de-thi-hk1-sinh-hoc-12-nam-2018-2019-truong-thpt-nguyen-trai-ha-noi

6 39 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:22

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Nguyễn Trãi ĐỀ THI HỌC KỲ I ( 2018 - 2019 ) Môn: Sinh học 12 Thời gian làm bài: 45 phút; ( Đề thi gồm trang) Mã đề thi 132 Họ, tên học sinh: Lớp: Câu 1: Theo Menđen, phép lai cặp tính trạng, F1 biểu tính trạng Tính trạng biểu F1 gọi A tính trạng ưu việt B tính trạng trội C tính trạng trung gian D tính trạng lặn Câu 2: Bộ ba đối mã đặc hiệu phân tử tARN gọi A codon B axit amin C anticodon D triplet Câu 3: Kiểu hình thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào? A điều kiện môi trường sống B kiểu gen mơi trường C q trình phát triển thể D kiểu gen bố mẹ di truyền Câu 4: Ngoài việc phát hiện tượng liên kết gen nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận lai nghịch sử dụng để phát tượng di truyền A tương tác gen, trội lặn khơng hồn tồn B tương tác gen, phân ly độc lập C trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập D qua tế bào chất Câu 5: Phát biểu quần thể tự phối? A Tần số tương đối alen bị thay đổi không ảnh hưởng đến biểu kiểu gen hệ sau B Tần số tương đối alen thay đổi tuỳ trường hợp, khơng thể có kết luận xác tỉ lệ kiểu gen hệ sau C Tần số tương đối alen không thay đổi nên không ảnh hưởng đến biểu kiểu gen hệ sau D Tần số tương đối alen không thay đổi tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng qua hệ Câu 6: Thế nhóm gen liên kết? A Các gen alen nằm NST phân li trình phân bào B Các gen alen nằm NST phân li trình phân bào C Các gen không alen nằm NST phân li q trình phân bào D Các gen khơng alen nằm NST phân li trình phân bào Câu 7: Đặc điểm quần thể không đúng? A Quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng ổn định B Quần thể cộng đồng lịch sử phát triển chung C Quần thể tập hợp ngẫu nhiên thời cá thể D Quần thể đơn vị sinh sản loài tự nhiên Câu 8: Khi cho lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu tính trạng bên bố mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, đời lai thu tỉ lệ 1: hai tính trạng di truyền theo quy luật di truyền nào? A Tương tác gen B Hoán vị gen C Liên kết hoàn toàn D Phân li độc lập Câu 9: Dịch mã thông tin di truyền mã thành trình tự axit amin chuỗi polipeptit chức A tARN B ARN C mARN D rARN Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 10: Một điều kiện quan trọng để quần thể từ chưa cân di truyền chuyển thành quần thể cân di truyền gì? A Cho quần thể sinh sản hữu tính B Cho quần thể tự phối C Cho quần thể sinh sản sinh dưỡng D Cho quần thể giao phối tự Câu 11: Định luật Hacđi – Vanbec khơng cần có điều kiện sau để nghiệm đúng? A Các cá thể quần thể giao phối với ngẫu nhiên B Có cách li sinh sản cá thể quần thể C Khơng có đột biến khơng có chọn lọc tự nhiên D Khả thích nghi kiểu gen khơng chênh lệch nhiều Câu 12: Một quần thể bao gồm 380 cá thể có kiểu gen AA, 540 cá thể có kiểu gen Aa, 680 cá thể có kiểu gen aa Tần số alen A a quần thể : A 0,40625 0,59375 B 0,27 0,73 C 0,24846 0,75154 D 0,3 0,7 Câu 13: Giả sử quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen d AA: h Aa: r aa (với d + h + r = 1) Gọi P, q tần số alen A, a (P, q  ; P+ q = 1) Ta có: h h ;q=r+ 2 d d C P = h + ; q = r + 2 A P = d + h h 2 d h D P = d + ; q = h + 2 B P = r + ; q = d + Câu 14: Quá trình nhân đôi ADN thực theo nguyên tắc nào? A Một mạch tổng hợp gián đoạn, mạch tổng hợp liên tục B Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng chạc ba tái C Hai mạch tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục D Nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Câu 15: Vốn gen quần thể gì? A Là tập hợp tất alen gen quần thể thời điểm xác định B Là tập hợp tất gen quần thể thời điểm xác định C Là tập hợp tất kiểu hình quần thể thời điểm xác định D Là tập hợp tất kiểu gen quần thể thời điểm xác định Câu 16: Đặc điểm thuộc cấu trúc mARN? A mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm loại đơn phân A, U, G, X B mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm loại đơn phân A, T, G, X C mARN có cấu trúc mạch kép, gồm loại đơn phân A, T, G, X D mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm loại đơn phân A, U, G, X Câu 17: Tần số loại kiểu gen quần thể tính tỉ lệ giữa: A số lượng alen tổng số cá thể quần thể B số cá thể có kiểu gen tổng số alen quần thể C số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể quần thể D số lượng alen tổng số alen quần thể Câu 18: Ở người, bệnh mù màu (đỏ lục) đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm) Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu trai bị mù màu họ nhận Xm từ A bà nội B bố C ông nội D mẹ Câu 19: Điều không nói đột biến gen? A Đột biến gen nguồn nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hố B Đột biến gen ln gây hại cho sinh vật làm biến đổi cấu trúc gen C Đột biến gen làm cho sinh vật ngày đa dạng, phong phú D Đột biến gen có lợi có hại trung tính Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 20: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa Tần số tương đối alen A alen a quần thể là: A A = 0,8; a = 0,2 B A = 0,2; a = 0,8 C A = 0,4; a = 0,6 D A = 0,3; a = 0,7 Câu 21: Ở bò gen A qui định lơng đen, gen a quy định lông vàng Trong quần thể, bò lơng vàng chiếm 9% tổng số cá thể đàn Biết quần thể đạt trạng thái cân di truyền Tìm tần số gen A a? A 0,2 0,8 B 0,5 0,5 C 0,3 0,7 D 0,7 0,3 Câu 22: Một quần thể thực vật có tỉ lệ kiểu gen hệ xuất phát (P) 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen quần thể sau ba hệ tự thụ phấn bắt buộc (F3) là: A 0,425AA : 0,050Aa : 0,525aa B 0,35AA : 0,20Aa : 0,45aa C 0,375AA : 0,10Aa : 0,525aa D 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa Câu 23: Điều khơng nói điều kiện nghiệm định luật HacdiVanbec? A Quần thể có kích thước lớn B Các cá thể giao phối tự C Có tượng di nhập gen D Khơng có chọn lọc tự nhiên Câu 24: Khi cụm gen cấu trúc Z, Y, A operon Lac E coli không hoạt động? A Khi tế bào có lactơzơ B Khi tế bào khơng có lactơzơ C Khi mơi trường có khơng có lactơzơ D Khi mơi trường có nhiều lactơzơ Câu 25: Làm khn mẫu cho q trình phiên mã nhiệm vụ A tARN B mạch bổ sung ADN C mạch mã gốc ADN D mARN Câu 26: Thông tin di truyền ADN biểu thành tính trạng đời cá thể nhờ chế A nhân đôi ADN dịch mã B phiên mã dịch mã C nhân đôi ADN phiên mã D nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã Câu 27: Đơn vị nhỏ cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ thành phần ADN prôtêin histon A nuclêôtit B sợi C polixôm D nuclêôxôm Câu 28: Dạng đột biến ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể gen không mong muốn số giống trồng? A Chuyển đoạn nhỏ B Đột biến gen C Đột biến lệch bội D Mất đoạn nhỏ Câu 29: Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể C Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết D Tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền Câu 30: Mã di truyền là: A mã một, tức nuclêôtit xác định loại axit amin B mã bốn, tức bốn nuclêôtit xác định loại axit amin C mã ba, tức ba nuclêôtit xác định loại axit amin D mã hai, tức hai nuclêôtit xác định loại axit amin Câu 31: Cơ chế chi phối di truyền biểu cặp tính trạng tương phản theo Menđen A phân li tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân thụ tinh B phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh Trang 3/4 - Mã đề thi 132 C tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng thụ tinh D phân li cặp nhân tố di truyền giảm phân Câu 32: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm A rARN B mARN C tARN D ADN Câu 33: Sự phản ứng thành kiểu hình khác kiểu gen trước điều kiện môi trường khác gọi A mềm dẻo kiểu hình B thích nghi kiểu hình C mềm dẻo kiểu gen D tự điều chỉnh kiểu gen Câu 34: Trong thí nghiệm Menđen, lai bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy hệ thứ hai A có phân ly theo tỉ lệ trội: lặn B có phân ly theo tỉ lệ trội: lặn C có kiểu hình khác bố mẹ D có kiểu hình giống bố mẹ Câu 35: Quần thể sau trạng thái cân di truyền? A 0,50AA : 0.25Aa : 0,25aa B 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa C 0,5Aa : 0,5 aa D 0,5AA : 0,5 aa Câu 36: Trường hợp hai cặp gen không alen nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng tác động đến hình thành tính trạng gọi tượng A tương tác bổ sung B tương tác cộng gộp C tương tác bổ trợ D tương tác gen Câu 37: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh A ổn định tần số tương đối alen quần thể ngẫu phối B ổn định tần số thể đồng hợp quần thể ngẫu phối C ổn định tần số alen thành phần kiểu gen quần thể ngẫu phối D cân thành phần kiểu gen quần thể ngẫu phối Câu 38: Xét quần thể thực vật có thành phần kiểu gen 25% AA : 50% Aa : 25% aa Nếu tiến hành tự thụ phấn bắt buộc tỉ lệ kiểu gen dị hợp hệ F2 là: A 12,5% B 75% C 87,5% D 25% Câu 39: Nếu xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường số loại kiểu gen tối đa quần thể ngẫu phối là: A 10 B C D Câu 40: Giao phối gần tự thụ phấn qua nhiều hệ dẫn đến thoái hóa giống vì: A gen lặn đột biến có hại bị gen trội át chế kiểu gen dị hợp B gen lặn đột biến có hại biểu thành kiểu hình chúng đưa trạng thái đồng hợp C xuất ngày nhiều đột biến có hại D tập trung gen trội có hại hệ sau - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I Môn sinh học 12 (2018-2019) Câu hỏi Đề 132 Đề 209 Đề 357 Đề 485 B D B C C B A A B B C D D C C A D C D D D C A D C C C A C A D B A C D A 10 D A B A 11 B C A B 12 A A B A 13 A D D D 14 D D A C 15 A B B A 16 A D A B 17 C D B A 18 D B B B 19 B D C B 20 C A B C 21 D A C C 22 A D C D 23 C A D C 24 B B D C 25 C B A A 26 B B D C 27 D C B C 28 D B A D 29 B D B B 30 C B A D 31 B A C B 32 A A D A 33 A C A D 34 A A D B 35 B D A B 36 D C B C 37 C D C D 38 A C C B 39 C A D C 40 B B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: de-thi-hk1-sinh-hoc-12-nam-2018-2019-truong-thpt-nguyen-trai-ha-noi, de-thi-hk1-sinh-hoc-12-nam-2018-2019-truong-thpt-nguyen-trai-ha-noi