tong-on-ly-thuyet-vat-ly-11-pham-trung-thong

27 63 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:30

Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu TỔNG ÔN LÝ THUYẾT LỚP 11 CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆNTRƯỜNG Câu 1: Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng đẩy Khẳng định sau đúng? A q1> q2 < B q1< q2 > C q1.q2 > D q1.q2 < Câu 2: Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện Biết vật A hút vật B lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau khơng đúng? A Điện tích vật A D trái dấu B Điện tích vật A D dấu C Điện tích vật B D dấu D Điện tích vật A C dấu Câu 3: Phát biểu sau đúng? A Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện B Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện C Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện D Sau nhiễm điện hưởng ứng, phân bố điện tích vật bị nhiễm điện không thay đổi Câu 4: Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm khơng khí A tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích Câu 5: Phát biểu sau không đúng? A Hạt êlectron hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C) B Hạt êlectron hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg) C Nguyên tử nhận thêm êlectron để trở thành ion D êlectron chuyển động từ vật sang vật khác Câu 6: Phát biểu sau không đúng? A Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron B Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron C Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật nhận thêm ion dương D Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron Câu 7: Phát biết sau không đúng? A Vật dẫn điện vật có chứa nhiều điện tích tự B Vật cách điện vật có chứa điện tích tự C Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự D Chất điện mơi chất có chứa điện tích tự Câu 8: Phát biểu sau khơng đúng? A Trong q trình nhiễm điện cọ sát, êlectron chuyển từ vật sang vật B Trong trình nhiễm điện hưởng ứng, vật bị nhiễm điện trung hoà điện C Khi cho vật nhiễm điện dương tiếp xúc với vật chưa nhiễm điện, êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương D Khi cho vật nhiễm điện dương tiếp xúc với vật chưa nhiễm điện, điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện Câu 9: Khi đưa cầu kim loại không nhiễm điện lại gần cầu khác nhiễm điện A hai cầu đẩy B hai cầu hút C không hút mà không đẩy Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu 0969413102 D hai cầu trao đổi điện tích cho Câu 10: Phát biểu sau khơng đúng? A Trong vật dẫn điện có nhiều điện tích tự B Trong điện mơi có điện tích tự C Xét tồn vật nhiễm điện hưởng ứng vật trung hoà điện D Xét tồn vật nhiễm điện tiếp xúc vật trung hoà điện Câu 11: Phát biểu sau không đúng? A Điện trường tĩnh hạt mang điện đứng yên sinh B Tính chất điện trường tác dụng lực điện lên điện tích đặt C Véctơ cường độ điện trường điểm phương, chiều với vectơ lực điện tác dụng lên điện tích đặt điểm điện trường D Véctơ cường độ điện trường điểm phương, chiều với vectơ lực điện tác dụng lên điện tích dương đặt điểm điện trường Câu 12: Đặt điện tích dương, khối lượng nhỏ vào điện trường thả nhẹ Điện tích chuyển động: A dọc theo chiều đường sức điện trường B ngược chiều đường sức điện trường C vng góc với đường sức điện trường D theo quỹ đạo Câu 13: Đặt điện tích âm, khối lượng nhỏ vào điện trường thả nhẹ Điện tích chuyển động: A dọc theo chiều đường sức điện trường B ngược chiều đường sức điện trường C vng góc với đường sức điện trường D theo quỹ đạo Câu 14: Phát biểu sau tính chất đường sức điện khơng đúng? A Tại điểm điện tường ta vẽ đường sức qua B Các đường sức đường cong khơng kín C Các đường sức không cắt D Các đường sức điện ln xuất phát từ điện tích dương kết thúc điện tích âm Câu 15: Phát biểu sau không đúng? A Điện phổ cho ta biết phân bố đường sức điện trường B Tất đường sức xuất phát từ điện tích dương kết thúc điện tích âm C Cũng có đường sức điện khơng xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vơ D Các đường sức điện trường đường thẳng song song cách Câu 16: Công thức xác định cường độ điện trường gây điện tích Q < 0, điểm chân khơng, cách điện tích Q khoảng r là: A E  9.109 Q r2 B E  9.109 Q r2 C E  9.109 Q r D E  9.109 Q r Câu 17: Công thức xác định cơng lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q điện trường E A = qEd, d là: A khoảng cách điểm đầu điểm cuối B khoảng cách hình chiếu điểm đầu hình chiếu điểm cuối lên đường sức C độ dài đại số đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên đường sức, tính theo chiều đường sức điện D độ dài đại số đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên đường sức Câu 18: Phát biểu sau không đúng? Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu A Công lực điện tác dụng lên điện tích khơng phụ thuộc vào dạng đường điện tích mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu điểm cuối đoạn đường điện trường B Hiệu điện hai điểm điện trường đại lượng đặc trưng cho khả sinh cơng điện trường làm dịch chuyển điện tích hai điểm C Hiệu điện hai điểm điện trường đại lượng đặc trưng cho điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu đặt điện tích thử hai điểm D Điện trường tĩnh trường Câu 19: Mối liên hệ giưa hiệu điện UMN hiệu điện UNM là: A UMN = UNM B UMN = - UNM C UMN = 1 D UMN =  U NM U NM Câu 20: Hai điểm M N nằm đường sức điện trường có cường độ E, hiệu điện M N UMN, khoảng cách MN = d Công thức sau không đúng? A UMN = VM – VN B UMN = E.d C AMN = q.UMN D E = UMN.d Câu 21: Một điện tích q chuyển động điện trường khơng theo đường cong kín Gọi cơng lực điện chuyển động A A A > q > B A > q < C A ≠ dấu A chưa xác định chưa biết chiều chuyển động q D A = trường hợp Câu 22: Cho hai kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, êlectron bay vào điện trường giữ hai kim loại nói trên, với vận tốc ban đầu v0 vng góc với đường sức điện Bỏ qua tác dụng trường Quỹ đạo êlectron là: A đường thẳng song song với đường sức điện B đường thẳng vng góc với đường sức điện C phần đường hypebol D phần đường parabol Câu 23: Cho hai kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả êlectron không vận tốc ban đầu vào điện trường giữ hai kim loại Bỏ qua tác dụng trọng trường Quỹ đạo êlectron là: A đường thẳng song song với đường sức điện B đường thẳng vng góc với đường sức điện C phần đường hypebol D phần đường parabol Câu 25: Phát biểu sau vật dẫn cân điện không đúng? A Cường độ điện trường vật dẫn không B Vectơ cường độ điện trường bề mặt vật dẫn vuông góc với bề mặt vật dẫn C Điện tích vật dẫn phân bố bề mặt vật dẫn D Điện tích vật dẫn ln phân bố bề mặt vật dẫn Câu 26: Giả sử người ta làm cho số êlectron tự từ miếng sắt trung hoà điện di chuyển sang vật khác Khi A bề mặt miếng sắt trung hoà điện B bề mặt miếng sắt nhiễm điện dương C bề mặt miếng sắt nhiễm điện âm D lòng miếng sắt nhiễm điện dương Câu 27: Phát biểu sau không đúng? A Khi đưa vật nhiễm điện dương lại gần cầu bấc (điện mơi) cầu bấc bị hút phía vật nhiễm điện dương Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 Luyện thi THPTQG mơn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu 0969413102 B Khi đưa vật nhiễm điện âm lại gần cầu bấc (điện mơi) cầu bấc bị hút phía vật nhiễm điện âm C Khi đưa vật nhiễm điện âm lại gần cầu bấc (điện mơi) cầu bấc bị đẩy xa vật nhiễm điện âm D Khi đưa vật nhiễm điện lại gần cầu bấc (điện mơi) cầu bấc bị hút phía vật nhiễm điện Câu 28: Một cầu nhơm rỗng nhiễm điện điện tích cầu A phân bố mặt cầu B phân bố mặt cầu C phân bố mặt mặt cầu D phân bố mặt cầu nhiễm điện dương, mặt cầu nhiễm điện âm Câu 29: Phát biểu sau đúng? A Một vật dẫn nhiễm điện dương điện tích ln ln phân bố bề mặt vật dẫn B Một cầu đồng nhiễm điện âm vectơ cường độ điện trường điểm bên cầu có hướng tâm cầu C Vectơ cường độ điện trường điểm bên vật nhiễm điện ln có phương vng góc với mặt vật D Điện tích mặt ngồi cầu kim loại nhiễm điện phân bố điểm Câu 30: Hai cầu kim loại có bán kính nhau, mang điện tích dấu Một cầu đặc, cầu rỗng Ta cho hai cầu tiếp xúc với A điện tích hai cầu B điện tích cầu đặc lớn điện tích cầu rỗng C điện tích cầu rỗng lớn điện tích cầu đặc D hai cầu trở thành trung hoà điện Câu 31: Đưa đũa nhiễm điện lại gần mẩu giấy nhỏ, ta thấy mẩu giấy bị hút phía đũa Sau chạm vào đũa A mẩu giấy bị hút chặt vào đũa B mẩu giấy bị nhiễm điện tích trái dấu với đũa C mẩu giấy bị trở lên trung hoà điện nên bị đũa đẩy D mẩu giấy lại bị đẩy khỏi đũa nhiễm điện dấu với đũa Câu 32: Phát biểu sau không đúng? A Tụ điện hệ hai vật dẫn đặt gần khơng tiếp xúc với Mỗi vật gọi tụ B Tụ điện phẳng tụ điện có hai tụ hai kim loại có kích thước lớn đặt đối diện với C Điện dung tụ điện đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện đo thương số điện tích tụ hiệu điện hai tụ D Hiệu điện giới hạn hiệu điện lớn đặt vào hai tụ điện mà lớp điện môi tụ điện bị đánh thủng Câu 33: Điện dung tụ điện khơng phụ thuộc vào: A Hình dạng, kích thước hai tụ B Khoảng cách hai tụ C Bản chất hai tụ D Chất điện môi hai tụ Câu 34: Một tụ điện phẳng gồm hai tụ có diện tích phần đối diện S, khoảng cách hai tụ d, lớp điện mơi có số điện mơi ε, điện dung tính theo cơng thức: A C  S 9.109.2d B C  S 9.109.4d C C  9.109.S .4d D C  9.109 S 4d Câu 35: Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện hai tụ, tăng khoảng cách hai tụ lên hai lần A Điện dung tụ điện không thay đổi B Điện dung tụ điện tăng lên hai lần C Điện dung tụ điện giảm hai lần D Điện dung tụ điện tăng lên bốn lần Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu Câu 36: Một tụ điện phẳng mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện 50 (V) Ngắt tụ điện khỏi nguồn kéo cho khoảng cách hai tụ tăng gấp hai lần A Điện dung tụ điện không thay đổi B Điện dung tụ điện tăng lên hai lần C Điện dung tụ điện giảm hai lần D Điện dung tụ điện tăng lên bốn lần Câu 37: Một tụ điện phẳng mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện 50 (V) Ngắt tụ điện khỏi nguồn kéo cho khoảng cách hai tụ tăng gấp hai lần A Điện tích tụ điện khơng thay đổi B Điện tích tụ điện tăng lên hai lần C Điện tích tụ điện giảm hai lần D Điện tích tụ điện tăng lên bốn lần Câu 38: Phát biểu sau đúng? A Sau nạp điện, tụ điện có lượng, lượng tồn dạng hố B Sau nạp điện, tụ điện có lượng, lượng tồn dạng C Sau nạp điện, tụ điện có lượng, lượng tồn dạng nhiệt D Sau nạp điện, tụ điện có lượng, lượng lượng điện trường tụ điện Câu 39: Một tụ điện có điện dung C, nạp điện đến hiệu điện U, điện tích tụ Q Công thức sau công thức xác định lượng tụ điện? Q2 A W = C U2 B W = C C W = 1 CU D W = QU 2 Câu 40: Một tụ điện có điện dung C, nạp điện đến hiệu điện U, điện tích tụ Q Cơng thức xác định mật độ lượng điện trường tụ điện là: A w = Q2 C B w = CU 2 C w = E QU D w = 9.109.8 Câu 41: Một tụ điện phẳng có điện dung C, mắc vào nguồn điện, sau ngắt khỏi nguồn điện Người ta nhúng hồn tồn tụ điện vào chất điện mơi có số điện mơi ε Khi điện tích tụ điện A Không thay đổi B Tăng lên ε lần C Giảm ε lần D Thay đổi ε lần Câu 42: Một tụ điện phẳng có điện dung C, mắc vào nguồn điện, sau ngắt khỏi nguồn điện Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện mơi có số điện mơi ε Khi điện dung tụ điện A Khơng thay đổi B Tăng lên ε lần C Giảm ε lần D Tăng lên giảm tuỳ thuộc vào lớp điện môi Câu 43: Một tụ điện phẳng có điện dung C, mắc vào nguồn điện, sau ngắt khỏi nguồn điện Người ta nhúng hồn tồn tụ điện vào chất điện mơi có số điện mơi ε Khi hiệu điện hai tụ điện A Không thay đổi B Tăng lên ε lần C Giảm ε lần D Tăng lên giảm tuỳ thuộc vào lớp điện môi CHƯƠNG II: DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI Câu 1: Phát biểu sau khơng đúng? A Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng B Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian C Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương D Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích âm Câu 2: Phát biểu sau không đúng? A Dòng điện có tác dụng từ Ví dụ: nam châm điện B Dòng điện có tác dụng nhiệt Ví dụ: bàn điện C Dòng điện có tác dụng hố học Ví dụ: acquy nóng lên nạp điện Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu D Dòng điện có tác dụng sinh lý Ví dụ: tượng điện giật Câu 3: Phát biểu sau đúng? A Nguồn điện thiết bị để tạo trì hiệu điện nhằm trì dòng điện mạch Trong nguồn điện tác dụng lực lạ điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm B Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả sinh công nguồn điện đo thương số công lực lạ thực làm dịch chuyển điện tích dương q bên nguồn điện từ cực âm đến cực dương độ lớn điện tích q C Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả sinh công nguồn điện đo thương số công lực lạ thực làm dịch chuyển điện tích âm q bên nguồn điện từ cực âm đến cực dương độ lớn điện tích q D Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả sinh công nguồn điện đo thương số công lực lạ thực làm dịch chuyển điện tích dương q bên nguồn điện từ cực dương đến cực âm độ lớn điện tích q Câu 4: Đồ thị mơ tả định luật Ơm là: I o I U o I U o I U o U B C A D Câu 5: Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho B C D A A khả tích điện cho hai cực B khả dự trữ điện tích nguồn điện C khả thực công nguồn điện D khả tác dụng lực nguồn điện Câu 6: Phát biểu sau đúng? A Trong nguồn điện hố học (pin, ácquy), có chuyển hố từ nội thành điện B Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có chuyển hố từ thành điện C Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có chuyển hố từ hố thành điên D Trong nguồn điện hố học (pin, ácquy), có chuyển hoá từ quang thành điện Câu 7: Phát biểu sau đúng? A Nguồn điện hố học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, điên cực vật dẫn điện, điện cực lại vật cách điện B Nguồn điện hố học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, hai điện cực vật cách điện C Nguồn điện hố học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, hai điện cực hai vật dẫn điện chất D Nguồn điện hố học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, hai điện cực hai vật dẫn điện khác chất Câu 8: Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng A làm dịch chuyển điện tích dương từ cực dương nguồn điện sang cực âm nguồn điện B làm dịch chuyển điện tích dương từ cực âm nguồn điện sang cực dương nguồn điện C làm dịch chuyển điện tích dương theo chiều điện trường nguồn điện D làm dịch chuyển điện tích âm ngược chiều điện trường nguồn điện Câu 9: Phát biểu sau khơng đúng? A Khi pin phóng điện, pin có q trình biến đổi hóa thành điện B Khi acquy phóng điện, acquy có biến đổi hoá thành điện C Khi nạp điện cho acquy, acquy có biến đổi điện thành hoá Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 Luyện thi THPTQG mơn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu D Khi nạp điện cho acquy, acquy có biến đổi điện thành hoá nhiệt Câu 10: Phát biểu sau khơng đúng? A Cơng dòng điện chạy qua đoạn mạch công lực điện trường làm di chuyển điện tích tự đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch B Cơng suất dòng điện chạy qua đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch C Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở vật, với cường độ dòng điện với thời gian dòng điện chạy qua vật D Công suất toả nhiệt vật dẫn có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt vật dẫn xác định nhiệt lượng toả vật đãn đơn vị thời gian Câu 11: Nhiệt lượng toả vật dẫn có dòng điện chạy qua A tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn B tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn C tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn D tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn Câu 12: Phát biểu sau không đúng? A Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở vật B Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật C Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện cạy qua vật D Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu vật dẫn Câu 13: Suất phản điện máy thu đặc trưng cho A chuyển hoá điện thành nhiệt máy thu B chuyển hoá nhiệt thành điện máy thu C chuyển hoá thành điện máy thu D chuyển hoá điện thành dạng lượng khác, nhiệt máy thu Câu 14: Phát biểu sau không đúng? A Suất phản điện máy thu điện xác định điện mà dụng cụ chuyển hố thành dạng lượng khác, khơng phải nhiệt năng, có đơn vị điện tích dương chuyển qua máy B Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả sinh công nguồn điện đo thương số công lực lạ thực làm dịch chuyển điện tích dương q bên nguồn điện từ cực âm đến cực dương độ lớn điện tích q C Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở vật, với bình phương cường độ dòng điện với thời gian dòng điện chạy qua vật D Suất phản điện máy thu điện xác định điện mà dụng cụ chuyển hoá thành dạng lượng khác, khơng phải năng, có đơn vị điện tích dương chuyển qua máy Câu 15: Dùng dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn khơng sáng lên vì: A Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn B Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn C Điện trở dây tóc bóng đèn lớn nhiều so với điện trở dây dẫn D Điện trở dây tóc bóng đèn nhỏ nhiều so với điện trở dây dẫn Câu 16: Công nguồn điện xác định theo công thức: A A = EIt B A = UIt C A = EI D A = UI Câu 17: Cơng dòng điện có đơn vị là: A J/s B kWh C W D kVA Câu 18: Công suất nguồn điện xác định theo cơng thức: Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu 0969413102 A P = EIt B P = UIt C P = EI D P = UI Câu 19: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở hiệu điện mạch ngồi A.tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch B tăng cường độ dòng điện mạch tăng C giảm cường độ dòng điện mạch tăng D tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy mạch Câu 20: Phát biểu sau khơng đúng? A Cường độ dòng điện đoạn mạch chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện U hai đầu đoạn mạch tỉ lệ nghịch với điện trở R B Cường độ dòng điện mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động nguồn điện tỉ lệ nghịch với điện trở tồn phàn mạch C Cơng suất dòng điện chạy qua đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch D Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở vật, với cường độ dòng điện với thời gian dòng điện chạy qua vật Câu 21: Biểu thức định luật Ơm cho tồn mạch trường hợp mạch chứa máy thu là: A I  U R B I  C I  Rr D I  P R  r  r' U AB  R AB Câu 22: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngồi có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A I   R  r1  r2 B I   R  r1  r2 C I   R  r1  r2 D I   R  r1  r2 Câu 23: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 E, r2 mắc song song với nhau, mạch ngồi có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A I  R  r1  r2 B I  r r R r1  r2 C I  r r R r1  r2 D I  R r1  r2 r1 r2 Câu 24: Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song mắc vào hiệu điện không đổi Nếu giảm trị số điện trở R2 A độ sụt R2 giảm B dòng điện qua R1 khơng thay đổi C dòng điện qua R1 tăng lên D cơng suất tiêu thụ R2 giảm Câu 25: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở hiệu điện mạch ngồi A giảm cường độ dòng điện mạch tăng B.tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch C tăng cường độ dòng điện mạch tăng D tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy mạch Câu 26: Biểu thức sau không đúng? A I  Rr B I  U R C E = U – Ir D E = U + Ir Câu 27: Đo suất điện động nguồn điện người ta dùng cách sau đây? A Mắc nguồn điện với điện trở biết trị số ampekế tạo thành mạch kín Dựa vào số ampe kế cho ta biết suất điện động nguồn điện B Mắc nguồn điện với điện trở biết trị số tạo thành mạch kín, mắc thêm vơn kế vào hai cực nguồn điện Dựa vào số vôn kế cho ta biết suất điện động nguồn điện Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu C Mắc nguồn điện với điện trở có trị số lớn vơn kế tạo thành mạch kín Dựa vào số vơn kế cho ta biết suất điện động nguồn điện D Mắc nguồn điện với vơn kế có điện trở lớn tạo thành mạch kín Dựa vào số vôn kế cho ta biết suất điện động nguồn điện Câu 28: Đo suất điện động điện trở nguồn điện người ta dùng cách sau đây? A Mắc nguồn điện với điện trở biết trị số ampekế tạo thành mạch kín Sau mắc thêm vôn kế hai cực nguồn điện Dựa vào số ampe kế vôn kế cho ta biết suất điện động điện trở nguồn điện B Mắc nguồn điện với điện trở biết trị số tạo thành mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực nguồn điện Dựa vào số vôn kế cho ta biết suất điện động điện trở nguồn điện C Mắc nguồn điện với điện trở biết trị số vơn kế tạo thành mạch kín Sau mắc vơn kế vào hai cực nguồn điện Thay điện trở nói điện trở khác trị số Dựa vào số ampe kế vôn kế hai trường hợp cho ta biết suất điện động điện trở nguồn điện D Mắc nguồn điện với vơn kế có điện trở lớn tạo thành mạch kín Dựa vào số vôn kế cho ta biết suất điện động điện trở nguồn điện CHƯƠNG III: DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG Câu 1: Khi nhiệt độ dây kim loại tăng, điện trở A Giảm B Không thay đổi C Tăng lên D Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ sau lại giảm dần Câu 2: Nguyên nhân gây tượng toả nhiệt dây dẫn có dòng điện chạy qua là: A Do lượng chuyển động có hướng electron truyền cho ion(+) va chạm B Do lượng dao động ion (+) truyền cho eclectron va chạm C Do lượng chuyển động có hướng electron truyền cho ion (-) va chạm D Do lượng chuyển động có hướng electron, ion (-) truyền cho ion (+) va chạm Câu 3: Nguyên nhân gây điện trở kim loại là: A Do va chạm electron với ion (+) nút mạng B Do va chạm ion (+) nút mạng với C Do va chạm electron với D Cả B C Câu 4: Khi nhiệt độ tăng điện trở suất kim loại tăng do: A Chuyển động nhiệt electron tăng lên B Chuyển động định hướng electron tăng lên C Biên độ dao động ion quanh nút mạng tăng lên D Biên độ dao động ion quanh nút mạng giảm Câu 5: Phát biểu sau không đúng? A Hạt tải điện kim loại electron B Dòng điện kim loại tuân theo định luật Ôm nhiệt độ kim loại giữ không đổi C Hạt tải điện kim loại iôn dương iôn âm D Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây tác dụng nhiệt Câu 6: Phát biểu sau đúng? Khi cho hai kim loại có chất khác tiếp xúc với thì: A Có khuếch tán electron từ chất có nhiều electron sang chất có electron B Có khuếch tán iôn từ kim loại sang kim loại C Có khuếch tán eletron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron nhỏ Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 Luyện thi THPTQG mơn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Kh TỔNG ƠN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu 0969413102 D Khơng có tượng xảy Câu 7: Để xác định biến đổi điện trở theo nhiệt độ ta cần dụng cụ: A Ôm kế đồng hồ đo thời gian B Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ C Vôn kê, cặp nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian D Vôn kê, ampe kế, đồng hồ đo thời gian Câu 8: Hai kim loại nối với hai đầu mối hàn tạo thành mạch kín, tượng nhiệt điện xảy khi: A Hai kim loại có chất khác nhiệt độ hai đầu mối hàn B Hai kim loại có chất khác nhiệt độ hai đầu mối hàn khác C Hai kim loại có chất giống nhiệt độ hai đầu mối hàn D Hai kim loại có chất giống nhiệt độ hai đầu mối hàn khác Câu 9: Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào: A Hiệu nhiệt độ (T1 – T2) hai đầu mối hàn B Hệ số nở dài nhiệt α C Khoảng cách hai mối hàn D Điện trở mối hàn Câu 10: Phát biểu sau không đúng? A Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có chất khác hàn nối với thành mạch kín hai mối hàn giữ hai nhiệt độ khác B Nguyên nhân gây suất điện động nhiệt điện chuyển động nhiệt hạt tải điện mạch điện có nhiệt độ khơng đồng C Suất điện động nhiệt điện E tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) hai đầu mối hàn cặp nhiệt điện D Suất điện động nhiệt điện E xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) hai đầu mối hàn cặp nhiệt điện Câu 11: Phát biểu sau không đúng? A Đối với vật liệu siêu dẫn, để có dòng điện chạy mạch ta ln phải trì hiệu điện mạch B Điện trở vật siêu dẫn không C Đối với vật liệu siêu dẫn, có khả tự trì dòng điện mạch sau ngắt bỏ nguồn điện D Đối với vật liệu siêu dẫn, lượng hao phí toả nhiệt khơng Câu 12: Phát biểu sau đúng? A Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dịch có hướng iôn âm, electron anốt iôn dương catốt B Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dịch có hướng electron anốt iơn dương catốt C Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dịch có hướng iôn âm anốt iơn dương catốt D Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dịch có hướng electron từ catốt anốt, catốt bị nung nóng Câu 13: Cơng thức sau công thức định luật Fara-đây? A m  F A I t n B m = D.V C I  m.F n t A D t  m.n A.I F Câu 14: Độ dẫn điện chất điện phân tăng nhiệt độ tăng do: A Chuyển động nhiệt phân tử tăng khả phân li thành iôn tăng B Độ nhớt dung dịch giảm làm cho iôn chuyển động dễ dàng C Số va chạm iôn dung dịch giảm D Cả A B Câu 15: Phát biểu sau đúng? Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 10 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu A Điện trở suất chất bán dẫn lớn so với kim loại nhỏ so với chất điện môi B Điện trở suất chất bán dẫn giảm mạnh nhiệt độ tăng C Điện trở suất phụ thuộc mạnh vào hiệu điện D Tính chất điện bán dẫn phụ thuộc nhiều vào tạp chất có mặt tinh thể Câu 33: Bản chất dòng điện chất bán dẫn là: A Dòng chuyển dời có hướng electron lỗ trống ngược chiều điện trường B Dòng chuyển dời có hướng electron lỗ trống chiều điện trường C Dòng chuyển dời có hướng electron theo chiều điện trường lỗ trống ngược chiều điện trường D Dòng chuyển dời có hướng lỗ trống theo chiều điện trường electron ngược chiều điện trường Câu 34: Câu nói phân loại chất bán dẫn khơng đúng? A Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết bán dẫn mật độ electron mật độ lỗ trống B Bán dẫn tạp chất bán dẫn hạt tải điện chủ yếu tạo nguyên tử tạp chất C Bán dẫn loại n bán dẫn mật độ lỗ trống lớn nhiều mật độ electron D Bán dẫn loại p bán dẫn mật độ electron tự nhỏ nhiều mật độ lỗ trống Câu 35: Chọn câu đúng? A Electron tự lỗ trống chuyển động ngược chiều điện trường B Electron tự lỗ trống mang điện tích âm C Mật độ hạt tải điện phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên nhiệt độ, mức độ chiếu sáng D Độ linh động hạt tải điện không thay đổi nhiệt độ tăng Câu 36: Phát biểu sau không đúng? A Cấu tạo điốt bán dẫn gồm lớp tiếp xúc p-n B Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n C Tia ca tốt mắt thường khơng nhìn thấy D Độ dẫn điện chất điện phân tăng nhiệt độ tăng Câu 37: Điều kiện để có dòng điện là: A Chỉ cần vật dẫn điện nối liền với thành mạch điện kín B Chỉ cần trì hiệu điện hai đầu vật dẫn C Chỉ cần có hiệu điện D Chỉ cần có nguồn điện Câu 38: Hiệu điện lớp tiếp xúc p-n có tác dụng: A Tăng cường khuếch tán hạt B Tăng cường khuếch tán lỗ trống từ bán dẫn p sang bán dẫn n C Tăng cường khuếch tán electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p D Tăng cường khuếch tán electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n Câu 39: Khi lớp tiếp xúc p-n phân cực thuận, điện trường ngồi có tác dụng: A Tăng cường khuếch tán không hạt B Tăng cường khuếch tán lỗ trống từ bán dẫn n sang bán dẫn p C Tăng cường khuếch tán electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p D Tăng cường khuếch tán electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n Câu 40: Chọn phát biểu A Chất bán dẫn loại n nhiễm điện âm số hạt electron tự nhiều lỗ trống B Khi nhiệt độ cao chất bán dẫn nhiễm điện lớn C Khi mắc phân cực ngược vào lớp tiếp xác p-n điện trường ngồi có tác dụng tăng cường khuếch tán hạt D Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p - n dòng khuếch tán hạt Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 13 Luyện thi THPTQG mơn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ƠN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu Câu 41: Điơt bán dẫn có cấu tạo gồm: A lớp tiếp xúc p – n B hai lớp tiếp xúc p – n C ba lớp tiếp xúc p – n D bốn lớp tiếp xúc p – n Câu 41: Điôt bán dẫn có tác dụng: A chỉnh lưu B khuếch đại C cho dòng điện theo hai chiều D cho dòng điện theo chiều từ catơt sang anôt Câu 43: Phát biểu sau không đúng? A Điơt bán dẫn có khả biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều B Điơt bán dẫn có khả biến đổi dòng điện chiều thành dòng điện xoay chiều C Điơt bán dẫn có khả phát quang có dòng điện qua D Điơt bán dẫn có khả ổn định hiệu điện hai đầu điôt bị phân cực ngược Câu 44: Tranzito bán dẫn có cấu tạo gồm: A lớp tiếp xúc p – n B hai lớp tiếp xúc p – n C ba lớp tiếp xúc p – n D bốn lớp tiếp xúc p – n Câu 45: Tranzito bán dẫn có tác dụng: A chỉnh lưu B khuếch đại C cho dòng điện theo hai chiều D cho dòng điện theo chiều từ catôt sang anôt CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG Câu 1: Phát biểu sau không đúng? Người ta nhận từ trường tồn xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì: A có lực tác dụng lên dòng điện khác đặt song song cạnh B có lực tác dụng lên kim nam châm đặt song song cạnh C có lực tác dụng lên hạt mang điện chuyển động dọc theo D có lực tác dụng lên hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh Câu 2: Tính chất từ trường là: A gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện đặt B gây lực hấp dẫn lên vật đặt C gây lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện nam châm đặt D gây biến đổi tính chất điện mơi trường xung quanh Câu 3: Từ phổ là: A hình ảnh đường mạt sắt cho ta hình ảnh đường sức từ từ trường B hình ảnh tương tác hai nam châm với C hình ảnh tương tác dòng điện nam châm D hình ảnh tương tác hai dòng điện chạy hai dây dẫn thẳng song song Câu 4: Phát biểu sau không đúng? A Qua điểm từ trường ta vẽ đường sức từ B Đường sức từ nam châm thẳng tạo xung quanh đường thẳng C Đường sức mau nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa nơi có cảm ứng từ nhỏ D Các đường sức từ đường cong kín Câu 5: Phát biểu sau khơng đúng?Từ trường từ trường có A đường sức song song cách B cảm ứng từ nơi C lực từ tác dụng lên dòng điện D đặc điểm bao gồm phương án A B Câu 6: Phát biểu sau không đúng? Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 14 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu A Tương tác hai dòng điện tương tác từ B Cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường mặt gây tác dụng từ C Xung quanh điện tích đứng yên tồn điện trường từ trường D Đi qua điểm từ trường có đường sức từ Câu 7: Phát biểu sau đúng? A Các đường mạt sắt từ phổ đường sức từ B Các đường sức từ từ trường đường cong cách C Các đường sức từ đường cong kín D Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn từ trường quỹ đạo chuyển động hạt đường sức từ Câu 8: Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với A điện tích chuyển động B nam châm đứng yên C điện tích đứng yên D nam châm chuyển động Câu 9: Phát biểu sau đúng? Một dòng điện đặt từ trường vng góc với đường sức từ, chiều lực từ tác dụng vào dòng điện khơng thay đổi A đổi chiều dòng điện ngược lại B đổi chiều cảm ứng từ ngược lại C đồng thời đổi chiều dòng điện đổi chiều cảm ứng từ D quay dòng điện góc 900 xung quanh đường sức từ Câu 10: Một đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm ngang đặt từ trường có đường sức từ thẳng đứng từ xuống hình vẽ Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều A thẳng đứng hướng từ xuống B thẳng đứng hướng từ lên C nằm ngang hướng từ trái sang phải D nằm ngang hướng từ phải sang trái Câu 11: Chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường xác định quy tắc: A vặn đinh ốc B vặn đinh ốc C bàn tay trái D bàn tay phải Câu 12: Phát biểu sau không đúng? A Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vng góc với dòng điện B Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vng góc với đường cảm ứng từ C Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vng góc với mặt phẳng chứa dòng điện đường cảm ứng từ D Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương tiếp thuyến với đường cảm ứng từ Câu 13: Phát biểu sau khơng đúng? A Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều đổi chiều dòng điện B Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều đổi chiều đường cảm ứng từ C Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều tăng cường độ dòng điện D Lực từ tác dụng lên dòng điện khơng đổi chiều đồng thời đổi chiều dòng điện đường cảm ứng từ Câu 14: Phát biểu sau không đúng? A Cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường mặt tác dụng lực B Độ lớn cảm ứng từ xác định theo công thức B  F phụ thuộc vào cường độ dòng điện I chiều dài Il sin  đoạn dây dẫn đặt từ trường C Độ lớn cảm ứng từ xác định theo công thức B  F không phụ thuộc vào cường độ dòng điện I chiều Il sin  đài đoạn dây dẫn đặt từ trường Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 15 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu 0969413102 D Cảm ứng từ đại lượng vectơ Câu 15: Phát biểu sau không đúng? A Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện đoạn dây B Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với chiều dài đoạn dây C Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với góc hợp đoạn dây đường sức từ D Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với cảm ứng từ điểm đặt đoạn dây Câu 16: Phát biểu Đúng? Cho đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều dòng điện ngược chiều với chiều đường sức từ A Lực từ không tăng cường độ dòng điện B Lực từ tăng tăng cường độ dòng điện C Lực từ giảm tăng cường độ dòng điện D Lực từ đổi chiều ta đổi chiều dòng điện Câu 17: Phát biểu sau không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt từ trường A lực từ tác dụng lên phần đoạn dây B lực từ tác dụng vào trung điểm đoạn dây C lực từ tác dụng lên đoạn dây khơng song song với đường sức từ D lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt trung điểm đoạn dây Câu 18: Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt vùng khơng gian có từ trường hình vẽ Lực từ tác dụng lên dây có A phương ngang hướng sang trái I B phương ngang hướng sang phải C phương thẳng đứng hướng lên B D phương thẳng đứng hướng xuống Câu 19: Phát biểu Đúng? A Đường sức từ từ trường gây dòng điện thẳng dài đường thẳng song song với dòng điện B Đường sức từ từ trường gây dòng điện tròn đường tròn C Đường sức từ từ trường gây dòng điện tròn đường thẳng song song cách D Đường sức từ từ trường gây dòng điện thẳng dài đường tròn đồng tâm nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn Câu 20: Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Độ lớn cảm ứng từ M N BM BN A BM = 2BN B BM = 4BN C BM  BN D BM  BN Câu 21: Dòng điện I = (A) chạy dây dẫn thẳng dài Cảm ứng từ điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là: A 2.10-8(T) B 4.10-6(T) C 2.10-6(T) D 4.10-7(T) Câu 22: Tại tâm dòng điện tròn cường độ (A) cảm ứng từ đo 31,4.10-6(T) Đường kính dòng điện là: A 10 (cm) B 20 (cm) C 22 (cm) D 26 (cm) Câu 23: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua Hai điểm M N nằm mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với qua dây Kết luận sau không đúng? A Vectơ cảm ứng từ M N Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 16 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu B M N nằm đường sức từ C Cảm ứng từ M N có chiều ngược D Cảm ứng từ M N có độ lớn Câu 24: Phát biểu sau không đúng? A Lực tương tác hai dòng điện thẳng song song có phương nằm mặt phẳng hai dòng điện vng góc với hai dòng điện B Hai dòng điện thẳng song song chiều hút nhau, ngược chiều đẩy C Hai dòng điện thẳnh song song ngược chiều hút nhau, chiều đẩy D Lực tương tác hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ hai dòng điện Câu 25: Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện hai dây dẫn thẳng song song lên lần lực từ tác dụng lên đơn vị dài dây tăng lên: A lần B lần C lần D 12 lần Câu 26: Lực Lorenxơ là: A lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường B lực từ tác dụng lên dòng điện C lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên từ trường D lực từ dòng điện tác dụng lên dòng điện Câu 27: Chiều lực Lorenxơ xác định bằng: A Qui tắc bàn tay trái B Qui tắc bàn tay phải C Qui tắc đinh ốc D Qui tắc vặn nút chai Câu 28: Chiều lực Lorenxơ phụ thuộc vào A Chiều chuyển động hạt mang điện B Chiều đường sức từ C Điện tích hạt mang điện D Cả yếu tố Câu 29: Độ lớn lực Lorexơ tính theo cơng thức A f  q vB B f  q vB sin C f  qvB tan  D f  q vB cos Câu 30: Phương lực Lorenxơ A Trùng với phương vectơ cảm ứng từ B Trùng với phương vectơ vận tốc hạt mang điện C Vng góc với mặt phẳng hợp vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ D Trùng với mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ Câu 31: Chọn phát biểu Chiều lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động tròn từ trường A Trùng với chiều chuyển động hạt đường tròn B Hướng tâm quỹ đạo hạt tích điện dương C Hướng tâm quỹ đạo hạt tích điện âm D Ln hướng tâm quỹ đạo khơng phụ thuộc điện tích âm hay dương Câu 32: Một electron bay vào khơng gian có từ trường B với vận tốc ban đầu v0 vng góc cảm ứng từ Quỹ đạo electron từ trường đường tròn có bán kính R Khi tăng độ lớn cảm ứng từ lên gấp đơi thì: A bán kính quỹ đạo electron từ trường tăng lên gấp đơi B bán kính quỹ đạo electron từ trường giảm nửa C bán kính quỹ đạo electron từ trường tăng lên lần D bán kính quỹ đạo electron từ trường giảm lần Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 17 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu Câu 33: Một khung dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường Kết luận sau không đúng? A Ln có lực từ tác dụng lên tất cạnh khung B Lực từ tác dụng lên cạnh khung mặt phẳng khung dây không song song với đường sức từ C Khi mặt phẳng khung dây vng góc với vectơ cảm ứng từ khung dây trạng thái cân D Mơmen ngẫu lực từ có tác dụng làm quay khung dây trạng thái cân bền Câu 34: Một khung dây dẫn phẳng, diện tích S, mang dòng điện I đặt từ trường B, mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây là: A M = B M = IBS C M = IB/S D M = IS/B Câu 35: Một khung dây mang dòng điện I đặt từ trường đều, mặt phẳng khung dây vng góc với đường cảm ứng từ I (Hình vẽ) Kết luận sau lực từ tác dụng lên cạnh khung dây A khơng B có phương vng góc với mặt phẳng khung dây C nằm mặt phẳng khung dây, vuông góc với cạnh có tác dụng kéo dãn khung B D nằm mặt phẳng khung dây, vuông góc với cạnh có tác dụng nén khung Câu 36: Một khung dây mang dòng điện I đặt từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa đường cảm ứng từ, sau khung quay xung quanh trục 00' thẳng đứng nằm mặt phẳng khung (Hình vẽ) Kết luận I N M đúng? A lực từ tác dụng lên cạnh không B lực từ tác dụng lên cạnh NP & QM không B C lực từ tác dụng lên cạnh triệt tiêu làm cho khung dây đứng cân D lực từ gây mơmen có tác dụng làm cho khung dây quay quanh trục 00' Câu 37: Chọn câu sai P Q 0' Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện đặt từ trường A tỉ lệ thuận với diện tích khung B có giá trị lớn mặt phẳng khung vng góc với đường sức từ C có giá trị lớn mặt phẳng khung song song với đường sức từ D phụ thuộc vào cường độ dòng điện khung Câu 38: Một khung dây phẳng nằm từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa đường sức từ Khi giảm cường độ dòng điện lần tăng cảm ừng từ lên lần mơmen lực từ tác dụng lên khung dây sẽ: A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 39: Phát biểu sau đúng? A Chất thuận từ chất bị nhiễm từ mạnh, chất nghịch từ chất không bị nhiễm từ B Chất thuận từ chất nghịch từ bị từ hóa đặt từ trường bị từ tính từ trường ngồi C Các nam châm chất thuận từ D Sắt hợp chất sắt chất thuận từ Câu 40: Các chất sắt từ bị nhiễm từ mạnh do: A chất sắt từ có miền nhiễm từ tự nhiên giống kim nam châm nhỏ B chất sắt từ có dòng điện phân tử gây từ trường C chất sắt từ chất thuận từ D chất sắt từ chất nghịch từ Câu 41: Chọn câu phát biểu đúng? A Từ tính nam châm vĩnh cửu khơng đổi, khơng phụ thuộc yếu tố bên ngồi B Nam châm điện ống dây có lõi sắt, có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ, ngắt dòng điện qua ống dây từ tính lõi sắt khơng bị C Nam châm điện ống dây có lõi sắt, có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ mạnh, ngắt dòng điện qua ống dây từ tính lõi sắt bị Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 18 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu 0969413102 D Nam châm vĩnh cửu nam châm có tự nhiên, người khơng tạo CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Câu 1: Một diện tích S đặt từ trường có cảm ứng từ B, góc vectơ cảm ứng từ cectơ pháp tuyến α Từ thông qua diện tích S tính theo cơng thức: A Ф = BS.sinα B Ф = BS.cosα C Ф = BS.tanα D Ф = BS.ctanα Câu 2: Đơn vị từ thông là: A Tesla (T) B Ampe (A) C Vêbe (Wb) D Vôn (V) Câu 3: Phát biểu sau khơng đúng? A Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay từ trường quanh trục đối xứng OO’ song song với đường cảm ứng từ khung có xuất dòng điện cảm ứng B Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay từ trường quanh trục đối xứng OO’ song song với đường cảm ứng từ khung khơng có dòng điện cảm ứng C Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay từ trường quanh trục đối xứng OO’ vng với đường cảm ứng từ khung có xuất dòng điện cảm ứng D Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay từ trường quanh trục đối xứng OO’ hợp với đường cảm ứng từ góc nhọn khung có xuất dòng điện cảm ứng Câu 4: Phát biểu sau đúng? A Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng từ trường cho mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng từ khung xuất dòng điện cảm ứng B Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng từ trường cho mặt phẳng khung ln vng góc với đường cảm ứng từ khung xuất dòng điện cảm ứng C Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng từ trường cho mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng từ góc nhọn khung xuất dòng điện cảm ứng D Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay từ trường quanh trục đối xứng OO’ hợp với đường cảm ứng từ góc nhọn khung có xuất dòng điện cảm ứng Câu 5: Phát biểu sau khơng đúng? A Khi có biến đổi từ thông qua mặt giới hạn mạch điện, mạch xuất suất điện động cảm ứng Hiện tượng gọi tượng cảm ứng điện từ B Dòng điện xuất có biến thiên từ thơng qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng C Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh ln ngược chiều với chiều từ trường sinh D Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh Câu 6: Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo cơng thức: A e c   t B e c  .t C e c  t  D e c    t Câu 7: Một khung dây cứng, đặt từ trường tăng dần hình vẽ Dòng điện cảm ứng khung có chiều: B I B I B I B I Câu 8: Nguyên nhân gây suất điện động cảm ứng dây dẫn chuyển động từ trường là: A Lực hoá học tác dụng lên êlectron làm êlectron dịch chuyển từ đầu sang đầu B Lực Lorenxơ tác dụng lên êlectron làm êlectron dịch chuyển từ đầu sang đầu A môi trườngBngoài làm êlectron C D từ đầu sang đầu C Lực ma sát dịch chuyển D Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn khơng có dòng điện đặt từ trường làm êlectron dịch chuyển từ đầu sang đầu Câu 9: Phát biểu sau đúng? Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 19 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu A Đặt bàn tay trái hứng đường sức từ, ngón tay chỗi 900 hướng theo chiều chuyển động đoạn dây, đoạn dây dẫn đóng vai trò nguồn điện, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều từ cực âm sang cực dương nguồn điện B Đặt bàn tay phải hứng đường sức từ, ngón tay chỗi 900 hướng theo chiều chuyển động đoạn dây, đoạn dây dẫn đóng vai trò nguồn điện, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều từ cực âm sang cực dương nguồn điện C Đặt bàn tay phải hứng đường sức từ, chiều từ cổ tay đến ngón tay hướng theo chiều chuyển động đoạn dây, đoạn dây dẫn đóng vai trò nguồn điện, ngón tay chỗi 900 chiều từ cực âm sang cực dương nguồn điện D Đặt bàn tay trái hứng đường sức từ, chiều từ cổ tay đến ngón tay hướng theo chiều chuyển động đoạn dây, đoạn dây dẫn đóng vai trò nguồn điện, ngón tay chỗi 900 chiều từ cực âm sang cực dương nguồn điện Câu 10: Phát biểu sau đúng? A Một dây dẫn chuyển động thẳng từ trường cho nằm dọc theo đường sức điện xuất điện trường cảm ứng B Một dây dẫn chuyển động dọc theo đường sức từ từ trường cho ln vng góc với đường sức từ xuất điện trường cảm ứng C Một dây dẫn chuyển động cắt đường sức từ từ trường cho ln vng góc với đường sức từ xuất điện trường cảm ứng D Một dây dẫn chuyển động theo quỹ đạo từ trường cho nằm dọc theo đường sức điện xuất điện trường cảm ứng Câu 11: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên: A tượng mao dẫn B tượng cảm ứng điện từ C tượng điện phân D tượng khúc xạ ánh sáng Câu 12: Phát biểu sau khơng đúng? A Dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn chuyển động từ trường hay đặt từ trường biến đổi theo thời gian gọi dòng điện Fucơ B Dòng điện xuất có biến thiên từ thơng qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng C Dòng điện Fucô sinh khối kim loại chuyển động từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động khối kim loại D Dòng điện Fucơ sinh khối vật dẫn chuyển động từ trường, đồng thời toả nhiệt làm khối vật dẫn nóng lên Câu 13: Muốn làm giảm hao phí toả nhiệt dòng điện Fucơ gây khối kim loại, người ta thường: A chia khối kim loại thành nhiều kim loại mỏng ghép cách điện với B tăng độ dẫn điện cho khối kim loại C đúc khối kim loại khơng có phần rỗng bên D sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách điện Câu 14: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô xuất trong: A Bàn điện B Bếp điện C Quạt điện D Siêu điện Câu 15: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucơ khơng xuất trong: A Quạt điện B Lò vi sóng C Nồi cơm điện D Bếp từ Câu 16: Phát biểu sau không đúng? A Sau quạt điện hoạt động, ta thấy quạt điện bị nóng lên Sự nóng lên quạt điện phần dòng điện Fucô xuất lõi sắt của quạt điện gây B Sau siêu điện hoạt động, ta thấy nước siêu nóng lên Sự nóng lên nước chủ yếu dòng điện Fucơ xuất nước gây Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 20 Luyện thi THPTQG mơn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu 0969413102 C Khi dùng lò vi sóng để nướng bánh, bánh bị nóng lên Sự nóng lên bánh dòng điện Fucô xuất bánh gây D Máy biến dùng gia đình hoạt động bị nóng lên Sự nóng lên máy biến chủ yếu dòng điện Fucơ lõi sắt máy biến gây Câu 17: Phát biểu sau không đúng? A Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm B Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng điện từ D Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm Câu 18: Đơn vị hệ số tự cảm là: A Vôn (V) B Tesla (T) C Vêbe (Wb) D Henri (H) Câu 19: Biểu thức tính suất điện động tự cảm là: A e   L I t C e = 4π 10-7.n2.V B e = L.I D e   L t I D L  e t I Câu 20: Biểu thức tính hệ số tự cảm ống dây dài là: A L  e I t B L = Ф.I C L = 4π 10-7.n2.V Câu 21: Phát biểu sau đúng? A Khi có dòng điện chạy qua ống dây ống dây tồn lượng dạng lượng điện trường B Khi có dòng điện chạy qua ống dây ống dây tồn lượng dạng C Khi tụ điện tích điện tụ điện tồn lượng dạng lượng từ trường D Khi có dòng điện chạy qua ống dây ống dây tồn lượng dạng lượng từ trường Câu 22: Năng lượng từ trường cuộn dây có dòng điện chạy qua xác định theo công thức: A W  CU 2 B W  LI C w = E 9.109.8 D w = 107 B V 8 D w = 107 B 8 Câu 23: Mật độ lượng từ trường xác định theo công thức: A W  CU 2 B W  LI C w = E 9.109.8 CHƯƠNG VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Chiết suất tỉ đối môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang nhỏ đơn vị B Mơi trường chiết quang có chiết suất tuyệt đối nhỏ đơn vị C Chiết suất tỉ đối môi trường so với môi trường tỉ số chiết suất tuyệt đối n2 môi trường với chiết suất tuyệt đối n1 môi trường D Chiết suất tỉ đối hai môi trường lớn đơn vị vận tốc ánh sáng chân khơng vận tốc lớn Câu 2: Với tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối nước n1, thuỷ tinh n2 Chiết suất tỉ đối tia sáng truyền từ nước sang thuỷ tinh là: A n21 = n1/n2 B n21 = n2/n1 C n21 = n2 – n1 D n12 = n1 – n2 Câu 3: Chọn câu trả lời Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ ln bé góc tới B góc khúc xạ ln lớn góc tới C góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới D góc tới tăng dần góc khúc xạ tăng dần Câu 4: Chiết suất tỉ đối môi trường khúc xạ với môi trường tới Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 21 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu A lớn B nhỏ C tỉ số chiết suất tuyệt đối môi trường khúc xạ chiết suất tuyệt đối môi trường tới D hiệu số chiết suất tuyệt đối môi trường khúc xạ chiết suất tuyệt đối môi trường tới Câu 5: Chọn câu Khi tia sáng từ môi trường suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng khơng vng góc với mặt phân cách A tia sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách hai môi trường B tất tia sáng bị khúc xạ vào môi trường n2 C tất tia sáng phản xạ trở lại môi trường n1 D phần tia sáng bị khúc xạ, phần bị phản xạ Câu 6: Chiết suất tuyệt đối môi trường truyền ánh sáng A lớn B nhỏ C D lớn Câu 7: Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n, cho tia phản xạ vng góc với tia khúc xạ Khi góc tới i tính theo cơng thức A sini = n B sini = 1/n C tani = n D tani = 1/n Câu 8: Phát biểu sau khơng đúng? A Khi có phản xạ tồn phần tồn ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới B Phản xạ toàn phần xảy ánh sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chết quang C Phản xạ toàn phần xảy góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần igh D Góc giới hạn phản xạ toàn phần xác định tỉ số chiết suất môi trường chiết quang với môi trường chiết quang Câu 9: Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần mặt phân cách hai mơi trường A cường độ sáng chùm khúc xạ cường độ sáng chùm tới B cường độ sáng chùm phản xạ cường độ sáng chùm tới C cường độ sáng chùm khúc xạ bị triệt tiêu D B C Câu 10: Phát biểu sau khơng đúng? A Ta ln có tia khúc xạ tia sáng từ mơi trường có chiết suất nhỏ sang mơi trường có chiết suất lớn B Ta ln có tia khúc xạ tia sáng từ mơi trường có chiết suất lớn sang mơi trường có chiết suất nhỏ C Khi chùm tia sáng phản xạ tồn phần khơng có chùm tia khúc xạ D Khi có phản xạ tồn phần, cường độ sáng chùm phản xạ gần cường độ sáng chùm sáng tới CHƯƠNG VII: MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG Câu 1: Một lăng kính thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A Tia sáng tới mặt bên ló khỏi mặt bên thứ hai A góc chiết quang A có giá trị B góc chiết quang A nhỏ hai lần góc giới hạn thuỷ tinh C góc chiết quang A góc vng D góc chiết quang A lớn hai lần góc giới hạn thuỷ tinh Câu 2: Phát biểu sau đúng? A Khi tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu góc ló i’ có giá trị bé B Khi tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu góc tới i có giá trị bé C Khi tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu góc ló i’ góc tới i D Khi tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu góc ló i’ hai lần góc tới i Câu 3: Chiếu chùm sáng song song tới lăng kính Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 22 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu A góc lệch D tăng theo i B góc lệch D giảm dần C góc lệch D tăng tới giá trị xác định giảm dần D góc lệch D giảm tới giá trị tăng dần Câu 4: Phát biểu sau không đúng? Chiếu chùm sáng vào mặt bên lăng kính đặt khong khí: A Góc khúc xạ r bé góc tới i B Góc tới r’ mặt bên thứ hai bé góc ló i’ C Ln ln có chùm tia sáng ló khỏi mặt bên thứ hai D Chùm sáng bị lệch qua lăng kính Câu 5: Đối với thấu kính phân kì, nhận xét sau tính chất ảnh vật thật đúng? A Vật thật cho ảnh thật, chiều lớn vật B Vật thật cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật C Vật thật cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật D Vật thật cho ảnh thật ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí vật Câu 6: Phát biểu sau đúng? A Vật thật qua thấu kính phân kỳ ln cho ảnh ảo chiều nhỏ vật B Vật thật qua thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo chiều lớn vật C Vật thật qua thấu kính phân kỳ ln cho ảnh thật ngược chiều nhỏ vật D Vật thật qua thấu kính phân kỳ ln cho ảnh thật ngược chiều lớn vật Câu 7: Ảnh vật qua thấu kính hội tụ A ln nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật Câu 8: Ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A ln nhỏ vật B lớn vật C ngược chiều với vật D lớn nhỏ vật Câu 9: Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh thật D Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo Câu 10: Nhận xét sau thấu kính phân kì khơng đúng? A Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo C Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm D Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm Câu 11: Nhận xét sau tác dụng thấu kính phân kỳ khơng đúng? A Có thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B Có thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C Có thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D Có thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ Câu 12: Nhận xét sau tác dụng thấu kính hội tụ khơng đúng? A Có thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B Có thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C Có thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 23 Luyện thi THPTQG mơn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Kh 0969413102 TỔNG ƠN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu D Có thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ Câu 13: Phát biểu sau đúng? A Do có điều tiết, nên mắt nhìn rõ tất vật nằm trước mắt B Khi quan sát vật dịch chuyển xa mắt thuỷ tinh thể mắt cong dần lên C Khi quan sát vật dịch chuyển xa mắt thuỷ tinh thể mắt xẹp dần xuống D Khi quan sát vật dịch chuyển lại gần mắt thuỷ tinh thể mắt xẹp dần xuống Câu 14: Phát biểu sau không đúng? A Khi quan sát vật dịch chuyển xa mắt độ tụ mắt giảm xuống cho ảnh vật nằm võng mạc B Khi quan sát vật dịch chuyển xa mắt độ tụ mắt tăng lên cho ảnh vật nằm võng mạc C Khi quan sát vật dịch chuyển lại gần mắt độ tụ mắt tăng lên cho ảnh vật nằm võng mạc D Khi quan sát vật dịch chuyển lại gần mắt độ tụ mắt giảm xuống đến giá trị xác định sau không giảm Câu 15: Phát biểu sau không đúng? A Điểm xa trục mắt mà vật đặt ảnh vật qua thấu kính mắt nằm võng mạc gọi điểm cực viễn (CV) B Điểm gần trục mắt mà vật đặt ảnh vật qua thấu kính mắt nằm võng mạc gọi điểm cực cận (CC) C Năng suất phân li góc trơng nhỏ αmin nhìn đoạn AB mà mắt phân biệt hai điểm A, B D Điều kiện để mắt nhìn rõ vật AB cần vật AB phải nằm khoảng nhìn rõ mắt Câu 16: Nhận xét sau đúng? A Về phương diện quang hình học, coi mắt tương đương với thấu kính hội tụ B Về phương diện quang hình học, coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh tương đương với thấu kính hội tụ C Về phương diện quang hình học, coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh võng mạc tương đương với thấu kính hội tụ D Về phương diện quang hình học, coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, võng mạc điểm vàng tương đương với thấu kính hội tụ Câu 17: Phát biểu sau đúng? A Sự điều tiết mắt thay đổi độ cong mặt thuỷ tinh thể để giữ cho ảnh của vật cần quan sát rõ võng mạc B Sự điều tiết mắt thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể võng mạc để giữ cho ảnh vật cần quan sát rõ võng mạc C Sự điều tiết mắt thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể vật cần quan sát để giữ cho ảnh vật cần quan sát rõ võng mạc D Sự điều tiết mắt thay đổi độ cong mặt thuỷ tinh thể, khoảng cách thuỷ tinh thể võng mạc để giữ cho ảnh của vật cần quan sát rõ võng mạc Câu 18: Nhận xét sau tật mắt khơng đúng? A Mắt cận khơng nhìn rõ vật xa, nhìn rõ vật gần B Mắt viễn khơng nhìn rõ vật gần, nhìn rõ vật xa C Mắt lão khơng nhìn rõ vật gần mà khơng nhìn rõ vật xa D Mắt lão hoàn toàn giống mắt cận mắt viễn Câu 19: Cách sửa tật sau không đúng? A Muốn sửa tật cận thị ta phải đeo vào mắt thấu kính phân kì có độ tụ phù hợp B Muốn sửa tật viễn thị ta phải đeo vào mắt thấu kính hội tụ có độ tụ phù hợp C Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt kính hai tròng gồm nửa kính hội tụ, nửa kính phân kì D Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt kính hai tròng gồm nửa kính phân kì, nửa kính hội tụ Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 24 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu Câu 20: Phát biểu sau cách khắc phục tật cận thị mắt đúng? A Sửa tật cận thị làm tăng độ tụ mắt để nhìn rõ vật xa B Sửa tật cận thị mắt phải đeo thấu kính phân kỳ có độ lớn tiêu cự khoảng cách từ quang tâm tới viễn điểm C Sửa tật cận thị chọn kính cho ảnh vật xa vô cực đeo kính lên điểm cực cận mắt D Một mắt cận đeo kính chữa tật trở thành mắt tốt miền nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực Câu 21: Phát biểu sau mắt cận đúng? A Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật xa vơ cực B Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật xa vơ cực C Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật gần D Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần Câu 22: Phát biểu sau mắt viễn đúng? A Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật xa vơ cực B Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật xa vô cực C Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật gần D Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần Câu 23: Phát biểu sau đúng? A Mắt khơng có tật quan sát vật vô điều tiết B Mắt khơng có tật quan sát vật vơ phải điều tiết tối đa C Mắt cận thị khơng điều tiết nhìn rõ vật vô cực D Mắt viễn thị quan sát vật vô cực không điều phải điều tiết Câu 24: Phát biểu sau đúng? A Mắt lão nhìn rõ vật xa vơ đeo kính hội tụ mắt khơng điều tiết B Mắt lão nhìn rõ vật xa vơ đeo kính phân kì mắt khơng điều tiết C Mắt lão nhìn rõ vật xa vơ khơng điều tiết D Mắt lão nhìn rõ vật xa vơ đeo kính lão Câu 25: Kính lúp dùng để quan sát vật có kích thước A nhỏ B nhỏ C lớn D lớn Câu 26: Phát biểu sau không đúng? A Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật ngồi khoảng tiêu cự kính cho ảnh vật nằm khoảng nhìn rõ mắt B Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật khoảng tiêu cự kính cho ảnh vật nằm khoảng nhìn rõ mắt C Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh khoảng cách vật kính để ảnh vật nằm khoảng nhìn rõ mắt D Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh ảnh vật nằm điểm cực viễn mắt để viêc quan sát đỡ bị mỏi mắt Câu 27: Phát biểu sau kính lúp khơng đúng? A Kính lúp dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trơng để quan sát vật nhỏ B Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh thật lớn vật C Kính lúp đơn giản thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn D Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trơng ảnh cách tạo ảnh ảo lớn vật nằm giới hạn nhìn rõ mắt Câu 28: Số bội giác kính lúp tỉ số G   0 A α góc trơng trực tiếp vật, α0 góc trơng ảnh vật qua kính Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 25 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu 0969413102 B α góc trơng ảnh vật qua kính, α0 góc trơng trực tiếp vật C α góc trơng ảnh vật qua kính, α0 góc trơng trực tiếp vật vật cực cận D α góc trơng ảnh vật vật cực cận, α0 góc trơng trực tiếp vật Câu 29: Cơng thức tính số bội giác kính lúp ngắm chừng vơ cực là: A G∞ = Đ/f B G∞ = k1.G2∞ C G   § f1f2 D G   f1 f2 Câu 30: Phát biểu sau vật kính thị kính kính hiển vi đúng? A Vật kính thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn, thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn C Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn D Vật kính thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn Câu 31: Phát biểu sau cách ngắm chừng kính hiển vi đúng? A Điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính cho ảnh vật qua kính hiển vi nằm khoảng nhìn rõ mắt B Điều chỉnh khoảng cách mắt thị kính cho ảnh vật qua kính hiển vi nằm khoảng nhìn rõ mắt C Điều chỉnh khoảng cách vật vật kính cho ảnh qua kính hiển vi nằm khoảng nhìn rõ mắt D Điều chỉnh tiêu cự thị kính cho ảnh cuối qua kính hiển vi nằm khoảng nhìn rõ mắt Câu 32: Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực A tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính thị kính B tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính tỉ lệ nghịch với tiêu cự thị kính C tỉ lệ nghịch với tiêu cự vật kính tỉ lệ thuận với tiêu cự thị kính D tỉ lệ nghịch với tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính Câu 33: Điều chỉnh kính hiển vi ngắm chừng trường hợp sau đúng? A Thay đổi khoảng cách vật vật kính cách đưa tồn ống kính lên hay xuống cho nhìn thấy ảnh vật to rõ B Thay đổi khoảng cách vật vật kính cách giữ ngun tồn ống kính, đưa vật lại gần vật kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ C Thay đổi khoảng cách vật kính thị kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ D Thay đổi khoảng cách vật thị kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ Câu 34: Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực tính theo công thức: A G∞ = Đ/f B G   f1 f2 § C G   § f1f2 D G   f1 f2 Câu 35: Phát biểu sau tác dụng kính thiên văn đúng? A Người ta dùng kính thiên văn để quan sát vật nhỏ xa B Người ta dùng kính thiên văn để quan sát vật nhỏ trước kính C Người ta dùng kính thiên văn để quan sát thiên thể xa D Người ta dùng kính thiên văn để quan sát vật có kích thước lớn gần Câu 36: Phát biểu sau cách ngắm chừng kính thiên văn đúng? A Điều chỉnh khoảng cách vật vật kính cho ảnh vật qua kính nằm khoảng nhìn rõ mắt B Điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính cho ảnh vật qua kính nằm khoảng nhìn rõ mắt C Giữ nguyên khoảng cách vật kính thị kính, thay đổi khoảng cách kính với vật cho ảnh vật qua kính nằm khoảng nhìn rõ mắt D Giữ nguyên khoảng cách vật kính thị kính, thay đổi khoảng cách mắt thị kính cho ảnh vật qua kính nằm khoảng nhìn rõ mắt Câu 37: Phát biểu sau vật kính thị kính kính thiên văn đúng? Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 26 Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Khuê TỔNG ÔN LÝ THUYẾT facebook.com/trungthongftu 0969413102 A Vật kính thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn, thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn C Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn D Vật kính thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn Câu 38: Phát biểu sau đúng? A Độ bội giác kính thiên văn tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính tỉ lệ nghịch với tiêu cự thị kính B Độ bội giác kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tích tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính C Độ bội giác kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tiêu cự vật kính tỉ lệ thuận với tiêu cự thị kính D Độ bội giác kính thiên văn tỉ lệ thuận với tích tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính Câu 39: Với kính thiên văn khúc xạ, cách điều chỉnh sau đúng? A Thay đổi khoảng cách vật kính thị kính cách giữ nguyên vật kính, dịch chuyển thị kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ B Thay đổi khoảng cách vật kính thị kính cách dịch chuyển kính so với vật cho nhìn thấy ảnh vật to rõ C Thay đổi khoảng cách vật kính thị kính cách giữ nguyên thị kính, dịch chuyển vật kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ D Dịch chuyển thích hợp vật kính thị kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ Câu 40: Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực tính theo cơng thức: A G∞ = Đ/f B G∞ = k1.G2∞ C G   Chúc em đạt điểm cao kì thi 2018 § f1f2 D G   f1 f2 27
- Xem thêm -

Xem thêm: tong-on-ly-thuyet-vat-ly-11-pham-trung-thong, tong-on-ly-thuyet-vat-ly-11-pham-trung-thong