de-thi-hk1-sinh-hoc-12-nam-2018-2019-truong-luong-ngoc-quyen-thai-nguyen

10 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:22

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học 2018 -2019) BÀI KHTN - Môn: Sinh học lớp 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề: 001 (Học sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh: SBD: Câu 81: Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nuclêơtit vị trí số làm thay đổi codon thành codon khác? A B C D Câu 82: Một loài sinh vật có NST 2n = 14 Đột biến tạo tối đa loại thể ba loài này? A B 14 C 35 D 21 Câu 83: Đặc điểm thuộc cấu trúc mARN? A mARN có cấu trúc mạch kép, gồm loại đơn phân A, T, G, X B mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm loại đơn phân A, T, G, X C mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm loại đơn phân A, U, G, X D mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm loại đơn phân A, U, G, X Câu 84: Nhận định không đúng? A Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với thay đổi môi trường B Sự biến đổi kiểu gen ảnh hưởng mội trường thường biến C Mức phản ứng rộng sinh vật thích nghi cao D Mức phản ứng kiểu gen rộng hạy hẹp tuỳ thuộc vào loại tính trạng Câu 85: Theo lí thuyết, thể sau có kiểu gen dị hợp tử cặp gen? A AABb B aaBB C AaBb D AAbb Câu 86: Trong quần thể cho sau đây: P: 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = P: 0,60 AA + 0,36 Aa + 0,04 aa = P: 0,58 BB + 0,38 Bb + 0,04 bb = P: 100%bb Có quần thể cân di truyền? A B C D Câu 87: Muốn suất vượt giới hạn giống có ta phải ý đến việc A cải tiến giống vật nuôi, trồng B cải tạo điều kiện môi trường sống C cải tiến kĩ thuật sản xuất D tăng cường chế độ thức ăn, phân bón Câu 88: Biến đổi cặp nuclêôtit gen phát sinh nhân đôi ADN gọi là: A đột biến B đột biến điểm C thể đột biến D đột biến gen Câu 89: Đặc điểm sau phân bào sử dụng để giải thích quy luật di truyền Menđen? A Sự tiếp hợp bắt chéo nhiễm sắc thể B Sự phân chia tâm động kì sau C Sự nhân đơi phân li nhiễm sắc thể D Sự phân chia nhiễm sắc thể Câu 90: Trong quần thể tự thụ phấn, thành phần kiểu gen quần thể có xu hướng A tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp B trì tỉ lệ số cá thể trạng thái dị hợp tử C phân hoá đa dạng phong phú kiểu gen D phân hóa thành dòng có kiểu gen khác Câu 91: Một lồi thực vật có alen A, B, C D nằm nhiễm sắc thể không tương đồng, di truyền theo quy luật Menđen Kiểu gen có hội cao để tạo tính trạng trội tất locut lai với thể có kiểu gen AaBbCcDd? A aaBBCCdd B aabbccdd C AaBBccDd D AaBBCCdd Câu 92: Bệnh bệnh di truyền phân tử người? Trang 1/4 - Mã đề thi 001 A Các bệnh hêmôglôbin (Hb) B Các bệnh prôtêin huyết C Các bệnh yếu tố đông máu D Ung thư máu Câu 93: Mối quan hệ gen tính trạng biểu qua sơ đồ: A Gen (ADN) → tARN → Pơlipeptit → Prơtêin → Tính trạng B Gen (ADN) → mARN → tARN → Prôtêin → Tính trạng C Gen (ADN) → mARN → Pơlipeptit → Prơtêin → Tính trạng D Gen (ADN) → mARN → rARN → Pơlipeptit → Tính trạng Câu 94: Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng phát triển vượt trội bố mẹ gọi là: A ưu lai B siêu trội C thối hóa giống D bất thụ Câu 95: Các bước phương pháp lai phân tích thể lai MenĐen gồm: Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F1,F2,F3 Tạo dòng chủng Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 2, 1, 3, D 3, 2, 4, Câu 96: Ở người, xét bệnh hội chứng sau đây: Bệnh ung thư máu Bệnh máu khó đơng Hội chứng Đao Hội chứng Clainphentơ Bệnh bạch tạng Bệnh mù mầu Có trường hợp xuất chủ yếu nam gặp nữ? A B C D Câu 97: Câu trúc di truyền quần thể ban đầu 31AA:11aa Sau hệ tự phối quần thể có cấu trúc di truyền nào? A 28AA:14aa B 30AA:12aa C 29 AA:13aa D 31AA: 11aa Câu 98: Ở người, số bệnh di truyền đột biến phát là: Ung thư máu, 2.Tơcnơ, Claiphentơ, Đao, Máu khó đơng, Siêu nữ (3X), ung thư Những dạng thuộc đột biến lệch bội là: A (2), (3), (4), (7) B (2), (3), (5), (6) C (1), (3), (4), (6) D (2), (3), (4), (6) Câu 99: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh A ổn định tần số thể đồng hợp quần thể ngẫu phối B ổn định tần số tương đối alen quần thể ngẫu phối C ổn định tần số alen thành phần kiểu gen quần thể ngẫu phối D cân thành phần kiểu gen quần thể ngẫu phối Câu 100: Biết gen nằm cặp NST thường khác quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn, gen phân li độc lập cho thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn Số kiểu gen kiểu hình đời là: A 27 B 18 C 27 D 18 Câu 101: Mỗi ba mã hóa cho loại axít amin mARN gọi là: A gen B codon C triplet D axit amin Câu 102: Q trình nhân đơi ADN thực theo nguyên tắc gì? A Nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn B Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng chạc ba tái C Hai mạch tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục D Một mạch tổng hợp gián đoạn, mạch tổng hợp liên tục Câu 103: Kiểu hình thể kết A trình phát sinh đột biến B phát sinh biến dị tổ hợp C truyền đạt tính trạng bố mẹ cho D tương tác kiểu gen với mơi trường Câu 104: Phiên mã q trình A Nhân đôi ADN Trang 2/4 - Mã đề thi 001 B Duy trì thơng tin di truyền qua hệ C Tổng hợp chuỗi pôlipeptit D truyền thông tin di truyền từ gen đến mARN Câu 105: Mã di truyền mang tính thối hố, tức là: A tất loài dùng chung mã di truyền B nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin C ba mã di truyền mã hoá cho axit amin D tất loài dùng chung nhiều mã di truyền Câu 106: Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN gọi là: A Gen điều hòa B gen tăng cường C gen cấu trúc D gen bất hoạt Câu 107: Một gen có trình tự nuclêôtit mạch gốc sau: TAX GTA XGA TAA 5’ Phân tử mARN tổng hợp từ gen có chiều mạch trình tự nuclêơtit nào? A 5’ AUG XAU GXU AUU 3’ B 3’ UAG GUA XGA UAA 5’ C 5’ UAX GUA XGA UAA 3’ D 3’ AUG XAU GXU AAU 5’ Câu 108: Dịch mã là: A Duy trì thơng tin di truyền qua hệ B Nhân đôi ADN C truyền thông tin di truyền từ gen đến mARN D Tổng hợp chuỗi pơlipeptit Câu 109: Xét quy trình sau: Tạo cừu Dolli Tạo giống dâu tằm tam bội Tạo giống kháng sâu hại Tạo chuột bạch có gen chuột cống Những quy trình thuộc ứng dụng công nghệ gen? A 1, B 3, C 1, 3, D 2, 3, Câu 110: Cho biện pháp sau: Dung hợp tế bào trần Cấy truyền phôi Nhân vô tính Ni cấy hạt phấn gây lưỡng bội hóa Tự thụ phấn liên tục qua nhiều hệ kết hợp chọn lọc Những phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng là: A 4, B 1,2, 3,4 C 2, 3, D 3, ,5 Câu 111: Bộ ba sau tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A UGA B AUG C GUA D UUX Câu 112: Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêôtit: A, T, G mạch gốc gen có tối đa loại mã ba? A loại mã ba B loại mã ba C 27 loại mã ba D loại mã ba Câu 113: Đột biến lệch bội biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới A một, số toàn cặp NST B số toàn cặp nhiễm sắc thể C cặp nhiễm sắc thể D số cặp nhiễm sắc thể Câu 114: Ở cà chua, alen A đỏ trội hoàn toàn so với alen a vàng Cho biết trình giảm phân khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có đỏ vàng? A Aa × Aa Aa × aa B Aa × Aa AA × Aa C AA × aa AA × Aa D Aa × aa AA × Aa Câu 115: Khâu quy trình chuyển gen việc tạo A biến dị tổ hợp B vectơ chuyển gen C ADN tái tổ hợp D gen đột biến Câu 116: Các dạng đột biến gen làm xê dịch khung đọc mã di truyền bao gồm: A thay cặp nuclêôtit thêm cặp nu B cặp nuclêôtit thêm cặp nu C ba dạng mất, thêm thay cặp nu D thay cặp nuclêôtit cặp nu Câu 117: Một quần thể cân Hacđi-Vanbec có 300 cá thể, biết tần số tương đối alen A = 0,3; a = 0,7 Số lượng cá thể có kiểu gen Aa là: A 63 cá thể B 126 cá thể C 147 cá thể D 90 cá thể Câu 118: Dưới bước quy trình tạo giống mới: I Cho tự thụ phấn lai xa để tạo giống chủng Trang 3/4 - Mã đề thi 001 II Chọn lọc thể đột biến có kiểu hình mong muốn III Xử lý mẫu vật tác nhân đột biến IV Tạo dòng chủng Quy trình sau việc tạo giống phương pháp gây đột biến? A I → III → II B III → II → IV C II → III → IV D III → II → I Câu 119: Theo Menđen, phép lai cặp tính trạng tương phản, tính trạng biểu F1 Tính trạng biểu F1 gọi là: A tính trạng lặn B tính trạng trội C tính trạng trung gian D tính trạng tương phản Câu 120: Tất alen gen quần thể thời điểm xác định tạo nên A vốn gen quần thể B kiểu gen quần thể C kiểu hình quần thể D thành phần kiểu gen quần thể - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 001 Mã đề: 001 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 002 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 003 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 004 81 82 A B C D 101 A B C D 102 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MƠN SINH 12 KIỂMTRAHỌC KÌ I (1) Ghi chú: Ô tô đen đáp án 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Mã đề: 005 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 006 81 82 A B C D 101 102 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 A B C D Mã đề: 007 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 008 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 009 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 010 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 011 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 012 81 82 A B C D 101 A B C D 102 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Mã đề: 013 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 014 81 82 A B C D 101 102 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 A B C D Mã đề: 015 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 016 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 017 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 018 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 019 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 020 81 82 A B C D A B C D 101 102 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Mã đề: 021 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 022 81 82 A B C D 101 102 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 A B C D Mã đề: 023 81 82 A B C D A B C D 101 102 Mã đề: 024 81 82 A B C D A B C D 101 102
- Xem thêm -

Xem thêm: de-thi-hk1-sinh-hoc-12-nam-2018-2019-truong-luong-ngoc-quyen-thai-nguyen, de-thi-hk1-sinh-hoc-12-nam-2018-2019-truong-luong-ngoc-quyen-thai-nguyen