SLIDE LÝ THUYẾT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2018

181 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:25

KHĨA ƠN THI KẾ TỐN - KIỂM TỐN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2018 KẾ TỐN TÀI CHÍNH NÂNG CAO PGS,TS MAI NGỌC ANH maingocanhhvtc@gmail.com Cách tiếp cận nội dung ôn thi  Sử dụng tài liệu Bộ Tài phát hành năm 2018  Khái quát vấn đề lý thuyết theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn liên quan  Lựa chọn, trình bày vấn đề bản, trọng tâm  Học viên kết hợp nghiên cứu CMKT, Chế độ kế toán  Các dạng câu hỏi phương án trả lời  Bài tập tình gợi ý trả lời  Những lưu ý làm nội dung Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 Tài liệu ôn thi  Sử dụng tài liệu ôn thi Bộ Tài phát hành 2018  Luật Kế toán, Nghị định, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam  Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo TT200/2014 TT 202/2014  Các văn chế độ kế tốn hiệu lực/bổ sung:  Thông tư 20, 21, ngày 20/3/2006  Thông tư 161 ngày 31/12/2007  Thông tư 53 ngày 21/3/2016 Học viên tham khảo thêm giáo trình kế tốn tài chính, kế tốn quản trị trường Đại học viết từ năm 2015 sau cập nhật chế độ kế tốn  Dự kiến chương trình Chủ đề Nội dung Ghi • Giới thiệu tổng quan • Luật kế tốn • Các khái niệm, ngun tắc kế tốn • Lập trình bày BCTC • Kế tốn tiền, nợ phải thu nghiệp vụ gốc ngoại tệ • Kế tốn hàng tồn kho •Kế tốn tài sản cố định, BĐS đầu tư •Kế tốn tài sản cố định, BĐS đầu tư • Kế tốn bán hàng, thuế TNDN Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 Dự kiến chương trình STT Nội dung • Kế tốn nợ phải trả, dự phòng phải trả, trái phiếu phát hành, chi phí vay, vốn chủ sở hữu • Kế tốn đầu tư tài • Kế tốn hợp kinh doanh BCTC hợp • Kế toán kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế tốn năm • Sai sót, thay đổi sách kế tốn 10 11 12 Ghi Dự kiến chương trình STT 13 14 15 Nội dung • Các vấn đề khác KTTC • Kế tốn quản trị chi phí, giá thành • Thơng tin thích hợp định ngăn hạn Ghi Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 KHĨA ƠN THI KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2018 KHUNG PHÁP LÝ VÀ LUẬT KẾ TOÁN VIỆT NAM VẤN ĐỀ 1.1.Tổng quan khung pháp lý kế tốn Sự hình thành khung pháp lý kế tốn  Mơ hình nước Anglo – saxong  Mơ hình nước Châu Âu lục địa Các yếu tố cấu thành khung pháp lý kế toán Luật kế toán Chuẩn mực kế toán  Chế độ kế toán Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 1.1.Tổng quan khung pháp lý kế toán  Các mơ hình thiết lập khung pháp lý kế tốn Các nước theo luật La Mã (Roman Law – Rules based)  Các nước theo luật chung (Common Law – Principles based)  Các nhân tố ảnh hưởng  Tính chất sở hữu  Thị trường chứng khoán  Thuế  Văn hóa, trị 1.1.Tổng quan khung pháp lý kế toán Việt Nam Loại VB Nội dung Thời gian Luật Luật kế toán 2015 1/1/2017 Nghị định 174 Hướng dẫn luật kế toán kế toán 30/12/2016 Nghị định 51 Quy định hóa đơn bán hàng… 14/05/2010 Nghị định 41 Xử phạt hành lĩnh vực kế 12/03/2018 toán, kiểm toán Quyết định… Ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam 26 chuẩn mực kế toán Từ năm 2001 – 2005 Thông tư 200 Ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp 22/12/2014 Thơng tư 133 Ban hành chế độ kế toán DNNVV 26/08/2016 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 1.1.Tổng quan khung pháp lý kế tốn Loại VB Nội dung Thời gian Thơng tư 161 Hướng dẫn chuẩn mực KT đợt 1,2,3 31/12/2007 Thông tư 20 Hướng dẫn chuẩn mực kế tốn đợt 20/03/2006 Thơng tư 21 Hướng dẫn chuẩn mực kế tốn đợt 20/03/2006 Thơng tư 96 Hướng dẫn xử lý, phục hồi tài liệu kế toán 05/07/2010 Thông tư 53 Sửa đổi bổ sung số điều TT 200 … Các quy định sách tài ảnh hưởng đến kế tốn 21/3/2016 12 1.2 Luật kế toán Việt Nam Nội dung Luật kế toán 2015 o Các định nghĩa liên quan o Các nhiệm vụ, yêu cầu nguyên tắc kế toán o Đối tượng kế tốn o Các quy định đơn vị tính, chữ viết, chữ số; kì kế tốn o Các hành vi bị nghiêm cấm kế toán Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 13 1.2 Luật kế tốn Việt Nam  Các quy định chứng từ o Nội dung chứng từ kế toán o Chứng từ điện tử o Lập chứng từ kế tốn o Kí chứng từ kế tốn o Hóa đơn bán hàng o Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán 14 1.2 Luật kế toán Việt Nam  Các quy định tài khoản sổ kế toán o Quy định chung tài khoản, hệ thống TK o Quy định mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế tốn Chữa sổ kế toán: Các phương pháp sữa sổ kế toán: Điều kiện áp dụng nội dung phương pháp chữa sổ kế tốn o Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 15 1.2 Luật kế toán Việt Nam  Quy o định Báo cáo tài Các quy định chung o Lập báo cáo tài o Nội dung hình thức cơng khai BCTC o Báo cáo tài Nhà Nước 16 1.2 Luật kế tốn Việt Nam  Một số vấn đề khác o Công tác kiểm tra kế toán o Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế tốn o Cơng tác kế toán trường hợp tài liệu kế toán bị bị hủy hoại o Công việc kế toán trường hợp: o Chia tách o Hợp nhất; chuyển đổi hình thức sở hữu o Giải thể, phá sản Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 17 1.2 Luật kế toán Việt Nam  Các quy định tổ chức cơng tác kế tốn o Quy định tổ chức cơng tác kế tốn o Quy định người làm kế toán, kế toán trưởng Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng người làm kế toán o o o Quy định hành nghề kế toán Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng 18 1.2 Luật kế toán Việt Nam  Quy định hoạt động nghề nghiệp kế toán o Quy định hành nghề kế toán o Chứng kế toán viên o Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 19 1.3 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam  Quan điểm, tư tưởng xây dựng  Phù hợp với thông lệ quốc tế, hệ thống IAS, IFRS  Chọn lọc, lựa chọn chuẩn mực phù hợp  Có tính đến đặc thù Việt Nam  Có lộ trình hồn thiện 20 1.3 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam  10 Hệ thống chuẩn mực  VAS 01 – chuẩn mực chung  VAS 02 – Hàng tồn kho  VAS 03 – TSCĐ Hữu hình  VAS 04 – TSCĐ Vơ hình  VAS 05 – Bất động sản đầu tư  VAS 06 – Thuê tài sản  VAS 07 – Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 10 333 10.2 Thay đổi sách, ước tính kế tốn sai sót Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Một số thuật ngữ o Chính sách kế toán: Là nguyên tắc, sở phương pháp kế toán cụ thể doanh nghiệp áp dụng việc lập trình bày báo cáo tài o Thay đổi ước tính kế tốn: Là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ tài sản, nợ phải trả giá trị tiêu hao định kỳ tài sản tạo từ việc đánh giá tình trạng thời lợi ích kinh tế tương lai nghĩa vụ liên quan đến tài sản nợ phải trả 334 10.2 Thay đổi sách, ước tính kế tốn sai sót Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Bỏ sót sai sót trọng yếu: o Việc bỏ sót sai sót coi trọng yếu chúng làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng báo cáo tài o Mức độ trọng yếu phụ thuộc vào quy mơ tính chất bỏ sót sai sót đánh giá hồn cảnh cụ thể Quy mơ, tính chất khoản mục nhân tố định đến tính trọng yếu 167 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 167 335 10.2 Thay đổi sách, ước tính kế tốn sai sót Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Sai sót kỳ trước: o Là sai sót bỏ sót báo cáo tài hay nhiều kỳ trước không sử dụng sử dụng không thơng tin sẵn có thu thập sử dụng để lập trình bày báo cáo tài o Các sai sót bao gồm sai sót tính tốn, áp dụng sai sách kế toán, bỏ quên, hiểu diễn giải sai việc gian lận 336 10.2 Thay đổi sách, ước tính kế tốn sai sót Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Áp dụng hồi tố: Là việc áp dụng sách kế tốn giao dịch, kiện phát sinh trước ngày phải thực sách kế tốn  Điều chỉnh hồi tố: Là việc điều chỉnh ghi nhận, xác định giá trị trình bày khoản mục báo cáo tài thể sai sót kỳ trước chưa xảy  Áp dụng phi hồi tố Áp dụng sách kế tốn giao dịch kiện phát sinh kể từ ngày có thay đổi sách kế tốn; 168 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 168 337 10.2.1 Thay đổi sách kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Thay đổi sách kế tốn Thay đổi sách kế tốn việc thay đổi nguyên tắc, sở phương pháp kế toán cụ thể mà doanh nghiệp áp dụng việc lập trình bày báo cáo tài Doanh nghiệp thay đổi sách kế tốn trường hợp đây: - Có thay đổi theo quy định pháp luật chuẩn mực kế toán chế độ kế toán; - Sự thay đổi dẫn đến báo cáo tài cung cấp thơng tin tin cậy thích hợp 338 10.2.1 Thay đổi sách kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Những trường hợp sau khơng phải thay đổi sách kế tốn: Việc áp dụng sách kế tốn cho giao dịch, kiện có khác biệt so với giao dịch, kiện xảy trước đây; Việc áp dụng sách kế toán cho giao dịch, kiện chưa phát sinh trước khơng trọng yếu Thay đổi phương pháp khấu hao TSCĐ Thay đổi coi thay đổi ước tính kế tốn 169 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 169 339 10.2.1 Thay đổi sách kế toán Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Quy định việc áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn Trường hợp doanh nghiệp phải thực việc thay đổi sách kế tốn áp dụng lần đầu quy định pháp luật chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán mà có hướng dẫn chuyển đổi cụ thể (chuyển đổi cụ thể cho phép hồi tố không hồi tố) phải thực theo hướng dẫn Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện thay đổi sách kế tốn phải áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn 340 10.2.1 Thay đổi sách kế toán Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Xử lý ảnh hưởng việc áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn Khi có thay đổi sách kế tốn mà phải áp dụng hồi tố, nguyên tắc doanh nghiệp phải xác định ảnh hưởng thay đổi đến báo cáo tài năm, kể từ ngày phát sinh giao dịch lần Sau xác định ảnh hưởng thay đổi sách kế tốn cho năm, ảnh hưởng luỹ kế năm trước năm tại, vào số liệu xác định doanh nghiệp phải điều chỉnh lại số dư đầu năm Tài khoản bị ảnh hưởng 170 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 170 341 10.2.1 Thay đổi sách kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Ảnh hưởng đến BCKQKD (2 điều chỉnh) Nếu thay đổi sách kế tốn làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp năm trước, doanh nghiệp phải xác định ảnh hưởng thay đổi tới năm điều chỉnh vào khoản mục thuộc cột thông tin so sánh (Cột "Năm trước") "Báo cáo kết hoạt động kinh doanh" năm bị ảnh hưởng; Đồng thời xác định ảnh hưởng lũy kế thay đổi điều chỉnh vào số dư đầu năm Tài khoản 421- "Lợi nhuận chưa phân phối" sổ kế toán Bảng cân đối kế toán năm 342 10.2.1 Thay đổi sách kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Ảnh hưởng đến Bảng CĐKT (2 điều chỉnh) Nếu thay đổi sách kế toán làm ảnh hưởng đến khoản mục tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu doanh nghiệp năm trước, doanh nghiệp phải xác định ảnh hưởng thay đổi tới năm điều chỉnh vào khoản mục tương ứng thuộc cột thông tin so sánh (Cột "Số đầu năm") "Bảng Cân đối kế toán" năm bị ảnh hưởng; Đồng thời xác định ảnh hưởng lũy kế thay đổi điều chỉnh vào số dư đầu năm Tài khoản tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu tương ứng năm 171 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 171 343 10.2.2 Thay đổi ước tính kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Thay đổi ước tính kế tốn Thay đổi ước tính kế tốn việc điều chỉnh giá trị ghi sổ tài sản, nợ phải trả giá trị tiêu hao định kỳ tài sản tạo từ việc đánh giá tình trạng thời lợi ích kinh tế tương lai nghĩa vụ liên quan đến tài sản nợ phải trả Ví dụ thay đổi ước tính kế tốn: Thay đổi ước tính kế tốn khoản phải thu khó đòi, giá trị hàng tồn kho lỗi mốt, thời gian sử dụng hữu ích cách thức sử dụng TSCĐ, nghĩa vụ bảo hành sản phẩm 344 10.2.2 Thay đổi ước tính kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý xác định thay đổi ước tính kế tốn: Thay đổi cách thức xác định thông tin thay đổi sách kế tốn mà khơng phải thay đổi ước tính kế tốn; Khi khó xác định thay đổi thay đổi sách kế tốn hay thay đổi ước tính kế tốn thay đổi coi thay đổi ước tính kế tốn 172 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 172 345 10.2.2 Thay đổi ước tính kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Nguyên tắc ghi nhận ảnh hưởng việc thay đổi ước tính kế tốn  Các thay đổi ước tính kế tốn áp dụng phi hồi tố ghi nhận vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: Trường hợp thay đổi ước tính kế tốn ảnh hưởng đến năm tại, doanh nghiệp phản ánh thay đổi vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm tại; Trường hợp thay đổi ước tính kế tốn ảnh hưởng đến năm năm khác tương lai, doanh nghiệp phản ánh thay đổi vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm năm tương lai; 346 10.2.2 Thay đổi ước tính kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Nguyên tắc ghi nhận ảnh hưởng  Các thay đổi ước tính kế toán dẫn đến thay đổi khoản mục Bảng cân đối kế toán ghi nhận cách điều chỉnh giá trị ghi sổ tài sản, nợ phải trả hay khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu  Ví dụ thay đổi ước tính kế tốn ảnh hưởng đến giá trị ghi sổ tài sản, nợ phải trả: Doanh nghiệp thay đổi ước tính tỷ lệ phần trăm (%) sản phẩm dở dang năm không làm ảnh hưởng đến Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm trước mà ảnh hưởng đến giá trị ghi sổ tài sản kết kinh doanh năm 173 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 173 347 10.2.3 Sai sót kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161… Sai sót xử lý sai sót: Sai sót phát sinh từ việc ghi nhận, xác định giá trị, trình bày thuyết minh khoản mục báo cáo tài  Sai sót bao gồm: Sai sót tính tốn, áp dụng sai sách kế tốn, bỏ qn, hiểu diễn giải sai việc gian lận  CM hướng dẫn kế toán trường hợp sai sót trọng yếu sai sót khơng trọng yếu cố ý (Các trường hợp sai sót ngồi trường hợp nêu điều chỉnh vào năm tại)  348 10.2.3 Sai sót kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161… Nguyên tắc điều chỉnh sai sót  Những sai sót năm phát năm phải điều chỉnh trước cơng bố báo cáo tài  Sai sót trọng yếu năm trước phải điều chỉnh cách điều chỉnh hồi tố kể từ năm có sai sót phát sinh, trừ xác định ảnh hưởng sai sót năm hay ảnh hưởng lũy kế sai sót 174 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 174 349 10.2.3 Sai sót kế tốn Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Nguyên tắc điều chỉnh sai sót Khi khơng thể xác định ảnh hưởng sai sót đến năm ảnh hưởng luỹ kế sai sót doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố sai sót kể từ năm sớm mà doanh nghiệp xác định ảnh hưởng sai sót Sai sót khơng trọng yếu năm trước sửa chữa cách điều chỉnh phi hồi tố vào báo cáo tài năm (Ghi vào sổ kế toán năm tại) 350 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Lý thuyết  Cách tính lãi cổ phiếu/lãi suy giảm cổ phiếu  Các trường hợp dẫn đến thay đổi lãi cổ phiếu  Bài tập  Tính lãi cổ phiếu số trường hợp  Kết hợp với dạng tập xác định kết kinh doanh 175 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 175 351 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 30, TT20, TT200, TT161… Lãi cổ phiếu tính cách chia lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông công ty cho số lượng bình qn gia quyền số cổ phiếu phổ thơng lưu hành kỳ Lãi cổ phiếu = Lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đơng sở hữu cổ phiếu phổ thơng Số bình qn gia quyền cổ phiếu lưu hành kỳ 352 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Xác định lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông  Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: a Cổ tức cổ phiếu ưu đãi: Cổ tức cổ phiếu ưu đãi bao gồm: Cổ tức cổ phiếu ưu đãi không lũy kế thông báo kỳ báo cáo cổ tức cổ phiếu ưu đãi luỹ kế phát sinh kỳ báo cáo Cổ tức cổ phiếu ưu đãi tính sau: 176 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 176 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161… Cổ tức cổ = Tỷ lệ cổ tức cổ phiếu ưu đãi phiếu ưu đãi Mệnh giá x cổ phiếu ưu đãi b Khoản chênh lệch lớn giá trị hợp lý khoản toán cho người sở hữu với giá trị ghi sổ 353 cổ cổ phiếu ưu đãi công ty cổ phần mua lại phiếu ưu đãi người sở hữu 354 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Khoản chênh lệch lớn giá trị hợp lý cổ phiếu phổ thơng khoản tốn khác thực theo điều kiện chuyển đổi có lợi thời điểm toán với giá trị hợp lý cổ phiếu phổ thông phát hành theo điều kiện chuyển đổi gốc 177 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 177 355 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161… B Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận lỗ sau thuế: Khoản chênh lệch giá trị ghi sổ cổ phiếu ưu đãi lớn giá trị hợp lý khoản toán cho người sở hữu công ty cổ phần mua lại cổ phiếu ưu đãi người sở hữu cộng vào lợi nhuận (hoặc lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thơng cơng ty để tính lãi cổ phiếu 356 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Số lượng cổ phiếu để tính lãi cổ phiếu Trường hợp phát hành mua lại cổ phiếu:  Số lượng cổ phiếu phổ thơng sử dụng để tính lãi cổ phiếu số bình quân gia quyền cổ phiếu lưu hành kỳ  Bình quân theo thời gian 178 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 178 357 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Trường hợp gộp, chia tách, thưởng cổ phiếu  a Khi tách cổ phiếu lưu hành số lượng cổ phiếu phổ thông tăng lên tương ứng với tỷ lệ tách cổ phiếu Trong trường hợp khơng có thay đổi tương ứng nguồn vốn Để tính số lượng cổ phiếu bình qn lưu hành kỳ, cơng ty giả định việc tách cổ phiếu xảy từ đầu kỳ báo cáo  b Khi gộp cổ phiếu số lượng cổ phiếu phổ thông giảm tương ứng với tỷ lệ gộp cổ phiếu Trong trường hợp thay đổi tương ứng nguồn vốn Để tính số lượng cổ phiếu bình qn lưu hành kỳ, công ty giả định việc gộp cổ phiếu xảy từ đầu kỳ báo cáo 358 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Khi phát hành cổ phiếu thưởng, số lượng cổ phiếu phổ thông tăng tương ứng với tổng số cổ phiếu thưởng cho cổ phiếu lưu hành  Trường hợp khơng có thay đổi tương ứng nguồn vốn công ty cổ phần phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông nắm giữ từ lợi nhuận chưa phân phối mà không thu khoản tiền 179 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 179 359 10.3 Lãi cổ phiếu Chuẩn mực 29, TT20, TT200, TT161…  Tính lãi suy giảm cổ phiếu  Chỉ tiêu này phản ánh lãi suy giảm cổ phiếu, có tính đến tác động của các công cụ tương lai có thể chuyển đổi thành cổ phiếu và pha loãng giá trị cổ phiếu 360 10.4 Thông tin bên liên quan Chuẩn mực 26, TT20, TT200, TT161…  Thế bên liên quan  Tại phải trình bày thơng tin bên liên quan  Các giao dịch cần trình bày  Các phương pháp xác định giá giao dịch bên liên quan 180 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 180 361 10.5 Báo cáo phận Chuẩn mực 28, TT20, TT200, TT161…  Đối tượng áp dụng  Bộ phận báo cáo  Các yếu tố báo cáo tài phận (TS, NPT, DT, CP…)  Nguyên tắc xác định phận cần báo cáo  Trình bày báo cáo phận yếu thứ yếu 181 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 181 ... vấn đề khác KTTC • Kế tốn quản trị chi phí, giá thành • Thơng tin thích hợp định ngăn hạn Ghi Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV -2 018 KHĨA ÔN THI KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2018 KHUNG PHÁP... lưu chuyển tiền tệ  VAS 25 - BCTC hợp k.toán khoản ĐT vào cty con;  VAS 26 - Thông tin bên liên quan  VAS 27 - Báo cáo tài niên độ;  VAS 28 - Báo cáo phận;  VAS 29 - Thay đổi sách kế tốn, ước... VAS 21 - Trình bày báo cáo tài chính;  VAS 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài ngân hàng tổ chức tài tương tự;  VAS 23 - Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;  VAS 24 - Báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE LÝ THUYẾT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2018, SLIDE LÝ THUYẾT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2018