn tự động (Sectionalizer), phối hợp gi a điểm phân đoạn lưới điện phân phối, nhờ cô lập phân đoạn cố, khôi phục việc cung ứng điện cho phần lại hệ thống không bị cố 4.2.5.2 Đánh giá khả ứng dụng giải pháp Giải pháp ứng dụng hệ thống D S có số ưu, nhược điểm sau: Ưu điểm: - R t ngắn thời gian điện giảm thiệt hại doanh thu ngừng cung cấp điện - Thuận lợi công tác quản lý vận hành - Ứng dụng nh ng thành tựu khoa học công nghệ mới, khai thác triệt để tính thiết bị Giảm chi phí tiền lương giảm số nhân lực phục vụ công tác vận hành đường dây trạm Nhược điểm: - Phải đầu tư đồng với chi phí đầu tư lớn Cần có tính tốn quy hoạch, thiết kế từ ban đầu cho xuất tuyến hay khu vực Trong lưới điện phân phối nói chung lưới điện phân phối khu vực Điện lực Quảng Trạch nói riêng lại phát triển chắp vá theo giai đoạn Sự làm việc tin cậy thiết bị công nghệ SPS, VS, FDR vấn đề cần tính tốn quan tâm ảnh hưởng lớn đến độ tin cậy lưới điện 17 4.2.6 Giải pháp quản lý vận hành - Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đường dây trạm, nâng cao chất lượng công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị, t chức theo dõi lưu tr số liệu thí nghiệm khứ để chẩn đốn tình trạng thiết bị 4.3 ÁP DỤNG CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH Thời gian qua Điện lực Quảng Trạch chủ động thực việc cắt điện kết hợp với nhiều công tác lưới như: Sửa ch a lớn, sửa ch a thường xuyên, đầu tư xây dựng,… cho tần suất thời gian điện khách hàng thấp 4.3.1 Lắp đặt chống sét đường dây để nâng cao độ tin cậy: Đường dây phần tử dài lưới điện nên thường bị sét đánh chịu tác dụng điện áp khí Trong vận hành, cố cắt điện sét chiếm tỷ lệ lớn toàn cố hệ thống Bởi bảo vệ chống sét đường dây có tầm quan trọng lớn việc đảm bảo vận hành an toàn cung cấp điện liên tục 4.3.2 Lắp đặt bổ sung dao cách ly phân đoạn FCO đầu nhánh rẽ: - Xuất tuyến 471 Ba Đồn: Đề xuất đặt dao cách ly FCO tai trục đầu nhánh r , cụ thể lắp LBFCO nhánh nhánh số (trên sơ đồ PSS-ADEPT: Switch24, Switch25); Giả thiết tất FCO trạm biến áp tác động hoàn toàn tin cậy cố, FCO dùng để cách ly máy biến áp cần bảo quản sửa ch a Bảng 3.17: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 471 Ba Đồn SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT471 BADON (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 1.18 39 1.34 0.56 BQĐK 2.38 238.2 2.38 1.67 T ng cộng 3.56 277.2 3.72 2.23 - Xuất tuyến 473 Ba Đồn: Đề xuất đặt dao cách ly FCO tai trục đầu nhánh r , cụ thể Lắp FCO đầu nhánh r ( sơ đồ PSS-ADEPT: Switch55, Switch56, Switch57, Switch58, Switch59, Switch60) Thay DCL 142-4 Đông Dương LBFCO Trong công tác cắt điện BQĐK xem LBS (L3 Bệnh Viện, L257 Quảng Thạch, L4 Quảng Tiến) máy cắt đóng cắt có tải Giả thiết tất FCO trạm biến áp tác động hoàn toàn tin cậy cố, FCO dùng để cách ly máy biến áp cần bảo quản sửa ch a Bảng 3.18: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 473 Ba Đồn SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT473 BADON (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 2.12 63 2.26 0.5 BQĐK 4.04 489.6 4.11 2.02 T ng cộng 6.16 552.6 6.37 2.52 18 - Xuất tuyến 475 Ba Đồn: Đề xuất đặt dao cách ly FCO tai trục đầu nhánh r , cụ thể Lắp FCO đầu nhánh r ( sơ đồ PSS-ADEPT: Switch52, Switch53, Switch54) Thay DCL 42-4 Quảng Thuận, 83-4 Ba Đồn 8, 83-4 Ba Đồn 12, 23-4 Khu Phố 5, 89-4 Chợ Xép, 126-4 Quảng Phong 5, 126-4 Quảng Phong 7, 168-4 Quảng Hải LBFCO Trong công tác cắt điện BQĐK xem LBS (L22 Phà Bắc, LD51 Nuôi Tơm, L53 Xóm Bến, L83 Sân Vận Động, L167 Quảng Hải) máy cắt đóng cắt có tải Giả thiết tất FCO trạm biến áp tác động hoàn toàn tin cậy cố, FCO dùng để cách ly máy biến áp cần bảo quản sửa ch a Bảng 3.19: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 475 Ba Đồn SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT475 BADON (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 1.72 50.4 1.81 0.49 BQĐK 4.15 338.4 4.15 1.36 T ng cộng 5.87 388.8 5.96 1.85 - Xuất tuyến 477+478 Ba Đồn: Đề xuất đặt dao cách ly FCO tai trục đầu nhánh r , cụ thể Lắp FCO đầu nhánh r ( sơ đồ PSS-ADEPT: Switch86, Switch88, Switch89) Thay DCL 11-4 Nhân Thọ, 96-4 Xuân Hòa 3, 79-4 Hưng Lộc, 3-4 Đơng Tiến, 22-4 Chăn Ni, 1-4 Mũi Vích, 116-4 Quảng Long LBFCO Trong công tác cắt điện BQĐK xem LBS (LD54 Quảng Xuân, LD1 Quảng Tiến, LD6 Quảng Xuân, LD34 Huyện Ủy) máy cắt đóng cắt có tải Giả thiết tất FCO trạm biến áp tác động hoàn toàn tin cậy cố, FCO dùng để cách ly máy biến áp cần bảo quản sửa ch a Bảng 3.20: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 477+478 Ba Đồn XT477+478 SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI BADON (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 3.17 91.2 3.17 0.48 BQĐK 7.11 679.8 7.11 1.59 T ng cộng 10.28 771 10.28 2.07 - Xuất tuyến 471 Văn Hóa: Đề xuất đặt dao cách ly FCO tai trục đầu nhánh r , cụ thể Lắp FCO đầu nhánh r ( sơ đồ PSS-ADEPT: Switch30, Switch31, Switch32) Thay DCL 200-4 Cồn S , 412-4 TC Quảng Lộc LBFCO Trong công tác cắt điện BQĐK xem LBS (LD1 Tiên Xuân, LD1 Cộng Hòa, L143 Quảng Tân, L231 Quảng Văn) máy cắt đóng cắt có tải Giả thiết tất FCO trạm biến áp tác động hoàn toàn tin cậy cố, FCO dùng để cách ly máy biến áp cần bảo quản sửa ch a 19 Bảng 3.21: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 471 Văn Hóa SAIFI SAIDI CAIFI XT471 VANHOA (lần) (phút) (lần) Sự cố 2.6 85.2 2.6 BQĐK 5.1 438 5.1 T ng cộng 7.7 523.2 7.7 CAIDI (phút) 0.55 1.43 1.98 - Xuất tuyến 473 Văn Hóa: Đề xuất đặt dao cách ly FCO tai trục đầu nhánh r , cụ thể Lắp FCO đầu nhánh r ( sơ đồ PSS-ADEPT: Switch44, Switch45, Switch46, Switch47, Switch48) Thay DCL 198-4 Quảng Thủy, 275-4 Quảng Hòa, 38-4 Quảng Sơn LBFCO Trong công tác cắt điện BQĐK xem LBS (L145 Biểu Lệ, LD14 Quảng Sơn, L2 Quảng Minh, LD43 Đông Thành, L274 Vĩnh Ph ) máy cắt đóng cắt có tải Giả thiết tất FCO trạm biến áp tác động hoàn toàn tin cậy cố, FCO dùng để cách ly máy biến áp cần bảo quản sửa ch a Bảng 3.22: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 473 Văn Hóa SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT473 VANHOA (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 2.49 67.8 2.49 0.45 BQĐK 6.02 420.6 6.02 1.17 T ng cộng 8.51 488.4 8.51 1.62 - Xuất tuyến 476 Hòn La: Đề xuất đặt dao cách ly FCO tai trục đầu nhánh r , cụ thể Lắp FCO đầu nhánh r ( sơ đồ PSS-ADEPT: Switch12, Switch21, Switch40, Switch41, Switch42, Switch43) Thay DCL 1-4 Xử lý nước LBFCO Trong công tác cắt điện BQĐK xem LBS (L1 Vũng Chùa) máy cắt đóng cắt có tải Giả thiết tất FCO trạm biến áp tác động hoàn toàn tin cậy cố, FCO dùng để cách ly máy biến áp cần bảo quản sửa ch a Bảng 3.23: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 476 Hòn La SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT476 HONLA (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 0.87 30.6 1.02 0.59 BQĐK 2.54 170.4 2.54 1.12 T ng cộng 3.41 201 3.56 1.71 - Xuất tuyến 478 Hòn La: Đề xuất đặt dao cách ly FCO tai trục đầu nhánh r , cụ thể Lắp FCO đầu nhánh r ( sơ đồ PSS-ADEPT: Switch60, Switch61, Switch62, Switch63, Switch64, Switch65, Switch66) Thay 20 DCL 56-4 Đông Hưng, 169-4 Quảng Ph , 55-4 Quảng Kim LBFCO Trong công tác cắt điện BQĐK xem LBS (LD76 Quảng Hợp, L106 Quảng Hợp) máy cắt đóng cắt có tải Giả thiết tất FCO trạm biến áp tác động hoàn toàn tin cậy cố, FCO dùng để cách ly máy biến áp cần bảo quản sửa ch a Bảng 3.24: Kết tính tốn độ tin cậy Xuất tuyến 478 Hòn La SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI XT478 HONLA (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 3.11 93 3.11 0.5 BQĐK 6.52 408 6.52 1.04 T ng cộng 9.63 501 9.63 1.54 Kết tính tốn độ tin cậy xuất tuyến sau đề xuất lắp DCL phân đoạn, FCO đầu nhánh rẽ, thay DCL trục LB FCO, xem LBS MC tính tốn chế độ BQĐK: Các tiêu độ tin cậy hệ thống sau áp dụng giải pháp: Bảng 4.1: Các tiêu độ tin cậy xuất tuyến sau áp dụng giải pháp Chỉ tiêu 471 BADON 473 BADON 475 BADON 477+478 BADON 471 VANHOA 473 VANHOA 472 HONLA 474 HONLA 476 HONLA 478 HONLA Sự cố BQĐK Sự cố BQĐK Sự cố BQĐK Sự cố BQĐK Sự cố BQĐK Sự cố BQĐK Sự cố BQĐK Sự cố BQĐK Sự cố BQĐK Sự cố BQĐK SAIFI (lần) 1.18 2.38 2.12 4.04 1.72 4.15 3.17 7.11 2.6 5.1 2.49 6.02 0.51 1.36 0.66 1.51 0.87 2.54 3.11 6.52 SAIDI (phút) 39 238.2 63 489.6 50.4 338.4 91.2 679.8 85.2 438 67.8 420.6 22.2 193.2 25.8 237 30.6 170.4 93 408 CAIFI (lần) 1.34 2.38 2.26 4.11 1.81 4.15 3.17 7.11 2.6 5.1 2.49 6.02 1.36 1.51 1.02 2.54 3.11 6.52 CAIDI (phút) 0.56 1.67 0.5 2.02 0.49 1.36 0.48 1.59 0.55 1.43 0.45 1.17 0.73 2.37 0.65 2.62 0.59 1.12 0.5 1.04 21 Chỉ tiêu độ tin cậy xuất tuyến, so sánh trạng sau cải tạo: Bảng 4.2: Bảng tổng hợp tiêu độ tin cậy Điện lực Quảng Trạch trạng sau thực giải pháp SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI Xuất tuyến Chỉ tiêu (lần) (phút) (lần) (phút) Sự cố 1.83 54 1.83 0.49 Hiện trạng BQĐK 2.98 519 3.21 2.88 471 BADON 1.18 39 1.34 0.56 Áp dụng Sự cố giải pháp BQĐK 2.38 238.2 2.38 1.67 Sự cố 2.83 79.2 2.83 0.47 Hiện trạng BQĐK 5.71 519 6.78 1.51 473 BADON 2.12 63 2.26 0.5 Áp dụng Sự cố giải pháp BQĐK 4.04 489.6 4.11 2.02 Sự cố 1.92 55.2 1.98 0.48 Hiện trạng BQĐK 4.93 343.8 5.15 1.22 475 BADON 1.72 50.4 1.81 0.49 Áp dụng Sự cố giải pháp BQĐK 4.15 338.4 4.15 1.36 Sự cố 3.47 98.4 3.47 0.47 Hiện trạng BQĐK 7.02 892.8 7.02 2.12 477+478 BADON 3.17 91.2 3.17 0.48 Áp dụng Sự cố giải pháp BQĐK 7.11 679.8 7.11 1.59 Sự cố 2.66 93 2.66 0.58 Hiện trạng BQĐK 5.09 466.8 5.09 1.53 471 2.6 85.2 2.6 0.55 Áp dụng Sự cố VANHOA giải pháp BQĐK 5.1 438 5.1 1.43 Sự cố 2.73 71.4 2.73 0.44 Hiện trạng BQĐK 8.8 443.4 8.8 0.84 473 VANHOA Áp dụng Sự cố 2.49 67.8 2.49 0.45 giải pháp BQĐK 6.02 420.6 6.02 1.17 Sự cố 0.51 22.2 0.73 Hiện trạng BQĐK 1.36 193.2 1.36 2.37 472 0.51 22.2 0.73 Áp dụng Sự cố HONLA giải pháp BQĐK 1.36 193.2 1.36 2.37 Sự cố 0.66 25.8 0.65 Hiện trạng BQĐK 1.51 237 1.51 2.62 474 0.66 25.8 0.65 Áp dụng Sự cố HONLA giải pháp BQĐK 1.51 237 1.51 2.62 Hiện Sự cố 1.28 39.6 1.28 0.52 22 476 HONLA 478 HONLA Toàn Điện lực Quảng Trạch trạng BQĐK Áp dụng Sự cố giải pháp BQĐK Sự cố Hiện trạng BQĐK Áp dụng Sự cố giải pháp BQĐK Sự cố Hiện trạng BQĐK Áp dụng Sự cố giải pháp BQĐK Hiện Sự cố + trạng BQĐK Áp dụng Sự cố + giải pháp BQĐK 0.87 2.54 3.7 7.36 3.11 6.52 2.79 6.12 2.43 3.96 421.8 30.6 170.4 111 574.8 93 408 81.26 574.64 71.93 472.84 1.02 2.54 3.7 7.36 3.11 6.52 2.80 6.35 2.48 5.28 2.34 0.59 1.12 0.5 1.3 0.5 1.04 0.49 1.64 0.50 1.52 8.90 655.90 9.15 2.13 6.39 544.77 7.76 2.02 Bảng 4.3: Bảng so sánh tiêu độ tin cậy Điện lực Quảng Trạch trạng sau thực giải pháp TT Tên Hiện trạng Ứng dụng giải pháp Chênh lệch (- giảm) Chế độ tính tốn Sự cố BQĐK Tổng cộng Sự cố BQĐK Tổng cộng Sự cố BQĐK Tổng cộng SAIFI (lần) 2.79 6.12 8.90 2.43 3.96 6.39 -0.36 -2.15 -2.51 SAIDI (phút) 81.26 574.64 655.90 71.93 472.84 544.77 -9.33 -101.81 -111.13 CAIFI (lần) 2.80 6.35 9.15 2.48 5.28 7.76 -0.32 -1.07 -1.39 CAIDI (phút) 0.49 1.64 2.13 0.50 1.52 2.02 0.01 -0.11 -0.10 Nhận xét: Để phấn đấu đạt tiêu độ tin cậy Công ty Điện lực Quảng Bình giao, tác giả đề xuất áp dụng t ng hợp giải pháp đề xuất Sau áp dụng giải pháp, tiêu đánh giá độ tin cậy thời gian điện trung bình hệ thống S IDI, số lần điện trung bình hệ thống S IFI, số lần điện trung bình khách hàng C IFI, thời gian điện trung bình 23 khách hàng C IDI, lượng điện điện mđ giảm tức độ tin cậy lưới điện cải thiện đáng kể so với trạng trước thực giải pháp Như vậy, giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, đồng thời đem lại hiệu kinh tế cho khách hàng thân ngành điện giảm chi phí thiệt hại điện Kết luận Trong chương này, tác giả ứng dụng phần mềm module DR phần mềm PSS/ D PT để phân tích đánh giá tiêu độ tin cậy xuất tuyến lưới điện phân phối 22 kV Điện Lực Quảng Trạch quản lý vận hành sở số liệu thu thập Do tiêu độ tin cậy thấp, nên từ phân tích yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy tác giả đề xuất số giải pháp nhằm đạt mục tiêu nâng cao độ tin cậy T ng Công ty Điện lực miền Trung đưa cho lưới điện Cơng ty Điện lực Quảng Bình Cũng module DR phần mềm PSS/ D PT tác giả phân tích hiệu giải pháp đề xuất Về bản, giải pháp đáp ứng yêu cầu, để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng n a, ngành điện phải tiếp tục ứng dụng giải pháp quản lý công nghệ tốt hơn, ứng dụng công nghệ tự động giải pháp bảo quản định kỳ, có kế hoạch cắt điện bảo dưỡng định kỳ hợp lý KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Độ tin cậy cung cấp điện ngày khách hàng ngành điện quan tâm, đặc biệt lĩnh vực phân phối điện năng, mà Công ty Điện lực có quan hệ trực tiếp với khách hàng việc mua bán điện Nh ng thiệt hại điện khơng nh ng khách hàng mà tác động trực tiếp vào trình sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Do vậy, cần thiết phải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà trước hết độ tin cậy lưới điện phân phối Trên sở lý thuyết độ tin cậy cung cấp điện, tiêu phương pháp đánh giá độ tin cậy cung cấp điện Đề tài tập trung tính tốn, đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối Điện lực Quảng Trạch thông qua tiêu mà nhiều nước giới sử dụng, nh ng tiêu liên quan đến khách hàng, hướng tới khách hàng kinh tế thị trường Trên sở đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối Điện lực Quảng Trạch đề tài đưa số biện pháp nhằm nâng cao độ tin cậy Các giải pháp trình bày phù hợp với điều kiện thực tế lưới điện, áp dụng cho dạng kết cấu lưới phân phối Số liệu thống kê thực tế kiện mang tính ngẫu nhiên, nên kết tính tốn nh ng số liệu bình quân Tuy nhiên, nh ng số liệu bình qn có giá trị thực tiễn việc đánh giá độ tin cậy lưới điện trạng xác 24 định phương án đầu tư nhằm nâng cao độ tin cậy, xây dựng định mức, tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối, qui hoạch, thiết kế lưới điện phân phối Do điều kiện thời gian khả có hạn, n a lĩnh vực nghiên cứu để áp dụng, tài liệu tham khảo không đầy đủ nên nội dung luận văn nh ng mặt hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu để khắc phục Đề tài hướng đến đề cập đến tiêu kỹ thuật mà chưa đề cập đến tiêu kinh tế cần phải tính tốn tối ưu hóa vị trí số lượng thiết bị phân đoạn sở hài hòa gi a chi phí vốn đầu tư với hiệu tính tiền việc nâng cao độ tin cậy – thể thông qua điện khơng cung cấp trung bình năm mđ Hạn chế đề tài chưa tối ưu hoá số lượng vị trí đặt thiết bị đóng cắt để đảm bảo đem lại hiệu kinh tế đảm bảo thời gian điện cho khách hàng thấp Hiện nay, dự án cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối cần ưu tiên mạch liên kết trung áp đồng hố thiết bị mạch vòng nhằm giảm thiểu thời gian điện cố thao tác theo kế hoạch Trong xu hướng mở rộng nhiều thành phần kinh tế tham gia quản lý kinh doanh điện lưới điện phân phối, việc nghiên cứu giải pháp nâng cao độ tin cậy s góp phần gi p Cơng ty Điện lực giảm thời gian sản lượng điện mất, quản lý chặt ch thông số vận hành lưới điện góp phần đem lại lợi ích cho người tiêu dùng điện cho toàn xã hội / ... - Phân tích chế độ làm việc lưới điện Điện lực Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình; - Tính tốn tiêu độ tin cậy lưới điện trạng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy làm việc lưới điện Điện lực. .. 1: T ng quan độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối lưới điện phân phối Điện lực Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình Chương 2: Các phương pháp đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối Chương 3:... tiêu độ tin cậy lưới điện trạng thông qua số S IFI, S IDI, C IDI Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy làm việc lưới điện phân phối CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối điện lực Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình, Đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối điện lực Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan