de-kscl-doi-tuyen-hsg-hoa-hoc-10-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc

5 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:21

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI MƠN HĨA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 Thời gian làm 180 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm: 02 Trang Cho NTK chất: Fe=56; Al= 27; Cu= 64; Cl =35,5; H=1 Câu 1: (5 điểm) Cho nguyên tố X trạng thái có 11 electron tuộc phân lớp p X có hai đồng vị nơtron Trong đồng vị số khối lớn, số hạt mang điện gấp 1,7 lần số hạt không mang điện a Viết cấu hình electron X b Xác định vị trí X bảng tuần hoàn c Xác định hành phần cấu tạo hai đồng vị thành phần % theo khối lượng đồng vị X tự nhiên Biết nguyên tử khối trung bình X 35,48 Coi nguyên tử khối có giá trị số khối Hợp chất Z tạo hai ngun tố M, R có cơng thức M3R R chiếm 6,67% khối lượng Trong hạt nhân nguyên tử M có n1=p1+4, hạt nhân R có n2= p2; n1 ,p1, n2, p2 số nơtron proton tương ứng M R Biết tổng số hạt proton phân tử Z 84 Xác định công thức phân tử Z Câu 2: ( điểm) Viết phương trình hóa học (nếu có) cho thí nghiệm sau: a Cho dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm có sẵn bột MnO2, đun nhẹ b Hòa tan FeCl2 vào nước thêm H2SO4 lỗng dư, sau thêm dung dịch KmnO4 dư thấy có khí màu vàng lục dung dịch thu có chứa muối mangan (II) c Đưa muỗng sắt có chứa natri nóng chảy vào lọ đựng khí clo Hồn thành phương trình phản ứng sau cho biết chất ứng với chữ (A), (B)… tương ứng (1) FeS2 + khí (A) → chất rắn (B) + khí (D) (2) (D) + khí (E) → chất rắn (F) + H2 O (3) (F) + (A) → (D) (4) (E) + NaOH → (G) + H2O (5) (G) + NaOH → (H) + H2O (6) (H) + (I) → (K) + (L) (7) (K ) + HCl → (I) + (E) (8) ( E) + Cl2 + H2O → … Câu 3: ( điểm) Hoàn thành phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng electron a K2SO3 + KMnO4 + KHSO4  K2SO4 + MnSO4 + H2O b FexOy + HNO3  Fe(NO3 )3 + NO + H2O c H2SO4 + HI  I2 + H2S + H2O Bằng phương pháp hoá học phân biệt dung dịch đựng lọ nhãn sau: NaCl, NaNO3, HCl, HBr, NaOH Câu 4: (5 điểm) Cho viên bi hình cầu sắt có đường kính 1,4 cm vào dung dịch HCl sau thời gian ta viên bi sắt có đường kính 0,8 cm Tính thể tích H2 (ở đktc) thu Biết Fe có khối lượng riêng 7,86g/ ml Cho 23,8 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Al phản ứng vừa đủ với 14,56 lít khí Cl (đktc) Mặt khác 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thấy 0,2 mol khí (ở đktc) Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp X? ……………………………………………HẾT………………………………………… Thí sinh khơng sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hóa học Giám khảo khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG KHỐI 10- HÓA HỌC Câu Nội dung Thang điểm a Cấu hình X: 1s 22s22p63s2 3p5 0,5 b.=>Vị trí: Ơ số 17, chu kì 3, nhóm VIIA 0,5 c.Gọi hai đồng vị X 17 n+17X 17 n+19 X 0,5 Trong đồng vị có số khối lớn có số hạt mang điện gấp 1,7 lần số hạt không mang điện nên 1,7 (n+2) = 34 => n=18 => hai đồng vị 17 37 X 35 17 X  n = 18, e= p =17  n =20, e=p=1 Dựa vào NTKTB ta %m37X 0,5 n35 X : n37 X =19 :6 => %m 35 X =74,97% 0,5 =25,03% Σhạt proton Z = 3p1 + p2 = 84 (1) %mR = 2p2 : [ 3.(2p1+4) + 2p2]= 6,67% (2) Từ (1) (2) => p1 =26, p2 = => M Fe; R C => Z Fe 3C Câu 0,5 a 4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O b 2FeCl2 +12H2SO4+6KMnO4  Fe2(SO4)3 +2Cl2 +3K2SO4 +6MnSO4 +12H2O c 2Na + Cl2  2NaCl Mỗi phương trình 0,25 điểm (1) 2FeS2+ 11O2  Fe2O3 + 4SO2 => (A) : O2 ; (B): Fe 2O3; (D): SO2 (2) SO2 + 2H2S  3S +2 H2 O => (E): H2S; (F): S (3) S + O2  SO2 0,5 0,5 1 1 (4) H2S + NaOH  NaHS + H2 O => (G): NaHS (5) NaHS + NaOH  Na2S + H2O => (H): Na2S (6) Na2 S + FeCl2  FeS + 2NaCl => (I): FeCl ; (K): FeS; (L): NaCl (7) FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S (8) H2S + 4Cl2 +4 H2O  H2SO4 + 8HCl Câu Mỗi phương trình điểm chia làm bước để cân a 5K2SO3 +2 KMnO4 + 6KHSO4  9K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2 O Mn+7 +5e  Mn+2 |× S+4  S+6 + 2e |×5 b.3FexOy + (12x -2y)HNO3  3xFe(NO3)3 + (3x -2y)NO + (6xy)H2O xFe+2y/x  xFe+3 + (3x -2y)e |×3 N+5 + 3e  N+2 |× (3x- 2y) c H2SO4 + 8HI  4I2 + H2S + 4H2O S+6 + 8e S-2|×1 2I-  I20 + e |×4 + Lấy mẫu thử từ dung dịch + Dùng quỳ tím: - Dung dịch làm quỳ hoá xanh NaOH - Dung dịch làm quỳ hoá đỏ là: HCl; HBr (axit) - Dung dịch không làm đổi màu quỳ NaCl, NaNO3 (muối) + Nhận biết axit: dùng dung dịch AgNO3 0,5 - Dung dịch có tạo kết tủa trắng với AgNO3 HCl Ptpư: HCl + AgNO3  AgCl  + HNO3 0,5 - Dung dịch có tạo kết tủa vàng với AgNO3 HBr Ptpư: HBr + AgNO3  AgBr  + HNO3 0,5 + Nhận biết dung dịch muối: dùng dung dịch AgNO3: - Câu Dung dịch có tạo kết tủa với AgNO3 NaCl Ptpư: NaCl + AgNO3  AgCl  + NaNO3 0,5 Dung dịch lại NaNO3 Khối lượng viên bi sắt ban đầu là: m0 Fe = D.V0 =D.π.d3/6 =1,4 D.π/6 0,5 Khối lượng viên bi sắt sau phản ứng là: mFe sau pư = D.V = 0,8 3.D π/6 0,5 Khối lường sắt phản ứng là: mFe = m0Fe - mFe sau pư ≈ 9,18 (g) => nFe ≈ 9,18/ 56 mol = nH2 => VH2 ≈ 3,67 lít Gọi số mol 23,8 gam hỗn hợp X Cu, Fe, Al là: x, y, z 0,25 mol hỗn hợp X là: kx, ky, kz Theo ta có: 64x + 56y + 27z = 23,8 (1) 0,5 0,5 kx +ky + kz = 0,25 (2) Sử dụng bảo toàn electron ta có: 2x + 3y + 3z = 0,65 (3) 2ky + 3kz = 0,2.2 (4) Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta được: x =0,2; y =0,1; z =0,2 % mCu = 0,2.64/23,8 =53,78% % mFe = 0,1.56/ 23,8 = 23,53% % mAl = 22,69 % 0,5 0,5 0,5 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: de-kscl-doi-tuyen-hsg-hoa-hoc-10-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc, de-kscl-doi-tuyen-hsg-hoa-hoc-10-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc