Slide BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN THẦY VŨ HỮU ĐỨC

90 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:30

NỘI DUNG • Mố i quan hệ giữ a cá c yế u tố củ a báo cá o tà i (BCTC) • Đán h giá ả nh hưởn g đế n BCTC MỘT SỐ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ • Viế t bú t toá n điề u chỉnh BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH Trình bày: Vũ Hữu Đức CÁC YẾU TỐ CỦA BCTC Bản g câ n đối kế toá n Tình hình tài Tài sả n Nợ phải trả Vốn chủ sở hữ u XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC Nguyên tắ c Báo cá o KQHĐKD • Biế n độn g trê n BCKQHĐKD tác độn g đế n BCTC Vốn chủ sở hữ u (Lợi nhuậ n chưa phân phối ) • Ả nh hưởn g đế n BCĐKT câ n đối tài sả n nguồ n vố n Tình hình kinh doanh Doanh thu thu nhậ p khác Chi phí XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC Thí dụ Thí dụ Bán hàn g thu tiề n mặ t, giá bán cao giá vố n Mua lô hàn g trò giá 400, chưa trả tiề n Bán ½ vớ i giá 300, thu tiền ½ cho trả chậ m ½ (khô ng xé t ả nh hưởn g củ a thuế GTGT TNDN) • Tổn g tài sả n: • Hệ số toá n hiệ n thời : • Lợ i nhuậ n sau thuế : • Báo cá o kế t hoạ t độn g kinh doanh? • Bản g câ n đối kế toá n? Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC BÀI TOÁN Thí dụ Xem xét ả nh hưở ng củ a sai só t (nếu có ) đến BCTC Vào thá ng 3, đơn vò mua TSCĐ dù ng cho quản lý trò giá 120, khôn g ghi tăn g TSCĐ mà ghi o chi phí kỳ Thờ i gian hữ u dụ ng củ a TSCĐ 10 năm(khô ng xé t ả nh hưởng củ a thuế GTGT TNDN) Sai só t ả nh hưởn g đế n: • Nhậ n dạn g sai só t • Tính toá n ả nh hưởn g đến khoản mục tiê u trê n BCTC (chủ yế u BCKQKD BCĐKT) • Tổn g hợ p ả nh hưởn g • So sá nh vớ i mức trọ ng yế u (nếu cầ n thiế t) • Báo cá o kế t hoạ t độn g kinh doanh? • Bản g câ n đối kế toá n? ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG SAI SÓT KỲ TRƯỚC BÀI TỐN Ngày 1.1 20X0, doanh nghiệp ghi nhận thẳng vào chi phí bán hàng khoản tiền mua sắm tài sản cố định 400 triệu Tài sản có tỷ lệ khấu hao 10% Xác đònh sai só t (chủ yếu sai só t khoả n mục dài hạn ) Xác đònh ả nh hưở ng kỳ phát sinh sai só t Xác đònh ả nh hưở ng kyø sau Đánh giá ảnh hưởng sai lệch đến BCTC năm 20X0 • BCKQHĐKD • Bản g CĐKT (lũ y kế ) Báo cáo kết HĐKD Chi phí quản lý LN trước thuế 10 BÀI TỐN 20X0 360 Nếu sai lệch phát năm 20X3, đánh giá ảnh hưởng đến BCTC năm 20X3 -360 CP thuế TNDN -100,8 LN sau thuế -259,2 Bảng cân đối kế toán Tài sản -360 Tài sản cố định -360 Nguyên giá -400 Hao mòn Nguồn vốn -40 -360 Thuế phải nộp -100,8 LN chưa phân phối -259,2 11 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 12 20X0 20X1 20X2 20X3 Chi phí quản lý 360 -40 -40 -40 LN trước thuế -360 40 40 40 VIEÁT BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Báo cáo kết HĐKD CP thuế TNDN -100,8 11,2 11,2 11,2 LN sau thuế -259,2 28,8 28,8 28,8 Tà i sản -360 -320 -280 -240 Tài sản cố định -360 -320 -280 -240 Nguyên giá -400 -400 -400 -400 -40 -80 -120 -160 -360 -320 -280 -240 Phá t hiệ n sai só t, lập bú t toán điề u chỉnh lập BCTC điề u chỉnh • Nhậ n dạn g sai só t • Viế t bú t toá n điề u chỉnh Bảng cân đối kế tốn Hao mòn Nguồn vốn Thuế phải nộp -100,8 -89,6 -78,4 -67,2 LN chưa phân phối -259,2 -230,4 -201,6 -172,8 13 14 ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT KỲ TRƯỚC Xác đònh ả nh hưởn g đến BCKQHĐKD kỳ trướ c số dư đầu kỳ Điề u chỉnh hồi tố Điề u chỉnh số phát sinh kỳ (nếu có ) 15 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 Nội dung Khái niệm quy trình • Khá i niệ m kiểm toá n KIỂM TOÁN • Luật Kiểm toán độ c lậ p • Chuẩ n mực kiểm toán • Quy trình kiểm toán • Báo cáo kiểm toá n Giảng viên: Vũ Hữu Đức Khái niệm kiểm toán Khái niệm kiểm toán • Arens Loebbecke Auditing - An Integrated Approach • Kiể m toá n việc thu thậ p đá nh giá cá c bằn g ng mộ t thô ng tin nhằm xá c đònh báo cáo phù hợp củ a thô ng tin nà y với cá c tiêu chuẩ n đượ c thiế t lậ p Việ c kiểm toá n cầ n đượ c thự c hiệ n bở i cá c kiể m toá n viê n đủ năn g lự c độc lập Thông tin cần kiểm tra Cá c KTV Đủ lực Độ c lập Thu thập & Đá nh giá Bằng chứng Sự phù hợp Báo cáo Cá c tiêu chuẩn thiết lập Các loại kiểm toán Sự khác biệt loại kiểm toán Kiể m toá n BCTC Kiể m toá n độ c lập Kiể m toá n tuâ n thủ Kiể m toá n nhà nước Kiể m toá n hoạt độ ng Kiể m toá n nộ i PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH Kiể m toaù n       Chủ thể thực hiệ n Đối tượng Loạ i hình kiểm toá n Tự nguyện/ Bắt buộ c Báo cá o cho Phí kiểm toá n PHÂN LOẠI THEO CHỦ THỂ Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 Kiểm toán độc lập Đối tượng kiểm toán bắt buộc • Kiểm toán bắt buộc kiểm toán báo cáo tài hàng năm, báo cáo toán dự án hoàn thành thông tin tài khác đơn vò kiểm toán • Đối tượng • DN, tổ chức mà pháp luật quy đònh BCTC hàng năm phải kiểm toán, bao gồm: Đònh nghóa • Là việc KTV hàn h nghề, DNKT, chi nhán h DNKT nước ngoà i Việt Nam kiểm tra, đưa ý kiến độc lập củ a báo cá o tài cô ng việc kiểm toá n khác theo hợ p đồn g kiểm toá n • Ý nghóa/vai trò • Đối vớ i doanh nghiệp • Đối vớ i nhà đầu tư chủ nợ • Đối vớ i Nhà nước • a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; • b) Tổ chức tín dụng, bao gồm chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam; • c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm… • d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành tổ chức kinh doanh chứng khoán Đối tượng kiểm toán bắt buộc Đối tượng kiểm toán bắt buộc • Các DN, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy đònh pháp luật có liên quan • DN, tổ chức phải DNKT, chi nhánh DNKT nước Việt Nam kiểm toán, bao gồm: • a) DNNN, ngoại trừ DNNN hoạt động lónh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy đònh pháp luật phải kiểm toán báo cáo tài hàng năm; • b) DN, tổ chức thực dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ dự án lónh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy đònh pháp luật phải kiểm toán báo cáo toán dự án hoàn thành; • c) Doanh nghiệp, tổ chức mà tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu trở lên thời điểm cuối năm tài phải kiểm toán báo cáo tài hàng năm; • d) Doanh nghiệp mà tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu trở lên thời điểm cuối năm tài phải kiểm toán báo cáo tài hàng năm; • đ) DNKT, chi nhánh DNKT nước Việt Nam phải kiểm toán báo cáo tài hàng năm Kiểm toán viên 10 Kiểm toán viên Tiê u chuẩn KTV: • a) Có nă ng lực hàn h vi dâ n đầy đủ ; • b) Có phẩm chấ t đạo đức tốt, có ý thức trá ch nhiệ m, liê m khiế t, trung thực, khách quan; • c) Có bằn g tốt nghiệp đạ i học trở lên thuộc chuyê n ngàn h tà i chính, ngâ n hà ng, kế toán , kiểm toán chuyê n ngàn h c theo quy đònh củ a Bộ Tài chính; • d) Có Chứn g kiể m toán viê n theo quy đònh củ a Bộ Tài • KTV c KTV hà nh nghề : • KTV ngườ i cấ p chứng KTV theo quy đònh củ a pháp luậ t hoặ c người có ng củ a nước ngoà i Bộ Tài cô ng nhận đạt kỳ thi sá t hạch pháp luậ t Việ t Nam • KTV hành nghề KTV cấ p Giấ y ng nhận đăn g ký hành nghề kiểm toá n 11 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 12 Kiểm toán viên hành nghề Kiểm toán viên hành nghề • Điều kiện hành nghề Không đăng ký hành nghề • Cá n bộ, công chức, viên chức • Người bò cấm hành nghề kiểm toán theo án, đònh Tòa án; người bò truy cứu trách nhiệm hình sự; người bò kết án tội kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa xóa án • Người có tiền án tội kinh tế từ nghiêm trọng trở lên • Người có hành vi vi phạm pháp luật tài chính, kế toán, kiểm toán quản lý kinh tế bò xử phạt vi phạm hành thời hạn năm, kể từ ngày có đònh xử phạt • Người bò đình hành nghề kiểm toán • a) Là kiểm toán viên; • b) Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên; • c) Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức • Người có đủ điều kiện đăng ký hành nghề kiểm toán cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán có giá trò người cấp có hợp đồng lao động làm toàn thời gian cho DNKT, chi nhánh DNKT nước Việt Nam 13 Kiểm toán viên hành nghề 14 Kiểm toán viên hành nghề Không kiểm toán (tiếp theo) • Là người thực thực năm trước liền kề công việc ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài thực kiểm toán nội cho đơn vò kiểm toán; • Là người thực thực năm trước liền kề dòch vụ khác với dòch có ảnh hưởng đến tính độc lập KTV hành nghề theo quy đònh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; • Có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chò, em ruột người có lợi ích tài trực tiếp gián tiếp đáng kể đơn vò kiểm toán theo quy đònh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán người giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng đơn vò kiểm toán; • Trường hợp khác theo quy đònh pháp luật Khôn g đượ c kiể m toán nếu: • Là thành viên, cổ đông sáng lập mua cổ phần, góp vốn vào đơn vò kiểm toán; • Là người giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát kế toán trưởng đơn vò kiểm toán; • Là người giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng đơn vò kiểm toán cho năm tài kiểm toán; • Trong thời gian hai năm, kể từ thời điểm giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng đơn vò kiểm toán; 15 Kiểm toán viên hành nghề 16 Kiểm toán viên hành nghề Các hành vi bò nghiêm cấm: • Mua, nhận biếu tặng, nắm giữ cổ phiếu phần vốn góp đơn vò kiểm toán không phân biệt số lượng; • Mua, bán trái phiếu tài sản khác đơn vò kiểm toán có ảnh hưởng đến tính độc lập theo quy đònh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; • Nhận đòi hỏi khoản tiền, lợi ích khác từ đơn vò kiểm toán khoản phí dòch vụ chi phí thỏa thuận hợp đồng giao kết; • Sách nhiễu, lừa dối khách hàng, đơn vò kiểm toán; Các hành vi bò nghiêm cấm (tiếp theo): • Tiết lộ thông tin hồ sơ kiểm toán, khách hàng, đơn vò kiểm toán; • Thông tin, giới thiệu sai thật trình độ, kinh nghiệm khả cung cấp dòch vụ KTV hành nghề DNKT, chi nhánh DNKT nước Việt Nam; • Tranh giành khách hàng hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, thông đồng với khách hàng hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác; • Thực việc thu nợ cho đơn vò kiểm toán; • Thông đồng, móc nối với đơn vò kiểm toán để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ kiểm toán báo cáo sai lệch kết kiểm toán; 17 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 18 Kiểm toán viên hành nghề Kiểm toán viên hành nghề Quyề n KTV hành nghề: Các hành vi bò nghiêm cấm (tiếp theo): • Giả mạo, khai man hồ sơ kiểm toán; • Thuê, mượn chứng KTV Giấ y chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán để hoạt động nghề nghiệp; • Cung cấp dòch vụ kiểm toán không đủ điều kiện theo quy đònh Luật Kiểm toán độc lập; • Hà nh nghề kiểm toán với tư cách cá nhân; • Giả mạo, cho thuê, cho mượn cho sử dụng tên chứng KTV, Giấ y chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán để thực hoạt động kiểm toán; • Làm việc cho hai DNKT, chi nhánh DNKT nước Việt Nam trở lên thời gian; • Hà nh vi khác theo quy đònh pháp luật • Hành nghề kiểm toán theo quy đònh Luật Kiểm toán độc lập; • Độc lập chuyên môn nghiệp vụ; • Yêu cầu đơn vò kiểm toán cung cấp đầy đủ, kòp thời thông tin, tài liệu cần thiết giải trình vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán; yêu cầu kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ đơn vò kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán; … • Kiểm tra, xác nhận thông tin kinh tế, tài có liên quan đến đơn vò kiểm toán đơn vò trình thực kiểm toán • Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến nội dung kiểm toán thông qua đơn vò kiểm toán • Quyền khác theo quy đònh pháp luật 19 Kiểm toán viên hành nghề 20 Kiểm toán viên hành nghề Trác h nhiệm củ a KTV hàn h nghề: Trác h nhiệm củ a KTV hàn h nghề (tiếp theo) • Tuân thủ nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập; • Không can thiệp vào hoạt động khách hàng trình thực kiểm toán; • Từ chối thực kiểm toán cho khách hàng, xét thấy không bảo đảm tính độc lập, không đủ lực chuyên môn, không đủ điều kiện theo quy đònh pháp luật; • Từ chối thực kiểm toán trường hợp khách hàng có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ trái với quy đònh pháp luật; • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm; • Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn kinh nghiệm nghề nghiệp; • Thực kiểm toán, soát xét hồ sơ kiểm toán ký báo cáo kiểm toán chòu trách nhiệm báo cáo kiểm toán hoạt động kiểm toán mình; • Báo cáo đònh kỳ, đột xuất hoạt động kiểm toán theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền; • Tuân thủ quy đònh Luật Kiểm toán độc lập pháp luật nước sở trường hợp hành nghề kiểm toán nước ngoài; • Chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát chất lượng dòch vụ kiểm toán theo quy đònh Bộ Tài chính; • Nghóa vụ khác theo quy đònh pháp luật 21 DN kiểm toán 22 DN kiểm toán • Các loại doanh nghiệp sau kinh doanh dịch vụ kiểm tốn: • Cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; • Cơng ty hợp danh; • Doanh nghiệp tư nhân • Chi nhánh doanh nghiệp kiểm tốn nước ngồi Việt Nam kinh doanh dịch vụ kiểm tốn theo quy định pháp luật • Doanh nghiệp kiểm tốn có quyền sau đây: • Cung cấp dịch vụ quy định; • Nhận phí dịch vụ; • Thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm tốn*; • Đặt sở kinh doanh dịch vụ kiểm tốn nước ngồi*; • Tham gia tổ chức kiểm tốn quốc tế, tổ chức nghề nghiệp*; • Yêu cầu đơn vị kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết giải trình… • Kiểm tra, xác nhận thơng tin có liên quan • u cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thơng tin cần thiết có liên quan đến nội dung kiểm tốn thơng qua đơn vị kiểm tốn; • Quyền khác theo quy định pháp luật 23 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 24 DN kiểm toán DN kiểm toán • Nghĩa vụ DNKT, chi nhánh DNKT nước ngồi Việt Nam • Nghĩa vụ DNKT, chi nhánh DNKT nước Việt Nam (tiếp theo): • Báo cáo định kỳ, đột xuất hoạt động kiểm tốn độc lập • Cung cấp thơng tin, tài liệu theo yêu cầu quan có thẩm quyền q trình kiểm tra, tra • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng kết kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán giao kết • Chịu trách nhiệm với người sử dụng kết kiểm toán người sử dụng kết kiểm toán: • a) Có lợi ích liên quan trực tiếp đến kết kiểm tốn; • b) Có hiểu biết cách hợp lý báo cáo tài sở lập báo cáo tài chính; • c) Đã sử dụng cách thận trọng thông tin báo cáo tài kiểm tốn • Hoạt động theo nội dung ghi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm tốn • Bố trí nhân có trình độ chun mơn phù hợp • Hàng năm thông báo danh sách KTV hành nghề cho quan nhà nước có thẩm quyền • Bồi thường thiệt hại cho khách hàng, đơn vị kiểm toán sở hợp đồng kiểm toán theo quy định pháp luật • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp • Thơng báo cho đơn vị kiểm tốn nhận thấy đơn vị kiểm tốn có dấu hiệu vi phạm pháp luật kinh tế, tài chính, kế tốn • Cung cấp thông tin KTV hành nghề DNKT, cho quan nhà nước có thẩm quyền 25 DN kiểm toán 26 DN kiểm toán • Nghĩa vụ DNKT, chi nhánh DNKT nước Việt Nam (tiếp theo): • Từ chối thực kiểm tốn xét thấy khơng bảo đảm tính độc lập, khơng đủ lực chun mơn, khơng đủ điều kiện kiểm tốn • Từ chối thực kiểm toán khách hàng, đơn vị kiểm tốn có u cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu chuyên môn trái với quy định pháp luật • Tổ chức kiểm soát chất lượng hoạt động chịu kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định Bộ Tài • Nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật • Doanh nghiệp kiểm tốn khơng thực kiểm toán trường hợp sau đây: • a) Đang thực thực năm trước liền kề cơng việc ghi sổ kế tốn, lập báo cáo tài thực kiểm tốn nội cho đơn vị kiểm tốn; • b) Đang thực thực năm trước liền kề dịch vụ khác với dịch vụ quy định điểm a khoản có ảnh hưởng đến tính độc lập kiểm tốn viên hành nghề doanh nghiệp kiểm tốn; • c) Thành viên tham gia kiểm toán, người quản lý, điều hành doanh nghiệp kiểm tốn thành viên, cổ đơng sáng lập mua cổ phần, góp vốn vào đơn vị kiểm tốn có quan hệ kinh tế, tài khác với đơn vị kiểm tốn; 27 DN kiểm toán 28 Quản lý nhà nước HĐKTĐL Nội dung quản lý Nhà nước HĐKTĐL • Doanh nghiệp kiểm tốn khơng thực kiểm tốn trường hợp sau (tiếp theo): • d) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành DNKT có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột thành viên, cổ đông sáng lập mua cổ phần, góp vốn có ảnh hưởng đáng kể đơn vị kiểm tốn người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát kế toán trưởng đơn vị kiểm tốn; • đ) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát kế toán trưởng đơn vị kiểm toán đồng thời người góp vốn có ảnh hưởng đáng kể DNKT ; • e) DNKT đơn vị kiểm tốn có cá nhân doanh nghiệp, tổ chức thành lập tham gia thành lập; • g) Đơn vị kiểm toán thực năm trước liền kề thực kiểm toán báo cáo tài cho DNKT; • h) Trường hợp khác theo quy định pháp luật • Chính phủ thống quản lý nhà nước HĐKTĐL • Bộ Tài chòu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước hoạt động kiểm toán độc lập, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: • Xây dựng, trình quan nhà nước có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật kiểm toán độc lập; • Xây dựng, trình Chính phủ đònh chiến lược sách phát triển hoạt động kiểm toán độc lập; • Quy đònh điều kiện dự thi, việc tổ chức thi để cấp chứng KTV; cấp, thu hồi quản lý chứng KTV; • Quy đònh mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dòch vụ kiểm toán, cấp, cấp lại, điều chỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dòch vụ kiểm toán; • (còn tiếp) 29 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 30 Quản lý nhà nước HĐKTĐL Quản lý nhà nước HĐKTĐL Nội dung quản lý Nhà nước HĐKTĐL (tt) Nội dung quản lý Nhà nướ c đố i vớ i HĐKTĐL (tt) • Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật kiểm toán độc lập; • Thanh tra, kiểm tra hoạt động thuộc lónh vực kiểm toán độc lập tổ chức nghề nghiệp kiểm toán; • Quy đònh cập nhật kiến thức cho KTV, KTV hành nghề; • Quy đònh đăng ký quản lý hành nghề kiểm toán; công khai danh sách DNKT, chi nhánh DNKT nước Việt Nam KTV hành nghề; • Quy đònh kiểm soát chất lượng dòch vụ kiểm toán; • Tổng kết, đánh giá hoạt động kiểm toán độc lập thực biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động kiểm toán độc lập; • Hợp tác quốc tế kiểm toán độc lập • (còn tiếp) • Bộ, quan ngang Bộ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài thực quản lý nhà nước hoạt động kiểm toán độc lập • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động kiểm toán độc lập đòa phương 31 Giới thiệu chuẩn mực quốc tế Giới thiệu chuẩn mực kiểm toán ° ° ° 32 Là cá c nguyên tắ c bả n nghiệp vụ việc xử lý cá c mố i quan hệ phá t sinh trình kiểm toá n Sự cầ n thiết  Đố i với người sử dụng kết  Đố i với kiểm toá n viên  Đố i với xã hộ i Chuẩ n mực quố c gia/Chuẩn mực quố c tế ° Do IAASB (mộ t ủ y ban thuộ c IFAC)ban hàn h ° IFAC tổ c phi phủ nh lập năm 1977 Sứ mện h phát triển nân g cao nghề nghiệp để cung cấ p dòch vụ chất lượ ng cao ổ n đònh lợi ích xã hội ° Tìm hiể u www.ifac.org 33 Giới thiệu chuẩn mực Việt nam 34 Quy trình kiểm toán ° Bắt đầu soạn thả o từ năm 1997 Năm 2013, ban hàn h 37 CM mớ i, năm 2015 ban hàn h thêm 10 CM mớ i LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Các thủ tục ban đầu Lập kế hoạch kiểm toán ° Soạ n thả o dự a trê n cá c chuẩn mực quốc tế (có mộ t điề u chỉnh cho phù hợ p vớ i Việt Nam) THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Xác đònh đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Thực thủ tục xử lý rủi ro đánh giá ° Ban hàn h theo thô ng tư củ a Bộ trưở ng Bộ Tài TỔNG HP, KẾT LUẬN VÀ HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN ° Có kế t cấ u phần Gồm phần Quy đònh chung, Nội dung CM phần Hướn g dẫn p dụ ng Đánh giá tổng quát Báo cáo kiểm toán 35 NEW Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 36 Các nhân tố ảnh hưởng Môi trường Đánh giá KTV MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRỌNG YẾU KIỂM SOÁT NỘI BỘ RỦI RO KIỂM TOÁN Các nhân tố ảnh hưởng Chấp nhận /Duy trì hợp đồng Đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Mơi trường Đánh giá KTV MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRỌNG YẾU KIỂM SOÁT NỘI BỘ RỦI RO KIỂM TOÁN Hợp đồng kiểm toán Chiến lược kiểm toán tổng thể Hiểu rõ điều khoản hợp đồng Lập kế hoạch kiểm toán Hợp đồng kiểm toán NEW Kế hoạch kiểm toán 37 Các nhân tố ảnh hưởng Mơi trường MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Đánh giá KTV Mơi trường Hiểu biết đơn vò môi trường đơn vò RỦI RO KIỂM TOÁN CƠ SỞ DẪN LIỆU BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 38 Các nhân tố ảnh hưởng Kế hoạch kiểm toán TRỌNG YẾU KIỂM SOÁT NỘI BỘ NEW Xác đònh đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Rủi ro có sai sót trọng yếu đánh giá Đánh giá KTV MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRỌNG YẾU KIỂM SOÁT NỘI BỘ RỦI RO KIỂM TOÁN CƠ SỞ DẪN LIỆU BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN Các biện pháp xử lý tổng thể Các biện pháp xử lý cấp độ CSDL (TNKS + TNCB) Rủi ro có sai sót trọng yếu đánh giá NEW Bằng chứng kiểm toán thu thập 39 NEW 40 Các nhân tố ảnh hưởng Mơi trường Đánh giá KTV MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRỌNG YẾU KIỂM SOÁT NỘI BỘ RỦI RO KIỂM TOÁN CƠ SỞ DẪN LIỆU BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN Bằng chứng kiểm toán đa thu thập Báo cáo kiểm toán Đánh giá tổng thể Báo cá o kiểm toá n Bằng chứng bổ sung (nếu cần) Chấ p nhận n phần Báo cáo kiểm toán NEW Khô ng chấp nhận n phần Thê m đoạ n nhấn mạ nh đoạn vấ n đề khác 41 NEW Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 42 Hoạt động liên tục Khái niệm (Nguồn: VSA 570)   Mục tiêu kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán là: Thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp tính hợp lý giả định hoạt động liên tục mà Ban Giám đốc đơn vị kiểm tốn sử dụng lập trình bày báo cáo tài chính;   Dựa chứng kiểm toán thu thập được, kết luận việc liệu có yếu tố khơng chắn trọng yếu liên quan tới kiện điều kiện dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả hoạt động liên tục đơn vị kiểm toán;  Xác định ảnh hưởng đến báo cáo kiểm toán 79 Một đơn vị coi hoạt động liên tục tương lai gần dự đốn (ít năm kể từ ngày kết thúc niên độ kế tốn) khơng có ý định yêu cầu phải giải thể, ngừng hoạt động thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động, tìm kiếm bảo hộ từ chủ nợ theo pháp luật quy định hành 80 Nguyên tắc hoạt động liên tuc Trách nhiệm Giám đốc  Báo cáo tài phải lập sở giả đònh doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần nghóa doanh nghiệp ý đònh không buộc phải ngừng hoạt động phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động Trường hợp thực tế khác với giả đònh hoạt động liên tục báo cáo tài phải lập sở khác phải giải thích sở sử dụng để lập báo cáo tài   Khi lập trình bày BCTC, Giám đốc doanh nghiệp cần phải đánh giá khả hoạt động liên tục doanh nghiệp BCTC phải lập sở giả đònh doanh nghiệp hoạt động liên tục Khi đánh giá, Giám đốc doanh nghiệp biết có điều không chắn liên quan đến kiện điều kiện gây nghi ngờ lớn khả hoạt động liên tục DN điều không chắn cần nêu rõ Nếu BCTC không lập sở hoạt động liên tục, kiện cần nêu rõ, với sở dùng để lập BCTC lý khiến cho doanh nghiệp không coi hoạt động liên tục Chuẩn mực kế toán VN số 01 Chuẩn mực kế toán VN số 21 81 82 Trách nhiệm kiểm toán viên   Kiểm toán viên có trách nhiệm thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp tính hợp lý giả định hoạt động liên tục mà Ban Giám đốc đơn vị kiểm toán sử dụng lập trình bày báo cáo tài kết luận liệu có yếu tố khơng chắn trọng yếu liên quan tới khả hoạt động liên tục đơn vị hay khơng Kiểm tốn viên có trách nhiệm khuôn khổ lập trình bày báo cáo tài sử dụng để lập báo cáo không quy định rõ việc Ban Giám đốc phải thực đánh giá cụ thể khả hoạt động liên tục đơn vị 83 Tìm hiểu đánh giá rủi ro  Khi thực thủ tục đánh giá rủi ro, KTV phải xem xét liệu có kiện điều kiện dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả HĐLT đơn vị kiểm tốn hay khơng  Đồng thời, kiểm toán viên phải xác định xem Ban Giám đốc đơn vị đánh giá sơ khả HĐLT đơn vị hay chưa:   Nếu Ban Giám đốc đơn vị đánh giá, KTV phải thảo luận với họ đánh giá xác định xem họ có nhận thấy kiện điều kiện, xét riêng lẻ hay kết hợp lại, dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả HĐLT hay khơng, có phải xem xét kế hoạch Ban Giám đốc đơn vị vấn đề này; Nếu Ban Giám đốc đơn vị kiểm toán chưa đánh giá, KTV phải thảo luận với Ban Giám đốc đơn vị sở dự định sử dụng giả định HĐLT vấn Ban Giám đốc đơn vị liệu có kiện điều kiện, xét riêng lẻ hay kết hợp lại, dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả HĐLT hay không 84 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 14 Xem xét đánh giá Ban Giám đốc đơn vị kiểm toán  KTV phải xem xét đánh giá Ban Giám đốc đơn vị khả HĐLT:  Khi xem xét đánh giá Ban Giám đốc khả HĐLT đơn vị, KTV phải xem xét có giai đoạn mà Ban Giám đốc đơn vị sử dụng để đánh giá theo yêu cầu khuôn khổ lập trình bày BCTC áp dụng, theo pháp luật quy định (nếu dài hơn)  Nếu đánh giá Ban Giám đốc khả hoạt động liên tục đơn vị thực cho giai đoạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán, KTV phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị kiểm toán kéo dài giai đoạn đánh giá tới 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán  Giai đoạn sau Ban Giám đốc đơn vị kiểm toán đánh giá  Khi xem xét đánh giá Ban Giám đốc, kiểm toán viên phải xem xét liệu đánh giá bao gồm tất thơng tin liên quan sẵn có mà KTV biết từ kết kiểm toán hay chưa 85 86 Thủ tục kiểm toán bổ sung nhận thấy kiện dẫn đến nghi ngờ đáng kể  Thủ tục kiểm toán bổ sung nhận thấy kiện dẫn đến nghi ngờ đáng kể (tt) Khi nhận thấy kiện điều kiện dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả HĐLT đơn vị, KTV phải thực thủ tục kiểm toán bổ sung để thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp nhằm xác định xem có hay khơng có yếu tố khơng chắn trọng yếu, kể việc xem xét yếu tố giảm nhẹ Các thủ tục phải bao gồm:   Nếu đơn vị kiểm tốn lập kế hoạch dòng tiền việc phân tích kế hoạch yếu tố quan trọng việc xem xét kết tương lai kiện điều kiện, đánh giá kế hoạch Ban Gi ám đốc hành động tương lai, kiểm toán viên phải :  Đánh giá độ tin cậy liệu tạo để lập kế hoạch dòng tiền;  Xác đị nh liệu có đủ chứng củng cố cho giả định dùng để lập kế hoạch dòng tiền hay khơng  Xem xét liệu có thơng tin hay kiện bổ sung kể từ sau ngày Ban Giám đốc đưa đánh giá;  Yêu cầu Ban Gi ám đốc Ban quản trị đơn vị kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) giải trình văn kế hoạch hành động tương lai họ tính khả thi kế hoạch  Yêu cầu Ban Gi ám đốc đơn vị kiểm toán đánh giá khả HĐLT đơn vị, Ban Giám đốc chưa thực hi ện đánh gi trước đó; Xem xét kế hoạch Ban Gi ám đốc đơn vị kiểm toán hành động tương lai có li ên quan đến đánh gi Ban Giám đốc khả HĐLT đơn vị, đánh giá khả cải thiện tình tính khả thi kế hoạch này; 87 88 Các dấu hiệu Các dấu hiệu Dấu hiệu mặt tài Đơn vị lâm vào tình trạng nợ phải trả lớn tài sản nợ phải trả ngắn hạn lớn tài sản lưu động;  Đơn vị có khoản nợ dài hạn đến hạn trả mà khơng có khả giãn nợ khơng có khả tốn, đơn vị phụ thuộc nhiều vào khoản vay ngắn hạn để tài trợ tài sản dài hạn;   Dấu hiệu việc chủ nợ ngừng thu hồi hỗ trợ tài chính; Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm thể báo cáo tài hay dự báo tương lai;  Đơn vị có số tài xấu mức bình thường;  89 Kiểm tốn viên phải vấn Ban Giám đốc đơn vị kiểm toán hiểu biết Ban Giám đốc kiện điều kiện phát sinh sau giai đoạn Ban Giám đốc đánh kiện điều kiện dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả hoạt động liên tục đơn vị kiểm tốn Dấu hiệu mặt tài (tt) Lỗ hoạt động kinh doanh lớn có suy giảm lớn giá trị tài sản dùng để tạo luồng tiền;  Nợ tồn đọng ngừng toán cổ tức;      Khơng có khả tốn nợ đến hạn; Khơng có khả tn thủ điều khoản hợp đồng tín dụng; Chuyển đổi từ giao dịch mua chịu sang mua toán với nhà cung cấp; Khơng có khả tìm kiếm nguồn tài trợ cho việc phát triển sản phẩm thiết yếu dự án đầu tư thiết yếu; 90 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 15 Các dấu hiệu Các dấu hiệu Dấu hiệu mặt hoạt động       Ban Giám đốc có ý định ngừng hoạt động giải thể đơn vị; Thiếu thành phần lãnh đạo chủ chốt mà không thay thế; Mất thị trường lớn, khách hàng quan trọng, m ất quyền kinh doanh theo hình thức cấp phép, nhượng quyền thương mại nhà cung cấp quan trọng; Gặp vấn đề khó khăn lao động; Thiếu hụt vật tư đầu vào chủ yếu; Xuất đối thủ cạnh tranh thành cơng hơn; Các dấu hiệu khác Khơng tn thủ quy định góp vốn quy định khác pháp luật;  Đơn vị bị kiện vụ kiện chưa xử lý mà đơn vị thua kiện dẫn đến khoản bồi thường khơng có khả đáp ứng được;  Thay đổi pháp luật quy định sách Nhà nước làm ảnh hưởng bất lợi tới đơn vị;  Xảy rủi ro, tổn thất m không bảo hiểm bảo hiểm với giá trị thấp  91 92 Giả thiết thích hợp Không cần điều chỉnh báo cáo kiểm toán Thu thập chứng để giải Giả thiết thích hợp không chắn Yêu cầu khai báo Khai báo đầy đủ : Ý kiến chấp nhận toàn thêm đoạn vấn đề cần nhấn mạnh báo cáo Không khai báo đầy đủ : Ý kiến ngoại trừ trái ngược Không Giả thiết không thích hợp BCTC có lập sở thay thích hợp không? Bài tập 10  Cho biết KTV đưa ý kiế n mỗ i trườ ng hợp độc lập đây, giả sử rằn g vấ n đề trọ ng yế u  Nhữn g tỷ số tài cho thấ y cô ng ty khôn g có khả năn g toá n cá c khoản phải trả năm tới Khi phỏn g vấ n, Giá m đốc đưa mộ t kế hoạ ch bao gồm việc bán mộ t số tài sả n cố đònh khôn g cầ n dù ng thuyế t phục mộ t số chủ nợ hoã n nợ hai năm Ô ng ta cũ ng chấp nhận việc khai báo đầy đủ kiện trê n báo cá o tài Ý kiến trái ngược Có Ý kiến chấp nhận toàn phần có đoạn vấn đề cần nhấn mạnh 94 Bài tập 10 (tt)  95 Bài tập 10 (tt) Vào thờ i điể m 31.12.200X, Công ty V khô ng đủ số vố n pháp đònh theo yêu cầ u mộ t quy đònh củ a Nhà nước Đến thá ng 2.200X+1, kiể m toá n viê n kiểm toán tạ i V đượ c biế t côn g ty mẹ củ a V tăn g vố n đầ u tư o V cao mức pháp đònh Giá m đố c V từ chối thuyế t minh vấn đề trê n BCTC ngày 31.12.200X  KTV thực hiệ n việc kiể m toá n BCTC cho nă m tà i kế t thúc ngày 31.12.200X Giá m đố c đơn vò cung cấp đá nh giá giả đònh hoạ t độn g liê n tục kiểm toán viê n nhận thấy cá c đá nh giá xem xé t đế n thời điể m thá ng 10 200X+1 Kiểm toán viên khôn g có nhữ ng bằn g ng hợ p lý giả đònh hoạ t độn g liê n tục củ a đơn vò xét đế n cuối nă m tài 200X+1 96 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 16 Sử dụng giải trình văn làm chứng kiểm tốn Giải trình văn (Nguồn: VSA 580)    Mục tiêu kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán là:    Thu thập giải trình văn Ban Giám đốc Ban quản trị đơn vị việc BGĐ&BQT khẳng định họ hoàn thành trách nhiệm việc lập trình bày BCTC cung cấp đầy đủ thơng tin cho kiểm tốn viên; Hỗ trợ cho chứng kiểm toán khác liên quan đến BCTC sở dẫn liệu cụ thể BCTC cách thu thập giải trình văn KTV xác định cần thiết chuẩn mực khác có yêu cầu;  Có biện pháp xử lý thích hợp giải trình văn BGĐ&BQT, BGĐ&BQT không cung cấp giải trình văn mà kiểm tốn viên u cầu 97 98 Các giải trình văn trách nhiệm Ban Giám đốc    Lập trình bày báo cáo tài Thơng tin cung cấp tính đầy đủ giao dịch Mô tả trách nhiệm Ban Giám đốc giải trình văn Các giải trình văn vấn đề khác   99  Trường hợp BGĐ khơng cung cấp văn giải trình đầy đủ Ngày ký văn giải trình phải ngày gần với ngày lập báo cáo kiểm toán báo cáo tài mà thực được, không sau ngày lập báo cáo kiểm tốn Các giải trình văn phải trình bày dạng Thư giải trình gửi cho kiểm tốn viên doanh nghiệp kiểm toán 101 Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam khác quy định vấn đề cụ thể mà KTV phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị kiểm tốn giải trình văn Ngồi u cầu đó, KTV xác định cần thu thập thêm giải trình văn nhằm bổ sung cho chứng kiểm toán khác liên quan đến báo cáo tài sở dẫn liệu cụ thể báo cáo tài kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị cung cấp giải trình văn vấn đề khác 100 Các vấn đề khác  Giải trình văn chứng kiểm tốn Mặc dù giải trình văn cung cấp chứng kiểm toán cần thiết thân giải trình chưa cung cấp đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp vấn đề giải trình Việc Ban Giám đốc đơn vị kiểm tốn cung cấp văn giải trình đáng tin cậy không làm ảnh hưởng đến nội dung phạm vi chứng kiểm toán khác mà kiểm toán viên thu thập việc Ban Giám đốc đơn vị hoàn thành trách nhiệm họ sở dẫn liệu cụ thể  Nếu Ban Giám đốc đơn vị kiểm tốn khơng cung cấp văn giải trình nội dung giải trình khơng đầy đủ theo u cầu kiểm tốn viên KTV phải:  Trao đổi vấn đề với Ban Giám đốc đơn vị;  Đánh giá lại tính trực Ban Giám đốc đơn vị đánh giá ảnh hưởng có vấn đề đến độ tin cậy giải trình độ tin cậy chứng kiểm tốn nói chung;  Thực biện pháp thích hợp, bao gồm xác định ảnh hưởng có ý kiến kiểm toán 102 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV 2017 17 Giải trình văn trách nhiệm Ban Giám đốc  KTV phải từ chối đưa ý kiến kiểm toán báo cáo tài :   Kiểm tốn viên kết luận có đủ nghi ngờ tính trực Ban Giám đốc đơn vị kiểm tốn dẫn đến việc giải trình văn theo quy định đoạn 10 11 Chuẩn mực không đáng tin cậy; Ban Giám đốc đơn vị kiểm tốn khơng cung cấp văn giải trình giải trình khơng đầy đủ nội dung theo quy định 103 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017 18 21/09/2018 Nội dung  Sử dụng công việc người khác  Các dị ch vụ khác Các vấn đề khác GV: VŨ HỮU ĐỨC Sử dụng cơng việc người khác Kiểm tốn BCTC tập đồn  Kiểm tốn BCTC tập đồn  Mục tiêu  Sử dụng cơng việc kiểm tốn viên nội  Chấ p nhận/Duy trì hợp đồng  Sử dụng cơng việc chuyên gia  Trao đổi với KTV đơn vị thành viên  Đá nh giá chứng Mục tiêu Chấp nhận/duy trì  Quyết định có chấp nhận thực kiểm tốn báo cáo tài tập đồn hay khơng;  Nhóm kiểm tốn tập đồn phải tìm hiểu đầy đủ tập đồn, đơn vị thành viên môi trường hoạt động đơn vị thành viên để xác định đơn vị thành viên quan trọng  Khi chấp nhận thực kiểm tốn báo cáo tài tập đồn:  Khi KTV đơn vị thành viên thực kiểm toán đơn vị thành viên quan trọng đó, thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể kiểm toán tập đồn phải đánh giá liệu nhóm kiểm tốn tập đồn tham gia vào cơng việc kiểm tốn viên đơn vị thành viên mức độ cần thiết để thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp hay khơng ◦ Trao đổi rõ ràng với KTV đơn vị thành viên phạm vi lịch trình thực kiểm tốn đơn vị thành viên phát họ; ◦ Thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp liên quan đến báo cáo tài đơn vị thành viên quy trình hợp để đưa ý kiến việc liệu báo cáo tài tập đồn có lập trình bày trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khn khổ lập trình bày báo cáo tài áp dụng hay khơng 21/09/2018 Chấp nhận/duy trì (tt) Trao đổi với KTV ĐVTV  Nếu thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể kiểm tốn tập đồn kết luận rằng: Nhóm kiểm tốn tập đồn khơng thể thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp hạn chế từ phía Ban Giám đốc tập đồn điều dẫn đến việc từ chối đưa ý kiến kiểm toán báo cáo tài tập đồn; thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể kiểm tốn tập đồn phải:  Nhóm kiểm tốn tập đồn phải trao đổi kịp thời với kiểm toán viên đơn vị thành viên yêu cầu nhóm Những vấn đề trao đổi phải bao gồm công việc cần thực hiện, việc sử dụng kết cơng việc đó, hình thức nội dung trao đổi kiểm tốn viên đơn vị thành viên với nhóm kiểm tốn tập đồn  Nhóm kiểm tốn tập đồn phải u cầu kiểm toán viên đơn vị thành viên trao đổi vấn đề liên quan đến kết luận nhóm kiểm tốn tập đồn kiểm tốn tập đồn ◦ Khơng chấp nhận hợp đồng kiểm tốn trường hợp khách hàng mới, rút khỏi hợp đồng kiểm toán trường hợp khách hàng cũ ◦ Từ chối đưa ý kiến kiểm toán báo cáo tài tập đồn sau thực việc kiểm tốn báo cáo tài tập đồn đến mức độ có thể, Đánh giá chứng Hiểu biết KTV ĐVTV  Nếu nhóm kiểm tốn tập đoàn dự định yêu cầu KTV ĐVTV thực kiểm tốn báo cáo tài đơn vị thành viên, nhóm kiểm tốn tập đồn phải có hiểu biết :  Nhóm kiểm tốn tập đồn phải đánh giá việc trao đổi thơng tin kiểm tốn viên đơn vị thành viên ◦ Li ệu KTV có hiểu tuân thủ chuẩn mực quy đị nh đạo đức nghề nghi ệp; ◦ Năng lực chun mơn kiểm tốn viên ◦ Li ệu nhóm kiểm tốn tập đồn tham gia vào cơng việc kiểm tốn viên mức độ cần thiết để thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp hay khơng; ◦ Li ệu kiểm tốn viên có hoạt động mơi trường pháp lý gi ám sát tích cực kiểm tốn viên hay khơng  Nhóm kiểm tốn tập đồn phải đánh giá xem liệu thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp từ thủ tục kiểm tốn thực quy trình hợp nhất, từ cơng việc mà nhóm kiểm tốn tập đồn kiểm toán viên đơn vị thành viên thực thơng tin tài báo cáo tài đơn vị thành viên để làm sơ đưa ý kiến kiểm tốn tập đồn hay chưa  Nếu KTV ĐVTV không đáp ứng yêu cầu tính độc lập vấn đề khác nhóm kiểm tốn tập đồn phải tự thu thập đầy đủ chứng thích hợp liên quan đến báo cáo tài đơn vị thành viên Quy trình hợp 10 Sử dụng cơng việc KTV nội  Phải kiểm tra tính hữu hiệu hoạt động kiểm soát áp dụng cho tập đoàn cần thiết  Quan hệ KTV độc lập KTV nội  Mục tiêu  Phải thiết kế thực thủ tục kiểm toán quy trình hợp để xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu đánh giá báo cáo tài tập đồn phát sinh từ quy trình hợp  Xác định cần thiết mức độ sử dụng công việc kiểm tốn viên nội  Sử dụng cơng việc cụ thể kiểm toán viên nội  Phải đánh giá tính phù hợp, tính đầy đủ tính xác bút tốn điều chỉnh phân loại lại hợp nhất, phải đánh giá xem có tồn yếu tố gây rủi ro gian lận có dấu hiệu thiên lệch Ban Giám đốc tập đồn hay khơng  Phải xem xét vấn đề khác sách kế tốn, thời kỳ hợp 11 12 21/09/2018 Quan hệ KTV ĐL – KTV NB Mục tiêu  Mặc dù mục tiêu kiểm toán nội mục tiêu kiểm toán độc lập khác số trường hợp, để đạt mục tiêu đó, kiểm tốn nội kiểm tốn độc lập áp dụng số phương pháp, thủ tục tương tự  Khi đơn vị kiểm tốn có kiểm toán nội kiểm toán viên độc lập xác định kiểm tốn nội liên quan đến kiểm tốn mục tiêu kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán là: ◦ Xác định cần thiết, phạm vi sử dụng công việc cụ thể kiểm toán viên nội bộ; ◦ Xác định đầy đủ, thích hợp cơng việc cụ thể kiểm toán viên nội mục đích kiểm tốn  Dù tự chủ khách quan đến mức độ kiểm tốn nội khơng thể độc lập hồn tồn với đơn vị kiểm tốn Kiểm tốn viên có trách nhiệm ý kiến kiểm toán trách nhiệm khơng giảm nhẹ kiểm tốn viên doanh nghiệp kiểm tốn sử dụng cơng việc kiểm toán viên nội 13 Xác định cần thiết mức độ sử dụng công việc kiểm tốn viên nội 14 Cơng việc KTV nội có đầy đủ, thích hợp cho mục đích kiểm tốn khơng?  Kiểm tốn viên phải xác định: ◦ Cơng việc kiểm tốn viên nội có đầy đủ, thích hợp cho mục đích kiểm tốn hay khơng; ◦ Ảnh hưởng dự kiến việc sử dụng cơng việc kiểm tốn viên nội nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm tốn viên độc lập (a) Tính khách quan kiểm toán nội bộ; (b) Năng lực chun mơn kiểm tốn viên nội bộ; (c) Cơng việc kiểm tốn viên nội có thực với thận trọng nghề nghiệp thích hợp hay khơng; (d) Có thể trao đổi thơng tin cách hiệu kiểm toán viên nội kiểm tốn viên độc lập hay khơng 15 Ảnh hưởng dự kiến cơng việc kiểm tốn viên nội đến cơng việc kiểm tốn? 16 Sử dụng cơng việc cụ thể kiểm toán viên nội (a) Nội dung phạm vi công việc cụ thể mà kiểm toán viên nội thực hiện; (b) Rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ sở dẫn liệu đánh giá; (c) Mức độ chủ quan kiểm toán viên nội việc đánh giá chứng kiểm toán  Khi xem xét tính đầy đủ, thích hợp cơng việc cụ thể kiểm tốn viên nội mục tiêu kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên độc lập phải đánh giá: ◦ KTV NB thực cơng việc có đào tạo đầy đủ chun mơn có thành thạo cơng việc khơng; ◦ Cơng việc có giám sát, kiểm tra lưu lại hồ sơ khơng; ◦ Bằng chứng kiểm tốn có thu thập đầy đủ thích hợp để làm sở đưa kết luận kiểm toán viên nội hay khơng; ◦ Kết luận KTV NB có phù hợp với tình hình thực tế báo cáo có quán với kết công việc thực hay không; ◦ Những vấn đề đặc biệt bất thường mà kiểm toán viên nội nêu xử lý chưa 17 18 21/09/2018 Khái niệm Sử dụng công việc chuyên gia  Khái niệm  Chuyên gia doanh nghiệp kiểm toán (gọi tắt “chuyên gia”): Là cá nhân tổ chức có kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực riêng biệt ngồi lĩnh vực kế tốn, kiểm tốn, mà cơng việc họ kiểm toán viên sử dụng nhằm thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp  Mục tiêu  Xác định cần thiết phải sử dụng cơng việc chun gia  Xác định tính đầy đủ, thích hợp cơng việc chun gia cho mục đích kiểm tốn  Chun gia người doanh nghiệp kiểm tốn Cơng ty mạng lưới, người bên ngồi  Dẫn chứng cơng việc chuyên gia báo cáo kiểm toán 19 20 Xác định cần thiết phải sử dụng công việc chuyên gia Mục tiêu  Xác định cần thiết phải sử dụng công việc chuyên gia doanh nghiệp kiểm toán;  Kiểm toán viên phải xác định cần thiết việc sử dụng công việc chuyên gia kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực riêng biệt ngồi lĩnh vực kế tốn, kiểm toán cần thiết để thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp  Xác định tính đầy đủ, thích hợp cơng việc chun gia cho mục đích kiểm tốn 21 22 Xác định tính đầy đủ, thích hợp cơng việc chun gia cho mục đích kiểm tốn  Nă ng lực, khả tính khách quan chuyên gia Năng lực, khả tính khách quan chuyên gia  Hi ểu biết lĩnh vực chuyên môn chuyên gia  Thỏa thuận với chuyên gia  Đá nh giá tính đầy đủ, thích hợp cơng việc chuyên gia 23 • KTV phải đánh giá xem chuyên gia có đủ lực, khả tính khách quan cho mục đích kiểm tốn hay khơng • Trường hợp sử dụng chuyên gia bên ngoài, đánh giá tính khách quan chun gia, KTV phải tìm hiểu lợi ích mối quan hệ ảnh hưởng đến tính khách quan chuyên gia 24 21/09/2018 Hiểu biết lĩnh vực chuyên môn chun gia Kiểm tốn viên phải có hiểu biết đầy đủ lĩnh vực chuyên môn chuyên gia để : (a) Xác định nội dung, phạm vi mục tiêu công việc chuyên gia cho mục đích kiểm tốn; (b) Đánh giá tính đầy đủ, thích hợp cơng việc chun gia cho mục đích kiểm toán Kiểm toán viên phải thỏa thuận vấn đề sau với chuyên gia: (a) Nội dung, phạm vi mục tiêu công việc chuyên gia (b) Vai trò trách nhiệm kiểm tốn viên chuyên gia (c) Nội dung, lịch trình phạm vi trao đổi kiểm toán viên chuyên gia (d) Sự cần thiết phải tuân thủ quy định bảo mật thông tin chuyên gia Thỏa thuận với chuyên gia 25 Đánh giá tính đầy đủ, thích hợp cơng việc chun gia 26 Dẫn chứng cơng việc CG Kiểm tốn viên phải đánh giá tính đầy đủ thích hợp cơng việc chun gia cho mục đích kiểm tốn, bao gồm: (a) Tính phù hợp hợp lý phát kết luận chuyên gia, tính quán phát kết luận với chứng kiểm tốn khác (b) Tính phù hợp hợp lý giả định phương pháp mà chuyên gia sử dụng; (c) Tính phù hợp, đầy đủ xác nguồn liệu mà chuyên gia sử dụng  Khi phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận tồn phần, KTV khơng đề cập đến cơng việc chuyên gia trừ có yêu cầu pháp luật quy định Nếu pháp luật quy định yêu cầu việc dẫn chứng công việc chuyên gia báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên phải nêu rõ báo cáo kiểm toán việc dẫn chứng không làm giảm trách nhiệm kiểm toán viên ý kiến kiểm toán  Nếu KTV dẫn chứng công việc chuyên gia báo cáo kiểm toán mà việc dẫn chứng giúp hiểu rõ lý ý kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp nhận tồn phần, kiểm tốn viên phải nêu rõ báo cáo kiểm toán việc dẫn chứng khơng làm giảm trách nhiệm kiểm tốn viên ý kiến kiểm toán 27 Các dịch vụ khác 28 Tổng quan  Tổng quan  Khuôn khổ dịch vụ đảm bảo  Dị ch vụ soát xét Chuẩn mực thực tiễn nghề nghiệp 29 30 21/09/2018 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Dị ch vụ không phả i tuân thủ chuẩ n mực Dị ch vụ phả i tuân thủ chuẩ n mực Chuẩ n mực kiểm soát chất lượng (VSQC 1) Các dị ch vụ đảm bảo Khuôn khổ dịch vụ đảm bảo  Khá i niệm Các dị ch vụ liên quan  Phâ n loại Hợp đồng kiểm tố n sốt xét thơng tin tài q khứ VSA 200-999 VSRE 2000-2699 Dị ch vụ đảm bảo c VSAE 3000-3699 VSRS 4000-4699 Kiểm toán BCTC (ba o gồm trường hợp đặc bi ệt) Soá t xét BCTC Kiểm tra thơng tin tài tương lai Báo cáo tổng hợp thơng tin tài theo quy ước cáo bạch Thực hi ện thủ tục thỏa thuậ n trước thông tin tài Tổng hợp thơng ti n tài  Ti ền đề  Các yếu tố Thuế Tư vấn Khá c 31 32 Khái niệm kiểm toán (nhắc lại) Khái niệm  Dịch vụ đảm bảo dịch vụ mà kiểm tốn viên thu thập đầy đủ chứng thích hợp để đưa kết luận nhằm tăng mức độ tin cậy đối tượng sử dụng, không bên chịu trách nhiệm, kết đo lường đánh giá dựa tiêu chí đối tượng dịch vụ đảm bảo Thông tin cần kiểm tra Các KTV Đủ năn g lực Độc lập Thu thập & Đánh giá Bằn g chứng Sự phù hợp Báo cáo Các tiêu chuẩn thiế t lập 33 Đối tượng dịch vụ đảm bảo Kiểm toán viên Thu thập đầy đủ chứng thích hợp Kết đo lường đánh giá 34 Phân loại Báo cáo Đảm bảo chứng thực Đối tượng sử dụng (tăng độ tin cậy) Dịch vụ đảm bảo Mức độ trực tiếp Đảm bảo trực tiếp Đảm bảo hợp lý Mức độ đảm bảo Tiêu chí Đảm bảo có giới hạn 35 36 21/09/2018 Ví dụ Tiền đề Dịch vụ Mơ tả Chứng thực/trực tiếp Hợp lý/Có giới hạn Kiểm tốn BCTC Số t xét BCTC Công ty ni êm yết thuê KTV ki ểm tốn BTCTC Cơng ty ni êm yết th KTV s oát xét BTCTC Trực ti ếp Hợp l ý Trực ti ếp Có gi ới hạn Đả m bảo bá o cáo phá t triển bền vững Chứng thực Công ty thuê KTV cung cấp dịch vụ đảm bảo bá o cáo phát triển bền vững tổ chức c thực  Các tiền đề hợp đồng DVĐB cần xem xét trước chấp thuận trì hợp đồng : ◦ Vai trò trách nhiệm bên có trách nhiệm liên quan phù hợp với hồn cảnh cụ thể hợp đồng; ◦ Hợp đồng dịch vụ đảm bảo thể đầy đủ yếu tố sau: ◦ Đối tượng dịch v ụ đảm bảo phù hợp; ◦ Tiêu chí mà kiểm tốn viên dự kiến áp dụng ◦ Kiểm toán v iên dự kiến có khả thu thập chứng cần thiết làm sở đưa kết luận mình; ◦ Kết luận kiểm tốn viên phải trình bày văn theo mẫu phù hợp v ới dịch vụ đảm bảo hợp lý dịch vụ đảm bảo có giới hạn; ◦ Trong trường hợp dịch v ụ đảm bảo có giới hạn, hợp đồng dịch vụ phải trình bày mục đíc h phù hợp bao gồm u cầu để kiểm tốn viên đạt mức đảm bảo chấp nhận Hợp l ý/Có giới hạ n 37 Các yếu tố 38 Quan hệ ba bên  Mối quan hệ ba bên  Một hợp đồng DVĐB phải xác lập quan hệ ba bên: ◦ Kiểm toán viên (người hành nghề) ◦ Bê n chịu trách nhiệm đối tượng DVĐB ◦ Bê n s dụng đối tượng DVĐB  Đối tượng dịch vụ đảm bảo  Tiêu chí  Các chứng đầy đủ thích hợp  Các bên khác: ◦ Bê n thực đo lường đánh giá ◦ Bê n thuê dịch vụ  Báo cáo dịch vụ đảm bảo văn 39 Đối tượng DVĐB 40 Tiêu chí  Đối tượng dịch vụ đảm bảo tồn nhiều hình thức, ví dụ: ◦ Kết tình hình tài q khứ ◦ Kết tình hình tài tương lai ◦ Kết tình hình hoạt động phi tài ◦ Đặc tính vật lý ◦ Hệ thống quy trình ◦ Hành vi (ví dụ, quản trị doanh nghiệp, tuân thủ quy định, nguyên tắc quản trị nhân sự)  Tiêu chí thước đo sử dụng để đo lường đánh giá đối tượng dịch vụ đảm bảo  Tiêu chí phù hợp có đặc tính sau: ◦ Tính thích hợp ◦ Tính đầy đủ ◦ Tính đáng tin cậy ◦ Tính khách quan ◦ Tính dễ hiểu  Một đối tượng dịch vụ đảm bảo phù hợp đối tượng xác định đo lường đánh giá cách quán theo tiêu chí xác định => Có thể thu thập chứng đầy đủ thích hợp để cung cấp mức độ đảm bảo định 41 42 21/09/2018 Bằng chứng Bằng chứng (tiếp theo)  Hợp đồng dịch vụ đảm bảo lập kế hoạch thực với thái độ hoài nghi nghề nghiệp để thu thập đầy đủ chứng thích hợp, làm sở cho việc báo cáo kết đo lường đánh giá đối tượng dịch vụ đảm bảo dựa tiêu chí Đảm bảo hợp lý Đảm bảo có giới hạn Xác định khu vực mà thông Xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thơng tin tin đối tượng DVĐB có khả có sai sót trọng yếu đối tượng DVĐB  Kiểm tốn viên cần sử dụng xét đốn chun mơn xem xét tính trọng yếu, rủi ro dịch vụ số lượng chất lượng chứng sẵn có lập kế hoạch thực dịch vụ, cụ thể xác định nội dung, lịch trình, phạm vi thủ tục thực Thiết kế thực thủ tục để xử lý rủi ro đánh giá đạt đảm bảo hợp lý Đánh giá tính đầy đủ thích hợp chứng thu thập Thiết kế thực thủ tục khu vực để đạt đảm bảo có giới hạn Thiết kế thực thủ tục bổ sung để thu thập thêm chứng 43 Báo cáo DVĐB 44 Báo cáo DVĐB (tiếp theo)  Trong DVĐB hợp lý, kết luận KTV trình bày dạng khẳng định, thể ý kiến kiểm toán viên kết việc đo lường đánh giá đối tượng dịch vụ đảm bảo  KTV đưa kết luận kết luận chấp nhận tồn phần trường hợp sau: ◦ Có giới hạn phạm vi thực hợp đồng dịch vụ ảnh hưởng trọng yếu KTV đưa kết luận ngoại trừ từ chối đưa kết luận ◦ Thông tin đối tượng DVĐB có sai sót trọng yếu Trường hợp này, kiểm toán viên đưa kết luận ngoại trừ kết luận trái ngược  Trong DVĐB có giới hạn, kết luận kiểm tốn viên trình bày dạng, dựa thủ tục thực hiện, liệu có tồn vấn đề khiến kiểm tốn viên cho thông tin đối tượng dịch vụ đảm bảo có sai sót trọng yếu hay khơng 45 46 Dịch vụ đảm bảo Dịch vụ soát xét Dịch vụ kiểm tốn sốt xét thơng tin tài khứ  Tổng quan Dịch vụ đảm bảo khác  Mục đích  Thủ tục thực  Bá o cáo 47 Kiểm tốn thơng tin tài q khứ Sốt xét thơng tin tài q khứ VSA 200-999 VSRE 2000-2699 Sốt xét thơng tin tài q khứ Sốt xét thơng tin tài niên độ KTV độc lập đơn vị thực VSRE 2400 VSRE 2400 48 21/09/2018 Mục đích Thực HĐ soát xét  Đạt đảm bảo có giới hạn, chủ yếu thơng qua việc vấn thực thủ tục phân tích, việc liệu báo cáo tài xét phương diện tổng thể có sai sót trọng yếu hay khơng, từ giúp kiểm tốn viên đưa kết luận việc liệu có kiện khiến kiểm tốn viên cho báo cáo tài khơng lập phù hợp với khn khổ lập trình bày báo cáo tài áp dụng, khía cạnh trọng yếu hay khơng; Mức trọng yếu • •  Lập báo cáo soát xét xét phương diện tổng thể trao đổi thông tin theo quy định KTV phải x ác định v áp dụng MTY đối v ới tổng thể BCTC KTV phải s ửa đổi MTY t rường hợp có t hêm thơng tin Hiểu biết KTV • KTV phải t ìm hiểu v ề đơn v ị sốt xét, mơi trường đơn v ị v khuôn khổ v ề lập v trình bày BCTC để xác định khu v ực thường phát sinh sai s ót trọng y ếu, từ cung c ấp sở cho v iệc thiết kế thủ tục đối v ới khu v ực Thiết kế thực thủ tục SX • Để t hu thập đầy đủ chứng thí ch hợp, KTV phải thiết kế v thực v ấn v thủ tục phân tí ch để: • Xử lý tất c ác khoản mục trọng y ếu, bao gồm c ác thuy ết minh; • Tập trung v khu v ực thường phát s inh s sót trọng y ếu báo cáo tài 49 Tìm hiểu đơn vị 50 Phỏng vấn Ban giám đốc  Các ước tính kế tốn quan trọng Ngành nghề kinh doanh, quy định pháp lý yếu tố khác bên đơn vị Đặc điểm hoạt động đơn vị: Lĩnh vực hoạt động; Loại hình sở hữu máy quản lý; Cơ cấu tổ chức cấu vốn đơn vị; Mục tiêu chiến lược đơn vị Hệ thống kế toán đơn vị  Các bên liên quan giao dịch với bên liên quan  Những giao dịch lớn, bất thường, kiện, vấn đề ảnh hưởng ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài  Sự tồn thực tế, nghi ngờ cáo buộc gian lận hành vi không tuân thủ pháp luật  Các kiện xảy ngày lập báo cáo tài ngày lập báo cáo sốt xét Các sách kế toán đơn vị  Đánh giá Ban Giám đốc khả hoạt động liên tục  Những cam kết trọng yếu, nghĩa vụ hợp đồng nghĩa vụ tiềm tàng … 51 Báo cáo soát xét 52 Kết luận kiểm toán  Số hi ệu tiêu đề  Kết l uận chấp nhận toàn phần  Người nhận  Kết l uận chấp nhận toàn phần ◦ Kết l uận ngoại trừ ◦ Kết l uận trái ngược ◦ Từ chối đưa kết luận  Đoạ n mở đầu  Trách nhiệm Ban Giám đốc  Trách nhiệm kiểm toán viên  Mơ tả cơng việc sốt xét báo cáo tài hạn chế  Kết l uận kiểm toán viên  Ngà y chữ ký 53 54 21/09/2018 Kết luận chấp nhận toàn phần  “Trên sở cơng việc sốt xét chúng tơi, chúng tơi khơng thấy có kiện khiến chúng tơi cho báo cáo tài khơng phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, phù hợp với [khuôn khổ lập trình bày báo cáo tài áp dụng]”  “Trên sở cơng việc sốt xét chúng tơi, chúng tơi khơng thấy có kiện khiến chúng tơi cho báo cáo tài khơng lập, khía cạnh trọng yếu, tn thủ [khn khổ lập trình bày báo cáo tài áp dụng]” 55 10 ... 28,8 28,8 Tà i sản -3 60 -3 20 -2 80 -2 40 Tài sản cố định -3 60 -3 20 -2 80 -2 40 Nguyên giá -4 00 -4 00 -4 00 -4 00 -4 0 -8 0 -1 20 -1 60 -3 60 -3 20 -2 80 -2 40 Phaù t hiệ n sai só t, lập bú t toán điề u chỉnh... quản lý 360 -4 0 -4 0 -4 0 LN trước thuế -3 60 40 40 40 VIẾT BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Báo cáo kết HĐKD CP thuế TNDN -1 00,8 11,2 11,2 11,2 LN sau thuế -2 59,2 28,8 28,8 28,8 Tà i sản -3 60 -3 20 -2 80 -2 40 Tài... 20X3 -3 60 CP thuế TNDN -1 00,8 LN sau thuế -2 59,2 Bảng cân đối kế toán Tài sản -3 60 Tài sản cố định -3 60 Nguyên giá -4 00 Hao mòn Nguồn vốn -4 0 -3 60 Thuế phải nộp -1 00,8 LN chưa phân phối -2 59,2
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN THẦY VŨ HỮU ĐỨC, Slide BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN THẦY VŨ HỮU ĐỨC

Từ khóa liên quan