ĐÁP ÁN BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

32 49 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:24

Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 GỢI Ý TÌNH HUỐNG KTQT 2018 Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp phân bước * Yêu cầu 1: - Đánh giá sản phẩm dở dang phân xưởng 1: +374.000.000 x 500 = 110.000.000 1.200 + 500 + 90.000.000 = X (500 x 60%) = 18.000.000 1.200 + (500 x 60%) + CP VLTT = + CP NCTT + CP SXC = 0+ 105.000.000 x (500 x60%) 1.200 + (500 x 60%) = 21.000.000 Bảng tính giá thành nửa thành phẩm phân xưởng Sản lượng: 1.200 Khoản mục chi phí Cddk Ctk Cdck Z zđv Chi phí VLTT Chi phí NCTT - 374.000.000 110.000.000 264.000.000 90.000.000 18.000.000 72.000.000 220.000 60.000 Chi phí SXC Cộng - 105.000.000 21.000.000 84.000.000 569.000.000 149.000.000 420.000.000 70.000 350.000 - Đánh giá sản phẩm làm dở giai đoạn 2: +Chiphí VLTT = 264.000.000 x 400 800 + 400 x 400 = 88.000.000 +Chi phí NCTT = 72.000.000 800 + 400 + Chi phí SX chung 84.000.000 = X 400 800 + 400 + + 60.000.000 800 + (400 x 50%) x (400 x50%) = 36.000.000 72.000.000 x (400 x 50%) 800 + (400 x 50%) = 42.400.000 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 Bảng tính giá thành thành phẩm A Sản lượng : 800 Khoản mục chi phí Cdd k Chi phí VLTT Ctk Tổng Z Giai đoạn - Giai đoạn trước 264.000.000 - 88.000.000 176.000.000 220.000 Chi phí NCTT Chi phí SXC - 72.000.000 84.000.000 60.000.000 72.000.000 36.000.000 96.000.000 42.400.000 113.600.000 120.000 142.000 Cộng - 420.000.000 132.000.000 166.400.000 385.600.000 482.000 Cdck zđv * Yêu cầu 2: - Chi phí giai đoạn giá thành thành phẩm: 374.000.000 +Chi phí VLTT = x 800 = 176.000.000 800+400 + 500 +Chi phí NCTT = 90.000.000 x 800 = 48.000.000 800+ 400 + (500 x 60%) + Chi phí SXC 105.000.000 x 800 = 56.000.000 800+ 400 + (500 x 60%) = - Chi phí giai đoạn giá thành thành phẩm: +Chi phí NCTT = + Chi phí SXC = 60.000.000 x 800 = 48.000.000 800 + (400 x 50%) 72.000.000 800 + (400 x 50%) x 800 = 57.600.000 Bảng tính giá thành thành phẩm A Sản lượng: 800 Chi phí sản xuất giai đoạn ZTP Khoản mục chi phí Z PX1 PX2 Chi phí VLTT 176.000.000 176.000.000 Chi phí NCTT 48.000.000 48.000.000 96.000.000 Chi phí SXC 56.000.000 57.600.000 113.600.000 Cộng 280.000.000 105.600.000 385.600.000 z 220.000 120.000 142.000 482.000 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp phân bước trường hợp kết cấu SP không tương đương Yêu cầu – Tính giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp kết chuyển chi phí (Tự làm) Yêu cầu – Tính giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp kết chuyển chi phí song song Chi phí sản xuất phân xưởng giá thành thành phẩm CPNVLTT CPNCTT CPSX chung 374.000.000 400 x 2+ 200x2 + 500 = = = 90.000.000 x 1.200 + (500 x 60%) 105.000.000 x 1.200 + (500 x 60%) x (400 x 2) (400 x 2) (400 x 2) Cộng: = 176.000.000 = = 48.000.000 56.000.000 280.000.000 Chi phí sản xuất phân xưởng giá thành thành phẩm: 60.000.000 CPNCTT = x 400 = 48.000.000 400 + (200 x 50%) CPSX chung = 72.000.000 x 400 + (200 x 50%) 400 = 57.600.000 Bảng tính giá thành thành phẩm Sản lượng: 400 KMCP CPVLTT CPNCTT CPSX chung Cộng CPSX PX Ztp Z Phân xưởng Phân xưởng 176.000.000 - 176.000.000 48.000.000 48.000.000 96.000.000 56.000.000 57.600.000 113.600.000 280.000.000 105.600.000 385.600.000 z 440.000 240.000 284.000 964.000 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp phân bước trường hợp kết cấu SP không tương đương, có sản phẩm hỏng khơng sửa chữa u cầu Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước kết chuyển chi phí: (Đơn vị 1000đ) 1.1 Tính giá thành NTP giai đoạn Bước 1: Đánh giá SPDD giai đoạn  Chi phí NVLTT SPDD: 1.040.000 400 + 100 + 20  Chi phí Nhân cơng TT: CPNVLTT = x 72.000 x 400+ 100x40% + 20x50%  Chi phí sản xuất chung: CPNVLTT = CPNVLTT = 76.500 x 400+ 100x40% + 20x50% 100 = 200.000 40 = 6.400 40 = 6.800 Bước 2: Xác định chi phí SX sản phẩm hỏng khơng sửa chữa cần loại khỏi giá thành sản phẩm:  Chi phí NVLTT SPDD: 1.040.000 400 + 100 + 20  Chi phí Nhân cơng TT: CPNVLTT = x 72.000 x 400+ 100x40% + 20x50%  Chi phí sản xuất chung: CPNVLTT = CPNVLTT = 76.500 x 400+ 100x40% + 20x50% 20 = 40.000 10 = 1.600 10 = 1.700 Bước 3: Lập bảng tính giá thành giai đoạn Sản lượng: 400 NTP Khoản mục chi phí Chi phí VLTT Cddk - Ctk Cdck 1.040.000 200.000 C sp hỏng 40.000 Z 800.000 z 2.000 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 Chi phí NCTT - 72.000 6.400 1.600 64.000 160 Chi phí SXC - 76.500 6.800 1.700 68.000 170 43.300 932.000 2.330 Cộng 1.2 Tính giá thành sản phẩm giải đoạn Bước 1: Đánh giá sản phẩm dở dang  Chi phí NVL TT SP DD giai đoạn = 800.000/(160 + 34 +6) x 34 = 136.000  Chi phí NCTT SP DD (gồm chi phí gđ CP gđ phát sinh) = 64.000/(160+34+6) x 34 + 27.000/ (160 + 34 x 50% + 6x 50%) x 17 = 10.880 + 2.550 = 13.430  Chi phí SXC SPDD = 68.000/(160+34+6) x 34 + 73.800/(160 + 34 x 50% + 6x 50%) x 17 = 11.560 + 6.970 = 18.530 Bước : Xác định chi phí SX sản phẩm hỏng loại khỏi giá thành  Chi phí NVL TT SP hỏng: = (800.000)/(160 + 34 +6)x6= 24.000  Chi phí NCTT SP hỏng (Gồm chi phí gđ CP gđ phát sinh) = 64.000/(160+34+6) x + 27.000/(160 + 34 x 50% + 6x50%) x = 1.920 + 450 = 2.370  Chi phí SXC SP hỏng: = 68.000/(160+34+6) x + 73.800/(160 + 34 x 50% + 6x 50%) x = 2.040 + 1230 = 3.270 Bước 3: Bảng tính giá thành giai đoạn Sản lượng: 160 SP Khoản Chi phí Chi phí phát sinh Chi phí Chi phí mục chi phí dở dang đk G Đ1 dở dang ck sx SP hỏng GĐ2 Tổng giá Giá thành SX thành SX đơn vị NVLTT - 800.000 - 136.000 24.000 640.000 4.000 NCTT - 64.000 27.000 13.430 2.370 75.200 470 SXC - 68.000 73.800 18.530 3.270 120.000 750 29.640 835.200 5.220 Cộng Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 u cầu 2: Tính giá thành theo phương pháp song song Xử lý chi phí phân xưởng 1:  Tính chi phí PX giá thành SPHT o CP NVLTT = 1.040.000 /(160x2 + 34x2+6x2 + 100 + 20) x160 x2 = = 640.000 o CPNCTT= 72.000 /(160x2 + 34x2+6x2 + 100x40% + 20x50%) x160 x2 = =51.200 o CPSXC= 76.500 /(160x2 + 34x2+6x2 + 100x40% + 20x50%) x160 x2 =54.400 Xử lý chi phí phân xưởng (Phân bổ chi phí có nguồn gốc phát sinh PX cho khối lượng có liên quan  Chi phí PX2 giá thành o CP NVLTT = o CP NCTT = 27.000/(160 + 34x50% + 6x50%) x 160 = 24.000 o CP SXC = 73.800/(160 + 34x50% + 6x50%) x 160 = 65.600 o Chi phí PX SP hỏng Gđ CP NVL = 1.040.000 /(160x2 + 34x2+6x2 + 100 + 20) x x2 = = 24.000 CP NCTT = 72.000 /(160x2 + 34x2+6x2 + 100x40% + 20x50%) x x2 = 1920 CP SXC = 76.500 /(160x2 + 34x2+6x2 + 100x40% + 20x50%) x6 x2 = 2040 Chi phí PX SP hỏng Gđ2 o CP NVL = o CP NCTT = 27.000/(160 + 34x50% + 6x50%) x x50% = 450 o CP SXC = 73.800/(160 + 34x50% + 6x50%) x x 50% = 1230 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 Bảng tính giá thành sản phẩm Số lượng: 160 KMCP CPSX PXtrong Ztp Z zđv Phân xưởng Phân xưởng CPVLTT 640.000 - 640.000 4.000 CPNCTT 51.200 24.000 75.200 470 CPSX chung 54.400 65.600 120.000 750 835.200 5.220 Cộng Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành theo phương pháp phân bước; Sản phẩm dở dang đánh giá theo chi phí NVLTT (bình qn) u cầu 1: * Đánh giá sản phẩm dở dang phân xưởng 1: + 495.000.000 CPVLTT = x 500 5.000 + 500 = 45.000.000 Bảng tính giá thành nửa thành phẩm A Sản lượng: 5.000 Khoản mục chi phí Cđk C Cck Z CPVLTT 495.000.000 45.000.000 450.000.000 zđv 90.000 CPNCTT CPSXC 55.000.000 60.500.000 11.000 12.100 610.500.000 45.000.000 565.500.000 113.100 Cộng 55.000.000 60.500.000 - - * Đánh giá sản phẩm dở dang phân xưởng 2: Sản phẩm dở dang cuối kì phân xưởng đánh giá theo giá thành NTP phân xưởng chuyển sang Do sản phẩm dở dang đầu kì nên: CPVLTT = 90.000 x 500 = 45.000.000 CPNCTT = 11.000 x 500 = 5.500.000 CPSXC = 12.100 x 500 = 6.050.000 Cộng: 56.550.000 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 Chú ý: Nếu có sản phẩm dở dang đầu kì phải tính theo cơng thức CPNVLTT = (xxx + 450.000.000)/(500 + 4.500) x 500 CPNCTT = (xxx+55.000.000)/(500+4.500)x500 CPNCTT = (xxx+60.500.000)/(500+4.500)x500 Bảng tính giá thành thành phẩm A Sản lượng: 4.500 KMCP CPSX kỳ Dđk GĐ trước 450.000.000 CPVLTT GĐ - Dck Z 45.000.000 405.000.000 zđv 90.000 CPNCTT 55.000.000 22.500.000 5.500.000 72.000.000 16.000 CP SXC 60.500.000 24.750.000 6.050.000 79.200.000 17.600 565.500.000 47.250.000 56.550.000 556.200.000 123.600 Cộng - Yêu cầu 2: Tính giá thành theo phương pháp song song - Chi phí giai đoạn giá thành thành phẩm: Lưu ý: Vì SPDD giai đoạn tính theo chi phí NVL TT nên phân bổ chi phí NVL phải phân bổ cho SPDD phân xưởng 1, PX2 SP hồn thành Chi phí NCTT, SXC phân xưởng không phân bổ cho SPDD phân xưởng phân bổ cho SP hoàn thành SP DD phân xưởng + Chi phí VLTT = 495.000.000 4.500 + 500 + 500 x 4.500 = 405.000.000 + Chi phí NCTT = 55.000.000 x 4.500 = 49.500.000 4.500 + 500 + Chi phí SXC 60.500.000 x 4.500 = 54.450.000 4.500 + 500 = - Chi phí giai đoạn giá thành thành phẩm: toàn chi phí phát sinh giai đoạn SP dở dang giai đoạn tính phần chi phí giai đoạn chuyển sang Thực chất tính sau: + Chi phí NCTT = 22.500.000 + Chi phí SXC = 24.750.000 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 Bảng tính giá thành thành phẩm A Sản lượng: 4.500 Chi phí sản xuất giai đoạn ZTP Khoản mục chi phí Z PX1 PX2 Chi phí VLTT 405.000.000 - 405.000.000 Chi phí NCTT 49.500.000 22.500.000 72.000.000 Chi phí SXC 54.450.000 24.750.000 79.200.000 Cộng 508.950.000 47.250.000 556.200.000 z 90.000 16.000 17.600 123.600 Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, Báo cáo sản xuất – Cơ * Minh họa phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang + Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp (bình qn) + Chi phí NVL TT = 45.000+162.000 x 60 = 54.000 170 + 60 + Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp (NT- XT) + Chi phí NVL TT = 162.000 120 + 60 x 60 = 54.000 + Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương, Bình qn + Chi phí NVL TT = 45.000+162.000 x 60 = 54.000 170 + 60 + Chi phí NCTT = 4.000+17.000 170 + 60x50% x 30 = 3.150 + Chi phí SXC = 8.000+34.000 170 + 60x50% x 30 = 6.300 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 10 + Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương, NTXT + Chi phí NVL TT = + Chi phí NCTT = + Chi phí SXC = 162.000 120 + 60 x 60 = 54.000 17.000 x 30 = 3.000 50x40% +120 + 60x50% 34.000 50x40% 120 + 60x50% 10 x 30 = 6.000 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 18 CPNVL CTT 250.000 - 2.500.000 - 500.000 - 2.250.00 5.000 CP VLP TT 25.000 25.080 250.000 199.920 50.000 22.500 427.500 950 CPNCT T CPSXC 50.000 40.810 500.000 431.690 100.000 47.250 875.250 1.945 45.000 44.050 450.000 369.950 90.000 41.400 777.600 1.728 1.001.560 740.000 111.150 4.330.35 Cộng 370.000 109.940 3.700.000 9.623 Yêu cầu 2: Tính giá thành NTP PX1 giá thành TP theo PP kết chuyển chi phí (đánh giá SP dở theo NTXT) Đánh giá sp làm dở PX1 + Khoản mục Cphi NVLCTT = { 2.600.000) / (500-80) + 100)} x 100 = 500.000 + Khoản mực chi phí VLP TT = { 260.000 / (80x50% + 420 + 100x 60% )} x 100 x 60% = 30.000; + Khoản mục Cphi NCTT = {520.000 /(80x50% + 420 + 100x 60% )} x 100 x 60%= 60.000; + Khoản mục Cphi SXC = { 453.960 /(80x50% + 420 + 100x 60% )} x 100 x 60% = 52.380; Cộng chi phí dở dang PX1 = 642.380 Bảng tính giá thành nửa thành phẩm PX1 Sản lượng: 500 Khoản mục chi phí Cđk C Cck Z CPVLCTT 400.000 2.600.000 500.000 2.500.000 CP VLP TT 20.000 260.000 30.000 250.000 CPNCTT 40.000 520.000 60.000 500.000 CPSXC 50.040 453.960 52.380 451.620 Cộng 510.040 Đánh giá sp làm dở PX2 3.833.960 642.380 3.701.620 z 5.000 500 1.000 903,24 7.403,24 - Khoản mục Cphi NVLCTT = { 2.500.000) / (450 -50) + 100)} x 100 = 500.000 - Khoản mực chi phí VLP TT = {( 250.000) / (400+ 100)} x 100 + { 199.920) / (50 x 80% + 400 + 100 x 50%)} x 100 x 50% = 50.000 + 20.400 = 70.400 - Khoản mục Cphi NCTT = { 500.000 / (400 + 100)} x 100 + {( 431.690) / (490 )}x 100 x 50% = 100.000 + 44.050 = 144.050 - Khoản mục Cphi SXC = { 451.620) / (400 + 100)} x 100 +{( 369.950) / (490} x 100 x 50% = 90.324+ 37.750=128.074 Cộng chi phí dở dang PX1 = 842.524 18 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 19 Bảng tính giá thành thành phẩm PX2 Sản lượng: 450 Khoản mục chi phí Cđk GĐ trước GĐnày Ctk GĐ trước - 2.500.000 - CP VLP TT 250.000 25.000 25.080 250.000 CPNCTT 50.000 40.810 CPSXC 45.000 44.050 CPNVLCTT Cộng 370.000 GĐ Cck GĐ GĐ trước Z z 500.000 - 2.250.000 5.000 199.920 50.000 20.400 429.600 954,7 500.000 431.690 100.000 44.050 878.450 1952,1 451.620 369.950 90.324 37.750 782.546 1738,9 740.324 102.200 4.340.596 9645,7 109.940 3.701.620 1.001.560 Yêu cầu Lập báo cáo sx Theo Phương pháp bình quân Báo cáo sản xuất phân xưởng Chỉ tiêu Khối lượng tương đương, CP Tổng Khối lượng, Cp NVLCTT VLPTT NCTT SXC A.Kê khối lượng khối lượng tương đương - Khối lượng hoàn thành (1) 500 500 500 - Khối lượng dở dang cuối kỳ (2) 100 100 60 Cộng (3) 600 560 B.Tổng hợp chi phí xác định chi phí đơn vị - Chi phí dở dang đầu kỳ 510.040 400.000 20.000 - Chi phí phát sinh kỳ 3.833.960 2.600.000 260.000 Cộng chi phí (4) 4.344.000 3.000.000 280.000 - Chi phí đơn vị : (5) = (4): (3) 7.400 5000 500 500 60 560 500 60 560 40.000 520.000 560.000 1.000 50.040 453.960 504.000 900 20.000 260.000 280.000 40.000 520.000 560.000 50.040 453.960 504.000 30.000 60.000 54.000 500.000 450.000 560.000 504.000 C Cân đối chi phí - Nguồn chi phí (đầu vào) + Chi phí dở dang đầu kỳ 510.040 400.000 + Chi phí phát sinh kỳ 3.833.960 2.600.000 Cộng 4.344.000 3.000.000 - Phân bổ chi phí (đầu ra) + Chi phí dở dang cuối kỳ [(5) x (2)] 644.000 500.000 + Giá thành khối lượng sản phẩm hoàn 3.700.000 2.500.000 thành [(5) x (1)] Cộng 4.344.000 3.000.000 19 250.000 280.000 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 20 Báo cáo sản xuất phân xưởng Khối lượng tương đương, CP NTP VLPTT NCTT SXC PX1c/s Tổng Khối lượng, Cp Chỉ tiêu A.Kê khối lượng khối lượng tương đương - Khối lượng hoàn thành (1) 450 100 450 - Khối lượng dở dang cuối kỳ (2) 100 Cộng (3) B.Tổng hợp chi phí xác định chi phí đơn vị - Chi phí dở dang đầu kỳ - Chi phí phát sinh kỳ Cộng chi phí (4) - Chi phí đơn vị : (5) = (4): (3) C Cân đối chi phí - Nguồn chi phí (đầu vào) + Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh kỳ Cộng - Phân bổ chi phí (đầu ra) + Chi phí dở dang cuối kỳ [(5) x (2)] + Giá thành khối lượng sản phẩm hoàn thành [(5) x (1)] Cộng 550 450 50 500 450 450 50 50 500 500 479.940 370.000 4.701.560 3.700.000 5.181.500 4.070.000 9.623 7.400 25.080 199.920 40.810 431.690 44.050 369.950 225.000 450 472.500 945 414.000 828 479.940 370.000 4.701.560 3.700.000 5.181.500 4.070.000 25.080 199.920 40.810 431.690 44.050 369.950 225.000 472.500 414.000 22.500 47.250 41.400 425.250 372.600 472.500 414.000 851.150 740.000 4.330.350 3.330.000 5.181.500 4.070.000 202.500 225.000 Báo cáo sản xuất theo phương pháp nhập trước xuất trước PX1 Qbht = 500 -80= 420 Chỉ tiêu Khối lượng tương đương, CP Tổng khối lượng,cp NVLCTT VLP NCTT SXC 80 - 40 40 40 420 420 420 420 100 100 60 60 60 520 520 520 520 A.Khối lượng khối lượng tương đương - Khối lượng dở dang đầu kỳ, HT (1) - Khối lượng bắt đầu sản xuất hoàn thành kỳ (2) - Khối lượng dở dang cuối kỳ (3) Cộng (4) 20 420 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 21 B.Tổng hợp chi phí xác định chi phí đơn vị - Chi phí phát sinh kỳ (5) - Chi phí đơn vị (6) = (5) : (4) 3.833.960 2.600.000 260.000 520.000 453.960 7.373 5.000 500 1.000 873 510.040 400.000 20.000 40.000 50.040 3.833.960 2.600.000 260.000 520.000 453.960 4.344.000 3.000.000 280.000 560.000 504.000 80.000 84.960 40.000 50.040 40.000 34.920 60.000 52.380 420.000 366.660 560.000 504.000 C.Cân đối chi phí * Nguồn chi phí đầu vào + Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh kỳ Cộng * Phân bổ chi phí (đầu ra) -Tính cho khối lượng sản phẩm dở đầu kỳ đến 604.960 400.000 + Kỳ trước 510.040 400.000 + Kỳ 94.920 - - Chi phí dở dang cuối kỳ 642.380 500.000 cuối kì hồn thành: 40.000 20.000 20.000 - Giá thành sản phẩm bắt đầu sản xuất hoàn thành kỳ Cộng 3.096.660 2.100.000 4.344.000 3.000.000 30.000 210.000 280.000 Báo cáo sản xuất theo phương pháp nhập trước xuất trước PX2 Qbht = 450 -50= 400 Chỉ tiêu Tổng khối lượng,cp Khối lượng tương đương, CP NTP VLP PX1c/s NCTT SXC 40 40 400 400 A.Khối lượng khối lượng tương đương - Khối lượng dở dang đầu kỳ, HT (1) - Khối lượng bắt đầu sản xuất hoàn thành kỳ (2) - Khối lượng dở dang cuối kỳ (3) 50 - 400 400 100 100 50 50 50 500 490 490 490 431.690 369.950 881 755 Cộng (4) 40 400 B.Tổng hợp chi phí xác định chi phí đơn vị - Chi phí phát sinh kỳ (5) 3.833.960 3.701.620 199.920 - Chi phí đơn vị (6) = (5) : (4) 9.447,24 21 7.403,24 408 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 22 C.Cân đối chi phí * Nguồn chi phí đầu vào + Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh kỳ Cộng 25.080 40.810 44.050 4.703.180 3.701.620 199.920 431.690 369.950 5.183.120 4.071.620 225.000 472.500 414.000 76.050 74.250 40.810 44.050 35.240 30.200 44.050 37.750 352.400 302.000 472.500 414.000 479.940 370.000 * Phân bổ chi phí (đầu ra) -Tính cho khối lượng sản phẩm dở đầu kỳ đến 561.700 370.000 + Kỳ trước 479.940 370.000 + Kỳ 81.760 - - Chi phí dở dang cuối kỳ 842.524 740.324 cuối kì hồn thành: 41.400 25.080 16.320 - Giá thành sản phẩm bắt đầu sản xuất hoàn thành kỳ Cộng 3.778.896 2.961.296 20.400 163.200 5.183.120 4.071.620 225.000 Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, phương pháp hệ số chưa biết chi phí sản xuất dở dang cuối kì? Đánh giá theo CP NVLTT) Đề thi năm 2008 (Đơn vị: 1.000đ)  Xác định chi phí SX kết chuyển tính giá thành SX o Chi phí NVLCTT = (12.000 + 5% x 12.000) x 16.5 + 4.000 = 211.900 o Chi phí NCTT: 71.400 o Chi phí SXC: 25.140  Quy đổi SP HT SPDD SP tiêu chuẩn - Tổng SP hoàn thành quy đổi SP tiêu chuẩn = 600 x1.0 + 800 x 1.2 = 1560 SPHT TC - Tổng SPDD quy đổi SPTC = 300 x1 + 200 x 1.2 = 540 SPTC dở dang  Tính Chi phí SX SPDD cuối kì nhóm SP Chi phí SX dở dang cuối kì = (0+211.900)/(1560 + 540) x 540 = 54.490  Tính giá thành nhóm SP 22 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 23 Bảng tính giá thành nhóm SP giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn KL: 1560 SPTC CPSXDD CPSX PS CPSXDD Tổng giá Giá thành đơn Đk Trg kì cuối kì thành vị SP TC NVLTT - 211.900 54.490 157.410 100,904 NCTT - 71.400 - 71.400 45,760 SXC - 25.140 - 25.140 16,110 KMCP Cộng Bảng tính giá thành Sản phẩm A: KL: 600 SP A Giá thành đơn vị Hệ số giá Giá thành đơn SPTC thành A vị A NVLTT 100,904 100,904 60.542,4 NCTT 45,760 45,760 27.456,0 SXC 16,110 16,110 9.666,0 KMCP Tổng giá thành Cộng Tính giá thành Sản phẩm B: KL: 800 SP A Tổng giá thành Tổng giá thành Tổng giá Giá thành đơn nhóm SP A thành B vị B NVLTT 157.410 60.542,4 96.867,6 121,085 NCTT 71.400 27.456,0 43.944,0 59,930 SXC 25.140 9.666,0 15.474,0 19,340 KMCP Cộng Ví dụ 10 Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, phương pháp hệ số chưa biết chi phí sản xuất dở dang cuối kì, có sản phẩm hỏng ngoai định mức ? 23 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao 24 Kì thi năm 2018 Bước  Quy đổi kết sản xuất sản phẩm tiêu chuẩn + Tổng sản phẩm hoàn thành quy đổi sản phẩm tiêu chuẩn = 580 x + 600 x 1.2 = 1.300 + Tổng sản phẩm dở dang quy đổi sản phẩm tiêu chuẩn dở dang = 200 x + 100 x 1.2 = 320 + Tổng sản phẩm hỏng = x + 10 x 1,2 = 20  Xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kì = 1.968.000/(1.300+ 320 + 20) x 320 =384.000  Xác định chi phí sản xuất SP hỏng loại trừ khỏi giá thành 1.968.000/(1.300+ 320 + 20) x 20 = 24.000 Bước 2: Tính tổng giá thành nhóm sản phẩm giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn Bảng tính giá thành Sản lượng: 1.300 sản phẩm tiêu chuẩn Chi phí Khoản Chi phí Chi phí Chi phí Tổng giá Giá thành sản mục chi SX DD SX PS SX DD thành đơn vị Sp phẩm phí đk kì cuối kì nhóm SP tiêu chuẩn hỏng CP 1.968.000 384.000 24.000 1.560.000 1.200 VLTT CP 208.000 208.000 160 NCTT CPSXC 156.000 156.000 120 Cộng 2.332.000 384.000 24.000 1.924.000 1.480 Bước – Tính giá thành loại SP  Tính giá thành giá thành đơn vị sản phẩm A: Số lượng: 580 sản phẩm A nhập kho Khoản mục Giá thành đơn vị Hệ số giá Giá thành chi phí Sp tiêu chuẩn thành đơn vị SP A CP VLTT 1.200 1.200 CP NCTT 160 160 CPSXC 120 120 Cộng 1.480 1.480 24 Tổng giá thành SP A 696.000 92.800 69.600 858.400 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 25 Tính giá thành giá thành đơn vị sản phẩm B: Số lượng: 600 sản phẩm B nhập kho Khoản mục Giá thành đơn vị Hệ số giá Giá thành đơn Tổng giá thành SP B chi phí Sp tiêu chuẩn thành vị SP B CP VLTT 1.200 1,2 1440 864.000 CP NCTT 160 1,2 192 115.200 CPSXC 120 1,2 144 86.400 Cộng 1.480 1.776 1.065.600 Ví dụ 11 Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, phương pháp hệ số chưa biết chi phí sản xuất dở dang cuối kì, có sản phẩm hỏng ngồi định mức? Gợi ý: - Quy đổi sản phẩm hoàn thành sản phẩm tiêu chuẩn - Quy đổi sản phẩm dở dang sản phẩm tiêu chuẩn - Đánh giá sản phẩm dở dang - Tính giá thành nhóm sản phẩm (Chưa trừ sản phẩm hỏng) - Tính giá thành SPA, SPB (Có trừ sản phẩm hỏng Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm hỏng giá thành sản xuất đơn vị) * Quy đổi SP HT SPDD SP tiêu chuẩn - Tổng SP hoàn thành quy đổi SP tiêu chuẩn = 580 x + 600 x 1.2 = 1.300 SPHT TC - Tổng SPDD quy đổi SPTC = 200 x1 + 100 x 1.2 = 320 SPTC dở dang - Tổng sản phẩm hỏng = x + 10 x 1,2 = 20 * Xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kì = 1.968.000/(1.300+ 320 + 20) x 320 =384.000 * Xác định chi phí sản xuất SP hỏng loại trừ khỏi giá thành 1.968.000/(1.300+ 320 + 20) x 20 = 24.000 Bước 2: Tính tổng giá thành nhóm sản phẩm giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn Bảng tính giá thành Sản lượng: 1.300 sản phẩm tiêu chuẩn Khoản Chi phí Chi phí Chi phí Chi phí Tổng giá Giá thành mục chi SX DD SX PS SX DD sản phẩm thành nhóm đơn vị Sp phí đk kì cuối kì hỏng SP tiêu chuẩn CP VLTT 1.968.000 384.000 24.000 1.560.000 1.200 CP NCTT 208.000 208.000 160 CPSXC 156.000 156.000 120 25 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Cộng - 2.332.000 Kì thi năm 2018 26 384.000 24.000 1.924.000 1.480 Bước – Tính giá thành loại SP  Tính giá thành giá thành đơn vị sản phẩm A: Số lượng: 570 sản phẩm A nhập kho, Khoản mục chi phí Giá thành đơn vị Sp tiêu chuẩn Hệ số giá thành CP VLTT CP NCTT CPSXC 1.200 160 120 1 Cộng 1.480 1.200 160 120 684.000 91.200 68.400 Giá thành sp hỏng (10sp) 12.000 1.600 1.200 1.480 843.600 14.800 Giá thành Giá thành đơn vị SP A SP A Tính giá thành giá thành đơn vị sản phẩm B: Số lượng: 600 sản phẩm B Khoản mục chi Giá thành đơn vị Hệ số giá phí Sp tiêu chuẩn thành CP VLTT 1.200 1,2 CP NCTT 160 1,2 CPSXC 120 1,2 Cộng 1.480 Giá thành đơn vị Giá thành SP SP A A 1.440 864.000 192 115.200 144 86.400 1.480 1.065.600 Ví dụ 12 Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, phương pháp hệ số, sản phẩm dở dang cuối kì đánh giá theo phương pháp sản lượng hồn thành tương đương(bình quân) ? Bước  Quy đổi kết sản xuất sản phẩm tiêu chuẩn + Tổng sản phẩm hoàn thành quy đổi sản phẩm tiêu chuẩn = 90 x + 75 x 0.8 = 150 + Tổng sản phẩm dở dang quy đổi để phân bổ chi phí NVL = 10 x + 15 x 0,8 = 22 + Tổng sản phẩm dở dang quy đổi để phân bổ chi phí NCTT, SXC (hoàn thành tương đương) = 10 x 1x 40% + 15 x 0.8x 50% = 10 26 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 27  Đánh giá SPDD cuối kì  Chi phí NVLTT = (10.000+ 127.600)/(150+ 22) x 22 = 17.600  Chi phí NCTT = (2.000+ 17.200)/(150+ 10) x 10 = 1.200  Chi phí SXC = (3.000+ 22.600)/(150+ 10) x 10 = 1.600 Các bước tính lập bảng tương tự ví dụ 10 Bước 2: Tính tổng giá thành nhóm sản phẩm giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn Bảng tính giá thành Sản lượng: 150 sản phẩm tiêu chuẩn Khoản Chi phí Giá thành Chi phí SX Chi phí SX Tổng giá thành mục chi SX PS đơn vị Sp DD đk DD cuối kì nhóm SP phí kì tiêu chuẩn 127.600 CP VLTT 10.000 17.600 120.000 800 CP NCTT 2.000 17.200 1.200 18.000 120 CPSXC 3.000 22.600 1.600 24.000 160 Cộng 15.000 20.400 162.000 1080 167.400 Bước – Tính giá thành loại SP  Tính giá thành giá thành đơn vị sản phẩm A: Số lượng: 90 sản phẩm A nhập kho, Khoản mục Giá thành đơn vị Hệ số giá Giá thành đơn chi phí Sp tiêu chuẩn thành vị SP A CP VLTT 800 800 CP NCTT 120 120 CPSXC 160 160 Cộng 1080 x Tính giá thành giá thành đơn vị sản phẩm B: Số lượng: 75 sản phẩm B Khoản mục chi Giá thành đơn vị Hệ số giá phí Sp tiêu chuẩn thành CP VLTT 800 0.8 CP NCTT 120 0.8 CPSXC 160 0.8 Cộng 1080 X 27 1080 Tổng giá thành SP A 72.000 10.800 14.400 97.200 Giá thành đơn vị Tổng giá SP A thành SP A 640 48.000 96 7.200 128 9.600 64.800 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 28 Ví dụ 13 Chủ đề: Thơng tin thích hợp - Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh Dựa vào thông tin trên, ta thấy thơng tin sau khơng thích hợp bị loại bỏ không cần xét đến như: - Khấu hao thiết bị giao hàng - Khấu hao thiết bị bán hàng - Chi phí quảng cáo chung Chi phí điện nước chi phí chung khác thuộc chi phí quản lý - Khấu hao TSCĐ quản lý - Chi phí quản lý cửa hàng Với thơng tin có, kế toán quản trị thu thập xử lý thơng tin thích hợp cho việc định tiếp tục kinh doanh hay ngừng kinh doanh cửa hàng số sau: Tiếp tục kinh doanh Ngừng kinh doanh Chênh lệch 50.000 40.000 10.000 2- Giá vốn hàng bán (30.000) (23.000) (7.000) 3- Chi phí bán hàng - Lương nhân viên bán hàng - Bồi thường nhân viên bán hàng (4.450) (3.600) (850) (2100) (1600) (500) - (50) 50 - Quảng cáo cửa hàng - Tiền thuê cửa hàng - Chi phí điện, nước - Lương nhân viên giao hàng (350) (300) (50) (1200) (1000) (200) (400) (300) (100) (400) (350) (50) (3.000) (2.850) (150) (2400) (2350) (50) (600) (500) (100) x x 2000 Chỉ tiêu 1- Doanh thu 4- Chi phí QLDN - Lương quản lý doanh nghiệp - Chi phí bảo hiểm hàng hóa 5- Chênh lệch lợi nhuận Kết luận: - Phương án tiếp tục trì cửa hàng số cho mức lợi nhuận chung doanh nghiệp cao PA ngừng kinh doanh 2.000 Xét khía cạnh tài chính, ngắn hạn doanh nghiệp nên tiếp tục trì cửa hàng số - Về yếu tố khác cần phân tích thêm khơng vào thơng tin đinh lượng 28 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 29 Ví dụ 14 Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng kế hoạch, trường hợp doanh nghiệp tổ chức sản xuất hàng loạt (Đề thi năm 2008) + Do đơn đặt hàng nằm lực sản xuất DN, phí cố định khơng tăng, thơng tin chi phí cố định thơng tin khơng thích hợp + Các thơng tin thích hợp bao gồm: Chi phí biến đổi, giá bán đơn vị sản phẩm + Chi phí sxkd tăng thêm DN SX tiêu thụ thêm sản phẩm kế hoạch - Chi phí NVLTT: 2.500 - Chi phí NCTT : 3.000 Chi phí SXC biến đổi: 500 Chi phí bán hàng QLDN biến đổi: 1.500 - Tổng cộng chi phí phát sinh thêm cho sx tiêu thụ thêm SP: 7.500 + Lợi nhuận tăng thêm DN SX tiêu thụ thêm Sp = 12.000 – 7.500 = 4.500 + Mức lợi nhuận tăng thêm DN chấp nhận đơn hàng: = 4.500 x 2000 = 9.000.000  Hoặc lập Bảng phân tích sau: Bảng phân tích thơng tin thích hợp (Đơn vị: 1.000đ) Chỉ tiêu Nhận Không nhận Chênh lệch đơn hàng đơn hàng 144.000 120.000 24.000 I Doanh thu bán hàng II Chi phí thích hợp Chi phí NVLTT 25.000 20.000 5.000 Chi phí NCTT 30.000 24.000 6.000 Chi phí SXC biến đổi 5.000 4.000 1.000 Chi phí BH, QLDN biến đổi 15.000 12.000 3.000 X x 9.000 Chênh lệch lợi nhuận Tình 15: Chủ đề: Thơng tin thích hợp Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng đặc biệt – Trường hợp đơn hàng đơn Bảng phân tích thơng tin thích hợp Quyết định “Chấp nhận hay từ chối đơn hàng” Đơn vị 1000đ 29 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 30 Chỉ tiêu Số tiền Doanh thu 330.000 Chi phí thích hợp STT Tính tốn Chi phí NVL 159.000 Vật liệu A 60.000 1.000 x 60 Vật liệu B 50.000 1.000 x 50 Vật liệu C 33.000 700 x 30 +300x40 Vật liệu D 16.000 200 x 80 Chi phí thiết bị 54.500 Thuê 9.500 Thiết bị đơn vị 20.000 TB chờ lý 15.000 Chi phí vận hành 10.000 Chi phí nhân cơng 63.000 Lao động phổ thơng 56.000 Giám sát th ngồi 7.000 Cộng chi phí thích hợp 276.500 Lợi nhuận tăng thêm 53.500 20 x 2.800 Kết luận: Xét khía cạnh tài chính, doanh nghiệp nhận đơn hàng làm tổng lợi nhuận tăng thêm 53.500 Ví dụ 16: Chủ đề: Quyết định cấu sản phẩm sản xuất – trường hợp bị giới hạn nhân tố giới hạn chủ chốt ( trang 326,327) + Xác định nhân tố giới hạn chủ yếu: Nếu doanh nghiệp sản xuất theo nhu cầu thị trường thí số máy cần huy động là: 1000 x + 500 x + 800 x = 5.600 Tuy nhiên, doanh nghiệp huy động tối đa 5.000 Vì vậy, máy nhân tố giới hạn chủ chốt Nhân tố khối lượng tiêu thụ nhân tố giới hạn chủ chốt phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác + Để phân bổ máy, lập bảng phân tích sau: STT Chỉ tiêu Sản phẩm A Sản phẩm B Sản phẩm C Đơn giá bán sản phẩm 100 150 200 Biến phí đơn vị 40 50 50 30 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 31 Lãi biến phí đơn vị 60 100 150 Số máy cho sp Lãi biến phí/giờ máy 30 25 75 Thứ tự ưu tiên SX Phân bổ máy 2.000 1.400 1.600 Số lượng sản phẩm 1.000 350 800 Kết luận: Cơ cấu sản xuất kinh doanh tối ưu là: 1.000 SPA, 350 SPB 800 SPC Theo đề xuất phòng kinh doanh: Cơ cấu sản xuất: 800 SP C; 500 SPB; 700 SPA + Tổng lãi biến phí theo cấu tính yêu cầu 1: = 1.000 x 60+ 350 x 100 + 800 x 150 = 215.000 + Tổng lãi biến phí theo cấu phòng kinh doanh đề xuất = 700 x 60 + 500 x 100 + 800 x 150 = 212.000 + Do chi phí cố định khơng bị tác động cấu nên chênh lệch tổng lãi biến phí chênh lệch lợi nhuận Mức chênh lệch: 3.000 Tình 17 Chủ đề: Thơng tin thích hợp - Quyết định tự sản xuất hay mua Câu (2,0 điểm) – Đề thi năm 2008  Tập hợp thông tin thích hợp cho phương án Số lượng 20.000 linh kiện R3 Chỉ tiêu Phương án SX Phương án mua ngồi So sánh Chi phí NVLTT 96.000.000 - 96.000.000 Chi phí NCTT 140.000.000 - 140.000.000 Chi phí SXC biến đổi 64.000.000 - 64.000.000 Chi phí SXC cố định 200.000.000 120.000.000 80.000.000 Chi phí mua ngồi - 470.000.000 (470.000.000) Tiền cho thuê NX 150.000.000 Tổng hợp X 150.000.000 x 60.000.000 Kết luận: Xét mặt tài chính, doanh nghiệp nên mua ngồi theo bảng phân tích thơng tin thích hợp nêu trên, phương án tự sản xuất có chi phí cao phương án mua 60 triệu đồng 31 Ví dụ Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 32 Tình 18 Chủ đề: Thơng tin thích hợp - Quyết định đk lực bị giới hạn nhân tố nhiều nhân tố (phải dùng phương pháp đồ thị tuyến tính) (đề thi 2016) Trường hợp có nhân tố bị giới hạn thường xảy tình lựa chọn sx mặt hàng nhiều mặt hàng khác để tối đa hóa lợi nhuận Giải tương tự tình Gọi x số lượng X cần sx để tối đa hóa lợi nhuận Gọi y số lượng sp Y cần sx để tối đa hóa lợi nhuận Chúng ta cần tìm x y để hàm số mục tiêu tổng lãi biến phí F = 20 x + 30 y max Ta có phương trình biểu diễn tổng đơn vị nhân tố giới hạn Về nhân tố giới hạn công x/3 + y/3
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, ĐÁP ÁN BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Từ khóa liên quan