de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-dia-li-so-gddt-bac-ninh

6 70 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:23

SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Mơn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề có 40 câu trắc nghiệm) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Họ tên thí sinh: Số báo danh : Mã đề 401 Câu 41 Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG DẦU THÔ, THAN VÀ ĐIỆN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2010-2016 Năm 2010 2013 2015 2016 Dầu thô (triệu tấn) 203 210 215 200 Than (triệu tấn) 3428 3875 3750 3140 Điện (tỉ kwh) 4207 5437 5811 61443 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Nhận xét sau tình hình sản xuất dầu thơ, than, điện Trung Quốc, giai đoạn 2010-2016? A Sản lượng điện tăng liên tục B Sản lượng dầu lớn than C Sản lượng than tăng liên tục D Sản lượng dầu thô giảm liên tục Câu 42 Cho biểu đồ: CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2017 (%) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Nhận xét sau cấu khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2017 so với năm 2010? A Kinh tế Nhà nước khu vực có vốn đầu tư nước ngồi giảm B Kinh tế Nhà nước tăng, kinh tế Nhà nước giảm C Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi kinh tế Nhà nước tăng D Kinh tế Nhà nước kinh tế Nhà nước tăng Câu 43 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi sau khơng có hướng tây bắc – đông nam? A Đông Triều B Hoàng Liên Sơn C Pu Đen Đinh D Trường Sơn Bắc Câu 44 Vùng sau xảy tượng lụt, úng nghiêm trọng nước ta? A Bắc Trung Bộ B Duyên hải Nam Trung Bộ C Đồng sông Cửu Long D Đồng sông Hồng Câu 45 Nhận định sau không ảnh hưởng dãy Hồng Liên Sơn khí hậu vùng núi Tây Bắc nước ta? A Làm cho mùa đông đến muộn so với vùng Đông Bắc B Tạo nên phân hóa khí hậu theo đai cao C Làm gió mùa Đơng Bắc suy yếu vào đến vùng D Làm cho vùng có khí hậu lạnh nước Trang 1/4 - Mã đề 401 Câu 46 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết ngành sau có tất trung tâm công nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ? A Cơ khí, chế biến nơng sản B Hóa chất, điện tử C Cơ khí, vật liệu xây dựng D Dệt, may, sản xuất giấy Câu 47 Phát biểu sau với đặc điểm ngành nơng nghiệp Trung Quốc? A Bình qn lương thực tính theo đầu người cao B Diện tích công nghiệp lớn lương thực C Ngành chăn nuôi chiếm ưu so với trồng trọt D Sản xuất nhiều nơng phẩm có suất cao Câu 48 Vị trí địa lí nước ta khơng có đặc điểm sau đây? A Nằm hoàn toàn vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu B Trên đất liền giáp Trung Quốc, Lào, Cam-phu-chia C Nằm trung tâm khu vực Đơng Nam Á D Nằm rìa phía đông bán đảo Đông Dương Câu 49 Nước ta nằm hoàn toàn vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, nên A lượng mưa lớn B nhiệt độ cao C khí hậu có hai mùa rõ rệt D phân hóa tự nhiên rõ rệt Câu 50 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng sau có quy mơ khơng đồng cấp? A Biên Hòa, Cần Thơ B Cần Thơ, Cà Mau C Biên Hòa, Hải Phòng D Hải Phòng, Hà Nội Câu 51 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp sau Đơng Nam Bộ có cấu ngành cơng nghiêp đa dạng nhất? A Thủ Dầu Một B Biên Hòa C Vũng Tàu D TP Hồ Chí Minh Câu 52 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thị sau có số dân triệu người? A Vĩnh Long B Tuy Hòa C Việt Trì D Hải Phòng Câu 53 Sự chuyển dịch cấu lao động theo thành phần kinh tế cho thấy kinh tế nước ta A thành phần nhà nước giữ vai trò chủ đạo B chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa C chuyển biến nhanh theo hướng tích cực D chuyển biến theo hướng kinh tế thị trường Câu 54 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang – 5, cho biết bán đảo Phú Quý thuộc tỉnh sau đây? A Ninh Thuận B Bình Định C Bình Thuận D Khánh Hòa Câu 55 Ý sau khơng phải chiến lược phát triển tổng hợp kinh tế biển nước ta nay? A Sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển B Thực biện pháp phòng tránh thiên tai C Tập trung khai thác tài ngun ven bờ D Phòng chống nhiễm mơi trường biển Câu 56 Tiềm bật vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta A có mỏ dầu khí lớn vùng thềm lục địa B khai thác tổng hợp tài nguyên biển, đất trồng C khai thác tổng hợp biển, rừng khoáng sản D nguồn lao động lớn, chất lượng hàng đầu nước Câu 57 Đâu biện pháp quan trọng nhằm giải việc làm nông thôn? A Phân chia lại ruộng đất, giao đất giao rừng cho nơng dân B Thực tốt sách dân số, sức khoẻ sinh sản C Coi trọng kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế hàng hố D Đa dạng hoá hoạt động sản xuất địa phương Câu 58 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Hồng đổ biển cửa sông sau đây? A Ba Lạt B Thái Bình C Cấm D Văn Úc Câu 59 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh sau có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng lương thực lớn cả? A Thanh Hóa B Bạc Liêu C Bình Thuận D Vĩnh Phúc Câu 60 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu sau với khí hậu nước ta? A Tháng I, nhiệt độ phía bắc cao phía nam B Tổng lượng mưa lớn phân bố đồng C Bão mạnh vào tháng IX, X, VIII D Tháng VII, nhiệt độ thấp khắp nước Trang 2/4 - Mã đề 401 Câu 61 Việc phát huy mạnh vùng, tăng cường hội nhập với giới dẫn tới A chuyển dịch cấu kinh tế đẩy nhanh chuyển giao cơng nghệ B phân hóa sản xuất vùng, đời vùng kinh tế trọng điểm C chuyển dịch cấu kinh tế phân hóa sản xuất vùng D hình thành vùng kinh tế trọng điểm dịch vụ tư vấn đầu tư Câu 62 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ sau nối Biên Hòa với Vũng Tàu? A Quốc lộ 13 B Quốc lộ 51 C Quốc lộ 22 D Quốc lộ 20 Câu 63 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhà máy thủy điện Thác Bà thuộc tỉnh sau vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? A Yên Bái B Lào Cai C Tuyên Quang D Hòa Bình Câu 64 Địa hình miền Bắc Đơng Bắc Bắc Bộ có đặc điểm A có cao nguyên ba dan đồ sộ B núi có hướng tây bắc - đông nam C đồi núi thấp chiếm ưu D có đồng nhỏ hẹp Câu 65 Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 (Đơn vị: Tấn) Năm 2005 2010 2014 2016 Khai thác 311109 364542 417039 467416 Nuôi trồng 232628 278766 298934 344143 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu trên, để so sánh sản lượng thủy sản khai thác nuôi trồng vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2005 -2016, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Tròn B Cột C Đường D Kết hợp Câu 66 Để nâng cao hiệu sản xuất thủy sản Bắc Trung Bộ giải pháp sau quan trọng nhất? A Mở rộng diện tích ni trồng thủy sản thị trường tiêu thụ B Đẩy mạnh công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ C Mở rộng diện tích ni trồng, đẩy mạnh công nhiệp chế biến D Chú trọng đánh bắt xa bờ, mở rộng diện tích ni trồng Câu 67 Kim ngạch nhập nước ta năm gần tăng nhanh chủ yếu A phát triển nhiều thành phần kinh tế đẩy mạnh q trình thị hóa B phục hồi, phát triển sản xuất, tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu xuất C kinh tế phát triển chậm chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước D dân số đông, nhu cầu tiêu dùng cao sản xuất chưa phát triển Câu 68 Để phát triển kinh tế biển bền vững Đông Nam Bộ cần A đẩy mạnh khai thác dầu khí B bảo vệ tài nguyên, môi trường biển C đa dạng ngành kinh tế biển D mở rộng cảng nước sâu Câu 69 Điểm khác biệt sau điều kiện tự nhiên làm cho Đồng sơng Cửu Long có sản lương lương thực vượt trội so với Đồng sông Hồng? A Nguồn nước phong phú B Quy mơ diện tích C Khí hậu thuận lợi D Trình độ thâm canh Câu 70 Việc đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ Đồng sơng Hồng nhằm mục đích chủ yếu sau đây? A Nâng cao thu nhập cho người lao động bảo vệ môi trường B Giải việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động C Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế D Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế giải việc làm Câu 71 Ở nước ta, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện nhanh dầu mỏ than A sản xuất từ nhiều nguồn, nhu cầu thị trường ngày cao B xây dựng nhiều nhà máy thủy điện lớn, trình cơng nghiệp hóa C nhà máy nhiệt điện cho sản lượng cao, nhu cầu nước lớn D q trình cơng nghiệp hóa, sản lượng điện xuất tăng Câu 72 Mở rộng diện tích cơng nghiệp lâu năm Tây Nguyên phải sở A bảo vệ rừng, phát triển thủy lợi B bảo vệ rừng, thay đổi cấu trồng C cải tạo đất, phát triển thủy lợi D cải tạo đất, thay đổi cấu trồng Trang 3/4 - Mã đề 401 Câu 73 Nhân tố sau có ý nghĩa định đến việc phát triển công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt ơn đới Trung du miền núi Bắc Bộ? A Địa hình đất đai B Khí hậu địa hình C Nguồn nước khí hậu D Đất đai nguồn nước Câu 74 Hạn chế lớn ngành vận tải đường sông nước ta A lượng hàng hố hành khách vận chuyển ít, phân tán B bị tượng sa bồi thay đổi thất thường độ sâu luồng lạch C phát triển chủ yếu Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long D sơng ngòi nhiều ghềnh thác, chủ yếu theo hướng tây bắc – đông nam Câu 75 Công nghiệp chế biến thực phẩm phân bố rộng khắp nước Đông Nam Á nguyên nhân chủ yếu sau đây? A Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt B Chất lượng lao động ngày cao C Nguồn nguyên liệu chỗ phong phú D Cơ sở hạ tầng ngày đại Câu 76 Đất mặn Đồng sơng Cửu Long có vai trò chủ yếu sau đây? A Quy hoạch khu dân cư, nuôi trồng thủy sản B Phát triển rừng ngập mặn, nuôi trồng thủy sản C Trồng công nghiệp, nuôi trồng thủy sản D Phát triển rừng ngập mặn, quy hoạch khu dân cư Câu 77 Nhân tố sau tác động chủ yếu đến đa dạng loại hình du lịch nước ta nay? A Nhu cầu du khách trong, nước điều kiện phục vụ B Định hướng ưu tiên phát triển du lịch nguồn vốn đầu tư C Lao động làm du lịch sở vật chất kĩ thuật, sở hạ tầng D Tài nguyên du lịch nhu cầu du khách trong, nước Câu 78 Để phát triển mạnh ngành chăn nuôi gia súc lớn, sở cần ý A sử dụng nhiều thức ăn tổng hợp B nắm bắt nhu cầu thị trường C tận dụng phế phẩm từ chế biến lúa gạo D phát triển thêm cải tạo đồng cỏ Câu 79 Cho biểu đồ GDP Xin-ga-po, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016: (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Tốc độ tăng trưởng GDP Xin-ga-po, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016 B Cơ cấu GDP Xin-ga-po, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016 C Chuyển dịch cấu GDP Xin-ga-po, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016 D Giá trị GDP Xin-ga-po, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016 Câu 80 Duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi nước để xây dựng cảng biển dựa sở chủ yếu sau đây? A Đường bờ biển dài, có nhiều đầm phá B Cửa ngõ biển nước láng giềng C Vị trí gần tuyến hàng hải quốc tế D Có nhiều vịnh nước sâu rộng, kín gió HẾT -Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến Trang 4/4 - Mã đề 401 ĐÁP ÁN ĐỊA LÍ Câu 401 402 403 A C B 41 A A B 42 A D B 43 D D B 44 D C D 45 A D D 46 D D D 47 C D D 48 B C C 49 D C C 50 D B B 51 D D D 52 D B C 53 C A D 54 C A B 55 D A A 56 A D C 57 A B B 58 B C C 59 C C B 60 C D C 61 B A D 62 A D C 63 C B B 64 B D D 65 B C D 66 B C D 67 B A B 68 B C D 69 C B C 70 A D B 71 A B D 72 B C D 73 B B A 74 C A B 75 B B D 76 D B C 77 D A D 78 A B B 79 D C A 80 404 C B C C B A A D C D A C B A B D A D A A C A A A A D D B D A A D C A D A A B A C 405 A A A D D C B C B C A C C A A A B A D A C D D D A C D B C B A A B D C C C C A C 406 C A D B B C C C C A D D D A A B A B D B C C A C C A A D A C A A D D D B B C C B 407 A B D C B C D A C A A D B C D A B C A C C C A A B D A D A B D C B C B C A D C D 408 A B C A B B B D A D D D C D B D A D B D B B D C A B D A D D A B C D A C A D D C 409 A C D B B D B B A D C B B A B A B B C A C D A B C C A D C C C B C C B D C C D A 410 A D D A A D B D D C B C D A D C A C C B C B C B A A D C A A B A D B C A D C D A 411 B B A B D C A B A C D A A C D D B A C D B D D C B B B B C D B B B B A D A B A D 412 D D D D C D A A B C B D B A A B A B A C A A B D C C C C B D A B B A B D B C D D Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 413 C D A C C C B A B A C C A B D A C C A A C C D C A C B B C D A B A A D D D A B B 414 D C B C A D B B C B B C A B D A C D C A C C B C B A C B C A A C C A A D A B B D 415 D A A C A D C C C C B B A B B D D B C B B A C C C B D C A B A B A B C C D A B C 416 A D A D A B A C B D A A B D C A B A A A D A A C B C C B C A C C C A A A B A A A 417 D A A D D B D C B C C C B D B A D D C D D C B B A D D B D B B B B B D D C C C A 418 B D A C B A B A B B C A B C B D C A A B D C A B D D D D A B D B B C D B C A D A 419 D B C D C A A B B A B A A C A C A B B C D A A D D D A D A C A D A B D B B B D D 420 B A B A B B A C B D C A D D A A C C A C A A A D D D A A A B C B D A B B B C D A 421 D C C B A D C C B C A A A C A D D D C A B D B C A A D A D C D D B D D C B B B D 422 C C D C C C B B B A C D D C C D C B C B A A A C A D C B D B C A A D A A B B A A 423 D B B D A D D A D A C C C A C C C C C C D B C D A D B A A C B B C A B A A B A C 424 C A A B C A A C A B C D D A C C C B B B B C C B A C B B B A A C B B D A C B D C
- Xem thêm -

Xem thêm: de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-dia-li-so-gddt-bac-ninh, de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-dia-li-so-gddt-bac-ninh