de-thi-chon-hsg-sinh-hoc-10-nam-2017-2018-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh

2 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:22

THPT LÝ THÁI TỔ TỪ SƠN – BẮC NINH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH HỌC KHỐI 10 NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian 120 phút Câu Cho hỗn hợp chất sau: α- glucozo, β – glucozo, axit amin, fructozo, ribozo, glyxeron, axit béo, bazo nitơ, deoxyribozo - - Từ hợp chất tổng hợp phân tử, cấu trúc phân tử, cấu trúc sau: Tinh bột, xenlulozo, photpho lipit, mỡ, ADN, ARN, saccarozo,, chuỗi polipeptit? Giải thích? Vì không tổng hợp phân tử, cấu trúc lại? (Biết có đầy đủ enzim hình thành liên kết hóa trị cấu trúc) Câu Một tế bào thực phân bào, quan sát kính hiển vi thấy có 23 nhiễm sắc thể kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo Tế bào kì phân bào nào? Vì sao? Xác định nhiễm sắc thể lưỡng bội lồi? Lồi lồi nào? Câu Trong trình quang hợp, pha tối không sử dụng ánh sáng ánh pha tối khơng diễn ra?` Câu Nếu thời gian hệ 90 phút quần thể vi khuẩn ban đầu chứa 103 tế bào, có tế bào sau sinh trưởng? Câu Giải thích thuật ngữ capsit, capsome, nucleocapsit, vỏ Câu Hãy cho biết loại vật chất di truyền chủng virut sau? Giải thích? Chủng virut A 20% 20% 30% 30% T 30% 20% 0 U 0 30% 20% G 20% 30% 20% 20% X 30% 30% 20% 30% Câu Trình bày Sự sinh trưởng quần thể vi khuẩn môi trường nuôi cấy không liên tục Câu Có 10 tế bào sinh dục sơ khai loài nguyên phân liên tiếp số lần nhau, sau tất tế bào tạo tham gia giảm phân tạo giao tử, giao tử tham gia thụ tinh với hiệu suất 5% tạo 16 hợp tử Hỏi tế bào nguyên phân lần? THPT LÝ THÁI TỔ TỪ SƠN – BẮC NINH Câu Câu điểm Câu 1.5 điểm Câu điểm Câu điểm Câu điểm Câu điểm Câu 1.5 điểm Câu điểm ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH HỌC KHỐI 10 NĂM HỌC 2017 – 2018 Nội dung Điểm + Các phân tử cấu trúc tổng hợp - Tinh bột: Vì có đơn phân α- glucozo 0.25 - Xenlulozo: Vì có đơn phân β – glucozo 0.25 - Mỡ: Vì có glyxeron, axit béo 0.25 - Saccarozo: Vì có – glucozo fructozo 0.25 - chuỗi polipeptit: Vì có axit amin 0.25 + Các phân tử, cấu trúc khơng tổng hợp ADN, ARN, photpho lipit 0.5 thiếu nhóm photphat 0.25 -Khi NST kép xếp thành hàng dọc mặt phẳng xích đạo TB kì nguyên phân kì giảm phân 0.5 - Tại có 23 NST TB kì giảm phân 0.25 - Vì kì NP số lượng NST 2n kép số chẵn 0.25 - Bộ NST loài 2n = 46 0.25 - Đây lồi người 0.25 -QH có pha: Sáng tối Trong sản phẩm pha 0.25 sáng cung cấp nguyên liệu cho pha tối - Không có AS pha sáng khơng diễn nên khơng 0.25 hình thành ATP NADPH - Khơng có ATP NADPH khơng có ngun liệu 0.25 cho pha tối - Ở pha tối ATP NADPH sử dụng để khử APG 0.25 thành AlPG -8h = 480 phút - G= 90 phút → quần thể vi khuẩn hoàn thành xong lần phân chia lần phân chia thứ - Vậy sau 8h số lượng VK thu 103 x 25 = 32000 SGK Chủng – ADN mạch đơn Chủng 2- ADN mạch kép Chủng 3- ARN mạch kép Chủng 4- ARN mạch đơn Khai niệm ni cấy không liên tục giai đoạn nuôi cấy không liên tục - Hiệu suất 5% tạo 16 hợp tử → số giao tử tham gia thụ tinh 16.100/5= 320 - Số giao tử TB sinh giao tử tạo 320/10 = 32 + TB sinh tinh – NP lần + Nếu TB sinh trứng NP lần 0.25 0.5 0.25 Mỗi thuật ngữ đc 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25
- Xem thêm -

Xem thêm: de-thi-chon-hsg-sinh-hoc-10-nam-2017-2018-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh, de-thi-chon-hsg-sinh-hoc-10-nam-2017-2018-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh