TUYỂN TẬP CÁC CÂU VÔ CƠ KHÓ

23 82 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:30

23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI SIÊU TẬP ĐỀ VÀ GIẢI TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI PHÂN LOẠI VÔ CƠ NĂM 2019 LUYỆN THI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI PAGE : HĨA HỌC THẦY THÁI Câu :[ĐẶNG THƯC HỨA – L2/2019]Hòa tan hết 30,56 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4 FeCO3 dung dịch chứa HCl 0,24 mol HNO3, thấy hỗn hợp khí X gồm CO2, NO 0,08 mol N2O; đồng thời thu dung dịch Y có khối lượng tăng 22,60 gam so với dung dịch ban đầu Tỉ khối X so với He 9,95 Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thu 0,03 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) 239,66 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe3O4 có hỗn hợp ban đầu A 32,04% B 39,27% C 38,62% D 37,96% HD: Chọn D Khối lượng dung dịch tăng: 30,56  mX  22,6  44n CO2  30n NO  4, 44 (1) m n X  X  0,  n CO2  n NO  0,12 (2) Từ (1), (2) có: n CO2  n NO  0,06 mol MX BT: N  n FeCO3  0,06 mol   n NH4  0,02 mol Khi đó: 24x + 232y + 0,06.116 = 30,56 (1) Ta có: n H  10n NH4  2n CO2  4n NO  10n N2O  2n O (Fe3O4 )  n HCl  n HNO3  n HCl  1, 24  8y Kết tủa thu gồm AgCl (1,24 + 8y) Ag (z mol)  143,5.(1,24 + 8y) + 108z = 239,66 (2) BT: e   2x  y  0,06  0,09.3  0,08.8  0,02.8  z (3) Từ (1), (2), (3) suy ra: x = 0,5; y = 0,05; z = 0,04  %mFe3O4  37,96% Câu 2: :[ĐH HỒNG ĐỨC - L1/2019] Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 NaCl với điện cực trơ thấy thể tích khí điện cực (V lít) thời gian điện phân (t giây) phụ thuộc đồ thị bên Nếu điện phân dung dịch thời gian 2,5a giây cho dung dịch sau điện phân tác dụng với lượng Fe dư (NO sản phẩm khử N +5) lượng Fe tối đa phản ứng có giá trị gần A B C D HD: Chọn D 2x (đặt b = x/22,4) 22,  2x  VO2  x  n O2  b Tại t = a (s) : có khí Cl2 thoát anot  VCl2  x  n e (1)  2n Cl2  Tại t = 3a (s) : có khí Cl2, O2 anot mà VCl2  VO2 LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 3n e (1)  3b Tại t = 4a (s) : có khí Cl2, O2 anot khí H catot V  VCl2  VO2  VH2  7,84  n O2  n H2  0,35  b (1) BT: e   n Cu  1  n H  (4n e (1)  2n Cu )  (8b  6b)  b   BT: e 2 (2)   1 n O  (4n e (1)  2n Cl )  (8b  2b)  1,5b 2  4  Thay (2) thay vào (1): x = 2,24 Tại t = 2,5a (s) : có khí Cl2 (0,1 mol), O2 anot có Cu n O2  0, 075 mol  n HNO3  4n O  0,3mol  Có n e  2,5n e (1)  0,5 mol   n  0, 25 mol  n Cu 2 (dd)  0,3  0, 25  0, 05 mol   Cu 3  Khi cho Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân thì: m Fe  56  n HNO3  n Cu 2   9,1 (g) 8  Câu :[CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔ NG HỒNG2019]Điện phân dung dịch X gồm FeCl2 MgCl2 (có màng ngăn), phụ thuộc khối lượng dung dịch X theo thời gian biểu diễn theo đồ thị sau: mdd (gam) 100 87,3 x t (giây) ` Giá trị x A 74,35 y 1,5y B 78,95 2,5y C 72,22 HD: Chọn B Xét đoạn (100 – 87,3): FeCl2 mFe  mCl2  12,7 (g)  n FeCl2  0,1  n e (1)  0, điện D 77,15 phân hết  Xét đoạn (y – 1,5y): MgCl2 điện phân hết (MgCl2 + 2H2O  Mg(OH)2 + Cl2 + H2)  n e  1,5n e (1)  n e (1)  0,1  n MgCl2  0,05  mdung dịch giảm = mMgCl2  mH2O  6,55 (g) Xét đoạn (1,5y – 2,5y): H2O điện phân (2H2O  H2 + O2)  n e  2,5n e (1)  1,5n e (1)  0,  n H2O  0,1  mdung dịch giảm = m H2O  1,8 (g) Vậy x = 100 – (12,7 + 6,55 + 1,8) = 78,95 Câu :[CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔ NG HỒNG2019]Hỗn hợp A gồm Al, Al2O3, Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 (trong oxi chiếm 36,6% khối lượng) Hòa tan hồn tồn 27,8 gam hỗn hợp A 100 gam dung dịch H2SO4 47,04% thu dung dịch B chứa muối sunfat trung hòa hỗn hợp LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI khí C gồm khí sản phẩm khử N+5 Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy có 1,16 mol NaOH phản ứng, sau phản ứng thu 14,35 gam kết tủa 0,224 lít khí đktc Nồng độ % muối Fe3+ dung dịch B gần với giá trị sau đây? A 14% B 10% C 8% D 15% HD: Chọn C Khi B tác dụng với NaOH dư thì: n NH3  0,01 mol BTDT Dung dịch sau có chứa Na + (1,16 mol); SO42- (0,48 mol), AlO2- (   0, mol ) 3+ 2+ 3+ + Dung dịch B chứa Al (0,2 mol), Fe (x mol); Fe (y mol); NH4 (0,01 mol); SO42- (0,48 mol), BTDT   2x  3y  0, 2.3  0,01  0, 48.2 (1) 90x  107y  14,35 (2) Từ (1), (2) suy ra: x = 0,1; y = 0,05 BT: H Khối lượng H2O có dung dịch H2SO4 52,96 (g)   n H2O  0, 46 mol (tạo thành) Khối lượng dung dịch sau phản ứng: mB + (52,96 + 0,46.18) = 121,3 (g)  %mFe2 (SO4 )3  8, 24% Câu 5: :[CHUN HÀ TĨNH/2019] Hòa tan hồn tồn 192,07 gam hỗn hợp NaHSO4 Fe(NO3)3 vào nước dung dịch X Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO Al2O3 (trong oxi chiếm 30% khối lượng) tan hết vào X, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Z chứa muối trung hòa 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm khí (đktc), H2, N2O, NO2 có số mol 0,04; 0,01; 0,01 Cho BaCl2 dư vào Z thu 356,49 gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 30 B 35 C 20 D 40 HD: Chọn C 216,55  120n KHSO4  0,035 mol Ta có: n NaHSO4  n BaSO4  1,53 mol  n Fe(NO3 )3  242 Vì sau phản ứng có khí H2 sinh NO3- hết BT: N  n NH4  3n Fe(NO3 )2  2(n N 2O  n N )  n NO2  n NO  0,025 mol BT: H  n H 2O  n KHSO4  4n NH 4  2n H 2  0, 675 mol BT: O  n O(Y)  2n NO2  n N2O NO  n H2O  9n Fe(NO3 )3  0, mol mà mO(Y)  30%mY  mY ; 21,33 (g) Câu 6: :[CHUYÊN HÀ TĨNH/2019] Điện phân dung dịch X chứa a mol Cu(NO3)2 0,2 mol NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây, thu 3,36 lít khí anot (đktc) dung dịch Y Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 7,84 lít (đktc) Cho dung dịch Y phản ứng tối đa với m gam Fe tạo khí NO (sản phẩm khử nhất) Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị m A 8,4 B 9,8 C 16,8 D 6,5 HD: Chọn B Tại thời điểm t (s) có khí Cl2 (0,1 mol) O2  n O2  0,05 mol  n e (1)  0, mol LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Tại thời điểm 2t (s)  n e (2)  0,8 mol BT: e  n O2  0,15 mol + Tại anot có khí Cl2 (0,1 mol) O2 với  BT: e  n Cu  0,3 mol + Tại catot có Cu khí H2 (0,1 mol) với  2+ + Dung dịch Y chứa Cu dư (0,1 mol); H (0,2 mol); Na+, NO3Khi cho Fe tác dụng tối đa với Y thì: n  BT: e   2n Fe  3n NO  2n Cu 2  H  2n Cu 2  n Fe  0,175 mol  mFe = 9,8 (g) Câu 7: :[CHUYÊN ĐỒNG THÁP/2019] Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,3 mol CuSO4 0,225 mol HCl, sau thời gian điện phân thu dung dịch Y có khối lượng giảm 21,1875 gam so với khối lượng dung dịch X Cho 22,5 gam bột Fe vào Y đến kết thúc phản ứng thu m gam kim loại Biết sinh hòa tan khơng đáng kể nước Giá trị m A 12,90 B 22,95 C 16,20 D 12,00 HD: Chọn A Tại catot có Cu (x mol) anot có Cl2 (0,1125 mol); O2 (y mol)  64x  32y  0,1125.71  21,1875  x  0,1875 Ta có:  BT: e   2x  0,1125.2  4y    y  0, 0375  Dung dịch Y có chứa H+: 0,375 mol; Cu2+ dư: 0,1125 mol n  Ki cho 22,5 gam Fe tác dụng với Y thì: nFe pư = H  n Cu 2 = 0,3 mol Kim loại thu gồm Fe dư Cu (0,1125 mol)  m = 12,9 (g) Câu 8: :[CHUYÊN ĐỒNG THÁP /2019]Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO 3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa H 2SO4 0,045 mol NaNO3, thu dung dịch Y chứa 62,605 gam muối trung hòa 3,808 lít (đktc) hỗn hợp Z (trong có 0,02 mol H 2) Tỉ khối Z so với O2 19/17 Thêm dung dịch NaOH 1M vào Y đến thu lượng kết tủa lớn 31,72 gam vừa hết 865 ml Mặt khác, cho Y tác dụng vừa đủ với BaCl 2, sau cho tiếp tục lượng dư AgNO vào thu 256,04 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Mg X A 9,41% B 37,06% C 15,44% D 19,8% HD: Chọn C (1)  an Fea   2n Mg 2  2n Cu 2  n NH4  n NaOH  0,865 BTDT (Y)   n H2SO4  n SO24  0, 455 mol  mmax  56n Fea   24n Mg 2  64n Cu 2  17(n OH  n NH )  56n Fea   24n Mg 2  64n Cu 2  17,015  17n NH 4 Ta có: mY  56n Fea   24n Mg 2  64n Cu 2  23n Na   18n NH  96n SO42  62,605  17,075  17 n NH4  23.0,045  18n NH4  96.0, 455  n NH  0,025 mol BT: H   n H 2O  2n H 2SO4  4n NH 4  2n H 2  0,385 mol LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI BTKL   mX  mY  m Z  18n H2O  85n NaNO3  98n H2SO4  27, (g) Khi cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 AgNO3 thu kết tủa gồm:  m  233n BaSO4  143,5n AgCl n BaSO4  n SO24  n Ba 2  0, 455 mol  n Ag  n Fe2    0,18 mol  108  n AgCl  2n BaCl2  0,91 mol Dựa vào tỉ khối ta suy khí Z chứa khí H2 (0,02 mol), CO2 (0,11 mol), NO (0,04 mol) BT: N  n Cu(NO3 )  0,5(n NO  n NH4  n NaNO3 )  0,02 Từ (1) ta có: 3n Fe3  2n Mg 2  0, 44 (2) 24n Mg 2  56n Fe3  5,88 (3) Từ (2), (3) ta suy ra: n Fe3  0, 03 mol nMg = 0,175 mol Vậy %m Mg  15, 44% Câu :[CHUN HẢI PHỊNG/2019]Hòa tan hồn toàn 8,66 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,52 mol HCl 0,04 mol HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch Y 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO H2 có tỉ khối H2 10,8 Cho dung dịch Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 thu m gam kết tủa dung dịch T Cho dung dịch T tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu 10,4 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 73 B 79 C 77 D 75 HD: Chọn D Gọi a, b c số mol Mg, Fe 3O4 Fe(NO3)2 Cho 8,66 gam X tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl HNO : + Hỗn hợp khí Y gồm NO (0,035 mol) H2 (0,015 mol) + Xét dung dịch Y ta có: n HCl  n HNO3  4n NO  2n H2  2n O(trong X) 0,39  8n Fe3O4 n NH     0,039  0,8b 10 10 Cho Y tác dụng với NaOH, lọc kết tủa đun nóng thu 10,4 gam hỗn hợp rắn gồm MgO (a mol) Fe2O3 (1,5b + 0,5c) mol Từ kiện đề ta có hệ sau: 24n  232n 24a  232b  180c  8,66 a  0,2 Mg Fe3O  180n Fe(NO3 )2  m X     40a  160(1,5b  0,5c)  10,  b  0,005 40n MgO  160n Fe2O3  m r¾n  BT:N 0,8b  c  0,034 c  0,015    2n Fe(NO3 )2  n HNO3  n NH   n NO    n NH4   0,035mol Khi cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch với AgNO thì: BT:e   n Ag  2n Mg  n Fe3O4  n Fe(NO3 )2  3n NO  2n H2  10n NH4   0,005mol vµ n AgCl  n HCl  0,52 mol Vậy m  108n Ag  143,5n AgCl  75,16(g) Câu 10: :[SỞ ĐÀ NẴNG/2019]Hòa tan hồn toàn hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO lượng nước dư, thu dung dịch X Sục 0,32 mol CO2 vào X thu dung dịch Y chứa ion Na+, HCO3-, CO32- kết tủa Z Chia Y thành hai phần Cho từ từ phần vào LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 200 ml dung dịch HCl 0,6M thu 0,075 mol CO Mặt khác, nhỏ từ từ 200 ml HCl 0,6M vào phần thu 0,06 mol CO Cho toàn X vào 150 ml dung dịch Al 2(SO4)3 0,5M thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 53,2 B 30,8 C 26,9 D 64,7 HD: Chọn B  n HCO  n HCO3  n CO32  n CO2  0, 075  n HCO3  0, 03 mol    Xét phần 1:  (tỉ lệ mol  n n n   2n 2  n   0,12 2  0, 045 mol 2  HCO3 CO3 H  CO3 CO3   phản ứng) Xét phần 2: n CO 2  n H  n CO2  0,06 mol  n HCO   0,04 mol 3  n Na   n HCO   2n CO 2  0,32 mol BTDT (Y) 3   n BaCO3  n Ba 2  n CO2  n HCO   n CO 2  0,12 mol BT: C 3  Na  : 0,32 mol 3 n BaSO4  n Ba 2  0,12 mol  2 Al : 0,15 mol X Ba : 0,12 mol    m  31, 08 (g) 2 n  3  n   0, 04 mol SO : 0, 225 mol Al(OH)  Al OH  BTDT     OH : 0,56 mol Câu 11: :[SỞ ĐÀ NẴNG/2019]Hòa tan hồn tồn 34,24 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa NaNO NaHSO4, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y (khơng chứa muối amoni) hỗn hợp khí Z gồm CO2 NO (tỉ lệ mol tương ứng : 3) Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,4 gam bột Fe (khơng có khí ra) Nếu cho dung dịch Ba(OH) dư vào Y, thu 209,18 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe 3O4 X A 33,88% B 40,65% C 27,10% D 54,21% HD: Chọn B Đặt CO2: a mol  NO: 3a mol FeCO3 (a mol) Fe3O4 (b mol) Fe(NO3)2 (c mol) BT: N  116a  232b  180c  34, 24 (1)   n NaNO3  n NO3 (Y)  3a  2c Khi cho Fe tác dụng với Y thì: n Fe3  2n Fe  0,3 mol Bảo toàn e cho trình: 0,15.2 = 3.3a + 2b (2) Dung dịch thu tác dụng với Fe Fe 2+, Na+, SO42-, NO3- BTDT   n NaHSO4  2(a  3b  c  0,15)  3a  2c  5a  6b  0,3 Kết tủa thu BaSO4 Fe(OH)2, Fe(OH)3  233.(5a + 6b + 0,3) + 90.(a + 3b + c – 0,3) + 107.0,3 = 209,18 (3) Từ (1), (2), (3) suy ra: a = 0,02 ; b = 0,06 ; c = 0,1  %mFe3O4  40,65% Câu 12 :[SỞ PHÚ THỌ /2019]Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 Al2(SO4)3 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 sau: LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Giá trị mmax A 88,32 B 84,26 HD: Chọn C Tại vị trí n Ba(OH)2  0,03 mol  n H2SO4  0,03 mol C 92,49 D 98,84 Tại vị trí n Ba(OH)2  0, 43 mol  4n Al3  n OH  n H  n Al2 (SO4 )3  0,1 mol Khối lượng kết tủa cực đại gồm BaSO (0,33 mol) Al(OH)3 (0,2 mol)  m = 92,49 (g) Câu 13 :[SỞ PHÚ THỌ/2019] Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Mg Fe oxi thời gian thu (m + 4,16) gam hỗn hợp Y chứa oxit Hòa tan hồn toàn Y dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch Z chứa (3m + 1,82) gam muối Cho AgNO dư vào dung dịch Z thu (9m + 4,06) gam kết tủa Mặt khác, hòa tan hết 3m gam Y lượng vừa đủ dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaNO NaHSO4, thu dung dịch T chứa x gam muối sunfat kim loại 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị x gần với giá trị sau đây? A 107,6 B 127,1 C 152,2 D 152,9 HD: Chọn D BT: O Khi cho X tác dụng với oxi thì:   n O  0, 26 mol Khi cho Y tác dụng với HCl thì: 3m + 1,82 = m + 35,5.2.0,26  m = 8,32 = 24x + 56.(y + z) (1) BTDT Z chứa Mg2+ (x mol), Fe2+ (y mol), Fe3+ (z mol), Cl- (0,52 mol)   2x  2y  3z  0,52 (2) Kết tủa thu AgCl (0,52 mol) Ag (0,04 mol)  y  0,04 Từ (1), (2) suy ra: x = 0,16 z = 0,04 BT: N    n NaNO3  0, 025 mol Khi cho 3m (g) Y tác dụng với hỗn hợp thì:   n NaHSO4  2n O  4n NO  1,14 mol BT: H BTKL  1,14  2n H2O  n H2O  0,57 mol   x  152,875 (g) Câu 14: :[SỞ HẢI PHÒNG /2019] Cho 30,9 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Mg(NO 3)2, Al tan hoàn toàn dung dịch loãng chứa 190,4 gam KHSO Sau phản ứng thu dung dịch Z chứa 208,3 gam muối trung hòa 3,36 lit hỗn hợp T gồm hai khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỉ khối T so với khơng khí 62/87 Khối lượng Al có hỗn hợp Y A 10,36 B 5,40 C 10,80 D 8,10 HD: Chọn B LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Hỗn hợp khí T gồm NO (0,1 mol) H (0,05 mol) Áp dụng bảo tồn khối lượng, ta có: n H 2O  0,55 mol Áp dụng bảo toàn nguyên tố H, ta có: n NH4  0, 05 mol  n Mg(NO3 )2  0,5(n NO  n NH4 )  0,075 mol Áp dụng bảo toàn nguyên tố O, ta có: n FeO  0, mol  mAl  5, (g) Câu 15 :[SỞ BẮC NINH /2019] Hỗn hợp X gồm Zn, Cu, Fe3O4, Fe(NO3)2 FeCl2 (trong nguyên tố Fe chiếm 19,186% khối lượng) Cho 26,27 gam X tan hoàn toàn vào dung dịch chứa 0,69 mol HCl, sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y (trong muối có khối lượng 43,395 gam) 1,232 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O khí H2 có khối lượng 1,37 gam Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy 0,015 mol khí NO (sản phẩm khử NO3-) đồng thời thu 106,375 gam kết tủa Thành phần phần trăm theo khối lượng Cu có hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 32% B 22% C 31% D 45% HD: Chọn B Hỗn hợp khí Z gồm N2O (0,03 mol) H2 (0,025 mol) Khi cho AgNO3 dư vào Y thì: n H  dư = 4nNO = 0,06 mol  nHCl pư = 0,63 mol BT: H    n NH 4  0, 02 mol Khi cho X tác dụng với HCl thì:  n H 2O  0, 25 mol   BT: N    n Fe(NO3 )  0, 04 mol mà nHCl pư = 10n N2O  2n H2  10n NH4  2n O (Fe3O4 )  nFe 3O  0,01 mol BTKL với mFe (X) = 5,04 = (0,04 + 0,01.3 + n FeCl2 ).56  n FeCl2  0,02 mol Kết tủa thu gồm AgCl (0,69 + 0,02.2) Ag (0,015 mol) Bảo toàn e: 2nZn + 2nCu n Fe3O4  n Fe(NO3 )2  n FeCl2 = 8n N2O  2n H2  8n NH4  3n NO  n Ag (1) 65nZn + 64nCu + 0,04.180 + 0,01.232 + 0,02.127 = 26,27 (2) Từ (1), (2) suy ra: nZn = 0,13 mol; nCu = 0,09 mol  %mCu = 21,93% Câu 16 :[SỞ BẮC NINH /2019] Nung nóng hồn tồn 51,0 gam hỗn hợp gồm Al, CuO Fe3O4 điều kiện khơng có khơng khí, thu hỗn hợp rắn X Chia X làm hai phần Phần cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng 13,6 gam đồng thời thoát x mol khí H2 lại 12,0 gam rắn khơng tan Hòa tan hết phần dung dịch chứa 0,8 mol H2SO4 y mol HNO3, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có tổng khối lượng 98,34 gam x mol hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O H2 (trong H2 có số mol 0,04) Các phản ứng xảy hồn tồn Thành phần phần trăm theo thể tích khí N2O có hỗn hợp Z gần với giá trị sau đây? A 17% B 67% C 27% D 72% HD: Chọn A n Al  2n Al2O3  n NaOH  0,34 n Al  0,16   x  0, 24  27n Al  102n Al2O3  25,5  12 n Al2O3  0, 09 Quy đổi hỗn hợp X thành Al (0,34 mol), CuO (n mol); Fe3O4 (m mol) LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 80n  232m  16,32 n  0, 03 Ta có:   64n  56.3m  12 m  0, 06 Khi cho phần tác dụng  mKL  m NH4  mSO 2  n NH4  0,02 mol với hỗn hợp axit thì: mmuối  n H O  0,85   y  0,8.2  4.0, 02  0, 04.2  2n H 2O   BT: O  0, 27  3y  x  0, 04  n H 2O  y  0, 26    BT: N    n NO  2n N 2O  0, 02  0, 26 n NO  0,16 Xét hợp khí Z:    %VN 2O  16, 67% n NO  n N 2O  0, 04  0, 24 n N 2O  0, 04  Câu 17: :[CHUYÊN VINH/2019]Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 FeCO3 thành hai phần Hòa tan hồn toàn phần dung dịch HCl dư, thu 0,1 mol hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 9,4 dung dịch Y Cho hai phần tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Z 0,2075 mol hỗn hợp khí T gồm CO2 SO2 (sản phẩm khử S+6) Khối lượng FeCl2 có dung dịch Y A 25,307 gam B 27,305 gam C 23,705 gam D 25,075 gam HD: Chọn B Chia hỗn hợp X thành Fe; A (Fe3O4, FeCO3) Fe(OH)3 Khi cho X tác dụng với HCl thu hai khí H2 (0,06 mol) CO2 (0,04 mol) BT: e   n Fe  n H2  0, 06 mol  n FeCl2  n Fe  n A (2) Khi cho X tác dụng với H2SO4 đặc thu hai khí CO2 (0,04 mol) SO2 (0,1675 mol) BT: e   3n Fe  n A  2n SO2  n A  0,155 mol Thay vào (2) suy ra: mFeCl2  27,305 (g) Câu 18 :[SỞ NAM ĐỊNH /2019] Cho 12,48 gam X gồm Cu Fe tác dụng hết với 0,15 mol hỗn hợp khí gồm Cl2 O2, thu chất rắn Y gồm muối oxit Hòa tan vừa hết Y cần dùng 360 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Z Cho dung dịch AgNO dư vào Z, thu 75,36 gam chất rắn Mặt khác, hòa tan hết 12,48 gam X dung dịch HNO3 nồng độ 31,5%, thu dung dịch T 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Nồng độ % Fe(NO3)3 T gần với giá trị sau đây? A 7,28 B 5,67 C 6,24 D 8,56 HD:Chọn B n  Khi cho Y tác dụng với HCl thì: n O2  H  0,09 mol  n Cl2  0,06 mol BT: Cl Trong 75,36 (g) chất rắn gồm   AgCl : 0, 48 mol Ag (0,06 mol)  n Fe2  0,06 mol BT: H Cu : a mol  a  0, 09 64a  56b  12, 48 Xét X    BT: e   2a  2.0, 06  3(b  0, 06)  2.0, 06  4.0, 09 b  0,12 Fe : b mol    Khi cho X tác dụng với HNO3 thu dung dịch T gồm Fe(NO3)2 (x); Fe(NO3)3 (y); Cu(NO3)2 (0,09)  x  y  0,12 x  0, 09  Ta có:  mdd T  mX  mdd HNO3  m NO  127,98 (g) 2x  3y  0, 09.2  0,15.3  y  0, 03 LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Vậy C% Fe(NO3)3 = 5,67% Câu 19 :[SỞ NAM ĐỊNH /2019] Điện phân dung dịch X chứa CuSO4 NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) cường độ dòng điện khơng đổi 2,68A Sau thời gian t thu dung dịch Y giảm 20,55 gam so với dung dịch X Thêm tiếp lượng Al dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy 3,36 lít khí H2 (đktc) dung dịch sau phản ứng chứa chất tan có số mol Giá trị t A B C D HD: Chọn B Hai chất tan Na2SO4 (0,05 mol) Al2(SO4)3 (0,05 mol)  Dung dịch X chứa CuSO4: 0,2 mol NaCl: 0,1 mol Tại catot có Cu (0,2 mol) H2 (a mol) anot có Cl2 (0,05 mol) O2 (b mol) BT: e   2a  0, 2.2  0,05.2  4b mdd giảm = 0,2.64 + 2a + 0,05.71 + 32b = 20,55  a = 0,1 b = 0,125 Vậy t = 6h Câu 20: :[SỞ BÀ RỊA VŨNG TÀU /2019] Hòa tan 31,76 gam hỗn hợp CuSO4 NaCl vào nước thu 300 gam dung dịch X Điện phân dung dịch X (điện cực trơ, màng ngăn xốp) thu 283,32 gam dung dịch Y (khơng màu xanh) có V lít khí (đktc) anot Cho Y tác dụng với Mg dư thấy giải phóng 1,344 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất phản ứng điện phân 100% (bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) Giá trị V A 2,464 B 2,520 C 3,136 D 2,688 HD: Chọn C Dung dịch Y chứa H+ với đầu: n H  2n H2  0,12 mol  H  ban 0,12  2n H2  n O2  0,03  0,5n H2 Khối lượng dung dịch giảm: mCu  mkhí  300  283,32  16,68  64n Cu  71n Cl2  18n H2  15,72 (1) BT: e   2n Cu  0,12  2n Cl2 (2) 160n Cu  117n Cl2  31,76 (3) Từ (1), (2), (3) suy ra: n Cu  0,14 mol; n Cl2  0,08 mol ;n H2  0,06 mol  n O2  0,06 mol Vậy V = 3,136 lít Câu 21 :[SỞ BÀ RỊA VŨNG TÀU /2019] Hòa tan hoàn toàn 16,86 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Mg MgCO3 dung dịch chứa đồng thời 1,14 mol NaHSO4 0,32 mol HNO3 thu dung dịch Y chứa 156,84 gam muối trung hòa 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí ra, biết Z có tỉ khối so với hidro 22 Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y thu 19,72 gam kết tủa Khối lượng Al2O3 hỗn hợp X A 1,02 gam B 2,04 gam C 4,08 gam D 3,06 gam HD: Chọn D Hai khí Z N2O CO2 Áp dụng BTKL ta tính được: n H2O  0, 65 mol BT: H   n NH   0, 04 mol Dung dịch Y chứa Mg2+ (x) Al3+ (y), NH4+ (0,04), Na+ (1,14), NO3- (z) SO42- (1,14) LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI BTDT    2x  3y  z  1,1  x  0,34   Theo đề ta có: 24x  27y  62z  20, 46   y  0,18 58x  19, 72  z  0,12  BT:N   n N2O  0,08mol  n CO2  n MgCO3  0,04 mol  n Mg  0,3 mol   n Al  2n Al2O3  0,18 n Al  0,12 mol Ta có:    mAl2O3  3, 06 (g) n Al2O3  0, 03 mol 27n  102n  6,3  Al Al O    Câu 22: :[SỞ HÀ TĨNH – L1/2019] Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe, Cu (trong oxi chiếm 20,4255% khối lượng) Cho 6,72 lít khí CO (đktc) qua 35,25 gam X nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 18 Hòa tan Y dung dịch HNO3 lỗng (dư), sau phản ứng hồn tồn, thu dung dịch chứa m gam muối (khơng có NH4NO3) 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm NO N2O Tỉ khối T so với H2 16,75 Giá trị m A 96,25 B 117,95 C 80,75 D 139,50 HD: Chọn B n CO  n CO2  0,3 n CO  0,15mol  X  nO pư = 0,15 mol  nO (Y) = nO (X) – 0,15 = 28n CO  44n CO  10,8 n CO2  0,15mol 0,3 mol n NO  n N 2O  0, n NO  0,15mol   n NO3  2n O(Y)  3n NO  8n N 2O  1, 45 Z  30n NO  44n N 2O  6, n N 2O  0, 05mol Xét dung dịch T, ta có: m  mKL  m NO3  (35, 25  7, 2)  62.1, 45  117,95 (g) Câu 23: :[SỞ HÀ TĨNH – L1/2019] Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước dung dịch X Điện phân dung dịch X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi, hiệu suất 100%) thời gian t giây, thu y gam kim loại M catot 0,035 mol khí anot Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 0,1245 mol Giá trị y A 1,680 B 4,480 C 4,788 D 3,920 HD: Chọn B Thời điểm Tại catot Tại anot t (s) 2H 2O   4e  4H   O2 M 2  2e  M 0,14 mol  0,035mol ne trao đổi = 0,14 mol 2t (s) M 2  2e  M 2H 2O   4e  4H   O 0,28mol  0,07 mol ne trao đổi = 0,28 a mol  2a mol  mol 2H O  2e   2OH  H 2b mol  b mol Tại thời điểm 2s (s), xét hỗn hợp khí ta có: BT:e   2n M2   2n H2  4n O2 2a  2b  0,28 a  0,0855 13,68      M MSO4   160   b  0,0545 b  0,0545 0,0855 n  0,1245  n    O2  H2 M: Cu LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Tại thời điểm t (s) n Cu  2n O2  0,07mol  m Cu  4,48(g) Câu 24 :[SỞ HƯNG YÊN – L1/2019]Trộn 21,6 gam bột Al với m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thu hỗn hợp Y Nung Y nhiệt độ cao điều kiện khơng có khơng khí đến phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Z Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít H2 đktc Mặt khác, cho Z tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 19,04 lít NO sản phẩm khử đktc Giá trị m A 50,8 B 46,0 C 58,6 D 62,0 BT: Al Rắn Z chứa Al dư (x mol), Al2O3 (y mol) Fe với x = n H  0, mol  y  0,3 Khi cho Z tác dụng với HNO3 thì: BT: e   3x  3n Fe  3n NO  n Fe  0,65 mol  m  mFe  mO  50,8 (g) Câu 25:[SỞ HƯNG YÊN – L1/2019] Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Al Al(NO3)3 dung dịch chứa NaHSO4 0,06 mol NaNO3 Kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa muối trung hòa có khối lượng 115,28 gam V lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2O H2 (tỉ lệ 1:1) Cho dung dịch NaOH dư X thấy lượng NaOH phản ứng 36,8 gam, đồng thời thu 13,92 gam kết tủa Giá trị V A 2,240 B 2,016 C 1,344 D 1,792 HD: Chọn D Hỗn hợp Mg, Al Al(NO) tác dụng với dung dịch chứa NaHSO (x mol) 0,06 mol NaNO3 Dung dịch X gồm Mg2 (0,24 mol) , Al3 (y mol), Na  (x  0,06 mol),NH  (y mol) SO42- (x 13,92 mol) (với n Mg2   n Mg(OH)2   0,24 mol ) Xét dung dịch X: 58 BTDT   n Na   2n Mg 2  3n Al3  n NH4  2n SO42  x  0,06  0, 24.2  3y  z  2x (1) 23n Na   24n Mg 2  27n Al3  18n NH4  96nSO42  mX  23(x  0,06)  0, 24.24  27y  18t  96x  115, 28(2) Xét hỗn hợp khí T ta có : n H  n N 2O  t mà n NaHSO4  10n NH4  10n N2O  2n H2  x  10z  12t (3) Xét dung dịch thu sau cho X tác dụng với dung dịch chứa 0,92 mol NaOH, ta có: BTDT   n Na   2n SO42  n AlO2  x  0,06  0,92  2x  y (4) Giải hệ (1), (2), (3) (4) ta Khi t  0,04 mol n H2  n N2O  0,04 mol  VT  1,792(l) Câu 26 :[SỞ QUẢNG NAM /2019] Tiến hành điện phân dung dịch chứa a mol KCl b mol CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp; cường độ dòng điện khơng đổi I = 7,5A, thời gian t = 4632 giây, thu dung dịch X; đồng thời anot thoát 0,12 mol hỗn hợp khí Nếu thời gian điện phân 1,5t giây tổng số mol khí hai cực 0,215 mol Giả sử trình điện phân nước bay không đáng kể, hiệu suất điện phân đạt 100%, khí sinh khơng tan nước, bỏ qua thủy phân muối Cho phát biểu liên quan đến toán: (a) Tổng khối lượng hai muối trước điện phân 35,48 gam (b) Nếu thời gian điện phân 1,25t giây nước điện phân hai điện cực (c) Giá trị a, b 0,12 0,25 LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI (d) Dung dịch X có hai chất tan (e) Đến thời điểm 1,5t giây, số mol H+ sinh anot 0,32 mol Số phát biểu sai A B C HD: Chọn B Tại thời điểm t = 4632 giây ta có: n e = 0,36 mol + Khí anot Cl n Cl2  n O2  0,12  n Cl2  n O2  0, 06 mol  a  0,12 mol  2n Cl2  4n O  0,36 Tại thời điểm t = 6948 giây ta có: n e = 0,54 mol n e  2n Cl2  0,105 mol + Khí anot Cl (0,06 mol) n O2  D O2 với BT: e khí catot H2 với n H  nkhí điện cực – nkhí anot = 0,05 mol  b = 0,22 mol (a) Sai, Tổng khối lượng hai muối trước điện phân 44,14 gam (b) Đúng, Tại thời điểm t = 5790 giây ta có: n e = 0,45 mol mà 2n Cu  n e nên thời gian nước điện phân điện cực (c) Sai, Giá trị b 0,22 (d) Sai, Dung dịch X chứa chất tan K2SO4, H2SO4 CuSO4 dư (e) Sai, Đến thời điểm 6948 giây, số mol H+ sinh anot 0,42 mol Câu 27: :[SỞ QUẢNG NAM /2019] Cho dung dịch X chứa đồng thời AlCl3 0,1 M Al2(SO4)3 0,1 M Nhỏ từ từ đến hết V1 ml dung dịch NaOH 1,0 M vào 100 ml dung dịch X, sau thêm từ từ V2 ml dung dịch HCl a M vào hệ Gọi V (ml) tổng thể tích dung dịch NaOH dung dịch HCl thêm vào Khối lượng kết tủa hệ phụ thuộc vào giá trị V biểu diễn đồ thị bên Giá trị tối thiểu V để lượng kết tủa bị hòa tan hết A 165,0 B 525,0 C 360,0 D 420,0 HD: Chọn B 3t n OH   3n A(OH)3  3b    Tại V = 3b (kết tủa đạt cực đại)    1000 78  b  30 t n Al3    t  2,34 78  t V t Tại m  (g)  4n Al3  n OH   n Al(OH)3  4.0, 03    V1  105 ml 1000 156 LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Tại V = 5,5b (kết tủa cực đại)  t  a  0, 25 156 Kết tủa bị hồ tan hết dung dịch thu Al3+ (0,03), Na+ (0,105), Cl- (y + 0,03) SO42(0,03) BTDT   y  0,105  V2  0, 42  V1  V2  0,525 (l) Câu 28: :[SỞ QUẢNG NAM/2019] Hỗn hợp X gồm FexOy, Fe, MgO Mg Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu 6,72 lít hỗn hợp khí N2O NO (đktc) có tỉ 239 khối so với H2 dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 129,40 gam muối khan 15 Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, thu 15,68 lít SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 104,00 gam muối khan Giá trị m A 28,80 B 27,20 C 26,16 D 22,86 HD: Chọn A 2nSO2  3n NO  8n N2O BT: e cho (1) (2)   n NH4 NO3   0, 0375mol Gọi T hỗn hợp muối chứa Fe(NO3)2 Mg(NO3)2 suy ra: mT  mY  mNH4 NO3  126, 4gam VHCl  V1  5,5b  VHCl  60 ml  n HCl  n Al(OH)3  Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng + bảo toàn điện tích cho hỗn hợp T Z ta có: mT  m Z 126,  104  2n NO   nSO 2    0,8mol 2.M NO   MSO 2 2.62  96 BT:S  BT: H Xét trình (2):  n H2O  n H2SO4  nSO2  nSO 2  1,5 mol  mX  mH2SO4  mZ  mSO2  mH2O  m  28,8gam BTKL Câu 29: :[THPT THÁI PHIÊN -HP/2019] Hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Cu, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 CuO, oxi chiếm 3,5% khối lượng Đun nóng m gam X với 0,448 lít khí CO thời gian thu rắn Y hỗn hợp khí Z có tỷ khối so với hiđro 16 Hoà tan hết Y dung dịch chứa 1,3 mol HNO 3, thu dung dịch T chứa 84,72 gam muối 2,688 lít hỗn hợp khí G chứa NO N2 Biết G có tỷ khối hiđro 89/6 Biết thể tích khí đo đktc Giá trị m A 19,2 B 12,8 C 16,0 D 32,0 HD: Chọn C n Hỗn hợp Z gồm hai khí CO CO2 với tỉ lệ: CO2   n CO2  0, 005 mol n CO 0,035m 0,035m  n O (Y)   0,005 (1) mKL  m  0,035m  0,965m mà n O (X)  16 16 Hỗn hợp khí G chứa NO (0,1 mol) N (0,02 mol) Ta có: n HNO3  4n NO  12n N2  10n NH4  2n O(Y)  10n NH4  2.n O(Y)  0,66 (2) m muối = m KL + 0,965m 62.(0,5  8n NH4  2n O(Y) )  80n NH4  84,72 (3) LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 62n NO3  80n NH4 = 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Từ (1), (2), (3) suy ra: m = 16 (g) Câu 30: :[THPT THÁI PHIÊN -HP/2019] Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 bình kín (khơng có khơng khí) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn Y phần khí Z có tỉ khối so với H2 22,75 (giả sử khí NO sinh không tham gia phản ứng khác) Cho Y tan hoàn toàn dung dịch gồm 0,04 mol NaNO3 0,92 mol KHSO4 (loãng), thu dung dịch chứa 143,04 gam muối trung hòa kim loại hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H 6,6 (trong có khí hóa nâu khơng khí) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 37 B 40 C 38 D 39 HD: Chọn C - Ta có: mFen   mSO24  mK   m Na   143,04  mFen   l7,92 (g) BT: N  n NaNO3  n NO  0,04 mol mà M  M H  M NO  13,  n H  0, 06 mol BT:H  n H2O  0,5n KHSO4  n H2  0, mol BT: O  n O(Y)  3n NaNO3  n NO  n H 2O  n O(Y)  0,32 mol MX  n NO2  0, 24 M NO2  M CO2  45    m X  m Fe  62n NO3  60n CO32  37, (g) n CO2  0, 08 Câu 31: :[SỞ BẮC GIANG/2019] Cho 4,6 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch gồm AgNO3 Cu(NO3)2, thu chất rắn Y (gồm kim loại) dung dịch Z Hòa tan hết Y dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu 3,192 lít khí SO2 (sản phẩm khử S+6, đktc) Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu kết tủa T Nung T khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 4,2 gam hỗn hợp rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm số mol Fe X A 40% B 60% C 25% D 12% HD: Chọn A Rắn Y chứa kim loại Ag, Cu, Fe (z mol) dung dịch Z chứa Mg(NO3)2 (x mol) Fe(NO3)2 (y mol) 24x  56(y  z)  4,  x  0, 075  BT: e  Ta có:    2x  3y  3z  4n O2  2n SO2  0, 25y.4  0, 285   y  0, 015  %n Fe  40% 40x  80y  4, z  0, 035   Câu 32: :[SỞ THANH HĨA /2019] Hòa tan hồn tồn 17,32 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 cần vừa đủ dung dịch hỗn hợp gồm 1,04 mol HCl 0,08 mol HNO3 đun nhẹ, thu dung dịch Y 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 10,8 gồm hai khí khơng màu có khí hóa nâu khơng khí Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO3 vừa đủ thu m gam kết tủa dung dịch T Cho dung dịch T tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu 20,8 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn, giá trị m A 152,48 B 150,32 C 151,40 D 153,56 HD: Chọn B Gọi a, b c số mol Mg, Fe 3O4 Fe(NO3)2 LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Hỗn hợp khí Y gồm NO (0,07 mol) H2 (0,03 mol) Cho 8,66 gam X tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl HNO thì: n HCl  n HNO3  4n NO  2n H2  2n O(trong X)  n NH4    0,078  1,6b 10 Cho Y tác dụng với NaOH, lọc kết tủa đun nóng thu 10,4 gam hỗn hợp rắn gồm MgO (a mol) Fe2O3 (1,5b + 0,5c) mol Từ kiện đề ta có hệ sau: 24n  232n 24a  232b  180c  17,32 a  0, Mg Fe3O  180n Fe(NO3 )2  m X     40a  160(1,5b  0,5c)  20,8  b  0,01 40n MgO  160n Fe2O3  m r¾n  BT:N 0,8b  c  0,068 c  0,03    2n Fe(NO3 )2  n HNO3  n NH   n NO    n NH4   0,07 mol Khi cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch với AgNO thì: BT:e   n Ag  2n Mg  n Fe3O4  n Fe(NO3 )2  3n NO  2n H2  10n NH4   0,01mol vµ n AgCl  n HCl  1,04 mol Vậy m  108n Ag  143,5n AgCl  150,32(g) Câu 33: :[SỞ THANH HÓA /2019] Cho 6,048 gam Mg phản ứng hết với 189 gam dung dịch HNO3 40% thu dung dịch X (khơng chứa muối amoni) hỗn hợp khí oxit nitơ Thêm 392 gam dung dịch KOH 20% vào dung dịch X, đun (cả phần dung dịch kết tủa) đến cạn chất rắn Y, nung Y đến khối lượng không đổi thu 118,06 gam chất rắn Z Xác định nồng độ phần trăm Mg(NO3)2 hỗn hợp X A 19,7% B 17,2% C 21,2% D 24,8% HD: Chọn A Chất rắn thu gồm KNO : x mol 85x  56y  107,98  x  1, 02     n H  (X)  0,516 mol KOH : y mol  y  0,38 MgO : 0, 252 mol  x  y  1,  BT: N BT: H   n N  n HNO3  x  0,18 mol   n H2O  0,5(n HNO3  0,516)  0,342 mol BT: O BTKL   n O  3n HNO3  3n NO3  n H2O  0,198   mdd X  mMg  mdd HNO3  m NO  189,36 (g) Vậy %mMg(NO3 )2  19,7% Câu 34 :[SỞ HẢI PHÕNG/2019] Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba BaO (trong oxi chiếm 7,99% khối lượng) vào nước dư Sau phản ứng, thu dung dịch Y gồm NaOH, KOH Ba(OH)2 có tỉ lệ mol tương ứng : : 0,784 lít khí H2 (đktc) Cho Y tác dụng với dung dich gồm 0,02 mol Al2(SO4)3; 0,01 mol H2SO4 0,04 mol KHSO4 thu m gam kết tủa Giá trị m A 24,17 B 17,87 C 17,09 D 18,65 HD: Chọn D Quy đổi hỗn hợp thành Na (3x mol), K (2x mol), Ba (7x mol), O (y mol) 16y BT:e Ta có: %mO  100  7,99  19x  2y  0,07  x = 0,01 y = 0,06 1106x  16y LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI BaSO4 : 0, 07 mol  m  18, 65 (g) Khi cho Y tác dụng với hỗn hợp chất thì:  Al(OH)3 : 0, 03 mol Câu 35 :[SỞ YÊN BÁI/2019] Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 MgCO3 dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 0,32 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 22 Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 13,6 gam chất rắn khan Phần trăm khối lượng Al2O3 có hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 12,0 B 20,0 C 11,0 D 13,0 HD: Chọn D Hai khí Z N2O CO2 Áp dụng BTKL ta tính được: n H2O  0, 62 mol BT: H   n NH   0, 04 mol Dung dịch Y chứa Mg2+ (x) Al3+ (y), NH4+ (0,04), Na+ (1,08), NO3- (z) SO42- (1,08) BTDT    2x  3y  z  1, 04 x  0,34   Theo đề ta có: 24x  27y  62z  19,92   y  0,16 40x  13, z  0,12   BT:N   n N2O  0,08mol  n CO2  n MgCO3  0,04 mol  n Mg  0,3 mol   n Al  2n Al2O3  0,16 n Al  0,12 mol Ta có:    %mAl2O3  12,88% n  0, 02 mol 27n  102n  5, 28 Al O  Al Al O   3  Câu 36 :[SỞ YÊN BÁI/2019] Hòa tan m gam hỗn hợp CuSO4 KCl vào nước thu dung dịch X Điện phân dung dịch X với cường độ dòng điện khơng đổi (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Thể tích khí (V) theo thời gian (t) biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu dừng điện phân thời điểm 250 giây đem nhúng nhôm (dư) vào dung dịch, sau phản ứng hồn tồn, khối lượng nhơm thay đổi nào? A Tăng 1,75 gam B Tăng 1,48 gam C Giảm 1,25 gam D Giảm 0,918 gam HD: Chọn B Tại thời điểm t = 200 (s): có khí Cl2 (x mol) anot  ne (1) = 2x mol BT: e  nCu = 1,75x Tại thời điểm t = 350 (s): có khí Cl2 (x mol) O2  ne (2) = 3,5x mol  LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI BT: e Tại thời điểm t = 450 (s): có khí Cl2 (x mol), O2, H2  ne (3) = 4,5x mol   n H2  0,5x  x  0,5x  n O2  0,17  x  0, 08    n O2  0, 05 2x  4n O2  4,5x n O  0, 01 mol Tại thời điểm t = 250 (s)  ne = 0,2 mol   n Cu  0,1 mol + 2+ Dung dịch Y có chứa H (0,04 mol); Cu (0,04 mol) 0, 04 0, 04 Khi cho Y tác dụng với Al thì: mAl tăng  (64.3  27.2)  27  1, 48 (g) 3 Câu 37 :[CHUYÊN KHTN HN/2019] Cho m1 gam hỗn hợp X chứa Al, Fe(NO3)2 0,1 mol Fe3O4 tan hết dung dịch chứa 1,025 mol H2SO4 Sau phản ứng thu 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí dung dịch Z chứa muối sunfat trung hòa có khối lượng 132,5 gam Biết tỷ khối Y so với H2 31/3 Cho lượng vừa đủ BaCl2 vào Z sau phản ứng xảy xong cho tiếp AgNO3 dư vào thu m2 gam kết tủa Biết phản ứng hoàn toàn Giá trị tổng m1 + m2 là: A 334,025 B 533,000 C 628,200 D 389,175 HD: ĐÁP ÁN C mol   NO : 0,15 H BT N BTe Y   NH 4 : 0, 05mol   Fe(NO3 ) : 0,1mol  Al : 0, 4mol  m1  52 mol  H : 0, 075 BaSO4 :1, 025mol  m AgCl :1, 025.2  2, 05mol  m  567,  m1  m  628, gam Ag  0,1.3  0,1  0, 4mol  Câu 38 :[CHUYÊN KHTN HN/2019] Điện phân dung dịch X chứa KCl CuSO4 dòng điện chiều có cường độ khơng đổi 5A (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch) Tồn khí sinh q trình điện phân (ở hai điện cực) theo thời gian biểu diễn đồ thị sau: Thể tích khí đktc (lít) 4,928 3,584 0,896 x y z Thời gian (giây) Phát biểu sau đúng? A Dung dịch sau điện phân có pH > B Tỉ lệ mol CuSO4 : KCl X : C Tại thời điểm z giây, khối lượng dung dịch giảm 10,38 gam LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI D Tại thời điểm 2x giây, tổng thể tích khí hai điện cực 2,80 lít (đktc)  Tại x(s)  n Cl2  0,04 (3,584  0,896) : 22,  0, 06  Tại y(s)  n Cl2  n H2   Tại z(s)  n   (4,928  3,584) : 22,  0, 06    n O2  0, 02  m  10,5 gam  n H2  0, 04 mol mol   CuSO4  0, 04 Cl2 : 0, 08 2x(s)    V  2, 688  mol mol KCl  2Cl2  0, H : 0, 04   Câu 39: :[CHUYÊN HƯNG YÊN /2019] Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau kim loại tan hết thu dung dịch X V lít (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí có tỉ lệ số mol : 2) Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu kết tủa Y dung dịch Z Lọc lấy Y nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu 16,0 gam chất rắn Cô cạn dung dịch Z thu chất rắn T Nung T đến khối lượng không đổi thu dược 41,05 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Nồng độ phần trăm Fe(NO3)3 X A 20,20% B 12,20% C 13,56% D 40,69% mol mol Fe : 0,15 KNO2 : 0, 45 BT N  T   n BN  0, 25   A  mol mol Cu : 0, 05 KOH : 0, 05 Fe2 : x mol  x  y  0,15  x  0,1 BTe   n OB  0,   3 mol   BTDT  2x  3y  0, 05.2  0, 45  y  0, 05   Fe : y  mddX  89,  C%Fe(NO3 )2  20, 20% Câu 40 :[CHUYÊN GIA ĐỊNH /2019] Cho hỗn hợp X gồm Mg, MgO, MgCO3 tan hoàn toàn dung dịch Y chứa 0,18 mol H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa 1,18 gam hỗn hợp khí T (gồm N2, CO2 0,01 mol H2) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Z đun nóng, thu 51,22 gam kết tủa 0,224 lít khí (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng MgCO3 X có giá trị gần A 29,58% B 14,79% C 21,18% D 26,62% mol  BaSO4 : 0,18 BTDT BT N     Na   0, 03mol   N  0, 01mol mol  Mg(OH) : 0,16 mol   CO2  0, 02  %mMgCO3  29,58%  BT H BTKL  H 2O  0,15mol   m X  5, 68    Câu 41: :[THPT GIA LỘC –HẢI DƯƠNG /2019] Cho 3,825 gam hỗn hợp Al Mg tan hoàn toàn 500 ml dung dịch gồm HCl 0,52M H2SO4 0,14M, thu dung dịch X khí H2 Cho 850 ml dung dịch NaOH 0,5M vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 8,25 gam kết tủa Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,4M Ba(OH) 0,05M vào X đến thu lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 19,30 B 13,70 C 23,15 D 16,15 LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI mol  27x  24y  3,825 Al : x BTDT   x  y  0, 075   n XH  0, 025   mol  78(x  0, 025)  58y  8, 25 Mg : y mol  BaSO4 : 0, 07 KOH : 0, 4a m max     0, 05a  0,5.0,14  a  1,   m  19,31  mol MgO : 0, 075 Ba(OH) : 0, 05a    Câu 42 :[SỞ NGHỆ AN/2019] Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 KCl vào H2O thu dung dịch X Điện phân dung dịch X (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t thu 1,12 lít (đktc) khí anot Nếu điện phân thời gian 3,5t thu 2,8 lít (đktc) khí anot thu dung dịch Y Cho 20 gam bột Fe vào Y, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 16,4 gam hỗn hợp kim loại Biết hiệu suất điện phân 100%, khí khơng tan dung dịch Giá trị m A 58,175 B 48,775 C 69,350 D 31,675 HD: Chọn A Tại thời điểm t (s) anot thu khí Cl2 (0,05 mol)  ne (1) = 0,1 mol Cl : x mol  x  y  0,125 x  0, 075 Tại thời điểm 3,5t (s) anot có:    O : y mol 2x  4y  3,5n e (1)  0,35  y  0, 05   n Cu 2 pư = 0,175 mol dung dịch Y chứa Cu2+ dư (a mol), H+ (0,2 mol), NO3-, K+ Khi cho Y tác dụng với Fe thì: nFe pư = n Cu 2  n H   a  0,075 Chất rắn thu gồm Fe dư Cu  20 – 56.(a + 0,075) + 64a = 16,4  a = 0,075 Vậy dung dịch X gồm Cu(NO3)2 (0,25 mol) KCl (0,15 mol)  m = 58,175 (g) Câu 43 :[SỞ NGHỆ AN/2019] Lấy m gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Zn, FeCO3, FeS2 (trong nguyên tố oxi chiếm 16,71% khối lượng hỗn hợp) nung bình chứa 0,16 mol O2, sau phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp chất rắn X không chứa nguyên tố lưu huỳnh hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2 27) Cho X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl 0,03 mol NaNO3, sau phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch thu chứa muối clorua 1,12 lít (đktc) hỗn hợp hai khí có khối lượng 0,66 gam (trong có khí hóa nâu ngồi khơng khí) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 23 B 22 C 24 D 25 HD: Chọn A Khi nung hỗn hợp với O2 thu hai khí CO2 SO2 có số mol (vì M = 54) Quy đổi chất rắn X thành M (kim loại) O Khi cho X tác dụng với HCl NaNO3 thu dung dịch Na+ (0,03 mol), Mn+, NH4+, Cl- (0,72 mol) hỗn hợp hai khí gồm H2: 0,03 mol NO: 0,02 mol BT: N BTDT   n NH4  n NaNO3  n NO  0,01 mol   n.n Mn   0,68 BT: e   n.n Mn   3n NO  2n H2  8n NH4  2n O  n O  0, 24 mol LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI BT: O    3n FeCO3  2.0,16  2n CO  2n SO  0, 24  16.3n FeCO3  Tiếp tục với hỗn hợp ban đầu: %m O   m = 22,98  0,1671 m  n FeCO3  n CO  n SO  Câu 44 :[THPT NGÔ QUYỀN -HP/2019] Cho hỗn hợp X gầm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg 0,05 mol Al2O3 tan hoàn toàn dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H 2SO4 (loãng) 0,55 mol HCl, thu dung dịch Y khí H2 Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH) 0,1M NaOH 0,6M vào Y đến thu khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 48,54 B 52,52 C 43,45 D 38,72 HD: Chọn A Dung dịch Y gồm Cu2+ (0,12 mol), Mg2+ (0,1 mol), Al3+ (0,1 mol), H+(dư) (0,11 mol), SO42(0,15 mol) Cl - (0,55 mol) Khi cho dung dịch hỗn hợp Ba(OH) 0,1M NaOH 0,6M vào Y đến thu khối lượng kết tủa lớn ta xét hai trường hợp sau: - TH1 : BaSO4 kết tủa cưc đại + Khi n Ba(OH)2  nSO42  0,15mol  n NaOH  6.n Ba(OH)2  0,9 mol + Nhận thấy n OH  n H (d­)  2n Mg2  2n Cu2  4n Al3 nên hỗn hợp kết tủa chứa BaSO4 (0,15 mol), Cu(OH)2 (0,12 mol) Mg(OH) (0,1 mol) + Khi nung hỗn hợp kết tủa : m r¾n khan  233n BaSO4  80n CuO  40n MgO  48,55(g) - TH2 : Al(OH)3 kết tủa cưc đại + Khi n OH  n H (d­)  2n Mg2  2n Cu2  3n Al3  2n Ba(OH)2  n NaOH  0,85 mol  x.0,1.2  x.0,6  0,85  x  1,065mol  Kết tủa gồm BaSO4 (0,1065 mol), Mg(OH) (0,1 mol), Cu(OH)2 (0,12 mol) Al(OH)3 (0,1 mol) + Khi nung hỗn hợp kết tủa : m r¾n khan  233n BaSO4  80n CuO  40n MgO  102n Al2O3  43,45625(g) Vậy khối lượng rắn khan cực đại 48,55 gam Câu 45: :[CHUYÊN NGUYỄN TRÃI /2019] Hòa tan hết 57,15 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 1,4 mol H2SO4, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y chứa 168,35 gam muối sunfat trung hòa hỗn hợp khí Z gồm (0,15 mol N2 0,1 mol H2) Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng 3,25 mol, sau phản ứng thu m kết tủa Giá trị m A 45,41 B 45,55 C 44,70 D 46,54 HD: Chọn C BTKL BT: H BT: N   n H2O  1, mol   n NH4  0,05 mol   n Fe(NO3 )2  0,l75 mol Dung dịch Y chứa Mg2+, Al3+, Fen+, NH4+ (0,05), SO42- (1,4)  mMg + mAl = 23,25 (1) LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI BTDT   n.n Fen   2n Mg 2  3n Al3  2, 75 n.n Fen   2n Mg 2  4n Al3  0,05  3, 25  n Al3  0, 45 mol Thay vào (1) suy ra: nMg = 0,4625 mol Fen+ (0,175 mol)  m = mMg + mFe + 1,4.17 = 44,7 Câu 46 :[SỞ HÀ NỘI /2019] Điện phân dung dịch AgNO với điện cực trơ, cường độ dòng điện I = 2A Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm a gam catot thu kim loại Sau thời gian 2t giây khối lượng dung dịch giảm (a + 5,36) gam (biết a > 5,36) thu dung dịch X Biết dung dịch X hòa tan tối đa 3,36 gam Fe (sản phẩm khử N +5 NO) Coi lượng nước bay q trình điện phân khơng đáng kể, bỏ qua hồn tan khí nước Giá trị t A 5790 B 4825 C 3860 D 7720 HD: Chọn D Dung dịch X chứa HNO3  n HNO3  n Fe  0, 24 mol (trường hợp tạo Fe 2+)  AgNO3: 0,16 mol Tại thời điểm t (s) thu Ag x mol  ne (1) = x a = 108x + 0,25x.32 (1) 2x  0,16 2x BT: e Tại thời điểm 2t (s) thu được: Ag (0,16 mol)  n O2   n H2   0,5x  a + 5,36 = 0,16.108 + (2x – 0,16) + 32.0,5x Từ (1), (2) suy ra: x = 0,12  t = 5790 (s) Câu 47 :[THPT NGUYỄN KHUYẾN /2019] Điện phân dung dịch X chứa 2a mol CuSO4 a mol NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây, thu V lít khí anot (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 8,96 lít (dkdtc) dung dịch sau điện phân hòa tan vừa hết 12 gam MgO Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị V gần với giá trị sau đây? A 4,0 B 4,5 C 2,2 D 3,3 HD: Chọn A Dung dịch sau phản ứng có chứa H+  n H  2n MgO  0,6 mol Tại thời điểm 2t (s), anot có catot có Cu (2a mol) H2 (b mol) Cl2 (0,5a mol) O2 với a  0, 2b  0, b  0,5a  0,5b  0,15  0, n O2   0,5b  0,15   BT: e   n e (2)   2a.2  2b  0,5a.2  4.(0,5b  0,15) b  0,1   Tại thời điểm t có ne (1) = 0,5 mol  Cl2 (0,1 mol) O2 (0,075 mol)  V = 3,92 (l) Câu 48 :[THPT NGUYỄN KHUYỄN /2019] Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg Fe (tỉ lệ mol tương ứng : 3) tác dụng với dung dịch chứa FeCl3 0,6M CuCl2 0,1M, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa hai muối m gam rắn Z Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào Y, thu 136,4 gam kết tủa Cho m gam rắn Z vào dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng thu V lít khí (đktc) Giá trị V A 4,256 B 7,840 C 5,152 D 5,376 HD: Chọn A LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI Hỗn hợp X gồm Mg (4x mol) Fe (3x mol) dung dịch chứa FeCl3 (6y mol) CuCl2 (y mol) BTDT Dung dịch Y chứa Fe2+, Mg2+ (4x mol) Cl- (20y mol)   n Fe2  10y  4x mol Vi mX = mZ  56.(10y - 4x) + 24.4x = 6y.56 + 64y (1) BT: Cl    AgCl : 20 y  143,5.20y  108.(10y  4x)  136, (2) Kết tủa thu gồm  Ag :10y  4x Từ (1), (2) suy ra: x = 0,05 y = 0,04 BT: Fe  n Fe  n H2  0,19 mol  VH2  4, 256 (l) Rắn Z có chứa Fe với  LUYỆN THI TẠI : 23- NGÕ HUẾ - HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI ... cho Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân thì: m Fe  56  n HNO3  n Cu 2   9,1 (g) 8  Câu :[CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔ NG HỒNG2019]Điện phân dung dịch X gồm FeCl2 MgCl2 (có màng ngăn), phụ... 0,  n H2O  0,1  mdung dịch giảm = m H2O  1,8 (g) Vậy x = 100 – (12,7 + 6,55 + 1,8) = 78,95 Câu :[CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔ NG HỒNG2019]Hỗn hợp A gồm Al, Al2O3, Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 (trong oxi chiếm... Khối lượng dung dịch sau phản ứng: mB + (52,96 + 0,46.18) = 121,3 (g)  %mFe2 (SO4 )3  8, 24% Câu 5: :[CHUN HÀ TĨNH/2019] Hòa tan hồn toàn 192,07 gam hỗn hợp NaHSO4 Fe(NO3)3 vào nước dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP CÁC CÂU VÔ CƠ KHÓ, TUYỂN TẬP CÁC CÂU VÔ CƠ KHÓ