BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2018

81 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:24

Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 GỢI Ý HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA KẾ TỐN TÀI CHÍNH NÂNG CAO NĂM 2018 Chủ đề Trình bày tiêu liên quan BCTC Ví dụ 1.1 Số liệu TK 131 331 sử dụng để lập tiêu sau Mã số TÀI SẢN - Phải thu ngắn hạn khách hàng - Trả trước cho người bán ngắn hạn - Phải thu dài hạn khách hàng - Trả trước cho người bán dài hạn Thuyết minh Số Số cuối năm đầu năm 131 132 211 212 370.000 200.000 350.000 - Phải trả người bán ngắn hạn 311 350.000 - Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 170.000 - Phải trả người bán dài hạn - Người mua trả tiền trước dài hạn 331 332 3.350.000 NGUỒN VỐN Giải thích: Chỉ tiêu mã số 131: Căn vào số dư Nợ sổ chi tiết TK 131 xác định khoản nợ tốn khơng q 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo để lập = 120.000 + 250.000 = 370.000 Chỉ tiêu mã số 211: Căn vào số dư Nợ sổ chi tiết TK 131, xác định nợ toán thời gian dài 12 tháng, kể từ ngày lập báo cáo để lập … Chỉ tiêu mã số 312: Căn vào số dư Có sổ chi tiết TK 131, xác định khoản ứng trước tốn khơng q 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo để lập …………… ……tương tự Ví dụ 1.3 Trên sở số liệu trên, tiêu liên quan Bảng cân đối kế toán, lập ngày 31/12/N sau (Số cuối năm) - Các khoản tương đương tiền: 15.000 - Phải thu cho vay dài hạn: 20.000 Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngắn hạn) 10.000 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn): 15.000 Ví dụ 1.4 + Ghi nhận - Dự phòng phải trả ngắn hạn, tăng: 200.000 – Bảng CĐKT - Chi phí bán hàng: 200.000, phát sinh - Báo cáo KQKD + Ghi nhận - Chi phí phải trả ngắn hạn: 10.500.000, tăng- Bảng cân đối kế toán - Giá vốn hàng bán: 10.500.000, phát sinh - Báo cáo kết kinh doanh; + Ghi nhận - Chi phí đầu tư xây dựng dở dang, tăng 100.000; Bảng CĐKT - Chi phí phải trả dài hạn, tăng 120.000; Bảng CĐKT - Chi phí tài chính, phát sinh 20.000; Báo cáo KQKD + Ghi nhận - Khoản dự phòng phải trả ngắn hạn, giảm 70.000 Bảng CĐKT - Khoản chi phí trả trước dài hạn, tăng 80.000 Bảng CĐKT - Khoản chi phí xây dựng dở dang, giảm 150.000 Bảng CĐKT Ví dụ 1.5 (a) + Bảng cân đối kế tốn - Tiền, tăng 66.500 - Hàng tồn kho, giảm 60.000 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước, tăng 10.000 - Khách hàng trả trước tiền ngắn hạn, giảm 40.000 + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, phát sinh: 100.000 - Giá vốn hàng bán, phát sinh 60.000 - Chi phí tài chính, phát sinh 3.500 + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp) - Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác, phát sinh: 66.500 - Tiền tương đương tiền cuối kì, tăng: 66.500 (b) + Bảng cân đối kế toán Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 - Tiền, tăng: 1.450.000 (2.000.000 – 400.000 – 150.000) - Chi phí trả trước dài hạn, tăng 400.000 - Chi phí đầu tư xây dựng dở dang, tăng 50.000 - Vay nợ thuê tài dài hạn, tăng 2.000.000 + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Chi phí tài chính, phát sinh 100.000 + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp) - Tiền lãi vay trả, phát sinh: (500.000) - hoạt động kinh doanh - Tiền chi mua sắm, đầu tư TSCĐ , phát sinh: (50.000) – hoạt động đầu tư - Tiền thu từ vay, phát sinh: 2.000.000 – hoạt động tài - Tiền tương đương tiền cuối kì, tăng: 1.450.000 (c) + Bảng cân đối kế toán - Tiền, giảm 55.000 - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ, tăng 55.000 - Tài sản cố định hữu hình, tăng 550.000 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình, tăng 550.000 - Vay nợ thuê tài dài hạn, tăng 550.000 + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp) - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh, phát sinh (55.000) – hoạt động KD - Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, phát sinh (550.000) - hoạt động đầu tư - Tiền thu từ vay, phát sinh: 550.000 – hoạt động tài - Tiền tương đương tiền cuối kì, giảm 55.000 (d) + Bảng cân đối kế toán + Tiền, giảm 3.080.000 + Bất động sản đầu tư, tăng 2.880.000 - Nguyên giá, tăng 3.200.000 - Giá trị hao mòn lũy kế, tăng 320.000 + Thuế GTGT khấu trừ: tăng 320.000 + Thuế khoản phải nộp Nhà nước, tăng 40.000 + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, phát sinh 400.000 - Giá vốn hàng bán, phát sinh 320.000 + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp) - Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác, tăng: 400.000 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh, tăng 40.000 Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh, tăng (320.000) - Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ , tăng (3.200.000) (e) + Bảng cân đối kế toán + Tiền, giảm 220.000 + Tài sản cố định hữu hình, tăng 220.000 - Nguyên giá, tăng 220.000 + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp) - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh, (220.000) (f) + Bảng cân đối kế toán + Tiền, tăng 10.600.000 (15.000.000 – 3.200.000 – 1.200.000) + Vốn góp chủ sở hữu, tăng 10.000.000 + Thặng dư vốn cổ phần, tăng 5.000.000 + Cổ phiếu quỹ, (3.200.000) + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp) - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 15.000.000 - Tiền trả lại vốn góp mua lại cổ phiếu DN phát hành: (3.200.000) - Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu, 1.200.000 - Tiền tương đương tiến cuối kì, tăng 10.600.000 Ví dụ 1.6 (a) + Bảng cân đối kế toán - Tiền, giảm 3.520.000 - Thuế GTGT khấu trừ, tăng 320.000 - Nguyên giá BĐS đầu tư, tăng 3.200.000 - Hao mòn lũy kế, tăng: (320.000) - Phải thu ngắn hạn khách hàng, tăng 440.000 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước, tăng 40.000 + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, phát sinh: 400.000 - Giá vốn hàng bán, phát sinh 320.000 + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp gián tiếp) + Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, bị tác động sau: - Khấu hao TSCĐ BĐS đầu tư, phát sinh 320.000 - Tăng giảm khoản phải thu, phát sinh (440.000) Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 - Tăng giảm khoản phải trả, phát sinh 40.000 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh, phát sinh 320.000 + Luồng tiền từ hoạt động đầu tư, bị tác động sau: - Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ , phát sinh (3.200.000) (b) + Bảng cân đối kế toán - Tiền, tăng 330.000 - Nguyên giá BĐS đầu tư, giảm 500.000 - Hao mòn lũy kế, giảm: (200.000) - Thuế khoản phải nộp Nhà nước, tăng 30.000 + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Không bị tác động + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp gián tiếp) + Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, bị tác động sau: - Khấu hao TSCĐ BĐS đầu tư, phát sinh 20.000 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh, phát sinh: 30.000 + Luồng tiền từ hoạt động đầu tư, bị tác động sau: - Tiền thu từ lý, nhương bán TSCĐ , phát sinh: 300.000 Lưu ý: Các nghiệp vụ khác, học viên phân tích tương tự Chủ đề 2: Xử lý nghiệp vụ có gốc ngoại tệ Lưu ý: Chuẩn mực 10, TT 200 TT 53 Ví dụ 2.1 + 5/12 o Nợ TK 1122 113.000 Có TK 131 (cơng ty A) 112.500 Có TK 515 500 (5.000 x 22,6) (5.000 x 22,5) (5.000x 0.1) + 10/12 o Tỷ giá bình qn liên hồn: (222.000+ 113.000)/15.000 = 22,33 o Nợ TK 331 (cơng ty K) 226.000 Có TK 1122 223.300 Có 515 2.700 (10.000 x 22,60) (10.000 x 22,33) (10.000 x 0.27) + 15/12 o Giá mua: 10.000 x 22,55 = 225.500 o Giá tính thuế: 10.000 x 22,5 = 225.000 Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 o Thuế NK = 225.000 x 10% = 22.500 o Thuế GTGT = (225.000 + 22.500) 10% = 24.750 Nợ TK 156 248.000 Có TK 331 225.500 Có TK 3333 22.500 Nợ TK 13312 24.750 Có TK 33312 24.750 Nợ TK 333 47.250 (Chi tiết: 3333 22.500; 33312 24.750) Có TK 1121 47.250 + 25/12 Nợ TK 331 225.500 (10.000 x 22,55 = 225.500) Nợ TK 635 1.500 Có TK 341 227.000 (10.000 x ,15 = 1.500) (10.000 x 22,7 = 227.000) + Tại ngày 31/12/N Khoản mục tiền tệ: - Số dư TK 1122: 5.000, tỷ giá: 22,34 - Số TK 131: 10.000, tỷ giá: 22,5 VND: 111.700 225.000 - Số TK 341: 10.000, tỷ giá 22,7 227.000 Đánh giá theo tỷ giá 31/12 - Số dư TK 1122: tăng: 1.550 (5.000 x (22,65 – 22,34) - Số dư TK 131 tăng: 1.500 (10.000 x (22,65 – 22,5) Nợ TK 112 1.550 Nợ TK 131 1.500 Có TK 413 3.050 Nợ TK 413 3.050 Có TK 515 3.050 Yêu cầu - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp) - Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác, phát sinh 113.000 - Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, phát sinh (450.300) (=227.000 + 223.300) - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh, phát sinh (47.250) - Tiền thu từ vay, phát sinh 227.000 - Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái, phát sinh 1.550 Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Ví dụ 2.2 Kế tốn cơng ty A (Đơn vị: 1.000đ) Nợ TK 112 2.250.000 (100.000 x 22,5 =2.250.000) Có TK 3388 (Cơng ty C) 2.250.000 +Thuế xuất khẩu: 2.250.000 x 1% = 22.500 Nợ TK 3388 (Thuế nộp hộ ) 22.500 (100.000 x 22,5 = 2.250.000) Có TK 112 22.500 + Phí ủy thác: 2.250.000 x3% = 67.500 Nợ TK 131 (Cơng ty C) 74.250 Có TK 511 67.500 Có TK 3331 6.750 + Thanh tốn tiền cho công ty C Nợ TK 3388 (Công ty C) 2.250.000 (100.000 x 22,5 = 2.250.000) Có TK 112 2.250.000 (100.000 x 22,5 =2.250.000) + Thu tiền phí ủy thác Nợ TK 112 74.250 Có TK 131 (Cơng ty C) 74.250 + Phân tích ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp - Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác, phát sinh 74.250 Lưu ý: Đối với công ty A, giao dịch nhận tiền hộ, chi trả hộ trình bày sở Kế tốn cơng ty C + Nợ TK 632 1.500.000 Có TK 157 1.500.000 Doanh thu = 100.000 x 22.5 = 2.250.000 Doanh thu sau trừ thuế XK = 2.250.000 – 22.500 = 2.227.500 + Nợ TK 131 (Công ty A) 2.250.000 Có TK 511 2.227.500 Có TK 3333 22.500 + Nợ TK 3333 22.500 Có TK 1388 (Cơng ty A) 22.500 + Nợ TK 641 67.500 Nợ TK 133 6.750 Có TK 331 (công ty A) 74.250 Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 + Nợ TK 112 2.260.000 Có TK 131 2.250.000 Có TK 515 10.000 + Nợ TK 331 (công ty A) 74.250 Có TK 112 74.250 + Phân tích ảnh hưởng giao dịch đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập trực tiếp - Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác, phát sinh 2.260.000 - Tiền chi trả cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ (74.250) - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (22.500) Ví dụ 2.3 Yêu cầu – Định khoản nghiệp vụ phát sinh  Phản ánh trị giá nhập khẩu: 180.000 x 22 + 120.000 22,3 = 6.636.000 o Thanh toán tiền kí quỹ: 180.000 x 22 = 3.960.000 o Thanh toán tiền vay: 120.000 x 22.3 = 2.676.000 Nợ TK 156 Có TK 244 Có TK 341 6.636.000 3.960.000 2.676.000  Xác định loại thuế: Giá tính thuế: 310.000 x 22.3 = 6.913.000 Thuế NK = 6.913.000 x 15% = 1.036.950 Thuế TTĐB = (6.913.000+1.036.950) x 30% = 2.384.985 Thuế GTGT hàng NK = (6.913.000+1.036.950+ 2.384.985) x 10% = 1.033.943,5 + Nợ TK 156 1.036.950+ 2.384.985 Có TK 3333 1.036.950 Có TK 3332 2.384.985 + Nợ TK 133 1.033.943,5 Có TK 333 (33312) 1.033.943,5 + Nợ TK 333 4.445.878,7 (3332: 3333: .; 33312: ) Có TK 112 4.445.878,7 + Nợ TK 156 40.000 Nợ TK 133 4.000 Có TK 112 44.000 Phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ đến BCTC (Học viên tự tính tốn ví dụ trên) Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Ví dụ 2.4 Tính tốn, định khoản kế tốn cơng ty A (Đơn vị tính: 1.000đ) - Nhận tiền hàng công ty B: - Nợ TK 112 (2) 100.000 x 22 = 2.200.000 Có TK 338 (cty B) 100.000 x 22 = 2.200.000 Ghi nhận giá trị hàng mua hệ thống quản trị - - - Chuyển tiền tốn cho người bán Nợ TK 338 (cơng ty B) 100.000 x 22 = 2.200.000 Có TK 112 100.000 x 22 = 2.200.000 Giá tính thuế: 100.000 x 22.2 = 2.220.000 Tính thuế nhập khẩu: 2.220.000 x 10% = 222.000 Tính thuế GTGT hàng nhập khẩu: (2.220.000 + 222.000) x 10% = 244.200 Nợ TK 338 (Thuế…) 466.200 Có TK 112 466.200 Hoa hồng ủy thác Nợ TK 131 (cơng ty B) 132.000 Có TK 511 120.000 Có TK 3331 12.000 + Phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ đến BCTC (Học viên tự tính tốn ví dụ trên) Tính tốn, định khoản kế tốn công ty B Biết rằng, ngày công ty A giao hàng cho công ty B, tỷ giá mua ngân hàng thương mại 22.250 đ/USD + Nợ TK 331 (Cơng ty A) 2.200.000 Có TK 112 2.200.000 + Nợ TK 156 2.200.000 Có TK 331 2.200.000 + Giá tính thuế: 100.000 x 22,2 = 2.220.000 Thuế nhập phải nộp = 2.220.000 x 10% = 222.000 Thuế GTGT hàng nhập = (2.220.000 + 222.000) x 10% = 244.200 Nợ TK 156 222.000 Có TK 3333 222.000 Nợ TK 13312 244.200 Có TK 33312 244.200 + Nợ TK 333 466.200 Có TK 112 466 200 + Nợ TK 156 120.000 Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Nợ TK 133 12.000 Có TK 331 132.000 + Phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ đến BCTC (Học viên tự tính tốn ví dụ trên) Ví dụ 2.5 a Các tiêu tài sản, nợ phải trả, VCSH - Tất khoản mục tài sản, nợ phải trả Bảng cân đối kế toán chuyển đổi theo tỷ giá cuối kỳ (Tỷ giá ngày 31/12/2010: 1USD = 22.500 đ) - Các tiêu thuộc nguồn vốn chủ sở hữu ngày mua (gồm vốn đầu tư chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) chuyển đổi theo tỷ giá ngày mua 01/01/2010 (1USD = 20.000 đ) - Riêng khoản mục lợi nhận sau thuế chưa phân phối từ sau ngày mua tính tốn sau chuyển đổi khoản doanh thu, thu nhập khác, chi phí theo tỷ giá trung bình (1USD = 21.500 đ) phần cổ tức trả theo tỷ giá ngày công bố (1USD = 21.000 đ) Các khoản mục Bảng CĐKT Công ty S năm 2010 chuyển đổi sau: Khoản mục Số tiền (USD) Tỷ giá Quy đổi VND TỔNG TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ 66.000 44.000 22.500 22.500 1.485.000.000 990.000.000 VỐN CHỦ SỞ HỮU - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Lợi nhuận ST chưa phân phối - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 22.000 18.000 4.000 - Tổng Nguồn vốn 66.000 495.000.000 360.000.000 (1) 83.500.000 (2) 51.500.000 20.000 - 1.485.000.000 b) Các tiêu chi phí, doanh thu, lợi nhuận Các khoản doanh thu thu nhập khác, chi phí chuyển đổi theo tỷ giá trung bình năm 2010 (giả thiết tỷ giá trung bình xấp xỉ tỷ giá thực tế) sau: Khoản mục - Tổng doanh thu thu nhập khác - Tổng chi phí (gồm thuế TNDN) - Lợi nhuận sau thuế TNDN - LN ST TNDN ngày 01/01/2010 Advanced financial accounting 2018 Số tiền (USD) 20.000 (17.000) 3.000 2.000 10 Tỷ giá 21.500 21.500 20.000 Quy đổi VND 430.000.000 (365.500.000) 64.500.000 40.000.000 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Ghi nhận khoản điều chỉnh để lập BCTC HN năm trước: (144.800 – 140.000) = 4.800 Nợ tiêu “Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh”: 4.800 Có tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”: 4.800 Phần SH A LN B năm N+1 = 30.000 x 40% = 12.000 Phân bổ CL… 3.200 (giảm) Tổng hợp khoản điều chỉnh năm N+1 = 12.000 - 3.200 = 8.800 Bút tốn: Nợ tiêu “Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh”: 8.800 Có tiêu “Phần lãi or lỗ cơng ty liên kết, liên doanh: 8.800 Ví dụ 13.2 (Đơn vị tính: 1.000đ) Yêu cầu 1: Xử lý để lập BCTC riêng công ty A bên góp vốn  Ghi nhận khoản vốn góp liên doanh ngày 1/1/N Nợ TK 222 500.000 Nợ TK 214 150.000 Có TK 131 200.000 Có TK 211 400.000 Có TK 711 50.000  Ngày 31/12/N Lợi nhuận phân phối : Lợi nhuận chia: Nợ TK 138/Có TK 515 20.000 Nợ TK 111/Có TK 138 10.000 Yêu cầu 2: Xử lý để lập báo cáo tài hợp  Căn vào tiêu “Khoản đầu tư vào công ty LK,LD “ BCTC riêng công ty A theo giá gốc: 500.000  Các khoản điều chỉnh thực lập BCTC hợp sau: Xác định phần lợi ích tương ứng Công ty cổ phần A từ kết hoạt động kinh doanh năm Công ty B là: 50% x 90.000 = 45.000 Trừ lợi nhuận thông báo từ liên doanh: 45.000 - 20.000 = 25.000 Phản ánh lợi nhuận sở kinh doanh đồng kiểm sốt: Nợ Chỉ tiêu “Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh”: 25.000 Có tiêu “Phần lãi or lỗ công ty liên kết, liên doanh 25.000 Advanced financial accounting 2018 67 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Cơng ty A bên góp vốn liên doanh lập Báo cáo tài hợp phải hỗn lại phần thu nhập giá đánh giá tài sản cao giá trị ghi sổ tương ứng với lợi ích DN A liên doanh, lập bút toán điều chỉnh để hợp sau: Theo số liệu góp vốn: Nợ tiêu “Thu nhập khác” 25.000 Có tiêu “Doanh thu chưa thực hiện” 25.000 Do năm N phần doanh thu thực tương ứng với khấu hao tài sản bên liên doanh: 25.000/5 = 5.000 Nợ tiêu “ DT chưa thực hiện” 5.000 Có tiêu “ Thu nhập khác” 5.000 Ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh hợp nhất: Giá trị ghi sổ khoản “ DT chưa thực hiện” = 20.000 Cơ sở tính thuế = Phát sinh chênh lệch tạm thời khấu trừ = 20.000, tài sản thuế TNDN hoãn lại = 20.000 x 22% = 4.400 Nợ tiêu “Tài sản thuế TNDN hỗn lại” 4.400 Có tiêu “Chi phí thuế TNDN hỗn lại” 4.400 Tổng hợp ảnh hưởng bút toán điều chỉnh đến Lợi nhuận hợp - Điều chỉnh lợi nhuận: 25.000 - Hoãn lại thu nhập khác: (20.000) - Hoãn lại tài sản thuế TNDN: 4.400 Tổng hợp ảnh hưởng đến LN sau thuế hợp nhất: = 25.000 – 20.000 + 4.400 = 9.600 + Bút toán kết chuyển tác động khoản điều chỉnh Có tiêu “Lợi nhuận sau thuế TNDN” Có Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” 9.600 9.600 Chủ đề 14: Các ví dụ liên quan đến chuẩn mực kế toán số 25 – BCTC hợp kế toán khoản đầu tư vào cơng ty Ví dụ 14.1 (Đơn vị: Triệu đồng) Yêu cầu: Ghi nhận khoản đầu tư BCTC riêng công ty mẹ A Nợ TK 221 18.000 Có TK 41111 10.000 Có TK 4112 5.000 Có TK 112 3.000 Advanced financial accounting 2018 68 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Tính tốn, lập bút tốn loại trừ khoản đầu tư Cơng ty mẹ A vào Công ty B ngày mua thời điểm lập BCTC hợp 31/12/N Giá phí HNKD 1/1 = 18.000 Lợi ích cơng ty A tài sản B: = 80% (20.000 + 1.000) = 16.800 Lợi thương mại 1/1 = 18.000 – 16.800 = 1.200 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt = 20% (20.000+ 1.000) = 4.200 Bút toán điều chỉnh lập BCTC hợp 31/12/N: + Nợ Vốn đầu tư chủ sở hữu Nợ LN sau thuế chưa PP Nợ BĐS đầu tư 17.000 x 80% = 13.600 3.000 x 80% = 2.400 1.000 Nợ Lợi thương mại 1.200 Có Đầu tư vào cơng ty 18.000 Có Lợi ích CĐ KSS + Nợ Vốn đầu tư chủ sở hữu Nợ LN sau thuế chưa PP Có lợi ích CĐ KSS 200 17.000 x 20% = 3.400 3.000 x 20% = 600 4.000 Phân bổ chênh lệch giá trị hợp lý lợi thương mại 31/12/N lập BCTC hợp Phân bổ chênh lệch giá trị hợp lý > GTGS Nợ Giá vốn hàng bán 100 Có Hao mòn lũy kế BĐS đầu tư 100 Nợ Chi phí QLDN 120 Có Lợi TM 120 Lập BCTC hợp 31/12/N+1 (Bổ sung) + Nợ Vốn đầu tư chủ sở hữu 17.000 x 80% = 13.600 Nợ LN sau thuế chưa PP 3.000 x 80% = 2.400 Nợ BĐS đầu tư 1.000 Nợ Lợi thương mại 1.200 Có Đầu tư vào cơng ty 18.000 Có Lợi ích CĐ KSS 200 Advanced financial accounting 2018 69 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa + Nợ Vốn đầu tư chủ sở hữu Nợ LN sau thuế chưa PP Kế toán Tài nâng cao 2018 17.000 x 20% = 3.400 3.000 x 20% = 600 Có lợi ích CĐ KSS 4.000 - Điều chỉnh thực năm N Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa PP 100 Có Hao mòn lũy kế BĐS đầu tư 100 Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa PP 120 Có Lợi TM 120 - Điều chỉnh cho năm N+1 Nợ Giá vốn hàng bán 100 Có Hao mòn lũy kế BĐS đầu tư 100 Nợ Chi phí QLDN 120 Có Lợi TM 120 Lưu ý: Có ghép nhóm bút tốn điều chỉnh Ví dụ 14.2 Yêu cầu + Giá phí hợp kinh doanh lợi thương mại… tính ví dụ 12.3 + Các bút tốn hợp sau ( đơn vị tính: triệu đồng) a Điều chỉnh giá phí khoản đầu tư trước vào công ty theo giá trị hợp lý ngày mua: Nợ đầu tư vào công ty con: 25.000 Có Doanh thu hoạt động tài chính: 25.000 b Loại trừ khoản đầu tư công ty mẹ vào công ty Nợ Vốn góp chủ sở hữu (50.000 x 80%) 40.000 Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x 80%) 72.000 Nợ Bất động sản đầu tư 50.000 Nợ Lợi thương mại Có Đầu tư vào cơng ty Có Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 128.000 280.000 10.000 c Tách lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt Nợ Vốn góp chủ sở hữu (50.000 x 20%) 10.000 Advanced financial accounting 2018 70 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x 20%) 18.000 Có Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 28.000 Tổng Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt sau bút toán 38.000 d Điều chỉnh khấu hao BĐS đầu tư Nợ Giá vốn hàng bán 5.000 Có hao mòn BĐS đầu tư 5.000 e Phân bổ lợi thương mại Nợ chi phí QLDN 12.800 Có Lợi thương mại 12.800 f Bút toán kết chuyển: Điều chỉnh kết kinh doanh HN = 25.000 – 12.800 – 5.000 = 7.200 Nợ Lợi nhuận sau thuế (BCKQHĐKD) 7.200 Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCĐKT) 7.200 Lưu ý: Bút toán kết chuyển thường ghi nhận lần sở tổng hợp toàn ảnh hưởng việc xử lý hợp + Yêu cầu (Học viên tự thực hiện, xem thêm ví dụ 14.1) Chủ đề 15: Xử lý giao dịch nội lập BCTC hợp Tham khảo: Chuẩn mực 25, TT 202, TT 161 TT244 Ví dụ 15.1 Lãi chưa thực giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tập đoàn xác định sau: Lãi chưa thực = 1.000 – 600 = 400  Bút toán loại trừ lãi chưa thực giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, xóa doanh thu giá vốn giao dịch nội sau: Nợ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.000 Có Giá vốn hàng bán 600 Có Hàng tồn kho 400  Xóa số dư cơng nợ nội tập đoàn Nợ Chỉ tiêu “Phải trả cho người bán ngắn hạn/dài hạn” 1.100 Có tiêu “ Phải thu khách hàng ngắn hạn/dài hạn” 1.100  Xác định ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại - Giá trị ghi sổ HTK: 600 - Cơ sở tính thuế HTK: 1.000 - Chênh lệch tạm thời khấu trừ: 400 - Tài sản thuế TNDN hoãn lại: 400 x 20% = 80 Advanced financial accounting 2018 71 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Bút tốn: Nợ Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 80 Có Chi phí thuế TNDN hỗn lại 80 Lưu ý: (1) Đây bút toán điều chỉnh để lập BCTC hợp năm N Để hiểu rõ thêm hợp BCTC cần xử lý tiếp nghiệp vụ lập BCTC hợp năm N+1 (2) Ngồi ra, kế tốn thực hiên bút toán kết chuyển tổng hợp ảnh hưởng trình điều chỉnh đến lợi nhuận hợp Bút toán kết chuyển giảm LNST: Nợ Chỉ tiêu “LNST chưa PP‟ 320 Có Chỉ tiêu “ LN sau thuế TNDN” 320 + Năm N+1, giả sử công ty bán toàn số hàng tồn kho mua cơng ty mẹ bên ngồi tập đồn - Bút toán ghi nhận điều chỉnh năm trước - Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa PP 400 Có Hàng tồn kho 400 - Nợ Tài sản thuế TNDN hoãn lại 80 Có Lợi nhuận sau thuế chưa PP 80 - Bút toán Đ/c năm N+1 - Nợ Hàng tồn kho 400 Có Giá vốn hàng bán 400 - Nợ chi phí thuế TNDN 80 Có Tài sản thuế TNDN hỗn lại 80 Ví dụ 15.2 (1) Xử lý lập BCTC HN năm X0: Giá trị hàng mua nội tồn Công ty B 700 triệu đồng Giá vốn mà Công ty mẹ A mua vào lô hàng 420 triệu đồng (70% x 600 triệu đồng) Lãi chưa thực giá trị hàng tồn kho cuối kỳ xác định sau: 700 – 420 = 280 Bút toán loại trừ: Nợ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có Giá vốn hàng bán Có Hàng tồn kho 1.000 720 280  Xác định ghi nhận thuế TNDN hoãn lại: Advanced financial accounting 2018 72 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 - Giá trị ghi sổ HTK: 420 - Cơ sở tính thuế HTK: 700 - Chênh lệch tạm thời khấu trừ: 280 - Tài sản thuế TNDN hoãn lại: 280 x 20% = 56 Kế tốn ghi: Nợ Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 56 Có Chi phí thuế TNDN hỗn lại 56 Nếu có giao dịch kèm theo bút toán kết chuyển tổng hợp giảm lợi nhuận tập đoàn BCĐKT BCKQ hợp Nợ LN sau thuế chưa PP – Bảng CĐKT … 224 Có LN sau thuế TNDN – Trên BCKQ … 224 Giả sử sang năm N+1 tồn 70% số hàng lại mà Công ty B mua Công ty mẹ A bán ngồi Tập đồn Kế tốn công ty B ghi nhận để lập báo cáo tài riêng: Nợ TK 632 700.000 Có TK 156 700.000 Trên phương diện Tập đồn, số hàng có giá gốc 420 triệu đồng đó, kế tốn phải ghi giảm giá vốn hàng bán 280 triệu đồng * Bút toán loại trừ lãi chưa thực giá trị hàng tồn kho đầu kỳ hàng tồn kho mua từ Công ty mẹ A bán kỳ sau: Nợ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối“ 280 Có “Giá vốn hàng bán” 280 * Tài sản thuế thu nhập hoãn lại kỳ trước hoàn nhập kỳ hàng bán tập đoàn, kế tốn ghi: Nợ Chi phí thuế TNDN hỗn lại 56 Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 56 * Thực bút toán kết chuyển ảnh hưởng việc ghi giảm GVHB cuối kì Nợ Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN” 224 Có tiêu “ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” 224 Lưu ý: (1) Nếu hiểu theo logic nghiệp vụ bán hàng tồn kho nội ảnh hưởng đến việc lập BCTC HN năm chia bút tốn điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán sau: Ghi nhận điều chỉnh giảm hàng tồn kho lợi nhuận chưa thực lập BCTC hợp năm trước: Advanced financial accounting 2018 73 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Nợ Chỉ tiêu “ LN sau thuế chưa phân phối” 280 Có tiêu “Hàng tồn kho” 280 Vì hàng tồn kho bán, có lãi nội giá vốn nên cần loại trừ lãi nội giá vốn năm hành: Nợ Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” 280 Có tiêu “ Giá vốn hàng bán” 280 (Ghi chú: Sau bút toán tiêu hàng tồn kho BCTC hợp khơng bị ảnh hưởng hàng tồn kho mua bán nội bán tập đoàn) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại kỳ trước hoàn nhập kỳ hàng bán ngồi tập đồn, kế tốn ghi: Ghi nhận tài sản thuế hoãn lại ghi nhận để lập BCTC hợp năm trước Nợ Chỉ tiêu “Tài sản thuế TNDN hỗn lại” 56 Có Chỉ tiêu “LN sau thuế chưa phân phối” 56 Hoàn nhập tài sản thuế TNDN hoãn lại bán hàng tồn kho Nợ tiêu “ Chi phí thuế TNDN hỗn lại” 56 Có tiêu “ Tài sản thuế TNDN hỗn lại” 56 Ví dụ 15.3 Trường hợp Cơng ty bán hàng cho Cơng ty mẹ Ngồi bút toán điều chỉnh ghi trên, kế toán phải điều chỉnh ảnh hưởng giao dịch bán hàng nội đến lợi ích cổ đơng thiểu số (Sau lợi ích cổ đơng thiểu số điều chỉnh theo báo cáo kết kinh doanh công ty con) Nợ Lợi ích cổ đơng thiểu số Có Lợi nhuận sau thuế cổ đơng thiểu số Ví dụ 15.4 Bán TSCĐ nội tập đồn Lời giải yêu cầu - Khi lập Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/N kế toán phải thực bút toán sau để điều chỉnh ảnh hưởng giao dịch bán tài sản cố định nội bộ: + Loại trừ thu nhập khác, chi phí khác điều chỉnh giá trị ghi sổ TSCĐ, ghi: Nợ Nguyên giá TSCĐ 500 Nợ Thu nhập khác 500 Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ 1.000 + Điều chỉnh ảnh hưởng chi phí khấu hao phát sinh năm Chi phí khấu hao phải điều chỉnh giảm 100 triệu (Tương ứng 500 triệu lãi gộp bị loại trừ phân bổ cho năm sử dụng lại tài sản cố định), ghi: Advanced financial accounting 2018 74 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ 100 Có Chi phí quản lý doanh nghiệp 100 + Điều chỉnh ảnh hưởng thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc loại trừ lãi chưa thực giao dịch bán tài sản cố định - Giá trị ghi sổ TSCĐ BCTC HN: 2.000 – 1.000 – 200 = 800 - Cơ sở tính thuế BCTC riêng: 1.500 – 300 = 1.200 - Chênh lệch tạm thời khấu trừ: 1.200 – 800 = 400 - Tài sản thuế TNDN hoãn lại: 400 x 20% = 80 Nợ Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Có Chi phí thuế TNDN hỗn lại 80 80 Chú ý: Có thể tách việc xác định tài sản thuế TNDN hoãn lại: Ảnh hưởng việc loại trừ 500 triệu lãi chưa thực giao dịch bán tài sản cố định nội đến thuế thu nhập doanh nghiệp 100 triệu (500 x 20% ), ghi: Nợ Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 100 Có Chi phí thuế TNDN hỗn lại 100 + Điều chỉnh ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc điều chỉnh ảnh hưởng chi phí khấu hao + Ảnh hưởng việc điều chỉnh chi phí khấu hao đến thuế thu nhập doanh nghiệp 20 triệu (100 x 20%),ghi: Nợ Chi phí thuế thu nhập hỗn lại Có Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 20 20 - Khi lập Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/N+1, kế tốn phải thực bút toán điều chỉnh sau để điều chỉnh ảnh hưởng giao dịch bán tài sản cố định nội + Điều chỉnh giá trị ghi sổ TSCĐ: Nợ Nguyên giá TSCĐ 500 Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 500 Có Hao mòn TSCĐ lũy kế 1.000 (Lưu ý: Bút tốn ln thực lập BCTC hợp năm sau lý tài sản) + Điều chỉnh thuế hoãn lại ghi nhận năm N Nợ Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 80 Có lợi nhuận sau thuế chưa PP + Khấu hao năm N Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ Advanced financial accounting 2018 80 100 75 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 100 (KH điều chỉnh cho N) + Điều chỉnh chi phí khấu hao báo cáo tài hợp Trong Báo cáo tài hợp năm N+1, kế toán phải điều chỉnh ảnh hưởng luỹ kế việc điều chỉnh chi phí khấu hao năm N, khấu hao cho năm N+1 bút tốn điều chỉnh sau: Nợ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ 100 Có Chi phí quản lý doanh nghiệp 100 (KH đ/c cho năm N+1) + Điều chỉnh ảnh hưởng thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc loại trừ lãi chưa thực giao dịch bán tài sản cố định - Giá trị ghi sổ TSCĐ BCTC HN: 2.000 – 1.000 – 200 - 200 = 600 - Cơ sở tính thuế BCTC riêng: 1.500 – 300-300 = 900 - Chênh lệch tạm thời khấu trừ: 900 – 600 = 300 - Tài sản thuế TNDN hoãn lại: 300 x 20% = 60 Nợ Chi phí thuế TNDN hỗn lại Có Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 20 20 Chủ đề 16: Phân biệt kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế tốn năm cần điều chỉnh kiện không cần điều chỉnh, thực điều chỉnh để lập BCTC a Ngày 10/1/N+1, doanh nghiệp bán 10.000 kg hàng hoá A với giá bán 12.000đ/kg, với thơng tin kế tốn ước tính lại giá trị thực hàng hố A ngày 31/12/N 11.000đ/kg - Thông tin cho thấy việc kế tốn ước tính giá trị thực ngày 31/12 không phù hợp Kế tốn sử dụng thơng tin ước tính ngày 10/1 - Doanh nghiệp khơng phải lập dự phòng cho số hàng hoá A - Kế toán ghi số âm để điều chỉnh sổ kế toán; Nợ TK 632 (20.000.000) Có TK 229 (20.000.000) - Nếu doanh nghiệp kết chuyển số liệu thực điều chỉnh : Nợ TK 911 (20.000.000) Có TK 632 (20.000.000) - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN Nợ TK 821 (8211) 4.000.000 Advanced financial accounting 2018 76 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Có TK 3334 4.000.000 Nợ TK 911 4.000.000 Có TK 821 (8211) 4.000.000 - Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế TNDN Nợ TK 911 16.000.000 Có TK 421(2) 16.000.000 Lưu ý: Các trường hợp khác, xử lý tương tự Chủ đề 17: Tính tốn ảnh hưởng sai sót xử lý sai sót Tham khảo: Chuẩn mực 29, thơng tư 20, TT202, TT 161 Ví dụ: 17.1 Nghiệp vụ ghi sổ kế toán theo định khoản nào? Nợ TK 632 160.000 Có TK 156 160.000 Nợ TK 131 220.000 Có TK 511 200.000 Có TK 333 (1) 20.000 Do việc doanh nghiệp bỏ sót khơng ghi sổ kế toán nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến tiêu Bảng cân đối kế toán BCKQKD nào?  o o o o Bảng cân đối kế toán Phải thu khách hàng… Hàng tồn kho Thuế khoản khoản nộp… Lợi chưa phân phối … sai thiếu sai thừa sai thiếu sai thiếu 220.000 160.000 28.000 32.000  Báo cáo kết kinh doanh - Doanh thu bán hàng… sai thiếu 200.000 - Doanh thu thuần… sai thiếu 200.000 - Giá vốn hàng bán sai thiếu 160.000 - Lợi nhuận gộp sai thiếu 40.000 - Lợi nhuận từ hđkd sai thiếu 40.000 - Lợi nhuận kế toán … sai thiếu 40.000 - Chi phí thuế TNDN - LN sau thuế TNDN sai thiếu sai thiếu 8.000 32.000 Nêu việc bỏ sót phát vào ngày 30/06/N+1, sau báo cáo tài năm N phát hành, kế tốn xác định bỏ sót khơng trọng yếu áp dụng thu tục xử lý theo quy định hành nào? Advanced financial accounting 2018 77 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 - Theo quy định hành, kế toán ghi bổ sung nghiệp vụ bị bỏ sót vào sổ kế tốn năm N + theo bút tốn: Nợ TK 632 160.000 Có TK 156 160.000 Nợ TK 131 220.000 Có TK 511 200.000 Có TK 333 (1) 20.000 Nêu việc bỏ sót phát vào ngày 30/06/N+1, sau báo cáo tài năm N phát hành, kế tốn xác định bỏ sót trọng yếu áp dụng thu tục xử lý theo quy định hành nào? * Theo quy định hành, kế toán thực thủ tục điều chỉnh hồi tố o Xác định ảnh hưởng sai sót đến BCTC năm N (như yêu cầu 2) o Điều chỉnh số dư 1/1/N+1 sổ kế toán năm N+1 sau: Số dư sổ kế toán TK 131 chi tiết, điều chỉnh tăng: 220.000 Số dư sổ kế toán TK 156, ….điều chỉnh giảm: 160.000 Số dư sổ kế toán TK 333,… điều chỉnh tăng (3331, tăng 20.000, 3334, điều chỉnh tăng 8.000) Số dư sổ kế toán TK 421, điều chỉnh tăng: 32.000 (TK 4211) o Đến 31/12/N+1, lập BCTC năm N+1 - Khi sử dụng số liệu Bảng cân đối kế toán BCKQKD năm N để lập cột thông tin so sánh BCTC năm N+ phải điều chỉnh ảnh hưởng sai sót - Trên thuyết minh BCTC năm N+1 - Nêu chất sai sót bỏ sót nghiệp vụ bán hàng chưa ghi sổ năm N - Nêu ảnh hưởng sai sót đến BCTC năm N - Cơng bố điều chỉnh vào số dư đầu năm N+1 điều chỉnh cột thơng tin so sánh BCTC năm N+1 Ví dụ: 17.3 (1) Xác định ảnh hưởng thay đổi sách kế tốn đến tiêu BCTC năm N: (Điều chỉnh đầu theo thuế suất 20%) + Bảng cân đối kế toán - Hàng tồn kho, giảm: 140.000 - Thuế khoản phải nộp NN, giảm: 28.000 - Lợi nhuận giảm: 112.000 + Báo cáo kết kinh doanh - Giá vốn hàng bán tăng: 140.000 - Lợi nhuận gộp giảm: 140.000 Advanced financial accounting 2018 78 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 - Chi phí thuế TNDN hành, giảm: 28.000 - Lợi nhuận sau thuế TNDN, giảm: 112.000 (2) Do ảnh hưởng việc thay đổi sách kế toán nên số dư đầu năm N+1 TK 156, TK 333, TK 421 điều chỉnh sau: Số dư Nợ đầu năm TK 156 chi tiết giảm: 140.000 Số dư Có đầu năm TK 333 chi tiết giảm: 28.000 Số dư Có đầu năm TK 421 (4211) giảm: 112.000 (3) 31/12/N+1, Khi lập báo cáo tài năm N+1: * Cơng ty B phải điều chỉnh lại thông tin so sánh năm N+1 * Tuyết minh báo cáo tài năm N trình bày thuyết minh chủ yếu sau + Do thay đổi phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho từ phương pháp nhập trước, xuất trước sang phương pháp bình quân gia quyền nên năm N giá vốn hàng bán tăng hàng tồn kho giảm 140.000, thay đổi làm báo cáo tài năm N bị ảnh hưởng (như tính tốn u cầu 1) Ví dụ 17.4 Xác định ảnh hưởng sai sót đến BCTC năm 2016 + Bảng cân đối kế toán - Hàng tồn kho, sai thừa: 2.500.000 - Thuế khoản phải nộp NN, sai thừa: 500.000 - Lợi nhuận chưa phân phối, sai thừa: 2.000.000 + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Giá vốn hàng bán, sai thiếu: 2.500.000 - Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN, sai thừa: 2.500.000 - Chi phí thuế TNDN, sai thừa 500.000 - Lợi nhuận sau thuế TNDN, sai thừa: 2.000.000 Nếu sai sót khơng trọng yếu, kế toán ghi nhận bút toán ghi thiếu vào sổ kế tốn năm 2017, năm phát sai sót: Nợ TK 632 2.500.000 Có TK 155 2.500.000 Nếu sai sót trọng yếu, doanh nghiệp điều chỉnh hồi tố sau: + Điều chỉnh vào số dư đầu năm 2017: - Số dư TK 155 tài khoản chi tiết tương ứng, điều chỉnh giảm: 2.500.000 - Số dư TK 333 tài khoản chi tiết tương ứng, điều chỉnh giảm: 500.000 - Số dư TK 421 tài khoản chi tiết tương ứng, điều chỉnh giảm: 2.000.000 + Khi lập BCTC năm 2017, tiêu liên quan sau: Advanced financial accounting 2018 79 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 Chỉ tiêu Năm Năm trước 104.000.000 73.500.000 Giá vốn hàng bán 80.000.000 56.000.000 Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 24.000.000 17.500.000 Chi phí thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế TNDN 6.720.000 17.280.000 5.100.000 12.400.000 Số cuối kì Số đầu năm 150.000.000 97.500.000 15.000.000 11.500.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 5.000.000 5.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối 50.800.000 32.000.000 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Bảng cân đối kế toán Hàng tồn kho Nợ phải trả Thuế khoản phải trả Nhà nước Vốn chủ sở hữu Lưu ý: Theo lô gic, báo cáo tài năm 2017 lập sở sổ kế tốn nên sai sót điều chỉnh vào số dư đầu năm số cuối năm số Tuy nhiên, đề cho biết, BCTC năm cho chưa điều chỉnh sai sót điều chỉnh năm Ví dụ 17.5 (Cách làm tương tự ví dụ 17.3; lưu ý điều chỉnh cột thông tin so sánh báo cáo trích điều chỉnh ví dụ 17.4) Chủ đề 18: Xác định lãi cổ phiếu Tham khảo: Chuẩn mực 30, thơng tư 20, TT 200 Ví dụ 18.1 + Xác định lợi nhuận sau thuế cổ đơng phổ thơng tính lãi cổ phiếu cho năm N: - Cổ tức CP ưu đãi lũy kế: 20.000.000 x 10% = 2.000.000 - Chênh lệch mua lại CP ưu đãi: 11.000.000 – 10.000.000 = 1.000.000 - LN sau thuế CĐ phổ thông: 12.000.000 – 2.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000 - Lãi CP = 9.000.000/10.000.000 = 0.9/CP Ví dụ 18.2 + Xác định LN phân bổ cho CĐ phổ thông: - Cổ tức CP ưu đãi lũy kế: 30.000.000 x 10% = 3.000.000 - LN phân bổ cho CĐ phổ thông: 12.000.000 – 3.000.000 = 9.000.000 Advanced financial accounting 2018 80 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 + Cổ phiếu phổ thơng trung bình năm N = 12.000.000 +3.000.000x6/12 – 1.200.000 x 3/12 = 13.200.000 + Lãi cổ phiếu năm N = 9.000.000/13.200.000 = 0,6818/CP Advanced financial accounting 2018 81 PGS TS Mai Ngoc Anh ... động kinh doanh, tăng 40.000 Advanced financial accounting 2018 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh, tăng (320.000) - Tiền chi... PP KKĐK: - Tập hợp CP NVLTT - Tập hợp CPSXC: phụ tùng thay thế, nhiên liệu, CCDC Advanced financial accounting 2018 19 PGS TS Mai Ngoc Anh Gợi ý tình minh họa Kế tốn Tài nâng cao 2018 - Các nghiệp... 31/12/N - Tiền, giảm 1.200 - Thuế GTGT khấu trừ, tăng 45.000 - Hàng tồn kho, giảm 18.000 - TSCĐ hữu hình, tăng: 466.000 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình, tăng 480.000 Advanced financial accounting 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2018, BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2018

Từ khóa liên quan