de-cuong-on-tap-hk2-hoa-hoc-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi

9 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:20

Sở GD & ĐT Hà Nội TRƯỜNG THPT YÊN HOÀ ĐỀ CƯƠNG MƠN HỐ HỌC 11 - HỌC KÌ II Năm học 2018- 2019 Nội dung ôn tập trọng tâm: + Chương – Đại cương hóa học hữu + Chương 5,6,7 – Hidrocacbon + Chương – Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol + Chương – Andehit, Xenton, Axit Cacboxylic Phần Viết phản ứng chứng minh: Câu Quy tắc vào vòng benzen? Câu Ancol tham gia phản ứng tách H nhóm –OH phản ứng tách nhóm –OH? Câu Tùy vào bậc ancol mà ancol tham gia phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn tạo sản phẩm hữu khác nhau? Câu Phenol có tính axit tính axit yếu? Câu Chứng minh ảnh hưởng qua lại nhóm chức -OH vòng benzen phân tử phenol? Câu Bằng phản ứng chứng minh andehit trung gian ancol axit? Phần Đồng phân gọi tên: Câu Viết đồng phân gọi tên chất có ứng với cơng thức phân tử sau: a C6H14; C5H10,C4H10O, C5H8 (mạch hở) b Aren: C8H10, C9H12 Câu Viết CTCT đồng phân gọi tên chất: a) Ancol có CTPT C4H10O, C5H12O b) Ancol bậc C6H14O c) Đồng phân thơm C7H8O Trong đồng phân C7H8O cho biết: + Hợp chất thuộc loại phenol, ancol, ete? + Hợp chất tác dụng với Na,với KOH, Na KOH d) Viết đồng phân C3H6O mạch hở, bền tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, to) sinh ancol e) Viết tổng số chất hữu mạch hở, bền, có cơng thức phân tử C2H4O2 Phần Viết phản ứng xảy chất sau: Câu Axetilen, but -1-in tác dụng với H2 ; ddAgNO3/NH3 đun nhẹ Câu 10 Cho ancol metylic, phenol tác dụng với K, K2CO3, NaCl, NaOH, dung dịch Br2 , HBr, CuO Câu 11 Cho etanol, p-crezol (4-metyl phenol), ancol benzylic tác dụng với Na, KOH, ddBr2, CaCO3 Câu 12 Cho phenol vào nước dung dịch bị vẩn đục, tiếp tục cho dd NaOH vào hỗn hợp dung dịch trở nên suốt, thổi khí CO2 vào dung dịch vừa tạo thành Ta thấy dung dịch bị vẩn đục, đun nóng dung dịch trở nên suốt Viết phản ứng minh họa? Câu 13 *Khi cho etyl clorua, isopropyl bromua tác dụng với dung dịch KOH lỗng, KOH mơi trường ancol đun nóng Trường hợp xảy phản ứng tách, trường hợp xảy phản ứng Viết phản ứng minh họa? Phần Hoàn thành phản ứng theo yêu cầu, xác định sản phẩm phụ, tên sản phẩm hữu tạo thành: Câu 14 Hidrat hóa anken sau: a) but–1–en; b) 2–metylbut–1–en; c) 3–metylbut–1–en; d) 2–metylbut–2–en; e) 2,3–đimetylbut–2–en; f) pent–2–en Câu 15 Tách hidro halogenua từ: a) 2–clobutan; b) 3–clopentan; c) 2–clo–3–metylbutan Câu 16 Tách nước tạo olefin từ ancol sau: a) 2-metylpentan-3-ol; b) 3-metylpentan-2-ol; c) 2,3-đimetylbutan-2-ol; d) 2-metylbutan-2-ol Câu 17 Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: (1) (2) (3) (4) (5) a) Butan   etan   etyl clorua   etanol   etilen   P.E (7) (8) (9) (6) etanol   axit axetic   CO2 (1) (2) (3) (4) (5) b) Nhôm cacbua  metan  axetilen  andehit axetic  ancol etylic   (6) buta-1,3-đien  cao su Buna (4)CuO ,t (1) (3) (5) (6)  Y  c) Tinh bột   glucozơ   X   X   đietyl ete (1) (2) (3) (4) (5) (5)' (6) (7) d) Etilen  X  Y  Z  metan  B   B1   C   D (8) (9)  M  2,4,6 –tribrom phenol (1) (2) (3) (4) e) CH2=CH –CH2Cl   propyl clorua   ancol A   andehit B   bạc (6) (5)ddAgNO3  NH3 (1) (2)NaOH (4)CuO (6)NaOH f) Toluen   benzyl clorua   X   Y   Z   R (8)C2 H5OH (7)HCl   Q  A Phần Điều chế nhận biết: Câu 18 Hãy viết sơ đồ pthh điều chế : Hexacloxiclohexan (hexacloran); 2,4,6-tri nitrotoluen (thuốc nổ TNT); poli stiren; etilen glicol ; ancol etylic ; PE ; PP ; PVA; PVC; cao su Buna; cao su isopren, cao subuna-S; glixerol; phenol, andehit fomic, axit axetic trường hợp sau: a Từ nhôm cacbua chất vô cần thiết b Từ đá vôi, than đá chất vô cần thiết Câu 19 Nhận biết chất riêng biệt sau: a) etanol, glixerol, phenol, benzen b) benzen, etyl benzen, phenyl axetilen, vinyl benzen c) benzen, toluen stiren (chỉ dùng thuốc thử) d) ancol etylic, fomol, stiren, phenol, benzen e) axit fomic, axit axetic, axit acrylic, ancol etylic, etanal Phần Bài toán: Câu 20 Khi hóa hồn tồn 19,8 gam hỗn hợp gồm hai ankylbenzen đồng đẳng thu 4,48 lít (đktc) Xác định khối lượng nước thu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên? Câu 21 Một hidrocacbon A thể lỏng có tỉ khối so với Metan 4,875 Đốt cháy hoàn toàn A thu CO2 H2O theo tỉ lệ khối lượng 11:2,25 Tìm CTPT A Nếu A khơng làm màu dd Br2 tác dụng với Br2 có xúc tác bột sắt cho chất hữu B chất vơ C Viết phương trình phản ứng dạng CTCT, gọi tên A , B , C Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm ankan, thu 24,2g CO2 12,6g nước a Xác định tổng số mol ankan dùng ban đầu giá trị m b Tính tỉ khối hỗn hợp A so với khơng khí c Biết ankan có số nguyên tử C liên tiếp, xác định CTPT viết CTCT chúng d Tính % khối lượng ankan hỗn hợp e Nếu cho sản phẩm cháy hấp thụ vào 400 ml dụng dịch Ca(OH)2 1M Hỏi khối lượng dung dịch bình tăng hay giảm gam ? Tính nồng độ mol cuả chất dung dịch sau phản ứng Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể Câu 23 Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 C2H2 Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 48 gam Mặt khác, cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Tính phần trăm theo thể tích hỗn hợp X? Câu 24 Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen hiđro qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu khí Y Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 dung dịch NH3 thu 12gam kết tủa Khí khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom lại khí Z Đốt cháy hồn tồn khí Z thu 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) 4,5 gam nước Tính V? Câu 25 (A 2012) Hỗn hợp X gồm H2 C2H4 có tỉ khối so với H2 7,5 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 12,5 Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa? Câu 26 Cho hỗn hợp Z gồm C2H5OH, C6H5OH, glixerol - Cho Z tác dụng với Na (dư) thu 8,4lit H2 ( đktc) - Nếu trung hòa ½ Z cần phải dùng 100ml dung dịch KOH 1M - Z hòa tan 7,35g Cu(OH)2 a) Tính % m glixerol hỗn hợp b) Nếu cho Z tác dụng với dung dịch Br2 thu g kết tủa? Câu 27 Cho natri kim loại tác dụng với 11g hỗn hợp hai ancol đồng đẳng liên tiếp dãy đồng đẳng ancol etylic thấy thoát 3,36 lít H2(đktc) Xác định CTPT xác định thành phần khối lượng chất hỗn hợp ancol đầu Câu 28 Cho 15g ancol X đơn chức no, mạch hở tác dụng với Na(dư) thu 2,8 lit (đktc) a) Xác định CTPT , CTCT tên có ancol X b) Khi ancol X tác dụng với CuO, đun nóng sản phẩm G có khả tạo kết tủa bạc tác dụng với dung dịch AgNO3 môi trường NH3, đun nhẹ Xác định CTCT X Câu 29 Cho 18,9g hỗn hợp ancol đơn chức no, mạch hở tác dụng với lượng dư Na thu 3,92 lít H2(đktc) a) Tính khối lượng muối thu sau phản ứng b) Tìm CTPT ancol thành phần % theo khối khối lượng chúng c) Đem oxi hóa 18,9g hỗn hợp ancol CuO sau đem tồn sản phẩm hữu cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 32,4g bạc kim loại Biết phản ứng xảy hoàn toàn Xác định CTCT ancol Câu 30 Cho 15g ancol X đơn chức no, mạch hở tác dụng với Na (dư) thu 2,8 lit (đktc) a Xác định CTPT , CTCT tên có ancol X b Khi ancol X tác dụng với CuO, đun nóng sản phẩm G có khả tạo kết tủa bạc tác dụng với dung dịch AgNO3 môi trường NH3, đun nhẹ Xác định CTCT X Câu 31 Cho 20,9 gam hỗn hợp A gồm glixerol ancol no đơn chức mạch hở dãy đồngđẳng tác dụng với Na(dư) thu 6,72 lít H2( đktc) Mặt khác 10,45 gam hỗn hợp A hoà tan được 2,45 gam Cu(OH)2 a Xác định công thức phân tử ancol b Tính % khối lượng chất hỗn hợp Câu 32 Đun nóng 132,8g hh X gồm ancol no, đơn chức mạch hở AOH, BOH, ROH với H2SO4 đặc 1400C thu 111,2g hh este có số mol Mặt khác đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc thu hh khí gồm anken a Xác định cơng thức phân tử , viết công thức cấu tạo ancol? b Tính % khối lượng ancol hỗn hợp X? c Tính % khối lượng anken hh chúng? Câu 33 *(ĐH 2015) Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X Y (MX < MY), đồng đẳng Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu hỗn hợp chất hữu Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) lượng ancol dư Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc) Tính hiệu suất phản ứng tạo ete X Y? Câu 34 Một hỗn hợp X gồm andehit đơn no (khác HCHO), phenol - Nếu cho 16,6g X tác dụng với Na dư thu 1,12 lit khí H2(đktc) - Nếu cho 33,2g X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu 43,2g Ag a Xác định thành phần % chất b Tìm CTPT , CTCT tên andehit c Xác định CTCT andehit , biết cho andehit tác dụng với lượng dư H2 thu ancol có nhánh Viết phản ứng minh họa Câu 35 Một hỗn hợp Y gồm andehit axetic, phenol ancol đơn chức no, mạch hở - Nếu cho 23g Y tác dụng với Na thu 3,36lit H2 (đktc) - Để trung hòa 23g Y phải dùng 100ml dung dịch NaOH 1M - Mặt khác , cho 11,5g Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu 10,8g Ag a Xác định CTPT ancol b Tính thể tích khơng khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 23g Y, biết O2 chiếm 20% thể tích khơng khí Câu 36 Cho 3,15 gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam Brom Để trung hoà hoàn toàn 3,15 gam hỗn hợp cần 90 ml dung dịch NaOH 0,5M Tính thành phần phần trăm khối lượng axit hỗn hợp? Câu 37 (B -13) Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất 30% Biết khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml nước g/ml Tính nồng độ phần trăm axit axetic dung dịch thu được? PHẦN II TRẮC NGHIỆM Câu 1: Khi clo hóa metan thu sản phẩm chứa 89,12% clo khối lượng Công thức sản phẩm là: A CH3Cl B CH2Cl2 C CHCl3 D CCl4 Câu 2: Cho chất: metan, etan, propan n-butan Số lượng chất tạo sản phẩm monoclo là: A B C D Câu 3: clo hóa ankan có công thức phân tử C6H14, người ta thu sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan là: A 2,2-đimetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D 2,3-đimetylbutan Câu 4: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người ta thu sản phẩm monoclo Tên gọi ankan là: A etan propan B propan iso-butan C iso-butan n-pentan D neo-pentan etan Câu 5: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan là: A 3,3-đimetylhecxan C isopentan B 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan Câu 6: Đốt cháy m gam hỗn hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 35,2 gam CO2 21,6 gam H2O Giá trị m A 14,4 B 10,8 C 12 D 56,8 Câu 7: Đốt cháy hiđrocacbon A 22,4 lít khí CO2 (đktc) 27 gam H2O Thể tích O2 (đktc) (l) tham gia phản ứng là: A 24,8 B 45,3 C 39,2 D 51,2 Câu 8: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn A thu x gam CO2 y gam H2O Giá trị x y tương ứng là: A 176 180 B 44 18 C 44 72 D 176 90 Câu 9: Craking n-butan thu 35 mol hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị craking Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Cho A qua bình nước brom dư thấy lại 20 mol khí Nếu đốt cháy hồn tồn A thu x mol CO2 a Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là: A 57,14% B 75,00% C 42,86% D 25,00% b Giá trị x là: A 140 B 70 C 80 D 40 Câu 10: Anken X có cơng thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3 Tên X A isohexan B 3-metylpent-3-en C 3-metylpent-2-en D 2-etylbut-2-en Câu 11: Số đồng phân C4H8 A B C D Câu 12: Hợp chất C5H10 mạch hở có đồng phân cấu tạo ? A B C D 10 Câu 13: Hợp chất C5H10 có đồng phân anken ? A B C D Câu 14: Hợp chất C5H10 có đồng phân cấu tạo ? A B C D 10 Câu 15: Ba hiđrocacbon X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử Z lần khối lượng phân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A ankin B ankan C ankađien D anken Câu 16: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có liên kết xích ma CTPT X A C2H4 B C4H8 C C3H6 D C5H10 Câu 17: Cho chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3 Số chất có đồng phân hình học là: A B C D Câu 18: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp sau ? A Phản ứng cộng Br2 với anken đối xứng C Phản ứng cộng HX vào anken đối xứng B Phản ứng trùng hợp anken D Phản ứng cộng HX vào anken bất đối xứng Câu 19: Hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng liên tiếp tích 4,48 lít (ở đktc) Nếu cho hỗn hợp X qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8 gam % thể tích anken là: A 50% B 40% C 70% D 80% Câu 20: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam CTPT anken là: A C2H4 C3H6 B C3H6 C4H8 C C4H8 C5H10 D C5H10 C6H12 Câu 21: Một hỗn hợp X tích 11,2 lít (đktc), X gồm anken đồng đẳng Khi cho X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15,4 gam Xác định CTPT số mol anken hỗn hợp X A 0,2 mol C2H4 0,3 mol C3H6 B 0,2 mol C3H6 0,2 mol C4H8 C 0,4 mol C2H4 0,1 mol C3H6 D 0,3 mol C2H4 0,2 mol C3H6 Câu 22: Cho H2 olefin tích qua Niken đun nóng ta hỗn hợp A Biết tỉ khối A H 23,2 Hiệu suất phản ứng hiđro hoá 75% Công thức phân tử olefin A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 23: Hỗn hợp khí X gồm H2 anken có khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X có xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp khí Y khơng làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 13 Công thức cấu tạo anken là: A CH3CH=CHCH3 B CH2=CHCH2CH3 C CH2=C(CH3)2 D CH2=CH2 Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm anken hiđro có tỉ khối so với heli 3,33 Cho X qua bột niken nung nóng đến phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli CTPT X là: A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 25: Hiện PVC điều chế theo sơ đồ sau: C2H4  CH2Cl–CH2Cl  C2H3Cl  PVC Nếu hiệu suất tồn q trình đạt 80% lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000 kg PVC là: A 280 kg B 1792 kg C 2800 kg D 179,2 kg Câu 26: Thổi 0,25 mol khí etilen qua 125 ml dung dịch KMnO4 1M mơi trường trung tính (hiệu suất 100%) khối lượng etylen glicol thu A 11,625 gam B 23,25 gam C 15,5 gam D 31 gam Câu 27: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc) Giá trị tối thiểu V là: A 2,240 B 2,688 C 4,480 D 1,344 Câu 28: mol buta-1,3-đien phản ứng tối đa với mol brom ? A mol B 1,5 mol C mol D 0,5 mol Câu 29: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo tối đa sản phẩm? A B C D Câu 30: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch HBr theo tỉ lệ mol 1:1 tạo tối đa sản phẩm cộng? A B C D Câu 31: Chất sau sản phẩm cộng dung dịch brom isopren (theo tỉ lệ mol 1:1) ? A CH2BrC(CH3)BrCH=CH2 B CH2BrC(CH3)=CHCH2Br C CH2BrCH=CHCH2CH2Br D CH2=C(CH3)CHBrCH2Br Câu 32: Ankađien A + brom (dd)  CH3C(CH3)BrCH=CHCH2Br Vậy A A 2-metylpenta-1,3-đien B 2-metylpenta-2,4-đien C 4-metylpenta-1,3-đien D 2-metylbuta-1,3-đien Câu 33: Chất hữu X có cơng thức phân tử C6H6 mạch thẳng Biết mol X tác dụng với AgNO3 dư NH3 tạo 292 gam kết tủa CTCT X A CH ≡CC≡CCH2CH3 C CH≡CCH2CH=C=CH2 B CH≡CCH2C≡CCH3 D CH≡CCH2CH2C≡CH Câu 34: Một hiđrocacbon A mạch thẳng có CTPT C6H6 Khi cho A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu hợp chất hữu B có MB - MA=214 đvC Xác định CTCT A ? A CH≡CCH2CH2C≡CH B CH3C≡ CCH2C≡CH C CH≡CCH(CH3)C≡CH D CH3CH2C≡CC≡CH Câu 35: Một hỗn hợp X gồm ankin H2 có V = 8,96 lít (đkc) mX = 4,6 gam Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng, phản ứng hồn tồn cho hỗn hợp khí Y, có tỉ khối khối lượng; CTPT ankin A 0,16 mol; 3,6 gam; C2H2 C 0,2 mol; gam; C2H2 Câu 36: Cho chuỗi biến hoá sau : d = Số mol H2 phản ứng; Y X B 0,2 mol; gam; C3H4 D 0,3 mol; gam; C3H4 Y , xt , xt , xt   X  Z t   T (+ H2 ) t   polistiren C2H2 + H2 t Kết luận sau : A X C2H6 B Z C6H5CH2CH3 C Y C6H5Cl D T C6H5CH2CH3 Câu 37: Sản phẩm tạo phản ứng sau không ? o A + Cl2 CH3 B + Cl2 o o Cl Fe, to + HCl CH2Cl Fe, to + HCl NO2 C +HNO3 CH=CH2 D + H2O H+, to to,xt + H2O CHOH -CH3 Câu 38: Chỉ dùng thuốc thử phân biệt chất benzen, stiren, etylbenzen? A Dung dịch KMnO4 B Dung dịch brom C Oxi khơng khí D Dung dịch HCl Câu 39: (A 07) Hiđrat hóa anken tạo thành ancol (rượu) Hai anken A 2-metylpropen but-1-en (hoặc buten-1) B propen but-2-en (hoặc buten-2) C eten but-2-en (hoặc buten-2) D eten but-1-en (hoặc buten-1) Câu 40: Quy trình sau khơng với sản phẩm tạo thành dãy sản phẩm chính? A Propan-1-ol Propen  Propan-2-ol B But-1-en 2-clobutan  Butan-2-ol C Benzen Brombenzen  p-brom nitrobenzen D Benzen Nitrobenzen o-brom nitrobenzen t/h H O Câu 41: Trong dãy biến hóa sau: C8H10O   P.S Có thể có cấu tạo C8H10O  Y  thoả mãn? A ` B C D Câu 42: Đun nóng ancol no, đơn chức X với hỗn hợp KBr H2SO4 đặc thu chất hữu Y (chứa C, H, Br), Br chiếm 73,39% khối lượng Công thức phân tử X A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH Câu 43: Đun nóng ancol no mạch hở X với hỗn hợp KBr H2SO4 đặc (lấy dư) thu chất hữu Y (chứa C, H, Br) Biết 12,3 gam Y tích thể tích 2,8 gam N2 điều kiện X có cơng thức cấu tạo A CH3OH B C2H5OH C CH3CH(OH)CH3 D CH2=CHCH2OH Câu 44: Cho 15,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu 21,8 gam chất rắn V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36lít D 4,48 lít Câu 45: Ancol X mạch hở có số nguyên tử cacbon số nhóm chức Cho 18,6 gam ancol X tác dụng với Na dư, thu 6,72 lít khí (đktc) Tên gọi X A propan-1,3-điol B etanol C etan-1,2-điol D propan-1,2,3-triol Câu 46: Đun 132,8 gam hỗn hợp ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc 140 C thu hỗn hợp ete có số mol có khối lượng 111,2 gam Số mol ete thu A 0,2 B 0,3 C 0,1 D 0,4 Câu 47: Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc 1400C Sau phản ứng kết thúc, thu gam hỗn hợp gồm ba ete 1,8 gam nước Công thức phân tử hai ancol A C3H5OH C4H7OH B CH3OHvàC2H5OH C C2H5OH C3H7OH D C3H7OH C4H9OH Câu 48: Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức, mạch hở X với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu m2 gam chất hữu Y Tỉ khối Y so với X 1,4375 Hiệu suất phản ứng đạt 100% Công thức phân tử X A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH Câu 49: Khi thực phản ứng tách nước ancol X, thu anken Oxi hố hồn tồn lượng chất X thu 5,6 lít CO2 (ở đktc) 5,4 gam nước Có cơng thức cấu tạo phù hợp với X? A B C D Câu 50: Đun nóng rượu đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh chất hữu Y, tỉ khối X so với Y 1,6428 Công thức phân tử X A C3H8O B C2H6O C CH4O D C4H8O Câu 51: (ĐH 15) Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu A CH3COOH B HCOOH C CH3CH2OH D CH3OH Câu 52: (A 11) Phát biểu sau anđehit xeton sai? A Axeton không phản ứng với nước brom B Anđehit fomic tác dụng với H2O tạo thành sản phẩm không bền C Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm khơng bền D Axetanđehit phản ứng với nước brom Câu 53: (CĐ 10) Oxi hố khơng hồn tồn ancol isopropylic CuO nung nóng, thu chất hữu X Tên gọi X là: A metyl vinyl xeton B propanal C metyl phenyl xeton D đimetyl xeton Câu 54: (A 11) Trường hợp sau không tạo CH3CHO? A Cho CH≡CH cộng H2O (t0, xúc tác HgSO4, H2SO4) B Oxi hố khơng hồn tồn C2H5OH CuO đun nóng C Oxi hoá CH3COOH D Thuỷ phân CH3COOCH=CH2 dung dịch KOH đun nóng Câu 55: (CĐ 10) Anđehit no, mạch hở X có cơng thức đơn giản C2H3O CTPT X là: A C4H6O2 B C8H12O4 C C2H3O D C6H9O3 Câu 56: (A 11) X, Y, Z hợp chất mạch hở, bền có cơng thức phân tử C3H6O X tác dụng với Na khơng có phản ứng tráng bạc Y khơng tác dụng với Na có phản ứng tráng bạc Z khơng tác dụng với Na khơng có phản ứng tráng bạc Các chất X, Y, Z là: A CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH B CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH C CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO D CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3 Câu 57: (B - 09) Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X, thu 0,351 gam H2O 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc) Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 mơi trường kiềm đun nóng Chất X A CH2=CH-CH2-OH B C2H5CHO C CH3COCH3 D O=CH-CH=O Câu 58: (B 11) Để hiđro hóa hồn tồn 0,025 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit có khối lượng 1,64 gam, cần 1,12 lít H2 (đktc) Mặt khác, cho lượng X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 8,64 gam Ag Công thức cấu tạo hai anđehit X là: A OHC-CH2-CHO OHC-CHO B H-CHO OHC-CH2-CHO C CH2=C(CH3)-CHO OHC-CHO D CH2=CH-CHO OHC-CH2-CHO Câu 59: (CĐ 12) Cho dãy chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic Chất có nhiệt độ sơi cao dãy là: A axit etanoic B etanol C etanal D etan Câu 60: (CĐ 11) Dãy gồm chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là: A HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH B CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH C CH3COOH, HCOOH, (CH3)2CHCOOH D C6H5OH, CH3COOH, C2H5OH Câu 61: (A 14) Axit cacboxylic có mạch cacbon phân nhánh, làm màu dung dịch brom? A Axit propanoic B Axit 2-metylpropanoic C Axit metacrylic D Axit acrylic Câu 62: (A 13) Dung dịch axit axetic phản ứng với tất chất dãy sau đây? A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Câu 63: (B 14) Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất sau đây? A Na2CO3 B NaOH C Mg(NO3)2 D Br2 Câu 64: (B 11) 0Cho sơ đồ phản ứng: xt,t (1) X + O2 axit cacboxylic Y1 xt,t0 (2) X + H2 ancol Y2 xt,t0 (3) Y1 + Y2 Y3 + H2O Biết Y3 có cơng thức phân tử C6H10O2 Tên gọi X là: A anđehit acrylic B anđehit propionic C anđehit metacrylic D andehit axetic Câu 65: (B 07) Để trung hòa 6,72 gam axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% Công thức Y là: A C2H5COOH B HCOOH C C3H7COOH D CH3COOH Câu 66: (B 08) Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M Cô cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X là: A HCOOH B C3H7COOH C CH3COOH D C2H5COOH Câu 67: (B 07) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V là: A 6,72 B 4,48 C 8,96 D 11,2 Câu 68: (CĐ 13) Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam Ag Giá trị m là: A 30,24 B 21,60 C 15,12 D 25,92 Câu 69: (A -13) Cho X Y hai axit cacboxylic mạch hở, có số nguyên tử cacbon, X đơn chức, Y hai chức Chia hh X Y thành hai phần Phần tác dụng hết với Na, thu 4,48 lít khí H2 (đktc) Đốt cháy ht phần hai, thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) % Klg Y hh A 28,57% B 57,14% C 85,71% D 42,86% Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: de-cuong-on-tap-hk2-hoa-hoc-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi, de-cuong-on-tap-hk2-hoa-hoc-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi