de-kscl-doi-tuyen-hsg-sinh-hoc-10-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc

5 48 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:21

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KÌ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 ĐỀ THI MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm: 02 Trang Câu (2,0 điểm) Những phát biểu sau hay sai? Nếu sai, em sửa lại cho a Tế bào thực vật để dung dịch nhược trương bị trương lên bị vỡ b Các tế bào nhận biết màng sinh chất có “dấu chuẩn” prôtêin bám màng c.Tế bào bạch cầu người có khả thay đổi hình dạng hoạt động bình thường d Ở tế bào nhân thực, ti thể bào quan có khả tổng hợp ATP e Tinh bột xenlulôzơ nguồn nguyên liệu cung cấp lượng cho tế bào thực vật g Ribơxơm 70s có tế bào vi khuẩn h Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin axit nuclêic đại phân tử có cấu trúc đa phân i Mọi tế bào thể nhân thực có nhân thức Câu (2,0 điểm) a Kể tên cấp tổ chức giới sống Cho biết đặc điểm chung cấp tổ chức sống? b Dựa vào đâu người ta phân loại lãnh giới, hệ thống giới? Theo em sử dụng hệ thống phân loại ưu hơn? Vì sao? Câu (2,0 điểm) a Vì tế bào xem cấp độ tổ chức giới sống? b Có bốn loại đại phân tử sau: Tinh bột, xenlulôzo, protein photpholipit Hãy cho biết: - Loại chất khơng có cấu trúc đa phân? - Loại chất khơng có lục lạp tế bào? Câu (2,0 điểm) a Điểm giống, khác cấu tạo tế bào động vật tế bào thực vật? Ý nghĩa giống khác đó? b Trong thể người loại tế bào có nhiều nhân, loại tế bào khơng có nhân? Các tế bào khơng có nhân có khả sinh trưởng hay khơng? Vì sao? Câu (2,0 điểm) Cho hình vẽ cấu trúc màng sinh chất (A, B, C, D E) đây: (1) (3) (4) (3) (3) (3) (2) (a) (3) A B C (b) D ATP E a Gọi tên thành phần tương ứng kí hiệu (1), (2), (3) (4) hình b Tương ứng với hình trên, nêu chức prơtêin màng sinh chất Câu (2,0 điểm) Hãy giải thích ngắn gọn: a Tại tế bào không trực tiếp sử dụng lượng từ glucozơ mà phải vòng qua hoạt động sản xuất ATP? b Tại nói ATP NADPH chất “chuyên chở lượng trung gian” mang lượng ánh sáng đến sản phẩm hữu trình quang hợp? c Những chất hóa học sản xuất quang phân li nước gì? Chúng sử dụng nào? Câu (2,0 điểm) a Nêu diễn biến pha kỳ trung gian chu kỳ tế bào Tại tế bào giai đoạn sớm phơi có thời gian chu kỳ tế bào từ 15 phút đến 20 phút? b So sánh nhiễm sắc thể kì nguyên phân với nhiễm sắc thể kì giảm phân II điều kiện bình thường Câu (2,0 điểm) a Khi dùng kính hiển vi quang học để quan sát tiêu cố định nhiễm sắc thể (NST), người ta thường sử dụng vật kính có độ phóng đại nhỏ để quan sát trước, sau chuyển sang vật kính có độ phóng đại lớn Em cho biết việc làm nhằm mục đích b Khi quan sát tiêu cố định NST người phòng thí nghiệm trường THPT, số trường hợp không quan sát thấy NST Em đưa giả thiết hợp lí để giải thích khơng quan sát Câu (2,0 điểm) a Em chứng minh q trình hơ hấp tế bào, lượng giải phóng qua giai đoạn khác khơng giải phóng ạt lúc b Trong q trình hơ hấp nội bào có phân tử glucơzơ phân giải Tính số NADH FADH2 tạo ra? Câu 10 (2,0 điểm) Cho phân tử ADN sinh vật nhân sơ có tỉ lệ nuclêơtit mạch A 1: T1: X1: G1 = 1: 3: 4: có (A1+T1) / (G1+X1) = 0,4 Trên phân tử ADN có 760 liên kết hiđrơ a Tính số lượng liên kết hoá trị phân tử ADN Giải thích cách tính? b Tính số nuclêơtit loại mạch phân tử ADN trên? ============== HẾT ============ Họ tên thí sinh:………………………………………….SBD:…………………………… (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Câu KÌ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 HDC gồm: 03 Trang Nội dung a Sai Không bị vỡ có thành tế bào……………………………………………… b Sai Dấu chuẩn glycoprotein…………………………………………………… c Đúng……………………………………………………………………………… d Sai Lục lạp bào quan tổng hợp ATP…………………… e Sai Tinh bột nguồn nguyên liệu dự trữ cho tế bào thực vật, xenlulôzơ thành phần cấu trúc nên thành tế bào thực vật……………………………………………… g Sai Ribơxơm 70S có ti thể, lục lạp tế bào nhân thực…………………… h Sai Lipit khơng có cấu trúc đa phân……………………………………………… i Sai Có tế bào khơng có nhân Ví dụ tế bào hồng cầu……………………………… a Các cấp tổ chức sống giới sống: tế bào  thể  quần thể  quần xã  hệ sinh thái……………………………………………………………… - Các đặc điểm chung cấp tổ chức sống: + Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc…………………………………………………… + Là hệ thống mở có khả tự điều chỉnh …………………………… + Thế giới sống liên tục tiến hóa…………………………………………………… b - Hệ thống phân loại lãnh giới dựa vào: Sự sai khác hệ gen cấu trúc thành tế bào…………………………………………………………………………………… * Hệ thống phân loại giới sinh vật dựa vào: Mức độ tổ chức thể (đơn bào hay đa bào); Loại tế bào (nhân sơ hay nhân thực); Kiểu dinh dưỡng (tự dưỡng hay dị dưỡng)………………………………………………………………………………… * Sử dụng hệ thống phân loại lãnh giới ưu điểm hơn……………………………… * Vì: Dựa vào cấu trúc hệ gen giúp ta phân biệt mối quan hệ gần gũi tiến hóa…………………………………………………………………………………… a Tế bào cấp độ tổ chức giới sống vì: + Tế bào đơn vị cấu trúc thể sống………………… + Mọi hoạt động sống diễn tế bào……………………………………… + Từ tế bào sinh tế bào tạo sinh sản loài………………………… + Cơ thể đa bào lớn lên, nhờ sinh sản tế bào………………………………… b - Chất không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân photpholipit………………… - Chất không tìm thấy luc lạp xenlulozo……………………………………… a - Giống nhau: Đều tế bào nhân thực, tế bào có màng tế bào, chất nguyên sinh nhân - Khác nhau: Ở tế bào thực vật có thành xenlulơzơ có lục lạp tế bào động vật khơng có - Ý nghĩa: + Từ điểm giống cho thấy động vật thực vật có chung nguồn gốc + Từ điểm khác cho thấy chúng tiến hóa theo hai hướng b - Tế bào gan tế bào có nhiều nhân, tế bào hồng cầu tế bào không nhân - Tế bào khơng nhân khơng có khả sinh trưởng Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 - nhân chứa nhiều nhiễm sắc thể mang ADN có gen điều khiển điều hồ hoạt động sống tế bào……………………………………………………… a Chú thích thành phần hình: - (1) = phơpholipit………………………………………………………………… - (2) = cacbohidrat (hoặc glicôprôtêin)…………………………………………… - (3) = prôtêin xuyên màng………………………………………………………… - (4) = chất tan (hoặc phân tử tín hiệu)…………………………………… 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 b Chức prôtêin xuyên màng tương ứng hình: - Hình A B: Các prơtêin (xuyên màng) prôtêin – glucô (glicoprôtêin) làm chức ghép nối nhận diện tế bào……………………… 0.25 - Hình C: Prơtêin thụ thể làm nhiệm vụ tiếp nhận thơng tin từ ngồi để truyền vào bên tế bào …………………………………………………………………… 0.25 - Hình D: Prơtêin làm chức vận chuyển hay kênh protein……… …………… 0.25 - Hình E: Enzim prơtêin định vị màng theo trình tự định…………… a - Năng lượng phân tử glucozơ lớn - Năng lượng ATP vừa đủ cho hầu hết phản ứng tế bào b - Pha sáng: Năng lượng ánh sáng tích lũy ATP NADPH - Pha tối: lượng ATP, NADPH dùng để cố định CO2 => chất hữu c - Quang phân li nước tạo H+, e- O2………………………………………………… - O2 giải phóng ngồi mơi trường…………………………………………………… - e- tạo bù cho phân tử diệp lục bị mất……………………………………………… - H+ tham gia tạo lực khử NAPH2……………………………………………………… a Những diễn biến chính: - Pha G1 : Sinh trưởng, tích lũy vật chất……………………………………………… - Pha S: Tự nhân đôi ADN, nhân đôi NST…………………………………………… - Pha G : Tổng hợp tiếp thành phần cần cho phân bào………………………… * Giải thích: - Vì tế bào phôi sớm bỏ qua pha G1 , yếu tố cần thiết cho phát động phân bào chuẩn bị sẵn tế bào trứng…………………………………………………………… b * Giống NST co ngắn, đóng xoắn cực đại, xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo * Khác Nguyên phân Giảm phân II NST phân chia có nhiễm sắc NST phân chia có nhiễm sắc tử khác tử giống hệt nguồn gốc trao đổi chéo xảy giảm phân I * Mục đích việc làm: - Quan sát vật kính có độ phóng đại nhỏ trước để nhìn bao qt tiêu chọn tế bào có NST cần quan sát 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 10 - Sau không điều chỉnh ốc (nút) sơ cấp mà chuyển sang vật kính lớn để: Nhìn rõ hơn, tránh vỡ tiêu bản, tránh hỏng vật kính * Lý có thể: - Do học sinh không tuân thủ bước sử dụng kính - Do tiêu hỏng - Do kính hiển vi hỏng a - Hô hấp tế bào gồm ba giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep chuỗi chuyền electron - Năng lượng ATP giải phóng quan ba giai đoạn đó, giai đoạn chuỗi chuyền electron giải phóng nhiều lượng - Ví dụ Ngun liệu hơ hấp phân tử glucơzơ lượng giải phóng qua giai đoạn sau: + Đường phân: giải phóng ATP + Chu trình Crep: giải phóng ATP + Chuỗi chuyền electron giải phóng 34 ATP………………………… b Số NADH FADH2 tạo ra: - Số NADH tạo ra: x 10 = 70 - Sô FADH2 tạo ra: x = 14 a Theo nguyên tắc bổ sung ta có: T1=A2 X1=G2 nên (A1+T1) / (G1+X1) = 0,4  A/G = 0,4 (1) Mà liên kết Hiđrô tính theo cơng thức : H = 2A+3G = 760 (2) từ (1) (2) A = 80 (nu) G = 200 (nu) Số liên kết hóa trị phân tử ADN = tổng số liên kết hóa trị đường axit nu + số liên kết hóa trị nu Do ADN dạng vòng nên HT = x N = x 560=1120 (Lk)………………………… b Do tỉ lệ nu mạch A1: T1: X1: G1 = 1: 3: 4: theo nguyên tắc bổ sung ta có A1=T2= (1x280)/14= 20 (Nu) T1=A2= x A1= 60 (Nu) X1=G2= x A1= 80 (Nu) G1= X2= x A1= 120 (Nu) 0.5 0.5 0.5 1,0 0.5 0.5 1.0 1.0
- Xem thêm -

Xem thêm: de-kscl-doi-tuyen-hsg-sinh-hoc-10-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc, de-kscl-doi-tuyen-hsg-sinh-hoc-10-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc