SLIDE PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CPA

38 16 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:29

7/7/2016 PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH ThS, GVC Hoàng Minh Chiến Giám đốc Trung tâm PLCT BVQLNTD Trường Đại học Luật Hà Nội PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH Khái quát tranh chấp KD phương thức giải tranh chấp KD NỘI DUNG Giải tranh chấp KD thương lượng hòa giải Giải tranh chấp kinh doanh trọng tài thương mại Giải tranh chấp KD Tòa án 7/7/2016 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH Tranh chấp kinh doanh mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) quyền nghĩa vụ bên trình thực hoạt động kinh doanh có liên quan đến hoạt động kinh doanh 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH Yếu tố nhận diện  Mâu thuẫn (bất đồng) quyền nghĩa vụ bên;  Mâu thuẫn (bất đồng) phát sinh từ hoạt động kinh doanh có liên quan đến hoạt động kinh doanh;  Mâu thuẫn (bất đồng) phát sinh chủ yếu thương nhân 7/7/2016 1.2 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KD PHƯƠNG THỨC (i) Thương lượng (ii) Hòa giải (iii) Trọng tài thương mại (iv) Tòa án 1.2 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KD Thương lượng, hòa giải trọng tài: Phương thức GQTC không mang ý chí quyền lực NN; Giải dựa tảng ý chí tự định đoạt bên tranh chấp phán bên thứ ba độc lập theo thủ tục linh hoạt, mền dẻo 7/7/2016 1.2 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KD Tòa án: Phương thức giải tranh chấp KD mang ý chí quyền lực NN tiến hành theo thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ THƯƠNG LƯỢNG, HOÀ GIẢI 2.1 Bản chất TL, HG 2.2 Ưu, nhược điểm 7/7/2016 2.1 BẢN CHẤT CỦA THƯƠNG LƯỢNG VÀ HÒA GIAỈ Thương lượng: Các bên tranh chấp tự bàn bạc, dàn xếp, tháo gỡ bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà khơng có trợ giúp hay phán bên thứ ba 2.1 BẢN CHẤT CỦA THƯƠNG LƯỢNG VÀ HỊA GIAỈ Hòa giải: Có tham gia bên thứ ba làm trung gian để hỗ trợ, thuyết phục bên tranh chấp tìm kiếm giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp phát sinh 7/7/2016 2.1 BẢN CHẤT CỦA THƯƠNG LƯỢNG VÀ HÒA GIAỈ Thương lượng thực chế tự giải bên tranh chấp; Hòa giải có diện bên thứ ba làm trung gian để trợ giúp bên 2.1 BẢN CHẤT CỦA THƯƠNG LƯỢNG VÀ HỊA GIAỈ Các bên khơng chịu ràng buộc thủ tục pháp lí bắt buộc thương lượng hay hòa giải; 7/7/2016 2.1 BẢN CHẤT CỦA THƯƠNG LƯỢNG VÀ HỊA GIAỈ Khơng có chế bắt buộc thi hành 2.2 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TL VÀ HG Ưu điểm Thuận tiện, đơn giản, nhanh chóng, linh hoạt, hiệu tốn kém; 7/7/2016 2.2 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TL VÀ HG Ưu điểm Bảo vệ tối đa uy tín cho bên tranh chấp bí mật kinh doanh nhà kinh doanh; 2.2 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TL VÀ HG Ưu điểm TL, HG thành công loại bỏ bất đồng phát sinh mà mức độ phương hại đến mối QHKD bên thấp, tăng cường hiểu biết hợp tác lẫn tương lai 7/7/2016 HG có ưu riêng biệt 2.2 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TL VÀ HG Cơ hội thành công HG thường cao TL; Kết qủa HG ghi nhận chứng kiến người thứ ba nên mức độ tôn trọng tự nguyện tuân thủ cam kết thường cao so với TL 2.2 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TL VÀ HG Nhược điểm TL, HG thành cơng hay khơng hồn toàn phụ thuộc vào hiểu biết thái độ thiện chí, hợp tác bên tranh chấp Một bên hiểu biết hạn chế, thiếu thiện chí… 7/7/2016 2.2 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TL VÀ HG Nhược điểm Kết TL hay HG không đảm bảo thi hành chế pháp lí mang tính bắt buộc 2.2 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TL VÀ HG Nhược điểm HG [Khi HG, bên phải trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp với người thứ ba, nên uy tín bí mật KD bên dễ bị ảnh hưởng phương thức thương lượng] 10 7/7/2016 Nhược điểm trọng tài MỘT SỐ LƯU Ý KHI LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC GQTC KINH DOANH Phí trọng tài thường cao án phí tòa án Đương khơng có quyền kháng cáo, u cầu hủy Phán trọng tài Khơng có hội khắc phục Phán trọng tài có sai sót áp dụng PL nội dung GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN 4.1 Thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh Tòa án 4.2 Thủ tục giải tranh chấp kinh doanh Tòa án 24 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN Là phương thức giải tranh chấp quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước án hay định Tòa án vụ tranh chấp bảo đảm thi hành sức mạnh cưỡng chế Nhà nước GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN 4.1 Thẩm quyền giải tranh chấp KD Tòa án THẨM QUYỀN (a) Thẩm quyền theo vụ việc (b) Thẩm quyền theo cấp Tòa án (c) Thẩm quyền theo lãnh thổ (d) Thẩm quyền theo lựa chọn nguyên đơn 25 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN a) Thẩm quyền theo vụ việc (1) Tranh chấp phát sinh hoạt động KD, TM cá nhân, tổ chức có ĐKKD với có mục đích lợi nhuận, bao gồm: (a) Mua bán hàng hóa; (b) Cung ứng dịch vụ; (c) Phân phối; (d) Đại diện, đại lí; (đ) Ký gửi; (e) Thuê, cho thuê, thuê mua; (g) Xây dựng; (h) Tư vấn, kỹ thuật; (i) Vận chuyển hàng hóa, hành khách đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; (k) Vận chuyển hàng hóa, hành khách đường hàng khơng, đường biển; (l) MB cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác; (m) Đầu tư, tài chính, ngân hàng; (n) Bảo hiểm; (o) Thăm dò, khai thác GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN a) Thẩm quyền theo vụ việc Tranh chấp quyền SH trí tuệ, chuyển giao công nghệ cá nhân, tổ chức với có mục đích lợi nhuận; 26 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN a) Thẩm quyền theo vụ việc Tranh chấp công ti với thành viên công ti, thành viên công ti với liên quan đến thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức công ti; GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN a) Thẩm quyền theo vụ việc Các tranh chấp khác kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định 27 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN b) Thẩm quyền theo cấp Tòa án (i) Tòa án nhân dân cấp huyện [Đ33] Có thẩm quyền sơ thẩm tranh chấp KD, TM quy định k1Đ29 BLTTDS [Trừ trường hợp đương tài sản nước cần phải ủy thác tư pháp cho quan Lãnh Việt Nam nước ngồi, cho Tòa án nước ngồi] GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TỊA ÁN K1 Đ29 Bộ luật TTDS MB hàng hóa; Cung ứng DV; Phân phối; Đại diện, đại lí; Ký gửi; Thuê, cho thuê, thuê mua; XD; Tư vấn, kỹ thuật; Vận chuyển hàng hóa, hành khách đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; Vận chuyển hàng hoá, hành khách đường hàng không, đường biển; MB cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác; Đầu tư, tài chính, NH; Bảo hiểm; Thăm dò, khai thác 28 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN (ii) Tòa án nhân dân cấp tỉnh Sơ thẩm tranh chấp KD, thương mại, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện [Khi cần thiết, TAND cấp tỉnh lấy lên để giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện] GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TỊA ÁN (ii) Tòa án nhân dân cấp tỉnh Phúc thẩm vụ án mà án, định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật TAND cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị 29 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TỊA ÁN (ii) Tòa án nhân dân cấp tỉnh GĐT, tái thẩm vụ án mà án, QĐ sơ thẩm có hiệu lực PL TAND cấp huyện bị kháng nghị theo trình tự tố tụng [Đ35] GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TỊA ÁN (iii) Tòa án nhân dân tối cao [Đ291, Đ310] Tòa kinh tế TANDTC giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án mà án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng nghị theo trình tự tố tụng 30 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN (iii) Tòa án nhân dân tối cao [Đ291, Đ310] Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao phúc thẩm vụ án mà án, định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN (iii) Tòa án nhân dân tối cao [Đ291, Đ310] Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án mà án, định Tòa thuộc Tòa án nhân dân tối cao bị kháng nghị theo trình tự tố tụng 31 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN c) Thẩm quyền theo lãnh thổ [Đ35] Tòa án có thẩm quyền sơ thẩm tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc nơi bị đơn có trụ sở GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN c) Thẩm quyền theo lãnh thổ [Đ35] Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải tranh chấp bất động sản 32 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN c) Thẩm quyền theo lãnh thổ [Đ35] GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN d) Thẩm quyền theo lựa chọn nguyên đơn Nếu nơi cư trú, làm việc, trụ sở bị đơn ngun đơn u cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối nơi bị đơn có tài sản giải 33 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN d) Thẩm quyền theo lựa chọn nguyên đơn Nếu tranh chấp phát sinh từ chi nhánh tổ chức ngun đơn u cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở nơi tổ chức có chi nhánh giải GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN d) Thẩm quyền theo lựa chọn nguyên đơn Nếu bị đơn khơng có nơi cư trú, làm việc, trụ sở Việt Nam ngun đơn u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc giải 34 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN d) Thẩm quyền theo lựa chọn nguyên đơn Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng ngun đơn u cầu Tòa án nơi HĐ thực giải quyết; GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN d) Thẩm quyền theo lựa chọn nguyên đơn Nếu bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở nhiều nơi khác ngun đơn u cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải 35 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN d) Thẩm quyền theo lựa chọn nguyên đơn Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có nhiều địa phương khác ngun đơn u cầu Tòa án nơi có bất động sản giải [Đ36] THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KD TẠI TÒA ÁN THỦ TỤC Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp phúc thẩm Thủ tục xét lại án, QĐ có hiệu lực PL  Khởi kiện thụ lí vụ án;  Hòa giải chuẩn bị XX;  Phiên tòa ST  Giám đốc thẩm  Tái thẩm 36 7/7/2016 Ưu điểm tòa án MỘT SỐ LƯU Ý KHI LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC GQTC KINH DOANH Phán tòa án thường chặt chẽ, pháp luật tính chuyên nghiệp Thẩm phán Đương có quyền kháng cáo Bản án có sai sót có hội khắc phục Nhược điểm tòa án MỘT SỐ LƯU Ý KHI LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC GQTC KINH DOANH Thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ, khơng thích ứng với nhà kinh doanh Vụ tranh chấp bị dây dưa, kéo dài qua nhiều cấp xét xử Uy tín bên thường khơng bảo đảm phải xét xử công khai 37 7/7/2016 38 ... 3.2 THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (i) Tranh chấp phát sinh thuộc thẩm quyền TTTM Tranh chấp bên phát sinh từ hoạt động TM; Tranh chấp phát Tranh chấp khác sinh bên... THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRỌNG TÀI 3.3.1 Nguyên tắc giải tranh chấp thương mại Trọng tài 3.3.2 Trình tự giải tranh chấp thương mại Trọng tài 3.3.1 Nguyên tắc giải tranh chấp TM TT Tôn... nội dung GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH TẠI TÒA ÁN 4.1 Thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh Tòa án 4.2 Thủ tục giải tranh chấp kinh doanh Tòa án 24 7/7/2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CPA, SLIDE PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CPA