de-cuong-on-tap-hk2-sinh-hoc-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi

5 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:20

TRƯỜNG THPT N HỊA TỔ TỰ NHIÊN ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019 MƠN : SINH HỌC 11 A PHẦN TỰ LUẬN I Sinh trưởng phát triển thực vật: Câu Khái niệm sinh trưởng phát triển thực vật ? Mối quan hệ sinh trưởng phát triển thực vật Câu Phân biệt sinh trưởng sơ cấp thứ cấp ? Câu Ảnh hưởng môi trường tới sinh trưởng phát triển thực vật Câu Các nhân tố chi phối hoa.? Người ta tiến hành thí nghiệm nhóm thực vật sau: * Nhóm ngày ngắn :- thời gian chiếu sáng < 12 giờ: hoa - thời gian chiếu sáng > 12 giờ: không hoa - thời gian chiếu sáng < 12 thời gian tối bị gián đoạn: khơng hoa * Nhóm ngày dài: - thời gian chiếu sáng >12 giờ: hoa - thời gian chiếu sáng < 12 giờ: không hoa - thời gian chiếu sáng < 12 thời gian tối bị gián đoạn: hoa a/ Thí nghiệm chứng minh điều gì? b/ Thời gian chiếu sáng thời gian tối có vai trò hoa cây? Câu Một gỗ cao 5m Người ta đóng đinh đối diện vào thân cây, cách mặt đất 1m Sau năm, cao 15m Hỏi : khoảng cách đinh khoảng cách đinh với mặt đất thay đổi nào? Câu Tương quan tỷ lệ phitohoocmon sau có ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic Câu Có hoocmon thực vật sau: AIA, GA, xitokinin, êtilen, ABA tác dụng sinh lí sau: làm trương dãn tế bào; ức chế nảy mầm hạt; ảnh hưởng tới tính hướng động; ; kích thích hoa tạo trái vụ; kích thích nảy mầm hạt, củ, chồi; làm chậm trình già tế bào Hãy xếp hoocmon thực vật phù hợp với tác động sinh lí nó? II Sinh trưởng phát triển động vật: Câu Khái niệm sinh trưởng phát triển động vật ? Phân biệt phát triển không qua biến thái qua biến thái (biến thái hồn tồn khơng hồn tồn)? Cho ví dụ ? Câu Trình bày ảnh hưởng hoocmôn sinh trưởng phát triển động vật Câu 10 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Câu 11 Một số biện pháp điều khiển sinh trưởng phát triển động vật người III Sinh sản thực vật Câu 12 Khái niệm chung sinh sản, sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính thực vật? Cho ví dụ Câu 13 Các kiểu sinh sản vơ tính thực vật ? Kể Các phương pháp nhân giống vơ tính ứng dụng Câu 14 Diễn biến trình sinh sản hữu tính thực vật? Vì đa số loài thực vật, số lượng hạt phấn thường lớn? Phân biệt thụ phân với thụ tinh thực vật Thế thụ tinh kép? IV Sinh sản động vật Câu 15 Cho biết điểm giống khác hình thức sinh sản vơ tính động vật ? Câu 16 Ưu điểm hạn chế sinh sản hữu tính động vật ? Q trình sinh sản hữu tính động vật diễn ? Câu 17 Các hình thức thụ tinh ? Nêu ưu thụ tinh so với thụ tinh ngoài? Câu 18 Cơ chế điều hòa sinh tinh sinh trứng, ảnh hưởng thần kinh môi trường sống đến trình sinh tinh sinh trứng Câu 19 Điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch người B TRẮC NGHIỆM : Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Câu 1: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng phản ứng quang chu vật là: A phitocrom B carotenoid C diệp lục D auxin Câu 2: Sinh trường thứ cấp thân gỗ hoạt động: A mô phân sinh đỉnh B mơ phân sinh bên C tùy lồi D ngẫu nhiên Câu 3: Phitôcrôm loại prôtêin hấp thụ ánh sáng tồn dạng: A ánh sáng lục đỏ B ánh sáng đỏ đỏ xa C ánh sáng vàng xanh tím D ánh sáng đỏ xanh tím Câu 4: Hooc mơn Ơstrôgen do: A tuyến yên tiết B tuyến giáp tiết C tinh hoàn tiết D buồng trứng tiết Câu 5: Phitơcrơm Pđx có tác dụng: a/ Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở b/ Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở c/ Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng đóng d/ Làm cho hạt nảy mầm, kìm hãm hoa nở khí khổng mở Câu 6: Nếu tuyến yên sản sinh quá nhiều hoocmôn sinh trưởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu quả: A Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển B Các đặc điểm sinh dục nam phát triển C Người bé nhỏ khổng lồ D Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ Câu 7: Florigen kích thích hoa sinh ở: a/ Chồi nách b/ Lá c/ Đỉnh thân d/ Rễ Câu 8: Những động vật sinh truởng phát triển qua biến thái hoàn toàn là: A Cá chép, gà, thỏ, khỉ B Châu chấu, ếch, muỗi C Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi D Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua Câu Nếu tuyến n sản sinh q q nhiều hoocmơn GH giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu sau A Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển B Các dặc điểm sinh dục nam phát triển, C.Người bé nhỏ khổng lồ D Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ châm phát triển Câu 10: Nhóm động vật sau phát triển qua biến thài hoàn toàn? A Bướm B Bò sát C Châu chấu D Thú Câu 11: Nhóm hoocmon kích thích thực vật bao gồm : A Giberelin, Xitokinin, Axit abxixic B Auxin, Giberelin, Xitokinin C Etilen, Axit abxixic, Xitokinin D Auxin, Etilen, Axit abxixic Câu 12: Khi nói sinh trưởng thứ cấp, kết luận sau đúng? A Sinh trưởng thứ cấp có thực vật mầm B Sinh trưởng thứ cấp có tất lồi thực vật hạt kín C Sinh trưởng thứ cấp gia tăng chiều dài thể thực vật D Sinh trưởng thứ cấp hoạt đông mô phân sinh bên Câu 13: Hoocmon auxin khơng có đặc điểm sau đây? A Kích thích q trình ngun phân trình dãn dài tế bào B Thúc đẩy hoa, kết trái C Kích thích nảy mầm hạt, chồi D Kích thích rễ phụ Câu 14: Khi nói hoocmon người, phát biểu sau đúng? I Nếu thiếu tiroxin trẻ chậm lớn II Hoocmon FSH tuyến yên tiết có tác dụng tăng phân bào III Progesteron tiết giai đoạn phụ nữ mang thai IV Testosteron kích thích phân hóa tế bào để hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp nam giới A I III B I IV C III IV D I II Câu 15: Tại trẻ em đến tuổi dậy thường có tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh? A Do ơstrogen testosteron tiết nhiều B Do hoocmôn tuyến giáp tiết nhiều C Do hoocmôn sinh trưởng tiết nhiều D Do hoocmôn tuyến tụy tiết nhiều Câu 16: Hoocmon sau nhóm hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển côn trùng? A Tiroxin glucagon B Edixon juvenlin C Edixon glucagon D Juvenin tiroxin Câu 17: Quá trình sau sinh trưởng thực vật A Cơ thể thực vật tạo hạt B Cơ thể thực vật tăng kích thước, khối lượng C Cơ thể thực vật hoa D Cơ thể thực vật rụng lá, rụng hoa Câu 18: Ở giai đoạn phát triển phơi động vật, q trình diễn mạnh nhất? A Phân hóa tế bào phát sinh hình thái quan B Giảm phân phân hóa tế bào C Nguyên phân phân hóa tế bào D Nguyên phân giảm phân Câu 19: Ở trẻ em, hoocmôn sinh trưởng tiết không đủ mắc bệnh: A Bướu cổ B To đầu xương chi C Đần độn D Lùn Câu 20: Q trình tăng kích thước thể sinh vật tăng số lượng kích thước tế bào gọi A sinh sản B sinh trưởng C phân hóa D phát triển Câu 21: Cho loại hoocmôn sau: I Hoocmôn sinh trưởng II Tirôxin III Ơstrơgen IV Testostêrơn Các hoocmơn kích thích phát triển xương người A I, III, IV B II, III, IV C I, II, III D I, II, IV Câu 22: Khi nói ứng dụng sinh sản vơ tính động vật, có phát biểu sau đúng? I Ứng dụng việc nuôi mô sống để chữa cho bệnh nhân bị bỏng da, ghép quan nội tạng II Tách mô từ thể động vật ni mơi trường có đủ chất dinh dưỡng, vơ trùng nhiệt độ thích hợp giúp mơ tồn phát triển III Chưa tạo thể từ nuôi mô sống động vật có tổ chức cao IV Ứng dụng sinh sản vơ tính động vật gồm: ni mơ sống nhân vơ tính A B C D Câu 23: Cho ý sau, ý không hooc môn ? Nêu tiêm testosteron vào người phụ nữ mọc râu ria, bắp phát triển Sừ dụng hoocmôn insulin chữa bệnh tiểu đường Hoocmôn sinh trưởng (GH) dược sản sinh ở: Tuyến giáp Tấm vào lúc ảnh sáng yếu cỏ lợi cho sinh trướng phát triển trẻ nhỏ: Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hóa K+ dể hình thành xương Có thể sử dụng hoocmon testosteron dê tránh thai cho nam giới, kế hoạch hóa gia đình Dậy sớm làm giảm phát triển trí tuệ Người có giai đoạn tăng chiều cao nhanh là: trẻ em tuổi, trẻ thay tuổi trước dậy Nếu tiêm testosteron đặn vào người phụ nữ vừa mang thai đẻ trai Lúc mang thai người mẹ không tạo hoocmơn giới tính 10 Để điều trị bệnh dái tháo dường cho người thiếu insulin, người ta dã dùng phương pháp đưa gen insulin người vào vi khuẩn sản xuất hộ A B C D Câu 24: Cơ sở khoa học uống thuốc tránh thai là: A Làm tăng nồng dộ Prôgestèrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng B Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín không rụng C Làm giảm nồng độ prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lèn tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSII LH nên trứng khơng chín khơng rụng D Lảm giảm nồng dộ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lèn tuyến yên vùng dồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng Câu 25: Lồi động vật sau khơng có hình thức sinh sản đặc biệt trinh sinh? A Mối B Ong mật C Kiến D Bọ xít Câu 26: Thể vàng sinh hoocmon? A Progesteron B LH C FSH D HCG Câu 27: Vai trò ơstrogen progesteron chu kì rụng trứng A Làm niêm mạc tử cung dày lên phát triển B Duy trì phát triển thể vàng C Kích thích trứng phát triển rụng D Ức chế tiết HCG Câu 28: LH sinh : A Tuyến giáp B Tuyến yên C Buồn trứng D Tinh hoàn Câu 29 Đặc điểm sau khơng với sinh sản vơ tính? A Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn B Có lợi điều kiện mật độ quần thể thấp C Tạo các thể thích nghi tốt với mơi trường sống ln biến động D Cá thể sống độc lập, đơn lẽ tạo cháu Câu 30: Vì phụ nữ uống tiêm thuốc tránh thai có chứa hoocmon progesteron ơstrogen tránh mang thai A Do hoocmon ngăn cản khơng cho tinh trùng gặp trứng B Do hoocmon tác động ức chế tuyến yên, làm giảm tiết FSH LH dẫn đến trừng khơng chín rụng C Do nồng độ hoocmon máu cao tác động trực C Do nồng độ hoocmon máu cao tác động trực tiếp lên buồng trứng cho trứng khơng chín rụng D Do hoocmon có kihar tiêu diệD Do hooc môn tiêu diệt hết tinh trùng Câu 31: Hình thức sinh sản cá mập giống với loài cá xương khác đặc điểm nào? A Cá mẹ đẻ trứng môi trường ngồi B Cá mơi trường nước thường trải qua giai đoạn cá bột C Phôi lấy chất dinh dưỡng nỗn hồng D Cá thường đẻ mơi trường nhiều trứng thụ tinh ngồi Câu 32: Vì trình gieo hạt bầu đất người ta lại sử dụng túi FE màu đen? A Vì rễ ln tránh ánh sáng B Vì túi màu đen bền túi màu khác C Vì tạo điều kiện cho đất ẩm D Vì túi màu đen bảo vệ hạt khỏi động vật ăn hạt Câu 33: Thành phần thuốc tránh thai có chứa loại hoocmơn sau đây? A FSH B Ơstrogen C HCG D Progesteron Câu 34: Sự phối hợp loại hoocmôn có tác dụng cho niêm mạc dày, phồng lên, tích đầy máu mạch chuẩn bị cho làm tổ phôi con? A Progesteron Ơtrogen B Progesteron FSH C HCG Progesteron D LH Ơstrogen Câu 35: Ở thể đực, hoocmon FSH có tác dụng A Kích thích tế bào kẽ sản xuất testosteron B Kích thích tuyến yên tiết LH C Ức chế sản xuất hoocmon testosteron D Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 36: Loại hoocmon khơng có tác dụng kích thích sinh trưởng thực vật là: A Êtilen B Giberelin C Auxin D Xitôkinin Câu 37: Hạt hạt kín có nguồn gốc từ: A Bầu nhụy B Đầu nhụy C Nỗn D Nỗn cầu Câu 38: Khi nói biện pháp tránh thai, có câu đúng? (1) Dùng thuốc uống ngừa thai làm cho trứng chín rụng (2) Có thể dùng biện pháp đình sản (cắt ống dẫn tinh, thắt ống dẫn trứng) cho đối tượng khơng muốn có (3) Chỉ nạo phá thai sở y tế có đủ điều kiện an tồn (4) Sử dụng bao cao su ngăn không cho tinh trùng gặp trứng A B C D Câu 39: Hiện tượng thụ tinh kép có A thực vật Hạt kín B dương xỉ C thực vật Hạt trần D rêu Câu 40: Hiện tượng đẻ trứng gặp A Gà B Hổ C Hươu D Bò
- Xem thêm -

Xem thêm: de-cuong-on-tap-hk2-sinh-hoc-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi, de-cuong-on-tap-hk2-sinh-hoc-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi