BÀI TẬP TỔNG ÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2018

13 83 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:24

Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA KẾ TỐN QUẢN TRỊ NĂM 2018 Ví dụ 1: Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp phân bước – Doanh nghiệp X sản xuất sản phẩm A trải qua phân xưởng chế biến liên tục: Phân xưởng phân xưởng Trích số tài liệu tháng 3/N: - Chi phí sản xuất sản phẩm phát sinh kỳ: (Đơn vị tính: đồng) Chi phí VLTT Chi phí NCTT Chi phí sản xuất chung Phân xưởng 374.000.000 90.000.000 105.000.000 Phân xưởng - 60.000.000 72.000.000 Kết sản xuất tháng: - Phân xưởng sản xuất hoàn thành 1.200 nửa thành phẩm A chuyển hết cho phân xưởng tiếp tục chế biến, lại 500 sản phẩm làm dở mức độ chế biến hoàn thành 60% - Phân xưởng nhận 1.200 NTP phân xưởng chuyển sang tiếp tục chế biến hồn thành nhập kho 800 thành phẩm,còn 400 sản phẩm chế dở dang mức độ hoàn thành 50% Yêu cầu: 1.Tính giá thành theo phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm 2.Tính giá thành theo phương pháp tính giá thành phân bước khơng tính giá thành nửa thành phẩm Biết rằng: - Hai phân xưởng khơng có sản phẩm dở dang đầu kì - Chi phí NVL phát sinh lần từ đầu quy trình cơng nghệ; Các chi phí khác phát sinh theo mức độ chế biến Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, kết cấu sản phẩm giai đoạn không tương đương Doanh nghiệp X sản xuất sản phẩm A trải qua phân xưởng chế biến liên tục: Phân xưởng phân xưởng Trích số tài liệu tháng 3/N: Chi phí sản xuất sản phẩm phát sinh kỳ: (đơn vị tính: đồng) Chi phí VLTT Chi phí NCTT Chi phí sản xuất chung Phân xưởng 374.000.000 90.000.000 105.000.000 Phân xưởng - 60.000.000 72.000.000 Kế toán Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 - Kết sản xuất tháng: Phân xưởng sản xuất hoàn thành 1.200 nửa thành phẩm A chuyển hết cho phân xưởng tiếp tục chế biến, lại 500 sản phẩm làm dở mức độ chế biến hoàn thành 60% - Phân xưởng nhận 1200 nửa thành phẩm phân xưởng tiếp tục chế biến hoàn thành 400 thành phẩm nhập kho, 200 sản phẩm dở mức độ chế biến hồn thành 50% u cầu: Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kết chuyển Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kết chuyển song song Biết rằng: - Hai phân xưởng khơng có sản phẩm dở dang đầu kì - Chi phí NVL phát sinh lần từ đầu quy trình cơng nghệ; Các chi phí khác phát sinh theo mức độ chế biến Hai NTP PX1 chuyển sang chế biến SP PX2 Ví dụ 3: Chủ đề: Phương pháp phân bước trường hợp kết cấu SP không tương đương, có sản phẩm hỏng khơng sửa chữa được, Đề thi năm 2008 Doanh nghiệp X có phân xưởng sản xuất sản phẩm A theo qui trình cơng nghệ chế biến liên tục Chi phí sản xuất tháng tập hợp sau: ĐV: 1.000đ): PX1 PX2 1.040.000 - Chi phí nhân cơng trực tiếp 72.000 27.000 Chi phí sản xuất chung 76.500 73.800 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kết tháng phân xưởng số sản xuất 400 nửa thành phẩm chuyển cho phân xưởng lại 100 sản phẩm dở mức độ hồn thành 40% có 20 sản phẩm hỏng khơng sửa chữa mức độ hồn thành 50% Phân xưởng số nhận 400 nửa thành phẩm phân xưởng số chuyển sang tiếp tục chế biến hồn thành nhập kho 160 thành phẩm lại 34 thành phẩm dở mức độ hoàn thành 50% sản phẩm hỏng không sửa chữa mức độ hồn thành 50% u cầu Tính giá thành giá thành đơn vị nửa thành phẩm theo phương pháp phân bước kết chuyển theo khoản mục Tính giá thành thành phẩm theo phương pháp kết chuyển chi phí song song Tính chi phí sản xuất sản hỏng phân xưởng sản xuất? Tài liệu bổ sung: - Chi phí nguyên liệu bỏ vào sản xuất lần từ đầu quy trình cơng nghệ - Sản phẩm dở đầu kỳ phân xưởng khơng có Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 - Cử nửa thành phẩm phân xưởng chuyển sang phân xưởng sản xuất thành phẩm - Chi phí SXSP hỏng khơng tính vào giá thành, tính vào giá vốn hàng bán Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành theo phương pháp phân bước; Sản phẩm dở dang đánh giá theo chi phí NVLTT Doanh nghiệp HH sản xuất sản phẩm A trải qua phân xưởng chế biến liên tục: phân xưởng phân xưởng Trích số tài liệu tháng 3/N: - Khơng có sản phẩm sản xuất dở dang đầu kỳ khơng có thành phẩm tồn kho đầu kỳ - Chi phí sản xuất sản phẩm phát sinh kỳ: (đơn vị tính: đồng) Chi phí VLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC Phân xưởng 495.000.000 55.000.000 60.500.000 Phân xưởng - 22.500.000 24.750.000 - Kết sản xuất tháng: Phân xưởng sản xuất hoàn thành 5.000 nửa thành phẩm A chuyển hết cho phân xưởng tiếp tục chế biến, lại 500 sản phẩm làm dở Phân xưởng nhận 5.000 nửa thành phẩm phân xưởng chuyển sang tiếp tục chế biến hồn thành nhập kho 4.500 thành phẩm A, 500 sản phẩm chế dở Yêu cầu: 1) Tính giá thành nửa thành phẩm thành phẩm theo phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm 2) Tính giá thành thành phẩm theo phương pháp tính giá thành phân bước khơng tính giá thành nửa thành phẩm Biết rằng: Chi phí NVL bỏ vào lần từ đầu quy trình cơng nghệ, chi phí khác phát sinh Sản phẩm dở dang đánh giá theo CP NVL TT theo giá thành NTP giai đoạn trước chuyển sang Ví dụ Chủ đề: Tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất sản phẩm trường hợp có sản phẩm hỏng Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A qua phân xưởng (PX) chế biến liên tục, tháng có tài liệu sau (Đơn vị tính: 1.000 đồng): o Vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm PX : 860.000 o Vât liệu phụ dùng cho sản xuất sản phẩm PX 1: 516.000; PX2: 399.000 o Chi phí nhân công trực tiếp PX1: 387.000; PX 2: 513.000 Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 o Chi phí sản xuất chung tập hợp tháng PX 1: 464.400; PX 2: 342.000 o Kết sản xuất tháng: o PX 1: Sản xuất hoàn thành 400 nửa thành phẩm chuyển hết cho PX tiếp tục chế biến, lại 50 sản phẩm dở dang mức độ chế biến hoàn thành 60% o PX 2: Nhận 400 nửa thành phẩm PX tiếp tục chế biến, hoàn thành 360 sản phẩm ( Trong nhập kho 340 thành phẩm 20 sản phẩm phát hỏng khơng sửa chữa được); lại 40 sản phẩm dở dang mức độ chế biến hoàn thành 50% o Cuối tháng xác định số vật liệu PX dùng chưa hết 50.000, khơng nhập lại kho để tiếp tục sử dụng kì sau Yêu cầu: Tính giá thành thành phẩm A theo phương pháp phân bước khơng tính giá thành nửa thành phẩm? Tính giá trị sản phẩm hỏng theo chi phí thực tế ? Tài liệu bổ sung: - Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên - Vật liệu bỏ vào lần từ đầu quy trình sản xuất - Giá trị sản phẩm hỏng tính vào giá vốn hàng bán - Sản phẩm dở dang đầu kỳ hai PX khơng có Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, Báo cáo sản xuất – Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm B, tháng 6/N có tài liệu: Khoản mục chi phí Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất kỳ - Chi phí VLTT 45.000 162.000 - Chi phí NCTT 4.000 17.000 - Chi phí SXC 8.000 34.000 57.000 213.000 Cộng - Khối lượng sản phẩm dở dang cuối tháng 5/N 50 sản phẩm, mức độ chế biến hoàn thành 60% - Trong tháng sản xuất hoàn thành nhập kho 170 sản phẩm, 60 sản phẩm làm dở mức độ chế biến hoàn thành 50% - Vật liệu trực tiếp bỏ vào lần từ đầu quy trình cơng nghệ u cầu: Tính giá thành sản xuất theo phương pháp bình quân NT-XT? Lập báo cáo sản xuất theo phương pháp bình quân NT – XT Kế toán Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, Báo cáo sản xuất, có sản phẩm hỏng Tại phân xưởng SX số doanh nghiệp A, tháng 12/N có tài liệu sau: - Số lượng sản phẩm dở dang đầu kì 50 sản phẩm Tỷ lệ hồn thành xét theo chi phí NVL 80%, xét theo CPNCTT chi phí SXC 60% - Thơng tin chi phí SX theo khoản mục chi phí SX sau (Đơn vị: 1000đ) Khoản mục chi phi Chi phí SXDD đầu tháng Chi phí SXPS tháng Chi phí NVL TT 70.000 520.000 Chi phí NCTT 50.000 370.000 Chi phí SXC 60.000 430.000 - Kết sản xuất tháng hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm Cuối tháng 40 sản phẩm dở dang Mức độ chế biến hồn thành NVL 100%, chi phí NCTT chi phí SXC 70% - Ngồi ra, kết thúc trình sản xuất phát sản phẩm hỏng khơng sửa chữa Trong sản phẩm hỏng định mức 3, sản phẩm hỏng định mức DN không thu hồi phế liệu từ sản phẩm hỏng nên toàn thiệt hại sản phẩm hỏng ngồi định mức cơng nhân sản xuất bồi thường (Trừ vào lương) Sản phẩm hỏng sản phẩm sản xuất kì Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp bình quân phương pháp NTXT Lập báo cáo sản xuất phân xưởng sản xuất số theo phương pháp bình quân phương pháp nhập trước xuất trước Ví dụ Chủ đề: ví dụ bổ sung tính giá thành phân bước DN SX SP A trải qua PX chế biến liên tục PX1 PX2 Trong kỳ có tài liệu sau: (Đơn vị: Triệu đồng) - Sản phẩm dở dang đầu kỳ: + PX1: số lượng 80 mức độ chế biến hoàn thành 50% + PX2: số lượng 50 mức độ chế biến hoàn thành 20% - CPSX dở dang đầu kỳ: Khoản mục chi phí CP NVL C TT CPSXDD đầu kỳ PX CPSXDD đầu kỳ PX2 GĐ trước GĐ 400.000 250.000 - Kế toán Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 CP NVL P TT 20.000 25.000 25.080 CPNCTT 40.000 50.000 40.810 CPSXC 50.040 45.000 44.050 - CPSX kỳ tập hợp được: Khoản mục chi phí PX1 PX2 CPVLCTT 2.600.000 - CPVLPTT 260.000 199.920 CPNCTT 520.000 431.690 CPSXC 453.960 369.950 - Kết sản xuất kì: + PX1: Hồn thành 500 NTP, 100 SPDD có mức độ chế biến hồn thành 60% khoản chi phí + PX2: Nhận 500 NTP PX1 chuyển sang, hồn thành 450 TP, 100 sản phẩm dở dang, mức độ chế biến hoàn thành 50% khoản chi phí - Chi phí NVL trực tiếp phát sinh lần từ đầu quy trình cơng nghệ u cầu: Tính giá thành sản phẩm A theo phương pháp kết chuyển chi phí theo giai đoạn theo phương pháp bình quân NTXT Lập báo cáo SX cho phân xưởng theo phương pháp bình qn Ví dụ Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, phương pháp hệ số chưa biết chi phí sản xuất dở dang cuối kì? Đề thi năm 2008 Một DN SX loại SP A B thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo PP KKTX, kì có phát sinh (Đvt: 1.000 đ) 1.Cơng ty nhập NVL Chính chuyển thẳng cho phân xưởng sản xuất để SX SP A B Giá nhập 12.000 USD, thuế nhập phải nộp theo thuế suất 5%, thuế GTGT hàng nhập 10% Tỷ giá ngoại tệ thực tế: 16.500 đ/USD Chi phí vận chuyển số vật liệu cơng ty toán tiền mặt gồm thuế GTGT 4.400 2.Các chi phí khác phát sinh sau: - Chi phí NCTT: 71.400 - Chi phí SXC: 25.140 3.Cuối kì phân xưởng SX nhập kho 600 SP A 800 SP B Còn lại 300 SP A 200 SP B dở dang Cả hai loại sản phẩm SX dây truyền công Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 nghệ, chi phí vật liệu sử dụng hết từ đầu giai đoạn sản xuất Đầu kì khơng có SP dở dang Yêu cầu: Tính giá thành loại sản phẩm nhập kho theo khoản mục Biết hệ số quy đổi sản phẩm tiêu chuẩn sản phẩm A 1,0; sản phẩm B 1,2 Các chi phí để SX loại sản phẩm tiêu hao tương đương theo tỷ lệ này, Sản phẩm dở dang xác định theo chi phí NVL Ví dụ 10 Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, phương pháp hệ số chưa biết chi phí sản xuất dở dang cuối kì, có sản phẩm hỏng? ngồi định mức Tại doanh nghiệp sản xuất H có quy trình cơng nghệ sản xuất giản đơn Q trình sản xuất thu loại sản phẩm A B Trong tháng 12/N có tài liệu: (Đơn vị: 1.000 đ) Doanh nghiệp khơng có sản phẩm dở dang đầu tháng Số liệu chi phí sản xuất phát sinh tháng: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.968.000 - Chi phí nhân cơng trực tiếp: 208.000 - Chi phí sản xuất chung: 156.000 Kết SX tháng - Hoàn thành 580 sản phẩm A 600 sản phẩm B - Có 200 sản phẩm A 100 sản phẩm B dở dang cuối kì - Có sản phẩm A 10 sản phẩm B sản xuất dở dang bị hỏng định mức cho phép Yêu cầu: Tính lập bảng tính giá thành loại sản phẩm A, B theo khoản mục chi phí sản xuất Biết hệ số quy đổi sản phẩm tiêu chuẩn A 1, B 1,2 Sản phẩm dở dang sản phẩm hỏng đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Ví dụ 11 Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, phương pháp hệ số chưa biết chi phí sản xuất dở dang cuối kì, có sản phẩm hỏng? Tại doanh nghiệp sản xuất H có quy trình cơng nghệ sản xuất giản đơn Quá trình sản xuất thu loại sản phẩm A B Trong tháng 12/N có tài liệu: (Đơn vị: 1.000 đ) Doanh nghiệp khơng có sản phẩm dở dang đầu tháng Số liệu chi phí sản xuất phát sinh tháng: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.968.000 - Chi phí nhân cơng trực tiếp: 208.000 Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 - Chi phí sản xuất chung: 156.000 Kết SX tháng - Hoàn thành 580 sản phẩm A 600 sản phẩm B Khi nhập kho sản phẩm A phát 10 sản phẩm hỏng - Có 200 sản phẩm A 100 sản phẩm B dở dang cuối kì - Có sản phẩm A 10 sản phẩm B sản xuất dở dang bị hỏng Yêu cầu: Tính lập bảng tính giá thành loại sản phẩm A, B theo khoản mục chi phí Biết hệ số quy đổi sản phẩm tiêu chuẩn A 1, B 1,2 Sản phẩm dở dang sản phẩm hỏng đánh giá theo chi phí ngun vật liệu trực tiếp Tồn sản phẩm hỏng ngồi định mức Ví dụ 12 Chủ đề: Tính giá thành sản xuất sản phẩm, phương pháp hệ số, sản phẩm dở dang cuối kì đánh giá theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương? DN AB có quy trình cơng nghệ giản đơn, khép kín Sản phẩm quy trình cơng nghệ hai sản phẩm A, B DN xác định hệ số giá thành SP A 1, SPB 0.8 Trong kì có tình hình sau: - Chi phí Sản xuất dở dang đầu kỳ phát sinh kỳ Khoản mục CP Dở dang đầu kỳ Phát sinh NVLTT 10.000 127.600 NCTT 2.000 17.200 SXC 3.000 22.600 - Cuối kỳ hoàn thành 90 SP A, dở dang 10 SP mức độ chế biến hoàn thành 40%; 75 sp B, dở dang 15 SP mức độ chế biến hoàn thành 50% Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm A, B theo khoản mục Biết rằng, Chi phí NVL phát sinh lần từ đầu quy trình cơng nghệ Các chi phí khác phát sinh Ví dụ 13 Chủ đề: Thơng tin thích hợp - Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh Giả sử Công ty H có cửa hàng phụ thuộc kinh doanh thành phố Báo cáo kết kinh doanh năm vừa qua sau: (Đơn vị: triệu đồng) Tổng cộng Cửa hàng số Cửa hàng số Cửa hàng số 1- Doanh thu… 50.000 15000 25000 10.000 2- Chi phí hàng bán 30.000 8000 15000 7000 3- Ln gộp 20.000 7000 10.000 3000 6500 2000 3000 1500 Chỉ tiêu 4- Chi phí bán hàng Kế tốn Quản trị nâng cao 5- Chi phí quản lý DN 6- Lợi nhuận Kì thi năm 2018 10.000 3000 5000 2000 3500 2000 2000 (500) Cửa hàng số bị lỗ năm vừa qua, vậy, nhà quản lý có ý định ngừng hoạt động cửa hàng Vậy kế toán quản trị tập hợp thơng tin phân tích có nên tiếp tục hay ngừng hoạt động cửa hàng số Các thông tin khác bổ sung sau: (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Tổng cộng Cửa Cửa hàng số hàng số Cửa hàng số I- Chi phí bán hàng 1- Lương nhân viên bán hàng 2- Quảng cáo cửa hàng 3- Tiền thuê cửa hàng 6500 2100 350 1200 2000 700 100 400 3000 900 200 600 1500 500 50 200 4- Khấu hao thiết bị bán hàng 1100 300 500 300 5- Chi phí điện, nước 6- Lương nhân viên giao hàng 400 400 100 100 200 200 100 100 7- Khấu hao thiết bị giao hàng - Chi phí quảng cáo chung 400 550 100 200 200 200 100 150 10000 2400 700 3000 800 200 5000 1000 300 2000 600 200 3- Chi phí phục vụ điện nước 4- Chi phí bảo hiểm hàng hoá (ở cửa hàng) 600 600 200 200 300 300 100 100 5- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý 6- Chi phí chung khác 70 5000 200 1400 400 2700 100 900 II- Chi phí quản lý DN 1- Lương quản lý DN 2- Chi phí quản lý chung b- Các thông tin khác: + Nếu cửa hàng số ngừng hoạt động thiết bị bán hàng cửa hàng chuyển sang cho cửa hàng số số + Tiền thuê nhà cửa hàng số bồi thường ngừng hoạt động hợp đồng ký chấm dứt lúc + Cơng ty có đội chun làm nhiệm vụ giao hàng phục vụ tồn cơng ty Nếu cửa hàng số ngừng hoạt động nhân viên giao hàng nghỉ việc lương năm 50 triệu đồng + Nếu cửa hàng số ngừng hoạt động nhân viên giao nhiệm vụ quản lý cửa hàng công ty chuyển sang làm nhiệm vụ khác Công ty; nhân viên văn phòng cơng ty thơi việc, mức lương 50 triệu đồng/năm Kế tốn Quản trị nâng cao 10 Kì thi năm 2018 + Các nhân viên khác cửa hàng số làm việc cửa hàng bị đóng cửa, tiền bồi thường cho nhân viên 10 triệu đồng (5 nhân viên) + Doanh thu chi phí hàng bán dự kiến khơng biến động năm tới + Chi phí phục vụ điện nước, chi phí khác chi phí QLDN định phí chung u cầu: Xác định trình bày thơng tin thích hợp để nhà quản lý xem xét định việc tiếp tục hay ngừng kinh doanh cửa hàng số Bên cạnh thông tin trên, kế tốn quản trị thu nhập thơng tin khác thích hợp cho định Ví dụ 14 Chủ đề: Thơng tin thích hợp – Từ chối hay chấp nhận đơn đặt hàng Công ty HN SX loại sản phẩm Chi phí hàng tháng để sản xuất tiêu thụ sản phẩm mức sản xuất cơng ty (8.000 Sp/tháng) sau: TT Chi phí Số tiền (đ) Chi phí NVL trực tiếp 2.500 Chi phí nhân cơng trưc tiếp 3.000 Chi phí SXC biến đổi 500 Chi phí SXC cố định 4.250 Chi phí bán hàng quản lý DN biến đổi 1.500 Chi phí bán hàng QLDN cố định 2.000 Giá bán bình quân 15.000 đ/SP Năng lực SX công ty 10.000 Sp/tháng Công ty nhận đơn đặt hàng từ khách hàng nước đặt mua 2.000 SP với giá 12.000 đ/SP Đơn hàng không ảnh hưởng đến DT thông thường công ty Yêu cầu: Nếu đơn hàng chấp nhận Lợi nhuận công ty tháng tăng hay giảm bao nhiêu? Giả sử, lãnh đạo doanh nghiệp đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu đơn hàng 40% Hãy xác định mức giá bán sản phẩm cho đơn hàng? Ví dụ 15 Chủ đề: Thơng tin thích hợp - Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng đặc biệt – Trường hợp đơn hàng đơn Doanh nghiệp nhận đơn hàng: 330.000.000đ Để sản xuất đơn hàng, dự kiến doanh nghiệp phải huy động số nguồn lực sau: 10 Kế toán Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 11 1.Về vật liệu: Chủng loại Nhu cầu sử Mức tồn Giá vốn kế Giá thị Giá dụng kho toán trường lý A 1000 - B 1000 600 30.000 50.000 35.000 C 1000 700 45.000 40.000 30.000 D 200 200 50.000 90.000 60.000 60.000 Trong - NVL B doanh nghiệp sử dụng thường xuyên cho hoạt động SXKD thông thường, nguồn cung NVL B không hạn chế - NVL C loại NVL đặc thù, sử dụng cho hoạt động khác, doanh nghiệp có ý định lý - NVL D loại đặc thù, doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng NVL D để thay NVL E, giá VL E thị trường 80.000/đơn vị Về nhân công - Sử dụng khoảng 20 công nhân tay nghề phổ thông, sô công nhân nghỉ chờ việc DN toán trợ cấp nghỉ chờ việc: 1.200.000đ/người/tháng Nếu sử dụng cho đơn hàng (đơn hàng dự kiến sx tháng) doanh nghiệp toán 4.000.000đ/ tháng/người - Điều chuyển cơng nhân kĩ thuật có tay nghề cao từ đơn hàng khác sang, víi việc hợp lý hố sản xuất, việc điều chuyển không làm tăng thêm quỹ lương DN - Thuê chuyên gia kĩ thuật giám sát thực đơn hàng: tiền lương trả tháng: 7.000.000đ Về máy móc thiết bị Để thực hợp đồng, doanh nghiệp phải: - Thuê số máy móc thiết bị bên ngồi: giá th thời gian thực hợp đồng 7.500.000đ, chi phí vận hành: 2.000.000đ + Một số máy móc dự kiến sử dụng cho đơn hàng khác, đơn hàng dự kiến tạo mức lãi biến phí là: 20.000.000đ, máy chun dùng, Dn khơng thể thuê ngắn hạn + Một máy DN không sử dụng chờ bán lý, nêu bán tại, giá bán ước tính: 50.000.000, sử dụng cho đơn hàng bán giá bán ước tính là: 35.000.000đ + Chi phí vận hành máy móc thiết bị doanh nghiệp tổng hợp 10.000.000đ Yêu cầu: Hãy tính tốn xác định chi phí thích hợp cho đơn hàng tư vấn cho nhà quản trị doanh nghiệp liên quan 11 Kế toán Quản trị nâng cao 12 Kì thi năm 2018 Ví dụ 16 Chủ đề: Thơng tin thích hợp - Quyết định cấu sản phẩm điều kiện lực sản xuất bị giới hạn Giả sử Công ty ABC sản xuất sản phẩm A, B C, (Đơn vị tính: 1.000đ) - Giá bán đơn vị sản phẩm 100, 150 200; - Biến phí đơn vị sản xuất kinh doanh là: 40, 50 50 - Nhu cầu tiêu thụ SP là: 1.000 đơn vị, 500 đơn vị 800 đơn vị - Cơng ty có tối đa 5.000 máy cho kỳ Biết rằng, để sản xuất đơn vị sản phẩm A,B C cần có số máy chạy lần lượt: giờ, Yêu cầu: Hãy xác định cấu SX tối ưu để DN đạt lợi nhuận tối đa? Giả sử phòng kinh doanh doanh nghiệp cho nên sản xuất tiêu thụ vào mức lãi biến phí để ưu tiến sản xuất theo thứ tự: C,B,A Hãy tính so sánh mức lợi nhuận phương án phòng kinh doanh đề xuất phương án xác định yêu cầu Ví dụ 17 Chủ đề: Thơng tin thích hợp - Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài./ Công ty MQ Sx 20.000 linh kiện R3 năm để lắp đặt cho sản phẩm Ở mức hoạt động cơng ty, chi phí sản xuất linh kiện R3 có chi phí SX sau: TT Chi phí Số tiền (đ) Chi phí NVL trực tiếp 4.800 Chi phí nhân cơng trưc tiếp 7.000 Chi phí SXC biến đổi 3.200 Chi phí SXC cố định 10.000 Cộng 25.000 Một nhà cung cấp linh kiện bên ngồi chào bán cho cơng ty 20.000 linh kiện R3 năm với giá bán 23.500 đ/linh kiện Nêu công ty chấp nhận đề nghị này, sỏ vật chất sử dụng cho SX linh kiện R3 cho thuê với giá cho thuê hàng năm 150.000.000 đ Tuy nhiên, số chi phí SXC cố định phân bổ cho linh kiên phát sinh tính cho linh kiện 6.000 đ R3 mua ngồi u cầu: 1.Theo Anh (Chị) cơng ty có nên chấp nhận đề nghị mua linh kiện R3 từ nhà cung cấp hay khơng? Tại sao? 12 Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 13 2.Những vấn đề cần phải xem xét công ty định mua R3 từ nhà cung cấp bên ngoài? Tình 18 Chủ đề: Thơng tin thích hợp - Quyết định đk lực bị giới hạn nhân tố nhiều nhân tố (phương pháp đồ thị tuyến tính) Cơng ty ABC sx loại sp X &Y Có số liệu sau liên quan đến loại SP Chỉ tiêu X Y Giá bán/đơn vị sp (Triệu đồng) 50 100 Biến phí/đơn vị sp (Triệu đồng) 30 70 Số máy chạy cần thiết/ đơn vị sp 15 phút 30 phút Số công lao động trực tiếp/ đơn vị sp 20 phút 20 phút Định phí/ tuần (Triệu đồng) Số máy chạy tối đa huy 5.000 120 động/tuần Số cơng lao động tối đa huy 150 động/tuần Yêu cầu: Giả định có nhân tố giới hạn công lao động trưc tiếp loại sản phẩm cần sản xuất với số lượng tuần để tối đa hóa tiêu lợi nhuận? mức lợi nhuận phương án bao nhiêu? Giả định máy chạy công lao động trực tiếp nhân tố giới hạn với số liệu trình bày bảng Số lượng sản loại cần sản xuất bán hàng tuần để tối đa hóa lợi nhuận? Mức lợi nhuận phương án tối ưu bao nhiêu? 13 ... tháng: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.968.000 - Chi phí nhân cơng trực tiếp: 208.000 - Chi phí sản xuất chung: 156.000 Kết SX tháng - Hoàn thành 580 sản phẩm A 600 sản phẩm B - Có 200... sinh tháng: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.968.000 - Chi phí nhân cơng trực tiếp: 208.000 Kế tốn Quản trị nâng cao Kì thi năm 2018 - Chi phí sản xuất chung: 156.000 Kết SX tháng - Hoàn thành... số Cửa hàng số I- Chi phí bán hàng 1- Lương nhân viên bán hàng 2- Quảng cáo cửa hàng 3- Tiền thuê cửa hàng 6500 2100 350 1200 2000 700 100 400 3000 900 200 600 1500 500 50 200 4- Khấu hao thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TỔNG ÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2018, BÀI TẬP TỔNG ÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2018