de-kiem-tra-hoa-hoc-11-giua-ky-2-nam-2018-2019-truong-ly-thai-to-bac-ninh

5 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:20

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮCNINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Mã đề thi: 209 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: Hóa lớp 11 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Cho NTK: H = 1; C =12; O = 16; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Ca = 40 Câu 1: Hợp chất Y sau tạo dẫn xuất monohalogen ? CH3 CH CH2 CH3 CH3 A B C D Câu 2: Để phân biệt but-1-in but-2-in người ta dùng thuốc thử sau đây: A dd HBr B dd Br2 C dd AgNO3/NH3 D dd KMnO4 Câu 3: Hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng liên tiếp tích 4,48 lít (ở đktc) Nếu cho hỗn hợp X qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8g % thể tích anken A 70% B 40% C 80% D 50% Câu 4: Chất sau tác dụng với HBr cho sản phẩm nhất: A But-1-en B 2,3- đimetylbut-2-en C propen D 2-metylbut-2-en Câu 5: Hiđrocacbon X mạch hở có phân tử khối 54 X có công thức cấu tạo? A B C D Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 C2H2 Lấy 12,9 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 72 gam Mặt khác, cho 20,16 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54 gam kết tủa Phần trăm thể tích C2H4 có X là? A 50 B 45 C 30 D 25 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn ankadien X thể khí thu H2O CO2 có tổng khối lượng 23 gam Nếu cho sản phẩm cháy qua dung dich Ca(OH)2 dư, 40 gam kết tủa Công thức phân tử X A C2H2 B C3H4 C C4H6 D C5H8 Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu 2,4 mol CO2 2,4 mol nước Giá trị b A 80,64 lít B 24,9 lít C 94,2 lít D 92,4 lít Câu 9: Toluen tên gọi chất sau đây? A C6H5-CH3 B C6H6 C C6H5-CH=CH2 D C6H5-CH2CH3 Câu 10: Cho sơ đồ sau: CH4 → X → Y → poli (vinyl clorua) X, Y tương ứng với dãy chất sau đây? A axetilen, vinyl axetilen B axetilen, vinyl clorua C etilen, 1,2-điclo etan D etilen, vinyl clorua Trang 1/4 - Mã đề thi 209 - https://thi247.com/ Câu 11: Cho 4,32 gam hiđrocacbon X tác dụng với AgNO3 dư NH3 thu 12,88 gam kết tủa Vậy X là: A but-1-in B axetilen C propin D vinylaxetilen Câu 12: Cho phản ứng buta-1,3-đien HBr 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm phản ứng A CH3CHBrCH=CH2 B CH3-CH=CH-CH2Br C CH2BrCH2CH=CH2 D CH3-CH=CBr-CH3 Câu 13: Có ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ? A B C D Câu 14: Bao nhiêu chất sau làm màu dung dịch nước Brom: etan; etilen; axetilen; buta-1,3-dien; benzen; stiren? A B C D Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 C4H6 Tỉ khối X so với H2 24 Đốt cháy hoàn toàn 2,88 gam X oxi dư cho toàn sản phẩm cháy vào 1,5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 9,885 B 13,795 C 17,73 D 15,77 Câu 16: gam ankin X làm màu tối đa 200 ml dd Br2 2M CTPT X A C4H6 B C3H4 C C2H2 D C5H8 Câu 17: Hiđrocacbon X cháy cho thể tích nước gấp 1,2 lần thể tích CO2 ( đo đk) Khi tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo X có tên là: A etan B propan C 2,2- đimetylpropan D isobutan Câu 18: Đốt cháy m gam hỗn hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 17,6 gam CO2 10,8 gam H2O Giá trị m A 10,8 B 7,2 C D 12 Câu 19: Điều chế etilen phòng thí nghiệm từ C2H5OH, ( H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn oxit SO2, CO2 Chất dùng để làm etilen A dd NaHCO3 dư B dd NaOH dư C dd KMnO4 loãng dư D dd brom dư Câu 20: Cho tượng sau: (1) Sục khí etilen (dư) vào nước brom (màu vàng - da cam), nước brom màu (2) Sục khí etilen (dư) vào dung dịch KMnO4 (màu tím-hồng), dung dịch màu có kết tủa trắng (3) Sục khí propilen (dư) vào dung dịch KMnO4 (màu tím-hồng), dung dịch màu có kết tủa đen (4) Cho benzen vào dung dịch Br2 thấy có kết tủa trắng (5) Cho khí axetilen dư vào bình chứa dung dịch AgNO3/NH3 (khơng màu), xuất kết tủa vàng Số tượng mô tả với thí nghiệm A B C D Câu 21: C5H8 có đồng phân ankađien liên hợp? A B C D Câu 22: Cho phát biểu sau: Trang 2/4 - Mã đề thi 209 - https://thi247.com/ (1) Ankađien hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa liên kết pi (2) Những hiđrocacbon có cơng thức phân tử CnH2n anken (3) Anken hiđrocacbon khơng no mạch hở có cơng thức phân tử CnH2n (n≥ 2) (4) Ankin hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa liên kết C≡C (5) Anken có từ 4C trở lên có đồng phân hình học Số phát biểu là: A B C D Câu 23: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo tối đa sản phẩm? A B C D Câu 24: Hỗn hợp X gồm metan anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28g có 2,688 lít khí bay (đktc) CTPT anken A C4H8 B C3H6 C C5H10 D C2H4 Câu 25: Công thức chung ankadien A CnH2n-2 (n≥2) B CnH2n (n≥2) C CnH2n-2 (n≥3) D CnH2n (n≥3) Câu 26: Hãy cho biết cặp tên sau thuộc chất? A isopropyl axetilen 2-metyl but-3-in B etyl metyl axetilen pent-2-in C vinyl axetilen buta-1,3-điin D đimetyl axetilen but-1-in Câu 27: Khối lượng etilen thu đun nóng 230g rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản ứng đạt 40% A 350g B 84g C 196g D 56g HCl trung hop → vinyl clorua  → PVC Tính thể tích Câu 28: Cho sơ đồ sau: axetilen  axetilen (đktc) cần lấy để điều chế 1,2 PVC, biết hiệu suất phản ứng cộng phản ứng trùng hợp 80% 62,5% A 860,16m3 B 537,6 m3 C 1075,2 m3 D 430,08,4 m3 Câu 29: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2; 0,15 mol C2H4 ; 0,2 mol C2H6 0,3 mol H2 Đun nóng X với bột Ni xúc tác thời gian hỗn hợp Y Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y số gam CO2 H2O A 3,96 3,35 B 39,6 11,6 C 39,6 46,8 D 39,6 23,4 Câu 30: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3 Tên X A 3-metylpent-2-en B isohexan C 3-metylpent-3-en D 2-etylbut-2-en Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hoá: (2) (3) (4) (1) Canxi cacbua  → X1 → X2 → X3 → Cao su buna X2 chất sau ? A Axetilen B Vinylaxetilen C Etilen axetilen D Etilen Câu 32: Trong PTN khí C2H2 điều chế từ chất nào: A C2H4 B CaC2 C C2H6 D CH4 Câu 33: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan etilen (đktc) chậm qua qua dung dịch brom dư Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g Số mol etan etilen hỗn hợp A 0,1 0,05 B 0,05 0,1 C 0,12 0,03 D 0,03 0,12 Trang 3/4 - Mã đề thi 209 - https://thi247.com/ Câu 34: Dãy sau gồm chất thuộc dãy đồng đẳng metan A CH4, C2H6, C4H10, C5H12 B C2H6, C3H8, C5H10, C6H12 C CH4, C2H2, C3H4, C4H10 D C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 Câu 35: Hợp chất hữu sau có tên gọi là: CH3-CH=C(CH3)-CH=CH2 A 3- metylpent-2-en B 2-metylbuta-1,3- đien C 3-metylpent-1,3- đien D 2- metylpent-2-en Câu 36: Trong bình kín 0,35 mol C2H2; 0.65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian thu hỗn hợp khí X có tỷ khối so với H2 Sục X vào dd AgNO3 dư NH3 đến pư hồn tồn thu hh khí Y 12 g kết tủa Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? A 0,25 B 0,2 C 0,15 D 0,1 Câu 37: Chất sau thường dùng để kích thích hoa nhanh chín: A CaC2 B Al3C3 C SiO2 D CaCO3 Câu 38: Trùng hợp đivinyl tạo cao su Buna có cấu tạo là? A (-C2H-CH-CH-CH2-)n B (-CH2-CH-CH=CH2-)n C (-CH2-CH=CH-CH2-)n D (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n Câu 39: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 A B C D Câu 40: Chất sau phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3: A buta-1,3-đien B but-2-in C stiren D propin - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 209 - https://thi247.com/ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D B D D C A A A A B D B C B C C B B A A D A C B D A D A B B B A C A A C D D 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A A B A B C B B B C D D A B C D A B D A C C B B B D C C C C A C A C D A A B A ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: Hóa lớp 11 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D C C B D A B D C B D A A C C D A A A B B C C B A A A B C D B D C D B A A B A 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D A D C C B C C C D A A A A C A B D D B C D A C C B B B B D C D D C B A C A A
- Xem thêm -

Xem thêm: de-kiem-tra-hoa-hoc-11-giua-ky-2-nam-2018-2019-truong-ly-thai-to-bac-ninh, de-kiem-tra-hoa-hoc-11-giua-ky-2-nam-2018-2019-truong-ly-thai-to-bac-ninh