de-kscl-giua-hk2-hoa-hoc-11-nam-2017-2018-truong-dong-dau-vinh-phuc

6 26 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:21

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII Trường THPT Đồng Đậu Mơn: Hóa học Khối 11 Năm học 2017- 2018 Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ 01: Họ tên SBD .Lớp Cho biết nguyên tử khối của: O = 16; P= 31; H= 1; N=14; C=12; Fe= 56; Cu= 64; Al= 27; Mg= 24 Câu 1: a Khí A hình vẽ khí khí sau đây: H2S; HCl; NH3; N2 b Cho 6,4 gam muối amoni nitrit, đem nhiệt phân hồn tồn, thu V lít khí nitơ đktc Tìm V Câu 2: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 111,46 gam sunfat trung hòa 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí khơng màu, tỉ khối X so với H2 3,8 (biết có khí khơng màu hóa nâu ngồi khơng khí).Phần trăm khối lượng Mg R Câu 3: Hòa tan hồn tồn 6,21gam nhơm kim loại dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch A 0,672 lít khí khơng màu, nhẹ khơng khí (đktc) Cơ cạn dung dịch A thu m gam chất rắn Xác định giá trị m? Câu a Nêu tượng viết phương trình phản ứng cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc b Trung hòa 100 ml dung dịch HCl 0,1 M, V ml dung dịch Ba(OH)2 0,02M Tìm V Câu 5: a Viết công thức hợp chất cacbon, Cacbon có trạng thái số oxi hóa +2; +4 b Đốt cháy 0,31 gam photpho oxi dư, sau phản ứng thu gam oxit? Câu 6: a Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4; Tính khối lượng muối tan thu sau phản ứng b Nêu cách nhận biết lọ chứa dung dịch riêng biệt: Na3PO4, NaCl, NaNO3 Câu 7: a Cho ankan A, có tỉ khối so với oxi 2,25 Xác định CTPT ankan b Viết đồng phân cấu tạo ankan A c clo hóa A thu dẫn xuất monoclo nhất, xác định công thức A, gọi tên, viết phương trình phản ứng Câu 8: a.Viết phương trình điều chế axetilen từ metan, ghi rõ điều kiện phản ứng b Cho 4,48 lit hỗn hợp khí gồm metan etilen qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu 2,688 lít khí Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Thành phần phần trăm thể tích khí metan hỗn hợp là: Câu 9: Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí (X) gồm có propan, etilen axetilen qua dung dịch brom dư, thấy 1,68 lít khí khơng bị hấp thụ Nếu dẫn 6,72 lít khí X qua dung dịch AgNO3 ammoniac thấy có 24,24 g kết tủa Các thể tích khí đktc Câu 10: a) Viết phương trình hóa học để giải thích thí nghiệm b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích khí hỗn hợp a Ghi chữ ĐÚNG hay SAI vào nhận xét sau: (1) Hai hợp chất có cơng thức đơn giản có công thức phân tử (2) Nếu biết chất nguyên tố phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất thành lập cơng thức phân tử hợp chất b.Đốt cháy chất hữu Y cần 6,4 gam khí oxi thu 3,6 gam nước 4,48 lít CO2 (đktc) Xác định CTPT X Biết X có tỉ khối so với hidro 15 ĐÁP ÁN Câu Nội dung điểm a NH3 b số mol muối NH4NO2 =0,1 mol; NH4NO2 = N2 + H2O 0,1 0,1 Thể tích khí nito= 0,1 22,4= 2,24 lít Áp dụng BTKL: Hai khí NO H2; số mol N2= 0,05 mol; H2= 0,2mol mR+ m H2SO4 = m muối sunfat + 0,25 7,8 + mH2O MH2O= -111,46 - 0,25.7,6 + 38,36+ 0,87 98+ 0,67.18= 10,26 gam NH2O= 0,57 mol Bảo toàn NT với H: 2n H2O + 2n H2 + 8n(NH4)2SO4= 2.0,87 n (NH4)2SO4= 0,025 mol áp dụng BTNT với N: 2.n Fe(NO3)2 = nNO + 2n (NH4)2SO4 n Fe(NO3)2 = 0,05 mol Bảo toàn NT với S: n SO4 (muối kl) = 0,87- 0,025 =0,845 mol Khối lượng Mg; Fe = 111,46 – 0,025.124- 0,845.96= 27,04 Đặt số mol Mg Fe3O4 x; y Ta có 24x + 232 y= 38,36- 0,05.180 24x + 168 y + 0,05.56= 27,04 Vậy x=0,45 mol; y= 0,08 mMg= 10,8 gam % Mg= 28,15% 0,5 0,5 a n Al= 0,23 mol Khí khơng màu, nhẹ khơng khí N2; n N2= 0,03 mol Áp dụng BT e Al= Al3+ + 3e 0,23 0,69 2N5+ + 10 e = N2 0,3 0,03 Do số mol e nhường khác số mol e nhận, nên sinh muối NH4NO3; đặt số mol x Ta có 0,69= 0,3+ 8x; x= 0,04875 Mol m = 0,04875 80+ 0,23.213 = 52,89 gam 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 a Cu + 4HNO3 đặc= Cu(NO3)2 + 2NO2+ 2H2O Hiện tượng: Có khí màu nâu ra, dung dịch thu có màu xanh b.n HCl= 0,1.0,1= 0,01 mol 2HCl+ Ba(OH)2= BaCl2 + 2H2O 0,01 0,005 mol Vậy V= 0,005/0,02= 0,25 lít= 250 ml 0,25 0,25 a C+2O; C+4O2 Mỗi chất cho 0,25 đ 0,25 b n P= 0,01 mol 2P + 5/2O2= P2O5 0,01 0,005 mol 0,25 0,25 0,25 Vậy m P2O5 = 0,005 142= 7,1 gam a Nhận xét n KOH/ H3PO4 = 0,15/ 0,1= 1,5 Dung dịch thu gồm K2HPO4 KH2PO4 2KOH + H3PO4 = K2HPO4 + 2H2O 2x x x KOH + H3PO4 = KH2PO4 + H2O Y y y Theo đề 2x + y= 0,15 X+ y= 0,1 mol X= Y= 0,05 mol Vậy m muối= 15,5 gam b.dùng AgNO3 HT: Lọ xuất kết tủa vàng Na3PO4 Lọ xuất kết tủa Trắng NaCl Lọ khơng có tượng NaNO3 AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4 + 3NaNO3 AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 a Gọi CTPT A CnH2n+ 2; MA = 2,25 32 = 72 Vậy CTPT ankan C5H12 b Có đồng phân, cụ thể c clo hóa A thu dẫn xuất monoclo Nên CTCT A C(CH3)4 2,2- đimetylpropan C(CH3)4 + Cl2 = C(CH3)3CH2Cl + HCl 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Mỗi đồng phân cho 0,5/3 điểm 0,25 a.2CH4 = C2H2 + 3H2 ĐK: Làm lạnh nhanh, 1500 độ C b Khí khơng phản ứng với brom metan; Thể tích metan= 2,688 lít % VCH4 = 2,688/4,48 100 = 60% 0,25 0,25 0,25 0,25 a.C2H4 + Br2 = C2H4Br2 C2H2 + 2Br2 = C2H2Br4 C2H2 + Ag2O = C2Ag2 + H2O 0,101 0,101 mol b n kết tủa 24,24/ 240 = 0,101 mol Số mol X= 0,3 mol Theo pt, n C2H2 = 0,101 mol; % V C2H2 = 33,67 % Khí khơng phản ứng với brom C3H8; %V C3H8= 25% % V C2H4= 41,33% a (1) Hai hợp chất có cơng thức đơn giản có công thức phân tử SAI (2) Nếu biết chất nguyên tố phần trăm khối lượng ngun tố hợp chất thành lập cơng thức phân tử hợp chất SAI 0,5 10 b số mol Oxi= 0,2 mol; số mol nước = 0,2 mol; số mol CO2= 0,2 mol 0,5 0,25 bảo toàn nguyên tố với O: n O(Y) = 0,2.2+ 0,2- 0,2.2= 0,2 mol n C= 0,2 mol; n H= 0,4 mol Ta có n C: n H: n O= 0,2: 0,4:0,2= 1:2:1 Vậy CTĐG A CH2O CTPT A: (CH2O)n; Theo đề MA= 15.2=30 Nên n=1; CTPT A CH2O 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: de-kscl-giua-hk2-hoa-hoc-11-nam-2017-2018-truong-dong-dau-vinh-phuc, de-kscl-giua-hk2-hoa-hoc-11-nam-2017-2018-truong-dong-dau-vinh-phuc