SLIDE LÝ THUYẾT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2019

35 35 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:24

KHĨA ƠN THI KẾ TỐN - KIỂM TỐN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2018 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO Cách tiếp cận nội dung ôn thi  Sử dụng tài liệu Bộ Tài phát hành  Khái quát vấn đề lý thuyết liên quan  Lựa chọn, trình bày vấn đề bản, trọng tâm  Học viên kết hợp nghiên cứu tài liệu  Các dạng câu hỏi phương án trả lời  Bài tập tình gợi ý trả lời  Những lưu ý làm nội dung Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 KHĨA ƠN THI KẾ TỐN VIÊN - KIỂM TỐN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2018 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ, GIÁ THÀNH VẤN ĐỀ Vấn đề Tổng quan kế tốn chi phí, giá thành  Nội dung kế toán quản trị Kế tốn quản trị chi phí Hoạch Phân Kế định kiểm sốt tích thơng tin thích hợp tốn quản trị chiến lược Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 Vấn đề Tổng quan kế tốn chi phí, giá thành  Định nghĩa chi phí Tiếp cận từ chuẩn mực kế toán (KTTC) Tiếp cận từ kế tốn quản trị Tiếp cận từ góc độ sách tài Tiếp cận từ góc độ tính thuế TNDN Vấn đề Tổng quan kế tốn chi phí, giá thành  Các cách phân loại chi phí Phân loại theo chức chi phí (mục đích, cơng dụng)   Phân loại theo chất kinh tế chi phí  Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí Phân loại theo mối quan hệ chi phí với mức độ hoạt động doanh nghiệp  Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 Vấn đề Tổng quan kế tốn chi phí, giá thành  Phân loại theo chức chi phí (mục đích, cơng dụng) Chi phí sản xuất gồm: Chi phí NVLTT, chi phí NCTT chi phí SXC  Chí phí ngồi sản xuất: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp…  Vấn đề Tổng quan kế toán chi phí, giá thành  Phân loại theo chất kinh tế chi phí  Chi phí NVL  Chi phí nhân cơng  Chi phí khấu hao TSCĐ  Chi phí dịch vụ mua ngồi  Chi phí khác Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 Vấn đề Tổng quan kế toán chi phí, giá thành Lưu ý: Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với mức độ hoạt động  Chi phí cố định Chi phí biến đổi Chi phí hỗn hợp Cách phân tích chi phí hỗn hợp thành chi phí cố định chi phí biến đỗi (Phương pháp “Tối đa, tối thiểu”) 10 Vấn đề Tổng quan kế tốn chi phí, giá thành TK 152… TK 621 TK 214, 331,, TK 627 TK 334, 338 TK 622 TK 154 TK 152, 138 TK 155, 157 TK 632 Kế tốn chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 11 Vấn đề Tổng quan kế tốn chi phí, giá thành TK 611 TK 621 TK 214, 331 TK 627 TK 334, 338 TK 622 TK 631 TK 632 TK 154 Kế tốn chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK 12 Vấn đề Tổng quan kế toán chi phí, giá thành  Những  Chi lưu ý tập hợp chi phí phí NVLTT (TK621): Giá trị NVL thừa chưa sử dụng hết Giá trị phế liệu thu hồi từ sản xuất Giá trị vật liệu vượt mức bình thường Giá trị vật liệu dùng để sửa chữa sản phẩm hỏng ngồi định mức (Hạch tốn riêng được) Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 13 Vấn đề Tổng quan kế toán chi phí, giá thành  Những  Chi lưu ý tập hợp chi phí phí nhân cơng trực tiếp (TK 622) Chi phí nhân cơng vượt mức bình thường Chi phí nhân cơng sửa chữa sản phẩm hỏng ngồi định mức (Hạch tốn riêng được) 14 Vấn đề Tổng quan kế tốn chi phí, giá thành  Những  Chi  lưu ý tập hợp chi phí phí sản xuất chung (TK 627) Chi phí SXC vượt mức bình thường Chi phí nhân cơng sửa chữa sản phẩm hỏng định mức (Hạch tốn riêng được)  Xử lý chi phí SXC cố định kết chuyển để tính giá thành sản xuất  Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 15 Vấn đề Tổng quan kế toán chi phí, giá thành 1.2 Tổng quan giá thành, loại giá thành  Định nghĩa giá thành  Các loại giá thành xét theo phạm vi chi phí thời điểm tính giá thành  Giá thành sản xuất theo biến phí  Giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý định phí  Giá thành sản xuất đầy đủ  Giá thành toàn theo biến phí  Giá thành tồn sản phẩm tiêu thụ KHĨA ƠN THI KẾ TỐN VIÊN - KIỂM TỐN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2018 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH VẤN ĐỀ 16 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 17 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Tổng quan o Quy trình tính giá thành tính giá tài sản gồm: o Tính giá sản phẩm dở dang o Tính giá sản phẩm hỏng o Tính giá sản phẩm phụ o Tính giá SP hồn thành Quy trình tính giá thành mang đặc điểm tính giá hàng tồn kho (bình qn, đích danh, nhập trước xuất trước) o 18 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Tổng quan Về mặt kĩ thuật, tính giá thành phân bổ chi phí SX (Áp dụng phân bổ mức độ theo thủ tục khác nhau) o o Tiêu thức phân bổ bản: Kết sản xuất (khối lượng khối lượng tương đương) o Hoặc tiêu chuẩn giá trị (Giá thành định mức kế hoạch) o Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 19 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Khái niệm “Khối lượng tương đương”  Là tiêu vật mang tính danh nghĩa  Được xác định để phân bổ chi phí  Được tính theo khoản mục chi phí theo phương pháp (bình qn, nhập trước xuất trước)  Tính sở: Khối lượng thực tế tỷ lệ hoàn thành khoản mục chi phí  Các tiêu chủ yếu:  Sản phẩm dở dang đầu kì hoàn thành  Sản phẩm sản xuất hoàn thành  Sản phẩm dở dang cuối kì 20 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Xác định KL tương đương phương pháp bình quân  Tổng khối lượng tương đương gồm: Khối lượng tương đương sản phẩm hồn thành kì  Q’ht = Qht x 100%  Khối lượng tương đương SPDD cuối kì Q’dck = Q dck x m c (%) 10 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 10 41 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành    Lập BCSX theo phương pháp bình quân Phần 1: Kê khối lượng khối lượng tương đương:  Khối lượng tương đương gồm:  Khối lượng sản phẩm hoàn thành (Q’ht = Qht)  Khối lượng tương đương SPDD cuối kỳ (Qdck x mc%) Phần 2: Tổng hợp chi phí xác định chi phí đơn vị : Tổng chi phí gồm: (CdđK + C)  Chi phí dở dang đầu kỳ  Chi phí phát sinh kỳ 42 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành Chi phí = đơn vị (c) 21 Tổng chi phí SX Tổng khối lượng tương đương CDK + C = Qht + ( Qdck x mc ) Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 21 43 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Phần 3: Cân đối chi phí phân xưởng  Phần gồm nhóm tiêu:  Nguồn chi phí (đầu vào):  Gồm chi phí dở dang đầu kỳ  Chi phí phát sinh kỳ  Phân bổ chi phí (đầu ra) : Phân bổ cho kết SX Giá thành khối lượng SP hồn thành: Chi phí dở dang cuối kỳ 44 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Phương pháp nhập trước xuất trước Phần 1: Kê khối lượng khối lượng tương đương gồm phận Khối lượng tương đương khối lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ [ Q’dđk x (100%- mđ%)] Khối lượng bắt đầu sản xuất hoàn thành kỳ (Q’bht = Qht – Qdđk ) Khối lượng tương đương sản phẩm dở dang cuối kỳ (Qdck x m c%) 22 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 22 45 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Phần 2: Tổng hợp chi phí xác định chi phí đơn vị Tổng   hợp chi phí: Là tổng chi phí phát sinh kỳ (C) Chi phí đơn vị (c): Đây chi phí đơn vị khối lượng sản phẩm thực kỳ (không kể phần kỳ trước chuyển sang)  46 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành Ci = Tổng chi phí Tổng khối lượng tương đương 23 = C Q’ddk+ Q’bht+ Q’dck Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 23 47 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Phần 3: Cân đối chi phí Nguồn chi phí (đầu vào) gồm:  Chi phí dở dang đầu kỳ  Chi phí phát sinh kỳ Phân bổ chi phí (đầu ra): Tính cho khối lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ: Gồm chi phí dở dang đầu kỳ, phần chi phí kỳ phân bổ cho khối lượng tương đương SPDD đầu kỳ [Cdđk + ci x Qdđk x (100%- mđ%)]  Giá thành khối lượng bắt đầu sản xuất hoàn thành kỳ (Qbht x ci)  Chi phí dở dang cuối kỳ (Cck = ci x Qdck x mc%) 48 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành Bình qn Báo Cáo SX NT - XT 24 Sản phẩm hỏng Trong, đ.mức Đánh giá SP DD - NVLTT - KL tg đương SP hỏng mức Thuộc SPDD đk hay SX nào? Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 24 49 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành 2.2.2 Các phương pháp tính giá thành theo q trình  Phương pháp hệ số  Áp dụng trường hợp quy trình cơng nghệ sản xuất, sử dụng loại nguyên vật liệu kết sản xuất thu nhiều loại sản phẩm khác  Đối tượng kế tốn tập hợp CPSX tồn quy trình cơng nghệ sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm quy trình sản xuất hồn thành  Trình tự tính sau: 50 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Phương pháp hệ số  Xác định cho loại sản phẩm hệ số giá thành, lấy loại có hệ số làm sản phẩm tiêu chuẩn (Hi)  Căn vào sản lượng thực tế hoàn thành loại sản phẩm hệ số giá thành quy định để tính đổi sản lượng loại sản lượng tiêu chuẩn (Qtc) Qhttc = Tổng(Qhti x Hi) 25 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 25 51 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành Phương pháp hệ số  Đánh giá sản phẩm dở dang (nếu có) - Theo chi phí NVLTT - Theo sản lượng hồn thành tương đương  Tính tổng giá thành nhóm sản phẩm Z = Cdđk + C – Cdck  Tính tổng giá thành loại sản phẩm  Cách 1: Zi = Z x (Qhti x Hi)/Q’ht  Cách 2: Tính giá thành đơn vị SP tiêu chuẩn từ tính giá thành đơn vị SP cụ thể theo Hi 52 Các trường hợp - phương pháp hệ số Có SPDD đầu kì Phương pháp hệ số Đánh giá theo CPNVLTT SPDD cuối kì Có sản phẩm hỏng 26 Phương pháp bình qn hay NTXT Đánh giá theo KL tg đương - Trong đm - Ngoài đm - Tỷ lệ ht - hệ số - Hoàn thành - Dở dang Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 26 53 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành 2.2.2 Các phương pháp tính giá thành theo trình Phương pháp tỷ lệ (Giới thiệu)  Áp dụng thích hợp trường hợp quy trình cơng nghệ sản xuất, kết sản xuất nhóm sản phẩm loại với chủng loại, phẩm cấp, quy cách khác  Đối tượng kế tốn tập hợp CPSX tồn quy trình cơng nghệ sản xuất nhóm sản phẩm, đối tượng tính giá thành quy cách sản phẩm nhóm 54 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành  Bước 1: Chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành Tiêu chuẩn phân bổ giá thành giá thành kế hoạch, giá thành định mức sản phẩm   Bước 2: Tính tổng tiêu chuẩn phân bổ (Tổng GT kế hoạch định mức) quy cách: Tổng giá thành định mức (KH) = SL thực tế (x) giá thành định mức đơn vị (KH)  27 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 27 55 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành Tỷ lệ giá thành (theo KM) = Tổng giá thành thực tế x 100% Tổng gt định mức (KH) Tổng giá thành thực = Tổng giá thành kế x tế quy cách hoạch định mức SP quy cách Tỷ lệ giá thành Lưu ý: Để tính tổng giá thành thực tế nhóm sản phẩm, vào chi phí tập hợp chi phí SX dở dang cuối kì Nếu chi phí SX dở dang cuối kì chưa biết phải xác định (Thơng thường theo phương pháp tính theo chi phí định mức kế hoạch) KHĨA ƠN THI KẾ TỐN VIÊN - KIỂM TỐN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2018 THƠNG TIN THÍCH HỢP & QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN VẤN ĐỀ 56 28 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 28 57 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn 3.1 Thơng tin thích hợp  Quá trình định nhà quản trị doanh nghiệp trình lựa chọn phương án tốt nhất, có lợi hiệu từ nhiều phương án khác  Các định nhà quản trị doanh nghiệp thường là:  Chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng đặc biệt (với giá giảm)? Ngừng hay tiếp tục sản xuất, kinh doanh mặt hàng (hoặc tiếp tục hoạt động phận đó) bị lỗ cá biệt Tự sản xuất mua chi tiết sản phẩm/bao bì đóng gói? 58 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Quyết định điều kiện lực sản xuất kinh doanh bị giới hạn  Có nên mở thêm điểm kinh doanh sản xuất thêm phẩm mới?  Nên bán bán thành phẩm hay tiếp tục sản xuất, chế biến thành phẩm bán? 29 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 29 59 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Trong phạm vi nội dung ôn thi KTV, sâu ôn tập loại tình huống:  Chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng đặc biệt ?  Ngừng hay tiếp tục sản xuất mặt hàng (hoặc tiếp tục hoạt động phận đó) ?;  Quyết định tự sản xuất hay thuê ngoài?  Quyết định điều kiện lực sản xuất kinh doanh bị giới hạn 60 Vấn đề Thông tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Thơng tin chi phí thu nhập thích hợp cho việc định thông tin phải đạt tiêu chuẩn bản: Thơng tin phải liên quan đến tương lai Thơng tin phải có khác biệt phương án xem xét lựa chọn  Những thông tin không đạt hai tiêu chuẩn không đạt hai tiêu chuẩn coi thông tin không thích hợp 30 Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 30 61 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Khi nhận diện thơng tin thích hợp cần phải vào tiêu chuẩn đánh giá thơng tin tình cụ thể  Tuy nhiên có số loại chi phí ln ln chi phí thích hợp chi phí khơng thích hợp cho tình Cụ thể như: Chi phí hội ln thơng tin thích hợp Chi phí chìm ln thơng tin khơng thích hợp 62 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Lưu ý: Để nhận biết thơng tin thích hợp cần nắm rõ khái niệm: 31 Chi phí hội Chi phí chìm Chi phí chênh lệch Chi phí cố định Chi phí biến đổi… Tài liệu hướng dẫn ơn thi KTV-2018 31 63 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Quá trình phân tích thơng tin thích hợp việc xem xét định chia thành bước: Bước 1: Tập hợp tất thông tin khoản thu nhập chi phí liên quan đến phương án xem xét Bước 2: Loại bỏ khoản chi phí chìm, khoản chi phí chi ra, tránh tất phương án xem xét lựa chọn Bước 3: Loại bỏ khoản thu nhập chi phí phương án xem xét Bước 4: Những khoản thu nhập chi phí lại thơng tin thích hợp cho q trình xem xét, lựa chọn phương án tối ưu 64 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn 3.2 Quyết định loại bỏ tiếp tục kinh doanh  Tình định  DN kinh doanh nhiều mặt hàng có nhiều phận; Kết kinh doanh không thuận lợi  Trong điều kiện doanh nghiệp đứng trước lựa chọn khác nhau: tiếp tục kinh doanh hay loại bỏ kinh doanh phận (mặt hàng) kinh doanh bị thua lỗ? 32 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 32 65 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Quy trình xử lý Xây dựng phương án: “Tiếp tục kinh doanh” “Ngừng kinh doanh” Tập hợp thơng tin chi phí, thu nhập liên quan đến định Lập bảng so sánh thơng tin chi phí thu nhập thích hợp để lựa chọn phương án Kết luận lựa chọn phương án 66 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  33 Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng đặc biệt  Đơn hàng đặt biệt: Ngoài kế hoạch, giá giảm  Kế toán quản trị cần phải quan tâm đến thông tin sau:  Khả năng, cơng suất máy móc thiết bị đáp ứng thêm nhu cầu đơn đặt hàng hay không  Xem xét so sánh với hoạt động sản xuất tiêu thụ bình thường công ty hàng năm Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 33 67 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Quy trình xử lý đơn hàng đặc thù Tập hợp thông tin thu nhập thích hợp Tập hợp thơng tin chi phí thích hợp   Chi phí vật tư  Chi phí nhân cơng  Chi phí thiết bị So sánh kết luận 68 Vấn đề Thông tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Quy trình xử lý đơn hàng làm thêm (tăng sản lượng ngồi kế hoạch) Tập hợp thơng tin thu nhập thích hợp Tập hợp thơng tin chi phí thích hợp  Chi phí vật tư bổ sung (biến phí NVL)  Chi phí nhân cơng (biến phí NCTT)  Chi phí thiết bị (Phát sinh thêm ) So 34 sánh kết luận Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 34 69 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Các định điều kiện SXKD bị giới hạn  Nếu có nhân tố giới hạn:  Xác định nhân tố giới hạn chủ chốt Xác định: lãi biến phí tính đơn vị nhân tố bị giới hạn chủ chốt = Lãi biến phí đơn vị sản phẩm /số lượng đơn vị nhân tố giới hạn chủ chốt tính sản phẩm Lấy tiêu “lãi biến phí tính đơn vị nhân tố giới hạn chủ chốt” làm tiêu chuẩn để xác định thứ tự ưu tiên sản xuất sản phẩm, sản phẩm có “lãi biến phí tính đơn vị nhân tố giới hạn chủ chốt” cao tiên sản xuất 70 Vấn đề Thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn  Trường hợp có nhiều nhân tố giới hạn  Xây dựng giải toán quy hoạch tuyến tính  Xây dựng hàm mục tiêu  Hệ ràng buộc  Giải toán  Xác định phương án sản xuât tối ưu 35 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV-2018 35 ... Đánh giá theo CPNVLTT Giai đoạn sau? Đánh giá theo KL tg đương - Tỷ lệ ht - hệ số NTP - Trong đm - Ngoài đm - Giai đoạn? -Hoàn thành - Dở dang 40 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành 2.3 Lập Báo... ý tính GT - Kết hợp PP đánh giá SPLD tính GT -Sản phẩm hỏng ngồi định mức PP Tuần tự (3) Lập Báo cáo SX PP B.quân (I) PP NT – XT (II) - Sản phẩm phụ 11 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV -2 018 11 23... hay NTXT Đánh giá theo KL tg đương - Trong đm - Ngoài đm - Tỷ lệ ht - hệ số - Hoàn thành - Dở dang Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV -2 018 26 53 Vấn đề Các phương pháp tính giá thành 2.2.2 Các phương
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE LÝ THUYẾT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2019, SLIDE LÝ THUYẾT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2019

Từ khóa liên quan