de-thi-kscl-lan-3-hoa-hoc-11-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc

5 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:23

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - KỲ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ THI MƠN: Hóa học – KHỐI 11 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm: 04 trang ——————— Mã đề thi 132 Cho biết khối lượng mol nguyên tố: Na = 23, K = 39, Ba = 137, Ca = 40, Mg = 24, Al = 27, Zn = 65, Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108, H =1, N = 14, O = 16, P = 31, S = 32, Cl = 35,5, Br = 80 Câu 1: Công thức cấu tạo thu gọn anđehit acrylic A CH3CH2COOH B CH2=CH-COOH C CH3CH2CHO D CH2=CH-CHO Câu 2: Cho chất: HCl, H2S, BaSO4 Mg(OH)2 Chất điện li mạnh A H2S B BaSO4 C HCl D Mg(OH)2 Câu 3: Các loại phân đạm cung cấp cho trồng nguyên tố A photpho B nitơ C cacbon D kali Câu 4: Cho phản ứng: (a) Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 + H2O (b) HCl + NaOH → NaCl + H2O (c) H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + H2O (d) Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + H2O Số phản ứng có phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O A B C D Câu 5: Trộn 100 ml dung dịch HCl 0,1M với 100 ml dung dịch NaOH 0,3M thu dung dịch X Dung dịch X có pH A 13 B C 12 D Câu 6: Cho m gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X 2,24 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị m A 3,6 B 2,4 C 4,8 D Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, mạch hở, đơn chức đồng đẳng thấy thu 4,48 lít (đktc) khí CO2 6,3 gam H2O Hai ancol hỗn hợp X B C2H5OH C3H7OH A CH3OH C2H5OH C C3H7OH C4H9OH D C3H5OH C4H7OH Câu 8: Số ancol bậc ứng với công thức C5H12O A B C D Câu 9: Một loại trang y tế chứa chất bột màu đen có khả lọc khơng khí Chất A thạch cao B đá vôi C muối ăn D than hoạt tính Câu 10: Số đồng phân anđehit ứng với công thức phân tử C4H8O A B C D Câu 11: Chất sau muối trung hòa? A NaHCO3 B K2HPO4 C KCl D NaHSO4 Câu 12: Cấu hình electron nguyên tử cacbon A 1s22s1 B 1s22s22p1 C 1s22s2 D 1s22s22p2 Câu 13: Chất sau có khả làm màu dung dịch Br2? A C2H2 B CH4 C CH3OH D C2H4(OH)2 Câu 14: Cho chất: HCHO, HCOOH, CH3CHO, CH3COOH, CH2=CHCOOH Số chất có khả tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 15: Các ion tồn dung dịch A Mg2+, Cl-, OH-, NO3- B H+, NO3-, SO42-, Cl- + C OH , HS , NO3 , Na D H+, HCO3-, SO42-, Na+ Câu 16: Số oxi hóa nguyên tố N hợp chất NH4NO2 Trang 1/4 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ A +3 +5 B -3 +5 C +5 D -3 +3 Câu 17: Cho CO dư phản ứng với hỗn hợp X gồm Al2O3, FeO, CuO nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp chất rắn Y Hỗn hợp Y gồm A Al2O3, FeO, Cu B Al, Cu, FeO C Al2O3, Fe, Cu D Al, Fe, Cu Câu 18: Cho 2,24 lít khí N2 phản ứng với 8,96 lít khí H2 với hiệu suất phản ứng 25% (các thể tích khí đo đktc) Thể tích khí NH3 thu sau phản ứng A 1,12 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 0,56 lít Câu 19: Một axit cacboxylic X no, mạch hở có cơng thức thực nghiệm (C2H3O2)n Cơng thức phân tử X A C6H9O6 B C4H6O4 C C2H3O2 D C8H12O8 Câu 20: Tên gọi axit cacboxylic có công thức phân tử CH3COOH A axit propioic B axit axetic C axit metanoic D axit fomic + 2+ Câu 21: Dung dịch X chứa ion: Na (0,1 mol), Mg (0,2 mol), Cl (0,1 mol) NO3- (x mol) Giá trị x A 0,2 B 0,4 C 0,15 D 0,3 Câu 22: Thổi 2,24 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,75M thu m gam kết tủa Giá trị m A 14,775 B 19,7 C 9,85 D 29,55 Câu 23: Cho chất: CH3OH, CH4, HCOOH, HCHO CH3COOH Số chất có khả phản ứng với kim loại Na A B C D Câu 24: Trùng hợp isopren thu cao su thiên nhiên Công thức phân tử isopren B C5H10 C C5H12 D C4H6 A C5H8 Câu 25: Cho 0,1 mol anđehit phản ứng tối đa với 0,3 mol H2 thu gam ancol Y hai chức Mặt khác cho 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu m gam Ag Giá trị m A 16,2 B 21,6 C 5,4 D 10,8 Câu 26: Thực phản ứng tách nước từ hỗn hợp X gồm 0,04 mol C2H5OH 0,03 mol C3H7OH điều kiện thích hợp để tạo ete thấy thu 1,996 gam hỗn hợp ete Hóa lượng ete thu 1,0304 lít (đktc) ete Hiệu suất phản ứng tạo ete C2H5OH A 50% B 72,5% C 70% D 62,5% Câu 27: Trung hòa 93,6 gam hỗn hợp gồm axit fomic, axit axetic, phenol axit benzoic, cần dùng lít dung dịch KOH 1M Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 88,64 B 131,6 C 116,84 D 96,8 Câu 28: Hỗn hợp M gồm C2H2 hai anđehit X, Y đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn lượng M cần dùng vừa đủ 0,3 mol O2, thu 0,25 mol CO2 0,225 mol H2O Công thức X A OHC-CHO B HCHO C CH3CHO D CH2=CH-CHO Câu 29: Cho 112,5 ml ancol etylic 92 tác dụng với Na dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy thu V lít (đktc) khí H2 Biết khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml H2O g/ml Giá trị V A 25,76 B 30,8 C 20,16 D 22,4 Câu 30: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic axit axetic Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu 1,344 lít CO2 (đktc) Đốt cháy hồn tồn m gam X cần 2,016 lít (đktc) O2, thu 4,84 gam CO2 a gam H2O Giá trị a A 1,62 B 1,8 C 1,44 D 3,6 Câu 31: Cho phát biểu sau: (a) Các chất anđehit fomic axit fomic có phản ứng tráng gương (b) Dung dịch phenol làm quỳ tím chuyển màu đỏ (c) Oxi hóa ancol propan-2-ol thu anđehit propanal Trang 2/4 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ (d) Trùng hợp etilen thu cao su buna (e) Axit axetic anđehit fomic có công thức đơn giản (g) Các chất eten anđehit oxalic làm màu dung dịch Br2 nước Số phát biểu A B C D Câu 32: Hòa tan hết 16,58 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe, FeCO3 dung dịch chứa 1,16 mol NaHSO4 0,24 mol HNO3, thu dung dịch Z (chỉ chứa muối trung hòa) 6,89 gam hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2, NO, H2 (trong Y có 0,035 mol H2 tỉ lệ mol NO : mol N2 = : 1) Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,46 mol NaOH, lọc lấy kết tủa đem nung không khí đến khối lượng khơng đổi, thu 8,8 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe đơn chất X A 20,27% B 16,89% C 33,77% D 13,51% Câu 33: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (b) Cho FeS vào dung dịch HCl (c) Cho Al vào dung dịch NaOH (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3 (e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3 (g) Cho Al vào dung dịch HCl Số thí nghiệm có xảy phản ứng A B C D Câu 34: Cho 3,6 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M Cô can dung dịch sau phản ứng thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X A HCOOH B C2H3COOH C CH3COOH D C2H5COOH Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 20,08 gam hỗn hợp X chứa C3H6, C3H4, C4H8, C4H6 H2 thu tổng khối lượng H2O CO2 89,84 gam Mặt khác cho bột Ni vào bình kín chứa hỗn hợp X nung nóng thời gian thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 20,08 Biết chất X có mạch hở Nếu sục toàn hỗn hợp Y vào dung dịch nước Br2 dư số mol Br2 phản ứng tối đa A 0,3 mol B 0,1 mol C 0,2 mol D 0,4 mol Câu 36: Hòa tan 27,32 gam hỗn hợp E gồm hai muối M2CO3 MHCO3 vào nước, thu dung dịch X Chia X thành hai phần Cho phần tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 31,52 gam kết tủa Cho phần tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu 11,82 gam kết tủa Phát biểu đúng? A Muối M2CO3 không bị nhiệt phân B Hai muối E có số mol C X tác dụng với NaOH dư, tạo chất khí D X tác dụng tối đa với 0,2 mol NaOH Câu 37: Kết thực nghiệm chất X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Chất Thuốc thử Hiện tượng X, Z Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu đỏ Y Nước brom Tạo kết tủa trắng Z Dung dịch AgNO3/NH3 Tạo kết tủa Ag Các chất X, Y, Z A HCOOH, CH3COOH, C6H5OH B HCOOH, C6H5OH, CH3COOH C CH3COOH, HCOOH, C6H5OH D CH3COOH, C6H5OH, HCOOH Câu 38: Hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH, HCOOH, C6H5COOH HOOC-CH2-COOH Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thu 20,16 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 26,88 lít O2 (đktc), thu 52,8 gam CO2 y mol H2O Giá trị y A 1,8 B 2,1 C 1,9 D 1,6 Câu 39: Thí nghiệm tiến hành hình vẽ Hiện tượng xảy bình đựng dung dịch AgNO3 NH3 Trang 3/4 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ A dung dịch chuyển sang màu xanh lam B có kết tủa màu vàng C có kết tủa màu nâu đỏ D dung dịch chuyển sang màu da cam Câu 40: Ancol X có cơng thức phân tử C4H10O Oxi hóa khơng hồn tồn X điều kiện thích hợp thu chất hữu Y có khả thực phản ứng tráng gương Vậy X thuộc loại ancol A bậc B bậc C bậc D không no - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan D C B C A A A B D B C D A D B D C A B B B C C A D D B B A C C A D C D C D A B A
- Xem thêm -

Xem thêm: de-thi-kscl-lan-3-hoa-hoc-11-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc, de-thi-kscl-lan-3-hoa-hoc-11-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc