de-thi-hoc-ky-1-sinh-hoc-12-nam-hoc-2018-2019-so-gddt-quang-nam

6 35 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:22

SỞ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 04 trang) KI ỂM TRA H ỌC KÌ I NĂM H ỌC 2018 – 2019 Môn: SINH HỌC - L ỚP 12 Thời gian: 45 phút (khơng tính thời gian giao đề) MÃ ĐỀ: 401 Câu Bằng cách sau người ta tạo giống chứa đặc điểm di truyền hai loài khác nhau? A Gây đột biến đa bội B Nuôi cấy mô C Lai tế bào sinh dưỡng D Nuôi cấy hạt phấn Câu Ở người, tính trạng máu khó đơng alen lặn h NST X qui định, alen H qui định máu đơng bình thường Ở gia đình có bố mẹ không bị bệnh mang kiểu gen: ♂ XHY x ♀ XHXh Cho biết không phát sinh đột biến Nhận xét sau sai nói cặp vợ chồng này? A Con gái nhận giao tử XH Xh mẹ B Con trai bị bệnh nhận giao tử Xh mẹ C Con trai không bị bệnh nhận giao tử XH bố D Tất gái gia đình khơng bị bệnh Câu Nội dung sau thể tam bội? A Thể tam bội hình thành kết hợp giao tử (n + 1) n B Trong tế bào sinh dưỡng, cặp nhiễm sắc thể có nhiễm sắc thể C Trong tế bào sinh dưỡng, có cặp nhiễm sắc thể có nhiễm sắc thể D Thể tam bội hình thành kết hợp giao tử 2n Câu Theo lý thuyết thành phần kiểu gen quần thể tự thụ phấn qua hệ thay đổi theo hướng A giảm dần tần số kiểu gen dị hợp kiểu gen đồng hợp B tăng dần tần số kiểu gen dị hợp kiểu gen đồng hợp C giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp , tăng dần tần số kiểu gen dị hợp D tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp Câu Phát biểu sau sai nói mức phản ứng? A Mức phản ứng khơng di truyền B Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp C Mức phản ứng di truyền D Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng Câu Biện pháp sau bảo vệ vốn gen lồi người? A Sử dụng biện pháp tránh thai B Tư vấn di truyền sàng lọc trước sinh C Chăm sóc trẻ tật nguyền D Xác định giới tính sớm để sàng lọc trước sinh Câu Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền có dấu chuẩn gen đánh dấu để A tạo điều kiện cho gen ghép biểu B tạo ADN tái tổ hợp dễ dàng C nhận biết tế bào nhận ADN tái tổ hợp D đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Câu Khi nghiên cứu biến dị ruồi giấm, Moocgan nhận thấy gen qui định cánh cụt đồng thời qui định số tính trạng khác: đốt thân ngắn, lông cứng hơn, trứng đẻ …, tượng Mã đề 401- Trang /4 - https://thi247.com/ A tương tác bổ sung B tương tác cộng gộp C di truyền liên kết D tác động đa hiệu gen Câu Trong kỹ thuật chuyển gen, thể truyền A plasmit B nấm đơn bào C động vật nguyên sinh D vi khuẩn E.coli Câu 10 Trên phân tử mARN, kết thúc có vai trò A mã hóa axit amin mêtiơnin B làm tín hiệu kết thúc dịch mã C làm tín hiệu kết thúc phiên mã D mã hóa axit amin foocmin mêtiơnin Những loại enzim sau sử dụng kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp? Câu 11 A Amilaza ligaza B Restrictaza ligaza C ADN - pôlimeraza amilaza D ARN - pôlimeraza ligaza Câu 12 Theo lý thuyết, thể mang kiểu gen: AaXBY giảm phân bình thường cho loại giao tử sau đây? (1) Aa (2) aXB (3) AY (4) XBY (5) AA (6) AXB A B C D Câu 13 Nội dung sau nói chế nhân đôi ADN? A Enzim ADN - pôlimerara xúc tác hình thành mạch đơn theo chiều 3' 5' B Các nuclêôtit môi trường nội bào liên kết với nuclêôtit mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (T - U, G - X) C Các nuclêôtit môi trường nội bào liên kết với nuclêôtit mạch khuôn không theo nguyên tắc bổ sung (A - T, G - X) D Enzim ADN - pơlimerara xúc tác hình thành mạch đơn theo chiều 5' → 3' Câu 14 Trật tự sau nói mức xoắn cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? A Nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → ống siêu xoắn → sợi → crômatit B Nuclêôxôm → sợi → sợi nhiễm sắc → ống siêu xoắn → crômatit C Nuclêôxôm → sợi → sợi nhiễm sắc → crômatit → ống siêu xoắn D Nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi → ống siêu xoắn → crơmatit Câu 15 Ở hoa phấn, tính trạng màu gen tế bào chất qui định Ở phép lai thuận: ♀ xanh x ♂ đốm→ F1: 100% xanh Phép lai nghịch: ♂ xanh x ♀ đốm cho F1 có kiểu hình sau đây? A 100% xanh B 75% xanh: 25% đốm 75% đốm: 25% xanh C D 100% đốm Câu 16 Hiện tượng liên kết gen hồn tồn khơng có đặc điểm sau đây? A Hạn chế xuất biến dị tổ hợp B Tạo điều kiện cho gen quý NST cặp tương đồng tổ hợp với C Các gen NST có tượng di truyền D Đảm bảo di truyền bền vững nhóm gen liên kết Câu 17 Ở người, bệnh hay hội chứng bệnh sau liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể? A Phêninkêto niệu B Máu khó đơng C Thiếu máu hồng cầu hình liềm D Đao Câu 18 Trong chế phiên mã, enzim ARN polimeraza có vai trò A làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc B tổng hợp mARN theo chiều 3' 5' D nối đoạn Okazaki C tổng hợp ADN theo chiều 3' 5' Câu 19 Cơ thể có kiểu gen sau thể có kiểu gen đồng hợp tất cặp gen xét? A AABbDD B aaBBDd C AAbbDD D AaBbDd Câu 20 Đột biến điểm gồm dạng sau đây? A Mất, thêm, thay cặp nhiễm sắc thể B Mất, thêm, thay cặp nuclêôtit Mã đề 401- Trang /4 - https://thi247.com/ C Mất, thêm, thay nhiều cặp nhiễm sắc thể D Mất, thêm, thay nhiều cặp nuclêôtit Câu 21 Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có loại kiểu gen? A AA × Aa B AA × aa C Aa × aa D Aa × Aa Câu 22 Trong chế hoạt động ôperôn Lac, prôtêin ức chế liên kết với phận sau đây? A Gen điều hòa B Gen cấu trúc Vùng vận hành C D Vùng khởi động Câu 23 Dạng đột biến sau làm đoạn nhiễm sắc thể? A Chuyển đoạn nhiễm sắc thể B Mất đoạn nhiễm sắc thể C Lặp đoạn nhiễm sắc thể D Đảo đoạn nhiễm sắc thể Một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: 0, 25AA + 0,2Aa + 0,55aa = Câu 24 Theo lý thuyết tần số tương đối alen A a quần thể A 0,45 0,55 B 0,25 0,75 C 0,5 0,5 D 0,35 0,65 Câu 25 Cho biết trình giảm phân xảy bình thường khơng xảy đột biến gen, theo lý thuyết, thể có kiểu gen tần số hoán vị sau tạo loại giao tử AB = 38%? A ( f=12%) B ( f=24%) C ( f=12%) D ( f=24%) Câu 26 Xét gen có hai alen A a quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, alen A có tần số 0,7 Theo lý thuyết, thành phần kiểu gen quần thể A 0,09AA + 0,49Aa + 0,42aa = B 0,49 AA + 0,09Aa + 0,42aa = C 0,49AA + 0,42 Aa + 0,09aa = D 0,09 AA + 0,42 Aa + 0,49 aa = Câu 27 Khi thực q trình nhân đơi lần gen D, cần số nuclêôtit môi trường cung cấp để lắp ghép bổ sung với mạch 150 A, 500 G, 400 X, 300 T Theo lý thuyết, số nuclêôtit loại mạch gen D bao nhiêu? A T=300, X=400, A=150, G=500 B A=300, G=400, T=150, X=500 C A=400, X=500, T=300, G=150 D T=400, G=500, A=300, X=150 Câu 28 Một lồi có nhiễm sắc thể 2n = 10, có loại thể ba nhiễm hình thành? A B C 30 D 11 Câu 29 Phả hệ mô tả di truyền bệnh người Mã đề 401- Trang /4 - https://thi247.com/ Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ.Theo lý thuyết, có phát biểu phả hệ trên? (1) Gen gây bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường (2) Có người phả hệ chưa xác định xác kiểu gen (3) Xác suất để cặp vợ chồng hệ III (15 16) phả hệ sinh đứa bình thường bệnh (4) Cặp vợ chồng hệ thứ II (8 9) có kiểu gen dị hợp A B C D Ở loài thực vật, hai cặp gen (A,a B,b) phân li độc lập quy định tính trạng Câu 30 màu sắc hoa Khi kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho lai hai (P): Hoa đỏ (AaBb) x hoa trắng (Aabb) Cho biết đột biến không xảy ra, theo lí thuyết có kết sau phù hợp với phép lai trên? (1) F1 có số hoa đỏ (2) F1 có kiểu gen khác qui định hoa trắng (3) Tỉ lệ số chủng F1 (4) F1 có loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D - HẾT - Mã đề 401- Trang /4 - https://thi247.com/ SỞ GDĐT QUẢNG NAM ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN SINH 12 Đáp án mã đề: 401 01 C; 02 C; 03 B; 04 D; 05 A; 06 B; 07 C; 08 D; 09 A; 10 B; 11 B; 12 B; 13 D; 14 B; 15 D; 16 B; 17 D; 18 A; 19 C; 20 B; 21 B; 22 C; 23 B; 24 D; 25 D; 26 C; 27 B; 28 B; 29 B; 30 B; Đáp án mã đề: 402 01 C; 02 C; 03 B; 04 D; 05 D; 06 C; 07 B; 08 D; 09 A; 10 D; 11 D; 12 A; 13 B; 14 D; 15 C; 16 C; 17 D; 18 A; 19 A; 20 D; 21 D; 22 C; 23 C; 24 D; 25 A; 26 C; 27 B; 28 A; 29 C; 30 B; Đáp án mã đề: 403 01 A; 02 D; 03 C; 04 A; 05 B; 06 A; 07 A; 08 B; 09 A; 10 A; 11 D; 12 B; 13 A; 14 B; 15 C; 16 C; 17 B; 18 C; 19 B; 20 B; 21 B; 22 B; 23 B; 24 A; 25 B; 26 C; 27 B; 28 B; 29 A; 30 C; Đáp án mã đề: 404 01 B; 02 A; 03 B; 04 A; 05 D; 06 C; 07 C; 08 B; 09 D; 10 D; 11 B; 12 B; 13 B; 14 D; 15 C; 16 C; 17 A; 18 A; 19 D; 20 A; 21 D; 22 B; 23 D; 24 A; 25 C; 26 A; 27 B; 28 C; 29 D; 30 B; Đáp án mã đề: 405 01 C; 02 C; 03 B; 04 C; 05 B; 06 B; 07 B; 08 C; 09 B; 10 D; 11 C; 12 B; 13 D; 14 D; 15 A; 16 C; 17 D; 18 B; 19 B; 20 B; 21 D; 22 A; 23 A; 24 A; 25 A; 26 C; 27 D; 28 B; 29 C; 30 A; Đáp án mã đề: 406 01 D; 02 C; 03 B; 04 C; 05 A; 06 C; 07 B; 08 A; 09 C; 10 B; 11 B; 12 B; 13 A; 14 B; 15 B; 16 A; 17 C; 18 B; 19 A; 20 A; 21 B; 22 B; 23 A; 24 C; 25 D; 26 B; 27 A; 28 D; 29 D; 30 C; Đáp án mã đề: 407 01 D; 02 B; 03 A; 04 B; 05 B; 06 B; 07 A; 08 A; 09 B; 10 C; 11 D; 12 C; 13 D; 14 D; 15 C; 16 A; 17 B; 18 D; 19 B; 20 C; 21 A; 22 B; 23 C; 24 B; 25 C; 26 C; 27 D; 28 B; 29 A; 30 B; Đáp án mã đề: 408 01 C; 02 A; 03 D; 04 B; 05 D; 06 D; 07 A; 08 D; 09 C; 10 D; 11 B; 12 D; 13 A; 14 B; 15 B; 16 D; 17 A; 18 A; 19 B; 20 D; 21 C; 22 A; 23 D; 24 D; 25 A; 26 C; 27 D; 28 B; 29 B; 30 C; Đáp án mã đề: 409 01 D; 02 D; 03 D; 04 B; 05 B; 06 C; 07 C; 08 C; 09 C; 10 A; 11 D; 12 C; 13 C; 14 B; 15 B; 16 C; 17 C; 18 A; 19 C; 20 C; 21 C; 22 A; 23 B; 24 C; 25 A; 26 C; 27 D; 28 C; 29 A; 30 A; Đáp án mã đề: 410 01 A; 02 A; 03 A; 04 B; 05 B; 06 C; 07 B; 08 B; 09 B; 10 D; 11 B; 12 B; 13 A; 14 B; 15 A; 16 A; 17 B; 18 B; 19 B; 20 C; 21 B; 22 D; 23 B; 24 B; 25 B; 26 A; 27 B; 28 A; 29 D; 30 A; Đáp án mã đề: 411 01 D; 02 A; 03 B; 04 B; 05 B; 06 D; 07 D; 08 A; 09 A; 10 D; 11 B; 12 D; 13 B; 14 D; 15 A; 16 A; 17 C; 18 C; 19 D; 20 C; 21 C; 22 B; 23 C; 24 A; 25 C; 26 D; 27 D; 28 B; 29 B; 30 D; Đáp án mã đề: 412 01 C; 02 B; 03 B; 04 D; 05 C; 06 C; 07 D; 08 A; 09 A; 10 B; 11 C; 12 D; 13 D; 14 C; 15 D; 16 A; 17 D; 18 C; 19 D; 20 C; 21 C; 22 A; 23 B; 24 A; 25 C; 26 D; 27 A; 28 D; 29 D; 30 D; Đáp án mã đề: 413 01 B; 02 B; 03 A; 04 C; 05 D; 06 C; 07 A; 08 B; 09 A; 10 D; 11 C; 12 D; 13 B; 14 D; 15 B; 16 D; 17 C; 18 C; 19 A; 20 B; 21 A; 22 C; 23 D; 24 D; 25 C; 26 A; 27 A; 28 C; 29 A; 30 D; Đáp án mã đề: 414 01 C; 02 B; 03 D; 04 C; 05 B; 06 C; 07 B; 08 D; 09 B; 10 A; 11 A; 12 A; 13 B; 14 C; 15 C; 16 A; 17 C; 18 D; 19 D; 20 C; 21 A; 22 B; 23 B; 24 C; 25 B; 26 C; 27 A; 28 B; 29 C; 30 A; Đáp án mã đề: 415 01 C; 02 A; 03 A; 04 B; 05 D; 06 C; 07 B; 08 B; 09 D; 10 D; 11 D; 12 A; 13 B; 14 C; 15 C; 16 A; 17 D; 18 C; 19 A; 20 A; 21 A; 22 D; 23 D; 24 B; 25 A; 26 D; 27 B; 28 D; 29 D; 30 B; Đáp án mã đề: 416 01 A; 02 B; 03 B; 04 C; 05 A; 06 A; 07 C; 08 A; 09 B; 10 B; 11 D; 12 B; 13 B; 14 B; 15 A; 16 D; 17 C; 18 C; 19 A; 20 A; 21 B; 22 D; 23 A; 24 D; 25 C; 26 B; 27 C; 28 D; 29 B; 30 C; Đáp án mã đề: 417 01 C; 02 A; 03 D; 04 D; 05 D; 06 A; 07 A; 08 B; 09 D; 10 D; 11 B; 12 B; 13 B; 14 A; 15 B; 16 C; 17 C; 18 A; 19 B; 20 C; 21 D; 22 D; 23 B; 24 B; 25 B; 26 D; 27 C; 28 D; 29 C; 30 A; Đáp án mã đề: 418 01 C; 02 C; 03 A; 04 C; 05 D; 06 B; 07 D; 08 A; 09 A; 10 A; 11 A; 12 D; 13 B; 14 D; 15 C; 16 B; 17 B; 18 D; 19 C; 20 C; 21 D; 22 D; 23 B; 24 C; 25 C; 26 B; 27 B; 28 A; 29 B; 30 C; Đáp án mã đề: 419 01 A; 02 C; 03 C; 04 A; 05 B; 06 A; 07 C; 08 A; 09 A; 10 D; 11 C; 12 B; 13 C; 14 A; 15 B; 16 C; 17 A; 18 D; 19 B; 20 A; 21 A; 22 D; 23 D; 24 B; 25 C; 26 D; 27 A; 28 D; 29 B; 30 C; Đáp án mã đề: 420 01 C; 02 A; 03 C; 04 B; 05 D; 06 C; 07 D; 08 A; 09 A; 10 C; 11 D; 12 C; 13 D; 14 B; 15 A; 16 C; 17 A; 18 D; 19 C; 20 A; 21 D; 22 C; 23 B; 24 D; 25 D; 26 B; 27 D; 28 C; 29 D; 30 D; Đáp án mã đề: 421 01 C; 02 C; 03 C; 04 B; 05 B; 06 D; 07 B; 08 D; 09 D; 10 B; 11 C; 12 C; 13 D; 14 C; 15 B; 16 A; 17 A; 18 D; 19 C; 20 B; 21 C; 22 C; 23 D; 24 B; 25 C; 26 B; 27 B; 28 B; 29 A; 30 B; Đáp án mã đề: 422 01 A; 02 C; 03 B; 04 A; 05 A; 06 D; 07 C; 08 C; 09 A; 10 D; 11 B; 12 D; 13 D; 14 A; 15 A; 16 B; 17 A; 18 D; 19 B; 20 C; 21 C; 22 C; 23 B; 24 D; 25 D; 26 D; 27 A; 28 A; 29 B; 30 A; Đáp án mã đề: 423 01 C; 02 B; 03 A; 04 B; 05 D; 06 D; 07 B; 08 A; 09 D; 10 A; 11 A; 12 C; 13 C; 14 D; 15 A; 16 D; 17 B; 18 B; 19 D; 20 A; 21 B; 22 C; 23 C; 24 A; 25 B; 26 D; 27 C; 28 B; 29 C; 30 B; Đáp án mã đề: 424 01 B; 02 D; 03 D; 04 D; 05 A; 06 B; 07 B; 08 B; 09 C; 10 A; 11 C; 12 D; 13 A; 14 C; 15 A; 16 C; 17 B; 18 B; 19 D; 20 B; 21 C; 22 A; 23 C; 24 A; 25 B; 26 D; 27 A; 28 A; 29 D; 30 C;
- Xem thêm -

Xem thêm: de-thi-hoc-ky-1-sinh-hoc-12-nam-hoc-2018-2019-so-gddt-quang-nam, de-thi-hoc-ky-1-sinh-hoc-12-nam-hoc-2018-2019-so-gddt-quang-nam