de-khao-sat-hoa-hoc-11-dau-nam-2019-2020-truong-nguyen-viet-xuan-vinh-phuc

5 50 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:21

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XN ĐỀ THI KHẢO SÁT Mơn thi: Hóa 11 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: SBD Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua phân li H2O) có phần tử ? A H+, CH3COO-, H2O B CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O C H+, CH3COO- D CH3COOH, CH3COO-, H+ Câu 2: Cho chất: C, Fe, Fe3O4, Fe2O3, FeCO3, Al2O3, H2S, HI, AgNO3, Na2SO3 phản ứng với H2SO4 đặc, nóng Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử A B C D Câu 3: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) nước clo thể tính oxi hóa A phân tử chứa cation kim loại mạnh B sản phẩm chất oxi hóa mạnh Cl2 với kiềm C chứa ion ClO-, gốc axit có tính oxi hóa mạnh D chứa ion Cl-, gốc axit clohiđric điện li mạnh Câu 4: Trong tự nhiên, X có hai đồng vị 1735X 1737X, chiếm 75,77% 24,23% số nguyên tử X Y có hai đơng vị 11Y 12Y, chiếm 99,2% 0,8% số nguyên tử Y Phân tử khối trung bình XY A 36,5 B 37,5 C 36,0 D 37,0 Câu 5: Cho phát biểu sau: F phi kim mạnh Li kim loại có độ âm điện lớn He ngun tử có bán kính nhỏ Be kim loại yếu nhóm IIA Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 6: Khi đốt củi, để tăng tốc độ cháy, người ta sử dụng biện pháp sau đây? A thổi khơng khí khơ B thổi nước C đốt lò kín D xếp củi chặt khít Câu 7: Tính chất hóa học đặc trưng ngun tố oxi A vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử B tính khử mạnh C tính oxi hóa yếu D tính oxi hóa mạnh Câu 8: Phản ứng sau phản ứng oxi hóa – khử? A NH3 + HCl → NH4Cl B H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl C 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O D H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O Câu 9: Cho cân hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k) Phản ứng thuận phản ứng tỏa nhiệt Phát biểu sua đúng? A Cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân chuyển dịch theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng C Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ O2 Trang 1/4 - Mã đề thi 001 - https://thi247.com/ D Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ SO3 Câu 10: Loại phản ứng sau ln phản ứng oxi hóa – khử? A phản ứng hóa hợp B phản ứng trao đổi C phản ứng phân hủy D phản ứng Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo cách A cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng B điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn C cho F2 đẩy Cl2 khỏi dung dịch NaCl D điện phân nóng chảy NaCl Câu 12: Dãy chất chất điện li mạnh A KOH, NaCl, H2CO3 B Na2S, Mg(OH)2 , HCl C HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2 D HClO, NaNO3, Ca(OH)2 Câu 13: Hỗn hợp X gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 KCl có khối lượng 82,3 gam Nhiệt phân hồn tồn X thu 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 KCl Toàn Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 1M thu dung dịch Z Lượng KCl Z nhiều gấp lần lượng KCl X Thành phần phần trăm khối lượng KCl X A 25,62% B 18,10% C 29,77% D 12,67% Câu 14: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X có dạng [Ne]3s 3p3 Phát biểu sau sai? A Nguyên tử nguyên tố X có electron p B X phi kim C Nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron D X ô số 15 bảng tuần hồn Câu 15: Hòa tan hỗn hợp gồm Fe FeS vào dung dịch HCl dư, thu 8,96 lít hỗn hợp khí (đktc) Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 23,9 gam kết tủa đen Khối lượng Fe hỗn hợp đầu gam? A 8,4 B 16,8 C 5,6 D 11,2 Câu 16: Hòa tan hồn tồn x mol CuFeS2 dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) sinh y mol NO2 (sản phẩm khử N+5) Biểu thức liên hệ x y A x = 15y B x = 17y C y = 17x D y = 15x Câu 17: Số oxi hóa Nitơ NH4+, NO2- HNO3 là: A +5; -3; +3 B +3; -3; +5 C -3; +3; +5 D -3;+5; +3 Câu 18: Có dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat có nồng độ 0,1 mol/l Khả dẫn điện dung dịch tăng dần theo thứ tự thứ tự sau: A NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 B C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4 C CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4 D C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg Al khí oxi (dư) thu 30,2 gam hỗn hợp oxit Thể tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng A 8,96 lít B 17,92 lít C 11,20 lít D 4,48 lít Câu 20: Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl, tồn khí sinh hấp thụ hết vào dung dịch kiềm đặc, nóng tạo dung dịch X Trong dung dịch X có muối sau ? A NaCl, NaOH B KCl, KClO C NaCl, NaClO D NaCl, NaClO3 Câu 21: Trong khẳng định sau, khăng định A Các electron có mức lượng xếp vào lớp B Các electron có mức lượng khác xếp vào lớp C Các electron có mức lượng gần xếp vào phân lớp D Các electron có mức lượng xếp vào phân lớp Câu 22: Nhận định chưa xác số oxi hóa: A Trong hợp chất, tổng số oxi hóa nguyên tố Trang 2/4 - Mã đề thi 001 - https://thi247.com/ B Trong hợp chất, phi kim ln có số oxi hóa âm giá trị hóa trị chúng C Đơn chất ln có số oxi hóa D Trong hợp chất, kim loại ln có số oxi hóa dương hóa trị chúng Câu 23: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe vào dung dịch HCl dư, thu 8,96 lít khí H2(đktc) Cũng cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, 20,16 lít khí SO2 (đktc) Giá trị m A 48,0 B 41,6 C 46,4 D 54,4 Câu 24: Các chất dẫn điện A KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3 B Khí HCl, khí NO, khí O3 C dung dịch glucozơ , dung dịch ancol etylic , glixerol D KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương Câu 25: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau phản ứng xảy hồn tồn số mol HCl bị oxi hóa A 0,16 B 0,10 C 0,05 D 0,02 Câu 26: Phát biểu sau đúng? A Ở trạng thái cân bằng, khối lượng chất hai phương trình phản ứng phải B Khi phản ứng thuận nghịch trạng thái cân phản ứng dừng lại C Bất phản ứng phải đạt đến trạng thái cân hóa học D Chỉ có phản ứng thuận nghịch có trạng thái cân hóa học Câu 27: Cho dãy nguyên tố mà nguyên tố biểu diễn số hiệu nguyên tử tương ứng Dãy sau gồm nguyên tố phi kim? A 3, 9, 16 B 3, 12, 13 C 2, 5, 11 D 8, 9, 15 Câu 28: Mỗi phân tử XY2 có tổng hạt proton, nơtron, electron 178; đó, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 54, số hạt mang điện X số hạt mang điện Y 12 Hãy xác định kí hiệu hoá học X, Y A Fe S B C Pb Cl D C O Câu 29: Cho 0,015 mol loại hợp chất oleum vào nước thu 200ml dung dịch X Để trung hòa 100 ml dung dịch X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,15M Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố lưu huỳnh oelum A 23,97% B 32,655% C 37,86% D 35,96% Câu 30: Cho 14,9 gam muối kali halogenua (X) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 28,7 gam kết tủa Công thức muối X A KCl B KF C KI D KBr Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 lượng O2 vừa đủ, thu khí X Hấp thị hết X vào lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M, thu dung dịch Y 21,7 gam kết tủa Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất thêm kết tủa Giá trị m A 23,2 B 24,0 C 18,0 D 12,6 Câu 32: Dãy kim loại dãy sau gồm kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? A Al, Mg, Cu B Al, Fe, Cu C Al, Fe, Mg D Fe, Mg, Ag Câu 33: Trộn dung dịch chứa a gam HBr với dung dịch chứa a gam NaOH Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được, màu quỳ tím A chuyển sang màu xanh B chuyển sang màu đỏ C màu D không đổi màu Câu 34: Cấu hình electron lớp ngồi nguyên tử nguyên tố halogen A ns2np4 B ns2np5 C ns2np3 D ns2np6 Câu 35: Dẫn mẫu khí thải nhà máy qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thấy xuất kết tủa đen Hiện tượng chứng tỏ khí thải nhà máy có khí sau đây? Trang 3/4 - Mã đề thi 001 - https://thi247.com/ A B CO2 C NH3 D H2S 2+ + Câu 36: Một dung dịch chứa ion : Cu (0,02 mol), K (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) SO42- (x mol) Giá trị x A 0,045 B 0,050 C 0.070 D 0,030 Câu 37: Hai bình cầu có khối lượng dung tích Nạp đầy khí oxi vào bình thứ nhất, nạp đầy khí oxi ozon hóa vào bình thứ hai áp suất hai bình Đặt hai bình cầu hai đĩa cân thấy khối lượng hai bình khác 0,32 gam Khối lượng ozon bình thứ hai A 0,32 gam B 0,96 gam C 0,48 gam D 0,72 gam Câu 38: Thực phản ứng hai cốc: Cốc (1) : 25 ml H2SO4 0,1M 25 ml dung dịch Na2S2O2 0,1M; Cốc (2) : 25 ml H2SO4 0,1M 10 ml dung dịch Na2S2O2 0,1M 15 ml H2O Dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ hai cốc Phát biểu sau đúng? A Thời gian xuất kết tủa xanh nhạt cốc (1) cốc (2) B Thời gian xuất kết tủa trắng đục cốc (2) cốc (1) C Thời gian xuất kết tủa xanh nhạt cốc (2) cốc (1) D Thời gian xuất kết tủa trắng đục cốc (1) cốc (2) Câu 39: Theo thuyết Areniut, kết luận sau đúng? A Một Bazơ khơng thiết phải có nhóm OH thành phần phân tử B Bazơ chất có khả phản ứng với axit C Bazơ hợp chất thành phần phân tử có hay nhiều nhóm OH D Bazơ chất tan nước phân li cho anion OH- Câu 40: Dãy chất sau gồm hiđrơxit lưỡng tính ? A Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2 B Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2 C D Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2 - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 001 - https://thi247.com/ made 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 Cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan B B C A C A D C C D A C B C B C C B A D D B B A B D D A D A C C A B D A B D D A
- Xem thêm -

Xem thêm: de-khao-sat-hoa-hoc-11-dau-nam-2019-2020-truong-nguyen-viet-xuan-vinh-phuc, de-khao-sat-hoa-hoc-11-dau-nam-2019-2020-truong-nguyen-viet-xuan-vinh-phuc