Slide PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ - CPA

21 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:29

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ ThS,GVC Hoàng Minh Chiến Giám đốc Trung tâm PLCT BVQLNTD Trường Đại học Luật Hà Nội NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Nhà đầu tư Hình thức đầu tư Bảo đảm đầu tư Ưu đãi hỗ trợ đầu tư Thủ tục đầu tư Đầu tư nước Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước Nhà đầu tư tổ chức, cá nhân thực hoạt động đầu tư kinh doanh NHÀ ĐẦU TƯ Nhà nướcvềlàtính cá nhân xác, có Nhà ĐTđầu phảitư chịu tr.nhiệm quốc tịch tổ chức tế trung thực củaViệt nội Nam, dung ĐKĐT, hồ kinh sơ DAĐT khơng có nhà đầu tư nước ngồi tính hợp pháp VB xác nhận thành viên cổ đơng Nhà đầu tư nước ngồi cá nhân có quốc tịch nước ngồi, tổ chức th/lập theo pháp luật nước thực hđộng đầu tư kinh doanh Việt Nam Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư n/ngồi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước thành viên cổ đông NHÀ ĐẦU TƯ DN thuộc thành phần KT thành lập theo LDN NHÀ ĐẦU TƯ HTX, liên hiệp HTX thành lập theo Luật HTX DN có vốn đầu tư nước thành lập trước LĐT có hiệu lực Hộ kinh doanh, cá nhân T.chức, cá nhân n.ngoài; người VN định cư n.ngoài; người n.ngoài th.trú VN Tổ chức khác theo quy định PLVN 2 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ (i) ĐT thành lập chức KT Thành lập tổ chức KT 100% vốn nhà ĐT DNTN, Cty TNHH 1t.viên, hộ KD cá nhân hộ GĐ làm chủ Thành lập, góp vốn vào tổ chức kinh tế có hợp tác nhiều nhà đầu tư CTHD, Cty TNHH 2t.viên trở lên, CTCP, HTX liên hiệp HTX, hộ KD nhóm người làm chủ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ (ii) Đầu tư theo hợp đồng Nhà ĐT bỏ vốn để KD sở HĐ giao kết nhà ĐT nhà ĐT với CQNN có thẩm quyền Lưu ý: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Nhà ĐT trực tiếp tiến hành hoạt động KD với tư cách PL phù hợp với ND thỏa thuận HĐ Ngoài việc tuân thủ LĐT, việc giao kết, thực HĐ phải tuân thủ PL HĐ [BLDS 2005, LTM 2005, Luật chuyên ngành…] 2.1 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP Đầu tư theo HĐ bao gồm: Hợp đồng BCC (hợp doanh) Hợp đồng PPP (HĐ đối tác công tư) Đặc điểm hợp đồng BCC Hợp đồng hợp tác kinh doanh Là HĐ ký NĐT nhằm hợp tác KD phân chia lợi nhuận, phân chia SP mà không thành lập TCKT Đặc điểm hợp đồng BCC Về tính chất Các nhà ĐT góp vốn KD sở HĐ mà khơng th.lập pháp nhân Mỗi bên hợp doanh thực hoạt động KD với tư cách PL độc lập mình, ràng buộc với quyền nghĩa vụ theo HĐ mà không ràng buộc mặt tổ chức hình thức ĐT thành lập tổ chức kinh tế Về chủ thể HĐ Đặc điểm hợp đồng BCC Các bên chủ thể HĐ BCC nhà đầu tư (trong nước nước ngồi) Quan hệ hợp tác KD song phương đa phương Đặc điểm hợp đồng BCC Về nội dung quan hệ đầu tư Các bên góp vốn, tiến hành hoạt động KD, phân chia kết KD chịu rủi ro theo thỏa thuận hợp đồng Hợp đồng đối tác công tư (PPP) Hợp đồng PPP Là HĐ ký kết CQNN có thẩm quyền NĐT, DN dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch công Các loại hợp đồng PPP Hợp đồng XD - KD – chuyển giao (BOT) XD cơng trình kết cấu hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, NĐT quyền KD cơng trình thời hạn định; hết thời hạn, NĐT chuyển giao cơng trình cho CQNN có thẩm quyền Các loại hợp đồng PPP Hợp đồng XD - chuyển giao – KD (BTO) là: xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng; hồn thành cơng trình, NĐT chuyển giao cho CQNN có thẩm quyền quyền KD cơng trình thời hạn định Các loại hợp đồng PPP Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) là: xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng; NĐT chuyển giao cơng trình cho CQNN có thẩm quyền th/tốn quỹ đất để thực Dự án khác theo điều kiện quy định PL Các loại hợp đồng PPP Hợp đồng XD - SH - KD (BOO) xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, NĐT sở hữu quyền KD cơng trình thời hạn định Các loại hợp đồng PPP Hợp đồng XD - CG – Thuê dịch vụ (BTL) xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, NĐT ch/giao cho CQNN có thẩm quyền quyền cung cấp dvụ sở vận hành, khai thác cơng trình thời hạn định; CQNN có thẩm quyền thuê dvụ toán cho NĐT theo đkiện qđịnh pháp luật Các loại hợp đồng PPP Hợp đồng XD - Thuê dvụ - CG (BLT) xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, NĐT quyền cung cấp dvụ sở vận hành, khai thác cơng trình thời hạn định; CQNN có thẩm quyền thuê dvụ toán cho NĐT theo đkiện qđịnh; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, NĐT chuyển giao công trình cho CQNN có thẩm quyền Các loại hợp đồng PPP Hợp đồng KD - Quản lý (O&M) Để kinh doanh phần tồn cơng trình thời hạn định 10 Chủ thể hợp đồng PPP CQNN có thẩm quyền Nhà đầu tư DN dự án Đặc điểm hợp đồng PPP Đặc điểm hợp đồng PPP CQNN có thẩm quyền Cơ quan ngang Các Bộ Cơ quan thuộc CP UBND cấp tỉnh Các CQ trực thuộc CQ UQ ký kết HĐ DA 11 Đặc điểm hợp đồng PPP Đối tượng hợp đồng PPP Các DA XD mới, mở rộng, đại hóa vận hành DA kết cấu hạ tầng lĩnh vực GT, SX KD điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải lĩnh vực khác TTg CP quy định Đặc điểm hợp đồng PPP Nội dung hợp đồng PPP Nhà ĐT bỏ vốn để XD CT kết cấu hạ tầng Sự khác biệt chủ yếu loại HĐ PPP thể thời điểm chuyển giao quyền SH CT gắn với việc có hay khơng có quyền QL, vận hành, khai thác CT nhà ĐT 12 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ (iii) Góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào TCKT Góp vốn Mua cổ phần Mua phần vốn góp BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ (BĐĐT) 13 ĐẶC ĐIỂM BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ BĐ quyền lợi ích đáng nhà đầu tư Nội dung biện pháp BĐĐT nhằm: Đặc điểm 1: Giúp nhà ĐT tránh rủi ro mặt lập pháp thay đổi ch.sách, PL nước tiếp nhận ĐT ĐẶC ĐIỂM BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ Đặc điểm 2: Các biện pháp BĐĐT áp dụng tất DAĐT, không phân biệt quy mô vốn, nguồn gốc vốn lĩnh vực địa bàn đầu tư [được AD trải cho tất nhà đầu tư] 14 ĐẶC ĐIỂM BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ Đặc điểm 3: Các biện pháp BĐĐT thường có tính ổn định lâu dài BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ (BĐĐT)  Bảo đảm quyền sở hữu tài sản  Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh  Bảo đảm chuyển tài sản NĐT nước BĐĐT nước  Bảo đảm đầu tư kinh doanh trường hợp thay đổi pháp luật  Bảo lãnh Chính phủ số dự án quan trọng  Bảo đảm giải tranh chấp hoạt động đầu tư kinh doanh 15 ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐẶC ĐIỂM ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Đối tượng áp dụng Nội dung ƯĐ & không trải hỗ trợ ĐT nhằm tạo cho tất nhà ĐT mà áp đ.kiện thuận lợi tạo dụng lợi ích định cho nhà ĐT đáp ứng đủ đ.kiện QĐ PL nhà ĐT tiến hành ĐT vào KT [cá biệt hoá đối tượng áp dụng] Các biện pháp khuyến khích đầu tư thường áp dụng thời kỳ, giai đoạn 16 ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 4.1 Ưu đãi đầu tư Hình thức đối tượng ưu đãi đầu tư Ngành, nghề ưu đãi,địa bàn ưu đãi đtư Thủ tục ưu đãi đầu tư ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 4.2 Hỗ trợ đầu tư Hình thức hỗ trợ đầu tư Đ19 Đ 17 ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGỒI Đầu tư quốc tế: Đầu tư từ nước ngồi vào VN đầu tư từ VN nước Đầu tư nước Là việc nhà ĐT đưa vốn tiền TS hợp pháp khác từ VN nước để tiến hành hoạt động ĐT ĐẶC ĐIỂM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Chủ thể đầu tư: Hình thức đầu tư: Các nhà ĐT VN Điều 52 Luật Đầu tư 18 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Thành lập TCKT theo qđịnh PL nước tiếp nhận đầu tư; Thực hợp đồng BCC nước Điều 52 Mua lại phần toàn VĐLcủa TCKT nước Mua, bán CK, gtờ có giá khác đtư thơng qua quỹ đầu tư CK, định chế tchính trung gian khác; Hình thức đầu tư khác ĐẶC ĐIỂM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGỒI Ngoại tệ Máy móc, thiết bị Vốn ĐT Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hoá thành phẩm, hàng hố bán thành phẩm Giá trị QSHCN, bí kỹ thuật, quy trình cơng nghệ, dịch vụ kỹ thuật, QSH trí tuệ Các tài sản hợp pháp khác 19 ĐẶC ĐIỂM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Luật điều chỉnh PL nước tiếp nhận ĐT & PLVN ĐT nước ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC  Yêu cầu hoạt động ĐTKD vốn NN  Các phương thức ĐT, KD vốn NN  Vấn đề thay đổi, hỗn, đình chỉ, hủy bỏ DAĐT 20 Trân trọng cám ơn 21 ... cách PL phù hợp với ND thỏa thuận HĐ Ngoài việc tu n thủ LĐT, việc giao kết, thực HĐ phải tu n thủ PL HĐ [BLDS 20 05, LTM 20 05, Luật chuyên ngành…] 2. 1 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP Đầu tư theo HĐ... PPP Hợp đồng XD - SH - KD (BOO) xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, NĐT sở hữu quyền KD cơng trình thời hạn định Các loại hợp đồng PPP Hợp đồng XD - CG – Thuê dịch... thẩm quyền thuê dvụ toán cho NĐT theo đkiện qđịnh pháp luật Các loại hợp đồng PPP Hợp đồng XD - Th dvụ - CG (BLT) xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, NĐT quyền cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ - CPA, Slide PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ - CPA